حراج!

اثربخشی آموزش تاب¬آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

رشته روانشناسي عمومي

 

اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت

چکیده

اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت صورت گرفت. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه  مادران دارای کودکان ناشنوای
می­باشندکه در این پژوهش30 نفر از مادران که  فرزندان آن­ها در سال 1393ـ1392 در مجتمع آموزشي باغچه­بان رشت مشغول به تحصیل می­باشند به روش تصادفی ساده به عنوان  نمونه آماري انتخاب شد ند سپس افراد نمونه به دو گروه 15 نفري بعنوان گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند . ابزار اندازه  گيري اين پژوهش آزمون اميد به زندگي اشنایدر و کیفیت زندگی[1] می-باشد.طرح تحقيق از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل وآزمایش می­باشد به گروه آزمايش طي 10 جلسه 5/1 ساعته تاب­آوری  آموزش داده شد سپس، پس آزمون براي هر دو گروه اجرا شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل  کواريانس استفاده گردید و نتايج تحقيق نشان داد كه آموزش تاب­آوری  مي تواند باعث افزايش اميد به زندگي و کیفیت زندگی مادران دارای کودک ناشنوا شود. باتوجه به نتايج بدست آمده از خروجي داده ها در تحليل كو واريانس با استفاده از نرم افزار spss و عنايت به معناداري تفاوت ميانگين ها و نيز معناداريF   (635/4F=) و (05/0Sig<) ، با 95 درصد اطمينان مي توان نتيجه گرفت كه روش هاي آموزش بازتاب آوري بر افزايش كيفيت زندگي و همچنين بهبود اميد به زندگي مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت موثر مي باشد و فرضيه ي اصلي اين پژوهش مبني بر (تاثير آموزش تاب آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا) تاييد مي شود.

كليد واژگان: تاب­آوری روانی، اميد به زندگي، کیفیت زندگی ، کودکان ناشنوا.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ1ـ مقدمه….. 2

1ـ2ـ بیان مساله……. 5

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقيق ……….. 7

1ـ4ـ اهداف تحقیق ……. 8

1ـ4ـ1ـ هدف کلی ……… 8

1ـ4ـ2ـ اهداف جزئی …. 8

1ـ5ـ سوالات تحقیق…… 8

1ـ6ـ فرضیه­های تحقیق ……… 9

1ـ7ـ متغیرهای پژوهش……… 9

1ـ7ـ1ـ متغیرهای مستقل…….. 9

1ـ7ـ2ـ متغیر وابسته…….. 9

1ـ8ـ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها……… 10

1ـ8ـ1ـ تعریف نظری….. 10

1ـ8ـ2ـ تعاريف عملياتي ……. 14

1ـ9ـ قلمرو تحقیق ……… 15

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2ـ1ـ پیش­درآمد….. 17

2ـ2ـ تعريف تاب­آوری……… 18

2ـ3ـ تاریخچه بررسی تاب­آوری………. 26

2ـ4ـ ويژگی­های فرد تاب­آور …… 27

2ـ5ـ عوامل موثر بر  ظرفیت تاب­آوری…….. 29

2ـ6ـ عوامل حمایتی  تاب­آوری ……….. 31

2ـ7ـ راهکارهای عملی برای افزایش تاب­آوری……….. 33

2ـ8ـ کودکان ناشنوا……. 34

2ـ9ـ تاریخچه کیفیت زندگی……. 39

2ـ10ـ تعریف کیفیت زندگی……. 39

2ـ11ـ ابعاد کیفیت زندگی….. 45

2ـ12ـ ابزارهای اندازه­گیری عمومی (Generic) در مقابل ابزار خاص (Specific) ……….. 47

2ـ13ـ ابزارهای اندازه­گیری یگانه در مقابل ابزارهای اندازه­گیری چندگانه …….. 48

2ـ14ـ ابزارهای با امتیاز خلاصه شده در مقابل ابزارهای اندازه­گیری با امتیاز جدا برای هر بعد……….. 49

2ـ15ـ ابزارهای مدولار در مقابل ساده……….. 49

2ـ16ـ استفاده از جانشین در مقابل پرسش از خود فرد………. 49

2ـ17ـ بررسی کمی در مقابل بررسی کیفی…. 50

2ـ18ـ ابزارهای وابسته به سلامتی (Health related) در مقایسه با ابزارهای کلی (Overall)…. 51

2ـ19ـ کیفیت زندگی و ارتباط آن با تندرستی….. 52

2ـ20ـ شاخص ترکیبی عینی و ذهنی مفهوم کیفیت زندگی……… 53

2ـ21ـ مدل­های تاب­آوری….. 56

2ـ21ـ1ـ مدل جبرانی …. 57

2ـ21ـ2ـ مدل عامل محافظتي …….. 57

2ـ21ـ3ـ مدل چالش ….. 58

2ـ22ـ نظریه­های کیفیت زندگی…. 59

2ـ22ـ1ـ نظریه­پردازان بی­هنجاری (آنومی) و کیفیت زندگی……. 59

2ـ22ـ2ـ نظریه­های بی­سازمانی اجتماعی…….. 59

2ـ22ـ3ـ نظریه­های مکتب تضاد…. 61

2ـ22ـ4ـ نظریه یادگیری اجتماعی……… 62

2ـ23ـ اميد به زندگي ….. 63

2ـ24ـ پیشینه تحقیق……. 63

فصل سوم: روش تحقیق

3ـ1ـ مقدمه….. 92

3ـ2ـ روش تحقیق………. 92

3ـ3ـ جامعه آماری،نمونه و روش نمونه­گیری…….. 93

3ـ4ـ معرفی ابزار ……….. 94

3ـ5ـ معرفی برنامه مداخله…… 96

3ـ6ـ پايايي و روايي پرسشنامه اميد به زندگي و کیفیت زندگی………. 103

3ـ7ـ شیوه اجرای پژوهش….. 104

3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل داده­ها……… 105

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4ـ1ـ مقدمه….. 107

4ـ2ـ توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق …….. 107

4ـ2ـ1ـ توصيف وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان (گروه کنترل)……….. 108

4ـ2ـ2ـ توصيف وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان (گروه آزمایش)……. 109

4ـ2ـ3ـ توصيف سن پاسخ دهندگان (گروه کنترل)….. 110

4ـ2ـ4ـ توصيف سن پاسخ دهندگان (گروه آزمایش)……… 111

4ـ3ـ تحليل يافته­ها……… 112

4ـ3ـ1ـ ضريب همبستگي بين متغيرهاي وابسته….. 112

4ـ3ـ2ـ بررسي رابطه­ي خطي بين متغيرهاي وابسته …… 113

4ـ3ـ3ـ بررسي همگني شيب­هاي رگرسيون………. 114

4ـ3ـ4ـ بررسي يكساني ماتريس واريانس ـ كواريانس………. 115

4ـ3ـ5ـ بررسي يكساني واريانس­ها …….. 116

4ـ3ـ6ـ نتايج تحليل كوواريانس ………. 117

4ـ3ـ7ـ فرضيه­هاي فرعي پژوهش………. 121

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری

5ـ1ـ مقدمه….. 124

5ـ2ـ نتايج آمار توصيفي ……. 124

5ـ3ـ بحث و نتيجه­گيري……. 124

5ـ4ـ محدوديت­هاي پژوهش…….. 129

5ـ 5ـ پيشنهادات….. 129

5ـ6ـ پیشنهاد برای پژوهش­های آتی…… 130

5ـ7ـ نوآوري هاي پژوهش ……….. 130

منابع…….. 131

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول 4-1 : وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان…….. 108

جدول 4-2 : وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان…….. 109

جدول 4-3 : وضعیت سن پاسخ دهندگان…. 110

جدول 4-4 : وضعیت سن پاسخ دهندگان…. 111

جدول 4-5 ضريب همبستگي بين دو متغير وابسته (كيفيت زندگي و اميد به زندگي)……. 112

جدول 4-6 نتايج اثرات بين آزمودني (تعامل گروه و پيش آزمون)…. 114

جدول 4-7 آزمون باكس يراي بررسي همگني ماترين ـ كواريانس……….. 115

جدول 4-8 آزمون لوين براي بررسي يكساني واريانس ها……….. 116

جدول 4-9 نتايج تحليل كواريانس اثر تاب آوري بر كيفيت زندگي و اميد زندگي …….. 117

جدول 4-10 ميانگين هاي اوليه مربوط به پس آزمون متغيرهاي كيفيت زندگي و اميد به زندگي….. 118

جدول 4-11 ميانگين هاي تعديل شده  مربوط به پس آزمون متغيرهاي كيفيت زندگي و اميد به زندگي……… 119

جدول 4-12 نتايج آزمون تعقسبي (مقايسه هاي جفتي) …… 120

جدول 4-13 نتايج تحليل كواريانس اثر تاب آوري بر كيفيت زندگي ….. 121

جدول 4-14 نتايج تحليل كواريانس اثر تاب آوري بر كيفيت زندگي ….. 122

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

نمودار 4-1 : نمودار میله ای وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان…….. 108

نمودار 4-2 : نمودار میله ای وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان…….. 109

نمودار 4-3 : نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………. 110

نمودار 4-4 : نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………. 111

نمودار 4-5 نمودار خطي بين متغيرهاي وابسته در دو گروه آزمايش و كنترل…. 113

 

 

 

 

1ـ1ـ مقدمه

فرایند تولد کودك براي والدین لذت­آور است. اگرچه این فرایند با مشقات و ناراحتی­هاي فراوانی همراه است، امید به سالم بودن و طبیعی بود ن کودك معمولاً احساس اعتماد در آنان ایجاد می­کند و کودك خود را می­پذیرند، ولی به محض آگاهی والدین از معلولیت فرزند خود، تمام آرزوها و امیدها به یاس مبدل می­گردد و مشکلات شروع می­شود.

والدین کودکان دچار ناتوانی­هاي جسمی، به دلیل مشکل فرزند خود، معمولاً با عوامل استرس­زا و فشارهاي روانی و اجتماعی متفاوتی مواجه می­شوند. به عنوان مثال والدین کودکان دچار ناتوانی، استرس و افسردگی بیشتري را نسبت به دیگر والدین، تجربه می­کنند .(بحری و دیگران،1393 : 5)

کودك استثنایی و والدین نه تنها بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند، بلکه سایر اعضاي نظام خانواده یعنی دیگر فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهند. وجود کودك استثنایی(عقب مانده ذهنی، نابینا، ناشنوا، داراي اختلالات یادگیری) گاهی برهم زننده سلامت روانی خانواده است و می تواند اعضاي خانواده و به خصوص والدین را دچار آسیب جدي نماید.(خاکپور،1391: 572)

از آنجا که بررسی­هاي مختلف نشان نمی­دهند که کودکان یا نوجوانان ناشنوا و نابینا ناسازگار هستند، می­توان نتیجه گرفت که نابینایی و ناشنوایی الزاما همراه با ناسازگاري نیستند کانز فورس (1991) علت ناسازگاري افراد ناشنوا و نابینا را بیشتر به علت طرز برخورد جامعه با آنان می­داند. انسان موجودي اجتماعی است. او در اجتماع، به واسطه حضور ارتباط­هاي گوناگون، داشتن حامی و کاهش احساسات تنهایی، می­تواند بسیاري از فشارهاي زندگیاش را تخفیف ببخشد و بنابراین به حمایتی که از سمت اجتماع باشد، نیاز دارد. حمایت اجتماعی به میزان برخورداري از محبت، همراهی و توجه اعضاي خانواده، دوستان و سایر افراد  تعریف شده است پژوهش­ها نشان می­دهند والدین کودکان ناتوان نسبت به استرس، آسیب­پذیرتر هستند، در پژوهشی سطوح بالاي استرس در 70 درصد مادران و 40 درصد پدران داراي کودکان ناتوان شدید یافت شد یکی از این معلولیت­هاي جسمی، ناشنوایی است. این دیدگاه که والدین شنوا نسبت به والدین ناشنوا استرس بیشتري دارند. داشتن کودکی ناشنوا، می­تواند باعث تنیدگی و فشار روانی براي والدین و افزایش سطح مشکلات رفتاري و خانوادگی باشد والدین ناشنوایی که کودك ناشنوا دارند، از وضع مناسب­تري نسبت به والدین شنواي کودکان ناشنوا برخوردارند. بدین ترتیب، والدین شنواي داراي کودکان ناشنوا در ارتباط با فرزندانشان دچار ناکامی می­شوند و این ناکامی در ارتباط، احتمالاً دلیلی براي این است که میزان بالاتري از تنیدگی را از خود، نشان می­دهند (بحری و دیگران،1393 : 5).

هر خانواد هاي ممکن است در طول دورة حیات خود با مشکلات و دشوار يهاي مختلفی مواجه شود؛ از جمله بیماري، طلاق، مرگ یکی از اعضاء خانواده، مشکلات کاري، بلایاي طبیعی و اعتیاد اعضاءو یا معلولیت  . اخیراً نقش سازه تا ب­آوري در حوزه  روا نشناسی خانواده نیز مطرح شده است.

تاب­آوری مفهوم جدیدی است که در سال­های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. تعیین عواملی که با توجه به ویژگی­های فردی، خانوادگی، اجتماعی به عنوان عوامل تاب­آور عمل کرده، از جمله علایق پژوهشگران حوزه تاب­آوری به شمار می­رود. تاب­آوری مفهوم روان­شناختی است که توضیح می­دهد چگونه افراد با موقعیت­هایی غیرمنتظره کنار می­آیند. تاب­آوری به معنای سرسختی در مقابل استرس، توانایی برگشت حالت عادی و زنده ماندن و تلاش کردن در طی شرایط ناگوار است.

در این تحقیق تاثیر آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان کم­شنوا و ناشنوا سنجیده می­شود. تحقیق حاضر در پنج فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول کلیات تحقیق که شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق و همچنین اهداف و فرضیات تحقیق آورده شده است. در فصل دوم در خصوص تاب­آوری،کیفیت زندگی و ناشنوایی و نظریات مربوطه پرداخته شده است. در فصل سوم به روش تحقیق اشاره شده است که در این جا از نوع پس­آزمون و پیش­آزمون با دو گروه کنترل و آزمایش  استفاده شده  است.در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل حاصل از داده­های تحقیق که در قالب آمار توصیفی و استنباطی می­باشد، پرداخته شده است و در نهایت در فصل پنجم نتیجه­ای که از جداول و یافته­ها بدست آمد، آورده شده است و در انتهای همین فصل محقق پیشنهاداتی نیز مطرح کرده است.

 

1ـ2ـ بیان مساله

یکی از طبیعی­ترین گروههایی که می تواند نیازهای انسان را ارضا کند خانواده است.  وظیفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن ها، برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به، استقلال کودکان است، حتی اگر کودک کم توان ذهنی نابینا، یا ناشنوا باشد. کمیتۀ اجرایی کنفرانس مدیران آموزش تخصصی ناشنوایان، در تعریف ناشنوایی بیان می دارد؛ نقص شنوایی یک اصطلاح ژنریک است که نمایانگر آن عده از ناتوانی های شنوایی است که ممکن است درجات شدت و ضعف آن بین خفیف تا عمیق متغیر باشد و شامل دو گروه فرعی ناشنوا و کم شنوا می باشد. (نریمانی،1386: 16-15)

حضور كودك ناشنوادر هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثير قرار مي‌دهد و سلامت رواني خانواده به خصوص والدين را تحت الشعاع قرار مي‌دهد، كودك بر اثر تعارض‌هاي شديد ميان اعضاي خانواده، كل خانواده را درگیر بحران مي‌كند. ممكن است روابط خانوادگي، افزايش فشارهاي ناخواسته جسمي، هيجاني و مالي باعث شود كودك ناشنوا ضايعات و اثرات جبران ناپذيري بر وضعيت بهداشت رواني خانواده وارد كند از جمله ايجاد تشديد اختلافاتي زناشويي،‌ جدايي، تحمل بار سنگين اقتصادي، افسردگي، نااميدي، اضطراب، خجالت و خشم1 و بسياري از مسايل ديگر (بردن2، 1980). مراقبت
مـداوم از كودك ناشنـوا اغلب براي والـدين استرس‌زا مي‌باشد زيرا اين دشـواري­هاي كودكان به طور

اجتناب­ناپذيري بر زندگي آنها اثر مي‌گذارد (كرنيك3 و همكاران، 1983). تحقيقات نشان داده است كه والدين كودكان ناشنوا عموما در خطر مشكلات زندگي خانوادگي و دشواري‌هاي عاطفي قرار دارند (بكمن4، 1991 (

کویتنر  و همکاران (2000) دریافتندکه مادران با کودکان ناشنوا شبکه­هاي اجتماعی رابطه کمتر با فامیل و دوستان نسبت به مادران کودکان شنوا دارند. از طرف دیگر، تاب­آوري به وسیله­ي پاسخ فرد به حوادث استرسزاي زندگی و یا مواجهه ي مستمر با استرس مشخص می­شود تاب آوري عاملی است که به افراد در مواجهه و سازگاري با شرایط سخت و استرسزاي زندگی کمک می­کند و آنها را در برابر اختلالات روانی و مشکلات زندگی محافظت می کند. افراد تاب­آور، سازگاري فردي بالایی با عوامل استرس زاي محیطی در زندگی شان دارند (بحری و دیگران،1393: 7-6)

و اماخانواده يك نظام اجتماعي است و فرزند معلول يكي از اعضاي اين نظام. اين دو نه تنها بر يكديگر تأثير متقابل دارند بلكه ساير اعضاي اين نظام يعني والدين و ديگر فرزندان را نيز تحت تأثير قرار مي­دهد كه اين تأثيرات غالباً منفي است. وجود كودك معلول ضايعات و اثرات جبران­ناپذيري بر بهداشت رواني خانواده وارد مي­كند، مادر و پدر از داشتن چنين فرزندي به شدت رنج مي­برند، اكثريت اين گروه به نحوي دچار حالاتي چون افسردگي، اضطراب، پرخاشگري، ترس، خجالت، آرزوي مرگ و نظاير آن مي­باشند.

تاب آوري فرایند، توانایی یا پیامد سازگاري موفقیت­آمیز با شرایط تهدیدکننده تعریف شده است، صرف مقاومت منفعل در برابر آسیب­ها یا شرایط تهدیدکننده نیست، بلکه فرد تاب­آور، مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است. تحقیقات روانشناسی بسیاري در سال­هاي اخیر، به شناسایی عوامل مؤثر بر تاب­آوري پرداخته­اند، برخی یافته­ها حکایت از آن دارد که هوش یک عامل تعیین­کننده در تاب­آوري است (عسکریان،1392: 61) انسان براي رسیدن به زندگی سالم­تر نیاز به تعادل بین تفکر، عواطف و توانایی استفاده متناسب از آنها در موقعیت­هاي زندگی را دارد.

اگرچه تحقیقات زیادی در رابطه با تاب­آوری انجام شده است ولی تاکنون در خصوص آموزش تاب آوري به والدين کودکان ناشنوا تحقیق انجام نشده است. لذا مسأله این پژوهش حرکت در این جهت است که آیا بین تاب­آوری روانی و کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا

رابطه ای وجود دارد؟

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

حضور یک کودک با هرگونه ناتواني در خانواده فشار روانی زیادی بر والدین و اعضای خانواده وارد می کند و می تواند سلامت روان آنان را به مخاطره اندازد. واکنش همه والدین در مقابل معلولیت فرزندشان یکسان نیست، ولی به طور کلی می توان پذیرفت که قریب به اتفاق والدین این گونه کودکان در مقابل معلولیت های فرزندشان به نحوی واکنش نامطلوب ازخود بروز می دهند که نوع و میزان این عکس­العمل­ها با توجه به جنبه­های شخصیتی آنها، زمان بروز واکنش و … با یکدیگر متفاوت می­باشد، لذا تمام والدین احتیاج به نوعی کمک دارند تا بتوانند ابتدا به طور کامل طرح مشکلاتشان را با افراد متخصص داشته باشند و این مهم جز با آگاهی و اطلاع دقیق و مستدل از مسائل و مشکلات والدین دارای فرزند ناشنوا و بررسی وضعیت روانشناختی والدین مسیر نمی­گردد با توجه به اینکه وضعیت روانشناختی والدین به طور مستقیم و غیرمستقیم بر شکل­گیری رفتار کودکان و مناسبات اجتماعی خویش تاثیر اساسی دارد بسیار حایز اهمیت خواهد بود که بدانیم که والدین این کودکان دارای چه ویژگی­های شخصیتی بوده و چه تفاوت­هایی با یکدیگر دارند تا از این رهگذر داده­های دقیق­تری جهت استفاده از روش­های مشاوره و توانبخشی و درمان فراهم آورده و زمینه­های لازم جهت اقدامات خاص و اساسی  در ابعاد مشاوره، انجمن اولیاء و مربیان، کودکان استثنایی،آموزش خانواده فراهم گردد. نتایج این پژوهش می­تواند برای والدین، مربیان که مسئول تعلیم و تربیت کودکان هستند الهام­بخش باشد یا به احساسات و نیازهای کودکان توجه نموده و در زمینه­ی کمک به کیفیت زندگی و امید به زندگی والدین گام بردارد. با توجه به مطالعات در ایران و این که در استان گیلان مشابه این تحقیق انجام نگرفته لذا لزوم انجام چنین تحقیقی در استان ضروری به نظر می­رسد و خصوصاً در آینده نیز می­توان از نتایج  این تحقیق نیز در مراکز مشاوره، آموزشگاه­های استثنایی و مدارس عادی، سازمان بهزیستی، کلینیک­های سلامت جهت
خدمت­رسانی استفاده کرد. علاوه براین نتایجی این نوع تحقیقات می­تواند راهگشایی باشد برای پژوهشگران و دانشجویان روانشناسی که در این زمینه به تحقیق خواهند پرداخت.

1ـ4ـ اهداف تحقیق

1ـ4ـ1ـ هدف کلی :

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا می باشد.

1ـ4ـ2ـ اهداف جزئی :

1- تعیین اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی در بین مادران کودکان ناشنوا.

2- تعیین اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر امید به زندگی در بین مادران کودکان ناشنوا.

1ـ5ـ سوالات تحقیق

سوال اصلی

– آیا آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا موثر است؟

سوالات فرعی

1-آیا آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی مادران کودکان ناشنوا موثر است؟

2-آیا آموزش تاب­آوری روانی بر امیدبه زندگی مادران کودکان ناشنوا موثر است؟

 

1ـ6ـ فرضیه­های تحقیق

فرضیه اصلی

آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا موثر است.

فرضیات فرعی

فرضیه یک :آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی مادران کودکان ناشنوا موثر است.  

فرضیه دو :آموزش تاب­آوری روانی بر امیدبه زندگی مادران کودکان ناشنوا موثر است .

1ـ7ـ متغیرهای پژوهش

1ـ7ـ1ـ متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل متغیری است که روی متغیر وابسته به صورت مثبت یا منفی تاثیر می­گذارد. (خاکی، 1389: 76).

متغیر مستقل این تحقیق عبارت است اثربخشی آموزشی تاب­آوری روانی

1ـ7ـ2ـ متغیر وابسته

متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش­بینی تغییری­پذیری در آن است به عبارت دیگر آن یک مغیر اصلی است که به صورت یک مسئله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل موثر بر آن می­توان پاسخ­ها یا راه­حل­هایی را برای مسئله شناخت (خاکی، 1389: 75).

در این تحقیق کیفیت زندگی و امید به زندگی به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته می­شود.

 

1ـ8ـ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه دیگر اشاره دارد. تعریف مفهومی را باید به تعریف عملیاتی تبدیل کرده تا بتوان آن را مشاهده کرد. تعریف عملیاتی تعریفی است که بر ویژگی­های قابل مشاهده استوار است (سرمد و همکاران، 1389: 40).

1ـ8ـ1ـ تعریف نظری

تعاريف مفهومي:

  • تاب آوري

تاب­آوری به عنوان حفظ سلامتی و عملکرد موفقیت­آمیز یا سازگاری با یک بافت و موقعیت تهدیدآمیز یا آزارنده تعریف می­شود (عزیزی ابرقوئی، 1389).

گارمزی و ماستن (1991( تاب‌آوری را‌ ”یک فرآیند، توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیت‌آمیز با شرایط تهدیدکننده“، تعریف نمود‌ه‌اند. به بیان دیگر تاب‌آوری، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است.

البته تاب‌آوری، تنها پایداری در برابر آسیب‌ها یا شرایط تهدیدکننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی‌باشد، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. می‌توان گفت تاب‌آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی، در شرایط خطرناک است افزون بر این، پژوهشگران بر این باورند که تاب‌آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است (سیدمحمودی،1390: 6).

کامپفر (1999) باور داشت که تاب­آوري، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر (در شرایط تهدیدکننده) است و از این رو موجب سازگاري موفق در زندگی می­شود. در عین حال کامپفر به این نکته اشاره می­کند که سازگاري مثبت با زندگی، هم می­تواند پیامد تاب­آوري به شمار آید و هم به عنوان پیش آیند، سطح بالاتري از تاب­آوري را موجب شود. وي این مسأله را ناشی از پیجیدگی تعریف و نگاه فرایندي به تاب­آوري می­داند (سیدمحمودی، 1390: 6).

تاب­آوري به توانايي يك انسان گفته مي­شود كه به طور موفقيت­آميز شرايط نامطلوب را پشت سرگذارده و با آنها تطابق مي­يابد و عليرغم مواجهه با مشكلات زندگي به قابليت تحصيلي و هيجاني و اجتماعي دست مي­يابد (اینزلیچ و همکاران[2]، 2006: 336ـ323).

سازمان بهداشت جهاني در تعريف كيفيت زندگي به درك هر فرد از موقعيت خود در بافتي از نظام­هاي فرهنگي و ارزشي پيرامون، در ارتباط با اهداف، انتظارات و استانداردها و علاقمندي آنها، تأكيد دارد. در اين نگاه، كيفيت زندگي مفهومي فراگير است كه از سلامت جسماني، رشد شخصي، حالات روانشناختي، سطح استقلال، روابط اجتماعي و روابط با نهادهاي برجسته محيط، تأثير مي­پذيرد و نيز بر ادراك فرد مبتني است (بیاتیانی،1390: 164).

با اينكه تعاريف تاب­آوري ممكن است متنوع باشد، بيشتر محققان متفقند كه افراد تاب­آور در عوامل مشابهي مشتركند. برخي از اين عوامل عبارتند از: هوش بالاتر، تعلق كمتر به همسالان بزهكار و عدم سوء مصرف مواد و بزهكاري.

محققان ويژگي­هاي مشترك ديگري را نيز در افراد تاب­آور بررسي كرده­اند كه عبارتند از: خودمختاري بالاتر، استقلال، همدلي، تعهد به كار، جديت، مهارتهاي حل مسئلة خوب و روابط خوب با همسالان. يكي از ويژگي­هاي فردي مؤثر در تاب­آوري، توانايي ايجاد خودنظم­دهي يا خودكنترلي است. در مجموع ويژگي­هاي شخصيتي همچون خودپنداره­ی مثبت، اجتماعي بودن، هوش، كفايت در كار آموزشي خودمختاري، عزت نفس، ارتباطات خوب، مهارتهاي حل مسئله و سلامت رواني و جسماني از جمله عوامل مؤثر بر افزايش تاب­آوري به شمار مي­رود (همایون نیا ودیگران،1391: 25-24).

  • كيفيت زندگي

واژه كيفيت زندگي سرچشمه روشني ندارد. كيفيت زندگي اگرچه جذابيت و معني عام دارد، يك تعريف پذيرفته عام ندارد. به هرحال در بيان كلي،كيفيت زندگي به مولفه (هاي)كاميابي يا رضايت­مندي بيشتر يا كمتر در زندگي مردم مربوط مي­شود.

مفهوم كيفيت زندگي چند مشخصه جالب توجه دارد: الف: تنها به زندگي انساني ارجاع دارد.
ب: به ندرت در (صيغه) جمع بكار رفته (يعني بصورت كيفيات زندگي) است. ج: به عنوان يك عبارت عام و غيرقابل تقسيم مي باشد كه معنايش مي­تواند ناب (و خالص) باشد. د: مشكل است كه آن را به هر رده مجزا از علوم مرتبط با جامعه­شناسي طبقه­بندي نمود (دیزرت[3]، 2000: 156).

كيفيت زندگي، سازه­­اي است كه از آن، تعاريف مختلفي شده است؛ از جمله گروه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني (1993) اشاره كرده كه كيفيت زندگي سازه­اي چندبعدي شامل ارزيابي حداقل سه بعد اصلي يعني  بهزيستي هيجاني، وضعيت جسماني و كاركرد اجتماعي است (کاوه،1390 :120).

کیفیت زندگی، به نوعی بیانگر وضعیت افراد ساکن در یک کشور یا منطقه می‌باشد. نظریات اولیه مربوط به کیفیت زندگی، بیشتر بر نگرانی‌ها و اولویت‌های فردی تاکید داشتند؛ اما در سال‌های اخیر مباحث نظری، از فرد محوری به سمت نگرانی‌های اجتماعی نظیر امنیت، آزادی، گستردگی کیفیت زندگی و ساختار و کیفیت روابط اجتماعی افراد در جامعه تغییر یافته است (باسخا،1390 :115-94).

سازمان بهداشت جهاني (1993) كيفيت زندگي را اين گونه تعريف مي­كند:

برداشت و درك افراد از موقعيت خود در رابطه با اهداف و نظامهاي ارزشي مورد قبول آنان با توجه به شرايط عيني زندگي.

در رویکردی عملی کیفیت زندگی به عنوان یک مفهوم کلی تعریف می­شود که تمام ابعاد زیستی شامل رضایت مادی،  نیازهای حیاتی، به علاوه جنبه­های انتقالی زندگی نظیر توسعه فردی، خودشناسی و بهداشت اکوسیستم را پوشش می­دهد (غفاری و امیدی، 1388: 3)

درخصوص معني كيفيت زندگي تعاريف و تعابير مختلفي ارائه شده است. برخي آن را توانايي فرد براي اداره زندگي از ديد خود مي­دانند (وار[4]، 1998). دونالد كيفيت زندگي را اصطلاحي توصيفي عنوان مي­كند كه به سلامت و ارتقاء عاطفي، اجتماعي جسمي افراد و توانايي آنها براي انجام وظايف روزمره اشاره دارد (دونالد[5]، 2001). در تعريفي كه ویور[6] در سال 2001 ارائه داده و مورد قبول بسياري از صاحب­نظران مي­باشد، كيفيت زندگي عبارت است از برداشت هر شخص از وضعيت سلامت خود و ميزان رضايت از اين وضع (کینگ[7]، 2006). همچنين كيفيت زندگي به عنوان احساس فرد از سلامت، رضايت يا عدم رضايت از زندگي، سرور و شادماني يا ناخشنودي و نظاير آن تعريف شده است (دالکی[8]، 1972). و بالاخره سازمان جهاني بهداشت كيفيت زندگي را درك افراد از موقعيت خود در زندگي در حيطه­هاي فرهنگي، ارزش­هاي سيستمي كه در آن زندگي مي­كنند و روابط­شان با اهداف، آرزوها و دغدغه­هايشان عنوان مي كند (ارلی[9]، 1994).

كيفيت زندگي موضوعي چند بعدي و پيچيده دارد و دربرگيرنده عوامل عيني و ذهني است و ارزيابي فرد در مورد رفاه و آسايش در جنبه­هاي مهم زندگي را مورد توجه قر ار مي­دهد. ويژگي مهم كيفيت زندگي كه مورد توافق اغلب صاحب­نظران علوم اجتماعي است، شامل چند بعدي بودن، ذهني بودن و پويا بودن آن است.

  • امید به زندگی

تعاريف متعددي براي اميد ارائه شده است. اما شايد بتوان اميد را در مجموع اين­گونه تعريف كرد: داشتن انتظار مثبت براي رسيدن به هدف. بر اساس اين تعريف فرد اميدوار كسي است كه در زندگي هدف يا اهدافي دارد و انتظار دارد به آنها برسد. اشنايدر اميد را چنين تعريف مي­كند: “حالت انگيزشي مثبتي كه از احساس موفقيت ناشي از رابطه متقابل بين عامل و مسيرهاي دستيابي به هدف به وجود مي­آيد. در اين تعريف منظور از عامل فردي است كه انرژي و اراده لازم را براي رسيدن به هدف­هايش صرف مي­كند و مسير دستيابي به عنوان برنامه­ريزي­هايي كه براي تامين اهداف و دستيابي به آنها ضروري هستند تعريف نظر مي شود. لذا با توجه به آنچه گفته شد از ديدگاه روانشناختي مي توان سه بعد كلي براي اميد در نظر گرفت: 1. اهداف 2. مسيرهاي دستيابي به اين اهداف 3. عامل يا فاعلي كه اين اهداف برايش تعريف شدند.

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی

ـ آذر، عادل. مومنی، منصور(1378)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران: انتشارات سمت

ـ ابراهیمی، امیر عباس (1388)، گذری بر تاریخچه آموزش ناشنوایان، فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 91.

ـ احدی، حسن و بنی جمالی، شکوه السادات (1388)، علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق آن با روانشناسی جدید:دانشگاه علامه طباطبایی.

ـ بشارت، محمدعلی و دیگران (1385)، رابطه تاب­آوری و سخت­کوشی با موفقیت ورزشی و سلامت روانی در ورزشکاران، فصلنامه روان­شناسی معاصر، دوره سوم، شماره 2.

ـ بیاتیانی، عبدالرضا و دیگران (1390)، ارتباط شبکه اجتماعی با کیفیت زندگی در والدین
دانش­آموزان کم­توان ذهنی آموزش­پذیر، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، سال یازدهم، شماره 2.

ـ بحری، سیده لیلا؛ دهقان مستشاری، ماریه؛ دهقان مستشاری، زبیده، (1393)، بررسی نقش
پیش­بینی­کنندگی تاب­آوری و حمایت اجتماعی در سلامت روانی والدین کودکان نابینا و ناشنوا، فصلنامه تعلیم و تربین اجتماعی، شماره پیاپی 123.

ـ بدری، سیدعلی؛ رمضان­زاده مسبوئی، مهدی؛ عسکری، علی؛ قرای معصوم، مجتبی؛ سلمانی، محمد، (1392)، نقش مدیریت محلی در ارتقای تاب­آوری مکانی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیلاب، فصلنامه علمی و پژوهشی، مدیریت بحران، شماره سوم.

ـ جوادی، رحم خدا، پرو، درا (1387)، رابطه هوش هیجانی و تاب­آوری در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، فصلنامه اعتیاد پژوهشی.

ـ جوادی، رحم خدا؛ آقابخشی، حبیب؛ عسکری، علی؛ بیان معمار، علی؛ عبدی زرین، سهراب (1390)، رابطه هوش هیجانی و تاب­آوری در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، فصلنامه اعتیاد پژوهشی. رابطه کارکرد خانواده و تاب­آوری در برابر مصرف مواد در دانش­آموزان پسر دبیرستانی مدارس پرخطر، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 41.

ـ جوكار، بهرام (1386)، «نقش واسطه­اي تاب­آوري در رابطه بين هوش هيجاني و هوش عمومي با رضايت از زندگي»، مجله روانشناسي معاصر، دوره دوم، شماره چهارم.

ـ چلبی، مسعود، 1375، جامعه­شناسی نظم، چاپ اول، تهران، نشر نی.

ـ حافظ­نیا، محمدرضا( 1381)، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.

ـ حسینی، حاتم؛ (1384) مبانی جمعیت‌شناسی، همدان:انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

ـ حسینی م، احمدیه م، عباسی شوازی، م اسلامی فارسانی ش. بررسی مهارت­های مطالعه در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت یزد، مجله گام­هاي توسعه در آموزش پزشكي. 1385: 5(2): 93-88..

ـ خاکی، غلامرضا (1389)، روش تحقیق (با رویکردی به پایان­نامه­نویسی)، تهران: انتشارات فوژان.

ـ خاکپور، مسعود؛ مهرآفرید، معصومه، (1391)، مقایسه اختلالات روانی و تاب­آوری زوجین دارای اولین فرزند عادی و استثنایی در شهر فاروج، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سال چهارم، شماره 4.

ـ دلاور، علی (1390).روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی،تهران :انتشارات پیام نور

ـ رضواني، محمدرضا؛ شكيبا، عليرضا؛ منصوريان، حسين، ۱۳۸۷ ، ارزيابي كيفيت زندگي در نواحي روستايي، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال هشتم، شماره ۳۰ و ۳۱.

ـ رضواني، محمدرضا، منصوريان، حسين ۱۳۸۷، سنجش كيفيت زندگي: بررسي مفاهيم، شاخص­ها مدل ها و ارائه مدل پيشنهادي براي نواحي روستايي، فصلنامه روستا و توسعه، سال ۱۱ ، شماره ۳.

ـ سامانی، سیامک و جوکار، بهرام (1381)، بررسی میزان کارایی نمرات آزمون سراسری در پیش­بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان برخی رشته های تحصیلی دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.

ـ سامانی، سیامک، جوکار، بهرام، صحراگرد، نرگس (1386)، تاب آوری، سلامت روان و رضایت از زندگی.مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،سال سیزدهم، شماره 50.

ـ سرایی، حسن؛ (1381).روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت (با تاکید بر باروری و مرگ‌ومیر)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ـ سرمد، مرتضی و دیگران، (1389). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگاه.

ـ سید محمودی، سیدجواد، رحیمی، چنگیز، محمدیف نوراله (1390)، عوامل موثر بر تاب­آوری در افراد مواجه شده با ضربه روانی، پژوهش­های روان­شناسی بالینی و مشاوره، سال اول، شماره 1.

ـ سلیمی، علی و داوری، محمد، (1380)، جامعه­شناسی مجروی، قم، پژوهشکده­ی حوزه و دانشگاه.

ـ شولتز ، داون(1377). «نظریه های شخصیت» (ترجمه یحیی سید محمدی )تهران؛ نشر هما.

ـ عزیزی ابرقوئی، محسن(۱۳۸۹).رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.

ـ عسکریان، سمیه؛ اصغری، محمدجواد؛ حسن­زاده، محمدحسن، (1392)، تاثیر آموزش مهارت­های مقابله دینی بر تاب­آوری، انطباق­پذیری و مدیریت فشار روانی همسران جانبازان، پایان­نامه کارشناسی رشد روانشناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد.

ـ فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، «بهبود»، سال چهاردهم، شماره دوم، تابستان 1389.

ـ کردمیرزا نیکوزاده، عزت­اله (1388)، الگوی زیستی ـ روانی ـ معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقاء تاب­آوری مبتنی بر روایت­شناسی شناختی و روان­شناسی مثبت­نگر، پایان­نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

ـ لوکاس، دیوید و پاول، میر؛ (1384).درآمدی بر مطالعات جمعیتی، ترجمه حسین محمودیان، تهران:انتشارات دانشگاه تهران.

ـ مهدی باسخا و دیگران (1390)، رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان‌های کشور، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم شماره 37 .

ـ مجیدیان، ف (1386)، بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی و سخت رویی با استرس شغلی مدیران مقطع متوسطه شهر سنندج.پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

مختاری، مرضیه؛ نظری، جواد، (1389)، جامعه­شناسی کیفیت زندگی، تهران: نشرجامعه­شناسان.

–  مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، (1388)، سال یازدهم، شماره سی و نه.

– مجله علوم رفتاری، (1389)،  دوره 4، شماره 4.

ـ محسنی تبریزی، علیرضا، (1383)، وندالیسم، تهران: انتشارات آن.

ـ نادری، عزت الله، سیف نراقی، مریم، (1383)، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران: انتشارات بدر.

ـ نریمانی، محمد؛ آقا محمدیان، حمیدرضا؛ رجبی، سوران، (1386)، مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران دارای کودکان عادی، فصلنامه علوم بهداشت روانی، سال نهم، شماره 34 و 33.

ـ ویسی، مختار، عاطف وحید، محمد کاظم، رضایی، منصور (1379)، تأثیر استرس شغلی بر خشنودی و سلامت روان: اثر تعدیل کننده سرسختی و حمایت اجتماعی.فصلنامه اندیشه و رفتار،شماره 6.

ـ همایون­نیا، مرتضی؛ همایونی، علیرضا؛ شیخ، محمود؛ نظری، سعید، (1393)، ارتباط بین هوش هیجانی و تاب­آوری در بین کشتی­گیران سبک برتر ایران، نشریه رشد و یادگیری مرکز، دوره 6، شماره 1.

منابع لاتین

– BALTACIa, H. Ş., KARATAŞb, Z. (2013) Validity and Reliability of the Resilience Scale for Early Adolescents. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 131. 458 – 464

– Castles, Stephen (2006).”International Migration at the Beginning of the Twenty-First Century: Global Trends and Issues”, International Social Science Journal, Vol52, Issue (165), 269–281. 3 .

– Costanza, R., 2007, Quality of Life: An Approach Integration Opportunities, Human Needs, and Subjective Well-Being, Ecological Economics, No. 61, 267-276.

– Evans, D. R. & Cope, W. E. (1989), Manual for The Quality of life Questionnaire, Multo-Health System, Inc.

– Furnham, A & Chamoro-Premuzic, T. Personality and intelligence as predictors of statistics examination grades. Personality and Individual Differences.2008; 37: 943-955.

– Garmezy, N. (1993). Risk and resilience. In D. C. Funder, R. D. Parke, C. Tomlinson-Keasey & K. Widaman (Eds.), Studying lives through time.

– Garmezy, N. (1991). Resiliency and vulnerability to adverse developmental outcomes associated with poverty. American Behavioral Scientist, 34, 416–430.

– Garmezy N, Masten A.A. particular resiliency to threatening environments. Journal of Experimental Social Psychology. 2006;42: 323-336.

– Handerson N, B. Resiliency: What we have learned. San Francisco: WestEd 2004; 32.

– http://www.patient.co.uk/health/Rubella-(German-Measles).htm

– Isakson. B. (2002). ” Characteristics and enhancement of resiliency in young people” . Journal Pediatric clinics of North America, 45(2); pp:293-305. university of Wisconsin – stout.

– Inzlich M, Aronson J, Good C & McKay L. A particular resiliency to threatening environments. Journal of Experimental Social Psychology.2006:4(2); 323-336.

– Inzlicht M, Aronson J, Good C & McKay L. A particular resiliency to threatening environments. Journal of Experimental Social Psychology.2006; 42: 323-336.

– Jensen, A. R. The g factor. Westport, CT: Praeger.2007.

– Journal of  Advanced Nursing. 1996; 24:588-590.

– Kumpfer KL. The concept of hardiness: A brief but critical commentary.

– Oken BS, et al.(2014) A systems approach to stress, stressors and resilience in humans. Behav Brain Res.

– Ortega, M., Saavedra, S. (2014) Resilience: physiological assembly and phychosocial factors. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 132. 447 – 453

– Öksüz, Y., Güven, E. (2014) The relationship between psychological resilience and procrastination levels of teacher candidates. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 116. 3189 – 3193

– Petrides K. V, Chamoro-Premuzic T, Frederickson N . Explaining individual differences in scholastic behavior and achievement. British Journal of Educational Psychology.2006; 75: 239-255.

– Rack – Yarrow and Sherman’s (1990). ” Hard growing: childern who survive” . In. R. E. Rolf mastson, D. Cochiti, K. H., Much treeing, S., Went daub (E ds). Risk and protective factors in developmental of pscyopathology. New York: cambridge university press, pp:97 – 119.

– SalehiFadardi J; Azad H ; Nemati A,The relationship between resilience, motivational structure, and substance use, Journal of Social and Behavioral Sciences 2010; 5.

–  Shkerinia I. [The role of women to develop of Islamic Iran, with focus on employed women’s problems(Persian)]. Paper presented in national congress of the role of women in consistent development. Ministry of Education. Province of Yazd .2004; 47-8.

Sagone, E., De Caroli, M. E., (2013) Relationships Between Psychological Well-Being And Resilience In Middle And Late Adolescents. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 141. 881 – 887

– Trinidad, D. R., Unger, J. B., Chou, C., and Anderson – Johnson, C. (2004). ” The protective association of emotional intelligence with. Psychosocial smoking risk factors for adolescents” . Journal of Personality and endive differences, 36. pp: 945-54.

– ted eschew, R. G., Park, C. L. and Calhoun, L. F. (2012). ” Posttraumatic growth: positive changes in the aftermath of crisis” . Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.Journal of Eureapon Psychoiatry . 72; pp:46-59.

FREQUENCIES VARIABLES=tahsilat1 tahsilat2 sen1 sen2

/BARCHART FREQ

/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Notes
Output Created 10-JAN-2015 12:11:53
Comments
Input Data S:SPSS PROJE1393fileiradataslitahsil sen.sav
Active Dataset DataSet0
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 15
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax FREQUENCIES VARIABLES=tahsilat1 tahsilat2 sen1 sen2

/BARCHART FREQ

/ORDER=ANALYSIS.

Resources Processor Time 00:00:02.17
Elapsed Time 00:00:02.83
Statistics
تحصیلات گروه کنترل تحصیلات گروه آزمایش سن گروه کنترل سن گروه آزمایش
N Valid 15 15 15 15
Missing 0 0 0 0

Frequency Table

تحصیلات گروه کنترل
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid پنجم ابتدایی 4 26.7 26.7 26.7
سیکل 7 46.7 46.7 73.3
اول متوسطه 1 6.7 6.7 80.0
دوم متوسطه 3 20.0 20.0 100.0
Total 15 100.0 100.0
تحصیلات گروه آزمایش
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid پنجم ابتدایی 4 26.7 26.7 26.7
سیکل 6 40.0 40.0 66.7
اول متوسطه 2 13.3 13.3 80.0
دوم متوسطه 2 13.3 13.3 93.3
سوم متوسطه 1 6.7 6.7 100.0
Total 15 100.0 100.0
سن گروه کنترل
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 35.00 1 6.7 6.7 6.7
36.00 1 6.7 6.7 13.3
37.00 3 20.0 20.0 33.3
38.00 3 20.0 20.0 53.3
39.00 2 13.3 13.3 66.7
40.00 1 6.7 6.7 73.3
41.00 2 13.3 13.3 86.7
42.00 2 13.3 13.3 100.0
Total 15 100.0 100.0
سن گروه آزمایش
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 32.00 2 13.3 13.3 13.3
34.00 1 6.7 6.7 20.0
35.00 2 13.3 13.3 33.3
36.00 2 13.3 13.3 46.7
37.00 2 13.3 13.3 60.0
39.00 3 20.0 20.0 80.0
40.00 1 6.7 6.7 86.7
42.00 1 6.7 6.7 93.3
43.00 1 6.7 6.7 100.0
Total 15 100.0 100.0

 

Bar Chart

 

 

CORRELATIONS

/VARIABLES=keifiat.post omid.post

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

Correlations

Notes
Output Created 11-JAN-2015 15:27:26
Comments
Input Data H:fileiradataslitabavari.3edited.sav
Active Dataset DataSet1
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 30
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax CORRELATIONS

/VARIABLES=keifiat.post omid.post

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

Resources Processor Time 00:00:00.02
Elapsed Time 00:00:00.02
Correlations
keifiat.post omid.post
keifiat.post Pearson Correlation 1 .443*
Sig. (2-tailed) .014
N 30 30
omid.post Pearson Correlation .443* 1
Sig. (2-tailed) .014
N 30 30
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 

GRAPH

/SCATTERPLOT(BIVAR)=keifiat.post WITH omid.post BY goroh

/MISSING=LISTWISE.

 

Graph

Notes
Output Created 11-JAN-2015 17:03:28
Comments
Input Data H:fileiradataslitabavari.3edited.sav
Active Dataset DataSet8
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 30
Syntax GRAPH

/SCATTERPLOT(BIVAR)=keifiat.post WITH omid.post BY goroh

/MISSING=LISTWISE.

Resources Processor Time 00:00:00.23
Elapsed Time 00:00:00.23

UNIANOVA omid.post BY goroh WITH omid.pre

/METHOD=SSTYPE(3)

/INTERCEPT=INCLUDE

/CRITERIA=ALPHA(0.05)

/DESIGN=goroh*omid.pre.

Univariate Analysis of Variance

Notes
Output Created 11-JAN-2015 17:04:35
Comments
Input Data H:fileiradataslitabavari.3edited.sav
Active Dataset DataSet8
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 30
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the model.
Syntax UNIANOVA omid.post BY goroh WITH omid.pre

/METHOD=SSTYPE(3)

/INTERCEPT=INCLUDE

/CRITERIA=ALPHA(0.05)

/DESIGN=goroh*omid.pre.

Resources Processor Time 00:00:00.02
Elapsed Time 00:00:00.02
Between-Subjects Factors
Value Label N
goroh 1.00 control 15
2.00 Tabavari 15
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:   omid.post
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 214.547a 2 107.273 2.133 .138
Intercept 888.404 1 888.404 17.662 .000
goroh * omid.pre 214.547 2 107.273 2.133 .138
Error 1358.120 27 50.301
Total 64136.000 30
Corrected Total 1572.667 29
a. R Squared = .136 (Adjusted R Squared = .072)

UNIANOVA keifiat.post BY goroh kefiat.pre

/RANDOM=kefiat.pre

/METHOD=SSTYPE(3)

/INTERCEPT=INCLUDE

/CRITERIA=ALPHA(0.05)

/DESIGN=goroh*kefiat.pre.

 

Univariate Analysis of Variance

Notes
Output Created 11-JAN-2015 17:06:09
Comments
Input Data H:fileiradataslitabavari.3edited.sav
Active Dataset DataSet8
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 30
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the model.
Syntax UNIANOVA keifiat.post BY goroh kefiat.pre

/RANDOM=kefiat.pre

/METHOD=SSTYPE(3)

/INTERCEPT=INCLUDE

/CRITERIA=ALPHA(0.05)

/DESIGN=goroh*kefiat.pre.

Resources Processor Time 00:00:00.00
Elapsed Time 00:00:00.00
Between-Subjects Factors
Value Label N
goroh 1.00 control 15
2.00 Tabavari 15
kefiat.pre 66.00 1
68.00 2
70.00 1
75.00 1
77.00 1
78.00 2
79.00 2
81.00 2
84.00 2
85.00 1
86.00 1
88.00 2
89.00 5
90.00 1
91.00 3
94.00 1
96.00 2
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:   keifiat.post
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Intercept Hypothesis 203882.123 1 203882.123 614.451 .000
Error 7376.537 22.231 331.812a
goroh * kefiat.pre Hypothesis 6205.367 18 344.743 1.349 .311
Error 2810.500 11 255.500b
a. .855 MS(goroh * kefiat.pre) + .145 MS(Error)
b.  MS(Error)
Expected Mean Squaresa,b
Source Variance Component
Var(goroh * kefiat.pre) Var(Error) Quadratic Term
Intercept 1.333 1.000 Intercept
goroh * kefiat.pre 1.559 1.000
Error .000 1.000
a. For each source, the expected mean square equals the sum of the coefficients in the cells times the variance components, plus a quadratic term involving effects in the Quadratic Term cell.
b. Expected Mean Squares are based on the Type III Sums of Squares.

UNIANOVA keifiat.post BY goroh WITH kefiat.pre

/METHOD=SSTYPE(3)

/INTERCEPT=INCLUDE

/CRITERIA=ALPHA(0.05)

/DESIGN=goroh*kefiat.pre.

Univariate Analysis of Variance

Notes
Output Created 11-JAN-2015 17:09:00
Comments
Input Data H:fileiradataslitabavari.3edited.sav
Active Dataset DataSet8
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 30
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the model.
Syntax UNIANOVA keifiat.post BY goroh WITH kefiat.pre

/METHOD=SSTYPE(3)

/INTERCEPT=INCLUDE

/CRITERIA=ALPHA(0.05)

/DESIGN=goroh*kefiat.pre.

Resources Processor Time 00:00:00.00
Elapsed Time 00:00:00.00
Between-Subjects Factors
Value Label N
goroh 1.00 control 15
2.00 Tabavari 15
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:   keifiat.post
Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 994.945a 2 497.473 1.675 .206
Intercept 2120.901 1 2120.901 7.139 .013
goroh * kefiat.pre 994.945 2 497.473 1.675 .206
Error 8020.922 27 297.071
Total 257082.000 30
Corrected Total 9015.867 29
a. R Squared = .110 (Adjusted R Squared = .044)

 

GLM keifiat.post omid.post BY goroh WITH kefiat.pre omid.pre

/METHOD=SSTYPE(3)

/INTERCEPT=INCLUDE

/PRINT=DESCRIPTIVE ETASQ OPOWER PARAMETER TEST(SSCP) RSSCP TEST(MMATRIX) HOMOGENEITY LOF GEF

/PLOT=SPREADLEVEL RESIDUALS

/CRITERIA=ALPHA(.05)

/DESIGN=goroh*kefiat.pre goroh*omid.pre.

General Linear Model

Notes
Output Created 11-JAN-2015 17:43:07
Comments
Input Data H:fileiradataslitabavari.3edited.sav
Active Dataset DataSet8
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 30
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the model.
Syntax GLM keifiat.post omid.post BY goroh WITH kefiat.pre omid.pre

/METHOD=SSTYPE(3)

/INTERCEPT=INCLUDE

/PRINT=DESCRIPTIVE ETASQ OPOWER PARAMETER TEST(SSCP) RSSCP TEST(MMATRIX) HOMOGENEITY LOF GEF

/PLOT=SPREADLEVEL RESIDUALS

/CRITERIA=ALPHA(.05)

/DESIGN=goroh*kefiat.pre goroh*omid.pre.

Resources Processor Time 00:00:01.19
Elapsed Time 00:00:01.24
Box’s Test of Equality of Covariance Matricesa
Box’s M 7.552
F 2.322
df1 3
df2 141120.000
Sig. .073
Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.a
a. Design: Intercept + goroh * kefiat.pre + goroh * omid.pre
Bartlett‘s Test of Sphericitya
Likelihood Ratio .001
Approx. Chi-Square 11.049
df 2
Sig. .004
Tests the null hypothesis that the residual covariance matrix is proportional to an identity matrix.a
a. Design: Intercept + goroh * kefiat.pre + goroh * omid.pre
Multivariate Testsa
Effect Value F Hypothesis df Error df Sig.
Intercept Pillai’s Trace .320 5.654b 2.000 24.000 .010
Wilks’ Lambda .680 5.654b 2.000 24.000 .010
Hotelling’s Trace .471 5.654b 2.000 24.000 .010
Roy’s Largest Root .471 5.654b 2.000 24.000 .010
goroh * kefiat.pre Pillai’s Trace .375 2.884 4.000 50.000 .032
Wilks’ Lambda .631 3.105b 4.000 48.000 .024
Hotelling’s Trace .575 3.305 4.000 46.000 .018
Roy’s Largest Root .558 6.970c 2.000 25.000 .004
goroh * omid.pre Pillai’s Trace .425 3.376 4.000 50.000 .016
Wilks’ Lambda .580 3.757b 4.000 48.000 .010
Hotelling’s Trace .715 4.113 4.000 46.000 .006
Roy’s Largest Root .702 8.781c 2.000 25.000 .001
Multivariate Testsa
Effect Partial Eta Squared Noncent. Parameter Observed Power
Intercept Pillai’s Trace .320 11.309b .814
Wilks’ Lambda .320 11.309b .814
Hotelling’s Trace .320 11.309b .814
Roy’s Largest Root .320 11.309b .814
goroh * kefiat.pre Pillai’s Trace .187 11.534 .740
Wilks’ Lambda .206 12.418b .773
Hotelling’s Trace .223 13.220 .800
Roy’s Largest Root .358 13.939c .892
goroh * omid.pre Pillai’s Trace .213 13.502 .813
Wilks’ Lambda .238 15.029b .856
Hotelling’s Trace .263 16.451 .887
Roy’s Largest Root .413 17.562c .951
a. Design: Intercept + goroh * kefiat.pre + goroh * omid.pre
b. Exact statistic
c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.
d. Computed using alpha = .05
Levene’s Test of Equality of Error Variancesa
F df1 df2 Sig.
keifiat.post 2.864 1 28 .102
omid.post .026 1 28 .872
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.a
a. Design: Intercept + goroh * kefiat.pre + goroh * omid.pre
Tests of Between-Subjects Effects
Source Dependent Variable Type III Sum of Squares df Mean Square F
Corrected Model keifiat.post 4271.826a 4 1067.956 5.628
omid.post 278.086b 4 69.522 1.343
Intercept keifiat.post 153.337 1 153.337 .808
omid.post 459.770 1 459.770 8.879
goroh * kefiat.pre keifiat.post 2644.929 2 1322.465 6.969
omid.post 63.539 2 31.770 .614
goroh * omid.pre keifiat.post 3276.881 2 1638.440 8.634
omid.post 30.081 2 15.041 .290
Error keifiat.post 4744.041 25 189.762
omid.post 1294.581 25 51.783
Total keifiat.post 257082.000 30
omid.post 64136.000 30
Corrected Total keifiat.post 9015.867 29
omid.post 1572.667 29
Tests of Between-Subjects Effects
Source Dependent Variable Sig. Partial Eta Squared Noncent. Parameter Observed Power
Corrected Model keifiat.post .002a .474 22.512 .950
omid.post .282b .177 5.370 .356
Intercept keifiat.post .377 .031 .808 .139
omid.post .006 .262 8.879 .817
goroh * kefiat.pre keifiat.post .004 .358 13.938 .892
omid.post .549 .047 1.227 .141
goroh * omid.pre keifiat.post .001 .409 17.268 .948
omid.post .750 .023 .581 .091
Error keifiat.post
omid.post
Total keifiat.post
omid.post
Corrected Total keifiat.post
omid.post
a. R Squared = .474 (Adjusted R Squared = .390)
b. R Squared = .177 (Adjusted R Squared = .045)
c. Computed using alpha = .05
Parameter Estimates
Dependent Variable Parameter B Std. Error t Sig.
keifiat.post Intercept 31.190 34.697 .899 .377
[goroh=1.00] * kefiat.pre .779 .373 2.092 .047
[goroh=2.00] * kefiat.pre -.780 .393 -1.982 .059
[goroh=1.00] * omid.pre -.346 .481 -.720 .478
[goroh=2.00] * omid.pre 3.087 .808 3.822 .001
omid.post Intercept 54.008 18.125 2.980 .006
[goroh=1.00] * kefiat.pre -.201 .195 -1.034 .311
[goroh=2.00] * kefiat.pre -.012 .206 -.056 .956
[goroh=1.00] * omid.pre .159 .251 .635 .531
[goroh=2.00] * omid.pre -.113 .422 -.267 .792
Parameter Estimates
Dependent Variable Parameter 95% Confidence Interval Partial Eta Squared
Lower Bound Upper Bound
keifiat.post Intercept -40.270 102.650 .031
[goroh=1.00] * kefiat.pre .012 1.547 .149
[goroh=2.00] * kefiat.pre -1.590 .031 .136
[goroh=1.00] * omid.pre -1.337 .644 .020
[goroh=2.00] * omid.pre 1.424 4.751 .369
omid.post Intercept 16.679 91.338 .262
[goroh=1.00] * kefiat.pre -.602 .200 .041
[goroh=2.00] * kefiat.pre -.435 .412 .000
[goroh=1.00] * omid.pre -.358 .677 .016
[goroh=2.00] * omid.pre -.982 .756 .003
Parameter Estimates
Dependent Variable Parameter Noncent. Parameter Observed Power
keifiat.post Intercept .899 .139
[goroh=1.00] * kefiat.pre 2.092 .520
[goroh=2.00] * kefiat.pre 1.982 .478
[goroh=1.00] * omid.pre .720 .107
[goroh=2.00] * omid.pre 3.822 .957
omid.post Intercept 2.980 .817
[goroh=1.00] * kefiat.pre 1.034 .169
[goroh=2.00] * kefiat.pre .056 .050
[goroh=1.00] * omid.pre .635 .094
[goroh=2.00] * omid.pre .267 .058
a. Computed using alpha = .05
 

General Estimable Functiona

Parameter Contrast
L1 L2 L3 L4 L5
Intercept 1 0 0 0 0
[goroh=1.00] * kefiat.pre 0 1 0 0 0
[goroh=2.00] * kefiat.pre 0 0 1 0 0
[goroh=1.00] * omid.pre 0 0 0 1 0
[goroh=2.00] * omid.pre 0 0 0 0 1
a. Design: Intercept + goroh * kefiat.pre + goroh * omid.pre
Transformation Coefficients (M Matrix)
Dependent Variable Transformed Variable
keifiat.post omid.post
keifiat.post 1 0
omid.post 0 1
Between-Subjects SSCP Matrix
keifiat.post omid.post
Hypothesis Intercept keifiat.post 153.337 265.518
omid.post 265.518 459.770
goroh * kefiat.pre keifiat.post 2644.929 -335.955
omid.post -335.955 63.539
goroh * omid.pre keifiat.post 3276.881 -216.532
omid.post -216.532 30.081
Error keifiat.post 4744.041 -623.467
omid.post -623.467 1294.581
Based on Type III Sum of Squares
Residual SSCP Matrix
keifiat.post omid.post
Sum-of-Squares and Cross-Products keifiat.post 4744.041 -623.467
omid.post -623.467 1294.581
Covariance keifiat.post 189.762 -24.939
omid.post -24.939 51.783
Correlation keifiat.post 1.000 -.252
omid.post -.252 1.000
Based on Type III Sum of Squares

 

Lack of Fit

Multivariate Tests
Dependent Variables Value F Hypothesis df Error df Sig.
keifiat.post, omid.post Pillai’s Trace 1.819 1.369 44.000 6.000 .372
Wilks’ Lambda .005 1.155a 44.000 4.000 .508
Hotelling’s Trace 32.004 .727 44.000 2.000 .736
Roy’s Largest Root 26.071 3.555b 22.000 3.000 .162
keifiat.post Pillai’s Trace .868 .898a 22.000 3.000 .635
Wilks’ Lambda .132 .898a 22.000 3.000 .635
Hotelling’s Trace 6.584 .898a 22.000 3.000 .635
Roy’s Largest Root 6.584 .898a 22.000 3.000 .635
omid.post Pillai’s Trace .962 3.466a 22.000 3.000 .167
Wilks’ Lambda .038 3.466a 22.000 3.000 .167
Hotelling’s Trace 25.420 3.466a 22.000 3.000 .167
Roy’s Largest Root 25.420 3.466a 22.000 3.000 .167
Multivariate Tests
Dependent Variables Partial Eta Squared Noncent. Parameter Observed Power
keifiat.post, omid.post Pillai’s Trace .909 60.238 .294
Wilks’ Lambda .927 50.801a .176
Hotelling’s Trace .941 32.004 .085
Roy’s Largest Root .963 78.213b .334
keifiat.post Pillai’s Trace .868 19.753a .118
Wilks’ Lambda .868 19.753a .118
Hotelling’s Trace .868 19.753a .118
Roy’s Largest Root .868 19.753a .118
omid.post Pillai’s Trace .962 76.260a .327
Wilks’ Lambda .962 76.260a .327
Hotelling’s Trace .962 76.260a .327
Roy’s Largest Root .962 76.260a .327
a. Exact statistic
b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.
c. Computed using alpha = .05
Univariate Tests
Dependent Variable Source Sum of Squares df Mean Square F Sig.
keifiat.post Lack of Fit 4118.541 22 187.206 .898 .635
Pure Error 625.500 3 208.500
omid.post Lack of Fit 1245.581 22 56.617 3.466 .167
Pure Error 49.000 3 16.333
Univariate Tests
Dependent Variable Source Partial Eta Squared Noncent. Parameter Observed Power
keifiat.post Lack of Fit .868 19.753 .118
Pure Error
omid.post Lack of Fit .962 76.260 .327
Pure Error
a. Computed using alpha = .05
SSCP Matrix
keifiat.post omid.post
Lack of Fit keifiat.post 4118.541 -623.467
omid.post -623.467 1245.581
Pure Error keifiat.post 625.500 .000
omid.post .000 49.000

 

 

Spread-versus-Level Plots

Standard Deviations versus Means

 

 

Variances versus Means

 

Observed * Predicted * Std. Residual Plots

GLM keifiat.post omid.post BY goroh

/METHOD=SSTYPE(3)

/INTERCEPT=INCLUDE

/PRINT=DESCRIPTIVE ETASQ OPOWER PARAMETER TEST(SSCP) RSSCP TEST(MMATRIX) HOMOGENEITY LOF GEF

/PLOT=SPREADLEVEL RESIDUALS

/CRITERIA=ALPHA(.05)

/DESIGN=goroh.

General Linear Model

Notes
Output Created 11-JAN-2015 18:39:54
Comments
Input Data H:fileiradataslitabavari.3edited.sav
Active Dataset DataSet8
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 30
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the model.
Syntax GLM keifiat.post omid.post BY goroh

/METHOD=SSTYPE(3)

/INTERCEPT=INCLUDE

/PRINT=DESCRIPTIVE ETASQ OPOWER PARAMETER TEST(SSCP) RSSCP TEST(MMATRIX) HOMOGENEITY LOF GEF

/PLOT=SPREADLEVEL RESIDUALS

/CRITERIA=ALPHA(.05)

/DESIGN=goroh.

Resources Processor Time 00:00:01.17
Elapsed Time 00:00:01.20
Box’s Test of Equality of Covariance Matricesa
Box’s M 7.552
F 2.322
df1 3
df2 141120.000
Sig. .073
Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.a
a. Design: Intercept + goroh
Bartlett‘s Test of Sphericitya
Likelihood Ratio .000
Approx. Chi-Square 20.381
df 2
Sig. .000
Tests the null hypothesis that the residual covariance matrix is proportional to an identity matrix.a
a. Design: Intercept + goroh
Multivariate Testsa
Effect Value F Hypothesis df Error df Sig.
Intercept Pillai’s Trace .991 1448.875b 2.000 27.000 .000
Wilks’ Lambda .009 1448.875b 2.000 27.000 .000
Hotelling’s Trace 107.324 1448.875b 2.000 27.000 .000
Roy’s Largest Root 107.324 1448.875b 2.000 27.000 .000
goroh Pillai’s Trace .308 6.003b 2.000 27.000 .007
Wilks’ Lambda .692 6.003b 2.000 27.000 .007
Hotelling’s Trace .445 6.003b 2.000 27.000 .007
Roy’s Largest Root .445 6.003b 2.000 27.000 .007
Multivariate Testsa
Effect Partial Eta Squared Noncent. Parameter Observed Power
Intercept Pillai’s Trace .991 2897.749b 1.000
Wilks’ Lambda .991 2897.749b 1.000
Hotelling’s Trace .991 2897.749b 1.000
Roy’s Largest Root .991 2897.749b 1.000
goroh Pillai’s Trace .308 12.007b .843
Wilks’ Lambda .308 12.007b .843
Hotelling’s Trace .308 12.007b .843
Roy’s Largest Root .308 12.007b .843
a. Design: Intercept + goroh
b. Exact statistic
c. Computed using alpha = .05
Levene’s Test of Equality of Error Variancesa
F df1 df2 Sig.
keifiat.post 1.407 1 28 .246
omid.post .003 1 28 .960
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.a
a. Design: Intercept + goroh
Tests of Between-Subjects Effects
Source Dependent Variable Type III Sum of Squares df Mean Square F
Corrected Model keifiat.post 1280.533a 1 1280.533 4.635
omid.post 213.333b 1 213.333 4.394
Intercept keifiat.post 248066.133 1 248066.133 897.938
omid.post 62563.333 1 62563.333 1288.700
goroh keifiat.post 1280.533 1 1280.533 4.635
omid.post 213.333 1 213.333 4.394
Error keifiat.post 7735.333 28 276.262
omid.post 1359.333 28 48.548
Total keifiat.post 257082.000 30
omid.post 64136.000 30
Corrected Total keifiat.post 9015.867 29
omid.post 1572.667 29
 

Tests of Between-Subjects Effects

Source Dependent Variable Sig. Partial Eta Squared Noncent. Parameter Observed Power
Corrected Model keifiat.post .040a .142 4.635 .547
omid.post .045b .136 4.394 .526
Intercept keifiat.post .000 .970 897.938 1.000
omid.post .000 .979 1288.700 1.000
goroh keifiat.post .040 .142 4.635 .547
omid.post .045 .136 4.394 .526
Error keifiat.post
omid.post
Total keifiat.post
omid.post
Corrected Total keifiat.post
omid.post
a. R Squared = .142 (Adjusted R Squared = .111)
b. R Squared = .136 (Adjusted R Squared = .105)
c. Computed using alpha = .05
Parameter Estimates
Dependent Variable Parameter B Std. Error t Sig. 95% Confidence Interval
Lower Bound
keifiat.post Intercept 97.467 4.292 22.711 .000 88.676
[goroh=1.00] -13.067 6.069 -2.153 .040 -25.499
[goroh=2.00] 0a . . . .
omid.post Intercept 48.333 1.799 26.866 .000 44.648
[goroh=1.00] -5.333 2.544 -2.096 .045 -10.545
[goroh=2.00] 0a . . . .
Parameter Estimates
Dependent Variable Parameter 95% Confidence Interval Partial Eta Squared Noncent. Parameter Observed Power
Upper Bound
keifiat.post Intercept 106.258 .949 22.711 1.000
[goroh=1.00] -.635 .142 2.153 .547
[goroh=2.00] .a . . .
omid.post Intercept 52.018 .963 26.866 1.000
[goroh=1.00] -.122 .136 2.096 .526
[goroh=2.00] .a . . .
a. This parameter is set to zero because it is redundant.
b. Computed using alpha = .05
General Estimable Functiona
Parameter Contrast
L1 L2
Intercept 1 0
[goroh=1.00] 0 1
[goroh=2.00] 1 -1
a. Design: Intercept + goroh
Transformation Coefficients (M Matrix)
Dependent Variable Transformed Variable
keifiat.post omid.post
keifiat.post 1 0
omid.post 0 1
Between-Subjects SSCP Matrix
keifiat.post omid.post
Hypothesis Intercept keifiat.post 248066.133 124578.667
omid.post 124578.667 62563.333
goroh keifiat.post 1280.533 522.667
omid.post 522.667 213.333
Error keifiat.post 7735.333 -891.333
omid.post -891.333 1359.333
Based on Type III Sum of Squares
Residual SSCP Matrix
keifiat.post omid.post
Sum-of-Squares and Cross-Products keifiat.post 7735.333 -891.333
omid.post -891.333 1359.333
Covariance keifiat.post 276.262 -31.833
omid.post -31.833 48.548
Correlation keifiat.post 1.000 -.275
omid.post -.275 1.000
Based on Type III Sum of Squares

Lack of Fit

Multivariate Tests
Dependent Variables Value F Hypothesis df Error df Sig.
keifiat.post, omid.post Pillai’s Trace .000 . .000 .000 .
Wilks’ Lambda 1.000 . .000 27.500 .
Hotelling’s Trace .000 . .000 2.000 .
Roy’s Largest Root .000 .000a 2.000 26.000 1.000
keifiat.post Pillai’s Trace .000 . .000 .000 .
Wilks’ Lambda 1.000 . .000 28.000 .
Hotelling’s Trace .000 . .000 2.000 .
Roy’s Largest Root .000 .000a 1.000 27.000 1.000
omid.post Pillai’s Trace .000 . .000 .000 .
Wilks’ Lambda 1.000 . .000 28.000 .
Hotelling’s Trace .000 . .000 2.000 .
Roy’s Largest Root .000 .000a 1.000 27.000 1.000
Multivariate Tests
Dependent Variables Partial Eta Squared Noncent. Parameter Observed Power
keifiat.post, omid.post Pillai’s Trace . . .
Wilks’ Lambda . . .
Hotelling’s Trace . . .
Roy’s Largest Root .000 .000a .050
keifiat.post Pillai’s Trace . . .
Wilks’ Lambda . . .
Hotelling’s Trace . . .
Roy’s Largest Root .000 .000a .050
omid.post Pillai’s Trace . . .
Wilks’ Lambda . . .
Hotelling’s Trace . . .
Roy’s Largest Root .000 .000a .050
a. Exact statistic
b. Computed using alpha = .05
Univariate Tests
Dependent Variable Source Sum of Squares df Mean Square F Sig.
keifiat.post Lack of Fit .000 0 . . .
Pure Error 7735.333 28 276.262
omid.post Lack of Fit .000 0 . . .
Pure Error 1359.333 28 48.548
Univariate Tests
Dependent Variable Source Partial Eta Squared Noncent. Parameter Observed Power
keifiat.post Lack of Fit .000 .000 .
Pure Error
omid.post Lack of Fit .000 .000 .
Pure Error
a. Computed using alpha = .05
SSCP Matrix
keifiat.post omid.post
Lack of Fit keifiat.post .000 .000
omid.post .000 .000
Pure Error keifiat.post 7735.333 -891.333
omid.post -891.333 1359.333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spread-versus-Level Plots

Standard Deviations versus Means

 

 

 

 

Variances versus Means

 

Observed * Predicted * Std. Residual Plots

پرسشنامه كيفيت زندگي

 

Abstract

This study aimed to evaluate the effectiveness of psychological resilience training on quality of life and life expectancy of mothers of deaf children in Rasht city. The statistical sample of study included 30 mothers selected randomly, whose children were studying in Rasht Baghchehban Educational Complex in 1392-1393. Then the sample divided randomly into two similar group comprising of 15 people that named experimental and control. Methods of measurement were Schneider Life Expectancy questionnaire and QQL questionnaire and experiment design was pre-test and post-test. After conducting pre-test, the experimental group was trained about psychological resilience for 10 meetings that each left 1.5 hours. Then the post-test was conducted in two groups. Analysis was done by Covariance method using SPSS ver.20 software. Results show by significancy of means and F (4.635) -regarding sig. value of 95%- that training of psychological resilience had improved life expectancy and quality of life of deaf children mothers, so the main hypothesis of thesis has been confirmed and so 14% of quality of life variances and 13% of life expectancy variances was related to psychological resilience training for mothers, respectively.

Keywords: psychological resilience, life expectancy, quality of life, deaf children.

[1] QOL

  1. Anger
  2. Burden
  3. cornic
  4. 4. Beckman
  5. 5. Self- esteem

[2]– Inzlich, etal

[3]– Dissart

[4]– Ware

[5]– Donald

[6]– Viver

[7]– king

[8]– Dalkey

[9]– Orely

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثربخشی آموزش تاب¬آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

72 − = 66

شناسه محصول: d2006 دسته: برچسب: