new5 free

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون

59.000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

پایان نامه کارشناسی ارشد

 (گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی )

عنوان:

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون

نگارنده:

……………….

استاد راهنما:

دکتر فیروزه ساجدی

استاد مشاور:

دکتر ساحل همتی

استاد مشاورآمار:

پوریا رضا سلطانی

شماره ثبت

911700012

 

چکیده:

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون بود.

 روش: پژوهش از نوع شبه تجربی و از نوع (پیش آزمون و پس آزمون) با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مادران کودکان سندرم داون 6 ماهه تا 8 ساله مراجعه کننده به کانون سندرم داون ایران بود. 36 نمونه به روش تصادفی و به طور مساوی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و فرم کوتاه­کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL) جمع آوری شد. گروه آزمایش تحت آموزش مهارت های زندگی در قالب 12 جلسه 70 دقیقه ای قرار گرفت. داده ها با نرم افزار 16-  SPSSو با استفاده از آزمون تحلیل­کوواریانس چند متغیره تحلیل شد.

 یافته ها: میانگین  نمره کیفیت زندگی در مادران کودکان سندرم داون، پس از اجرای مداخله در گروه آزمایش در تمام حیطه ها بیشتر از میانگین گروه کنترل بوده است و تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود(05/0> P).

نتیجه گیری: آموزش مهارت های زندگی می‌تواند توسط متخصصان  به عنوان رویکردی آموزشی در بهبود شاخص های کیفیت زندگی مادران، ایجاد فضایی مناسب برای مادران برای کمک به رشد خدمات بهداشت روانی مادران کودک سندرم داون صورت گیرد آموزش مهارت های زندگی در جهت افزایش کیفیت زندگی مادران کودکان سندرم داون موثر بوده است.

کلیدواژه ها: مهارت های زندگی،کیفیت زندگی، مادران کودکان سندرم داون.

1 فصل اول…….. 1

1-1. مقدمه:…… 1

1-2. بیان مسئله:…….. 3

1-3. اهمیت و ضرورت….. 7

1-4. تعریف نظری:………. 9

1-4-1. کیفیت زندگی….. 9

1-4-2. مهارت های زندگی….. 9

1-4-3. سندرم داون……… 9

1-5. تعریف عملیاتی:….. 10

1-5-1. کیفیت زندگی………. 10

1-5-2. مهارت های زندگی………. 10

1-5-3. سندرم داون……. 10

1-6. اهداف پژوهش:….. 11

1-6-1. هدف کلی…….. 11

1-6-2. اهداف اختصاصی….. 11

1-6-3. اهداف کاربردی……. 11

1-7. فرضیه‌ها……… 12

1-7-1. فرضیه اصلی…… 12

1-7-2. فرضیه های اختصاصی…… 12

2 فصل دوم : پیشینه پژوهش…….. 14

2-1. مقدمه:…. 14

2-2. سندرم داون…. 14

2-2-1. طبقه بندی سندرم داون:….. 15

2-2-2. خصوصيات كلي…… 16

2-2-3. چه عواملی در بروز سندرم داون موثر هستند؟….. 17

2-2-4. ویژگی ها و نشانه های سندرم داون…. 18

2-3. کیفیت زندگی……. 21

2-3-1. تاریخچه کیفیت زندگی…. 21

2-3-2. تعاریف کیفیت زندگی:…. 22

2-3-3. ویژگی های کیفیت زندگی……. 25

2-3-4. چند بعدی بودن……… 25

2-3-5. بعد عینی کیفیت زندگی…. 29

2-3-6. بعد ذهنی………. 30

2-3-7. ویژگی ذهنی بودن….. 30

2-3-8. نظریه های کیفیت زندگی……… 32

2-3-8-1. نظریه های مبتنی بر فرد……… 32

2-3-8-2. نظریه های مبتنی بر خانواده………. 32

2-3-8-3. نظریه های روانشناختی……… 33

2-3-8-4. نظریه های انسان شناسی……. 33

2-3-9. ارزیابی کیفیت زندگی…… 35

2-3-10. مدل های کیفیت زندگی:…….. 36

2-3-10-1. مدل روحی- روانی….. 36

2-3-10-2. مدل ادراکی کیفیت زندگی ژان……… 36

2-3-10-3. مدل فرل و هاسی…….. 36

2-3-11. عوامل موثر بر کیفیت زندگی………. 37

2-3-12. ابزار سنجش کیفیت زندگی…. 38

2-3-13. کاربرد های سنجش کیفیت زندگی…….. 39

2-4. کیفیت زندگی در خانواده های بیماران مزمن روانی:…… 39

2-5. کیفیت زندگی والدین دارای کودک مبتلا به سندرم داون….. 41

2-6. مهارت زندگی……. 44

2-6-1. تعاریف….. 44

2-6-2. مباني نظري مهارت هاي زندگي……. 49

2-6-3. مبانی نظری گروه درمانی………. 53

2-6-3-1. دیدگاه مک دوکال…… 53

2-6-3-2. دیدگاه فروید…….. 54

2-6-3-3. دیدگاه مورنو…….. 54

2-6-3-4. دیدگاه اسلاوسون…….. 54

2-6-3-5. دیدگاه لوین……… 54

2-6-4. روش آموزش مهارت هاي زندگي:………. 56

2-6-5. پيشينه اجرايي برنامه هاي آموزش مهارت‌هاي زندگي……. 57

2-6-6. اهداف آموزش مهارت‌هاي زندگي………. 58

2-6-7. اهداف عمده برنامه آموزش مهارت‌هاي زندگي نیز عبارت است از:……… 59

2-6-8. اهداف آموزش مهارتهای زندگی به طور اخص عبارت است از:……. 60

2-6-9. اهميت مهارت‌هاي زندگي…….. 61

2-6-10. ابعاد مهارت‌هاي زندگي……… 63

2-6-11. انواع مهارت…. 65

2-6-12. پنج حوزه اصلی مهارت‌های زندگی……. 68

2-6-13. تعریف ده مهارت اصلی زندگی…… 69

2-6-14. روش‌های مورد استفاده در کارگاه‌های مهارت‌های زندگی…. 72

2-6-14-1. رویکرد فعال در مقابل رویکرد منفعل در آموزش…….. 72

2-7. بررسی متون………. 73

2-7-1. پژوهشهای خارجی:………. 73

2-7-2. پژوهشهای داخلی…… 77

3 فصل سوم روش تحقیق….. 82

3-1. مقدمه….. 82

3-2. نوع مطالعه…… 82

3-3. جامعه مورد مطالعه……… 82

3-3-1. حجم نمونه و روش نمونه گیری…….. 82

3-4. معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه…….. 83

3-4-1. معیارهای ورود به پژوهش……… 83

3-4-2. معیار های خروج……. 83

3-5. روش گردآوری داده ها……… 84

3-5-1. پرسشنامه دموگرافیک محقق ساخته شامل:……. 84

3-5-2. مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF)…… 84

3-5-3. اعتبار و پایایی…. 85

3-6. متغیرها و نحوه سنجش آن‌ها……… 86

3-6-1. متغیر ها…… 86

3-7. روش اجرا…… 86

3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها………. 87

3-9. برنامه مداخله……… 88

3-9-1. آموزش مهارت های زندگی….. 88

3-9-2. محتوای جلسات آموزشی مهارت های زندگی:…….. 88

3-10. ملاحظات اخلاقی……. 91

4 فصل چهارم توصیف و تحلیل داده ها………. 94

4-1. مقدمه….. 94

4-2. بررسی جمعیت شناختي…….. 94

4-3. بررسی توصیفی اطلاعات…. 110

4-4. تجزيه و تحليل استنباطي فرضيه هاي تحقيق…….. 111

5 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری…. 119

5-1. مقدمه………. 119

5-2. بحث و بررسی یافته‌ها……… 119

5-2-1. فرضیه اختصاصی 1: مداخله آموزش «مهارت های زندگی» بر سلامت جسمانی مادران دارای فرزند داون موثر است:….. 121

5-2-2. فرضیه اختصاصی 2 : مداخله «آموزش مهارت های زندگی» بر سلامت روانی مادران دارای فرزند سندرم داون موثر است:…. 122

5-2-3. فرضیه اختصاصی3 : آموزش مهارت های زندگی بر سلامت محیط مادران دارای فرزند سندرم داون موثر است:  124

5-2-4. فرضیه اختصاصی 4: آموزش مهارت های زندگی بر روابط اجتماعی از ابعاد کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون موثر است:…. 126

5-3. نتیجه گیری:…….. 127

5-4. محدودیت‌ها…….. 128

5-5. پیشنهادات کاربردی:………. 128

5-6. پیشنهادات پژوهشی:…. 129

فهرست منابع فارسی و انگلیسی:…. 130

پیوست شماره 1…. 150

پیوست شماره2…. 153

چکیده انگلیسی…. 172

 

فهرست جداول

جدول ‏4‑1 توزیع آزمودنی‌ها در دو گروه (آزمایش و کنترل) 95

جدول ‏4‑2 توزيع سطح تحصیلات اعضاي گروه آزمایش و کنترل. 96

جدول ‏4‑3 توزيع سطح تحصیلات همسران اعضاي گروه آزمایش و کنترل. 97

جدول ‏4‑4 اطلاعات مربوط به توزيع وضعیت اشتغال اعضاي گروه آزمایش و کنترل. 98

جدول ‏4‑5 اطلاعات مربوط به توزيع وضعیت اشتغال همسران اعضاي گروه آزمایش و کنترل. 100

جدول ‏4‑6 اطلاعات مربوط به توزيع وضعیت درآمد خانواده اعضاي گروه آزمایش و کنترل. 101

جدول ‏4‑7 اطلاعات مربوط به توزيع وضعیت مسکن اعضاي گروه آزمایش و کنترل. 102

جدول ‏4‑8 اطلاعات مربوط به توزيع تعداد فرزندان اعضاي گروه آزمایش و کنترل. 104

جدول ‏4‑9 اطلاعات مربوط به وضعيت سني آزمودني‌های گروه آزمایش و کنترل. 105

جدول ‏4‑10 اطلاعات مربوط به وضعيت سني همسران آزمودني‌های گروه آزمایش و کنترل. 106

جدول ‏4‑11 اطلاعات مربوط به وضعيت سني فرزندان سندرم داون آزمودني‌های گروه آزمایش و کنترل(بر اساس ماه) 107

جدول ‏4‑12 همبستگی بین متغیر سن کودکان سندرم داون  و کیفیت زندگی مادران آنها 109

جدول ‏4‑13 نتایج مدل رگرسیون خطی در خصوص رابطه بین سن کودکان سندرم داون  و کیفیت زندگی مادران آنها 109

جدول ‏4‑14 ضرایب رگرسیون خطی ساده در خصوص رابطه بین سن کودکان سندرم داون  و کیفیت زندگی مادران آنها 109

جدول ‏4‑15 شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون. 110

جدول ‏4‑16 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن توزيع نمرات… 112

جدول ‏4‑17 آزمون باکس برای اطمینان از همگني واريانس‌های مولفه‌های کیفیت زندگی.. 112

جدول ‏4‑18 نتایج کلی تحلیل کوواریانس چند متغیره. 113

جدول ‏4‑19 مقايسه پس‌آزمون در دو گروه با کنترل اثر پيش‌آزمون. 113

فصل اول

کلیات پژوهش


1 فصل اول

1-1. مقدمه:

در جهان امروز بزرگ‌ترین گروه کودکان استثنایی[1] با علائم مشخص بالینی کودکان با نشانگان داون هستند (افروز، 1387) سندرم داون [2]یکی از رایج‌ترین علت کروموزومی[3] کم توانی هوشی[4] است ( اسپلمن[5] و همکاران، 2013؛ والکر [6]و همکاران، 2011) و که با درجات مختلفی از کم توانی هوشی متوسط تا  شدید می‌باشد (کاپلان[7]و سادوک[8]، 2007/ 1390؛ پریرا[9] و همکاران 2013). این سندرم در اثر سه نوع نابهنجاری کروموزومی شامل: تریزومی 21، موزائیسم[10] و جابجایی [11]کروموزومی ایجاد می‌شود (فرشباف خلیلی و همکاران، 2012). از جمله مهم‌ترین نشانه های بارز کودکان سندرم داون عبارت‌اند از : هیپوتونی[12] عمومی، شکاف های پلکی مورب، پوست گردن چین دار، جمجمه کوچک مسطح، استخوان‌های برآمده گونه و زبان، دست های پهن و کلفت که یک چین

عرضی بیشتر ندارند و انگشت کوچک کوتاه و به‌طرف درون خمیده است (هالاهان[13] و کافمن[14]، 2003/ 1388). اگرچه وجود مشکلات در کودکان سندرم داون در مقایسه با معلولیت های دیگر کمتر است ولی کودکان با سندرم داون در مقایسه با کودکان عادی مشکلات بیشتری دارند (ون ریپر[15]،2007؛  فیدلر[16] و  همکاران،2006).

این کودکان همانند دیگرکودکان دارای رفتارهای متنوعی هستند و مانند مشخصه های جسمانی، ویژگی های رفتاری مشخصی را نمی توان برای آنها بیان داشت، به خصوص این که تفاوت های فردی، شرایط محیط زندگی حاکم بر کودک، رفتار والدین و اطرافیان و تغییرات جسمی- روانی کودک در مراحل مختلف رشد از جمله عوامل بسیار مهمی است که بر تنوع رفتاری آنان اثر دارد (افروز، 1388).

خانواده یک نظام اجتماعی است که اختلال در هریک از اعضای آن کل نظام را مختل می کند و مشکلات جدیدی را ایجاد می کند (نجاتی و همکاران، 1391). یکی از مواردی که بر نظام خانواده تاثیر می گذارد، ناتوانی فرزندان است (محتشمی و همکاران، 1390). تولد نوزادی با کم توانی می تواند خانواده را به عنوان یک نهاد اجتماعی، به شیوه های مختلف تغییردهد (هاردمن[17] و همکاران، 1387). مادر به عنوان اولین شخصی که به طور مستقیم با کودک ارتباط برقرار می کند، وقتی با فرزند ناتوان خود روبه رو می شود، به علت مشکلات و شرایط ویژه رشد این‌کودکان از جمله رفتارهای قالبی، مشکلات زبانی، قشقرق و نداشتن مهارت مراقبت از خود و مشکلات حرکتی، باعث تضعیف کارکرد طبیعیش می شود (پروینیان نسب و همکاران، 1391). علاوه بر فشار روانی وجود کودک ناتوان و نگرانی های مرتبط با مشکلات آینده کودک مادران کودکان سندرم داون نسبت به مادران کودکان سالم، مدت زمان بیشتری را صرف کودک خود می کنند (بلو[18] و همکاران، 2006؛ والونگو زانی[19] و همکاران، 2013؛ شلی[20] و همکاران، 2009). این چالش های روزانه و فشارهای ناشی از بزرگ کردن یک کودک ناتوان ممکن است تاثیر منفی بر کیفیت زندگی مادران بگذارد (گودمن[21]وگت لیب[22]،2002؛ دنل[23]، 2010؛ مالرز[24] و همکاران، 2010). همچنین (لازاروس[25]، 2004/ 1386) اثر و ضربه هر واقعه استرس زایی، بر اساس چگونگی مقابله فرد با آن، تحت تاثیر قرار می گیرد، بنابراین مهارتهای مقابله مناسب برای حفظ خانواده و کیفیت زندگی هر عضو خانواده ضروری است. والدین کودکان ناتوان برای حفظ پایداری هیجانی در زندگی خود می توانند کنترل و مدیریت شرایط خود را با استفاده از آموزش ها و برنامه های مناسب یاد بگیرند. آموزش مهارت های زندگی باعث تغییر متناسب نگرش ها، ارزش ها، تقویت رفتارهای متناسب با مشکلات و موانع سلامتی و ارتقاء بهداشت روانی (نجفی و همکاران،1390) و همچنین باعث توانمندی افراد در رویارویی با شرایط مشکل زندگی می شود (صبحی قراملکی، رجبی، 2010).

1-2. بیان مسئله:

یکی از متداولترین اختلالات کروموزومی مادرزادی ناشی ازکم توانی هوشی مادرزادی سندرم داون است (ترویت[26] و همکاران، 2012). میزان شیوع سندرم داون 1 در 700 تولد زنده است (کاپلان و سادوک، 2007/ 1390) خصوصیت عمده کودکان سندرم داون کم توانی هوشی است(هالاهان و کافمن، 2003/ 1389). این کودکان از نظر رفتارهای انطباقی، رشد اجتماعی، حافظه، زبان و هیجانات با مشکلاتی مواجه هستند (مش[27]، وولف[28]، 2008/ 1389). عکس العمل اولیه والدین نسبت به کودک کم توان به صورت ترس و وحشت، احساسات متضاد، خشم و اضطراب، غم و اندوه، احساس گناه و درماندگی، نپذیرفتن، خجالت و شرمساری، دلسوزی یا حمایت افراطی می‌باشد (ادیب سرشکی، 1390؛ مبارکی، 1382). مادران با توجه به ساختار شخصیتی خود بیشتر احساس وظیفه و یا گاهی احساس گناه می کنند که این مکانیزم باعث کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کم توانی کودک و حمایت افراطی از کودک آنها می شود. از طرفی چون مادران بیشتر وقت و انرژی خود را صرف کودک می کنند بیشتر در معرض فشارهای بیرونی و درونی کودک قرار می گیرند و بر حسب مسایل هیجانی، روابط خانوادگی و خارج از خانواده واکنش نشان می دهند (کوهسالی و همکاران، 1387).

مادران کودکان مبتلا به نشانگان داون تحت فشار روانی، اضطراب، استرس و احساس گناه بیشتر هستند و احساس ناتوانی بیشتری در قبال کودکان خود می کنند. به دنبال آن مشکلات و مسائلی مانند مشکل پذیرش فرزند، خستگی ناشی از پرستاری و مراقبت، مسائل مربوط به اوقات فراغت، مشکلات مالی خانواده و مسائل پزشکی، آموزشی و توانبخشی برای والدین به خصوص مادر به وجود می آیند (وایتر[29]، 2003/ 1389).

کیفیت زندگی[30] با بیماری و شرایطی که سلامت را به خطر می اندازد در ارتباط است و از طرفی وجود کودک ناتوان باعث ایجاد استرس جسمانی و روحی و روانی بر خانواده و به ویژه مادر می شود (اسکیو[31] و همکاران، 2007). امروزه یکی از مفاهیم جدیدی که در علوم بهداشتی، به ویژه بهداشت روان وارد شده مفهوم کیفیت زندگی است (بیاتیانی و همکاران، 1390). مبحث کیفیت زندگی در بیست سال گذشته موضوعی چالش انگیز و نیز مفید بوده است؛ و این عقیده را بین اکثر افراد رواج داده که کیفیت زندگی یک هدف واقعی و قابل دستیابی برای تمام افراد می باشد (کالی[32] و همکاران، 2010). کیفیت زندگی با توجه به ابعادگسترده سلامتی تعریف می شود (مک کال، 1975/ 1389). براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی [33]کیفیت زندگی دربرگیرنده‌ی ادراک فرد ازموقعیت خود در زندگی ودر ساختار نظام فرهنگی– ارزشی که درآن زندگی می کند، می‌باشد. کیفیت زندگی مفهومی گسترده‌ای است که دربرگیرنده مفاهیمی چون سلامت جسمانی فرد، حالات روانشناختی، میزان استقلال،کیفیت ارتباطات اجتماعی وارتباط با ابعاد برجسته محیطی است. عوامل محیطی نه تنها برمشارکت اجتماعی فرد، بلکه برکیفیت زندگی اونیزاثرگذار است واین نکته درمورد افرادکم توان به مراتب مهمتر از جمعیت عادی است (گلانز[34]و همکاران، 2010). با(این حال در دهه های اخیر حمایت از خانواده هایی که کودک ناتوان با کودکان استثنایی دارند اهمیت حیاتی پیدا کرده، چرا که تحقیقات نشان داده که حمایت و آموزش به این خانواده ها روی خانواده و کودک نتایج مثبتی داشته است (دمسی[35] و همکاران، 2008). یکی از روش های موثروکارآمد در میان رویکرد های آموزشی برای مقابله با فشار های روانی روش آموزش مهارت های زندگی[36] است (هانتر[37]، 1993/ 1385). از نظر سازمان بهداشت جهانی، آموزش مهارت های زندگی شامل 10 مهارت اساسی برای زندگی کردن است. این مهارت ها عبارتند از مهارت 1- تصمیم گیری 2- حل مسئله 3-تفکر خلاق 4- تفکر نقاد 5- توانایی ارتباط موثر6- ایجاد و حفظ روابط میان فردی 7- خودآگاهی 8- همدلی کردن 9- مهارت مقابله با هیجان ها و10- فشار روانی (رئیسی و همکاران،1391). نتایج  پژوهش ها حاکی از آن است که آگاهی از مهارت های زندگی، درکاهش علائم افسردگی، اضطراب، استرس و شکایات جسمانی نقش موثری دارد (مردانی و همکاران، 2011(. واکا[38] (2006) معتقد است که والدین کودکان کم توان اندوخته عاطفی و احساس پایینی دارند ودر برقراری ارتباط با فرزندان و تطابق با عواطف و احساسات خود دچار مشکل می شوند. پژوهش (راچ[39]و همکاران، 1999/ 1387) نشان داد که والدین کودکان سندرم داون فشار و افسردگی شدیدتری نسبت به والدین کودکان عادی دارند و با افزایش سن کودک، میزان احساس رضایت مادران از زندگی کاهش می یابد. مطالعات متعددی نشان داده است که کیفیت زندگی مادران دارای کودکان کم توان نسبت به مادران کودک سالم، پایین تر می باشد (خیاط زاده ماهانی، 1388). بنابراین تغییرات تنش زای زندگی به تغییراتی در نحوه پاسخدهی والدین به کودک می انجامدکه به نوبه خود بر احساس ایمنی کودک تاثیر می گذارد (اتکینسون[40] و همکاران، 2000/ 1386).

 بالا بردن آگاهی والدین در مورد استرس، اضطراب، تسهیل دسترسی به اطلاعات مناسب و توصیه به درمان نه تنها برای خود والدین مفید می باشد بلکه حمایت والدین در ارتباط با اضطراب شدید می تواند منجر به ارتباط مطمئن بین والدین وکودک و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی آنها گردد (دهی و همکاران، 1386). به دلیل اثرات طولانی مدت سندرم داون و تاثیرات منفی برکیفیت زندگی مادران و با توجه به اینکه یکی از روش های موثر و کارآمد در میان رویکرد های آموزشی برای مقابله باچالش های زندگی آموزش مهارت های زندگی می باشد (صبحی قراملکی، رجبی، 2010).

 بالا بودن آموزش مهارت های زندگی تامین کننده سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی افراد می باشد و پایین بودن مهارت های زندگی موجب بروز آسیب های روانشناختی و بروز رفتارهای نامناسب در افراد می شود (رامشت[41] و فرشاد، 2009[42]، مونکونگ[43] و همکاران، 2009 / 1391). بنابراین با توجه به شیوع بالای سندرم داون و ناتوانی های ناشی از این معلولیت و اثرات طولانی مدت ناتوانی کودک بر اعضای خانواده به خصوص مادران به عنوان مراقبان اصلی کودک و کیفیت زندگی این گروه و با عنایت به عدم دستیابی محقق به چنین پژوهشی و این نکته که با استفاده از آموزش، مادران بتوانند اطلاعات لازم، تواناییها، گرایش ها و مهارت های لازم برای زندگی موفق، سالم و بدون فشار روانی زیاد را در خود ارتقا دهند و در نتیجه سبب بهبود کیفیت زندگی کودکانشان خواهد شد؛ این مطالعه به این منظور انجام خواهد شد که مشخص گرددآیا آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون تاثیر گذار است؟

1-3.  اهمیت و ضرورت

امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره آسیب پذیر کرده است. پژوهش های بی شمار نشان دادند که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی – عاطفی ریشه های روانی اجتماعی دارند. همچنین تحقیقات نشان دادند که ارتقای مهارت های مقابله ای و توانایی های روانی – اجتماعی در بهبودکیفیت زندگی بسیار موثر است. توانایی های روانی – اجتماعی مجموعه ای از توانایی ها هستند که فرد را برای مقابله‌ی موثر با کشمکش ها و موقعیت های زندگی یاری می کنند. همه ما در زندگی با چالش ها و مشکلاتی مواجه می شویم، با این حال هر کس به شیوه خاص خود به مشکلات پاسخ می دهند (کلینکه[44]، 1999/ 1390). والدین کودکان سندرم داون ممکن است در معرض آشفتگی های روانی و فقدان اعتماد به نفس در توانایی های خود به هنگام کمک و مراقبت به کودکان خود قرار گیرند که می توان با استفاده از یک برنامه حمایتی و آموزشی مناسب در جهت کمک به بهبود وضعیت این والدین کمک کرد (بارلو[45] و همکاران، 2008). تحقیقات زیادی در زمینه کیفیت زندگی در گروه بیماران در ایران انجام شده، به طوری که در ایران در زمینه کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به آسم و دیابت (خیرآبادی و همکاران، 1386) کم توانی هوشی (ملک پور، 1385)، تاب آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی (حق رنجبر و همکاران، 1390) مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست منابع فارسی و انگلیسی:

ادیب سرشکی، نرگس. (1390). کودکان با نیازهای ویژه و مشاوره با خانواده، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

ادیب، یوسف. (1382).  طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مهارت­های زندگی برای دوره راهنمایی تحصیلی؛ رساله دوره دکتری برنامه ریزی درسی؛ دانشگاه تربیت مدرس.

اسفنجاری کناری،موسی. (1388). تعیین رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی در کارکنان کلانتری های تهران بزرگ . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  تهران.

افروز، غلامعلی (1389). مقدمه ای بر روان شناسی و توانبخشی کودکان با سندرم داون. چاپ 27، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

افروز، غلامعلی. (1388). مقدمه ای بر روانشناسی و توانبخشی کودکان با نشانگان داون، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران.

افروز، غلامعلی؛ فرامرزی، سالار؛ منصور، محمود؛ ملک پور، مختار. (1387). تاثیر مداخلات به هنگام روانشناختی و آموزش خانواده محور، بر سلامت روانی مادران فرزند با نشانگان داون 1387، مجله روان شناسی و علوم تربیتی سال سی وهشتم، شماره 2، 1387، ص 24-1.

آقاجانی، مریم (1385). تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان؛ تهران؛ انتشارات: جهاد دانشگاهی؛ چاپ اول.

بخشنده، شهریار. (1382) . بررسی تمرینات تنفسی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاه تخصص شهر سنندج سال 1382. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران.

بخشی، رحمان(1387). بررسی تاثیر مشاوره پرستاری بر کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان پستان تحت درمان با رادیو تراپی در انستیتو کانسر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران.

بوند، جاند؛ کورنر، لین. (1389). کیفیت زندگی و سالمندان، ترجمه حسین محققی کمال، چاپ اول، تهران، انتشارات دانژه .

به پژوه، احمد؛ رمضانی، فریدون. (1384). بررسی رضایت زناشویی والدین کم توان ذهنی و کودکان عادی، مجله علوم رفتاری و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره چهارم، (پیاپیی45).

بهرامی، علی. (1384). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان فشار روانی مادران کودکان کم توانی هوشی و عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.

بیاتیانی، عبدالرضا؛  پور محمدرضای تجریشی، معصومه؛ گنجعلی وند، ناهید؛ میر زمانی، محمود؛ صالحی، مسعود. (1390). ارتباط شبکه اجتماعی با کیفیت زندگی در والدین دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر، پایان نامه کارشناسی ارش دانشگاه علوم بهزیستی تهران.

پروینیان نسب، علی محمد؛­ کرمانشاهی، سیما؛ ساجدی، فیروزه. (1391).  بررسی تاثیر برنامه حمایتی سلامت محور بر کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی، مجله توانبخشی،دوره سیزدهم، شماره دوم، شماره مسلسل 52 .

پور حیدری،سپیده، باقریان، فاطمه، دوست کام، محسن، بهادرخان، جواد (1392). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر رضایت جنسی و زناشویی در زوج های جوان، دانش پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال چهاردهم، شماره 1، صص22-14.

تاتینا بلداچی، ام لیلا. (1387). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار شاغل خدماتی  شهر تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

ترک لادانی، فاطمه؛ ملک پور، مختار؛گلپرور، محسن. (1387). تاثیر آموزش مهارت های زندگی به مادران بر کاهش مشکلات رفتاری دانش­آموزان سوم تا پنجم ابتدایی، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خوارسگان (اصفهان)، شماره سی و هفتم، ص 82-65.

جلالی، امیر. (1380). بررسی تاثیر آموزش به روش بحث گروهی بر کیفیت زندگی بیماران پس از پیوند کلیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

حجتی عابد، الهه. (1386). تاثیر خدمات کاردرمانی روانی- اجتماعی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن روانی مرکز روزانه سینا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

حسام زاده، علی. (1383). مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم با خانواده در مقیم سرای سالمندان شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

حق رنجبر، فرخ؛ كاكاوند، علیرضا؛ برجعلي، احمد؛ برماس، حامد. (1390). تاب آوري و كيفيت زندگي مادران داراي فرزندان كم توان ذهني، فصلنامه سلامت و روانشناسی دوره1،شماره1.

خیاط زاده ماهانی، محمد. (1388). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی، کم توانی هوشی و مادران کودکان سالم، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، شماره 83.

خیرآبادی، غلامرضا؛ ملکیان، آزاده؛ فخارزاده، مهناز.(1386). مقایسه شیوع افسردگی در مادران کودکان مبتلا به آسم و مادران کودکان مبتلا به دیابت نوع یک، مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره پنجم، شماره 1/21

درویشی، ولایت الله.(1392). مهارت های زندگی را بیاموزید، چاپ اول، تهران، انتشارات تزکیه.

دهی، منیژه؛ جهانگیری، لیلا؛ توکل، خسرو؛ تک فلاح، لیلا؛ کریمی، فتانه. (1386). بررسی ارتباط اضظراب والدین و کیفیت زندگی نابینایان موسسه آموزشی ابابصیر شهر اصفهان در ابعاد خود مراقبتی، تحرک و فراغت، فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، سال ششم، شماره سوم و چهارم، شماره مسلسل22-21.

رضویان، فائزه.(1385).  بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه تهران پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران.

  ریتال ال، اتکینسون؛ ریچارد سی، اتکینسون؛  بم، اسمیت؛ ادوارد ای، بم؛ داریل جی، هوکسما، سوزان نولن. (1386).  متن کامل  زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه براهنی، محمد نقی؛  بیرشک، بهروز؛ بیک، بهروز؛ زمانی، رضا؛ شاملو، سعید؛  شهر آرای، مهرناز؛ کریمی، یوسف؛گاهان، نیسان؛ محی الدین، مهدی؛ هاشمیان،کیانوش،  چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد. (تاريخ انتشار به زبان اصلي: 2000 ).

رئیسی، رویا؛ گنجی، فروزان؛ شاهمرادی، رضوان؛ مردان پور شهر کردی، الهام؛ شمیان، آلبرت؛ نکویی، افسانه؛ فانیان، نسرین؛ نیک فرجام، مسعود. (1391). تاثیر جلسات مشاوره حضوری آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان فرزندان خانواده های طلاق، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دوره 14، شماره 4، مهر و آبان ، 37-30 .

سازمان جهانی بهداشت. (1385).  برنامه آموزش مهارت های زندگی ، ترجمه فتحی و همکاران، تهران معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.

ساماني، سيامك؛ جوكار، بهرام؛ صحراگرد، نرگس. (1386). تاب آوري، سلامت رواني و رضايتمندي از زندگي. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران سال سيزدهم، شماره سوم، 295-290.

سپاه منصور، مژگان. (1388).  تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر انگیزه پیشرفت، خود احترامی و سازگاری اجتماعی، مجله اندیشه رفتار، صص93-85.

تقی زاده ،حسین، اسدی، راضیه. ( 1393). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان عادی، مجله مطالعات ناتوانی، دوره4، شماره8، ص74-66.

شریفی، احسان. (1389). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی همسران بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان،  پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،  دانشگاه علامه طباطبایی.

صفر زاده، مریم. (1383).  بررسی اثر بخشی آموزش در برقراری ارتباط اجتماعی کارآمد در دانش آموزان دختران دبیرستان. رساله دکتری تخصصی روانشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی.

طارمیان، فرهاد. (1387). مهارت­های زندگی، تهران: انتشارات تربیت.

طیبی رامین، زهرا . (1392). اثربخشی معنا درمانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان کم شنوا، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.

عاشوری، محمد، جلیل آبکنار، سمیه، سعید حسن زاده، پور محمد رضای تجریشی،معصومه (1391). اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان دانش آموزان کم شنوا، مجله توانبخشی، دوره 13، شماره 3.

فتحی­لواسانی، فهیمه.  (1378).  مهارت­های زندگی، جزوه­ی چاپ نشده معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.

فتی، لادن؛ موتابی، فرشته؛ کاظم­زاده عطوفی، مهرداد.  (1385). کتاب کار آموزش مهارت­های زندگی، تهران، انتشارات دانژه.

قاسم­زاده، فاطمه.  (1384). جزوه آموزشی برگزاری کارگاه در سازمان بهزیستی تهران.

کاپلان هارولد؛ سادوک،  بنيامين. (1389).  خلاصه روان پزشکی علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی ، ترجمه: فرزين رضاعی. تهران: انتشارات ارجمند. ( تاریخ انتشار اثر اصلی : 2007).

کریس ال، کلینکه. (1390). مجموعه کامل مهارت های زندگی، ترجمه محمد خانی، شهرام ، چاپ هفتم. تهران: انتشارات تربیت معلم( تاریخ انتشار اثر اصلی:1999).

کمالوند، نورالدین.  (1385). جرم و بزهکاری- پیشگیری، نشریه حمایت شماره 16/9/85 پاییز 85.

كاكاوند، عليرضا. (1389). روان شناسي و آموزش كودكان استثايي، تهران، چاپ چهارم، انتشارات نشر روان.

كوهسالي، معصومه؛ ميرزماني، محمود؛ كريملو، مسعود؛ ميرزماني ، منيره سادات. (1387). مقايسه سازگاري اجتماعي مادران با فرزند دختر عقب مانده ذهني آموزش پذير، مجله علوم رفتاري، دوره دوم، شماره دوم،172-165.

مایکل­ام. هاردمن؛کیلفورد­ جی، درو، ام، وینستون اگن. (1387). روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی”جامعه،مدرسه و خانواده”، ترجمه علیزاده، حمید؛ گنجی، کامران ؛ یوسفی لویه، مجید؛ یادگاری، فریبا، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانژه.(تاریخ انتشار اثر اصلی:1948).

مبارکی، آسیه؛ باقري، قادر زاده. (1382). مقایسه دانش و نگرش مادران دارای فرزند معلول ذهنی و بدون معلول ذهنی در زمینه معلولیت ذهنی در شهر گچساران در سال 1382، مجله ارمغان دانش، سال هشتم-شماره 31.

محتشمی، طیبه؛  علی اکبری دهکردی، مهناز؛ چیمه، نرگس؛ علی پور، احمد؛ افقی، احمد. (1390). اثر آموزش روش درمانی پاسخ محور بر عملکرد خانواده در مادران کودکان مبتلا به اتیسم، فصلنامه خانواده پژوهشی ، سال هشتم، شماره 31، 247 .

محمدی فر، محمد علی، ابوالفضل طالبی، موسی طباطبائی (1389). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عملکرد خانواده در زنان دارای همسر معتاد، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء  مصرف مواد، سال چهارم، شماره 16.

محمدیان، محمد. (1391). بررسی رابطه کارکرد بینایی با کیفیت زندگی در سالمندان مراجعه کننده به درمانگاه های دولتی بوشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

محمودی،مریم، زهراکار، کیانوش، شعبانی، حسن (1392) . اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان، روانشناسی تحولی: روانشناسی ایرانی- سال دهمف شماره 37.

مرادی، اعظم؛ مهرداد کلانتری. (1385). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر نیمرخ روانی زنان دارای ناتوانی جسمی- حرکتی، مجله پژوهشی در حیطه کودکان استثنایی، سال ششم شماره 19، ص 576-559.

مش، اريك جي، وولف، ديويد اي. (1389). روانشناسي مرضي كودك، چاپ اول ، ترجمه محمد مظفري مكي آبادي، اصغر فروغ الدين عدل، تهران ، انتشارات رشد (تاریخ انتشاربه زبان اصلی ،2008).

ملک افضلی، حسین، برادران افتخاری، منیر، حجازی، فرزانه، خجسته، تکتم، تبریزی، ربابه، فریدی، طاهره. (1385). ببسیج جامعه برای ارتقای سلامت سالمندان در محله اکباتان. مجله پژوهشی حکیم.

ملک پور، مختار؛ فراهانی، حجت اله؛ آقایی، اصغر؛  بهرامی، علی. (1385).  تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش فشار روانی مادران کودکان عق مانده ذهنی و عادی، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی20/سال ششم، شماره 2.

موتابی، فرشته؛ فتی، لادن.  (1390). راه و رسم درمانگری در نظریه شناختی رفتاری؛ چاپ اول، تهران، انتشارات دانژه.

میرزایی، مصطفی. (1391). بررسی اثربخشی مهارت های زندگی بر بلوغ هیجانی نوجوانان با سندرم داون. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

 ميلاني فر، بهروز. (1391). روان شناسي كودكان و نوجوانان استثنائي. چاپ بیست و سوم، تهران: نشر قومس.

ناصری، حسین.  (1384). راهنمای آموزش مهارت­های زندگی (کتاب راهنمای مدرس)، تهران: انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.

نجات، سحر ناز؛ منتظری، علی؛ هلاکوئی نائینی، کوروش، محمد، کاظم؛ مجد زاده، سید رضا. (1385). استاندارد سازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF): ترجمه و روان سنجی گونه ایرانی، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 4، شماره 4، صفحات 12-1.

نجاتی، وحید؛ ملکی، قیصر؛ ذبیح زاده، عباس؛ احمدی، خدابخش. (1391). مقایسه نقش خانواده و مراکز بهزیستی در کیفیت زندگی کم توانان ذهنی تربیت پذیر، فصل نامه خانواده پژوهی، سال هشتم ، شماره 30، ص 162.

نجفی، محمود؛ بیگدلی، ایمان الله؛ دهشیری، غلامرضا؛ رحیمیان بوگر، اسحق؛ طباطبایی، موسی. (1391). نقش مهارت های زندگی در پیش بینی سلامت روان دانش آموزان،فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال سوم، شماره 11.

نجومی، مرضیه، افشار، باقر. (1387). بررسی کیفیت زندگی بیماران مزمن ریوی بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص). مجله نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. شماره 7.

نوابی نژاد، شکوه.  (1386).  نظریه­های مشاوره و روان­درمانی گروهی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت

نوابی نژاد، شکوه.  (1388).  راهنمایی و مشاوره گروهی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت.

نیک­پرور، ریحانه.  (1383).  آشنایی با برنامه­های آموزش مهارت­های زندگی: انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.

نیک­پرور، ریحانه.  (1387). گزارش نهایی نیازسنجی آموزشی و زمینه یابی مشکلات روانی- اجتماعی دانش­آموزان، به منظور طراحی محتوای آموزشی برنامه جامع مهارت­های زندگی: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

نيكنام، محمد صالح. (1390). بررسي اثر آموزش مقابله هاي معنوي بر تاب­آوري و شادكامي مادران كودكان آهسته گام. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تهران.

وثوق، علی. (1381). بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در مددجویان زندان قصر تهران، پایان نامه دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی، دانشگاه ایران.

ولی زاده، شیرین؛ داودی فر،آزیتا؛ بردی اوزونی دوجی، رحمان؛ اعلایی، زهرا. (1389). اثر بخشی آموزش مهارت های مقابله بر سطح استرس و ناامیدی مادران کودکان کم توان ذهنی، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، سال دهم، شماره 3، 244-237.

ولی زاده، علی.  (1381). آموزش مهارتهای زندگی، نشریه اطلاعات عمومی، اسفند 1381، شماره 5، ص34 و 35 و 36.

هالاهان ، دانیل پی؛ کافمن ، جیمز، ام. (1386). کودکان استثنایی،مقدمه ای بر آموزش های ویژه ، چاپ اول  ، ترجمه عليزاده، حميد، صابري، هائيده، هاشمي، ژانت ، محي الدين،  مهدي ، تهران ، انتشارات نشر ويرايش (تاریخ انتشاربه زبان اصلی ،2003)

همتی، ساحل. (1390). سندرم داون(2) آموزش  شناختی-رفتاری ، چاپ دوم،تهران : انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

Abdulhade I. Haimour, Radi M. Abu-Hawwash.)2012(. Evaluating Quality Of Life of parents having a child with disability . International Interdisciplinary Journal of Education, Volume 1, Issue 2.

Amir majd, M., Sareskanrud, K. K. (2012). Acomporative study of life between parent of children with down syndrome and parent normal children, Technical Journal of Engineering and Applied Sciences & App Sci., 2 (3): 74-78, 2012.

Avis, N.E., & Smith, K.W. ( 1998). Quality of life older adult with HIV research on aging, Journal if Beverly Hills, 20, 822-845.

Barlow, J. H., Poewl, L. A., Gilechrist, M.,Fotiaclov, M. (2008). The effectiveness of Training and Support Program for parent of children with Disabilities: A Randomised Controlled traik. Journal Of Psychosomatic Research, 64, PP 55-62.

Beak, A. T. & Weishaar M. E (2002). Cognitive therapy. In R.J. Corsini & wedding, D.(Eds). Current Psychotherapies (6 eddition ). IIIinois: peacock Publishing Inc.

Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. New Yourk : International Universities Press.

Beck, A. T. (1999). Cognitive aspects of personality disorders and their relation to syndromal disorder: A psychoevolutionary aspect . In C. R. Cloninger (Ed). Personality and psychopathology. Washington, D. C:, American psychiatric press.

Berlim, M. T., Pavanello, D. P., Caldieraro, M. A., & et al. (2005). Reliability and validity of WHOQOL BREF in a sample of Brazilian outpatients with Major depression. Quality of Life Research, 14,  PP. 561-564.

Bonomi, A. E. Patrick, D.L. Bushnell D. M. and Martin M. (2000) Validation of the United States’ version of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) instrument. J Clin, epidemiol. 53(1): 19-23.

Botvin, S. J., Grifin, k. w. (2000). Preventing illicit drug use in adolescents: long term follow up data from rardomited control trial of a school population. Journal of addictive Behaviors, 25, 5, 776- 779.

Buelow, J. M., Mc nelis, A., Shore, C. P., Austin, J. K. (2006). Stressor of Parents of children with Epilepsynand intellectual Disability. Journal Of Neuroscience Nursing, 38(3), 147-176.

Bumin, G., Günal A., Tükel Þ. 2008. Anxiety,  depression and quality of life in mothers of disabled Children. S.D.Ü. Týp Fak. Derg.:15(1)/6-11.

Chambles, D. L; Hollon, S. D (1998). Defining empirically supported therepies. Journal of counseling and clinical Psychology: 66: 7- 18.

Comble, B. (2006). Teaching life skills for student success: connecting education and careers.Techniques: Connectinq Education and careers,sep. v 81 n6 p40-41

Cunningham, C. (1996). Families of Children with Down syndrome. Down syndrome: Research & Practice, 4, 87- 95.

Dannel, Z. T. (2010). Life stress, maternal Optimism and adolescent in single. Mother, African families. Journal of Family Psychology 24(4), 468-477.

Dardan. C. A, Ginter. E. J. (1996). Life skills development scale adolescence frome Journal of mental health counseling. 18(2).22- 142.

Davey, G. C. L. and Wells, A. (Eds). (2006). Worry and its psychological disorders. Chichester, John Wiley & Sons.

Dempsey, I., Keen, D., Pennell, D. O., Reilly, J., Neilands, J. (2009). Parent stress, parenting competence and family- centered support to young children with an intellectual or developmental disability. Research in Develomental Disabilities, 30(3), 558-566.

Diwan, S., Chovatiya, H., Diwan., J. )2011(., Depression and Quality Of Life In Mothers Of Children With Cerebral Palsy, NJIRM; Vol. 2(4). eISSN: 0975-9840 pISSN: 2230 – 9969.

Dobson, K. S., Ed. (1999). Handbook of cognitive- behavioral therapies. New York: Guilford Press.

Faquahar, M. (1995). Definitions of quality of life : at axonomy ,Journal of Advanced Nursing.

Farshbaf Khalili, A., Shahnazi, M., Hajizade, K., Shkari Khniani, M. (2012). Downe syndrome Screening Methods in Iranian Pregnant Women. Journal of Caring Scuences, 1(3), 145- 151.

Ferrans, C.E., & Powers, M.J. ( 1993). Quality of life hemodialysis patients, Journal of Advanced Nursing, 20(5):575-81.

Fidler, D., Most, D., Booth- laforce, C., Kelly, J. (2006). Temperament and behavior problems in young children with down syndrome at 12,30, and 45 months. Down syndrome research and practice.10 (1), 23-29.

Frisch M.( 2006). Quality of life: Applying a Life Satisfaction Approach to Positive Psychology and Cognitive Therapy. Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.; 20-55.

Ginieri- coccossis, M. Triantafillou, E. Tomaras, V. Soldatos, C. Mavreas, V. Ghristodoulou, G. (2012). Psychometric Properties of WHOQOL- BREF In clinical and healthy Greek populations: Incorporating new culture- relevant items. Psychiatric, 23:130-142.

Glanz, B., Healy, B., Rintell, D., Jaffin, S., Bakshi, R., (2010). The Association Between Cognitive Impairment and Quality of life in Patients with Early Multiple Sclerosis. Journal of the Neurological Sciences, 290, 75- 79.

Golamohammadnejad Bahrami, GH., Molajabari, F. (2013). The Effect of Training Life Skills on Mental Healt of Mothers Having Exceptional Children. European Journal of Experimental Biology, 3(2): 1-5.

Goodman, S. H., Gotlieb, I. H.(2002). Children of Depressed Parents: Mechanisms of risk and implications For Treatment (PP. 59-.88). Washington. DC: American Psychological Association.

Gorman, D. (2005). Does measurement dependence explain the effects of life skills training on smoking outcomes? Prevention Medicine, 40, 479-487.

Guggnumoss, H.I., Bloomfield, H., Brenner, H., Flick, u. (1995). Quality of life and health: concept, methods & applications, wissenchaft,91-92.

Hanestad,  B. R., Rustoen, T.,  Knudsen, O.,& et al. (2004). Psychometric Properties of The WHOQOL-BREF Questionnaire for the Norwegian General Population. Journal of Nursing Measurement , 12, PP. 147-159.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and Commitment therapy. New Yourk: Guilford.

Hwang, H. F., Living, W. M., Chiu, Y. N., & et al. (2003). Suitability of The WHOQOL-BREF for community- Dwelling older People in Taiwan. Age And Ageing, 32, pp. 593-600.

Izutsu, T., Tsutsumi,  A., Islam, A., Matsuo, Y., Yamada, H. S., Kurita, H., Wakai S. (2005). Validity and Reliability of the Bangla version of WHOQOL-BREF on an Adolescent Ppopulation in Bangladesh, Quall Life Res. 14(7): 1783-9.

Jaracz, K.,  Kalfoss. M., Gornaa, K., & et al. (2006). Quality of Life in Polish Respondents: Psychometric Properties of the Polish WHOQOL-BREF . Scand J Caring  Sci, 20:251-260.

Kalay, L., Fojimori, S., Suzuki, H., Minamoto, K., Ueda, K., Wei, C., Tomoda, A., Harada, K., Ueda, A. (2010). Description of environmental determinants of quality of life in children with intellectual disability in japan using the Delphi technique. Environment Health Prevention medicine, 15, 73-83.

Kendall, P. C., & Chambless, D. L (1998). Empirically supported psychological therapies: Special section. Journal of Counseling and clinical Psychology, 66, 3- 167.

Kheir, N., Ghoneim, O., Sandridge, A. L., Al-Ismail, M., Hayder, S., & Al-Rawi, F. (2012). Quality of life of caregivers of children with autism in Qatar. Autism,16(3), 293-298.

King, C.R., & Hindus, P.S. ( 1998). Quality of life from nursingperspective. Uk London: Jones& Bartlett co publishers , 232.

Lam, K. W., Stewart, W. F., Kelly, M.(2008). Effects of patent skills training with Behavioral couples Therapy for alcoholism on children: A randomized clinical pilot trail. Available at: science Direct Addictive Behavior (33), PP 1076-1080.

Lee, L. C., Harrington, R. A., Louie, B. B., & Newschaffer, C. J. (2008). Children with autism: Quality of life and parental concerns. Journal of autism and developmental disorders38(6), 1147-1160.

Linehan, M. M. (1993). Cognitive- Behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford Press. Young, J. E., J. S. Klosko, et al (2003). Schema therapy: A practitioners guide, New York: The Guilford press.

Mahdavi haji, T., Mohamadkhani, SH., Hatami, M. (2011). The effectiveness of life skill training on happiness, quality of life and emotional regulation, procedia- social and behavioral sciences 30, 407-411.

Malhotra, shahzadi., khan, w., Bhatia, M.S.)2013(. Family Environment as a Determinant of Quality of life of Mothers of children With intellectual Disability,DELHI psychiatry journal, vol. 16 no. 1.

Mallers, M., Sherraun, D., Neupert, M. D., Almedia, A. (2010). Perception of Children Relationship With Mother and Father: Daily Emotionaland Stress Experimances in Adulthood. Developmental Psychology, 78, 1651-1661.

Mardani, A., Daniali, M., Mardani, S., Khajavi, Y. (2011). Knowledge of Life Skills and Its relationship with Mental Health in Iranian University Student. European Journal of Social Sciences, 25(4): 498- 505.

Marsia, V. R. (2007). Families Of Children with Down syndrome; Responding to A Change in plants with Resilience, Journal of Pediatric Nursing Vol 22, No 2(April).

Matsuda,E & Schiyama,K. (2006).Assertion traning in inioping with menqal disorders with psychosomatic disetre . 276-278.

McConkeya R, Truesdale-Kennedya, M, Changb, M-Y, Jarrahc, S, Shukri, R. (2008) . The impact on mothers of bringing up a child with intellectual disabilities: A cross-cultural study. International Journal of Nursing Studies 45 , 65–74.

Min, S. K., Kim, K. I., Lcc, C. I.,& et al. (2002), Development of the Korean Visions of WHO Quality of Life scale and WHOQOL-BREF. Quality of Life Research, 11, PP. 593-600.

Mittal, S. (2001). Self assessed physical and mental function oh haemo dialysis patient. Nephral –dialysis –transplantation(2001) pp1387-1394.

Pereira, K. Basso, R. P. Lindquist, R. R. Silva, L. P. D. Tudella. E. (2013). Infants with Down syndrome: Percentage and age for acquisition of gross motor skills. Research in Developmental Disabilities, 34, 894- 901.

Pick, S., Givaundan, M., & Poortinga, V. H. (2003). Sexuality and life skills education: A multi strategy intervention in Mexico. American Psychology, 58 (3), 230-234.

Prince P N, Prince C R.( 2001). Subjective quality of life in the evaluation of programs for people with serious and persistent mental illness, clinical psychology review.; 21(7): 1005-1036.

Riedinger, M.S., Dracup, K.A., Brecht, M.L. (2002). Quality of life in women with heart failure” normative group & patient with other chronic condition”, heart lung, 11: 211-219.

Schalock, R.L., Brown, I., Brown, R., Cummins, R.A., Felce, D., Matikka, L., Keith, K.D., & Parmenter, T.(2002). Conceptualisation, Measurement and Application of Quality of Life for Persons With Intellectual Disabilities: Report of an International Panel of Experts, Mental Retardation, 40, 6, 457-470.

Schechtman, Z., Levy, m., Leichtentritt, J. (2005). Impact of Life Skills Training on Teachers Perceived Environment and Self- Efficacy. Journal of Educational Research , 98(3): 144.

Schieve, L. A. Blumberg, S. J., Rice, C., Visser, S. N., Boyle, C. (2007). The relationship between autism and parenting stress. Pediatric , feb, 119(suppl 1) , 114- 121.

Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2002).Mindfulness- based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New Yourk:Guilford Press.

Shelley, M. C., Van der, V., Vivian, K., Nadia, G. (2009). Cognitive Coping Strategies and stress in Pattern Of Children WITH down syndrome: A Prospective Study. Intellectual and Developmental Disabilities Volume 47,Number 4: 295- 306.

Simmons، S.( 1994). Quality of life in community mental health care, Journal of Nurse Student, England.; 31(2): 679-683.

Skevington,  S. M., Lotfy,  M., O’Connell,  K. A. (2004). The World Health Organization’s WHOQOL-BREF Quality of Life Assessment: Psychometric Properties and Results of The International Field trial. A report from the WHOQOL group, Quall Life Res. 13(2): 299-31.

Smite,R.& Garrie, B.(2005). The effect of life skills Training on Increasing Assertive Behavior in third-grade female student. Journal of Clinical Psychology, 53, 56-64.

Smite,R.(2004). The effect of life skills Traning on anxiety and aggression in Group of third- grade guidance school. Journal of mental Health care Vol. 41(3), 212-220.

Sobhi- Gharamaleki, N.,  Rajabi, S. (2010). Efficacy of Life Skills Training on Increase of Mental Health and Self- Steam of The Students Procedia Social and Behavioral Sciences 5, 1818-1822.

Spellman, C. Ahmad, M., Daphne Dubach, Katheleen, J. Gardiner. (2013). Expression of Trisomy proteins in Down syndrome model system. Gene 512, 219-225.

Tacada (1996). Personal and Social Education in the primary schools. Education For Health Tallman, I., Hsiao, Y (2004). Resources, Cooperation, and problem- solving in early marriage. Social Psychology Quarterly. 67(2): 172- 188.

Thomas, V, R., Shyamala K. C. )2012(. Quality of life among parents of children with severe developmental disabilities.Asian Journal of Development Matters
Year :, Volume : 6, Issue : 1

Truitt, M. Biesecker, B. Capone, G. Bailey, T. Erby, L. (2012). The role of hope in adaptation to uncertainty: The experience of caregivers of children with Down syndrome. Patient Education and Counseling 87 (2012) 233–238.

Turner, K. M., Richards, M. Sander, M. R.(2007). Randomized clinical trial of a group parent education program for Australian indigenous families. Journal of pediatrics and child health. Volume 43(6), PP 429.

Tuttle, J. C., Hecler, N. (2006). Positive adobes celes ecut life skills training for high risk: result of a group intervention study, journal of pediatric health care. 58, 181-197.

Usefi, A.R., Ghassemi, G.H., Sarrafzadegan, N., Malek, S., Baghaei, A &Rabiei, K. (2009). Psychometric properties of the WHOQOL-BREF in an Iranian Adult sample Community. Mental Health Journal. Volume 46, number 2, 139-147.

Usefy, A. R., Ghassemi, Gh. R., Sarrafzadegan, N., Mallik, S., Baghari, K. (2009). Psychometric Properties of The WHOQOL- BREF in Iranian Adult Sample, Community Mental Health J, Desember. DOI,10. 1007/s10597-009-9282-8.

Vacca, John. J. (2006). Parent perceptions of Raising a child with a severe Physical Disability: Implications For Mental Healt Providers. Journal of Best Practices in Mental Health, Vol 2 no, 1.

Valongo Zani, A.,  Maria, D. F. G. L. M. Sonia, S. M. (2013). The feeling and experience of a mother facing Down syndrome. Acta Scientiarum. Health Sciences, Maringa, V. 35, N. 1, P. 67-75, Jan- June.

Walker, J. C., Dosen, A. Buitelaar, J. K., Janzing. J. G. E. (2011).  Depression in Down syndrome: A Review of The Literature, Research in Developmental Disabilities 32, 1432-1440.

Wells, A. (2006). Metacognitive Therapy. Elements of Mental Control in Understanding and Treating Generalized Anxiety.

WHO (2000), Designin life skills education for acgools: Guideline for curriculm developers.

Wigrosski, M. A. (2007). Social Skills Intervention for a Child who is Blind. Journal of visual Impairment and Blindness. 10, 521-532

Wood Douphine, S.A.(1999). Assessing quality of life clinical research: from where have we come and where are we going? Joclin. Epidemiol. 105-Yantzi,

Yadav, p., Iqbal, N. (2009). Impact of Life Skill Training on Self- esteem, Adjastment and Empathy among Adolescents. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology October, Vol, 35, Special Issue, 61- 70.

Young, J. E., J. S. Klosko, et al (2003). Schema therapy: A practitioners guide, New York: The Guilford press.

Zareieghbal sheikhifini, A., Bavaghar, B. (2012). Effects of life skills training on stress reduction and Coping Style in Adolescents Living in foster Homes J. Basic, Appl, sci, Res., 2(8) 7618- 7622, text Road puplication.


پیوست شماره 1

به شما پاسخ دهنده گرامی  اطمینان داده می شود که اطلاعات کسب شده محرمانه بوده و کلیه پرسشنامه ها بدون ذکر نام می باشند. لطفا به تمام سوالات پاسخ دهید در صورت عدم اطمینان در انتخاب یکی از گزینه ها، پاسخی را که صحیح تر می دانید انتخاب کنید..

لطفا هر یک از سوالات زیر را بخوانید و با در نظر گرفتن احساسات خود گزینه مورد نظر خود را علامت بزنید.

              سوال بسیار بد      بد نه بد نه خوب  خوب بسیار خوب
1-کیفیت زندگی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟          

        سوال بسیار ناراضی ناراضی نه راضی، نه ناراضی راضی بسیار راضی
چقدر از وضعیت سلامت خود راضی هستید؟          

سوالات زیر درباره میزان تجربه و احساس شما در  موارد مطرح شده زیر درطی دو هفته اخیر است.

                                         سوال اصلا کم متوسط زیاد بسیار زیاد
3- درد جسمانی چقدر مانع انجام کارهای مورد نظر شما می شود؟          
           
           
           
           
           
9- محیط فیزیکی اطراف شما تا چه حد سالم است؟          

سوالات زیر در مورد میزان دستیابی یا توانایی شما جهت انجام موارد مشخص شده در دو هفته اخیر است.

             سوال اصلا کم متوسط زیاد بسیار زیاد
10-آیا برای زندگی روزمره انرژی کافی دارید؟          
           
           
  اصلا کم متوسط زیاد بسیار زیاد
           
           
           

سوالات زیر در مورد رضایت شما  از جنبه های مختلف زندگی در دو هفته اخیر است.

                    سوال بسیار ناراضی ناراضی نه ناراضی نه راضی راضی بسیار راضی
16-  چقدر از وضعیت  خواب خود راضی هستید؟          
           
           
           
           
           
           
           
           
           

سوال بعدی به احساس یا تجربه  خاص شما در دو هفته اخیر اشاره  دارد.

                    سوال هرگز بندرت گاهی اوقات اکثر اوقات همیشه
26          

 

 

 

پیوست شماره2

پروتکل مداخله

آموزش مهارت‌های زندگی به تفکیک جلسات

جلسه اول:

[1] .exceptional child

[2]. Down syndrome

[3] . cromosoma

[4] .Intellectual disabilities

[5].  Spellman, C.

[6]. Walker, J. C.

[7] . Kaplan, H. I.

[8] . Sadock, V. A.

[9]. Pereira, k.

[10]. Mosaicism

[11]. Translocation

[12]. Hypotonia

[13]. Hallahan,, D. D.

[14]. Kauffman, J. M.

[15]. van riper, M.

[16]. Fidle, D.

[17].  Hardman, M. L.

[18] .Buelow, J. M.

[19]. Valongo, Zani, A.

[20] .Shelley, M. C.

[21] .Goodman , S. H.

[22]. Gottlieb, I. H.

[23] . Dannel, Z. T.

[24] . Mallers, M.

[25]. Lazarus, A.

[26] .Truitt, M.

[27].  Mash, E. J.

[28].  Wolf, D. A.

[29]. Witter, D. D.

[30] . Quality of life

[31] . Schieve, L. A.

[32]. Kalay, A.

[33]. The World Health Organization

[34].  Glanz, B.

[35]. Dempsey, I.

[36]. Life skill

[37]. Hanter.

[38].Vacca, J.

[39]. Roach, M.

[40]. Atkinson,  R.

[41] . Ramesht,  M.

[42] . Farshad,  C.

[43] . Monkong,   L.

[44] .Kleinke, C.  L.

[45]. Barlow, J. H.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

51 + = 55