حراج!

اثربخشی مداخلات روانشناختی بر شاخصهای سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع2

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه پیام نور تهران

مرکز تحصیلات تکمیلی

 

رساله

براي دريافت مدرک دكتري تخصصي(Ph.D)

رشته روان شناسي سلامت

اثربخشی مداخلات روانشناختی بر شاخصهای سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع2

……………..

استادان راهنما:

دکتر احمد علی­پور

دکتر حمید پورشریفی

استادان مشاور:

دکتر حسین زارع

دکتر محمد افخمی اردکانی

بهار1392

چکیده

به منظور بررسی اثر بخشی مداخلات روان شناختی بر شاخص­های سلامت جسمی و روانی در بیماران دیابتی، در سال 1390 از مرکز تحقیقات دیابت یزد،80 نفر بیمار زن مبتلا به دیابت نوع2 انتخاب شدند. ميانگين سني پاسخگويان 91/43 و انحراف معيار 96/2 بود،حداقل مدت ابتلاء به دیابت نیز شش ماه و تحصیلات نیز در سطح متوسطه بود. ابتدا شرکت­کنندگان پرسشنامه­­های پژوهش را تکمیل کردند و سپس آزمایش خون جهت انجام آزمایش های هموگلوبین گلیکوزیله و کورتیزول سرم، از آنها گرفته شد. سپس شرکت کنندگان به طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند؛4 گروه مداخله شامل؛ مداخله ی گروهی روانی اجتماعی، مداخله­­ی گروهی افزایش انگیزه، مداخله­ی گروهی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، مداخله­ی گروهی رفتاری شناختی و یک گروه کنترل. پس از اتمام مداخلات(پس آزمون) ویک ماه بعد(پی گیری) پرسشنامه­ها تکمیل شد و صرفا در مرحله­ی پس آزمون آزمایش خون گرفته شد. در این پژوهش شاخص­های روانی در قالب پرسشنامه­های خودکارآمدی، بهزیستی روانی، تیپ شخصیتیD، کیفیت زندگی ویژه­ی افراد دیابتی، رفتار مراقبت از خود، مشکلات مرتبط با دیابت، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و مقیاس چند وجهی کانون کنترل سلامت و شاخص­های بهزیستی جسمانی از طریق فشار خون و آزمایش خون (کورتیزول و هموگلوبین گلیکوزیله) سنجیده شد.

داده های تحقیق با استفاده از روش آماری مانوا و آزمون های  تعقیبی مناسب تجزیه و تحلیل شد. جهت بررسي توزيع متغيرها نیز از آزمون کلموگورف- اسميرنوف استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که به ترتيب مداخله­ی گروهي رواني اجتماعي، شناختي رفتاري، ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و افزايش انگيزه تأثير بيشتري در بهبود شاخص­هاي کيفيت زندگي و نگراني­هاي ناشي از ديابت داشته­اند. در بهبود شاخص بهزيستي روانی مداخله­ی گروهي رواني اجتماعي، ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني، شناختي رفتاري و افزايش انگيزه به ترتیب تأثير بيشتري داشته­اند. مداخله­ی گروهي رواني اجتماعي، ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني، شناختي رفتاري و افزايش انگيزه تأثير بيشتري در بهبود شاخص قند خون داشته­اند، در بهبود شاخص کورتيزول مداخله­ی شناختي رفتاري، ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني، گروهي رواني اجتماعي و افزايش انگيزه تأثير بيشتري داشته­اند و نیز مداخله­ی ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني، شناختي رفتاري، گروهي رواني اجتماعي و افزايش انگيزه تأثير بيشتري در بهبود شاخص فشار خون داشته­اند.

بر اساس نتایج پژوهش به نظر می رسد که مداخلات روان شناختی با گذشت زمان باعث بهبودی شاخص های روان شناختی و نیز افزایش رفتار مراقبت از خود در بیماران مبتلا به دیابت می شود. توصیه می شود جهت افزایش رفتار مراقبت از خود و نیز بهزیستی روانی در بیماران دیابتی، آموزش ها و مداخله های گروهی روان شناختی در دستور کار درمان این بیماران قرار گیرد.

کلمات کلیدی: دیابت نوع دو، کیفیت زندگی، خودکارآمدی، بهزیستی روانی، کورتیزول، فشارخون، هموگلوبین گلیکوزیله

 

 

فهرست مطالب

فهرست جداول/س

فهرست نمودارها/ظ

فصل اول:کلیات تحقیق

  • بیان مساله /2
  • ضرورت و اهمیت پژوهش/5
  • هدف های پژوهش/8
  • فرضیه­های پژوهش/9
  • معرفي متغيرهاي پژوهش و تعاریف عملياتي آنها /10

1-5-1- آموزش گروهی شناختی-رفتاری/10

1 -5-2- آموزش شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی/11

1-5-3- مداخله ی گروهی افزایش انگیزه/11

1-5-4- مداخله­ی گروهی روانی اجتماعی/12

1-5-5- هموگلوبين گليكوزیله/12

1-5-6- کورتیزول/14

1-5-7- فشارخون

1-5-8- بهزیستی/15

1-5-9- کیفیت زندگی /15

1-5-10- تیپ شخصیتی  D/16

1-5-11- خودکارآمدی /16

1-5-12- رفتار مراقبت از خود/16

1-5-13- استرس /16

1-5-14- مشکلات مرتبط با دیابت /17

1-5-15- کانون کنترل سلامت /17

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مداخلات روان شناختی گروهی مربوط به دیابت /19

2-1-1- ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت­درمانی /20

2-1-1-1- تعریف ذهن­­آگاهی /20

2-1-1-2- تاریخچه­ی درمان ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت­درمانی /22

2-1-1-3نسخه­های گوناگون درمان ذهن­آگاهی /23

2-1-1-4مکانیسم عمل ذهن­آگاهی /25

2-1-1-5- اثر بخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی /26

2-1-2- درمان گروهی شناختی­ رفتاری /27

2-1-2-1- تعریف درمان شناختی رفتاری /27

2-1-2-2- اصول و مولفه‌های درمان شناختی رفتاری /28                                 

2-1-2-3- هدف درمانگری شناختی رفتاری /29

2-1-2-4- کاربردهای درمان شناختی رفتاری /30                                         

2-1-2-5- اثر بخشی درمان گروهی شناختی رفتاری در بیماران دیابتی/31

2-1-3- مصاحبه­ی انگیزشی /32

2-1-3-1- تعریف مصاحبه­ی انگیزشی /32

2-1-3-2- اصول و فنون مصاحبه­ی انگیزشی/32

2-1-3-3- شواهد تجربی از کاربرد مصاحبه­ی انگیزشی در بیماران دیابتی /35

2-1-3-4- درمان افزایش انگیزه(MET) /36

2-1-4- مداخله­ی گروهی روانی اجتماعی /37

2-1-4-1- پیشینه­ی مداخلات گروهی روانی اجتماعی /37

2-1-4-2- اثربخشی مداخلات روانی اجتماعی /39

2-1-4-3- مداخلات روانی اجتماعی گروهی در بیماران دیابتی /40

2-2-دیابت /42

2-2-1- مقدمه /43

2-2-2- تعریف دیابت /43

2-2-3- انواع دیابت /44

2-2-3-1- دیابت نوع1/44

2-2-3-2- دیابت نوع2 /44

2-2-3-4- دیابت حاملگی /45

2-2-3-5- دیابت همراه با بیماری های دیگر /45

2-2-3-6- پري دیابت /45

2-2-4- همه­گیر شناسی دیابت /46

2-2-5- سبب شناسی دیابت /47

2-2-6- عوارض دیابت 47

2-2-6-1- عوارض زودرس 47

2-2-6-2- عوارض دیررس دیابت /49

2-2-7- عوامل خطر در دیابت نوع دو و مراقبت از خود /52

2-2-7-1- چاقی و دیابت /52

2-2-7-2- فعالیت بدنی و دیابت /53

2-2-7-3- تغذیه و دیابت /54

  • 2-2-7-4- فشارخون و دیابت /55
  • 2-2-7-5- استرس و دیابت /56
  • 2-2-8- همبسته های روانی دیابت /57
  • 2-2-8-1- تیپ شخصیتی D/57

2-2-8-2- خودکارآمدی /59

2-2-8-3- حمایت اجتماعی ادراک شده /61

2-2-8-4- کانون کنترل سلامت /63

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-نوع و طرح پژوهش  /70

3-2- شرکت کنندگان /70

3-2-1- جامعه­ی آماری /70

3-2-2- نمونه و نحوه­ی انتخاب آن /70

3-3- شیوه ی اجرا  /72

3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها /76

3-5- ابزارهای اندازه گیری /76

3-5-1- پرسشنامه­ی بهزیستی روانی /77

3-5-2- پرسشنامه­ی خود کارآمدی عمومی /78

3-5-3- پرسشنامه­ی تیپ شخصیتیD /78

3-5-4- پرسشنامه­ی کیفیت زندگی ویژه ی افراد دیابتی /79

3-5-5- پرسشنامه­ی رفتار مراقبت از خود /79

3-5-6- پرسشنامه­ی مشکلات مرتبط با دیابت /80

3-5-7- پرسشنامه­ی افسردگی، اضطراب و استرس /81

3-5-8-  مقیاس چند وجهی کانون کنترل سلامت /82

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه /84

4-2- توصيف آماري متغيرها و شاخص­هاي پژوهش /85

4-2-1- آماره­هاي توصيفي شاخص­هاي سلامت رواني /85

4-2-1-1- کيفيت زندگي /85

4-2-1-2- بهزيستي /86

4-2-1-3- خودکارآمدي /87

4-2-1-4- نگراني­هاي ناشي از ديابت /89

4-2-1-5- استرس /90

4-2-2- آماره­هاي توصيفي شاخص­هاي سلامت جسمي /91

4-2-2-1- قند­خون /91

4-2-2-2- کورتيزول /92

4-2-2-3- فشار خون /94

4-2-3- آماره­هاي توصيفي شاخص­هاي کانون کنترل سلامت /95

4-2-3-1- دروني /95

4-2-3-2- منبع قدرت /96

4-2-3-3- شانس /97

4-2-4- آماره­هاي توصيفي ساير متغيرها /98

4-2-4-1- سن /98

4-2-4-2- ميزان مراقبت از خود /99

4-2-4-3- تيپ شخصيتي /100

4-3- آزمون تجزيه و تحليل فرضيه­ها /101

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه­ی پیشنهادات

5-1-  بحث /171

5-1-1- اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی /171

5-1-2- اثربخشی آموزش گروهی روانی اجتماعی /173

5-1-3- اثربخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری /174

5-1-4- اثربخشی آموزش گروهی افزایش انگیزه 176

5-1-5- مقایسه اثربخشی مداخلات روان شناختی /176

5-2-نتیجه گیری /178

5-3- محدودیت­ها /180

5-4- پیشنهادها /181

منابع /184

پیوست­ها  /201

فهرست جداول

جدول3-1. زمان بندی و محتوای جلسات مداخله ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی /74

جدول3-2. زمان بندی و محتوای جلسات مداخله­ی روانی اجتماعی /74

جدول3-3. زمان بندی و محتوای جلسات مداخله­ی شناختی-رفتاری /75

جدول3-4. زمان بندی و محتوای جلسات مداخله­ی افزایش انگیزه /75

جدول4-1. آماره­هاي توصيفي شاخص کيفيت زندگي در سنجش اول به تفکيک گروه­هاي پژوهشي /86

جدول4-2. آماره­هاي توصيفي شاخص بهزيستي در سنجش اول به تفکيک گروه­هاي پژوهشي /87

جدول4-3. آماره­هاي توصيفي شاخص خودکارآمدي در سنجش اول به تفکيک گروه­هاي پژوهشي /89

جدول4-4. آماره­هاي توصيفي شاخص نگراني­ ناشي از ديابت در سنجش اول به تفکيک گروه­هاي پژوهشي / 90 جدول4-5. آماره­هاي توصيفي شاخص استرس در سنجش اول به تفکيک گروه­هاي پژوهشي /91

جدول4-6. آماره­هاي توصيفي شاخص قند خون در سنجش اول به تفکيک گروه­هاي پژوهشي /93

جدول4-7. آماره­هاي توصيفي شاخص کورتيزول در سنجش اول به تفکيک گروه­هاي پژوهشي /94

جدول4-8. آماره­هاي توصيفي شاخص فشار خون در سنجش اول به تفکيک گروه­هاي پژوهشي /95

جدول4-9. آماره­هاي توصيفي شاخص کانون کنترل سلامت (دروني) به تفکيک گروه­هاي پژوهشي /96

جدول4-10. آماره­هاي توصيفي شاخص کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) به تفکيک گروه­هاي پژوهشي / 97

جدول4-11. آماره­هاي توصيفي شاخص کانون کنترل سلامت (شانس) به تفکيک گروه­هاي پژوهشي / 98

جدول4-12. آماره­هاي توصيفي سن پاسخگويان به تفکيک گروه­هاي پژوهشي / 99

جدول4-13. آماره­هاي توصيفي متغير مراقبت از خود در سنجش اول به تفکيک گروه­هاي پژوهشي /100

جدول4-14. آماره­هاي توصيفي متغير تيپ شخصيتي به تفکيک گروه­هاي پژوهشي /101

جدول4-15. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخص­هاي سلامت جسمي در ميان دو گروه ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع /103

جدول4-16. نتايج توصيفي شاخص­هاي سلامت جسمي در گروه­هاي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل / 104

جدول4-17. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخص­هاي سلامت جسمي در ميان دو گروه شناختي رفتاري و کنترل (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع / 106

جدول4-18. نتايج توصيفي شاخص­هاي سلامت جسمي در گروه­هاي شناختي رفتاري و کنترل / 107

جدول4-19. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخص­هاي سلامت جسمي در ميان دو گروه، گروهي رواني اجتماعي و کنترل (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع /  108

جدول4-20. نتايج توصيفي شاخص­هاي سلامت جسمي در گروه­هاي گروهي رواني اجتماعي و کنترل /  109

جدول4-21. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخص­هاي سلامت رواني در ميان دو گروه گروهي رواني اجتماعي و کنترل(تفاضل سنجش اول و دوم) از نظر طبيعي بودن توزيع /111

جدول4-22. نتايج توصيفي شاخص­هاي سلامت رواني در گروه­هاي مداخله رواني اجتماعي و کنترل/112

جدول4-23. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخص­هاي سلامت رواني در ميان دو گروه گروهي رواني اجتماعي و کنترل(تفاضل سنجش اول و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع / 113

جدول4-24. نتايج توصيفي شاخص­هاي سلامت رواني در گروه­هاي گروهي رواني اجتماعي و کنترل / 115

جدول 4-25. مقايسه­ی نتايج توصيفي دو مرحله تحليل به لحاظ تأثيرگذاري مطلوب مداخله گروهي رواني اجتماعي بر شاخص­هاي سلامت رواني /116

جدول 4-26. مقايسه­ی نتايج استنباطي دو مرحله تحليل به لحاظ معناداري آزمون­هاي چندمتغيري و تک متغيري و اندازه اثر / 117

جدول4-27. وضعيت توزيع متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در ميان دو گروه گروهي رواني اجتماعي و کنترل از نظر طبيعي بودن توزيع / 118

جدول4-28. نتايج توصيفي متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در گروه­هاي گروهي رواني اجتماعي و کنترل / 119

جدول 4-29. آزمون اثرات درون آزمودني مراقبت از خود و گروه­هاي گروهي رواني اجتماعي و کنترل / 120

جدول 4-30. آزمون مقايسه­هاي درون آزمودني مراقبت از خود و گروه­هاي رواني اجتماعي و کنترل /121

جدول4-31. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخص­هاي سلامت جسمي در ميان دو گروه افزايش انگيزه و کنترل (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع /122

جدول4-32. نتايج توصيفي شاخص­هاي سلامت جسمي در گروه­هاي افزايش انگيزه و کنترل / 123

جدول4-33. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخص­هاي سلامت رواني در ميان دو گروه افزايش انگيزه و کنترل (تفاضل سنجش اول و دوم) از نظر طبيعي بودن توزيع / 125

جدول4-34. نتايج توصيفي شاخص­هاي سلامت رواني در گروه­هاي مداخله­ی افزايش انگيزه و کنترل /126

جدول4-35. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخص­هاي سلامت رواني در ميان دو گروه افزايش انگيزه و کنترل (تفاضل سنجش اول و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع / 127

جدول4-36. نتايج توصيفي شاخص­هاي سلامت رواني در گروه­هاي افزايش انگيزه و کنترل /129

جدول 4-37. مقايسه­ی نتايج توصيفي دو مرحله تحليل به لحاظ تأثيرگذاري مطلوب مداخله افزايش انگيزه بر شاخص­هاي سلامت رواني / 130

جدول 4-38. مقايسه­ی نتايج استنباطي دو مرحله تحليل به لحاظ معناداري آزمون­هاي چندمتغيري و تک متغيري و اندازه اثر /130

جدول4-39. وضعيت توزيع متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در ميان دو گروه افزايش انگيزه و کنترل از نظر طبيعي بودن توزيع / 131

جدول4-40. نتايج توصيفي متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در گروه­هاي افزايش انگيزه و کنترل/132

جدول 4-41. آزمون اثرات درون آزمودني مراقبت از خود و گروه­هاي افزايش انگيزه و کنترل / 133

جدول 4-42. آزمون مقايسه­هاي درون آزمودني مراقبت از خود و گروه­هاي افزايش انگيزه و کنترل /134

جدول4-43. نتايج آزمون رگرسيون چندگانه شاخص کيفيت زندگي /135

جدول4-44. نتايج آزمون رگرسيون چندگانه شاخص خودکارآمدي / 136

جدول4-45. نتايج آزمون رگرسيون چندگانه شاخص نگراني­هاي ناشي از ديابت / 136

جدول4-46. نتايج آزمون رگرسيون چندگانه شاخص استرس / 137

جدول4-47. نتايج آزمون رگرسيون چندگانه شاخص قند خون /137

جدول4-48. نتايج آزمون رگرسيون چندگانه شاخص کورتيزول / 138

جدول4-49. متغيرهاي پيش­بين معنادار شاخص­هاي سلامت (رواني و جسمي) و ميزان مراقبت از خود / 139

جدول4-50. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخص­هاي سلامت رواني در ميان دو گروه ذهن­آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل (تفاضل سنجش اول و دوم) از نظر طبيعي بودن توزيع / 140

جدول4-51. نتايج توصيفي شاخص­هاي سلامت رواني در گروه­هاي مداخله­ی ذهن­آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل / 142

جدول4-52. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخص­هاي سلامت رواني در ميان دو گروه ذهن­آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل (تفاضل سنجش اول و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع /143

جدول4-53. نتايج توصيفي شاخص­هاي سلامت رواني در گروه­هاي ذهن­آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل / 144

جدول4-54. مقايسه­ی نتايج توصيفي دو مرحله تحليل به لحاظ تأثيرگذاري مطلوب مداخله­ی ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني بر شاخص­هاي سلامت رواني / 146

جدول 4-55. مقايسه­ی نتايج استنباطي دو مرحله تحليل به لحاظ معناداري آزمون­هاي چندمتغيري و تک متغيري و اندازه اثر / 146

جدول4-56. وضعيت توزيع متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در ميان دو گروه ذهن­آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل از نظر طبيعي بودن توزيع/ 147

جدول4-57. نتايج توصيفي متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در گروه­هاي ذهن­آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل / 148

جدول 4-58. آزمون اثرات درون آزمودني مراقبت از خود و گروه­هاي ذهن­آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل / 149

جدول 4-59. آزمون مقايسه­هاي درون آزمودني مراقبت از خود و گروه­هاي ذهن­آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل /150

جدول4-60. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخص­هاي سلامت رواني در ميان دو گروه شناختي رفتاري و کنترل (تفاضل سنجش اول و دوم) از نظر طبيعي بودن توزيع /151

جدول4-61. نتايج توصيفي شاخص­هاي سلامت رواني در گروه­هاي مداخله­ی شناختي رفتاري و کنترل / 152

جدول4-62. وضعيت توزيع متغيرهاي شاخص­هاي سلامت رواني در ميان دو گروه شناختي رفتاري و کنترل (تفاضل سنجش اول و سوم) از نظر طبيعي بودن توزيع / 153

جدول4-63. نتايج توصيفي شاخص­هاي سلامت رواني در گروه­هاي شناختي رفتاري و کنترل /154

جدول 4-64. مقايسه­ی نتايج توصيفي دو مرحله تحليل به لحاظ تأثيرگذاري مطلوب مداخله­ی شناختي رفتاري بر شاخص­هاي سلامت رواني / 155

جدول 4-65. مقايسه­ی نتايج استنباطي دو مرحله تحليل به لحاظ معناداري آزمون­هاي چندمتغيري و تک متغيري و اندازه اثر/ 156

جدول4-66. وضعيت توزيع متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در ميان دو گروه شناختي رفتاري و کنترل از نظر طبيعي بودن توزيع / 157

جدول4-67. نتايج توصيفي متغير ميزان مراقبت از خود (سه سنجش) در گروه­هاي شناختي رفتاري و

کنترل / 158

جدول 4-68. آزمون اثرات درون آزمودني مراقبت از خود و گروه­هاي شناختي رفتاري و کنترل / 159

جدول 4-69. آزمون مقايسه­هاي درون آزمودني مراقبت از خود و گروه­هاي شناختي رفتاري و کنترل / 159

جدول4-70. نتايج توصيفي شاخص­هاي سلامت رواني در چهار نوع مداخله / 160

جدول4-71. نتايج آزمون آنوا در ميان چهار نوع مداخله /161

جدول4-72. نتايج آزمون همگني واريانس­ها /162

جدول4-73. نتايج آزمون تعقیبی دانت C براي شاخص­هاي کيفيت زندگي و نگراني­هاي ناشي از ديابت /163

جدول4-74. نتايج آزمون تعقیبی شفه براي شاخص بهزيستي /164

جدول4-75. نتايج توصيفي شاخص­هاي سلامت جسمي در چهار نوع مداخله / 165

جدول4-76.نتايج آزمون آنوا در ميان چهار نوع مداخله / 166

جدول4-77. نتايج آزمون همگني واريانس­ها / 167

جدول4-78. نتايج آزمون تعقیبی دانت C براي شاخص قند خون /167

جدول4-79. نتايج آزمون تعقیبی دانت C براي شاخص کورتيزول / 168

جدول4-80. نتايج آزمون تعقیبی دانت C براي شاخص فشار خون  /169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1. ميانگين کيفيت زندگي گروه­هاي پژوهشي/87

نمودار 4-2. ميانگين بهزيستي گروه­هاي پژوهشي/88

نمودار 4-3. ميانگين خودکارآمدي گروه­هاي پژوهشي/89

نمودار 4-4. ميانگين نگراني­هاي ناشي از ديابت گروه­هاي پژوهشي/91

نمودار 4-5. ميانگين استرس گروه­هاي پژوهشي/92

نمودار 4-6. ميانگين قند خون گروه­هاي پژوهشي/93

نمودار 4-7. ميانگين کورتيزول گروه­هاي پژوهشي/94

نمودار 4-8. ميانگين فشار خون گروه­هاي پژوهشي/95

نمودار 4-9. ميانگين کانون کنترل سلامت (دروني) گروه­هاي پژوهشي/97

نمودار 4-10. ميانگين کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) گروه­هاي پژوهشي/98

نمودار 4-11. ميانگين کانون کنترل سلامت (شانس) گروه­هاي پژوهشي/99

نمودار 4-12. ميانگين سني گروه­هاي پژوهشي/100

نمودار4-13. ميانگين مراقبت از خود گروه­هاي پژوهشي/101

نمودار4-14. ميانگين تيپ شخصيتي گروه­هاي پژوهشي/102

نمودار 4-28. مقايسه­ی ميانگين­هاي متغير مراقبت از خود (سنجش اول تا سوم)در گروه­هاي گروهي رواني اجتماعي و کنترل/120

نمودار 4-40. مقايسه­ی ميانگين­هاي متغير مراقبت از خود (سنجش اول تا سوم)در گروه­هاي افزايش انگيزه و کنترل/133

نمودار4-57. مقايسه­ی ميانگين­هاي متغير مراقبت از خود (سنجش اول تا سوم)در گروه­هاي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني و کنترل/149

نمودار 4-67. مقايسه­ی ميانگين­هاي متغير مراقبت از خود (سنجش اول تا سوم)در گروه­هاي شناختي رفتاري و کنترل/158

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

1-1-بیان مساله

 در میان پژوهش­های فراوانی که در سال­های اخیر پیرامون سبب شناسی، سیر، پیش­آگهی و درمان دیابت انجام شده است، عوامل روان شناختی مورد توجه خاص قرارگرفته­اند(نوون[1]و همکاران؛2010، ایگد[2]؛2005). به­عبارتی این بیماران با دو مساله عمده مواجه هستند؛ 1) مسائل خودمراقبتی مثل رژیم گرفتن و ادامه دادن رژیم و 2)مسائل هیجانی؛ بیش از40-20درصد بیماران دیابتی مشکلات هیجانی را تجربه می­کنند که از نگرانی­های ناشی از بیماری(مثل ترس از بروز نشانه های بیماری) تا نشانه­های عمومی­تر نگرانی، اضطراب و افسردگی را شامل می­شود(نوون و همکاران؛2010). این ناراحتی­های هیجانی نه­تنها برای فرد ناخوشایند است بلکه تحقیقات نشان ­داده­ است که باعث کاهش کیفیت زندگی(ایگد،2005)، رفتارهای خودمراقبتی ضعیف(لوستمن[3]؛2008) و ارزیابی منفی از درمان با انسولین و کاهش کنترل قندخون(نوون وهمکاران ؛2010) و در موارد شدید باعث ناراحتی­های قلبی-عروقی و حتی مرگ بیمار می­شود(بنگنر ،مرالس،پست و براس[4]؛2007). از جمله عوامل تاثیرگذار بر تشدید هیجانات منفی در این بیماری کانون کنترل سلامت بیماری و تیپ شخصیتی بیمار است.نتیجه تحقیقات نشان داده است که افراد تیپDسطوح بالاتر بیگانگی اجتماعی را تجربه می کنند، هرچه فرد از نظر اجتماعی بیشتر در خود فرورفته باشد، به­همان اندازه حمایت اجتماعی کمتری را تجربه می­کند(دنولت،2000) ونتیجه تحقیقات نشان داده است که حمایت اجتماعی مهم­ترین عامل در کنترل قند­خون در بیماران دیابتی می­باشد( ادیتاما،2011).

از عوامل روان شناختی که مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار­گرفته­اند، می­توان به استرس(فشار روانی) اشاره کرد.استرس می­تواند با کاهش تمرکز مراجع و ایجاد اختلال در مهارت­های تصمیم­گیری و با تاثیر بر توانایی­های متخصص سلامت روان در برقراری ارتباط درمانی قوی با مراجع، موجب کاهش تاثیر مداخله­های روان شناختی شود.

1.Nouwen

2.Egede

3.Lustman

4.Bongner,Morales,Post&Bruce

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثربخشی مداخلات روانشناختی بر شاخصهای سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع2”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 1 =