حراج!

ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
چكيده . . . ..1
مقدمه . . . …2

فصل اول : كليات
1-1 بيان مساله . . ..4
پيشينه تحقيق . . …5
ضرورت انجام . . .8
هدف مطالعه . . .8
1-4-1 هدف آرماني . . .8
1-4-2 اهداف ويژه . . ..8
1-5 هدف كاربري . . ..8
1-6 سوالات تحقيق . . …9
1-7 فرضيه . . . .9
1-8 تعاريف و مفاهيم . . .10

فصل دوم: آشنايي با فرآيند توليد
2-1 آشنايي با محدوده تحت مطالعه . …18
2-2 تاريخچه صنعت پتروشيمي در ايران . .18

عنوان شماره صفحه
2-3 آشنايي با شركت پليمر آريا ساسول . …19
2-4 شرح فرايند واحد الفين . .20
2-5 بخش دي اتانايزر . . …24
2-5-1 جداسازي برش هاي دوكربنه . .24
2-5-2 هيدروژناسيون استيلن . …25
2-5-3 احيا كاتاليست . . ..26

فصل سوم : مواد و روش ها ( روش كار و تحقيق )
3-1 انواع تكنيك هاي بازرسي بر ميناي ريسك ..29
3-1-1 روش كيفي . . …30
3-1-1-1 رتبه بندي واحدها بر اساس ريسك بالقوه .31
3-1-1-2 احتمال وقوع از كارافتادگي . .32
3-1-1-3 پيامدهاي وقوع از كار افتادگي . …33
3-1-1-4 نتايح . . …37
3-1-1-5 تعيين نواحي بحراني كه نيازمند توجه بيشتري در حين بازرسي
مي باشند . . ..37
3-1-2 روش كمي . . …38
3-1-2-1 محاسبه پيامدهاي ازكارافتادگي . .40
3-1-2-1-1 تخمين سرعت خروج سيال . ..40
3-1-2-1-2 پيش بيني رفتار نشتي . …40
3.-1-2-1-2-1 تاثيرات اشتغال زا . …40
3-1-2-1-2-2 تاثيرات سميت . ..41

عنوان شماره صفحه
3-1-2-1-2-3 تاثيرات زيست محيطي . .41
3-1-2-1-2-4 تاثيرات خسارت مالي ناشي از توقف توليد …42
3-1-2-1-3 كاربرد مدل هاي تاثير براي تخمين پيامدها ..42
3-1-2-2 مروري بر احتمال وقوع از كار افتادگي …43
3-1-2-3 محاسبه ريسك . .43
3-1-3 روش نيمه كمي . . …44
3-1-3-1 آناليز پيامد . . .45
3-1-3-2 آناليز احتمال . . .48
3-1-3-3 آناليز ريسك . . .49
3-2 دليل ارائه متدلوژي بكاررفته در اين تحقيق …49
3-3 ارائه (روش كار ) متدلوژي بازرسي بر مبناي ريسك بكارگرفته شده
در صنعت مورد مطالعه . . ..50
3-3-1 فلوچارت معرفي روش بكارگرفته شده جهت مديريت بازرسي بر
مبناي ريسك . . .50
3-3-2 عناصر كليدي برنامه مديريت بازرسي بر مبناي ريسك و مراحل
انجام آن . . ..51
3-3-2-1 مرحله اول : تشكيل تيم RBI . ..52
3-3-2-1-1 تعيين مسئوليت ها . …53
3-3-2-1-2 آموزش و تائيد صلاحيت پرسنل براي اجراي RBI…56
3-3-2-2 مرحله دوم : جمع آوري داده هاي مورد نياز در سيستم
ارزيابي ريسك . . …57
3-3-2-2-1 منابع داده هاي خاص سايت( واحدهاي توليدي ) …59

عنوان شماره صفحه
3-3-2-3 مرحله سوم : فرايند تعيين ريسك تجهيزات .60
3-3-2-3-1 پيامد وقوع از كار افتادگي . .60
3-3-2-3-1-1 فاكتور پيامد ايمني (Csaf) . .61
3-3-2-3-1-1-1 پارامتر دما (Ft) . ..61
3-3-2-3-1-1-2 پارامتر فشار (Fp) . .61
3-3-2-3-1-1-3 پارامتر سيال (Fi) . ..62
3-3-2-3-1-1-4 پارامتر اندازه سيال (Fis) …62
3-3-2-3-1-2 فاكتور پيامد آلودگي (Cpol) .63
3-3-2-3-1-3 فاكتور پيامد توليد (Cprod) .64
3-3-2-3-1-3-1 فاكتور تعمير (Frep) . .64
3-3-2-3-1-3-2 فاكتور قابليت كاركرد (Fop) …65
3-3-2-3-2 احتمال وقوع ازكارافتادگي . ..65
3-3-2-4 مرحله چهارم: رتبه بندي تجهيزات بر اساس ميزان
ريسك (Risk Ranking) . ..75
3-3-2-5 مرحله پنجم : برنامه ريزي جهت بازرسي ..76
3-3-2-5-1 حداكثر فاصله زماني بازرسي (چه زماني بازرسي انجام پذيرد).77
3-3-2-5-2 روش هاي بازرسي (چگونه بازرسي انجام پذيرد)..78
3-3-2-5-3 فهرست اقدامات بازرسي ( چك ليست ) / ارزيابي تفصيلي .79
3-3-2-6 مرحله ششم : مديريت و كاهش ريسك .79
3-3-2-7 مرحله هفتم : ارزيابي مجدد . …80

عنوان شماره صفحه
فصل چهارم:نحوه پياده سازي مدل پيشنهاديRIB بر روي واحد مورد مطالعه (درام 406)
مرحله اول : تشكيل تيم RBI . ..82
مرحله دوم : جمع آوري اطلاعات و داده ها . ..82
مرحله سوم : تعين ريسك تجهيزات . ..85
مرحله چهارم: رتبه بندي تجهيزات بر اساس ريسك آنها .86
مرحله پنجم : برنامه ريزي جهت بازرسي . ..86
مرحله ششم : مديريت كاهش ريسك . ..87
مرحله هفتم : ارزيابي مجدد . ..88

فصل پنجم: نتايج تحقيق
5-1 نتيجه گيري از متدلوژي ارائه شده . ..91

فصل ششم: تفسير نتايج
6-1 جمع بندي و تفسير كلي نتايج . .120
6-2 پيشنهادات . . …123

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه
جدول3-1. دسته بندی سیالات . . …50
جدول3-2. محدوده مربوط به دسته بندی موجودی سیال .50
(جدول 3-3). دسته بندی سطح مقطع تحت تاثیر . …52
(جدول 3-4) تبديل زيرفاكتور ماژول فني به دسته بندي احتمال …53
(جدول 3-5) راهنمای روش لوپ بندی سیستم لوله کشی .64
(جدول 3-6 ). ارزيابي فاکتور دمايي . …67
(جدول 3-7) ارزيابي فشار . . ..68
(جدول 3-8) : ريسک مقدار نشت اندازه سيال براي مايعات و سيالات اشتعال ناپذير…69
(جدول 3-9) : فاکتور معيار ارزيابي تعمير . ..71
(جدول شماره 3-10): فاکتور قابليت کارکرد . ..72
(جدول 3-11). work sheet جهت تعيين احتمال خرابي از لحاظ کيفي.74
(جدول 2-12) فاکتور آسیب پذیری یا تخریب . .77
(جدول 2-13) فاکتور بازرسی . . …78
(جدول 2-14) فاکتور وضعیت . . …80
(جدول 2-15) فاکتور فرایند . . ..81
(جدول 3-16) فاکتور طراحی مکانیکی . ..83
(جدول 3-17) فاکتور تجربی . . .84
(جدول4-1) اطلاعات مورد نیاز، منبع استخراج آنها و اطلاعات مربوط بهD-406 …94
(جدول4-2 )Data sheet مربوط به D-406 . ..97

عنوان شماره صفحه
(جدول 4-3). برنامه بازرسی D-406 . …99
(جدول 4-4). اعمال مدیریت کاهش ریسک جهت تغییر بازه زمانی
بازرسی D-406 از 48 ماه به 72 . ..100
جدول 5-1 نتایج میزان پیامد ازکار افتادگی تجهیزات مورد مطالعه.104
جدول 5-2 راهنمای طبقه بندی پیامد ازکارافتادگی ..105
جدول5-3 نتایج میزان احتمال از کار افتادگی تجهیزات مورد مطالعه…107
جدول5-4 جدول راهنمای احتمال ازکار افتادگی .108
جدول 5-5 ماتریس ریسک مورد استفاده در فرآیند ارزیابی ریسک
واحد دی اتانایزر . . .110
جدول5-6 نتیجه ارزیابی ریسک تجهیزات مورد مطالعه …110
جدول 5-7 ارتباط بین سطح ریسک و گرید بازرسی ..112
جدول5-8 ارزیابی زمان بازرسی بر اساس سطح ریسک و گرید
بازرسی تجهیزات مورد مطالعه . ..113
جدول 5-9 مکانیزمهای از کار افتادگی برای تجهیزات مورد مطالعه.114
جدول 5-10 مکانیزمهای از کار افتادگی برای7 لوپ لوله های مورد مطالعه…119
جدول5-11 ارزیابی ریسک تجهیزات PSV & TSV .124
جدول 5-12 ماتریس توزیع پراکندگی تجهیزات شناسایی شده
در واحد دی اتانایزر بر اساس سطح ریسک انها …125
جدول5-13 طبقه بندی زمانی بازرسی تجهیزات براساس متد
مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک . ..126

عنوان شماره صفحه
جدول5-14 جدول برنامه بازرسی اختصاصی جهت کاهش ریسک
تجهیزات و انتقال زمان بازرسی از 2013 به 2015 …131

فهرست نمودارها

عنوان شماره صفحه
(نمودار 3-1) گردش کار RBI… . .55
نمودار 5-1 توزیع ستونی تجهیزات بر اساس زمان بازرسی آنها …129

فهرست اشكال

عنوان شماره صفحه
شکل 3-1. طیف روش های RBI . .32
شکل3-2. ماتریس کیفی ریسک . …41
(شکل 3-3) : ماتریس ریسک نیمه کمی . .49
(شکل 3-4) : شماتيک ماتريس RBI . ..85
(شکل 3-5) : ارتباط بين درجه ريسک و سطح بازرسي ..88
(شکل 4-1) شماتیک نقشه فنی مربوط به D-406 ..96

چكيده

از زمان شروع بکار گیری ، روش RBI در سطح شرکت های بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه خود را پیدا کرده و مطالعات زیادی نیز در این خصوص انجام گردیده است.
تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است و همچنين اين نتايج تاكنون براي تعيين نرخ بيمه مورد استفاده قرار گرفته نشده است
خروجی هاي مهم کلیه مطالعات انجام گرفته در این پژوهش جدای از نوع روش های بکار گرفته شده RBI بشرح ذيل مي باشد.
1. . در اکثر واحد های صنعتی بیش از 80% ریسک کل واحد مربوط به تنها 20% تجهیزات و قطعات آن واحد می باشد
2. مطالعه انجام شده موجب کاهش تعداد تعمیرات اساسی سالیانه و تعویق آن از سال 2013 به سال 2015 گردیده است و متعاقب آن هزینه های تحمیلی توقف تولید جهت انجام تعمیرات اساسی، هزینه های انجام بازرسي و هزینه های نیروی انسانی کاهش یافته است.
3. یکی از قابلیت های این پزوهش در نحوه اجرای مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک پرداختن به روشی برای تشخیص زمان انجام تعمیرات و بازرسی هر تجهیز بصورت جداگانه در دو دسته الف) در زمان تولید نرمال واحد و ب) در زمان تعمیرات اساسی واحد می باشد. .

کلید واژه: ریسک ، نرخ تقریبی

مقدمه

پس از گذشت 78 سال از قدمت صنعت بيمه در كشورمان ، هنوز هم بيمه به جايگاه اصلي خود در اقتصاد نرسيده و در اكثر موارد در سطح بيمه هاي اجباري باقي مانده است كه اين موضوع را به وضوح مي توان حتي در بين اقشار تحصيلكرده و ثروتمند جامعه نيز مشاهده نمود.
گذشته از بيمه هاي مربوط به افراد ، بيمه هاي مربوط به صنايع اصلي نيز بطور كامل در بازار كشورمان تعريف و شناسايي نشده و چه بسا ريسك هاي بزرگ و فراواني كه با توجه به استفاده از روشهاي بسيار قديمي و سنتي و عدم اطلاعات كافي و درست ، زمينه بيمه نمودن آنها در فعاليتهاي اقتصادي فراهم نگرديده است و اگر هم فراهم شده ، با استانداردهاي بسيار قديمي مي باشد كه براي شركت هاي بيمه ريسك بالايي داشته و متعاقبا باعث ضرر و زيان هاي فراواني براي اين شركت ها ميگردد.
در اين تحقيق كوشيده شده است تا با استفاده از روش RBI زمينه شناسايي دقيق و درست ريسك قابل بيمه شدن در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي بمنظور تعيين دقيق تر حق بيمه فراهم گردد.

فصل اول
کلیات

1-1. بيان مسأله

با انجام بازرسی در صنعت می توان نقاط شرایطی را که می تواند منجر به وقوع حوادث جبران ناپذیری به لحاظ آسیب به افراد، تجهیزات و محیط زیست وارد نماید، از قبل مشخص نمود. همچنین با انجام بازرسی فنی می توان مکانیزم های تخریب را شناسایی،پایش و اندزه گیری کرده و زمان تبدیل نقص(خرابی) به نقطه بحرانی را مشخص نمود.
بدون شک امروزه توجه روز افزونی نسبت به مقوله ریسک و روش های مبتنی بر ریسک جهت تدوین استراتژی های بازرسی، نگهداری و مدیریت در صنایع فرایندی نفت ،گاز،پتروشیمی و صنایع نیروگاهی سراسر جهان از جمله ایران بوجود آمده است. تکنولوژی بازرسی بر مبنای ریسک به صاحبان صنعت این توانایی را می دهد تا محدوده ای از فاکتور های کلیدی، نظیر در نظر گرفتن سطح قابلیت اعتماد به تجهیزات، و همچنین ایمنی، بهداشت و محیط زیست و مسائل مالی را در فرایند های تصمیم گیری خود در نظر داشته باشند. استفاده از بازرسی بر مبنای ریسک، ابزاری را جهت بهبود مستمر برنامه های بازرسی از تجهیزات فراهم نموده و کاهش سیستماتیک آنها را به دنبال خواهد داشت. همچنین می توان از نتایج بازرسی بر مبنای ریسک به عنوان ابزاری جهت برنامه ریزی سالیانه سازمان ها استفاده نمود. به گونه ای که با استفاده از آن می توان منابع و بودجه لازم برای عملکرد تجهیزات در سطوح قابل قبولی از ریسک و کارایی را مشخص نمود.
بازرسی بر مبنای ریسک ابزاری مدیریتی جهت تشخیص و اولویت بندی ریسک های مربوط به سیستم های تحت فشار و ارائه برنامه بازرسی بر اساس ریسک های محاسبه شده می باشد. در واقع استفاده از آنالیز ریسک جهت مدیریت برنامه های بازرسی تجهیزات صنعتی می باشد.
بطور خلاصه، در تکنیک RBI ابتدا میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار محاسبه شده و از حاصل ضرب این دو فاکتور (یعنی احتمال و پیامد) میزان ریسک بدست می آید. سپس بر اساس اندازه ریسک بدست آمده، تجهیزات اولویت بندی شده و برنامه بازرسی برای آنها تعریف میگردد. در این تکنیک، بر خلاف برنامه های سنتی بازرسی که یا بر اساس نظر کارخانه سازنده یا استاندارد انجام می پذیرد(Fixed Interval) و یا بر حسب شرایطی که تجهیز پشت سر گذاشته(Condition Base) اما با در نظر گرفتن احتمال خرابی که در کل نگاهی به عقب وتاریخچه آن تجهیز در گذشته دارد(Reactive)، فاصله زمانی ثابتی برای بازرسی تجهیزات تعریف نمیگردد، بلکه هر دستگاه بازه زمانی و برنامه جداگانه ای جهت بازرسی دارد.
بکار گیری اصول کلی آنالیز ریسک بمنظور اولویت بندی و مدیریت برنامه های بازرسی، که امروزه تحت عنوان RBI از آن یاد می شود، یکی از جدید ترین کاربرد های اصول ریسک می باشد که احتمال و شدت پیامد وقوع ازکارفتادگی تجهیزات مربوطه را با نگاهی پیشگیرانه مورد برسی قرار می دهد.
در اين روش بر خلاف روشهاي سنتي بازرسي، فاصله زماني ثابتي تعريف نمي گردد بلكه براي هر دستگاه، فاصله زماني و روش بازرسي مشخصي تعيين مي شود. با استفاده از بازرسي بر مبناي ريسك، ضمن اجتناب از بازرسي هاي مكرر، مي توان امكانات و توانمنديهاي بازرسي را بر روي دستگاههايي با ريسك بالاتر متمركز نمود.
بطور خلاصه مزایای استفاده از روش RBI عبارت است از : افزایش ایمنی و قابلیت اعتماد تجهیزات ، کاهش توقف های غیر برنامه ریزی شده واحد، کاهش هزینه های بازرسی فنی و خطر ازکار افتادگی، برنامه ریزی دقیق بازرسی فنی و تعمیرات ،افزایش فاصله بازرسی های فنی و تعمیرات دوره ای و همچنین افزایش خاصیت کار گروهی و بکارگیری دیدگاههای متفاوت می باشد.
کاربرد بازرسی بر مبنای ریسک در بازرسی تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی از اواخر دهه 1980 توسط چندین شرکت آغاز گردید و برای اولین بار در سال 1393 به صورت مکتوب انتشار یافت. سنگ بنای یک پروژه مشترک صنعتی با حمایت 21 شرکت پالایشی و پتروشیمی در سال 1993 و به سرپرستی انستیتوی نفت آمریکا به منظور تدوین دستورالعمل های بازرسی بر مبنای ریسک جهت کاربرد در صنایع نفتی بنا نهاده شد.

1-2. پیشینه تحقيق

سید جواد هاشمی و همکاران(2009) با مطاله خود از طریق نحوه استقرار بازرسی بر مبنای ریسک در واحد تقطیر اتمسفری پالایشگاه آبادان به یک سیستم منسجم مدیریت یکپارچگی تجهیزات با استفاده از نرم افزار دست یافتند. خروجی این مطاله دستیابی به یک سیستم مدیریت یکپارچه تجهیزات بر اساس استراتژی بازرسی بر مبنای ریسک و مزایای حاصل از آن از نظر صرفه جویی های اقتصادی، مسائل ایمنی و متمرکز شدن برنامه های بازرسی بوده است. [1]

آقای جیان شوایی و همکاران (سال 2011) با مطالعه RBI مخازن بزرگ نگهداری نفت خام دریافتند که نتایج غالب متد دوره ای بازرسی داخلی در پایین تر از سطح بازرسی و یا بالاتر از سطح بازرسی می باشند. بنابراین، چگونگی تعیین منطقی (قابل قبول) فاصله بازرسی داخلی، در جهت متعادل سازی نیازهای بهره برداری ایمن و هزینه بازرسی جهت مخازن نفت خام بسیار قابل توجه بوده است در این مطالعه، تکنولوژی بازرسی بر مبنای ریسک(RBI) جهت ارزیابی کمی ریسک مخازن نفت خام و انبار نفت درچین مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه ریسک بین دیواره مخزن و پایین آن نشان می دهد که ریسک مخزن وابسته به پایین آن می باشد. در این مطالعه دستورالعمل پیش بینی فاصله بازرسی داخلی برای مخازن نفت خام نیز موجود بوده است. بازه بازرسی داخلی پیش بینی شده توسط متد RBI به تدریج با افزایش سطح قابل قبول ریسک گسترش یافته است و نهایتا این روش برای تعیین ریسک قابل قبول مخازن نفت خام پیشنهاد گردید که عدد3.45 ×10-4 به عنوان ریسک قابل قبول مخزن نفت تعیین گردید. عدد 0.8 به عنوان فاکتور ایمنی برای تعیین نهایی بازه بازرسی داخلی برای 18 مخزن نفت خام پیشنهاد گردید.
فاصله بازرسی داخلی در کشور چین در بازه های زمانی 5 تا 7 ساله یک الزام می باشد، که خیلی محافظه کارانه و پایین تر از زمان سرویس پیش بینی شده مخزن می باشد..فاصله بازرسی داخلی محاسبه شده توسط روش Gumbel کوتاهتر از روش محاسبه شده با RBI برای تانک ها با فاصله بازرسی داخلی کمتر است، این مقاله توصیه می کند متد بازرسی بر مبنای ریسک برای پیش بینی کردن فاصله بازرسی داخلی جهت مخازن نفت خام استفاده گردد. [2]

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 67 = 70