حراج!

ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد قزوین
دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A.
رشته مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده………. 1
فصل اول : کلیات
مقدمه……….. 3
1-1 بیان مسئله (تعریف موضوعی تحقیق)………. 4
1-2 ضرورت تحقیق…………….. 6
1-3 اهداف تحقیق ……………… 7
1-4 سوالات تحقیق……………….7
1-4-1 سوال اصلی تحقیق…….7
1-4-2 سوالات فرعی تحقیق …………….8.
1-5 روش تحقیق……..8
1-6 جامعه و نمونه آماری……… 9
1-7 روش و ابزار گردآوری داده ها……… 9
1-8 تکنیک تجزیه و تحلیل داده-ها………9
1-9 قلمرو انجام تحقیق…………11
1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق……………..11
1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق…….11
1-9-3 قلمرو مکانی تحقیق……11
1-10 تعریف اصطلاحات………….12

فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه…….. 14
2-1- بخش اول:برون سپاری……………. 15
2-1-1 سابقه برون سپاری …….17
2-1-2 مزایای برون سپاری…..18
2-1-3 مشکلات و چالشهای برون سپاری…………20
2-1-4 دلایل برون سپاری…….21
2-1-5 عوامل تاثیر گذار بر برون سپاری………….22
2-1-6 معیار های انتخاب پیمانکار مناسب……….25
2-2- بخش دوم: ادبیات تجربی……….. 32
2-2-1 پیشینه داخلی………….32
2-2-2 پیشینه خارجی………..37

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه………41
3-1 روش پژوهش……………… 41
3-2 جامعه آماری و روش نمونه گیری…………….. 43
3-3 ابزارهای جمع آوری دادها……..43
3-4 تحلیل داده ها……………. 44
3-5 منطق فازی…….44
3-6 معرفی روشهای تصمیم گیری چند معیاره………………47
3-6-1-روش FAHP …………..47
3-6-1-1- وزن دهی معیارها بر اساس روش چانگ……….48
3-6-2-روش تاپسیس………..52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
مقدمه…….. 59
4-1 مدل-سازی………59
4-2 تعیین اهمیت معیارها….. 58
4-2-1 تعیین اهمیت معیارهای اصلی …………….58
4-2-1-1 مقایسات زوجی بین معیارهای اصلی……………..58
4-2-1-2 محاسبه نرخ ناسازگاری ………6
4-2-1-3 نرمالیزه کردن ماتریس مقایسات زوجی و تعیین وزن اهمیت آن……………..62
4-2-1-4 محاسبه درجه امکان…………63
4-2-1-5 محاسبه وزن معیارهای اصلی………….63.
4-2-2 تعیین اهمیت زیر معیارها …….63.
4-2-2-1 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای مالی ………..64
4-2-2-2 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای مدیریتی ………………64
4-2-2-3 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای منابع ……..65.
4-2-2-4 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای کیفیت ……66.
4-2-2-5 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای تعهد ………66.
4-2-2-6 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای انطباق ……66.
4-2-2-7 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای اطمینان ………………67.
4-2-2-8 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای توانایی …..68.
4-2-3 تعیین وزن کلی معیارها ……….68.
4-3 تعیین اولویت گزینه-ها……………….70.
4-3-1 ساخت ماتریس تصمیم …………70.
4-3-2 ساخت ماتریس تصمیم متوسط…………..70.
4-3-2 بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم…………70.
4-3-3 ماتریس بی مقیاس شده موزون…………..70.
4-3-4 تعیین ایده آل مثبت و منفی هر معیار ……………..70.
4-3-5 محاسبه اندازه فاصله از ايده آل مثبت و منفي……………….77.
4-3-6 محاسبه نزديکي نسبي گزينه‌ها به راه حل ايده آل و رتبه بندی گزینه-ها…….77.
فصل پنجم : تفسیر نتایج پژوهش
مقدمه…….. 80
5-1- نتیجه گیری از تحقیق ………….. 80
5-2-پیشنهادات…..86.
5-2-1 پیشنهادات اجرایی………………. 86
5-2- پیشنهاد برای پژوهش های آتی…………… 87
5-3- محدودیت های پژوهش………… 87
منابع
1- منابع فارسی……. 89
2- منابع انگلیسی……………… 89
پیوست
پیوست:پرسشنامه……………….94

چکیده

در کسب و کار رقابتی امروز، شرکتها به دنبال راه هایی برای بهبود وضعیت خود در بازار هستند به همین منظور بسیاری از شرکتها از خدمات سایر شرکتها (پیمانکاران)بهره می گیرند.دراین رابطه، مسئله تعیین شاخص های دخیل درانتخاب پیمانکاران واولویت بندی آنها مطابق بااستراتژیها واهداف یک سازمان ازاهمیت بالایی برخوردار بوده و این شاخص ها می تواند دررتبه بندی تامین کنندگان سازمان درجهت اهداف آن نقش موثری داشته باشند. حل این مسئله می تواند منجر به بهبودعملکردسازمان شده و در عین حال هزینه های مرتبط با خرید و تامین را کاهش دهد. شهرداریها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به همین دلیل تصمیمات اخذ شده در این رابطه در عملکرد موفق شهرداریها در این سازمانها تاثیر بسزایی دارند با توجه به موارد مذکور اخذ چنین تصمیماتی نیازمند ابزار توجیهی قوی برای اجرا می باشد.
در این پژوهش به دنبال ارائه روش موثر در انتخاب شاخص ها و اولویت بندی آنها، و استفاده از این شاخص ها در رتبه بندی پیمانکاران می باشیم، در این راستا، ابتدا با استفاده از روش FAHP شاخص ها بر اساس میزان تاثیرشان در انتخاب تامین کنندگان الویت بندی و وزن دهی می شوند و در مرحله آخر با استفاده از روش TOPSIS پیمانکاران شهرداری نقده رتبه بندی می شوند. نتایج پژوهش نشان داد که در بین شاخصها شاخص توانایی پیمانکار در راهبری پروژه ها رتبه اول و همچنین شرکت سولدوز نقده برترین پیمانکار می باشند.
کلید واژگان: زنجیره تامین، انتخاب پیمانکار، تصمیم گیری گروهی و چند معیاره،

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

امروزه پیچیدگی فضای کسب و کار، افزایش رقابت میان تولید کنندگان، محدودیت منابع و بسیاری عوامل دیگر، سبب شده که سازمان های تولیدی به سمت بکارگیری فرآیندها و تصمیمات بهینه در حرکت باشند تا از این رهگذر، امکان بقای بالنده سازمان را تضمین نمایند. بدیهی است که تخصصی شدن و در نتیجه محدود کردن حیطه فعالیت ها، در صورتی مقدور خواهد بود که بخشی از وظایف به خارج از سیستم برون سپاری گردد. در واقع برون سپاری عبارت است از واگذاری بخشی از فعالیتهای محوری یا غیر محوری سازمان بر مبنای تصمیمات اخذ شده، که منجر به کاهش نرخ یکپارچه سازی عمودی می شود. بطور سنتي “تامين بيرون از سازمان” برون سپاري ناميده مي شود؛ بيرون از سازمان در واقع به معني کسب ارزش براي سازمان آن هم بدون حضور خود سازمان در فرایند کسب ارزش است. بنابراین برون سپاری اشاره به محصولات و خدماتی دارد که در گذشته توسط خود سازمان و در داخل مجموعه تأمین می شده است. بررسی شرایط و وضعیت شرکت ها یا پیمانکارانی که داوطلب عهده گرفتن پروژه های سازمانی است از اهمیت خاصی برای سازمانها از جمله شهرداریها، که باید قسمت از پروژه های عمرانی را به آنها واگذار کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این فصل سعی می شود یک دیدگاه کلی از موضوع تحقیق ارائه شود. مطالب این فصل شامل مطالبی چون بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف اصلی تحقیق، سوالات تحقیق، روش تحقیق، قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، و همچنین تعاریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی است.

1-1 بیان مساله

ويژگي بارز دنياي كسب و كار امروز را با شتاب تغييرات آن مي شناسيم كه فرصت هر گونه سكون را از همه گرفته است. سازمانها به شكلي بنيادين تغيير كرده و هيچ شباهتي به سازمان هاي ديروز ندارند. از جمله اين تغييرات اساسي در ساختارها و رفتارهاي سازمانها، شبكه اي شدن فعاليتهاي آنهاست. سازمانها ديگر سعي نمي كنند تا تمامي فعاليتهاي مورد نياز را خود انجام بدهند. همچنین محیطی که سازمانها در آن به فعالیت می پردازند، محیطی پویا و پیچیده است، از این رو انعطاف پذیری یکی از مهمترین اهداف سازمانها برای رقابت در این محیط پویا می باشد و بسیاری از سازمانها برای رسیدن به این هدف و فایق آمدن بر فشارهای نیروهای رقابتی به استفاده از راهبرد برون سپاری روی آورده اند. شرکتهای برون سپاری کننده، از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد مزیت و توانمندی های کسب و کار بهره می برند( (Kahraman et al, 2008. باید توجه داشت که همه سازمانها از برون سپاری فعالیت های خود سود نمی برند و معایب برون سپاری می تواند خطرات جدی برای آنها پدید آورد؛ برای مثال در نظر نگرفتن هزینه های ارزیابی پیمانکاران و نیز هزینه های نظارت بر فعالیت های آنها برای اطمینان از انجام درست تعهدات آنان می تواند از معایب برون سپاری باشد((Laudon and Laudon , 2005.
به علت تنوع و تعدد پيمانكاراني كه بالقوه، داراي شرايط و توانايي هاي لازم جهت انجام پيمان و پروژه هستند، مساله مهم آن است كه كدام پيمانكار بايد انتخاب گردد.پس به ناچار، بايد ابتدا پيمانكاران را ارزيابي، رتبه بندي و پس از، آن انتخاب نمود تا اجراي پروژه به بهترين نحو، تضمين گردد. عدم توجه به اين مهم باعث مي شودكه اجراي پروژه از لحاظ زماني طولاني تر، با كيفيت پايين تر و هزينه بالاتر(با توجه به هزينه استهلاك و خوابيدگي سرمايه و ضرر ناشي از عدم تكميل و تحويل به موقع پروژه) انجام پذيرد. همچنين، در بعضي مواقع، امكان بروز عدم توجيه اقتصادي پروژه نيز وجود دارد. به طور متوسط، حدود 15 % از توليد ناخالص ملي در جهان صرف اجراي پروژه ها مي گردد و حدود 10 % از اقتصاد جهاني در اين صنعت جريان دارد. از آنجا كه حجم بسيار قابل ملاحظه صنعت، پروژه هاي عمراني است، اهميت آن در اقتصاد جهاني كاملا مشهود است(سازمان برنامه و بودجه،.( 1378
فرایند انتخاب پیمانکار به دلیل وجود معیارهایی که امکان تناقض آنها وجود دارد، پیچیده است. محققان زیادی سعی کرده اند تا با مشخص کردن معیارهای مهم برای انتخاب پیمانکار مناسب مدیران را در اتخاذ تصمیم های مربوط به برون سپاری یاری کنند. معیارها در واقع عواملی هستند که ارزیابان می توانند با استفاده از آنها، پیمانکاران و عملکرد آنها را در پروژه های مختلف مورد بررسی قرار دهند. برخی از شرکت ها و سازمانها برای انتخاب پیمانکار در مناقصات از معیار کمترین هزینه استفاده می کنند، در صورتی که این معیارها به تنهایی نمی توانند موفقعیت و کیفیت پروژه را تضمین کنند(Banaitiene AND Banaitis, 2006) .
یکی از مهمترین دلایل شکست پروژه های برون سپاری، انتخاب پیمانکار نا مناسب می باشد. یک پیمانکار مناسب باید توانایی برطرف کردن نیازهای فعلی و آینده سازمان را داشته باشد. اعتبار شایستگی فنی، ثبات مالی و توانایی ساخت و تولید پیمانکار، فرایند برون سپاری را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که تصمیم های اشتباه در مورد انتخاب پیمانکاران مناسب عواقب جبران ناپذیری برای سازمان خواهد داشت. بنابراین ارزیابی، مدیریت و انتخاب بهترین پیمانکار از میان پیمانکاران بالقوه ضروری به نظر می رسد .(Wadhawa and Ravindran)
نهایتا اینکه، سالانه هزاران ميليارد ريال از سرمايه هاي ملي كشورمان در بخشهاي دولتي و خصوصي به صورت مستقيم يا غير مستقيم صرف عمران و ايجاد تاسيسات زير بنايي مي گردد. از طرفي عدم مديريت صحيح پروژه ها باعث هدر رفتن سرمايه هاي عظيم ملي مي گردد. در يك طرح عمراني بيشترين مقدار سرمايه گذاري در مرحله اجراي طرح انجام مي گيرد و اشتباه در اين مرحله با اتلاف سهم عمده اي از اين سرمايه گذاري همراه است. لذا يكي از مهم ترين مسايل در اجراي طرحهاي عمراني انتخاب پيمانكار اصلح می باشد، به طوري كه اين تضمين بوجود آيد كه با انتخاب اصلح، ريسك اتلاف منابع چه از لحاظ هزينه و چه از لحاظ زمان به حداقل برسد و همچنين پروژه ها، داراي بالاترين كيفيت اجرا و ايمني در حين اجرا و يا بعد از اجرا باشد. با توجه به مطالب مذكور و در نظر گرفتن اين نكته كه مديريت ارزيابي و انتخاب پيمانكار براي واگذاري پروژه هاي عمراني، يك قسمت اساسي از فرآيند کاری هر مجموعه است، اين تحقيق به شناسايي ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پيمانكار و اولويت بندي و انتخاب پيمانكار اصلح با استفاده از تركيب روش تحليل سلسله مراتبي و روش تاپسیس در شهرداری استان آذربایجان غربی مي پردازد.

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سالانه هزاران ميليارد ريال از سرمايه هاي ملي كشورمان در بخشهاي دولتي و خصوصي به صورت مستقيم يا غير مستقيم صرف عمران و ايجاد تاسيسات زير بنايي مي گردد. از طرفي عدم مديريت صحيح پروژه ها باعث هدر رفتن سرمايه هاي عظيم ملي مي گردد. در يك طرح عمراني بيشترين مقدار سرمايه گذاري در مرحله اجراي طرح انجام مي گيرد و اشتباه در اين مرحله با اتلاف سهم عمده اي از اين سرمايه گذاري همراه است. لذا يكي از مهم ترين مسايل در اجراي طرحهاي عمراني انتخاب پيمانكار اصلح باشد، به طوري كه اين تضمين بوجود آيد كه با انتخاب اصلح، ريسك اتلاف منابع چه از لحاظ هزينه و چه از لحاظ زمان به حداقل برسد و همچنين پروژه ها، داراي بالاترين كيفيت اجرا و ايمني در حين اجرا و يا بعد از اجرا باشد. با توجه به مطالب مذكور و در نظر گرفتن اين نكته كه مديريت ارزيابي و انتخاب پيمانكار براي واگذاري پروژه هاي عمراني، يك قسمت اساسي از فرآيند ساخت و ساز است، اين تحقيق به شناسايي ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پيمانكار و اولويت بندي و انتخاب پيمانكار اصلح با استفاده از تركيب روش تحليل سلسله مراتبي فازی و روش تاپسیس در شهرداری استان آذربایجان غربی پردازد.

1-3 اهداف تحقیق

1. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت ارزیابی پیمانکاران شهردارای استان آدربایجان غربی با بکارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی می باشد.
2. معرفی و تعیین متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر انتخاب پیمانکاران شهرداری
3. ارزیابی وضعیت پیمانکاران شهرداری با استفاده از شاخصهای مناسب و ایجاد چارچوبی جهت ارزیابی آنها
4. استفاده از روشهای مختلف جهت رتبه بندی پیمانکاران
5- ارائه اطلاعات کافی و مناسب برای شهرداری در راستای انتخاب پیمانکاران و همچنین ارائه اطلاعات شفاف و روشن به پیمانکاران
1-4 سوالات تحقیق
1-4-1 سوال اصلی تحقیق
چگونه می توان با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره فازی مدلی را جهت انتخاب پیمانکاران شهرداری استان آذربایجان غربی ارائه کرد؟
1-4-2 سوالات فرعی تحقیق
1- مهمترین معیارهای موثر در انتخاب پیمانکاران شهرداریها کدام معیارها هستند؟
2- اهمیت هر یک از معیارها نسبت به هم چگونه است؟
3- الویت بندی پیمانکاران چگونه است؟

1-5 روش تحقیق

با توجه به اینکه پدیده ها و مسئله هایی که مطرح می شوند ماهیت های گوناگون و متفاوتی دارند، میبایست بر آن اساس نیز به آنها پرداخته شود. اینکه پژوهش مورد نظر به چه هدفی خواهد رسید و چه کاربردی خواهد داشت و تا چه میزان تعمیم پذیر خواهد بود، می تواند تعیین کننده ی نوع پژوهش از نظر هدف باشد. پژوهش از نظر هدف را می توان به پژوهش بنیادی ، پژوهش کاربردی ، و پژوهش علمی طبقه بندی کرد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی است، زیرا پژوهش کاربردی یا کاربسته به بررسی ساخت های نظری در بافت ها و موقعیت های عملی و واقعی می پردازد و به روش می انجامد.
پژوهش مقطعی پژوهشی است که در آن مشاهده ها فقط در یک زمان انجام می گیرد، نظیر انجام یک پیمایش یا نظرسنجی. این روش مانند گرفتن یک عکس یا کشیدن یک تصویر بی حرکت از جامعه یا گروه مورد بررسی است. بنابراین؛ این پژوهش یک پژوهش مقطعی است.
پژوهش میدانی به مطالعه ی آزمودنی ها در محیط طبیعی خود می پردازد و شامل جمع آوری داده های اولیه یا اطلاعات جدید از خود آزمودنی ها است. مشاهده ی مشارکتی، جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه، آزمون ها و نگرش سنج ها، مصاحبه ها و به طور کلی پژوهش های پیمایشی نمونه هایی از پژوهش های میدانی هستند. از پژوهش های میدانی می توان در مورد انواع گوناگون رفتارها از جمله رفتارهای شخصی و گروهی، وضعیت بازار، تولید، مصرف، رفتار مشتریان و غیره استفاده کرد. بنابراین؛ به علت اینکه در تعیین اهمیت شاخص ها از نظر خبرگان استفاده شده می شود، می توان نتیجه گرفت که پژوهش حاضر یک پژوهش میدانی نیز می باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + = 15