حراج!

ارائه مدل مناسب برای ساختار ماتریسی در شهرداری تبریز

990,000تومان 400,000تومان

توضیحات

گروه علوم انسانی
پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A)
رشته مدیریت دولتی – گرايش تشکیلات و روش ها

فهرست مطالب

چکیده 6
فصل اول 7
1-1 مقدمه 8
1-2 بیان مسأله 9
1-3 سؤال آغازین 11
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق 11
1-5 اهداف تحقیق 12
1-5-1 اهداف نظری تحقیق 12
1-5-2 هدف کاربردی تحقیق 12
1-6 چارچوب نظری تحقیق 12
1-7 مدل تحلیلی اولیه پیشنهادی 13
1-8 سؤالات تحقیق 13
1-9 تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق 14
1-10 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 14
فصل دوم 16
بخش اول 17
2-1 ساختار سازمانی 17
2-1-1 ارائه الگوی جدید برای انتخاب ساختار سازمانی 23
2-1-2 تحقیقات مینتزبرگ در مورد انواع ساختارهای سازمانی 26
2-1-3 ابعاد ساختار سازماني 28
2-1-4 استراتژی های ساختار 32
2-1-5 دیدگاه های مطرح در زمینه ارتباط استراتژی و ساختار 34
2-2 بخش دوم: پیشینه تحقیق 46
2-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 46
2-2-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور 49
فصل سوم 52
3-1 مقدمه 53
3-2 روش تحقیق 53
3-3 قلمرو تحقیق 53
3-4 جامعه و نمونه آماری 53
3-5 مدل عملیاتی تحقیق 55
3-6 ابزار و روش تجزیه و تحلیل داده ها 56
3-7 ابزار گردآوری داده ها 57
3-8 روایی و پایایی پرسشنامه 58
فصل چهارم 59
4-1 مقدمه 60
4-2 مشخصات فردی 61
4-3 آمار استنباطی (آزمون سؤالات تحقیق): 65
4-3-1 نحوه توزیع داده های حاصل از پرسشنامه چگونه است؟ 65
4-3-2 آزمون سؤالات تحقیق 66
فصل پنجم 77
5-1 مقدمه 78
5-2 نتایج تحقیق 78
5-3 بحث و تفسیر 79
5-4 پیشنهادهای کاربردی 80
5-5 محدودیت های تحقیق 81
5-6 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 81
منابع و مآخذ 82
پیوست ها
پیوست (الف): پرسشنامه ها 89
پیوست (ب): آزمون پایایی ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق 91

 

 

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل مناسب برای ساختار ماتریسی در شهرداری تبریز می باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- پیمایشی که از حیث هدف کاربردی است، انجام پذیرفته است. در تحقیق حاضر، پرسشنامه استاندارد بر مبنای پژوهش مورگش و همکاران (2003) در نمونه آماری 146 نفری از جامعه آماری 235 نفری از کارکنان شهرداری تبریز در سطح اطمینان 95% و خطای مجاز 5% که با فرمول کوکران انتخاب گردیدند، به صورت تصادفی ساده توزیع گردید. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزارهای Lisrel و SPSS و با استفاده از آزمون های آماری کرونباخ، کالموگراف-اسمیرنف، دوجمله ای و مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدل مناسب برای ساختار ماتریسی در شهرداری تبریز، از سه بُعد و 14 شاخص تشکیل شده است و به ترتیب ساختار ماتریسی با ضریب تأثیر 82 درصدی، ساختار وظیفه ای با ضریب تأثیر 66 درصدی و ساختار پروژه ای با ضریب تأثیر 62 درصدی بیشترین تأثیر را در توسعه ساختار ماتریسی شهرداری تبریز دارند.
واژگان کلیدی: ساختار وظیفه ای، ساختار پروژه ای، ساختار ماتریسی

 

 

 

1-1 مقدمه

سازمان پديده اي اجتماعي به شمار مي آيد كه به صورتي آگاهانه هماهنگ شده، داراي حدود و ثغور نسبتاً مشخصي است و براي تحقق هدف يا اهداف، بر اساس يك سلسله مباني دائمي فعاليت مي كند (رابینز، 1387، 21). افراد، قبائل، شهرها و ملت ها، به منظور نيل به اهداف و رسالاتي كه به تنهايي قادر به دسترسي به آن ها نيستند در قالب تشكيل سازمان ها به هم مي پيوندند و هماهنگ با هم عمل مي كنند (توردیک ، 2000، 2). اتزيوني (1961) اجتماع امروز را جامعه سازماني معرفي مي كند و معتقد است كه انسان امروزين از لحظه تولد در بيمارستان تا لحظه مرگ و دفن شدن در گورستان، در سازمان ها به سر مي برد. فايول پيشتاز و بنيان گذار تئوري اداري و مكتب فرايندي سازمان و مديريت، و به عنوان پدر مديريت نو (کونتز و همکاران ، 1986، 11)، اولين بار مديريت را در قالب پنج وظيفه كلاسيك مطرح كرده است (گزندم ، 2000، 8). بر مبناي تحليل او از فرايند مديريت، مي توان نتيجه گرفت كه ساختار سازماني، با انجام وظايف برنامه ريزي، سازمان دهي (تقسيم كار) و هماهنگي شكل مي گيرد .
مينتزبرگ ساختار يك سازمان را مجموعه راه هايي مي داند كه طي آن ها فعاليت هاي سازمان به وظيفه هاي شناخته شده تقسيم و ميان اين وظيفه ها ساختار سازماني هماهنگي ايجاد مي شود (مینتزبرگ، 1373، 5).
لذا با درك اهميت و ضرورت اين مقوله و با درنظر گرفتن شهرداری تبریز به عنوان نمونه مطالعاتي، درصدد تبيين و بررسي مدل مناسب برای ساختار ماتریسی سازمان هستيم.

 

 

 

1-2 بیان مسأله

ساختار سازماني، يكي از اجزاي مهم و تعيين كننده كارايي هر سازمان محسوب مي شود. استفاده از ساختار سازماني صحيح بهبودهاي اساسي را در عملكرد سازمان موجب مي شود. استقرار نظام اداري مناسب و دست يابي به ستانده مورد انتظار در شرايط وجود داده ها و منابع مطلوب، محتاج حضور اين عامل مي باشد (فرنچ و اچ بل، ١٣٧٩، ١٩). ساختار سازمان، مهمترين نقش را در كاركرد اثربخش سازمان-هاي امروزي، از كارگاه هاي تعميراتي كوچك گرفته تا دولت هاي ملي جوامع مختلف نوشته ها و منابع علمي مربوط به ساختار سازمان ايفا مي كند (مینترزبرگ، 1993).
در چهارچوب مقالات و كتب دانشگاه كه بيشتر بر پايه تحقيقات تجربي استوار هستند فراوانند. بيشتر به دنبال اين بوده اند كه ساختار موجود چيست؟ و نه اينكه چه بايد باشد؟ به عبارت ديگر، نويسندگان بيشتر به دنبال اين بوده اند كه در سازمان ها چه مي گذرد؟ و نه اين كه چه بايد بگذرد (مينتزبرگ، ١٣٧٣، ١٥).
ساختار یکی از کارکردهای مدیریت است که ایجاد ساختار و تخصیص منابع انسانی به مشاغل طراحی شده است، برای اطمینان از تحقق اهداف را شامل می شود. ساختار سازمانی چارچوبی است که تلاش ها را هماهنگ می سازد. ساختار معمولاً در قالب چارت سازمانی ارائه می شود که نمایشی گرافیکی از سلسله مراتب فرمانده ی در داخل سازمان است. تصمیمات در خصوص ساختار سازمان اشاره به تصمیمات طراحی ساختار دارد. سازماندهی همچنین طراحی مشاغل افراد در درون سازمان را شامل می-شود. تصمیماتی که درباره وظایف و مسئولیت های مشاغل افراد و حالتی که وظایف باید به انجام برسند (هلمز ، 2006، 494).
ساختار ماترسی یکی دیگر از طرح های شناخته شده و مشهور سازمانی است. در سازمان های زیر از چنین ساختاری استفاده می شود: شرکت های تبلیغاتی، فضایی، تحقیق و توسعه، ساختمانی، بیمارستان ها، آژانس های دولتی، دانشگاه، سازمان های مشاوره و سازمان های تفریحی. اصولا ساختار ماتریسی بر دو گونه است که دوایر بر حسب نوع وظیفه یا نوع محصول سازمان می یابند.
نقطه قوت دوایر وظیفه ای در این است که گروه های متخصص را گرد هم می آورد و همه را در یکجا جمع می کند. وجود افراد متخصص در یک جا باعث می شود که از منابع به بهترین شکل استفاده شود و منابع کمیاب با کارایی بالا به آن جا اختصاص یابد. از جمله نقاط ضعف ساختار مزبور این است که نمی توان کارهای متخصصان را به صورتی دقیق هماهنگ نمود تا طرح های (پروژه های) مختلف در موعد مقرر و با بوجه مشخص تکمیل شود. گروه بندی امور یا کارها بر حسب نوع محصول دارای نقاط ضعف متفاوت است. چنین ساختاری باعث می شود که کارها هماهنگ شود به گونه ای که بتوان در موعد مقرر و با بودجه مشخص آن ها را تکمیل کرد و همچنین مسئولیت ها در رابطه با محصول یا تولید به صورتی دقیق تر مشخص می شود. ولی در بسیاری از موارد هزینه های مضاعف به مصرف می رسد. ساختار ماتریسی باید به گونه ای باشد که بتوان از نقاط قوت هر دو روش استفاده نمود و نقاط ضعف آن-ها را بر طرف کرد (الوانی، 1386، 390).
از ویژگی های آشکار ساختار ماتریسی این است که مسأله وحدت فرمانده ی از بین می رود. کارکنانی که در چنین ساختاری قرار می گیرند دارای دو رئیس هستند یک رئیس در رابطه با نوع وظیفه ای که در آن دایره به آن ها واگذار شده و رئیس دیگر در رابطه با نوع محصول است. بنابراین در ساختار ماتریسی زنجیره مضاعف فرماندهی مشخص می شود.
از نقاط قوت استفاده از ساختار ماتریسی نیز، در هنگام رویارویی سازمان با کارهای پیچیده و متعدد که وابستگی به یکدیگر ندارند، به راحتی هماهنگ شوند. با گسترش و بزرگتر شدن سازمان، ظرفیت پردازش اطلاعات با بار اضافی روبرو می شود. در یک سازمان دیوانسالار، پیچیدگی باعث می شود که امور به میزان زیادی رسمی شود و تماس دائمی و مستقیم بین متخصصان مختلف (در ساختار ماتریسی) می-تواند موجب بهبود کانال های ارتباطی و انعطاف پذیری بیشتر شود. ساختار ماتریسی موجب کاهش آسیب-های دیوان سالاری می شود. از نظر اختیارات سازمانی، وجود خطوط مظاعف باعث می شود تا اعضای دوایر در دنیای کوچک خود را به اندازه ای مشهور شوند که هدف های کلی سازمان را به دست فراموشی سپارند.
یکی دیگر از نقاط قوت ساختار ماتریسی این است که می توان متخصصان را به شیوه ای عالی بین دوایر سرشکن کرد. هنگامی که افراد با مهارت بالا در یک دایره وظیفه ای مستقر شوند، سازمان نمی تواند از همه توانایی های آن ها استفاده کند. ولی در ساختار ماتریسی می توان با ارائه منابع به بهترین شکل و به بهترین طریق از کلیه وسایل و نیروهای موجود صرفه جویی اقتصادی کرد (رابینز، 1377، 876).
بدین ترتیب، براي ارائه مدل مناسب در ساختار ماتریسی باید تلاش کرد، زیرا این کار به نفع سازمان و کارکنان آن است. و ساختار مناسب، یکی از شاخص هاي عمده برتري یک سازمان نسبت به سازمان هاي دیگر می باشد.

 

 

 

1-3 سؤال آغازین

سؤال آغازین تحقیق حاضر عبارت است از:
مدل مناسب برای ساختار ماتریسی در شهرداری تبریز چگونه می باشد؟

 

 

 

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق

ساختار سازمان، مهمترین نقش را بر کارکرد اثربخش سازمان های امروزی، از کارگاه های تعمیراتی کوچک گرفته تا دولت های ملی جوامع مختلف ایفاء می کند. ساختار سازمانی، یکی از اجزاء مهم و تعیین کننده کارایی هر سازمانی محسوب می شود. استفاده از ساختار سازمانی، صحیح بهبودهای اساسی را در عملکرد سازمان موجب می شود. استقرار نظام اداری مناسب و دستیابی به ستاده مورد انتظار در شرایط وجود داده ها و منابع مطلوب، محتاج حضور این عامل می باشد (فرنچ و اچ بل، 1385، 19).
با استفاده از ساختار سازمانی کارها به صورت رسمی تقسیم، گروه بندی و هماهنگ می شود. هنگامی که مدیران در صدد طرح ریزی سازمان بر می آیند باید به شش عامل یا رُکن اصلی توجه کنند. این عوامل عبارتند از: تقسیم کار، گروه بندی کارها، زنجیره فرمانده ی، حوزه یا قلمرو کنترل، تمرکز و عدم تمرکز و سرانجام رسمی نمودن کارها (دپارتمان مدرسان شریف، 1393، 385 ).
اهداف ساختار ماتریسی را می توان در قالب موارد زیر خلاصه کرد:
• عملکرد کارا و مقرون به صرفه در سازمان را موجب می شود، به گونه ای که حداکثر استفاده از منابع کمیاب به عمل آید.
• نظارت بر فعالیت های سازمان
• پاسخگویی برای حوزه هایی از کار که به وسیله گروه ها و افراد سازمان بر عهده گرفته شده است.
• هماهنگ سازی قسمت های مختلف سازمان و حوزه های مختلف کاری
• انعطاف پذیری به منظور پاسخ به نیازهای آینده و انطباق با محیط محیط در حال تغییر
• رضایت اجتماعی افرادی که در سازمان کار می کنند.
و در مجموع، هدف اینگونه ساختار سازمانی، تقسیم کار میان اعضای سازمان و هماهنگ سازی فعالیت های افراد است که در جهت اهداف سازمان حرکت می کنند (مقیمی و رمضان، 1392، 149).
این تحقیق نیز، از آنجایی که به دنبال یک ساختار مناسب برای شهرداری تبریز می باشد، لذا به دنبال عملکرد کارا و مقرون به صرفه در سازمان می باشد. به گونه ای که حداکثر استفاده از منابع کمیاب به عمل آید، ایجاد چشم انداز بلند مدت، پاسخگویی برای حوزه هایی از کار که به وسیله گروه ها و افراد سازمان بر عهده گرفته شده است، هماهنگ سازی قسمت های مختلف سازمان و حوزه های مختلف کاری، انعطاف پذیری به منظور پاسخ به نیازهای آینده و انطباق با محیط محیط در حال تغییر، رضایت اجتماعی افرادی که در سازمان کار می کنند را به دنبال خواهد داشت، که دست یابی به این موارد از ضروریات یک سازمان ایده آل در جهان امروزی می باشد.

 

 

 

1-5 اهداف تحقیق

1-5-1 اهداف نظری تحقیق
1- سنجش وضعیت فعلی ساختار ماتریسی در شهرداری تبریز.
2- سنجش وضعیت آرمانی، ساختار ماتریسی در شهرداری تبریز.
3- شناسایی شکاف هایی بین وضعیت فعلی و مطلوب ساختار ماتریسی در شهرداری تبریز.
4- ارائه مدل مطلوب ساختار ماتریسی در شهرداری تبریز.
1-5-2 هدف کاربردی تحقیق
هدف کاربردی این تحقیق، ارائه مدل مطلوب برای ساختار ماتریسی در شهرداری تبریز و همچنین اهمیت هر یک از عوامل را مشخص می کند که نتایج آن جهت بهبود ساختار در در شهرداری تبریز موثر می باشد.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

منابع و مآخذ

 1. دپارتمان مدیریت مدرسان شریف (1393)، رفتار سازمانی، تهران، مدرسان شریف.
 2. مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید (1392)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
 3. معینی شهرکی، هاجر و ترک زاده، جعفر و محمدی، مهدی و خادمی، محسن (1390)، بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال بیست و یکم، شماره66، 165-193.
 4. برومند، زهرا و مومنی، ماندانا و نجات سنگدهی، علی (1390)، ساختار سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان، فصلنامه مدیریت کسب و کار، شماره9، سال دوم، 177-198.
 5. مجیبی، تورج و میلانی، منا (1390)، بررسی رابطه بین استراتژی و ساختار سازمانی در شرکت توزیع برق نواحی استان تهران، فصلنامه پژوهشگر مدیریت، سال هشتم، شماره22، 14-23.
 6. زارع، حمیدرضا (1390)، ارائه الگو برای انتخاب ساختار در سازمان­های پروژه محور، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه­ها، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده شهید رضائی.
 7. هانگر، جی.دیوید. مبانی مدیریت استراتژیک (1389)، ترجمه: اعرابی، محمد؛ رضوانی، حسن، ویرایش چهارم.
 8. سید نقوي، میرعلی؛ نریمانی، مهدي و غلام حسینی، حسین (1389)، فرهنگ و استراتژي و تأثیر آن بر اثربخشی سازمانی: با نگاهی بر مدیریت دانش، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره1، 9-24.
 9. واعظی، رضا و سبزیکاران، اسماعیل (1389)، بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت پخش فراورده­های نفتی ایران- منطقه تهران، پژوهشنامه مدیریت تحول، شماره3.
 10. ال دفت، ریچار (1389)، مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه: پارسائیان، علی؛ اعرابی، محمد. دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ پنجم.
 11. تيموري، ابراهيم و آبرومند، جمال (1388)، هم آهنگي بين استراتژي سازمان و استراتژي ساختار با استفاده از نقاط مرجع استراتژيك، فصلنامه پژوهش­هاي مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسين (ع)، سال اول، شماره 2، ص 127- 146.
 12. تیموری، ابراهیم و آبرومند، جمال (1388)، هماهنگی بین استراتژی سازمان و استراتژی ساختار، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، شماره20.
 13. خسروجردی، عباس و دیگران (1388)، مقايسه تطبيقي ديدگاه­هاي وودوارد و پرو، مرکز آموزش­های الکترونیکی دانشگاه تهران.
 14. فلاح، عباس (1387)، مدیریت پروژه در سازمان­های صنعتی و تحقیقاتی، انتشارات وزارت دفاع.
 15. ابراهیمی، اکرم (1387)، طراحي مدلي براي مديريت توليد علم در راستای جنبش نرم افزاری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، تهران.
 16. الوانی، سید مهدی (1386)، مدیریت عمومی، تهران، نشر نی، چاپ 30 ام.
 17. سیدجوادین، سیدرضا (1386)، نظریه­های سازمان و مدیریت، جلد دوم، تهران: نشر نگاه دانش.
 18. ویسکوی، رابرت (1386)، تشکیل تیم­های موفق پروژه، ترجمه: کوشا، مرتضی؛ رفیعی، محمود، انتشارات ارکان دانش.
 19. راهنمای گسترده دانش مدیریت پروژه (PMBOK Guide Book)، ترجمه: آشتیانی، محسن، حسینی، حسین، انتشارات آدینه. چاپ اول 1385.
 20. فرنچ، وندال و اچ. بل. سسل (1385)، مدیریت تحول در سازمان، ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، چاپ یازدهم، تهران انتشارات صفار.
 21. رابینز، استیفن پی (1385)، تئوری سازمان: ساختار، طراحی، کاربردها (مترجمان: سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد)، جلد سوم. تهران، نشر صفار.
 22. جهاني­زاده، فاطمه (1384)، بررسي رابطه بين استراتژي­­هاي رقابتي و ساختار سازماني در بانك­هاي ملت و رفاه، پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
 23. رحمان سرشت، حسین (1383)، مدیریت راهبردی (استراتژیک) در اندیشه نظریه پردازان، تهران: انتشارات معراج.
 24. خراسانی گرده کوهی، ناصر (1379)، بررسی ویژگی­های الگوی سازمان بروکراتیک و الگوی سازمان حرفه­ای و ارتباط این ویژگی­ها با یکدیگر در مدارس شهر مهریز از دیدگاه معلمان، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 25. رابينز، استيفن پي (1378)، تئوري سازمان، ترجمه سيد مهدي الواني و حسن دانايی فرد، انتشارات صفار، تهران، ١٣.
 26. رابینز، استیفن (1377)، رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه و کاربردها)، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، جلد دوم، چاپ اول.
 27. مينتزبرگ، هنري (1373)، سازماندهي: پنج الگوي كارساز، ترجمه ابوالحسن فقيهي و حسين وزيري سابقي، مركز آموزش مديريت دولتي، تهران، ١٣.
 1. Duane Kritzinger (2017), Safety assessment strategy (with Goal Structuring Notation), Aircraft System Safety, 2017, Pages 23-35.
 2. Wahba, Mohamed(2014), The impact of organizational structural dimensions on Knowledge management process comparative study between Academy of Business and Sciences Conference (in partnership with THE journal of Developing Areas).
 3. Tavitiyaman, Pimtong, Zhang, Hanqin Qiu, Qu, Hailin (2012), “ The effect of competitive strategies and organizational structure on hotel performance”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 24, No. 1, pp. 140-159.
 4. Pertusa-Ortega, Eva M., Molina-Azorı´n, Jose´ F. and Claver-Corte´s, Enrique (2010), “Competitive strategy, structure and firm performance: A comparison of the resource-based view and the contingency approach”, Management Decision, Vol. 48, No. 8, pp. 1282-1303.
 5. Chiocchio, F & coworkers. The Project Involvement Index, psychological distress, and psychological well-being: Comparing workers from projectized and non-projectized organizations. International J of Project Management 28 (2010) 201–211.
 6. Amberosini,V.,Bowman.c.and Collier.n.(2009), “Dynamic capabilities an exploration of how firms renew their resource base”, British Journal of Management,Vol.20 No.sl,pp. 9-24.
 7. Arvidsson, N. Exploring tensions in projectified matrix organizations. Scandinavian J of Management (2009) 25, 97—107.
 8. Zohar Laslo, Albert I. Goldberg(2008). Resource allocation under uncertainty in a multi-project matrix environment: Is organizational conflict inevitable? International J of Project Management 26. 773–788.
 9. New bert, S.L.(2008), “Value,rareness,competitive advantage, and prrformance:a conceptual – level empirical investigation of the resource – based view of the firm”, Strategic Management Journal ,Vol .29.No.7,PP.745-68.
 10. Naaranoja, M; Haapalainen, P; Lonka, H (2007). Strategic management tools in projects case construction project. International J of Project Management. 659–665.
 11. Meirovich G, Brender-Ilan Y, Meirovich A.(2007), “Quality of hospital service: the impact of formalization and decentralization”.” Int J Health Care Qual Assur 20(3):240–52.
 12. Beckmann C, Otto HU, Shaarschuch A, Shrödter M.(2007), “Quality management and formalization in social service organizations — a survey on home-based family intervention services”. Soc Work Soc;5(1):78–93.
 13. Wllem, Annik (2006), Effects of Organizational design Dimensions on Inter- unit Knowledge sharing, OLKC Conference at the University of Warwick, Coventry on 20th- 22nd, pp:1-25.
 14. Irja Hyvari (2006). Project management effectiveness in project-oriented business organizations. International J of Project Management. 24, 216–225
 15. Pilbeam, S. and Corbridge, M. (2006), People Resourcing, Contemporary HRM in Practice, 3th ed., Financial Times Press, England.
 16. Deft RL… (2006), The NEW EAR OF MANAGEMENT, INDIA Edition, Thomson, south.
 17. Damanpour F, Schneider M.(2006), “Phases of the adoption of innovation in organizations:effects of environment, organization and top managers” Br J Manage,vol 17,pp.215–36.
 18. Burton RM, Obel B.(2005), Strategic organizational diagnosis and design. 3th Edition The Dynamics of Fit.. New York: Springer.
 19. Reynaud B.(2005), “The void at the heart of rules: routines in the context of rule-following. The case of the Paris Metro Workshop”. Ind Corp Change Vol. 14, No.5, pp. 847-871.
 20. Cohendet P, Creplet F, Diani M, Dupouët O, Schenk E. (2004), “Matching communities and hierarchies within the firm”, J Manage Governance , 8, No.1, pp. 27-48.
 21. Helms Marilyan, Encyclopedia of Management, New York: Thompson 2006.
 22. Anderson, D K; Merna, T (2003). Project Management Strategy project management represented as a process based set of management domains and the consequences for project management strategy. International J of Project Management 21, 387–393.
 23. Okhuysen G, Eisenhardt K. (2002), “Integrating knowledge in groups: how formal interventions enable flexibility”. Organ Sci , Vol. 13, No.4, pp. 370-386.
 24. Olson, E. M., & Slater, S. F. (2002). The balanced scorecard,competitive strategy, and performance. Business Horizons, Vol .45.No.3,PP.11-16
 25. Gazendam, H. W., (2000), Coordination mechanisms in multiactor systems, Netherlands: Twente University.
 26. Bhatt, Ganesh D., (2002), “Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge”, Journal of Knowledge Management, Vol. 6, No. 1, pp. 31-39.
 27. Gold AH, Malhotra A, Segars AH.(2001), “Knowledge management: an organizational capabilitiesperspective”. J Manage Inf Syst, Vol. 18, No. 1,, pp.185–214.
 28. Souitaris V. (2001), “ Strategic influences of technological innovation in Greece”. Br J Manage Vol. 12, No.2, pp. 131-147
 29. Hall, R.H.(2001). Organization: Structures, Processes & Outcomes. New Jersey: Prentice-Hall, In.; 8th Ed.
 30. Turdik, A., (2000), Analysis of success factors of public/private partnership, Netherlands: Twente University.
 31. Choi, B. (2000), Knowledge Management Enablers, Processes, and Organizational Performance: An Integration and Empirical Examination. Doctoral Dissertation, Korea Advanced Institute of Science and Technology.
 32. Sheremata WA.(2000), “Centrifugal and centripetal forces in radical new product developmentunder time pressure”. Acad Manage Rev Vol. 25,No,2,PP.389–408.
 33. Pettinger,Richard.(2000),Mastering Organizational Behavior, MACMILAN PRESS LTD. London. First published.
 34. Pearce J,Robinson R,(2000),strategic management,McGraw Hill,7th edition, pp359-436.
 35. Turner SG, Utley DR, Westbrook JD (1998). Project managers and functional managers: case study of job satisfaction in a matrix organization. Project Manage ;29(3):11–9.
 36. Janz, B.D., Colquitt, J.A. and Noe, R.A. (1997), “Knowledge worker team effectiveness: the role of autonomy, interdependence, team development, and contextual support variables”, Personnel Psychology, Vol. 50, pp. 877-904.
 37. Rue &Lioyd F.Byers (1997)”Management :Skills & Application” ,8 Edition,The McGrow-Hill Companies ,USA.
 38. Murugesh, S. R. Devadasan, P. Aravindan, R. Nnatarajan, “The adaption and modeling of the strategic productivity management approach in manufacturing systems”, International journal of Oprations and production Management, Vol. 17, No.3, 1997, pp. 239-255.
 39. Chuad KB, Tummula VMR, Nkasu MM. Project management structures in Hong Kong industries. Int J Project Manage1995;13(4):253–7.
 40. Powell, T.C. (1992), “Organizational alignment as competitive advantage”, Strategic Management Journal, Vol. 13, No. 2, pp. 119-34.
 41. Barney, Jay B. And Griffin, Ricky W. (1992), The Management of Organization. Boston: Houghton Mifflin company.
 42. Prahalad, C. and Hamel, G. (1990) ‘The core competence of the corporation’, Harvard Business Review, pp. 79–91.
 43. Robbins, S. P., (1987), Organization theory, 2th. Ed., Englewood Cliffs N. J.: Prentice-Hall.
 44. Koontz, H. & etc, (1986), Essentials of management, Singapore: McGraw-Hill.
 45. Fiol C, Lyles (1985), M. Organizational learning. Acad Manage Rev; Vol. 10,No,4,PP.803–813.
 46. Thompson, J. D., (1967), Organizations in action: Social science bases administrative theory, New York: McGraw-Hill.
 47. Chandler, Alfred. D, strategy and structure, The MIT Press, Cambridge, 1962.
 48. Etzioni, A., (1961), The modern organizations, New York: The Free Press.
 49. Peter Drucker: Shaping the Managerial Mind, by John E. Flaherty.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارائه مدل مناسب برای ساختار ماتریسی در شهرداری تبریز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + = 20