ارائه يك مدل عددي رياضي براي بررسي پديده شكست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبكه بندي ورونوي

59.000تومان

توضیحات

فایل pdf
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
گرايش : عمران –سازه هاي هيدروليكي

فهرست مطالب
چكيده……1
1- فصل اول: مقدمه……….2
1-1- دورنماي تحقيق………3
1-2- اهداف تحقيق…..3
1-3- متغيرهاي اصلي تحقيق……….4
1-4- متغيرهاي فرعي تحقيق….4
1-5- مباحث پيشرو….5
2- فصل دوم: مروري بر مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقيق…..6
2-1- كليات….7
2-1-1- مقدمه…….7
2-1-2- توصيف مساله و شرايط موفقيت مدل عددي….7
2-1-3- خطاي پخش عددي و پراكنش……..7
2-1-4- پايستاري معادلات و روش عددي در حل مسئله ريمن ….8
2-1-5- ديگر ويژگي هاي مسئله شكست سد…. 8
2-1-6- ويژگي هاي روش هاي عددي قابل كاربرد در مسئله شكست سد……..9
2-1-7- ويژگي هاي روش هاي عاري از نوسان، شرايط يكنوايي وTVD……..9
2-2- تاريخچه مدلسازي شكست سد….13
2-2-1- روشهاي عددي كامپيوتري …..14
3- فصل سوم: معادلات حاكم بر جريان…….16
3-1-اصل بقاء جرم(معادلهءپيوستگي)……..17
3-1- 1-بدست آوردن معادله ديفرانسيل اصل بقاء جرم با استفاده از تئوري دايورژانس……….18
3-1-2-بدست آوردن معادله ديفرانسيل اصل بقاء جرم با استفاده از حجم كنترلي حدي………19
3-1-3-شكل ديگر معادلة پيوستگي……22
3-1-4-معادلة پيوستگي در مختصات استوانهاي……..23
3-1-5-شرايط خاص معادلة پيوستگي………24
3-1-5-1- جريان دائمي و قابل تراكم……..24
3-1-5-2- جريان غير قابل تراكم……..25
3-2- اصل بقاء مومنتم خطي (معادلة كوشي)….26
3-2-1-بدست آوردن معادلة ديفرانسيل عمومي بقاء مومنتم خطي توسط تئوري ديورژانس……….27
3-2-2-بدست آوردن معادلة ديفرانسيل عمومي بقاء مومنتم خطي توسط حجم كنترلي حدي……29
3-2-3-شكل ديگر معادلة كوشي………32
3-2- 4-بدست آوردن معادلة ديفرانسيل عمومي بقاء مومنتم خطي توسط قانون دوم نيوتن……….33
3-3- معادلات ناوير– استوكس….34
3-3- 1-بدست آوردن معادلات ناوير – استوكس براي جريان غيرقابل تراكم و همدما……….36
3-4- معادلات حاكم بر پديده شكست سد……..39
3-4-1-فرضيات…….39
3-4-2- معادلات حاكم……….40
3-4-3- شكل نگهدارنده يا پايستار معادلات حاكم……..41
3-4-4- شكل غير ابقايي معادلات حاكم……….43
3-4-5-شرايط مرزي…….43
4- فصل چهارم: شبكهبندي ورونوي……….45
4-1- انواع شبكهبندي…..46
4-1-1- شبكهبندي ساختاريافته….46
4-1-2- شبكهبندي ساختارنيافته……….47
4-2- شكل المانها……….47
4-3- شبكهبندي ورونوي…….48
4-3-1- الگوريتمهاي ايجاد شبكهبندي ورونوي……49
4-4- مثلثبندي دلايني……..52
4-4- 1-الگوريتمهاي ايجاد مثلثبندي دلايني………54
4-5- ارتباط شكبهبندي ورونوي و مثلثبندي دلايني….58
4-5- 1-تبديل شبكهبندي ورونوي به مثلثبندي دلايني……..59
4-5-2-تبديل مثلثبندي دلايني به شبكهبندي ورونوي……..60
4-6-كاربردهاي مختلف شبكهبندي ورونوي……61
4-7- معايب شبكهبندي ورونوي……….61
5- فصل پنجم: گسستهسازي معادلات حاكم بر شكست سد…….62
5-1- روشهاي عددي جهت حل معادلة ديفرانسيل حاكم……63
5-1-1- گسستهسازي……63
5-2- گسستهسازي معادلات ديفرانسيل حاكم……..65
5-3- روش حجم محدود…… 65
5-4- حل معادلات گسسته…..66
5-5-خصوصيات روش هاي عددي……67
5-5- 1-سازگاري…….67
5-5-2-پايداري………67
5-5-3-همگرايي……68
5-5-4-مرزبندي…….68
5-5- 5-دقت……69
5-6- گسسته سازي يك بعدي معادلات حاكم……..70
5-7- شبكه بندي ناحية ….70
5-8- طرح هاي عددي يك بعدي براي حل مسئله ريمن….73
5-5-1- روش مرتبه اول رو………74
5-5-2- روش مرتبه دو STVD…….75
5-5-3- روش مرتبه اول لكس فردريچ….77
5-8-3-1- شرايط CFL….77
5-5-4- روش مرتبه دوم لكس فردريچ محلي…….78
5-9- گسسته سازي دو بعدي معادلات حاكم…..79
5-9-1- روش حل مرتبه دوم لكس فردريچ براي مش بندي دو بعدي…….82
5-10-گسسته سازي در شبكه بندي ورونوي……83
5-10-1- روش حل مرتبه دوم لكس فردريچ براي مش بندي ورونوي……87
6- فصل ششم: طراحي كد FVDBC در محيط MATLAB…….89
6-1-در حالت يك بعدي………90
6-1- 1-زيربرنامه يMain ………90
6-1-2-زيربرنامه يInput……… 90
6-1-3-زيربرنامه ي Grid……… 90
ح
6-1-4- زيربرنامه ي Calculate………. 91
91 ……Wall Boundaryزيربرنامه ي-5-1-6
6-1-6- زيربرنامه ي Plot…….. 91
6-2- در حالت دو بعدي با شبكه بندي مستطيلي………. 91
6-2-1-زيربرنامه يMain ……..91
6-2-2-زيربرنامه يInput……… 91
6-2-3-زيربرنامه ي Grid……… 92
6-2-4- زيربرنامه ي Initial…. 92
92 ………Coefficientزيربرنامه ي-5-2-6
6-2-6- زيربرنامه ي Calculate……… 92
92 ………. Wall Boundaryزيربرنامه ي -7-2-6
6-2- 8-زيربرنامه ي Plot………. 92
6-3- در حالت دو بعدي با شبكه بندي ورونوي…… 93
6-3-1-زيربرنامه يMain ……..93
6-3-2-زيربرنامه يInfo…. 93
6-3-3-زيربرنامه يGeo ……… 93
93 ……. Voronoi meshزيربرنامه ي-4-3-6
6-3-5-زيربرنامه ي Find near……… 93
94……..Coefficient زيربرنامه ي-6-3-6
94 ……..Initialhigh زيربرنامه ي -7-3-6
94 ……govcoefficient زيربرنامه ي -8-3-6
6-3-9-زيربرنامه ي Cof………. 94
6-3-10-زيربرنامه ي Calculate……. 94
6-3-11-زيربرنامه ي Plot…….95
6-3-12-زيربرنامه ي Area…..95
7- فصل هفتم: ارزيابي مدل و مطالعه موردي…… 96
7-1- صحت سنجي مدل….97
7-1-1- آزمون استاتيك……97
7-1-2- آزمون جريان يكنواخت…….99
7-1-3- آزمون شكست سد در حالت يك بعدي…….102
7-1-4- آزمون شكست سد در حالت دو بعدي………103
7-1-4-1- شكست جزيي سد(بازشدن ناگهاني يك دريچه)………103
7-1-4- 2- شكست سد دايره اي……..110
7-1-5- بررسي شكست كلي سد در حالت دو بعدي…….112
7-2- مطالعه موردي بر روي سد بتن غلتكي جگين………114
7-2-1-مقدمه…..115
7-2-2- ويژگي هاي خاص منطقه اجراي سد مخزني جگين…… 115
7-2-3- مطالعه موردي……….117
7-2-4- مدل سازي در كد FVDBC…..117
7-2-5- يافته ها……118
8- فصل هشتم: نتيجهگيري و پيشنهادات…….121
8-1- نتايج ….. 122
8-2- پيشنهادات…. 123

منابع و مأخذ…..124
چكيدة انگليسي……….127

چكيده
شكست سد از جمله وقـايعي اسـت كـه خسـارات مـالي و جـاني زيـادي بـه همـراه دارد. لـذا در طـرح سـد هـا بايـدايـن پديـده بـه طـور كامـل مـورد مطالعـه قـرار گيـرد تـا تمهيـدات لازم جهـت كنتـرل سـيلابهاي بـزرگ ناشـي ازشكست سد صورت گيرد. بـه علـت رويـارويي بـاآزاد شـدن حجـم عظيمـي از آب پشـت سـد بـه صـورت ناگهـاني و بـروز امـواج سـهمگين بـا سـرعت زيـاد و زمـان كـم بـراي اخطـار عـواملي چـون ميـزان سـرعت امـواج و ارتفـاع جريـان از ديربـاز مـورد توجـه و مطالعـه محققـين بـوده اسـت. جهـت بررسـي پديـده شكسـت، محققـين معـادلات حاكم بر آبهاي كـم عمـق را در نظـر گرفتـه و بـا توجـه بـه عـدم وجـود روشـهاي دقيـق رياضـي جهـت حـل ايـن معادلات در حالت كلي، روش هاي عددي متفاوتي را پيشنهاد كردند.
در ايـن پـژوهش پـس از مطالعـه تئـوري حـاكم بـر شكسـت سـد و معـادلات حـاكم بـر آن از روش عـددي حجـم محدود با توجـه بـه مزايـاي عمـده آن ماننـد شـبيه سـازي جريـان سـيالات و اسـتفاده از شـبكه بنـدي غيـر مـنظم و دلخـواه و مسـائل بـا هندسـه نـا مـنظم وحـافظ قـانون بقـا و همچنـين روش شـبكه بنـدي ورونـوي بـا توجـه بـه ويژگي هاي منحصر به فرد و سـازگاري مناسـبي كـه بـا روش حجـم محـدود دارا مـي باشـد بـراي منفصـل سـازي معادلات حاكم بر شكسـت سـد وحـل عـددي آن اسـتفاده شـده اسـت و در ادامـه برنامـه اي كـامپيوتري بـه كمـك نرم افزار و زبان برنامه نويسـي قدرتمنـد متلـب تهيـه خواهـد شـد و نتـايج حاصـل در انتهـا مـورد ارزيـابي و صـحت سنجي قرار مي گيرد.

فصل اول

مقدمه

1- 1- دورنماي تحقيق
آب به عنوان اساسي تـرين مـاده بـراي تشـكيل حيـات و ادامـه چرخـه زنـدگي موجـودات زنـده ، از ابتـداي پيـدايشانسـان از اهميـت فـوق العـاده اي برخـوردار بـوده اسـت . چنانچـه اولـين تمـدن هـاي بشـري در كنـار آب شـيرين رودخان ه ش كل گرفت ه اس ت . اهمي ت وج ود آب ب راي ادام ه زن دگي و بدس ت آوردن م واد غ ذايي دام ي و كشاورزي بـا كمـك آن از يـك سـو و در دسـترس نبـودن آب شـيرين در تمـام منـاطق كـره زمـين از سـوي ديگـرباعث گرديـد تـا انسـان در طـول دوران حيـات خـود بـه فكـر راهـي بـراي انتقـال و مهـار و ذخيـره آب بيفتد.اصـليترين روش براي مهار و ذخيره آب جـاري رودخانـه هـا ، اسـتفاده و سـاخت سـدها و بنـدها بـر روي آنهـا مـي باشـدكـه در طـول تـاريخ بـه شـكلها و بـا روشـهاي مختلفـي سـاخته و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه انـد . آب موجـود درمخزن سدها به علت داشـتن پتانسـيل بـالا همـواره بـه دنبـال راهـي بـراي فـرار و حركـت بـه سـمت پـايين دسـتسد مي باشد كه بـا حادثـه اي امكـان تخريـب سـد و روانـه شـدن حجمـه عظيمـي از همـان آبـي كـه مـايع حيـاتبود وجود دارد و اين پديده مي تواند خسارات جبران ناپذيري وارد نمايد.
همانطور كه بيان شد شكست سد از جمله وقايعي است كه خسارات مالي و جاني زيادي به همراه دارد. لذادر طراحي سد ها بايد اين پديده به طور كامل مورد مطالعه قرار گيرد تا تمهيدات لازم جهت كنترل سيلابهاي بزرگ، ناشي از شكست سد صورت گيرد .به علت رويارويي باآزاد شدن حجم عظيمي از آب پشت سد به صورت ناگهاني و بروز امواج سهمگين با سرعت زياد و زمان كم براي اخطار عواملي چون ميزان سرعت امواج و ارتفاع جريان از ديرباز مورد توجه ومطالعه محققين بوده است. جهت بررسي پديده شكست ، محققين معادلات حاكم بر آبهاي كم عمق را در نظر گرفته و با توجه به عدم وجود روشهاي دقيق رياضي جهت حل اين معادلات در حالت كلي روش هاي عددي متفاوتي را پيشنهاد كرده اند. اين پديده در ابتدا بوسيله روابط تجربي و تحليلي و يا ساخت مدلهايي در ابعاد كوچكتر از اندازه طبيعي مورد بررسي و اندازه گيري قرار مي گرفت، كه اين روشها علاوه بر داشتن مشكلات ناشي از عدم تطابق كامل با نمونه اصلي در اكثر موارد داراي هزينه هاي بالاي اجرايي بودند . اما پس از ظهور كامپيوترهاي با قدرت محاسباتي بالا و در راستاي آن معرفي روشهاي حل عددي معادلات ديفرانسيل كه وابسته به استفاده از اين ماشين هاي محاسباتي مي باشند، اين پديده نيز همانند ديگر پديده هاي علمي بوسيله روش هاي مختلف عددي مورد تحليل و بررسي محققين بسياري قرار گرفت. روشهاي مورد استفاده در حل عددي معادلات به لحاظ روش حل معادلات و نوع شبكه بندي محيط مورد بررسي، قابل تقسيم بندي مي باشند.اصلي ترين روشهاي عددي مورد استفاده روشهاي تفاضل محدود ، المان محدود و حجم محدود مي باشند كه هر كدام داراي قابليت ها و معايبي مي باشند.

1- 2- اهداف تحقيق
خسارات ناشي از پديده شكست سد در دهه هاي گذشته به حدي بوده است كـه عمـلا، مطالعـه سـدها بـدون در نظـرگرفتن اين پديده در آنها را به امري غير مهندسي و غير قابل قبول تبديل نموده است اثر اين پديـده مـي تو انـد باعـث خسارات غير قابل جبران به خود سد و تاسيسات آن و خسارات جاني و مالي فراوان به انسانها گرديده اند. بـا توجـه بـه اهميت مسئله، لزوم شناخت چگونگي عملكرد آن، برآورد محل و مقدار سـيلاب و متعاقبـا راههـاي كنتـرل، ممانعـت ومديريت آن يكي از مهمترين پارامترها در مطالعه اين سازه هاي بزرگ، استراتژيك، پر هزينه و حياتي مي باشد.
با اينكه در دهه هاي گذشته روشهاي مختلف تجربي ، تحليلي و عددي براي محاسبه مقـدار دقيـق ايـن پديـده مـورداستفاده قرار گرفته است، ولي تمامي روشهاي ياد شده از معايب و مزايايي برخوردار مي باشند.در اين تحقيـق از تلفيـقيك روش عددي مبتني بر روش حجم محدود كه در مدلسازي جريان سيالات بسيار مناسب و كاربردي مي باشـد، بـههمراه استفاده از روش شبكه بندي محيطي ورنوي كه در مسائل با هندسـه پيچيـده و نـامنظم بسـيار تطبيـق پـذير وكاربردي مي باشد، استفاده گرديده است تا به كمك آنها بتوان پديده مورد بررسي را به نحوي دقيق تر، با سرعت زماني بالاتر و روشي قابل تطبيق تر با شرايط نمونه اصلي طرح مورد ارزيابي قرار گيرد.
از طرفي ارائه روش حلي جديد در مهندسي عمران كه در آن از تلفيق دو روش حجـم محـدود و شـبكه بنـدي ورنـويبراي شبيه سازي جريان سيال استفاده شده است، روزنه اي كوچك ولي كاربردي را براي كارهاي عددي آتـي در ايـنرشته و به خصوص در رشته هيدروليك و مهندسي آب بوجود مي آورد، و اميد است مورد استفاده و مفيد فايده محققين بعدي كه به روشهاي عددي علاقه مند مي باشد قرار گيرد.

1- 3- متغيرهاي اصلي تحقيق
متغيرهاي اصلي در هر مسئله و پژوهش، به پارامترهايي اطلاق مي گردد كه پايه و اساس انجام تحقيق بوده و مبـانيتئوري و محاسباتي لازم براي حصول نتيجه مناسب و مورد نظر بر پايه شناخت دقيق تر از چگـونگي رفتـار و عملكـردآنها، شرايط حاكم بر آنها، قابليت ها، محدوديت ها، چگونگي استفاده از آنها در شرايط مختلف مـي باشـدرا بوجـود مـيآورد. در حقيقت محقق با تسلط بر اين پارامترها، توانايي انجام تحقيقات جديدتر را بر اساس تئوري هاي حاكم بـر آنهـابدست مي آورد و از طرفي نتايج بدست آمده از يك پروژه نيز خود به اين پارامترها وابسته بوده و مي توان اينگونه بيان نمود كه اين پارامترها و متغيرها مي باشند كه نتيجه هر تحقيقي را به سمت و سوي مخصـوص بـه خـود هـدايت مـينمايد. اين متغييرها، متغييرهايي هستند كه خروجي نهايي برنامه يا پروژه تحقيقاتي و پارامترهايي كه مستقيما در نتيجه نهايي موثر مي باشد را نيز شامل مي گردد.
متغيرهاي اصلي در اين مدل عددي شامل ارتفاع سيلاب در نقاط پايين دست ، سرعت سيلاب در نقاط پـايين دسـت ، شبكه بندي به روش ورنوي و روش حجم محدود مي باشند.
1- 4- متغيرهاي فرعي تحقيق
متغيرهاي فرعي از ديگر پارامترهاي موجود در يك پروژه تحقيقاتي مي باشند. اين متغيرها به صـورت مسـتقيم و غيـرمستقيم در جواب و نتيجه تحقيق تاثير گذاري مي كنند. به بيان ديگر پارامترهايي مي باشند كـه شـرايط كلـي طـرح وپروژه تحقيقاتي و محدوده هاي آن را به روند محاسبات وارد مي كنند. اين پارامترها را مي توان پارامترهايي دانست كه محقق پس از تسلط و آشنايي با متغيرهاي اصلي، بر اساس شرايط موردي حاكم بر پروژه تحقيقـاتي خـود، آنهـا را بـهپروژه وارد مي نمايد و شامل پارامترهاي تعيين كننده مشخصات فيزيكي، محيطي، جغرافيايي و شرايط حاكم بر مطالعه موردي نيز مي گردد. در اين پژوهش، پارامترهايي مانند ضرايب زبري مانينگ، شرايط مرزي براي بخشهاي سـاحلي ومحل شكست ، شرايط توپوگرافي و … از متغييرهاي فرعي اين برنامه را تشكيل مي دهند .
در اين تحقيق پس از پرداختن به تئوري حاكم بر جريان آب در شكست سد ، مباني مربوط به حـل روشـهاي عـددي وچگونگي استفاده از آنها در علوم مهندسي شرح داده مي شود . در ادامه اين تحقيق روش حجم محدود به عنـوان روشعددي مورد استفاده دراين پژوهش براي حالت هاي تك بعدي و دو بعدي و سه بعدي پخش و انتقال به طـور مفصـلتشريح مي گردد. تئوري و چگونگي شبكه بندي محيط به روش ورنوي در ادامه آن، مورد بررسي و تشريح قرار گرفتـهاست. پس از تشريح تئوري هاي حاكم بر تراوش، روش حجم محدود و شبكه بندي به روش ورنوي ، معادله حـاكم بـرتراوش با استفاده از روش حجم محدود و بر اساس ضوابط حاكم بر شبكه بندي ورنوي ، منفصل سازي و بـراي برنامـه نويسي كامپيوتري آماده مي گردد . تست درستي مدل در ادامه اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد.
در نهايت برنامه اي كامپيوتري با استفاده از نرم افزار و زبـان برنامـه نويسـي MATLAB تهيـه شـده و چگـونگي عملكرد اين روش حل عددي در محاسبات تراوش با استفاده از يك مورد مطالعاتي واقعي كه بوسيله اين برنامه تحليـلشده است مورد بررسي و نتايج آن مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

1- 5- مباحث پيش رو
در اين پايان نامه به مدل سازي جريان سيالات غيرقابل تراكم (مانند آب) با روش تئوري (عددي) پرداخته شده، پس از شرح معادلات حاكم بر ميدان جريان (معادلات شكست سد) به روش گسسته سازي حجم محدود1 اشاره شده و با اين روش معادله ديفرانسيل عمومي اسكالر گسسته سازي گرديده، سپس المان بندي ورونوي و الگوريتم هـا ي توليـد ايـننوع المان بندي توضيح داده شده اند. سپس مسئله شكست سد در حالت يك بعدي مورد مطالعه قرار گرفته و كد هـايمربوط به آن نوشته شده و با بيان چند تكنيك و روش حل مدل به صورت دو بعدي با شبكه بندي مستطيلي گسـترشخواهد يافت. برخي تكنيك هاي محدود كننده هاي شار نيز مورد مطالعه قرار گرفته و با انتخاب يك تكنيك مناسب به نوشتن كدي در محيط نرم افزار MATLAB بنام FVDBC2 ارائه شده كه قادر است جريان را در شـرايط مختلـف مدل سازي كرده و دستگاه معادلات جبري حاصل از گسسته سازي را حل نمايد و ارتفاع و سرعت را در هر نقطه بعد از شكست سد به عنوان خروجي مشخص نمايد.

١Finite Volume
Finite٢ Volume Dam Break Calculation

فصل دوم

كليات و مروري بر مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقيق

2- 1-كليات
2-1- 1-مقدمه
زماني كه هيچ راه حل تحليلي براي حل معادلات (به جز در موارد خاص) در دسترس نيست و روش تجربي بيش از حد هزينه دارد و يا به سادگي قادر به مدل سازي شرايط واقعي نيستند روشهاي عددي جايگزين مناسب مي باشند. امـروزهروش هاي عددي ، ابزار گسترده براي بررسي مسائل فيزيكي هستند كه مي توانند با روش هـاي رياضـي مـدلي را بـامجموعه اي ازمعادلات مشتقات جزئي تشكيل دهد. معـادلات حـاكم بـر پديـده شكسـت سـد از نـوع هـذلولوي يـا هيپربوليك است و وروش هاي عددي مناسب براي حل اين نوع معادلات همراه با مزايا و معايب وخصوصيات آن ها شناخته شده مي باشند[31]. ازآنجا كه در پديده شكست سد با انتقال موج روبرو هستيم، بايد از روش عـددي اسـتفادهكنيم كه حركت موج را مطابق با واقعيت شبيه سازي كند. به طور خاص لازم است تلاش شود جواب هاي عددي در خصوص سرعت انتشار، بزرگي و تغيير شكل موج(در صورت وجود) با جواب هاي واقعي تطابق داشته باشـد . معـادلات حاكم بر شكست سد از نوع معادلات آب هاي كم عمق مي باشد[8]. بسياري از جريان هاي غير دائمي آب هاي سطح آزاد را كه تحت تاثير گرانش قرار دارند مي توان توسط معادلات آبهاي كم عمق توصيف كرد.
2-1-2- توصيف مسئله و شرايط موفقيت مدل عددي
همانطور كه بيان شد معادلات حاكم بر پديده شكست سد از نوع معادلات آب هاي كم عمق مي باشد3 [8]. معـادلاتآب كم عمق وابسته به زمان و يك سيستم دو بعدي با معادلات مشتقات جزئي4 ازنوع هيپربوليك ، كه از قوانين بقـايجرم و مومنتم با اين فرض كه مقياس عمودي بسيار كوچكتر از افقي باشد مشتق شـده اسـت [8]. بـه منظـور انتشـارشوك در سرعت صحيح ، روش هاي داراي خاصيت نگهدارندگي5 بايد استفاده شـود [8].يـك مـدل عـددي خـوب درهيدروليك محاسباتي بايد قادر به تشخيص و محاسبه ناپيوستگي هايي كه ممكن است در جريان بوجود آيد باشـدچنينناپيوس تگي ه ايي مانن د جه ش هيـدروليكي، ك ه همـان ش وك ناميـده م ي ش ود، از اهميت بس زايي در عمل برخورداراست[25].در حل معادلات آبهاي كم عمق چگونگي جداسازي6 ترم هاي انتقالي7 از اهميـت زيـادي برخـورداراست چرا كه جداسازي نامناسب منجر به نوسانات غير قابل كنترل در حـل شـده و كـل روش را واگـرا خواهـد كـرد و موجب خطا هاي عددي بسياري مي شود كه در ادامه بيان شده است [31].

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارائه يك مدل عددي رياضي براي بررسي پديده شكست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبكه بندي ورونوي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

87 + = 96

شناسه محصول: d675 دسته: