حراج!

ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 2
1-2 عنوان تحقیق 4
1-3 بیان مسأله 4
1-4- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 8
1-5 اهداف تحقیق 9
1-5-1 اهدف اصلی 9
1-5-2 اهداف فرعی 9
1-6 فرضیات تحقیق 9
1-6-1 فرضیه اصلی تحقیق 9
1-6-2 فرضیه¬های فرعی تحقیق 9
1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 10
1-7-1 تعاریف نظری متغیرها 10
1-7-2 تعاریف عملی متغیرها 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه 15
2-2- اخلاق مدیریتی 16
2-2-1- معنا و مفهوم اخلاق 16
2-2-2- پیشینه تاریخی مطالعه اخلاق 17
2-2-3- نظریه های اخلاق 18
2-2-3-1- نظریه عاطفی 18
2-2-3-2- نظریه وجدان 19
2-2-3-3- نظریه فلاسفه اسلامی- اراده 20
2-2-3-4- نظریه زیبایی 20
2-2-3-5- نظریه افلاطون 20
2-2-3-6- نظریه پرستش 21
2-2-3-7- نظریه عقلی 21
2-2-3-8- نظریه نظریه کرامت و عزت نفس 22
2-2-4- اخلاق نظری و اخلاق کاربردی 23
2-2-5- اخلاق در مدیریت و ضرورت مطالعه آن 24
2-2-6- عناصر اخلاق 25
2-2-7- مدل ها و الگوهای رفتار اخلاقی مدیران 26
2-2-7-1- مدل ارائه شده توسط دفت 26
2-2-7-2- مدل ارائه شده توسط دوبرین و همکاران 27
2-2-7-3- مدل ارائه شده توسط رابینز 28
2-2-7-4- مدل ارائه شده توسط ابطحی 29
2-2-7-5- مدل ارائه شده توسط لارنس و کولبرک 29
2-2-8- مولفه های اخلاق 31
2-2-8-1- اعتماد 32
2-2-8-2- عدالت 33
2-2-8-3- صداقت 34
2-2-8-4- دوری از تبعیض 35
2-2-8-5- احترام 35
2-3 سلامت سازمانی 36
2-3 -1- سازمان سالم 37
2-3 -2- مفهوم سلامت 39
2-3 -3- مفهوم سازمان و سلامت سازمانی 40
2-3 -4- ویژگی¬های سازمان سالم 43
2-3 -5- اهمیت سلامت سازمانی 44
2-3-6- عوامل ایجاد و حفظ سلامت سازمانی 46
2-3-7- منابع سلامت سازمانی 47
2-3-8- سلامت سازمانی و تصمیم گیری مدیران 48
2-3-9- زيربناي نظري سلامت سازماني 51
2-3-10- ابعاد سلامت سازماني 53
2-4- پیشینه پژوهش 58
2-5- چهارچوب نظری پژوهش 65
2-6- مدل مفهومی پژوهش 66
خلاصه فصل دوم 67
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 69
3-2- روش تحقیق: 70
3-3- فرایند تحقیق 70
3-4- جامعه آماری 71
3-5- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 72
3-6 ابزار جمع آوری داده ها 72
3-7- تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش 74
3-8- روش گردآوری داده¬ها 75
3-9- روش تجزیه و تحلیل و آزمون های آماری 75
خلاصه فصل سوم 76

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 78
4-2 توصیف داده‌ها 79
4-2 -1 توصیف شاخص‌های دموگرافیک 79
4-2 -1-1 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن 79
4-2 -1-2 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت 80
4-2 -1-3 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات 81
4-2 -1-4 بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت 82
4-2 -2 توصیف کمی متغیرهای پژوهش 83
4-2 -3- توصیف کیفی متغیرهای اصلی پژوهش و مؤلفه های مربوطه 87
4-2 -4- بررسی فرض نرمال 95
4-3- آمار استنباطی: 96
خلاصه فصل چهارم 105

فصل پنجم: نتیجه گیری ، بحث و پیشنهادها
5-1-مقدمه 107
5-2- نتایج تجزیه و تحلیل های آماری 108
5-3- بحث و بررسی 111
5-4- پيشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق و ارائه راهکارها 114
5-5- پیشنهاداتی برای پژوهش¬های آینده 115
5-6- محدودیت های تحقیق 116
خلاصه فصل پنجم 117
منابع و مأخذ: 118
پیوست ها 129

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 3-1 جامعه آماری تحقیق 72
جدول 3-2 ابعاد پرسشنامه ویژگی¬های اخلاق مدیریتی 73
جدول 3-3 مقدار ضريب آلفا براي تعيين پايايي متغير¬ها 75
جدول 4-1 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن 79
جدول 4-2 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت 80
جدول 4-3 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات 81
جدول 4-4 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت 82
جدول 4-5 مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیرهای مدل 82
جدول 4-6 توزیع فراوانی سلامت سازمانی 88
جدول 4-7 توزیع فراوانی اخلاق مدیریتی 89
جدول 4-8 توزیع فراوانی مولفه صداقت 90
جدول 4-9 توزیع فراوانی مولفه دوری از تبعیض 91
جدول 4-10 توزیع فراوانی مولفه اعتماد 92
جدول 4-11 توزیع فراوانی مولفه احترام 93
جدول 4-12 توزیع فراوانی مولفه عدالت 94
جدول 4-13 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای بررسی پذیره نرمال بودن 95
جدول 4-14 ضریب همبستگی بین میزان اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان 96
جدول 4-15 ضریب همبستگی بین مولفه صداقت و سلامت سازمانی کارکنان 97
جدول 4-16 ض ضریب همبستگی بین مولفه دوری از تبعیض و سلامت سازمانی کارکنان 98
جدول 4-17 ضریب همبستگی بین مولفه اعتماد و سلامت سازمانی کارکنان 99
جدول 4-18 ضریب همبستگی بین مولفه احترام و سلامت سازمانی کارکنان 100
جدول 4-19 ضریب همبستگی بین مولفه عدالت و سلامت سازمانی کارکنان 101
جدول 4-20 خلاصه الگوی رگرسیون مولفه های میزان اخلاق مدیریتی برای پیش بینی سلامت سازمانی کارکنان 102
جدول 4-21 تحلیل واریانس برای فرضیه فرعي 102
جدول 4-22 جدول رگرسیون 103
جدول 4-23 خلاصه الگوی رگرسیون مولفه های میزان اخلاق مدیریتی برای پیش بینی سلامت سازمانی کارکنان 103
جدول 5-1 خلاصه وضعیت تایید یا رد فرضیات تحقیق 110

فهرست نگاره ها

عنوان صفحه
نگاره 2-1 مدل مفهومی تحقیق 95
نگاره 4-1 نمودار ستونی نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری کارکنان بر اساس سن 79
نگاره 4-2 نمودار ستونی نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری کارکنان بر اساس جنسیت 80
نگاره 4-3 مودار ستونی نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری کارکنان بر اساس تحصیلات 81
نگاره 4-4 نمودار ستونی نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری کارکنان بر اساس سابقه خدمت 82
نگاره 4-6 نمودار هسیتوگرام سلامت سازمانی 84
نگاره 4-7 نمودار هسیتوگرام اخلاق مدیریتی 84
نگاره 4-8 نمودار هسیتوگرام مولفه صداقت 85
نگاره 4-9 نمودار هسیتوگرام مولفه دوری از تبعیض 85
نگاره 4-10 نمودار هسیتوگرام مولفه اعتماد 86
نگاره 4-11 نمودار هسیتوگرام مولفه احترام 86
نگاره 4-12 نمودار هسیتوگرام مولفه عدالت 87
نگاره 4-13 نمودار توزیع فراوانی متغیر سلامت سازمانی 88
نگاره 4-14 نمودار توزیع فراوانی متغیر اخلاق مدیریتی 89
نگاره 4-15 نمودار توزیع فراوانی مولفه صداقت 90
نگاره 4-16 نمودار توزیع فراوانی مولفه دوری از تبعیض 91
نگاره 4-17 نمودار توزیع فراوانی مولفه اعتماد 92
نگاره 4-18 نمودار توزیع فراوانی مولفه احترام 124
نگاره 4-19 نمودار توزیع فراوانی مولفه عدالت 125

چکیده:

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین میزان اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان بود. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداری زن و مرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان به تعداد 300 نفر تشکیل می¬داد. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد نمونه آماری 169 نفر تعیین گردید. برای انتخاب نمونه آماری پژوهش از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده استفاده شد. جهت گردآوری داده¬های تحقیق از دو پرسشنامه سنجش اخلاق مدیریتی نژاد حسنی (1388) و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران (1996) استفاده شد. پس از جمع¬آوری پرسشنامه¬های توزیع شده، جهت توصیف داده¬های پرسشنامه از روش¬های آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار استفاده گردید. در بخش آمار استنباطی و برای آزمون فرضیه¬های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتايج نشان مي‌دهد كه بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین مؤلفه های اخلاق مدیریتی (صداقت، دوری از تبعیض، اعتماد، احترام، عدالت) و سلامت سازمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: 1- اخلاق مدیریتی 2- سلامت سازمانی 3- کارکنان 4- مدیران 5- شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-1- مقدمه

جامعه امروز، ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳـﺖ. اﻣﺮوزه، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ، در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻳﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫـﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن وﻇﺎﻳﻒ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻫﺪفﻫﺎي ﻋﺎم ﻳﺎ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻣـﺮدم آن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺳﺎزد (پیامنی و پاک طینت، 1392). مهمترين هدف هر سازماني دستيابي به بالاترين سطح ممكن در بهره¬وري يا بهرهوري بهينه است. عوامل كارامد در بهره¬وري عبارتند از: سرمايه، ابزار، روش¬هاي انجام كار و نيروي انساني. بي-گمان نيروي انساني ماهر و كارامد يكي از مهمترين ابزارها براي رسيدن به هدفهاي سازمان است(بازوند، 1392). موفقیت و رشد یک سازمان نیاز به یک مجموعه خوب از سرمایه انسانی دارد (پرمارپان و همکاران ، 2013).
در عصر حاضر اهمیت، جایگاه و نقش مدیران به عنوان طراحان، هدایتگران و اداره‌کنندگان اصلی سازمان بر کسی پوشیده نیست و بکارگیری نظام‌های مؤثر انتخاب، جذب، نگهداری، ارزیابی و توسعه آنان نیز طبیعتاً از جایگاه مهم و ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. پیچیدگی فزاینده جامعه، پیشرفت علم، تکنولوژی، و به تبع آن نیازمندی ها و گسترش سازمان‏ها ایجاب می‏کند که از مدیران ماهر و کارآمد در اداره مؤثر سازمان‏ها استفاده شود، زیرا بازده عملکرد معقول مدیران است که موجب بقاء و رشد سازمان می‏شود (ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، 1390: 31).
اخلاقي بودن يا نبودن رفتار مدیران مي¬تواند موجب بروز پيامدهاي مثبت يا منفي در سطح سازمان گردد. اخلاق در سازمان‌ها شامل اخلاق فردی مدیر و پیام‌هایی است‌که فعالیت سازمان ارسال می‌کند. رهبری اخلاقی و نقش کلیدی آن در شکل دادن به هنجارهای اخلاقی و فرهنگ سازمان از مباحث حائز اهمیت است. از موارد دیگر که در اداره گروهی و مدیریت اخلاقی سازمان مطرح است. با توجه به این نکات، حاکمیت اخلاق حرفه‌ای در سازمان قادر است به میزان بسیار چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنش‌ها و موفقیت در تحقق اهدافش یاری نماید. امروزه داشتن اخلاق حرفه‌ای به‌ویژه برای مدیران به‌منزله یک مزیت رقابتی در سازمان مطرح می‌باشد(صالحی، 1389: 4).
يكي از عواملي كه سازمان را در جهت تحقق اهداف آن ياري مي¬رساند، سلامت سازماني مي-باشد. سازمان سالم سازماني است كه نه تنها در محيط خود دوام مي¬آورد، بلكه در يك برهه¬ي زماني طولاني نيز به طور كافي سازش كرده و توانايي بقاء و سازش خود را به گونه اي مداوم گسترش مي¬دهد (زهرايي و رجايي¬پور، 1390). البته، عملكرد سازمان در يك روز مشخص، ممكن است اثربخش يا غير اثربخش باشد، اما علايم درازمدت در سازمانهاي سالم، مساعدت اثربخشي است. اگر تخصص¬ها و فنون از سلامت كامل برخوردار باشند، افزايش مسئوليت¬پذيري كاركنان و بهبود كيفيت محصولات و خدمات سازمانها تأمين مي¬شود. بنابراين، تلاش براي بهبود سلامتي و رفاه نيروي كار بايد از راه سالم¬سازي خود سازمان آغاز شود و ادامه يابد. اصلاح، رشد و پيشرفت سلامت سازماني بيان مي¬كند كه محدوده محل كار سالم بايد ارتقاء و بهبود يابد (دیجوی و ویلسون ، 2007).
حال با توجه به موارد فوق و اهميت جایگاه مدیران در سازمان در اين پژوهش به دنبال این هستیم تا به بررسی رابطه بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت برق جنوب استان کرمان بپردازیم.
1-2- عنوان تحقیق

ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-3- بیان مسأله

در جهان کنونی بسیاری از فعالیت¬های انسانی و حیاتی مورد نظر جامعه را سازمان¬های گوناگون انجام می¬دهند. پیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد مؤثر سازمان¬هاست. بنابراین باید جامعه امروز را جامعه سازمانی بنامیم (مسعودی، 1388). سازمان¬ها در صورتي خواهند توانست وظايف خطيري را كه به دوش آن¬هاست به نحو احسن انجام دهند كه سالم و پويا باشند (شریعتمداری، 1388). سالم بودن سازمان باعث اعتماد بیشتر اعضای سازمان به یکدیگر و افزایش روحیه آنها برای انجام وظایف خود خواهد شد و به دنبال آن روحیه بالای آنان موجبات انگیزش و علاقه-مندی به كار را در کارکنان سازمان به وجود آورده که نتیجه این فرایند، افزایش اثربخشی و کارایی سازمان خواهد بود. به عبارتی، سازمان سالم یک سازمان مؤثر است که تقریبأ تمامی فعالیت¬های آن در سطحی بالا انجام می¬شود (رامداس و لویس ، 2011).
سلامت سازمانی به عنوان توانایی هر سازمان برای موفقیت در انجام ماموریت های خود تعریف شده است (فرماهینی فراهانی و همکاران، 2014). سلامت سازمانی همچنین چارچوب مفیدی برای تجزیه و تحلیل اوضاع سازمان است (اسمیت ، 2002). این مفهوم اثربخشی سازمان را در شرایط مختلف منعکس کرده و نشان می¬دهد که سازمان در برابر تغیرات چگونه واکنش نشان می¬دهد (سبانسی ، 2009).
امروزه، سازمان¬ها به عنوان موجود زنده¬اي كه داراي هويتي مستقل از اعضا خود مي¬باشند، تصور مي¬شوند. به گونه¬اي كه با اين هويت جديد مي¬توانند، رفتار كاركنان را تحت تأثير قرار دهند. اين شخصيت و هويت مي¬تواند داراي «سلامت سازماني» و يا «بيماري سازمانی» باشد (سیدجوادین و همکاران، 1389). مفهوم سلامتي مثبت در يك سازمان توجه را به شرايطي جلب مي¬كند كه رشد و توسعه سازمان را تسهيل كرده و يا موجب پويايي سازماني است. مايلز (1989)، يك سازمان سالم را به عنوان سازماني تعريف مي¬كند كه نه تنها در محيط خود دوام مي¬آورد بلكه در يك برهه زماني طولاني نيز به طور كافي سازش كرده و توانايي¬هاي بقا و سازش خود را به طور مداوم توسعه داده و گسترش مي¬دهد. سازمان سالم با نيروهاي مانع بيروني به طور موفقيت¬آميزي برخورد كرده، نيروي آن را به گونه¬اي اثربخش در جهت اهداف و مقاصد اصلي سازمان هدايت مي¬كند (سليماني، 1389).
سلامت سازماني تنها شامل توانايي سازمان براي انجام وظايف به طور موثر نيست، بلكه شامل توانايي سازمان براي رشد و بهبود مداوم است. ناظران در سازمان¬هاي سالم كاركناني متعهد و وظيفه¬شناس با روحيه و عملكرد بالا و كانال¬هاي ارتباطي باز و با موفقيت بالا مي¬يابند. يك سازمان سالم جايي است كه افراد مي خواهند در آن جا بمانند، كار كنند، به آن افتخار كنند و خود افرادي سودمند و موثر هستند (لايدن و كلينگل ، 2000). سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر اشاره می¬کند. سلامت سازمانی، نشانه¬ای از کار در شرایط سالم و درباره به حداکثر رساندن سلامتی و رفاه کارکنان است. همچنین، بروندادهای سالم برای ذینفعان؛ مانند سرمایه¬گذاران، جامعه، مشتریان، و موکلان را در بر دارد. سلامت سازمانی کل¬نگر، جامع و استراتژیک است (براتون و گولد ، 2007). جو سازماني سالم و حمايتگر باعث اعتماد بيشتر افراد و روحيه بالاي آنان و بالطبع باعث افزايش كارايي کارکنان مي¬شود كه افزايش كارايي کارکنان به نوبه خود عامل مهمي در افزايش اثربخشي سازمان محسوب مي¬شود. تحقق موفقيت¬آميز هدفها، از طريق اعمال مديريت اثربخش، مستلزم شناخت و فهم درست جوانب پيچيده و گوناگون سازمانهاي رسمي است(شريعتمداري، 1388).

الف) منابع فارسی

1- آخوندی، مصطفی (1382). اخلاق مدیریت. قم: کوثر‌ غدیر.
2- ابزري، مهدي؛ يزدان شناس، مهدي (1386). مسئولیت اجتماعی و اخلاق کار در مدیرت کیفیت نوین. ماهنامه فرهنگ مدیریت. شماره 150. صص: 5-42.
3- ابطحي، سيد حسين (1376). اخلاقيات در مديريت. فصلنامه پژوهش فرهنگی. سال دوم، شماره 5، صص: 52-38.
4- الوانی، سید مهدی (1383)، اخلاقیات و مدیریت؛ به سوی نظام یکپارچه در سازمان، فصلنامه مطالعات مدیریت، نشریه دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 41-42، صص: 1-10.
5- الواني، سيدمهدي؛ حسن پور، اكبر؛ داوري، علي (1389). تحليل اخلاق سازماني كاركنان با استفاده از الگوي دايره اخلاق. اخلاق در علوم و فناوري; 5(4-3)، صص: 25-34.
6- انصاری رنانی، قاسم؛ نجفی، غلامحسین (1380). اخلاق در مدیریت اسلامی. مجموعه مقالات اولین همایش اولین همایش مدیریت اسلامی. تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد.
7- انصاري. محمداسماعيل، استادي. حسين، جاوري. فرشته(1388)، بررسيرابطةبينسلامتسازمانيونگرش¬هايمثبتكاريكاركناندراداراتامورمالياتياستاناصفهان، فصلنامهتخصصيماليات، دورهجديد، شمارهششم، (مسسل 54 )، صص، 65-41.
8- ایران نژاد پاریزی، مهدی ، ساسان گهر، پرویز (1390). سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل . تهران: موسسه عالی بانکداری ایران
9- بازوند، کیومرث؛ کاشف، میرمحمد؛ اسمعیلی، محمدرضا (1392). رابطةهوشهيجاني،تعهدسازمانيورضايتشغليكاركنانادارةكلتربيتبدني استانلرستان. مديريتورزشي، دوره پنجم، شماره 4، صص: 143-125.
10- ببی، ارل (1392). روش های تحقیق درعلوم اجتماعی. مترجم: رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت.
11- بهرامي، سوسن؛ رجايي پور، سعيد؛ كيوان آرا، محمود؛ رئيسي، احمدرضا؛ كاظمي، ايرج (1391). بررسي رابطه ي بين شيوه هاي تصميم گيري مديران و سلامت سازماني در گروه هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. دوماهنامه سلامت كار ايران، شماره 25،صص 96-104 .
12- بهشتي فرف مليكه؛ نكويي مقدم، محمود (1389). رابطه رفتار اخلاقي مديران با رضايت شغلي کارکنان. اخلاق در علوم و فناوري; 5(2-1)، صص: 67-73.
13- پارسا، عبدالله؛ مهنی، امید (1392). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی کاری مدیران و سلامت سازمانی مدارس دولتی و غیردولتی شهر اهواز.فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال هفتم، شماره 4، صص: 40-23.
14- پرهیزگار، کمال (1382). تئوری¬های مدیریت. نهران: انتشارات دیدار.
15- پوپر، کارل (1392). منطق اکتشاف علمی. مترجمین: سیدحسین کمالی و عبدالکریم سروش. تهران: علمی و فرهنگی.
16- پیامنی، آیت الله؛ پاک طینت، اقبال (1392). راﺑﻄﻪﺗﻌﻬﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺑﺎﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﻲدرﺑﻴﻦﻛﺎرﻛﻨﺎنادارهﻛﻞراهآﻫﻦاﺳﺘﺎنﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن، شماره 248، صص: 4-1.
17- تاجبخش،كيان(1389)، سرمايه اجتماعي، اعتماد و دموكراسي و توسعه. ترجمه افشین خاكباز و حسن پويان. تهران: انتشارات شيرازه.
18- توفيقي، شهرام؛ چاقري، محمود؛ عامريون، احمد؛ كريمي زارچي، علي اكبر (1390). تاثیر تغييرات سازماني بر شاخص هاي سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشي سازماني. مجله طب نظامي، شماره 49، صص: 180-173.
19- تولایی، روح الله (1388). عوامل تاثیر گذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان، دو ماهنامه علمی ترویجی توسعه انسانی پلیس، شماره 25، صص: 45-64.
20- جاهد، حسینعلی (1384). سلامت سازمانی، مجله تدبیر، شماره 159، صص 21-16.
21- حاضر. منوچهر (1384). تصمیم گیری در مدیریت. تهران: انتشارات مرکز مدیریت دولتی.
22- خاکی، غلامرضا (1386)، اخلاق موضوعی کهن؛ مسئله ای تازه، ماهنامه تدبیر، شماره 184، صص: 183-176.
23- خزني، صبريه؛ شايسته فرد، مرضيه؛ سعيدالذاكرين، منصوره؛ چراغيان، بهمن (1392). جو اخلاق سازماني واقعي و ايده ال از ديد پرستاران بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز. مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي; 6(2)، صص: 99-110.
24- دانشفرد ، كرم اله. (1386). رابطه الگوي بوروكراسي و ميزان سلامت سازماني دانشگاه ها، فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم تربيتي،سال دوم، شماره چهارم،ص 42-25.
25- درگاهی حسين؛ سادات طهرانی، سيده غزال (1393). بررسی ارتباط بين اخلاق مديريت و تعهد سازمانی کارکنان. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی.; 7 (1) :43-52
26- دفت، ریچارد (1392). تئوری و طراحی سازمان، چاپ شانزدهم. ترجمه ی علی پارسائیان، محمد اعرابی، جلد 1تهران: دفتر پژوهشهای فر هنگی.
27- دلاور، علی (1392). روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی. تهران: ویرایش.
28- دیلمی، احمد، آذربایجانی، مسعود (1388).اخلاق اسلامی، قم: دفتر نشر معارف.
29- دیویس، کیت؛ نیواستورم، جان (1380).رف‍ت‍ار ان‍س‍ان‍ی‌ در ک‍ار (رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌). ترجمه محمد علي طوسي.تهران: م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌.
30- دهخدا، علی¬اکبر (1389). لغت نامه دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
31- رابينز استيفن، پي (1392). رفتار سازماني. ترجمه علي پارسيان و محمد اعرابي،تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي.
32- رفیع پور، فرامرز (1392). آناتومی جامعه: مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
33- زارعی، جعفر (1385)، فرهنگ شالوده سازمان. مجله تدبیر، شماره 61، صص 27- 16.
34- زاهدی منش، شمس¬السادات (1388).مدیریت فرا ملیتی و جهانی، نگرشی تطبیقی، تهران: انتشارات فرا.
35- زهرايي.سيدمحمد،رجايي¬پور. سعيد (1390)، بررسيرابطهميانهوشوسلامتسازمانيدردانشگاههايشهراصفهاندرسالتحصيلي 89-1388، فصلنامهرهيافتينودرمديريتآموزشي،سالدوم،شماره 2، صص، 174-155.
36- سادات، محمد علی (1390). اخلاق اسلامی، تهران: انتشارات سمت.
37- ساعدي، سارا، خلعتبري، جواد، موري نجف آبادي، ندا (1389). رابطه كيفيت زندگي كاري و سلامت سازماني با خوشنودي شغلي، فصلنامه تازه هاي روانشناسي صنعتي/ سازماني، سال اول، شماره 14، صص 64- 55.
38- سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1392). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگه.
39- سليماني. نادر (1389)، بررسيميزانسلامتسازمانيمدارسشهرستانهاياستانتهرانبراساسالگويهويوفيلدمن، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شماره 4، صص، 44-23.
40- سيدجوادين. رضا،علوي. آزاده،انصاريشهناز (1389)،ديدگاهكاركناندانشگاهعلومپزشكيدربارهميزاناستقرارشاخصهايسلامتسازمانيدردانشگاهعلومپزشكياصفهان،مجلهمدیریتسلامت،شماره 13(41)،صص، 72-63.
41- شریعتمداری، علی (1388). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهر تهران. مجله علوم تربیتی، سال دوم، شماره 6، صص 151-119.
42- صباغ. جلیل (1391).بررسیرابطهبینخويشتنشناسيوكيفيتزندگيكاريوسلامتسازمانيمديرانمقطعمتوسطهشهرزاهدان، پاياننامهکارشناسيارشد: دانشگاهسيستانوبلوچستان.
43- صالحی امیری، رضا؛ کاووسی، اسماعیل (1387) سرمایه اجتماعی. تهران: انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
44- صالحی، محمد (1389). اخلاق حرفه‌ای در مدیریت، مجموعه مقالات همایش حسابداری و مدیریت، دبیرخانه همایش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا.
45- صمدي، عباس؛ مهدوي خو، رضا (1388). بررسي تاثير اخلاق مديريتي بر تعهد سازماني كاركنان اداره كل امور مالياتي استان همدان. ماليات; دورهجديد – 17(4)، (مسلسل (52)، صص: 45-71.
46- عباس زادگان، سیدمحمد؛فتوت، احمدرضا (1384).کاربرد پایایی و روایی در پژوهش. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
47- علاقه بند، علي(1378)، سلامت سازماني مدرسه، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، شماره 21، صص، 33-11.
48- علی¬یاری، اکرم (1391). بررسی سلامت سازمانی مدارس دخترانه و پسرانهشهرستان امیدیهو رابطه آن با اخلاق مدیریتی مدیران مدارس. پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه پیام نور تهران.
49- طالب پور، مهدی؛ رمضانی مليحه؛ هنری، حبيب (1392). بررسی رابطه سلامت سازمانی و اثربخشی در دانشکده های تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی تهران. مطالعات مدیریت ورزشی; 5 (17) :207-218
50- قراملکی، احد فرامرز (1388). اخلاق سازمانی. چاپ اول. تهران: انتشارات سرآمد.
51- كاكيا،ليدا(1388)، رابطهعملكردمديرانآموزشيباسلامتسازمانيدرمدارسمتوسطه، فصلنامه تعلیم وتربیت(آموزش و پرورش)، سال بیست و پنجم، شماره 3 (پیاپی 99)، صص، 159-146.
52- کامپنهود،لوک وان؛ کیوی، ریموند (1386). روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی). مترجم: عبدالحسین نیک گهر. تهران: توتیا.
53- گیوریان، حسن (1384)، نقش سطوح اخلاقی در تصمیمات سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره 162، صص 43-49.
54- محمد داودي، اميرحسين؛ ولايي ملكي، مريم (1392). تحليل روابط رهبري اخلاقي با سلامت سازماني؛ مطالعه موردي. فصلنامه مطالعات منابع انساني، شماره 9، صص: 78-61.
55- محمدی ری شهری، محمد (1385). اخلاق مدیریتدر اسلام. قم: انتشارات دارالحدیث.
56- مسعودی، سلیمان (1388). بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
57- معین، محمد (1389).فرهنگ فارسی معین، چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ نما.
58- مطهری، مرتضی (1392).فلسفه اخلاق، تهران: انتشارات صدرا.
59- مطهری، مرتضی (1392). عدل الهی، تهران: انتشارات صدرا.
60- مظلومي. پريسا، شاهطالبي. بدري(1389)، رابطةبينسبكرهبريتحوليمديرانوسلامتسازمانيمدارسابتداييدخترانةشهراصفهان، مجله دانشوپژوهشدرعلومتربيتي -برنامهريزيدرسي، شمارةبيستوپنجم، صص، 68-53.
61- مقیمی، محمد (1386)، اخلاق سازمانی جوهره فرهنگ سازمانی کار آمد، مجله فرهنگ مدیریت، شماره هفدهم، صص: 87-63.
62- میرکمالی، سیدمحمد؛ ملکی¬نیا، عماد (1387)، بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی دبیرستانهای پسرانه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 87-1386، فصلنامه اندیشه¬های تازه در علوم تربیتی، سال سوم، شماره چهارم، صص، 133-113.
63- ناصری، اصغر (1388)، ارزیابی سلامت سازمانی، فرایند و روش¬ها، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 13، صص 41-23.
64- نجف بیگی، رضا (1392) سازمان و مدیرت. تهران: انتشارات ترمه.
65- واثقی، قاسم (1388) درس¬های از اخلاق مدیریت، تهران: انتشارات چاپ و نشر بین الملل.
66- هوي،وين؛ميسكل،سيسيل(1387).تئوريوتحقيقوعملدرمديريتآموزشي،ترجمهميرمحمدسيدعباسزاده،اروميه: انتشارات دانشگاه ارومیه.

ب) منابع لاتین

1- Barnes , K. M., (2004), The Organizational Health of Middle Schools ,Trust, and DicisionPartipation, Unpublished Master’s Tesis, New Jersy University.
2- Bateman, c.l. (2000), relationship among empowerment, organizational health, and principal effectiveness. Dissertation abstract international A, 60(9).p.3207.
3- Bratton. J, & Gold. J. (2007), Human Resource Management, Theory and Practice, 4th ed. Palgrave Macmillan.
4- Dejoy& Wilson. (2007), Organizational health promotion: Broadening the horizon of workplace health promoting. Health, Facility Management UAS.
5- FarmahiniFarahani, M. Mirzamohamadi, M. M. RaediAfsouran, N. Mohammadi, S. S. (2014) The Study of the Relationship of Organizational Health of the Schools and that of the Student’s′ Academic Achievement (A Case Study of High schools of Kohkilouie and Boierahmad Province, Iran 2011). Procedia – Social and Behavioral Sciences. 109, pp: 628 – 633.
6- Ford, K. (2001); “Competencies in the Real World: Performance Management for the Relationally Health Organization; Compensation and Benefits Review Saranac Lake, pp. 25-34.
7- Herrbach P. (2007) Is Ethical P–O Fit Really Related to Individual Outcomes?. A Study of Management- Level Employees. Business & Society.45 No.3: 305-290.
8- Korkmaz, M., (2006), The Relationship Between Organizational Health and Robust School Vision in Elementary Schools, Educational Research Quarterly, Vol. 30, No. 1, pp. 14-36.
9- Korkmaz. M (2007). The effect of leadership style on organizational health. Educational Research Quarterly. V30 N2 P23-55
10- Lee, J. C. Chen, C. L. Xie, S. H. (2014) The influence of school organizational health and occupational burnout on self-perceived health status of primary school teachers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, pp: 985 – 989
11- Lynden , J.L &Klingle, W. (2000), Supervising organizational health, Supervision Journal, pp. 3-5.
12- Netherlands S (2004). Management priorities and management ethics. Journal of Business Ethics. 4: 231-218.
13- Permarupan, P. Y. Saufi, R. A. RajaKasim, R. S. Balakrishnan, B. (2013) The Impact of Organizational Climate on Employee’s Work Passion and Organizational Commitment. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 107. pp: 88 – 95
14- Ramdass,M. Lewis,T .(2012). Towards a model for research on the effects of school organizational health factors on primary school performance in Trinidad & Tobago. International Journal of Educational Development, Vol 32, Iss 3,,pp: 482–492
15- Sabancı ,A. (2009). The effect of primary school teachers’ burnout on organizationalhealth .Procedia Social and Behavioral Sciences .1, 195–205.
16- Scott, k (2009), the contribiuting effect of organizational health to scool teacher job satisfaction. Unpublished master thesis. New York university. MacMillan Publishing Company, pp. 385-405.
17- Smith, A. (2002). The organizational health of high schools and student proficiency in mathematics. The International Journal of Educational Management, 16 (2/3), 98-104.
18- Turhan, M. (2010). Social justice leadership: implications for roles and responsibilities of school administrators. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9: 1357–1361.
19- Zahed-Babelan, A. Moenikia, M. (2010) A study of simple and multiple relations between organizational health and faculty trust in female high schools. Procedia – Social and Behavioral Sciences. Vol 2, Iss 2, pp; 1532–1536.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 1 =