حراج!

ارزيابي آسيب پذيري منابع زيرزميني و انتخاب محل دفن زباله بر اساس دراستيک و GIS

990,000تومان 400,000تومان

توضیحات

61 صفحه

فایل word

دانشگاه علوم پزشکي کرمان

دانشکده بهداشت

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته

عنوان:

ارزيابي آسيب پذيري منابع زيرزميني و انتخاب محل دفن زباله شهر ماهنشان براساس دراستيک با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و اهداف
1-1-مقدمه 1
1-2-بيان مسئله 2
2-3-اهداف تحقيق 4
1-3-1- هدف اصلي 4
2-3-1- اهداف جزئي 4
3-3-1- اهداف كاربردي 4
4-1-فرضيه ها يا سؤالات تحقيق (با توجه به اهداف) 5
5-1-محدوده مورد مطالعه 5
6-1-روش تحقيق 6
1-6-1- روش جمع آوري اطلاعات 10
2-6-1- روش محاسبه حجم نمونه و تعداد آن 10

فصل دوم: بررسي متون
1-2-مقدمه 1
2-2-مفهوم ارزيابي 1
1-2-2-فرآيند ارزيابي 2
3-2-معيارهاي مکان‌يابي محل دفن زباله 3
1-3-2- بررسي مکان از نظر اقتصادي 4
2-3-2-شرايط توگرافي منطقه 5
3-3-2-شرايط اقليم منطقه 5
4-3-2-زمين‌شناسي و خاک‌شناسي محل دفن 6
1-4-3-2-مشخصات بستر سنگ 6
2-4-3-2-خاک‌شناسي 7
5-3-2-هيدرولوژي و ژئوهيدرولوژي محل دفن زباله 8
1-5-3-2-آب‌هاي سطحي 8
2-5-3-2-آب‌هاي زيرزميني 8
1-2-5-3-2- عمق سطح تهويه و منطقه اشباع 9
2-2-5-3-2-عمق سطح ايستابي آب‌هاي زيرزميني 9
3-5-3-2-هدايت هيدروليکي و تخلخل خاک 10
4-5-3-2-حرکت آب‌هاي زيرزميني 13
5-5-3-2-درجه‌بندي محل‌هاي دفن از نظر امکان آلودگي سازي آب‌هاي سطحي و زيرزميني 13
1-5-5-3-2-محل دفن درجه يک: 14
2-5-5-3-2-محل دفن درجه دو: 14
3-5-5-3-2-محل دفن درجه سه: 14
6-5-3-2-مجاورت با مناطق مسکوني و صنعتي 14
6-3-2-فاصله محل جمع‌آوري تا مرکز دفن 15
7-3-2-دسترسي به جاده و راه‌هاي اصلي 15
8-3-2-زيبايي و پذيرش از سوي مردم 16
9-3-2-سطح مورد نياز 16
10-3-2-دسترسي به تسهيلات برق‌رساني، آب و سيستم تصفيه فاضلاب 16
11-3-2-استفاده کنوني وآتي از زمين 17
4-2-جمع‌بندي معيارهاي مکان‌يابي محل دفن 17
5-2-پيشينه تحقيق 20

فصل سوم: مواد و روشها
1-3-روش کار 1
2-3- نحوه انجام تحقيق 1
3-3- نحوه گردآوري اطلاعات 2
4-3-روش تجزيه و تحليل داده‌ها 3
5-3- موقعيت جغرافيايي استان زنجان و شهرستان ماهنشان 3
1-5-3- ويژگي‌هاي طبيعي 4
1-1-5-3- زمين شناسي 5
2-1-5-3- توپوگرافي 6
3-1-5-3- شيب 6
4-1-5-3-پراکندگي‌هاي اقليمي 7
1-4-1-5-3- عوامل اقليمي 8
2-4-1-5-3- عناصر اقليمي 8
1-2-4-1-5-3- دما 8
2-2-4-1-5-3-بارش 9
3-2-4-1-5-3-رطوبت 9
6-3- منابع آب 10
7-3- پوشش گياهي منطقه 10
8-3- زندگي جانوري 11
9-3- ويژگي انساني 12

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 1-1: خصوصيات فيزيكي و هيدروديناميكي آبخوان‌هاي آبرفتي منطقه ماهنشان 6
جدول 2-1: نمره دهي بارامترهاي شاخص الكنو 6
جدول 3-1: استاندارد رتبه دهي و وزن دهي پارامترهاي دراستيك 9
جدول 2-1: درجه تخلخل، ضريب آبگذري و آبدهي ويژه 11
جدول 3-1: طبقات شيب شهرستان ماهنشان مساحت و کلاس شيب 7
جدول 3-2: تغييرات دما به تفکيک ماه‌هاي سال 8
جدول 3-3: مساحت پارک‌هاي جنگلي طبيعي فضا‌هاي سبز و ذخيره گاه جنگلي(1390) 11
جدول3-4: نرخ رشد ساليانه جمعيت در استان زنجان و شهرستان ماهنشان به تفکيک نقاط شهري و روستايي در سالهاي (45-85) 12

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 2-1: نماي کلي نشان‌دهنده آب‌هاي زيرزميني، حاشيه موتينه، سطح ايستابي و منطقه اشباع‌شده از آب. 9
شکل 3-1: موقعیت شهرستان ماهنشان در کشور و استان زنجان 4

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار 2-1: رابطه بين‌اندازه ذرات، تخلخل، نگهداري ويژه و آبدهي ويژه 12
نمودار 3-1: درصد شيب و مساحت شيب 7
نمودار 3-2: تغييرات دما به تفکيک ماه و سال 9

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و اهداف

 

1-1-مقدمه

امروزه در جهان از آب به عنوان یک ماده حیاتی وحتی استراتژیک یاد می‌شود که نقش و تاثیر فوق العاده آن درسیکل هیدرولوژی درسطح کره خاکی داشته و نتایج و عکس العمل آن در تعادل اکوسیتم‌ها برکسی پوشیده نیست. امروزه اهمیت مسئله آسیب پذیری آبهای زیرزمینی تا آنجا مورد توجه کارشناسان وسیاستگذاران دولتها قرارگرفته که ازآن به عنوان یک کالای اقتصادی بسیارحیاتی نام می‌برند و عموما درموضوعات منطقه‌ای وحتی بین المللی عنصر اصلی در فرآیند توسعه اقتصادی هرکشورمحسوب میگردد آب های زیرزمینی از بزرگترین ذخایر قابل دسترس آب شیرین در کره زمین محسوب می‌شوند. آبهاي زیرزمینی به دلیل استعداد آلودگی کمتر و همچنین ظرفیت ذخیره زیاد نسبت به آب‌هاي سطحی بعنوان یک منبع مهم در منابع آب مورد توجه می‌باشد وجود منابع مهم آلاینده های انتشاری و نقطه ای ناشی از فعالیت های انسانی در سطح زمین و نفوذ این آلاینده‌ها به آبخوان باعث کاهش کیفیت آب زیرزمینی می‌شود به همین جهت جلوگیری از آب های زیرزمینی در مدیریت منابع آب زیرزمینی ضروری است. شهر، فضايي پيچيده است كه تمام اجزاي آن به صورت سيستماتيك در ارتباط نزديك با يكديگر ميباشند، به طوري كه ايجاد اختلال در هر كدام از اجزاي اين مجموعه باعث ايجاد اشكال در كل سيستم ميشود. زباله‌هاي شهري يكي از همين اجزاي شهر ميباشد كه عدم توجه به آن ميتواند چشم انداز واحدهاي شهري را تحت تأثير خود قرار دهد . در اين راستا انتخاب يك محل دفن مناسب براي پسماندهاي جامد شهري، به دلايل متعدد ميتواند باعث رفع بسياري از نگراني‌هاي زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي ناشي از دفع پس ماندها گردد. بايد توجه داشت كه روش‌هاي مختلف دفع به عوامل و شاخص‌هاي زيادي بستگي دارد . اما بدون استفاده از يك سيستم توانمند به عنوان ابزاري مطمئن كه توانايي استفاده از لايه‌هاي اطلاعاتي متعدد و تجزيه و تحليل آنها را داشته باشد، امكان حل اين معضل امكان پذير نخواهد بود(سالاری، 1390). بنابراين، جلوگيري از آلوده شدن سيستمهاي آب زيرزميني اهميت زيادي در مديريت منابع آب زيرزميني دارد (گوو و همکاران ، 2007). استفاده از داد ه‌هاي ماهواره اي و GISدر مکانیابی دفع مواد زائد جامد شهري از جمله رو شهاي نوین و سریع جهت مکان یابی دفع زباله می‌باشد (درویش صفت و همکاران، 1383). امروزه محققین زیادي از قابلیت‌هاي GIS براي مکانیابی محل دفن زباله‌ها استفاده می‌کنند. چرا که سیستم اطلاعات جغرافیایی قادر به تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از لایه‌هاي اطلاعاتی می‌باشد(ویلیام و همکاران ، 1992)

 

 

 

1-2-بيان مسئله

چند دهه‌اي است كه زباله به همراه آلودگي‌هاي روز افزون خاك, آب, هوا و زنجيره زيست محيطي, زيستگاه انسان را نيز ناخواسته به مخاطره‌انداخته است. از اين رو اگر چاره‌انديشي نشود و از بار آلودگي¬ها به ويژه زباله¬ها و انباشت آنها كاسته نشود، سلامت و بهداشت همگاني با ناهنجاري‌هاي فراواني روبرو خواهد شد. لندفيل (دفن بهداشتي) يكي از رايج‌ترين روش‌هاي دفع مواد زائد جامد شهري در كشور ايران است (Rezaee et al. , 1392). انتخاب مكان دفن پسماند در مناطق شهري به علت اثر بر اقتصاد، اكولوژي و بهداشت محيط زيست از اهميت زيادي برخوردار است.
مهمترين مشكل زيست محيطي مكان دفن پسماند شهري تشكيل شيرابه است كه موجب آلودگي آب زيرزميني خواهد شد. شيرابه در اثر نفوذ آب باران و رطوبت پسماند در داخل مكان دفن تشكيل مي‌شود و در هنگام تشكيل آن مواد الي و غير الي از زائدات به بستر مايع منتقل مي‌شود كه باعث آلودگي آب‌هاي زير زميني واقع در مكان دفن پسماند ميگردد(Salimi et al. , 2014). عدم توجه به فاكتورهاي زيست محيطي در مكان يابي محل دفن پسماند شهري باعث به مخاطره‌انداختن سلامت انسان و موجودات در محيط زيست مي‌شود. تكنيك‌هاي مختلفي براي مكان يابي محل‌هاي دفن پسماند وجود دارد كه در برخي از آنها از GIS استفاده مي‌شود. بزرگترين مزيت تهيه نقشه با استفاده ازGIS امكان انجام بهترين تركيب و ادغام لايه‌هاي اطلاعاتي و تغيير سريع در پارامتر داده‌هاي استفاده شده در طبقه بندي استعداد آلودگي يك آبخوان است (Salimi et al. , 2014Asefi et al. , 2013).
يكي از راه‌هاي پيشگيري آلودگي آب زيرزميني شناسايي مناطقي است كه استعداد آلوده شدن بالايي دارند و به وسيله اين شناخت مي‌توان منطقه را از نظر آسيب پذيري بهينه نمود. در نتيجه با اعمال تمهيدات لازم از آلوده شدن مناطق با اسيب پذيري بالا جلوگيري نمود (Nakhaie et al. , 1392). روش‌ها و مدل‌هاي مختلفي براي تخمين آسيب پذيري آبخوان‌ها در جهان توسعه پيدا كرده است. از كاربردي‌ترين مدل‌هاي كيفي به منظور ارزيابي آسيب پذيري روش دراستيك است. اين مدل نخستين بار در سال 1987 توسط آلر معرفي شد و آژانس حفاظت محيط زيست امريكا(EPA) آن را در سال 1990 توسعه داد كه به اين طريق اين مدل به عنوان يك سيستم استاندارد شده جهت ارزيابي پتانسيل آلودگي آب‌هاي زيرزميني مورد استفاده قرار گيرد(Nakhaie et al. , 1392).
امروزه مدل دراستيك به دليل قابليت تهيه يا دسترسي آسان اطلاعات مورد نياز جهت بكارگيري آن در كشورهاي زيادي مورد استفاده قرار ميگيرد. مدل دراستيك برگرفته از هفت پارامتر هيدرولوژيكي است كه شامل: عمق آب (D)، ميزان تغذيه(R) ، جنس سفره(A) ، جنس لايه خاك (S)، شيب توپوگرافي (T)، تاثير محيط وادوز (I) و هدايت هيدروليكي سفره (C) مي‌باشد(You-Hailin et al. , 2011, Salimi et al. , 2014). همچنين الكنو ‌انديسي را براي انتخاب زمين مناسب جهت جلوگيري از خطرات شيرابه زباله در اماكن دفن پيشنهاد نموده كه با استفاده از آن درجه تناسب زمين انتخابي را براي دفن زباله مي‌توان تعيين كرد. او براي‌انديس پيشنهادي خود ميزان بارندگي، جنس خاك وسطح آب‌هاي زيرزميني را ملاك عمل قرار ميدهد(Rezaee et al. , 1392).
بر اساس کارکرد آبي سال 86-1385, حدود 60 درصد از آب مورد نياز استان زنجان (MCM950) به طور متوسط از منابع آب زبرزميني تامين مي‌شود (Nasiri, 1387). دشت ماهنشان-دندي كه تنها دشت واقع شده در منطقه زاگرسي استان زنجان مي‌باشد حدود 996 كيلومتر مربع وسعت دارد. سفره‌هاي اب موجود در آبخوان‌هاي اين دشت 220 ميليون متر مكعب در سال مي‌باشد كه از اين ميزان حدود 120 ميليون متر مكعب استحصال و به مصارف شرب، صنعت و كشاوري مي‌رسد (Davarpanah, 1385). كاهش و افت اب‌هاي زيرزميني در سطح استان زنجان به همراه الوده شدن اب‌هاي زيرزميني يكي از مشكلات اساسي اين استان مي‌باشد (Nasiri, 1387). با توجه به مسئله كمبود اب در ايران و اهميت الودگي اب‌هاي زير زميني اين تحقيق با هدف ارزيابي محل دفن زباله شهر ماهنشان بر اساس روش‌هاي الكنو و دراستيك جهت تعين مناسب بودن منطقه مورد نظر براي دفن مواد زائد جامد شهري و تخمين آسيب پذيري آب‌هاي زير زميني منطقه مذكور صورت مي‌گيرد.

 

 

 

 

2-3-اهداف تحقيق

1-3-1- هدف اصلي

1. ارزيابي آسيب پذيري منابع آب زيرزميني و انتخاب محل دفن زباله شهر ماهنشان بر اساس روش‌هاي دراستيكبا استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

 

2-3-1- اهداف جزئي

2. وزن دهي و تعيين رتبه پارامتر عمق آب‌هاي زيرزميني منطقه در ارزيابي پتانسيل الودگي آب‌هاي زيرزميني
3. وزن دهي و تعيين رتبه پارامتر ميزان تغذيه آب‌هاي زيرزميني منطقه در ارزيابي پتانسيل الودگي آب‌هاي زيرزميني
4. وزن دهي وتعيين رتبه پارامتر جنس سفره آب‌هاي زيرزميني منطقه در ارزيابي پتانسيل الودگي آب‌هاي زيرزميني
5. وزن دهي و تعيين رتبه پارامتر جنس لايه خاك منطقه در ارزيابي پتانسيل الودگي آب‌هاي زيرزميني
6. وزن دهي و تعيين رتبه پارامتر شيب توپوگرافي منطقه در ارزيابي پتانسيل الودگي آب‌هاي زيرزميني
7. وزن دهي و تعيين رتبه پارامتر محيط غيراشباع در ارزيابي پتانسيل الودگي آب‌هاي زيرزميني منطقه
8. وزن دهي و تعيين رتبه پارامتر هدايت هيدروليكي سفره در ارزيابي پتانسيل الودگي آب‌هاي زيرزميني منطقه
9. وزن دهي و تعيين اثرميزان بارندگي منطقه درآلوده نمودن سفره آب زيرزميني
10. وزن دهي و تعيين جنس خاک منطقه و تاثير آن در آلوده نمودن سفره آب زير زميني
11. جلوگيري از آلايندگي مکان دفن درسفره‌هاي آب زيرزميني

 

 

3-3-1- اهداف كاربردي

1. ارائه راهكارهاي عملياتي جهت جلوگيري از آلودگي آب‌هاي زير زميني در اثر ورود شيرابه لندفيل منطقه مورد مطالعه به آب‌هاي زيرزميني
2. انتخاب مكان مناسب جهت دفن مواد زائد جامد شهري منطقه مورد مطالعه

 

 

 

 

 

4-1-فرضيه¬ها يا سؤالات تحقيق (با توجه به اهداف)

1- آيا بين عمق و ميزان تغذيه آب‌هاي زيرزميني منطقه و الودگي آب‌هاي زيرزميني رابطه وجود دارد؟
2- آيا بين جنس لايه خاك منطقه و الودگي آب‌هاي زيرزميني رابطه وجود دارد؟
3- آيا بين شيب توپوگرافي منطقه و الودگي آب‌هاي زيرزميني رابطه وجود دارد؟
4- آيا بين هدايت هيدروليكي سفره و الودگي آب‌هاي زيرزميني منطقه رابطه وجود دارد؟
5- آيا بين محيط غيراشباع و الودگي آب‌هاي زيرزميني رابطه وجود دارد؟
6- آيا بين جنس خاك منطقه و انتخاب محل دفن مواد زائد جامد شهري رابطه وجود دارد؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

منابع

بدري سيدعلي, & ركن الدين افتخاري عبدالرضا. (1382). ارزيابي پايداري: مفهوم و روش. فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال هجدهم، شماره 2، شماره پياپي 69، صص 34- 9.
بدو، کاظم. (1379). مکانيابي و انتخاب محل دفن زباله، مجموعه مقالات همايش دفن مهندسي- بهداشتي مواد زايد جامد شهري، جهاد دانشگاهي دانشکده فني تهران.
چوپانوگلوس، جورج و تيسن،‌هال و الياسن، راک (1371). مديريت مواد زائد، ترجمه علي عبدلي، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران.
حيدرزاده، نيما (1378)، مکانيابي محل دفن مواد زايئد جامد شهري با استفاده از GIS، پايان نامه دانشگاه تربيت مدرس.
حيدرزاده، نيما (1379).بررسي معيارهاي مکانيابي محل دفن مواد زايد جامد شهري، انتشارات بي نا.
رضويان، محمدتقي (1381). برنامه ريزي کاربري اراضي شهري، انتشارات منشي، تهران.
زنجاني:حبيب اله. (1376)،تحليل جمعيت شناختي ،تهران،انتشارات سمت
سالاري، م.(1390). مكانيابي مناطق مناسب جهت دفن پسماندهاي جامد شهري با استفاده از سيستم اطلاعات
سيف الديني، فرانک (1383). ارزشيابي طرح‌ها و برنامه‌ها، انتشارات سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور، تهران.
شايان،سياوش (1379)، كاربردژئومورفولوژي دربرنامه ريزي منطقه اي،دانشگاه تهران.
شريعتمداري، نادر (1379). مراحل طراحي و اجراي مدفن بهداشتي مواد زايد، مجموعه مقالات همايش دفن مهندسي- بهداشتي مواد زايد جامد شهري، جهاد دانشگاهي دانشکده فني تهران.
عبدلي، محمد علي (1379). مديريت دفع و بازيافت مواد زايد جامد شهري در ايران، مرکز مطالعات برنامه ريزي شهري، وزارت کشور، انتشارات سازمان شهرداري و دهياري‌هاي کشور.
عبدلي، محمدعلي (1374)، گزينه‌هاي دفع و بازيافت، مطالعه مورد ايران، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران.
غضبان، فريدون (1380)، زمين شناسي زيست محيطي، انتشارات دانشگاه تهران.
فاميليان سورکي، حسن (1379)، تکنولوژي دفن بهداشتي، پايان نامه دانشگاه تربيت مدرس.
متيو آر، بنت و پيتر، دوبل (1380)، ترجمه احمد هرمزي، انتشارات دانشگاه تهران.
مجلسي، منيره و نوري، جعفر(1379)، مکان يابي و مديريت محل دفن بهداشتي، سازمان بازيافت و تبديل مواد.
مطالعه موردي: شهرشيراز) پاياننامهGIS( جغرافيايي كارشناسي ارشد. دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده 35 صفحه. – علوم آب
نگارش، حسين(1382)، كاربرد ژئومورفولوژي در مكان گزيني شهرها و پيامدهاي آن،مجله جغرافيا وتوسعه، صص150- 133.
يوسفي کبريا، داريوش و تقي زاده، مريم و درويشي، غلامرضا (1393)، تأثير نفوذ شيرابه بر ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک محل دفن زباله شهري (مطالعه موردي: محل دفن تنکابن)، نشريه شيمي ومهندسي شيمي ايران، دوره 33، شماره 2، صص 69- 63.
اداره نظارت بر معادن سازمان صنايع و معادن استان زنجان. 1393،مشخصات معادن شهرستان زنجان.
سازمان برنامه و بودجه :مجري مقالات گردهمايي بررسي مساله فقر و فقرزايي 1376،چاپ اول ،مرکز مدارک اقتصادي و اجتماعي
مرکز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوسي و مسکن،شهرستان ماه نشان 1390
مرکز آمار ايران،سرشماري عمومي نفوس و مسکن،شهرستان ماه نشان 1385
معاونت برنامه ريزي استانداري زنجان،شهرستان ماه نشان 1387

AFROOZI, M. & MOHAMMADZADE, H. (1390). Aquifer vulnerability assessment and mapping Farsan-Jooneghan against contamination using DRASTIC index in GIS. Geological Society of Congress. Tehran-Iran.
AMIRAHMADI, A. , ABBARIKI, Z. & EBRAHIMI, M.(1390). Aquifer Davarzan DRASTIC vulnerability assessment method using geographic information system (GIS). Geographical Studies of Arid Zones, 2, 51-66.
AMIRAHMADI, A. , EBRAHIMI, M. , ZANGANE, M. A. A. & AKBARI, E. (1392). Aquifer Vulnerability Nishapur using DRASTIC method in GIS environment. Geography and Natural Hazards, 6, 37-56.
Antonakos, A. K., & Lambrakis, N. J. (2007). Development and testing of three hybrid methods for the assessment of aquifer vulnerability to nitrates, based on the drastic model, an example from NE Korinthia, Greece. Journal of Hydrology, 333(2), 288-304.
ASEFI, M., RADMANESH, F., & ZAREI, H. (2014). Optimization of DRASTIC Model for Vulnerability Assessment of Groundwater Resources Using Analytical Hierarchy Process (Case study: Andimeshk Plain).
Babiker I.S., Mohamed M.A.A., Hiyama T. &Kato K. (2005). A GIS-based DRASTIC model for assessing aquifer vulnerability in Kakamigahara Heights, Gifu Prefecture, central Japan. Sci, Total Environ, 345: 127–140
DAVARPANAH, G. R.( 1385). Dndy Mahneshan plain water potential library as just plain balance Zagros Province. The first regional conference on the exploitation of water resources and river basins Karun (opportunities and challenges), Shahrekord.
Leone, A., Ripa, M. N., Uricchio, V., Deák, J., & Vargay, Z. (2009). Vulnerability and risk evaluation of agricultural nitrogen pollution for Hungary’s main aquifer using DRASTIC and GLEAMS models. Journal of Environmental Management, 90(10), 2969-2978.
NAKHAIE, M. , AMIRI, V. & BABAKI, M. R. S. (1392). Sensitivity analysis to assess the potential contamination of groundwater in the aquifer Khatoonabad using DRASTIC model based on GIS. Journal of Applied Geology Advanced, 8, 1-10.
NASIRI, E. (1387). Defining underground water contamination resulting from improper installation industries using. Quarterly geographical perspective (scientific – research), 3, 177-193.
OzeairAbessi, M. S. (2009). Site selection of a hazardous waste landfill using GIS technique and priority processing, a power plant waste in Qazvin Province case example. Environmental sciences, 6(4), 121-134.
OZEAIRABESSI & SAEEDI, M. (2009). Site Selection of a Hazardous Waste Landfill Using GIS Technique and Priority Processing, a Power Plant Waste in Qazvin Province Case Example. ENVIRONMENTAL SCIENCES, 6, 121-134.
REZAEI, M., MONAVVARI, S. M., & OMRAN, G. (2013). EVALUATING AND COMPARING OF TWO METHODS OF COMPOST AND WASTE LANDFILL IN KHOMEIN CITY EMPHASIS ON ECONOMICAL ASPECTS AND ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS.
Safavian, S. T. S., Khanzadeh, N., & Asl, R. Z.(2014). Evaluating the Position of Urban Waste Landfill Sites in Astara based on Olecno Index.
SALIMI, M. , EBRAHIMI, A. & SALIMI, A (2014). Aquifer vulnerability assessment using the DRASTIC model at new landfill sitein Isfahan. J Health Syst Res, 10, 395-405.
Hailin, Y., Ligang, X., Chang, Y., & Jiaxing, X. (2011). Evaluation of groundwater vulnerability with improved DRASTIC method. Procedia Environmental Sciences, 10, 2690-2695.
Adamat. R. , Foster. I. , Baban. S. , )2003(. Groundwater vulnerability and risk mapping for the Basaltic aquifer of the Arzaq basin of Jordan using GIS, Remote sensing and DRASTIC. Applied Geography, 23:303-324
Aller. L. , Bennett. T. , Lehr. J. , Petty. R. , Hackett. G. (1987). DRASTIC: A standardized system for evaluating ground water pollution potential using hydrogeologic settings. Ada, Oklahoma: U. S. and Environmental Protection Agency
Almasri, M. N. (2008). Assessment of intrinsic vulnerability to contamination for Gaza coastal aquifer, Palestine. Journal of Environmental Management, 88(4), 577-593.
Boughriba, M., Barkaoui, A. E., Zarhloule, Y., Lahmer, Z., El Houadi, B., & Verdoya, M. (2010). Groundwater vulnerability and risk mapping of the Angad transboundary aquifer using DRASTIC index method in GIS environment. Arabian Journal of Geosciences, 3(2), 207-220.
Civita. M. V. , De Maio. M. (1998) Mapping groundwater vulnerability in areas impacted by flash food disasters. 13th ESRI European user conference, France, Italy 7-9 October
Kim, Y. J., & Hamm, S. Y. (1999). Assessment of the potential for groundwater contamination using the DRASTIC/EGIS technique, Cheongju area, South Korea. Hydrogeology Journal, 7(2), 227-235.
Manos, B. D., Papathanasiou, J., Bournaris, T., & Voudouris, K. (2010). A DSS for sustainable development and environmental protection of agricultural regions. Environmental monitoring and assessment, 164(1-4), 43-52.
Manos, B., Papathanasiou, J., Bournaris, T., & Voudouris, K. (2010). A multicriteria model for planning agricultural regions within a context of groundwater rational management. Journal of Environmental Management, 91(7), 1593-1600.
Dörhöfer, G., & Siebert, H. (1998). The search for landfill sites–requirements and implementation in Lower Saxony, Germany. Environmental Geology, 35(1), 55-65.
Kao, J. J., & Lin, H. Y. (1996). Multifactor spatial analysis for landfill siting. Journal of environmental Engineering, 122(10), 902-908.
Tweed, C., & Sutherland, M. (2007). Built cultural heritage and sustainable urban development. Landscape and urban planning, 83(1), 62-69.
Sener, E., & Davraz, A. (2013). Assessment of groundwater vulnerability based on a modified DRASTIC model, GIS and an analytic hierarchy process (AHP) method: the case of Egirdir Lake basin (Isparta, Turkey). Hydrogeology Journal, 21(3), 701-714.
Bai, L., Wang, Y., & Meng, F. (2012). Application of DRASTIC and extension theory in the groundwater vulnerability evaluation. Water and Environment Journal, 26(3), 381-391.
Treasury Board of Canada, secrelarial; 1999, program evaluation methods: measurement and attribution of program result; third edition; Ottawa.
William H. and David B. (1992). Use of GIS For Selection of Sites for Land Application of
Sewage Waste. Journal of Soil and Water Conservation, 47 ( 3): 271-275.
Darvishsefat A. A. (2002). Environmental assessment and planning with GIS technology. Tehran: Tehran University.
Guo, Q., Wang, Y., Gao, X., & Ma, T. (2007). A new model (DRARCH) for assessing groundwater vulnerability to arsenic contamination at basin scale: a case study in Taiyuan basin, northern China. Environmental Geology, 52(5), 923-932.
Lathamani, R., Janardahana, M.R., Mahalingam, B., Suresha, S. (2015), Evaluation of Aquifer Vulnerability Using Drastic Model And GIS: A case study of Mysore city, Karnataka, India, Aquatic Procedia, J., 4: PP. 1031-1038
Fijani, E., Nadiri, A., Asghari-Moghaddam, A., T.-C. Tsai, T. and Dixon, B. (2013). “Optimization of DRASTIC method by supervised committee machine artificial intelligence to assess groundwater vulnerability for Maragheh–Bonab plain aquifer, Iran”. Journal of Hydrology. 503. pp. 89-100
Neshat, A., Pradhan, B., Pirasteh, S. and Zulhaidi Mohd Shafri, H. (2013). “Estimating groundwater vulnerability to pollution using a modified DRASTIC model in the Kerman agricultural area, Iran”. Environ Earth Sci. 13 pages.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارزيابي آسيب پذيري منابع زيرزميني و انتخاب محل دفن زباله بر اساس دراستيک و GIS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

66 − 62 =

شناسه محصول: kord113 دسته: , ,