ارزيابي كارايي و آسيب پذيري طرح اب رساني اراضي دشت سيستان

199.000تومان

توضیحات

 درخواست تصويب موضوع پايان نامة

ارزيابي كارايي  و آسيب پذيري طرح اب رساني اراضي دشت سيستان ، مطالعه موردي اب رساني به ٤٦٠٠٠ هكتار از اراضي دشت سيستان

 

بيان مسأله

 امروزه با توسعه ی روز افزون فن آوری و همزمان با گسترش جمعیت و علوم،شاهد رشد تعداد حوادث و موانع غیر مترقبه هستیم. این امر به همراه پیچیدگی روابط میان جوامع ، لزوم به کار گیری و طراحی شیوه های مناسب که غالبا از آن به عنوان مدیریت بحران نام می برند را یادآور می شود. برسی گزارشات و حوادث جهانی نشان میدهد که چگونگی تعامل در مواجه با حوادث غیر مترقبه طبیعی یا سطح توسعه یافتگی و استقرار زیر ساخت های مناسب اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی کشورها رابطه ی مستقیم دارد. به بیان دیگر هر قدر میزان سرمایه گذاری برای توسعه ، آمادگی و بهبود بنیان های جوامع و ترویج فرهنگ مقاوم سازی و جلوگیری از خطر بیشتر شود، تبعات منفی حوادث و سوانح کاهش می یابد. این امر با مستند سازی و استفاده از تجارب و درس های آموخته شده از وقوع بحران ها و روش های برخورد و مقابله با هر یک و آثار و تبعات دراز مدت باز توانی و بازسازی جوامع استحکام بیشتری می یابد. ارزیابی آسیب پذیري شبکه هاي آبرسانی، نیـاز اهـداف گوناگونی مانند مدیریت بحران، کاهش خطر زلزله، واکـنش سریع پس از زلزله و تعمیرات و بازسـازي مـی باشـد. جهـت برآورد پتانسیل آسیب پذیري لوله ها روابطی بـه کـار مـیرود که معمولاً با نام هاي مختلفی از قبیل: منحنی هـاي آسـیب- پذیري، توابع آسیب، توابع آسیب پذیري و یا روابط خـسارت نامیده میشوند. اساس این روابط تجربی بـوده و از بررسـی، آماربرداري و قضاوتهاي مهندسی از زلزلـه هـاي گذشـته بـه دست آمده است. در قرن اخیر وقوع چندین زلزله متوسط تا شدید باعث واردآمدن آسیب هاي اساسی به شـبکه لولـه هـاي مدفون گردید، خصوصاً زلزله نـورثریج یکـی از رخـدادهـاي مهمی بود که باعث آسیب گسترده در شبکه آبرسـانی شـهر لس آنجلس شد و به واسطه در دسترس بودن تعداد مناسـب دستگاههاي لـرزهنگـار در منطقـه و اطلاعـات شـبکه، یـک موقعیت منحصر به فرد در بهبود، گسترش و جهـش روابـط آسیب پذیري شبکه هاي آبرسانی به وجود آورد. همـانگونـه که بیان شد آسیب لوله ها میتوانـد ناشـی از تغییرشـکلهاي گذار یا تغییرشکلهاي مانـدگار باشـد. آسـیب هاي مـرتبط بـه تغییرشکلهاي ماندگار مانند: گسلش، روانگرایی، زمین لغزش و نشستهاي ناهمگون، قبلاً ذکر شد امـا بـه منظـور بـرآورد آسیب پذیري شبکه هاي آبرسانی در اثر تغییرشکلهاي گذرا از میان پارامترهاي لرزه اي، مؤثرترین آنها باید انتخـاب گـردد. طبق پژوهشها و بررسی هاي صورت گرفته توسط پژوهشگران دانشگاه آب و برق لس آنجلس و دانشگاه کرنل بر روي شبکه آبرسـانی بعـد از زلزلـه 1994 نـورثریج و بـا بهـره گیـري از سیستم GIS مشخص گردید یک رابطه آماري مشخص بین نرخ تعمیرات RR و پارامترهاي لرزه اي که عبـارت اسـت از: PGA،PGV ،PGD ،سرعت، شتاب، سرعت طیفی و شـدت طیفی میباشند، وجود دارد. نتیجه این بررسی بیان میکنـد متناسبترین پارامتر بین نرخ تعمیرات و پارامترهـاي لـرزه- اي،PGV میباشد. افزایش نـرخ تعمیـرات خطـوط لولـه بـا افزایش میزان PGV بیانگر این اسـت کـه قـراردادن مبنـاي توابع آسیب پذیري لوله ها بر اساس PGV یک فرض درسـت میباشد .

مدیریت ریسک و بحران در کشور ما به لحاظ شرایط طبیعی ، منطقه ای ، پراکندگی جمعیت، نحوه ی استقرار شهرها و به طور کلی وضعیت اقلیمی و مکانی آن و آسیب پذیری های موجود ظرفیت های بالقوه ای برای بروز بحران و حوادث غیر مترقبه فراهم آورده است ، لذا ملحوظ داشتن برنامه ی مدیریت جامع بحران به عنوان بخش مهمی از برنامه های توسعه ی کشور در کاهش میزان اثرات و تبعات ناشی از وقوع سوانح و کنترل خسارات و تلفات انسانی میتواند بسیار اثر بخش باشد.علاوه بر این به دلیل وسعت آثار تخریبی ناشی از سوانح و ماهیت هر یک ،تخصص های مختلف در ابعاد متعدد رشته های علمی در مراحل قبل ، حین و پس از بحران به کنکاش و بررسی های دقیق علمی همت گماشته و فرایند مواجه با بحران را قوت و استحکام میبخشد.

هدف از ایمن سازی تاسیسات آبی در برابر زلزله فراهم نمودن شرایطی است که کارایی سیستم تامین و توزیع آب را به هنگام وقوع زلزله تامین نماید. برای رسیدن به این هدف باید طرح جامعی تهیه شده و در سه مقطع زمانی قبل از وقوع زلزله ،بلافاصله پس از وقوع آن و در دوره ی بازسازی به مرحله ی اجرا گذاشته شود.قبل از وقوع زلزله باید برآوردی از نوع و میزان خسارات احتمالی در صورت وقوع زلزله تهیه نمود و برای نقاط ضعف سیستم ،طرح های تقویتی بر اساس ضوابط طراحی لرزه ای آماده و به مورد اجرا گذاشته شده و در طرح های توسعه و بازسازی نیز مقررات طراحی لرزه ای رعایت شود . با این هدف و به منظور ارزیابی خسارات و ارائه ی کاهش خطر زلزله با ید اصولی بنیادی مد نظر قرار گیرند که مساله و سوال اساسی پژوهش حاضر ما نیز بررسی همین اصول و تاثیر هر یک از آنها بر میزان کارایی و آسیب رسانی  پذيري طرح اب رساني اراضي دشت سيستان ، مطالعه موردي آب رساني به ٤٦٠٠٠ هكتار از اراضي دشت سيستان میباشد..

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارزيابي كارايي و آسيب پذيري طرح اب رساني اراضي دشت سيستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

72 + = 79

شناسه محصول: sam0131 دسته: ,