new5 free

ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان¬هاي متولي بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران شهري

59.000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه اصفهان
دانشکده علوم جغرافيايي و برنامه‌ریزی
گروه جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

پايان‌نامه¬ي کارشناسي ارشد رشته¬ي جغرافيا گرايش
برنامه‌ريزي شهري

ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان¬هاي متولي بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران شهري

استاد راهنما:
دکتر مسعود تقوايي

استاد مشاور:
دکتر حميدرضا وارثي

پژوهشگر:
……………………..

بهمن ماه 1392

کليه حقوق مادي مرتبط بر دست‌آوردهاي مطالعات، ابتکارات و نوآوري‌هاي ناشي از پژوهش موضوع اين پايان‌نامه/ رساله متعلق به دانشگاه اصفهان است. دانشجو موظف به رعايت آئين‌نامه و منشور اخلاق در پژوهش براي ارائه و يا چاپ مطالب مستخرج از پايان‌نامه/ رساله خود مي‌باشد.

دانشگاه اصفهان
دانشکده علوم جغرافيايي و برنامه‌ريزي
گروه جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

پايان‌نامه¬ي کارشناسي ارشد رشته¬ي جغرافيا گرايش
برنامه‌ ريزي شهري …………………… تحت عنوان

ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران در شهراصفهان به منظور برنامه‌ريزي ومديريت بحران شهري

در تاريخ 15/11/1392 توسط هيأت داوران زير بررسي و با درجه عالی به تصويب نهايي رسيد.

1- استادراهنماي پايان‌‌‌نامه دکتر مسعود تقوايي با مرتبه¬ي علمي استاد امضا
2- استاد مشاور پايان¬نامه دکتر حميدرضا وارثي با مرتبه¬ي علمي دانشيار امضا
3- استاد داور داخل گروه دکتر اصغر ضرابي با مرتبه¬ي علمي استاد امضا
4- استاد داور خارج ازگروه دکتر حميد برقي با مرتبه¬ي علمي استاديار امضا

امضاي مدير گروه

سپاسگزاري
سپاس خداي را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت هاي او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند.و سلام و دورد بر محمّد (ص) و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنان ايشان تا روز رستاخيز.
بدون شک جايگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدرداني از زحمات بي شائبة او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چيزي بنگاريم.
اما از آنجايي که تجليل از معلم، سپاس از انساني است که هدف و غايت آفرينش را تأمين مي کند و سلامت امانت هايي را که به دستش سپرده اند، تضمين؛ بر حسب وظيفه و از باب ” من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق”
از استاد فرزانه، شايسته و صبور ؛ جناب آقاي دکترتقوايي که در کمال سعة صدر، با حسن خلق و فروتني، از هيچ کمکي در اين عرصه بر من دريغ ننمودند و با ايجاد عشق به نوشتن، صبورانه، با ارائةرهنمودها، انتقادها و پيشنهادهايشان، در تمامي مراحل اجراي پايان نامه مرا حمايت و تشويق نمودند
و از استاد فرهيخته و دلسوز؛ جناب آقاي دکتر وارثي كه زحمت مشاوره اين پايان نامه را متقبل شدندو با نظرهاي اصلاحي ارزندة خود، ضمن دلگرمي بنده، موجب تکميل اين اثر شدند کمال تشکر و قدرداني را دارم باشد که اين خردترين، بخشي از زحمات آنان را سپاس گويد.
همچنين برخود لازم مي دانم از برادر و خواهران عزيزم، همراهان هميشگي و پشتوانه هاي زندگي ام و دوستان گرامي ام ؛خانم ها سميه بهزادي، بنت الهدي حسن پور، نسرين رنجبرمنش،ندا رحماني،شهناز اصلاني،فرزانه ساعدي که صادقانه در طول اجراي اين پايان نامه، مرا همراهي نمودند صميمانه قدرداني نمايم.

تقديم اثر
اين پايان نامه را ضمن تشکر و سپاس بيکران و در کمال افتخار و امتنان تقديم مي نمايم به پدر و مادر عزيزم :
خداي را بسي شاکرم که از روي کرم پدر و مادري فداکار نصيبم ساخته تا در سايه درخت پر بار وجودشان بياسايم و از ريشه آن ها شاخ و برگ گيرم و از سايه وجودشان در راه کسب علم ودانش تلاش نمايم والديني که بودنشان تاج افتخاري است برسرم و نامشان دليلي است بر بودنم .
چرا که اين دو وجود پس از پروردگار مايه هستي ام بوده اند، دستم را گرفتند و راه رفتن را در اين وادي زندگي پر از فراز و نشيب آموختند .
آموزگاراني که برايم زندگي؛ بودن و انسان بودن را معنا کردند.حال اين برگ سبزي است تحفه درويش تقديم آنان:
به پاس تعبير عظيم و انساني شان از کلمه ايثار و از خودگذشتگي شان
به پاس عاطفه سرشار و گرماي اميدبخش وجودشان که در اين سردترين روزگاران بهترين پشتيبان است
به پاس قلب هاي بزرگشان که فرياد رس است و سرگرداني و ترس در پناهشان به شجاعت مي گرايد
و به پاس محبت هاي بي دريغشان که هرگز فروکش نمي کند
اين مجموعه را به پدر و مادر عزيزم تقديم مي کنم.

چکيده
بحران‌هاي شهري جزء لاينفک بحث مديريت شهري است و اين موضوع در کلان‌شهرها شکل بسيار پيچيده‌تري به خود مي‌گيرد، با توجه به جمعيت زياد و روبه رشد کلان‌شهر اصفهان و استقرار آن در زون سنندج- سيرجان، وقوع يک زلزله بزرگ يا ساير بلاياي طبيعي و انساني بسيار حائز اهميت خواهد بود. بنابراين لازم است که به طور جدي به مديريت بحران براي کاهش آثار بحران‌ها و مقابله با اثرات منفي آن‌ها توجه شود.خسارات ناشي از انواع بحران‌ها اغلب بيشتر بخش‌هاي يک شهر را در بر مي‌گيرد ويکي از عناصري که بيشتر آسيب‌پذير است و دچار خسارت مي‌شود ساختمان‌ها است. يکي از ابعاد برنامه‌ريزي و مديريت بحران به مقاوم‌سازي و بهينه‌سازي ساختمان‌ها مي‌پردازد.لذا با توجه به اهميت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي مورد مطالعه که متوليان بحران در شهرها هستند و نقشي کليدي در بحران‌ها دارند مصون ماندن آن‌ها در برابر خسارت‌هاي ناشي از بحران‌ها بسيار مهم به نظر مي‌رسد در نتيجه بايد با رعايت اصول معماري و شهرسازي در ساخت و ساز آن‌ها طول عمر اين ساختمان‌ها را بيشتر و آسيب‌پذيري‌شان را کاهش داد چرا که در صورت آسيب‌ديدگي علاوه بر اينکه عملکردشان را از دست خواهند داد نظام مديريتي شهر نيز فلج خواهد شد .
اهداف اصلي اين پژوهش ارزيابي ميزان آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان در هنگام وقوع بحران و ارائه راهکارهايي جهت کاهش آسيب‌پذيري واحدهاي مورد مطالعه در جهت انجام وظيفه در قبل، حين و بعد از بحران است.اين پژوهش از نظر هدف کاربردي – توسعه‌اي و از نظر روش اسنادي، توصيفي – تحليلي و ميداني است.. ابزار تجزيه تحليل در اين پژوهش نيز استفاده از مدل ها و روش‌هاي آماري در زمينه تحليل آسيب‌پذيري با استفاده از نرم‌افزارهاي آماري و گرافيکي مانند Spssو Excel و استفاده از نرم‌افزارهاي Expert choice ,GIS براي تحليل داده‌ها است. همچنين با استفاده از مدل مرکز ميانه پراکنش فضايي موقعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي مورد مطالعه نشان داده شده است. در ادامه نيز با استفاده از مدل (Swot) راهبردهايي جهت کاهش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي مورد مطالعه ارائه نمود ه ايم. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که از بين ساختمان‌هاي مراکز بهداشتي و درماني، بيمارستان زهراي زينبيه با وزن 053/0بيش‌ترين ميزان آسيب‌پذيري و بيمارستان الزهرا با وزن 028/0کمترين ميزان آسيب‌پذيري را به خود اختصاص داده‌اند.و از ميان مراکز آتش‌نشاني ايستگاه شماره 2 با وزن 055/0 آسيب‌پذيرترين ايستگاه آتش‌نشاني و ايستگاه شماره12با وزن035/0 کمترين آسيب‌پذيري را دارا است. از ميان بقية سازمان‌ها نيز ساختمان خدمات شهري شهرداري منطقه 11 با وزن 019/0 با آسيب‌پذيري بسيار کم، رتبه اول را از نظر کمترين ميزان آسيب‌پذيري و ساختمان هلال‌احمر شهرستان با وزن113/0 بيش‌ترين ميزان آسيب‌پذيري را دارا مي‌باشند.

واژه‌هاي کليدي : برنامه‌ريزي،سازمان‌هاي متولي بحران، شهر اصفهان، مديريت بحران شهري

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کليات پژوهش
1-1- شرح و بيان مسأله پژوهشي 2
1-2- اهميت و ارزش تحقيق 3
1-3- اهداف تحقيق 3
1-4 -فرضيه‌ها و سؤال‌هاي پژوهش 3
1-4-1-سؤال‌هاي پژوهش 3
1-4-2-فرضيه‌هاي پژوهش 4
1-5- پيشينه پژوهش 4
1-6- روش تحقيق 5
1-7- مشکلات و محدوديت‌هاي پژوهش 6
1- 8-کاربرد نتايج پژوهش 6
فصل دوم : مفاهيم،مباني نظري وروش ها
2-1- تعاريف و مفاهيم 8
2-1-1- ارزيابي 8
2-1-2- برنامه ريزي 8
2-1-3- بحران 8
2-1-4- انواع بحران 9
2-1-5- انواع بحران به لحاظ منشأ و خاستگاه حادثه 9
2-1- 6- سطوح بحران 10
2-1- 7- مديريت بحران 10
2-1- 8- تعريف بحران و مديريت بحران 11
2-1-9- اهداف مديريت بحران 14
2-1-10- مراحل مديريت بحران 14
2-1-11- ويژگي‌هاي مديريت بحران 15
2-1-12- سطوح مختلف مديريت بحران 15
2-1-13- سازمان‌هاي متولي بحران 16
2-1-14- تعريف و تحليل آسيب‌پذيري 16
2-1- 15- مشخصات زمين 16
2-1-16- تعريف ساختمان 17
عنوان صفحه

2-1- 17- نوع مصالح 17
2-1- 18- خواص فيزيکي مصالح ساختماني 17
2-1- 19- تعريف و مفهوم پي 17
2-1- 20- اسکلت ساختمان 19
2-1- 21- تير و ستون و انواع آن 19
2-1- 22- ديوار 20
2-1- 23- تعريف سقف و انواع آن 22
2-1- 24- سقف در ساختمان‌هاي فلزي 23
2-1- 25- سقف در ساختمان‌هاي صنعتي 23
2-1- 26- نما 23
2-1- 27- تعريف و مفهوم پله 23
2-1- 28- درها 25
2-1- 29- ارتفاع و تعداد طبقات 25
2-1- 30- عمر بنا 26
2-1- 31- کيفيت بنا 26
2-1- 32- عرض معابر مجاور 26
2-1- 33- سيستم هاي گرمايشي 27
2-1- 34- انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفي 27
2-1- 35- طبقه‌بندي مصالح 28
2-1- 36- ويژگي‌هاي بنا – سازه 29
2-1- 37- انواع ساختمان‌ها 29
2-1- 38- سيستم هاي مقاوم در برابر نيروهاي جانبي ساختمان 30
2-1- 39- انواع ساختمان 31
2-1- 40- تحصيلات 33
2-2- ديدگاه‌ها و مباني نظري 34
2-2-1- مصالح اسکلت و ديوار 34
2-2-2- سقف 35
2-2-3- نماي ساختمان 36
2-2-4- محدوديت ارتفاع ساختمان و طبقات آن 37
2-2- 5-وضعيت ارتباطي و دسترسي 37
2-2- 6- عرض معابر 38
عنوان صفحه

2-2- 7- عرض معابر مجاور 39
2-2- 8- درجه محصوريت 39
2-2-9- سرانة فضا براي هر نفر 40
2-2-10- اصول کلي براي طرح سازه‌هاي مقاوم در برابر زلزله 40
2-2- 11- دسته‌بندي ساختمان‌ها از نظر ترافيک (ترافيک جمعيت) 40
2-2- 12- گروه‌بندي ساختمان‌ها بر حسب شکل 41
2-2- 13- تقسيم‌بندي ساختمان‌ها به لحاظ اهميت 41
2-2- 14- ديدگاه‌ها و الگوهاي واکنش در برابر مديريت بحران 42
2-2- 15- نظريات مکاتب مختلف در رابطه با مديريت بحران 43
2-2- 16- ديدگاه‌هاي مديريت بحران 44
2-2- 17- رويکردهاي مديريت بحران 45
2-2- 18- تجارب برنامه‌ريزي و مديريت بحران در کشورهاي مختلف جهان و ايران 46
2-3- روش‌ها و تکنيک ها 49
2-3- 1- معرفي تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP) 49
2-3- 2- روش تحليل SWOT 51
2-3-3- شاخص پراکندگي در اطراف مرکز ميانه 52
فصل سوم: معرفي محدوده مورد مطالعه
3-1- ويژگي‌هاي طبيعي شهر اصفهان 54
3-1-1- موقع جغرافيايي، حدود و وسعت شهر اصفهان 54
3-1-2- شرايط اکولوژيک شهر اصفهان 56
3-1-3- ناهمواري (توپوگرافي) 56
3-1- 4- وضعيت عمومي زمين‌شناسي عمومي منطقة اصفهان 57
3- 1- 5- بررسي کليات زمين‌شناسي اصفهان 57
3-1- 6- لرزه‌خيزي گستره اصفهان 58
3-1- 7- خطر لرزه‌خيزي شهر اصفهان 59
3-1- 8- خاک 59
3-1-9- ويژگي‌هاي آب و هوايي 60
3-1- 10- اقليم شهر اصفهان 60
3-2- ويژگي‌هاي انساني 63
3-2- 1- جغرافياي تاريخي اصفهان(علل وجودي شهر اصفهان) 63
3-2-2- پيشينة تاريخي شهر اصفهان 64
عنوان صفحه

3-2-3- ويژگي‌هاي جمعيتي شهر اصفهان 68
3-2- 4- عوامل شکل‌گيري ساختار شهري اصفهان 69
3-2- 5- مناطق شهرداري اصفهان 70
فصل چهارم : تحليل داده هاي پژوهش
4-1- بررسي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از نظرشاخص هاي مورد مطالعه 73
4-2- تحليل سلسله مراتبي (AHP) ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان 83
4-2-1- بررسي وضعيت آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي شهرداري‌هاي شهر اصفهان 84
4-2-2- بررسي وضعيت آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي هلال‌احمر، بهزيستي، کميته امداد، فرمانداري و ساختمان اداري آتش‌نشاني شهر اصفهان 85
4-2-3- بررسي وضعيت ساختمان‌هاي شرکت مخابرات شهر اصفهان 86
4-2- 4- بررسي وضعيت ساختمان‌هاي شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب و شرکت توزيع برق شهر اصفهان 87
4-2- 5- بررسي وضعيت ساختمان‌هاي مراکز آتش‌نشاني شهر اصفهان 88
4-2-6- بررسي وضعيت ساختمان‌هاي مراکز بهداشتي و درماني شهر اصفهان 90
4-3- تحليل SWOT ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان 92
4-3-1- گام نخست : عوامل داخلي مؤثر بر کاهش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي
بحران شهر اصفهان 92
4-3-2- گام دوم : عوامل خارجي مؤثر بر کاهش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان 94
4-3-3- تحليل عوامل داخلي و خارجي 95
4-3-4- تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدها با استفاده از ماتريسSWOT 97
4-4- شاخص پراکندگي در اطراف مرکز ميانه 99
4- 5- شعاع عملکردي ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني شهر اصفهان 101
4-6- شعاع عملکردي مراکز بهداشتي درماني شهر اصفهان 102
فصل پنجم:: جمع بندي،نتيجه گيري وارائه پيشنهادات
5-1- جمع‌بندي فصول 104
5-2- سؤالات و بررسي فرضيات 104
5-2- 1- سؤال اول 104
5-2- 2- سؤال دوم 104
5-2-3- فرضية اول 105
عنوان صفحه

5-2- 4- فرضية دوم 105
5-3- مشکلات و نارسايي‌ها 106
5-4- پيشنهادات و راهبردها 106
منابع ومأخذ 113

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه

شکل ‏2 1- دياگرام نيازها و منابع 12
شکل2 2- مديريت بحران و ابزارهاي آن درجهت کاهش و جبران خسارت‌هاي ناشي از بحران‌ها 13
شکل ‏2 3- مراحل مديريت بحران 14
شکل ‏2 4- طبقه‌بندي بارهاي متداول وارد بر ساختمان 31
شکل ‏2 5- سطوح استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي 50
شکل3 1- نقشه محدودة مورد مطالعه 55
شکل4 1- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي شهرداري‌هاي شهر اصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري 83
شکل ‏4 2- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي سازمان‌هاي هلال‌احمر،بهزيستي، کميته امداد، فرمانداري، ساختمان اداري آتش‌نشاني شهر اصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري 84
شکل 4 3- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي شرکت مخابرات شهر اصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري 85
شکل 4- 4- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب و شرکت برق شهر اصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري 86
شکل 4 5- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي مراکز آتش‌نشاني شهر اصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري 89
شکل‏4 6- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي مراکز بهداشتي و درماني شهراصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري 90
شکل4 7- آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان 91
شکل4 8- امتيازات کسب شده توسط عوامل مؤثر برکاهش آسيب پذيري ساختمان هاي سازمان هاي متولي بحران 97
شکل4 9- شعاع عملکردي ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني شهر اصفهان تا فاصلة 5/2 کيلومترمربع 100
شکل4 10- شعاع عملکردي مراکز بهداشتي درماني شهر اصفهان تا فاصلة 5/1 کيلومترمربع 101

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه

جدول 2 1- رابطه آسيب‌پذيري و نوع مصالح 34
جدول ‏2 2- مقادير توصيه‌شده براي حداکثر ارتفاع ساختمان (H)به متر و تعداد طبقات(n) 35
جدول 2 3- رابطة عرض معبر و درجة آسيب‌پذيري 38
جدول ‏2 4- رابطه آسيب‌پذيري و سلسله‌مراتب شبکه معابر شهري 39
جدول ‏2 5- مقايسه زوجي يا دو به دوي ساعتي 51
جدول 2 6- مقياس مقايسه دو به دو در AHP 52
جدول 3-1- ميانگين سي ساله بارش شهر اصفهان(1355-1387) 62
جدول 3 2- جمعيت شهر اصفهان در خلال سال‌هاي 1335 تا 1385 و برآورد آن تا سال 1405 68
جدول 3 3- نرخ رشد جمعيت شهر اصفهان از سال 1335 تا 1385 68
جدول 3- 4- بررسي سهم گروه‌هاي سني در شهر اصفهان 69
جدول 3- 5- ويژگي‌هاي جمعيتي و مساحتي شهر اصفهان به تفکيک مناطق چهارده گانه 70
جدول 4 1- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از نظر مصالح پي 72
جدول ‏4 2- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از نظر مصالح اسکلت 72
جدول ‏4 3- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از نظر مصالح ديوار 72
جدول ‏4 4- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از نظر مصالح سقف 73
جدول ‏4 5- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از نظر مصالح نما 73
جدول 4-6- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ مساحت زمين 73
جدول 4-7 – وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ مساحت زيربنا 74
جدول 4-8- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ تعداد درب ورودي 74
جدول 4-9- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهراصفهان ازلحاظ تعداد درب اضطراري 74
جدول 4-10 – وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهراصفهان ازلحاظ موقعيت ساختمان 75
جدول 4- 11- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ عرض معابر اطراف ساختمان 75

عنوان صفحه

جدول 4-12- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ سبک بافت شهر 75
جدول 4-13- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ دفع زباله 77
جدول 4-14- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ سال ساخت 76
جدول 4- 15- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهراصفهان از لحاظ کيفيت ساختمان 76
جدول 4- 16- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از بافت ساختمان 76
جدول4-17- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ تعداد طبقات 77
جدول 4-18- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ تعداد اتاق 77
جدول 4-19- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ ارتفاع ساختمان 77
جدول4- 20- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ تعداد واحدهاي اداري 78
جدول 4- 21- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ تعداد کارکنان 78
جدول 4- 22- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ ميزان تحصيلات کارکنان 78
جدول 4- 23- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ تعداد مراجعين 79
جدول 4-24- وضعيت مراکز بهداشت ودرمان شهر اصفهان از لحاظ تعداد تخت 79
جدول 4- 25- وضعيت مراکز بهداشت ودرمان شهر اصفهان از لحاظ تعداد اورژانس 79
جدول 4- 26- وضعيت مراکز بهداشت ودرمان شهر اصفهان از لحاظ تعداد بخش 80
جدول 4-27- وضعيت مراکز بهداشت ودرمان شهر اصفهان از لحاظ تعداد پزشک 80
جدول 4- 28- وضعيت ايستگاه هاي آتش نشاني شهر اصفهان از لحاظ تعداد دهنه آشيانه 80
جدول4- 29- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان از لحاظ سيستم گرمايشي 81
جدول 4-30- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان ازلحاظ سيستم سرمايشي 81
جدول4- 31- وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهراصفهان ازلحاظ سيستم آتش‌نشاني 81

عنوان صفحه

جدول ‏4 32- وزن معيارها و زير معيارهاي مورد بررسي در پژوهش با استفاده از تکنيکAHP 82
جدول‏4 33- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي شهرداري‌هاي شهر اصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري 83
جدول ‏4 34- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي سازمان‌هاي هلال‌احمر،بهزيستي، کميته امداد، فرمانداري، ساختمان اداري آتش‌نشاني شهر اصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري 84
جدول ‏4 35- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي شرکت مخابرات شهر اصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري 85
جدول ‏4 36- اولويت‌بندي آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب و شرکت توزيع برق شهر اصفهان 86
جدول ‏4 37- وزن معيارها و زير معيارهاي مراکز آتش‌نشاني با استفاده از تکنيکAHP 87
جدول ‏4 38- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي مراکز آتش‌نشاني شهر اصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري 88
جدول ‏4 39- وزن معيارها و زير معيارهاي مراکز بهداشتي و درماني با استفاده از تکنيکAHP 88
جدو ل ‏4 40- اولويت‌بندي ساختمان‌هاي مراکز بهداشتي و درماني شهراصفهان از نظر ميزان آسيب‌پذيري 90
جدول ‏4 41- عوامل داخلي کاهش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان 92
جدول ‏4 42- عوامل خارجي کاهش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهراصفهان 93
جدول ‏4 43- ماتريس عوامل داخلي (قوت ها؛ strangth) 94
جدول ‏4 44- ماتريس عوامل داخلي (ضعف ها؛ weakness) 95
جدول ‏4 45- ماتريس عوامل خارجي (فرصت ها) 95
جدول ‏4 46- ماتريس عوامل خارجي (تهديدها) 96
جدول4 47- امتيازات کسب‌شده توسط عوامل مؤثر بر کاهش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان 97
جدول 5 1- اولويت زماني و مکاني پيشنهادات و راهبردها 108

فصل اول
کليات تحقيق

در اين فصل ضمن شرح و بيان مسأله پژوهش، توضيحاتي در خصوص اهميت و ضرورت انجام اين پژوهش ارائه گرديده و سپس پيشينه پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين در راستاي مسألة پژوهش سه هدف اصلي تدوين گرديده که فرضيه‌هاي متناسب با اين اهداف ارائه شده و در ادامه نيز به طور مختصر روش تحقيق ذکر شده است.در پايان نيز به کاربرد نتايج پژوهش و مشکلات و محدوديت‌ها اشاره شده است.

1-1- شرح و بيان مسأله پژوهشي
در طليعه قرن بيست و يکم، جهان شاهد بلاياي عظيمي است که حوادث طبيعي و غيرطبيعي به وجود آورده است (شايان فر،۱۳۹۱: ۴۴ ) . استقرار فلات ايران بر روي پهنة پر حادثة کره زمين،از جمله،کمربند زلزله آلپ هيماليا، منطقه کوه زايي، برخورداري از اقليم گرم و خشک، تنوع توپوگرافي و شرايط طبيعي ناهمگون و همچنين تغييرات و تحولات اجتماعي و اقتصادي پر شتاب دهه‌هاي اخير، نظير شهرنشيني، دگرگوني در ساختار اقتصادي و تکنولوژيک و قرار گرفتن در دوران گذار اقتصادي، در مجموع شرايطي را به وجود آورده است که وقوع انواع بحران‌هاي محيطي و انساني اجتناب‌ناپذير است.
پراکنش شهرها در نقاط آسيب‌پذير، عدم رعايت قوانين و ضوابط فني و مهندسي در دهه‌هاي گذشته،بافت کهنه و فرسوده اغلب شهرها، وجود ساختمان‌ها و ابنيه هاي کم دوام و وجود جريان‌هاي سيلابي در برخي شهرها، از جمله معضلات مهمي است که در صورت وقوع بحران‌هايي نظير زلزله و سيل، دامنه آن را تشديد نموده و عمق و وسعت فاجعه را مضاعف تر نيز مي‌کند(سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور، ۱۳۸۵: ۳).
با توجه به تمرکز زياد جمعيت، فعاليت‌ها و سرمايه‌ها در شهرها و به ويژه کلان‌شهرها با وقوع يکي از بحران‌هاي طبيعي و انساني و بالأخص بحران‌هاي طبيعي تلفات جاني و مالي زيادي به بار خواهد آمد( آدم پور، ۱۳۸۷: ۴ ) .
1 شهر به عنوان يك ارگانيسم زنده داراي عناصر مختلف از جمله طبيعي و انساني با عملکردهاي متفاوت و در ارتباط متقابل باهم است. تا زماني كه اين عناصر هر يك در راستاي وظايف خود عمل كنند، اين اکوسيستم زنده به بقا و پويايي خود ادامه مي‌دهد.گاهي بر اثر سير نظام طبيعي يا دخالت‌هاي بشر ممکن است عملكرد عناصر مختل شده و از شرايط طبيعي و متعادل خارج شوند و شرايطي ر ا به وجود آورند كه ما آ ن ر ا به وقوع حوادث غيرمترقبه اعم از طبيعي و انساني مي‌شناسيم. اين حوادث نتيجتاً به ايجاد شرايط بحراني در منطقه و بروز مشكلات و مختل شدن روند عادي زندگي مي‌انجامد(محمود زاده،1385: 5).
لذا يکي از اساسي‌ترين اقدامات جهت کاهش تلفات ناشي از وقوع بحران‌ها ” مديريت بحران” است. ساختمان‌هاي اداري خصوصاً اداراتي که مديريت، سازمان‌دهي، امور نجات، انبارداري، اسکان و نگهداري آسيب ديدگان را به عهده‌دارند، در اثر آسيب ديدن علاوه براين که خود عملکردشان را به عنوان يک واحد با وظايف تعريف‌شده از دست خواهند داد در واقع نظام مديريتي شهر نيز آسيب‌ديده و فلج خواهد شد و اين خود باعث به تعويق افتادن عمليات عادي‌سازي پس از بحران شده و خسارات را دوچندان خواهد کرد ( آدم پور، 1387: 4 ) .
لذا مي‌بايست داراي استانداردهاي معماري و شهرسازي باشند تا در مواقع بروز خطرات و حوادث غيرمترقبه احتمال آسيب‌ديدگي آن‌ها کاهش يابد. سازمان‌هاي مورد مطالعه ازجمله : بهزيستي، هلال‌احمر، کميته امداد، بسيج، فرمانداري، دادگستري،مراکز بهداشتي درماني، شهرداري‌ها، مراکز نظامي و انتظامي و آتش‌نشاني، شرکت مخابرات، شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزيع برق، شرکت گاز در مواقع بحران به عنوان مراکز فرماندهي و نهادهاي مديريتي و برخي ديگر از مراکز وظايف اطلاع‌رساني و ارتباط با سازمان‌ها را بر عهده‌دارند.در نتيجه با توجه به عملکرد و وظايف هر سازمان توجه به استانداردهاي معماري و شهرسازي، مقاوم‌سازي، بهينه‌سازي و ايمن‌سازي امري مهم و انکارناپذير است. بنابراين با توجه به نقش کليدي اين سازمان‌ها در مواقع بحران و از سوي ديگر اينکه مي‌توانند مأمني براي آسيب ديدگان و درماندگان باشند بايد داراي محيطي امن و مطمئن با ساختاري قوي و مقاومت بالا و آسيب‌پذيري کم باشد تا بتوانند در مواقع وقوع بحران و پس از آن به خوبي ايفاي نقش کنند و عملکردهاي خوبي از خود نشان بدهند. از طرف ديگر با شناخت ميزان آسيب‌پذيري اين ساختمان‌ها در زمان وقوع بحران مي‌توان تدابيري را جهت کاهش و جلوگيري از وقوع خسارات جاني و مالي در نظر گرفت (يوسفي،۱۳۸۸: ۴).
بحران‌هاي شهري جزء لاينفک بحث مديريت شهري است و اين موضوع در کلان‌شهرها شکل بسيار پيچيده‌تري به خود مي‌گيرد. و به دليل پيچيدگي سازمان اجتماعي و پيچيدگي‌هاي ناشي از ساختار فني کلان‌شهرها بحث مديريت بحران شهري در کلان‌شهرها متفاوت از شهرهاي کوچک‌تر است.و با توجه به کلان‌شهر بودن اصفهان و جمعيت زياد و روبه رشد اين شهر و قرار گرفتن در زون سنندج- سيرجان، وقوع يک زلزله بزرگ يا ساير بلاياي طبيعي و انساني بسيار حائز اهميت خواهد بود و اين امر لزوم توجه و پژوهش بيشتر در مورد بررسي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران در شهر اصفهان را نشان مي‌دهد.

1-2- اهميت و ارزش تحقيق
با توجه به وقوع بحران‌هاي انساني و طبيعي متعدد در شهرها و کلان‌شهرهاي دنيا به ويژه در جهان سوم، لازم است که به طور جدي به مديريت بحران براي کاهش آثار بحران‌ها و مقابله با اثرات منفي آن‌ها توجه شود.خسارات ناشي از انواع بحران‌ها اغلب بيشتر بخش‌هاي يک شهر را در بر مي‌گيرد ويکي از عناصري که بيشتر آسيب‌پذير است و دچار خسارت مي‌شود ساختمان‌ها است. يکي از ابعاد برنامه‌ريزي و مديريت بحران به مقاوم‌سازي و بهينه‌سازي ساختمان‌ها مي‌پردازد. لذا با توجه به اهميت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي مورد مطالعه که متوليان بحران در شهرها هستند و نقشي کليدي در بحران‌ها دارند مصون ماندن آن‌ها در برابر خسارت‌هاي ناشي از بحران‌ها بسيار مهم به نظر مي‌رسد در نتيجه بايد با رعايت اصول معماري و شهرسازي در ساخت‌وساز آن‌ها طول عمر اين ساختمان‌ها را بيشتر و آسيب‌پذيري‌شان را کاهش داد. اهميت پژوهش حاضر در اين است که با برداشت‌هاي ميداني و فعاليت‌هاي تحقيقاتي درصدد ارائة پيشنهادات بسيار منطقي در جهت کاهش بحران در شهر اصفهان است.از يافته‌هاي اين پژوهش مي‌توان براي ساماندهي و مکان‌يابي صحيح سازمان‌هاي متولي بحران و استفاده از مصالح باکيفيت بالا و آسيب‌پذيري کم در ساختمان‌هاي اين سازمان‌ها به منظور کاهش آسيب‌پذيري در هنگام وقوع بحران‌ها بهره برد. لازم به ذکر است که تاکنون در شهر اصفهان مطالعه‌اي در خصوص ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران صورت نگرفته است.

1-3- اهداف تحقيق
اين پژوهش در راستاي اهداف زير تدوين شده است:
– ارزيابي ميزان آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران در شهر اصفهان به هنگام وقوع بحران
-ارائة راهکارهايي جهت کاهش آسيب‌پذيري واحدهاي مورد مطالعه در هنگام وقوع بحران

1-4- فرضيه‌ها و سؤال‌هاي پژوهش
مهم‌ترين سؤال‌ها وفرضيه هاي انجام اين پژوهش عبارت‌اند از:

1-4-1- سؤال‌هاي پژوهش
– نقش ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران در مواقع بروز بحران چيست؟
– سازمان‌هاي مورد مطالعه از نظر مقاومت و ميزان آسيب‌پذيري چگونه هستند؟

1-4-2- فرضيه‌هاي پژوهش
– پراکنش فضايي موقعيت و دسترسي مطلوب سازمان‌هاي متولي بحران نقش بسيار مهمي در کاهش تلفات و کنترل بحران به عهده دارد.
– مقاوم‌سازي و آسيب‌پذيري کم ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران يکي از اساسي‌ترين گام‌ها در مديريت بحران و پدافند غيرعامل در شهرها محسوب مي‌شود.

1-5- پيشينه پژوهش
ادبيات و پيشينة تحقيق و نتايج حاصل از آن در بررسي موضوع، مکمل مطالعه است و سبب مي‌شود که پژوهشگر نسبت به موضوع اشراف بيشتري پيدا کند و بر اطلاعاتش در زمينه موضوع مورد مطالعه افزوده خواهد شد. همچنين از دوباره‌کاري‌هاي مکرر جلوگيري کرده و کارهاي پيشين را تکميل مي‌کند.در نتيجه متغيرهاي مورد نظر در مطالعه را دقيق تر شناسايي نموده و روابط علت و معلولي آن‌ها را بهتر در مي‌يابد.
– فرزام شاد (1385) در پژوهش خود با عنوان مباني نظري معماري در پدافند غير عامل به اين نتيجه رسيده است که ساخت کاربري‌هاي مقاوم و به‌کارگيري اصول و مباني امنيتي در سازمان‌ها و تأسيسات مهم مي‌تواند در کاهش آثار بحران مؤثر باشد و خسارات ثانويه را به طرز چشمگيري کاهش دهد.
– اميرحسين محمدي (1385) در مقالة خود تحت عنوان مديريت بحران با بيان اينکه مديريت بحران شهري جزئي از وظايف و خدماتي است که مديريت شهري فعال و پويا بايد ارائه کند به اين نتيجه مي‌رسد که بهترين گزينه براي مقابله با سوانح پيشگيري از سوانح و برنامه‌ريزي براي مقابله با آن‌هاست.
– تقوايي و آدم پور (1386) درتحليلي که از وضعيت ساختمان‌هاي اداري شهر بن به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران ارائه نموده‌اند، به اين نتايج دست‌يافته‌اند که بيشتر واحدهاي اداري در اين شهر در معرض آسيب‌پذيري کمي قرار دارند.همچنين اين واحدها از نظر فيزيک ساختمان و وضعيت ارتباطي از موقعيت مناسبي برخوردارند اما از لحاظ ايمني در برابر حريق و کيفيت و قدمت متوسط و در نهايت از نظر تراکم و زمان استفاده موقعيت نامطلوبي دارند.
– زياري، قرخلو و احد نژاد (1389) در پژوهش خود با عنوان مدل سازي آسيب پذيري ساختماني شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي نمونه موردي: شهر زنجان به اين نتيجه رسيده‌اند که منطقة 3شهر زنجان و بناهاي واقع‌شده در آن به دليل فرسودگي بافت و استفاده از مصالح کم دوام در ساخت‌وساز و نيز عمر بالاي ساختمان‌ها از آسيب‌پذيري بالايي برخوردار بوده و منطقه دو شهر زنجان، به دليل رعايت استانداردها از جمله آيين‌نامه 2800 و استفاده از مصالح مقاوم در ساخت‌وسازها از آسيب‌پذيري نسبتاً کمتري در مقايسه با دو منطقة ديگر شهر زنجان برخوردار است.
– رضايي (1390) در پژوهش خود با عنوان کاربرد مدل هاي مکان مند و تحليل شبکه در مديريت بحران شهري با استفاده از GIS در منطقه 3 شهر اصفهان به اين نتيجه رسيده است که بدنة خيابان‌هايي که داراي تراکم‌هاي ساختماني و جمعيتي بالا، کيفيت ابنيه پايين، فاصلة زياد تا مراکز امدادي نسبت به ساير بدنه‌ها و درجة محصوريت بيشتري بوده‌اند، امتياز آسيب‌پذيري بالايي آورده و در نتيجه آسيب‌پذير نشان داده‌شده‌اند. در بين نواحي منطقة 3، ناحية 9 داراي بدترين وضعيت از نظر آسيب‌پذيري است و در برنامه‌ريزي براي مديريت بحران بايد در اولويت قرار گيرد. همچنين بدنة معابر و خيابان‌هاي با عرض بيشتر و تراکم ساختماني و جمعيتي کمتر داراي آسيب‌پذيري کمتر و خيابان‌هاي داراي درجة محصوريت بالا و تراکم‌هاي ساختماني و جمعيتي بالا داراي بيش‌ترين آسيب‌پذيري بوده‌اند.بعضي از خيابان‌هاي منطقه به دليل داشتن ترافيک بالا، ايمني و سرعت کم، زياد بودن تقاطع‌هاي چهارراهي و کوچه‌هاي بن بست، در صورت وقوع زلزله مشکل‌ساز خواهند شد و اينکه تعدادي از مراکز امداد و نجات از نظر آسيب‌پذيري در وضعيت بدي قرار دارند و در زمان وقوع بحران به جاي اينکه امدادرساني کنند خود نيازمند امداد فوري مي‌باشند.
– محمدي سوادکوهي(1390) در پژوهش خود با عنوان بررسي وضعيت واحدهاي مسکوني شهر ساري به منظور برنامه ريزي ومديريت بحران به اين نتيجه رسيده است که محلات 4و5و8 شهر ساري داراي بالاترين آسيب‌پذيري از نظر شاخص‌هاي مورد مطالعه هستند و متأسفانه محله‌اي با آسيب‌پذيري بسيار کم وجود ندارد.
– ابراهيم‌زاده،کاظمي زاده و قنبري(1391) در پژوهش خود با عنوان تحليلي برآسيب پذيري ناشي از زلزله با تأکيد برارائة الگوي بهينة مکان يابي کاربري هاي ويژه(بهداشتي- درماني وآموزشي) مطالعة موردي بافت فرسودة شهر تبريز به اين نتيجه رسيده‌اند که الگوي پراکنش کاربري‌هاي ويژه در بافت فرسوده شهر تبريز در وضع موجود از الگوي مناسبي برخوردار نيست، به طوري که در شرايط بحران جهت خدمات اورژانس و اسکان موقت عملاً نيمي از محدوده به اين کاربري‌ها دسترسي نخواهد داشت.
تفاوت اين پژوهش با پژوهش‌هاي ذکرشده در اين است که در اغلب اين پژوهش‌ها مناطق شهري از نظر آسيب‌پذيري مورد بررسي قرارگرفته‌اند و يا فقط کاربري‌هاي ويژه از نظر چند معيار مورد بررسي قرارگرفته‌اند و تا کنون هيچ‌گونه پژوهشي در ارتباط با آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران صورت نگرفته است.

1-6- روش تحقيق
اين پژوهش از نظر هدف کاربردي – توسعه‌اي و از نظر روش اسنادي، توصيفي – تحليلي و ميداني است.اين پژوهش در 5 مرحله صورت گرفته است: مرحله اول : شناخت موضوع مرحله دوم: مطالعه کتابخانه‌اي( بررسي منابع و پيشينه‌هاي موجود) مرحله سوم: جمع‌آوري اطلاعات در چارچوب موضوع مرحله چهارم :پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات مرحله پنجم: نگارش و تنظيم نهايي رساله و ارائه آن.جامعه آماري تحقيق حاضر ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران در شهر اصفهان است.
روش جمع‌آوري اطلاعات اعم از توصيفي و مکاني از طريق مراجعه به کتابخانه،مراکز علمي تحقيقاتي و سازمان‌هاي ذي‌ربط، فيش‌برداري،پرسشنامه و مصاحبه و مشاهده و برداشت ميداني و منابع اينترنتي و استفاده از آمارهاي موجود صورت خواهد گرفت. ابزار تجزيه تحليل در اين پژوهش نيز استفاده از مدل ها و روش‌هاي آماري در زمينة تحليل آسيب‌پذيري با استفاده از نرم‌افزارهاي آماري و گرافيکي مانند Spssو Excel و استفاده از نرم‌افزارهاي Expert choice, GIS براي تحليل داده‌ها است. همچنين با استفاده از مدل مرکز ميانه پراکنش فضايي موقعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي مورد مطالعه نشان داده شده است. در ادامه نيز با استفاده از مدل (swot) راهبردهايي جهت کاهش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي مورد مطالعه ارائه نمود ه ايم.

1-7- مشکلات و محدوديت‌هاي پژوهش
همانند اغلب پژوهش‌ها اين پژوهش نيز با مشکلاتي روبرو بوده است که به شرح ذيل بيان مي‌شود:
-عدم همکاري و همکاري ضعيف برخي از سازمان‌ها به دليل بروکراسي اداري و عدم اعتقاد به فرهنگ تحقيق و پژوهش در کشور
– عدم دستيابي به برخي از اطلاعات لازم به دليل ماهيت محرمانه آن‌ها و عدم اطمينان کامل نسبت به اطلاعات موجود
– کمبود متخصص در زمينة مديريت بحران در سطح استان به منظور مساعدت در انجام تحقيق

1-8- کاربرد نتايج پژوهش
پژوهش حاضر با ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان‌هاي متولي بحران شهر اصفهان در برنامه‌ريزي و مديريت بحران شهري و توسعة علم تأثير زيادي دارد.همچنين مي‌تواند در سازمان‌هاي زير کاربرد داشته باشد و به عنوان طرح پژوهشي توسط اين سازمان‌ها مبنا قرار گيرد:
– هلال‌احمرشهرستان
– آتش¬نشاني شهرستان
– نيروي انتظامي شهرستان
– ناحيه مقاومت بسيج
– شهرداري مرکزي ومناطق
– شرکت مخابرات شهرستان
– شرکت برق شهرستان
– شرکت آب و فاضلاب شهرستان
– شرکت گازشهرستان
– فرمانداري
– شبکه بهداشت و درمان شهرستان
– دادگستري شهرستان
– سازمان بهزيستي شهرستان
– کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان
– ستاد مديريت بحران استانداري

2
3
4
5
6
7
8 فصل دوم
مفاهيم، مباني نظري و روش‌ها

در اين فصل ابتدا واژه‌هاي کليدي تعريف و مفهوم آن‌ها توضيح داده مي‌شود سپس استانداردهاي ساخت‌وساز و وظايف سازمان‌هاي متولي بحران و نقش آن‌ها در بحران اشاره مي‌شود در ادامه نيز نظريات و ديدگاه‌هاي مختلف در رابطه با مديريت بحران ارائه مي‌گردد و در آخر نيز تکنيک ها و روش‌هايي که در اين پژوهش مورد استفاده قرار مي‌گيرند، بيان مي‌شوند.

2-1- تعاريف و مفاهيم
2-1-1- ارزيابي
از نظر لغوي واژة ارزيابي به معني تعيين ارزش چيزي است . به گفته برخي از صاحب‌نظران، ارزيابي با دو واژة ارزشيابي و سنجش مترادف است و نمي‌توان بين اين سه واژه تفاوت معنايي و مفهومي قائل شد . عده‌اي نيز اين سه واژه را از يكديگر تفكيك كرده و حيطة كاربرد آن را درجه‌بندي کرده‌اند . به عنوان مثال ابيلي ارزشيابي را جامع تر از ارزيابي مي‌داند و حيطة كاربرد آن را وسيع تر از ارزيابي مي‌شمارد، درحالي‌که سيف ارزشيابي را جامع تر از سنجش دانسته و سنجش را جزئي از ارزشيابي مي‌داند . به نظر كيامنش ارزيابي به منظور ارزيابي عملكرد فراگير يا فراگيران و ارزشيابي به منظور ارزشيابي برنامه، دوره، درس و يا مؤسسه به كار گرفته مي‌شود (evalautoinedu.persianblog.ir/post/1) . عمل يافتن ارزش و بهاي هر چيز، سنجش و بررسي حدود هر چيز و برآورد کردن ارزش آن (معين،۱۳۶۲: 199). ارزيابي عمل يافتن ارزش هر چيز (دهخدا، 1328: 1814).کرونباخ «ارزيابي» را عبارت از: «گردآوري و استفاده از اطلاعات براي تصميم‌گيري درباره برنامه‌هاي آموزشي» مي‌داند. دکتر ماروين الکين در تعريف «ارزيابي» مي‌نويسد: ارزيابي «فرا گرد تشخيص حيطه‌هاي تصميم‌گيري مورد نظر و انتخاب نوع اطلاعات متناسب براي تصميم‌گيري درباره انتخاب گزينه‌هاي تصميم‌گيري» است (بولا،1362: 9و8).

2-1- 2- برنامه‌ريزي
فرايند ذهني و عملي مجموعه‌اي از تصميم‌گيري‌هاي سنجيده‌اي است که بر اساس قيودات کمي،کيفي، زماني و مکاني شيوة دخالت انسان را در موضوعي مشخص بيان مي‌کند( رهنمايي و شاه حسيني، 1386: 6). کوششي در جهت انتخاب بهترين برنامه‌ها در جهت رسيدن به هدف‌هاي مشخص است(شيعه، 1386: 86).فرايند انتخاب راهبردي، کسب توانايي، پيش‌بيني آينده و انطباق با امور پيش‌بيني‌نشده است (Friend & Jessop,1969:7 ).
يک جريان آگاهانه که به منظور دستيابي به اهداف معين و مشخص، انجام يک سلسله اقدامات و فعاليت‌هاي مرتبط به يکديگر را در آينده پيش‌بيني مي‌کند(معصومي اشکوري، 1370: 46).
برنامه‌ريزي فرايندي است آينده‌نگر که به شدت تأثيرپذير از گذشته و حال است، برنامه‌ريزي دانش‌هاي عملي و تکنولوژيک را با فعاليت‌هاي ساخت اجتماعي مرتبط مي‌سازد(Friedman,1987:61).

2-1-3- بحران
بحران از ريشة يوناني krisis به معني تصميم عاجل مي‌آيد( Larousse,2003: 386).
يک تغييراست که ممکن است ناگهاني واقع شود و منجر به مشکلات اضطراري شود.به هر حال بحران‌ها رويدادهاي غيرقابل‌پيش‌بيني هستند (Efficiency unit vision and mission, 2009:1).

منابع ومآخذ
– ابراهيم‌زاده، عيسي، شمس اله، کاظمي زاد، حکيمه، قنبري(1391)، تحليلي بر آسيب‌پذيري ناشي از زلزله با تأکيد بر ارائة الگوي بهينة مکان‌يابي کاربري‌هاي ويژه( بهداشتي –درماني و آموزشي)مطالعه موردي: بافت فرسوده شهر تبريز،مجلة جغرافيا و آمايش شهري –منطقه‌اي، شماره4.
– احد نژاد، محسن و ديگران (1386)، ارزيابي آسيب‌پذيري سکونتگاه‌هاي حاشيه‌اي و غيررسمي در برابر زلزله با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي نمونه موردي اسکان غيررسمي اسلام‌آباد شهر زنجان، اولين کنفرانس GIS شهري، دانشگاه شمال، آمل.
– احمدي، ليلا(1390)، تحليل فضايي مديريت بحران در بخش مرکزي شهرها با استفاده از GIS (نمونه موردي: بخش مرکزي شهر تبريز)، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، گروه جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
– استاد سرائي، رضا(1385)، اشتباهات رايج در مديريت بحران و مديريت جستجو و نجات، دومين کنفرانس بين‌المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي، شرکت کيفيت ترويج، تهران.
– استانداري اصفهان(1387)، تحليل تطبيقي نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال‌هاي 1385- 1375 استان اصفهان، چاپ نگار اصفهان.
– اسدي نظري، مهرنوش(1383) برنامه‌ريزي و مکان‌يابي اردوگاه‌هاي اسکان موقت بازماندگان زلزله، پايان‌نامه کارشناسي ارشد شهرسازي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده هنر.
– ايزدي، مليحه(1388)، بررسي و تحليل توزيع متعادل و متوازن خدمات فرهنگي در مناطق شهر اصفهان، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، گروه جغرافيا گرايش برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
– آدم پور، الهام (1387)، تحليلي بر وضعيت معماري و شهرسازي ساختمان‌هاي اداري با تأکيد بر حوادث غيرمترقبه در شهرستان‌هاي استان چهارمحال و بختياري، پايان‌نامه کارشناسي ارشد- دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد.
– آسايش، حسين، عليرضا، استعلاجي(1382)، اصول و روش‌هاي برنامه‌ريزي ناحيه‌اي(مدل ها، روش‌ها و فنون)، انتشارات آزاد اسلامي واحد شهر ري، چاپ اول.
– آفتاب، احمد (1386)، آسيب‌پذيري شهر بابلسر در برابر زلزله،پايان‌نامه دوره کارشناسي ارشد،دانشگاه مازندران، دانشکده ادبيات و علوم انساني.
– آمبرسيزن، ن، ملوين، ج (1370)، تاريخ زمين‌لرزه‌هاي ايران، انتشارات آگاه، دانشگاه تهران.
– آهنچي، محمد(1376) مديريت سوانح: سوابق، مفاهيم، اصول و تئوري ها، کتاب يکم، جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، مرکز آموزش و تحقيقات :تهران.
– بديعي، ربيع،جغرافياي مفصل ايران، جغرافياي طبيعي، جلد1، انتشارات اقبال.
– بردي آنامراد نژاد،رحيم(1384)، الگوي توزيع فضايي شهرهاي استان گلستان، مجلة آموزش جغرافيا، شماره2.
– بري، رابين(1371)، اردشير، اطيابي، ساختمان‌سازي، انتشارات شفق، جلد 1، چاپ اول.
– بري، رابين(1371)، اردشير، اطيابي، ساختمان‌سازي، انتشارات شفق، جلد 2، چاپ اول.
– بري، رابين(1371)، اردشير، اطيابي، ساختمان‌سازي، انتشارات شفق، جلد 4، چاپ اول.
– بلاذري، احمد بن يحيي (1364)، « فتوح البلدان»،ترجمه آذر تاش آذر نوش، تهران، انتشارات سروش، جلد دوم.
– بولا. اچ. اس (1362)، ارزيابي آموزشي و کاربرد آن در سوادآموزي تابعي. ترجمه عباس بازرگان. نشر دانشگاهي.
– بويل، آ.جي(1366)،حسن انوشه، تاريخ ايران کمبريج از آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان، جلد پنجم، چاپ اول، تهران، انتشارات اميرکبير.
– بيات، عزيز الله،(1374)، شناسايي منابع و مآخذ تاريخ ايران ؛ از آغاز تا مشروطيت، جلد دوم، تهران، انتشارات اميرکبير.
– پوراحمد و ديگران(1388)، بررسي ابعاد پيشگيري از بحران زلزله مطالعه موردي شهر بابل، مجله مطالعات و پژوهش‌هاي شهري و منطقه‌اي، سال اول، شمارة اول، اصفهان.
– تابش پور،محمدرضا(1384) انواع خسارت و خرابي‌هاي ناشي از زلزله، مجله راه و ساختمان،سال سوم،شماره 26،
– تقوايي، مسعود و سيد رامين غفاري(1385)، اولويت‌بندي بحران در سکونتگاه‌هاي روستايي (با روش AHP) (مطالعه موردي: دهستان بازفت)، مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان، شماره 20،صص74-47.
– تقوايي، مسعود،الهام،آدم پور (1387)، تحليلي بر وضعيت ساختمان‌هاي اداري به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران شهري مطالعه موردي: واحدهاي اداري شهر بن، مجله بنا، شماره 32و33.
– تقوايي مسعود،حسين، کيومرثي(1391)، کاربرد تکنيک ها و مدل ها در برنامه‌ريزي و مديريت توريسم،انتشارات معظمي،چاپ اول.
– توماس اي. درابک، و جي هواتمر، جرالد ( 1383 )، مديريت بحران، اصول و راهنماي عملي براي دولت‌هاي محلي، انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌ريزي شهري وابسته به شهرداري تهران.
– حاتمي نژاد، حسين و همکاران (1387) ارزيابي ميزان آسيب‌پذيري لرزه‌اي در شهر(نمونه مورد مطالعه : منطقه 10 شهرداري تهران)، پژوهش‌هاي جغرافياي انساني، 68،20ـ 1.
– خزائي، هوشيار(1386)، روش‌هاي اجراي ساختمان، چاپ اول.
– خوشحال، جواد(1370)، بررسي پديدة يخبندان در ارتباط با محصولات کشاورزي استان اصفهان، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، گروه جغرافيا،دانشگاه اصفهان، اصفهان.
– دباغيان،رضا(1384)، بحران و مديريت بحران (بررسي آثار مثبت و منفي بحران در سازمان‌ها).
– درامپ، پل(1969)، پي سازي، کامبيز، بهينا، انتشارات دانشگاه تهران.
– دفتر امور مقررات ملي ساختمان (1388)، مبحث پنجم، چاپ ششم، نشر توسعه ايران.
– دفتر امور مقررات ملي ساختمان (1388)، مبحث چهارم، چاپ ششم، نشر توسعه ايران.
– دفتر امور مقررات ملي ساختمان (1388)، مبحث ششم، چاپ ششم، نشر توسعه ايران.
– دفتر امور مقررات ملي ساختمان (1388)، مبحث هفتم، چاپ هفتم، نشر توسعه ايران.
– دفتر امور مقررات ملي ساختمان (1388)، مبحث هفدهم، چاپ ششم، نشر توسعه ايران.
– دفتر امور مقررات ملي ساختمان(1385)، مبحث اول، نشر توسعه ايران
– دفتر امور مقررات ملي ساختمان(1388)، مبحث دوم، نشر توسعه ايران.
– دفتر امور مقررات ملي ساختمان(1389)، مبحث پانزدهم، چاپ چهارم، نشر توسعه ايران.
– دهخدا، علي‌اکبر(1328)، لغت‌نامه، شماره مسلسل: 6. تهران.
– دهقان نژاد، فاطمه(1386)، بافت قديم نصف جهان، سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان، چاپ اول، اصفهان.
– ذو اشتياق، محمد(1377) چکيده طرح جامع تهران(طرح ساماندهي)، چاپ دوم، انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌ريزي شهري.
– رضايي، ميثم (1390)، کاربرد مدل هاي مکان مند و تحليل شبکه در مديريت بحران شهري با استفاده ازGIS (مورد مطالعه: منطقه 3 شهر اصفهان )، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، گروه جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
– روشندل اربطاني، طاهر و ديگران(1388)، تدوين الگوي جامع فرا گرد مديريت بحران با رويکرد نظم و امنيت، فصلنامه دانش انتظامي، سال دهم، شماره دوم.
– رهنمايي،محمدتقي، پروانه، شاه حسيني( 1383)، فرايند برنامه‌ريزي شهري ايران، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران.
– زهرايي، سيد مهدي و ارشاد، ليلي(1384)، بررسي آسيب‌پذيري لرزه‌اي ساختمان‌هاي شهر قزوين، نشريه دانشکده فني دانشگاه تهران، جلد 39، انتشارات دانشگاه تهران.
– زيرک باش، ديبا(1386)، تحليل بازارهاي گردشگري شهر اصفهان و راهکارهاي توسعة آن (با¬¬ تأکيد برگردشگران خارجي)، پايان نامة دکتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
– سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور(1385)، مديريت بحران شهري، انتشارات مرکز مطالعات و خدمات تخصصي شهري و روستايي، پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي،تهران.
– سالنامه آماري استان اصفهان (1385): دفتر آمار و اطلاعات معاونت برنامه‌ريزي استانداري اصفهان.
– سيد صدر، سيد ابوالقاسم(1371)، معماري و اصول طراحي ساختمان، چاپ اول.
– شاه نظري، محمدرضا، علي‌محمد، معتمد(1375)، مصالح ساختماني، چاپ دوم، انتشارات اسکار.
– شاهبازي، ناصرالدين،(1391)، روش‌هاي اجرايي ساختمان، چاپ ششم، انتشارات ياوريان.
– شاه‌پسندي، م(1383)، بررسي مقدماتي لرزه زمين ساخت و زمين‌لرزه در پهنه استان اصفهان، ويژه‌نامه زلزله.
– شاهي، جليل( 1384)، اجزاء ساختمان، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه يزد.
– شايانفر،حجت علي(1391)، بررسي سير تحول مديريت حوادث و سوانح(مديريت بحران) در ايران، ماهنامه طاق، شماره 64-65.
– شايسته، محمود رضا، قاسمي، منصور(1383)، اصفهان بهشتي کوچک اما زميني، انتشارات نقش خورشيد، اصفهان.
– شفقي، سيروس(1381)، جغرافياي اصفهان، ويرايش دوم،، چاپ اول، انتشارات دانشگاه اصفهان.
– شکيب، همزه و علي مقدسي موسوي ( 1385 )، مديريت بحران در پايتخت، مجموعه مقالات دومين سمينار ساخت‌وساز در پايتخت، 1 تا 3 خرداد، دانشگاه تهران.
– شکيب، همزه، مقدسي موسوي، علي،(1385)، مديريت بحران در پايتخت، مجموعه مقالات دومين سمينار ساخت‌وساز در پايتخت، 1تا 3خرداد، دانشگاه تهران.
– شهيدي، سعيد (1373)، اصول طراحي ساختمان‌هاي اداري و بانک‌ها، چاپ اول.
– شيعه، اسماعيل و ديگران (1389):بررسي آسيب‌پذيري شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي معکوس (IHWP), GISمطالعه موردي منطقه 6 شهرداري تهران، چهارمين کنگره بين‌المللي جغرافيدانان جهان اسلام، دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان.
– شيعه، اسماعيل ( 1386)، کارگاه برنامه‌ريزي شهري، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران.
– صنيعي، راحله (1385)، تحليل فضايي آسيب‌پذيري و مديريت بحران زلزله در بخش مرکزي تهران (مناطق 11و12) با استفاده از GIS،پايان‌نامه کارشناسي ارشد، گروه جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
– طاهري انارکي،منصور (1371)، مهندسي محيط،مرکز نشر دانشگاه شيراز.
– عبدالهي، مجيد .( 1382 )، مديريت بحران در نواحي شهري، تهران، سازمان شهرداري کشور.
– عبدالهي، مجيد(1382)، مديريت بحران در نواحي شهري(سيل و زلزله)، انتشارات سازمان شهرداري‌هاي کشور، چاپ دوم، تهران.
– عزيزي، محمدمهدي(1382)، تراکم در شهرسازي، اصول و معيارهاي تعيين تراکم شهري، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران.
– عزيزي، محمدمهدي، رضا، اکبري(1387)، ملاحظات شهرسازي و سنجش آسيب‌پذيري شهرها از زلزله، نشريه هنرهاي زيبا، شماره 34.
– غازي، ايران(1377)، برنامه‌ريزي ناحيه‌اي، جزوه درس کارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
– فرزام شاد، مصطفي (1385)، مباني نظري معماري در پدافند غيرعامل، مؤسسه انتشاراتي جهان جام جم، تهران.
– قائد رحمتي، صفر(1387)، تحليل فضايي آسيب‌پذيري مساکن شهري در برابر زلزله ( نمونه موردي: شهر اصفهان)، رساله دکتري تخصصي، گروه جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
– قديري، محمدعلي(1381)،کاربرد روش‌هاي برنامه‌ريزي شهري( کاربري زمين) در کاهش آسيب مناطق شهري در برابر زلزله مطالعه موردي منطقه 17 تهران، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.
– کاردان، محسن، سرمد نهري، امير (1387 )، مرجع ديتلهاي ساختماني،انتشارات سيماي دانش.
– گلابدار، حميدرضا(1374)، بررسي مسائل و مشکلات آب و فاضلاب شهر اصفهان با تاکيد بر هيدرو اقليم، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، گروه جغرافياي طبيعي، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
– ماهرالنقش، محمود(1372)، اصول فني ساختمان، چاپ نهم.
– مجابي، سيد شمس‌الدين (1370)، بررسي پديده طبيعي زلزله و محاسبه سازه‌هاي مقاوم در مقابل آن، چاپ دوم، انتشارات جهاد دانشگاهي.
– محمدي سوادکوهي، خديجه (1390)، بررسي وضعيت واحدهاي مسکوني شهر ساري به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، گروه جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
– محمدي، جمال(1378)، تحليل فضايي(مکان‌يابي) مراکز خدمات شهري (نمونه موردي:مکان‌يابي سيستم هاي توزيع زنجيره‌اي خرده‌فروشي در شهر اصفهان)، پايان‌نامه دکتري تخصصي، گروه جغرافيا، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
– محمود زاده، امير، پيراسته، سعيد (1388 )، آشنايي با مفاهيم مديريت بحران، انتشارات علم آفرين.
– مرکز آمار ايران( 1385)، سرشماري عمومي نفوس و مسکن.
– مرکز آمار ايران(1390)، سرشماري عمومي نفوس و مسکن.
– معصومي اشکوري، سيد حسن، (1370)، اصول و مباني برنامه‌ريزي منطقه‌اي، سازمان برنامه و بودجة استان گيلان.
– معين، محمد (1362)، فرهنگ فارسي،جلد اول. انتشارات اميرکبير.
– مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (1384)، طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله- آئين کار(استاندارد 2800)، ويرايش سوم.
– نادعلي، ندا(1390)، مکان‌يابي کمپينگ هاي گردشگري در شهر اصفهان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، گروه جغرافيا و برنامه‌ريزي توريسم، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
– ناطق الهي، فريبرز، معتمدي، مهرتاش (1385 )، طراحي و اجرا ساختمان‌هاي بنايي مقاوم در برابر زمين‌لرزه، انتشارات نورپردازان
– نبوي، بهروز( 1376)، روش تحقيق در علوم اجتماعي، انتشارات فروردين، چاپ هيجدهم، تهران.
– هنرفر، لطف‌الله(1376)، تصويري از اصفهان پيش از اسلام، ميراث جاويدان، شماره 19و20.
– هيئت‌وزيران (1388)، طرح جامع امداد و نجات کشور، شماره185645/ ت 40792 ک .
– يوسفي، مهدي(1388)، بررسي وضعيت و نقش بناهاي غيرمسکوني در مديريت بحران مطالعه موردي(شهر اقليد)، پايان‌نامه کارشناسي ارشد – دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد.

– Barbieri, A., Mantegazza, G. and Gatti, A. “ Behaviour of masonry walls subject to shear stresses and reinforced with FRCM ”, 2nd Specialty Conference on the Conceptual Approach to Structural Design, Milan, Italy, July, 2003, 257-264.
– Booth , SA.(1993): Crisis Managmnt Stretegy,London, Routledge.
– Brower, David, J & Charles, Bohl(2000): Principle and practice of hazard mitigation Emmets burg , MD : FEMA.Emergency management higher education college course,April.
-Bertolini,M,M,Braglia.(2006),Aplication of the AHP Metodology in Making a Propozal for a Public Work Contract.17 january,International Journal of Project Management,Volume 24,Issue 5.
-Bertrand,L & Hawarence,S( 1986), The human factor in high fire risk urban residential areas : A pilot study in new or leans Department of commerce, national fire prevention and control administration.
-Department for communities and local government;( 2009)
-Efficiency unit vision and mission ( 2009), Crisis Management An International Overview.
-Fischer III, Henry, scharnberger, charls k and Geiger, charlesJ, (1996), Redusing bility in Low to moderate risk areas, Disaster prevention and management, volume5, Number4,MCB university, ISSN 0965 – 3562.
– Friedman,J(1987): Phanning in the public Domain: Princeton university press, p61.
-Friend, J, K, and Jessop ,W,N( 1969): Local governmental and strategic, London, tavistock puplications.
-Gharakhlou,M.(2009):Crisis Risk in Urban Slum, “CAG” , ETAVA, Canada.-
-Geneva,,u,(1992): Disaster prevention and mitigation a compen Diam of the current knowledge.
-Ghafory – Ashtiany,M., (1999), Rescue Operation and Reconstructions in Iran Disaster Prevention and Management Volume 8, Number 1, MCB University, Issn,3362-0965.
-Henderson, R.C., Fricke, K.E., Jones, W.D. and Beavers, J.E.(2003) “ Summary of a large- and small-scale unreinforced masonry infill test program ”, Journal of Structural Engineering, December, 1667-1675.
– Keritner, Robert, (2001), “Management”, 5th edition, Boston: Houghto MifflinCo.
– Larousse (2003): Dictionnaire Encyclop edique Larousse,Librairie, Paris.
– Maheri, M.R. and Rahmani, H. “ Static and seismic design of one-way and two-way jack arch masonry slabs ”, Engineering Structures,2003, 25, 1639-1654.
– Memari, A.M., Burnett, E.F.P. and Kozy, B.M (2002.) “ Seismic response of a new type of masonry tie used in brick veneer walla ”, Construction and Building Materials, 397-407.
– Mohanty William K.M. Yanger Walling, Sankar Kumar Nath and Indrajit Pal(2007), First Order Seismic Microzonation of Delhi, India Using Geographic Information System(GIS), Natural Hazards, no : 40,pp: 245-260.
-Mansourian et al(2006) :Using SDI and web – Based system to Facilitate Disaster Management, “computes and Geosciences”,No32.
-Mirzaei,H.Yavar,B.Mirtaheri,M.2008: Lessons Learn From Disaster management In sistan Drought a long the worlds 7th International Pora, Davos,Switzerland
-Nateghi –A,Fariborz,(2001), Earthquake scenario For the megacity of Tehran,Disaster Prevention & Management,Vol.10,No .2,MCB university . ISSN 0965-3562.
– Nudell,Mayer(1988):The Hand Book for Effective Emergency and crisis Management, Lexington Books, USA.
– Rangelova, F.(2003)“ Earthquake and blast shock loading on masonry veneer structures ”, 5th Asia-Pacific Conference on Shock & impact loads on Structures, Changsha, Hunan, China, November, 323-327.
– Roberts, Jonathan, (1988), Dicision – Making during international crisis, London: Mac Millan, press LTD.
-Shirley C. Raines ,(2012), Crisis management plan.
-Sipahi Seyhan and Mehpare Timor(2010),The analytic hierarchy Process and analytic network process : an overview of applications, Management Decision, Vol: 48,No:5,pp:775-808.
-Son Yu,C (2002), A GP-AHP method for solving group decisionmaking fuzzy AHP problems,Computer and Operations Research (29), pp: 1969-2001.
-Taghdi, M., Bruneau, M. and Saatcioglu, M.(2000)“ Analysis and design of low-rise masonry and concrete walls retrofitted using steel strips”, Journal of Structural Engineering, September, 1026-1032.
-The Office of Safe and Drug- Free Schools –U.S. Departement of Education Safe ( 2007), Practical Information on Crisis Planning. University of Essex(2012), Crisis Management Plan.
-Waugh, William (2000): Living with Hazards Dealing with Disaster an I ntroduction to Emergency Management,Armonk, New York: M.E.sharper, Inc.
-Zhijun tong, Zhang jiquan E Liu Xingpeng (2009), GIS-based risk assessment of grassland fire disaster in western jilin province, China, Stoch Environ Res Risk Assess,vol: 23,pp:463-471.
http:// fa.wikisource.org-
http://abbas-valadi.persianblog.ir-
http://disaster-management.persianblog.ir-
http://elmi.mahdiehkerman.com-
http://epedc.ir-
http://ray.tums.ac.ir-
http://wikipedia.org-
http://www.abfaesfahan.ir-
http://www.abfamazandaran.ir-
http://www.eepdc.ir-
http://www.isfahancity.blogfa.com-
http://www.justice.ir-
http://www.nigc-isfahan.ir-
http://www.ostan- chb.ir-
http://www.tci.ir-
-http://www.tci.ir
www.isfahan.ir-
-www. evalautoinedu.persianblog.ir
www.emdad.ir-
www.forum.98ia.com-
www.gorgan125.ir –
www.Isfahanportal.ir-
www.isfp.ir-
www.msrt.ir-
www.rcs.ir-
www.vojoudi.com-

Abstract
Urban crisis is an inseparable component of urban management discussion. This topic becomes more sophisticated in metropolises. According to high and growing population of Isfahan as a metropolis and its establishment in Sanandaj-Sirjan zone, occurrence of a severe earthquake or other human and natural disasters is an important issue. Therefore, we should notice to crisis management to reducing effects of crises and confronting to their negative effects. Losses resulted from kinds of crises encompass most part of a city and one of elements which is more vulnerable are buildings. One of dimensions of crisis management and planning is about strengthening and optimizing buildings. Hence, according to importance of studied organizations’ buildings, which are responsible for crisis in cities and play a key role in crises, it seems very important to keep them safe against losses resulted from crises. Consequently, we should increase life span of these buildings and reduce their vulnerability regarding urbanization and architecture principles during constructing them; because in case of vulnerability, they will lose performance and city management system will paralyze.
The main objectives of this research are assessing vulnerability rate of official buildings, which belong to organizations responsible for crisis in Isfahan during crisis occurrence and providing strategies in order to reducing vulnerability of studied units to acquit before, during and after crisis. This research is applied-developmental in accordance of objective, documentary, descriptive-analytical and fielded based in accordance of method. Analysis tools in this research are using models and statistical methods in ground of vulnerability analysis using graphical and statistical software such as Spss and Excel and using GIS, Expert choice software to analyzing data. In addition, we showed spatial distribution of situation of studied organizations’ buildings using mean center model.
In following, we presented some guidelines to reducing vulnerability of buildings in question using SWOT model. Results of the research show that among buildings of treatment and sanitary centers, ZAHRA ZEINABIYEH hospital has the highest vulnerability with weight 0.053 and Alzahra hospital has the lowest vulnerability with weight 0.028. Among firefight centers, station 2 is the most vulnerable firefighting station with weight 0.055 and station 12 has the lowest vulnerability with weight 0.035. Among other organizations, building of 11th sector urban service municipality placed first rank for very low vulnerability with weight 0.019 and Red Crescent building of the town has the highest vulnerability with weight 0.113.

Keywords: Planning, Crisis responsible organizations, Isfahan city, Urban crisis management

University of Isfahan
Faculty of Geographic Sciences And Planning
Department of Physical geography

M.A.Thesis

Evaluation of the Conditions of Responsible Agancies for Crisis Bildings in Isfahan for Panning and Uban Crisis Management

Supervisor:
Dr. Masoud Taghvaei

Advisor:
Dr.Hamidreza Varesi

By:
………………………….

January 2013

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارزيابي وضعيت ساختمان‌هاي سازمان¬هاي متولي بحران درشهراصفهان به منظور برنامه‌ريزي و مديريت بحران شهري”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 7 =