حراج!

ارزيابي پذيرش يادگيري سيار در دانشگاه‌هاي ايران

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

shiraz-university-thesis-download

دانشگاه شیراز

دانشكده‌ي مهندسي

 

پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد در رشته‌ي مهندسي فناوري اطلاعات (تجارت الکترونيک)

 

عنوان پايان نامه

ارزيابي پذيرش يادگيري سيار در دانشگاه‌هاي ايران

 

244 صفحه

چكيده

 

ارزيابي پذيرش يادگيري سيار در دانشگاه‌هاي ايران

 

يادگيري سيار به فرآيند آموزشي اطلاق مي‌شود که بدون نياز به اتصال فيزيکي و پيوسته به کابل‌هاي شبکه و از طريق ابزار سيار و قابل حملي همچون رايانه ‌هاي قابل حمل، تلفن‌هاي همراه، دستيار ديجيتال شخصي و غيره امکان آموزش و يادگيري را براي هر فرد در هر زمينه، هر زمان و مکان بدون محدوديت فراهم مي‌سازد.

در اين پژوهش، عوامل موثر بر پذيرش دانشجويان در دانشگاه‌هاي ايران به عنوان جامعه‌اي مشتمل بر فراگيران سيستم‌هاي آموزشي، از خدمات يادگيري سيار مورد بررسي قرار گرفته است. ابتدا عوامل موثر بر پذيرش يادگيري سيار شناسايي شد و پس از مطالعه مدل‌هاي موجود در زمينه پذيرش، مدل يکپارچه پذيرش و استفاده فناوري به عنوان مدل پايه انتخاب گرديد و توسعه داده شد. سپس مدل موردنظر پس از تطبيق با شرايط مساله مورد آزمون قرار گرفت. جهت آزمون مدل، تحقيقي ميداني بر روي دانشجويان دانشگاههاي شاهرود به عنوان جامعه آماری با استفاده از ابزار پرسش‌نامه انجام شد و داده‌هاي حاصل با استفاده از تكنيك‌هاي آماري توصيفي و استنباطي مورد تحليل قرار گرفت.

يافته‌هاي تحقيق وجود رابطه ميان انتظار عملکرد، انتظار تلاش، عوامل اجتماعي، شرايط تسهيل‌گر، کيفيت خدمات سيستم و خودکارآمدي استفاده از ابزارهاي سيار را با قصد استفاده از خدمات آموزشي سيار تاييد مي‌كند. همچنين در اين مطالعه نقش تعديل‌گري سبک يادگيري دانشجويان بر قصد استفاده، بر رابطه ميان انتظار عملکرد و قصد استفاده و رابطه بين انتظار تلاش و قصد استفاده نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحليل نشان مي‏دهد که تفاوت معناداري ميان سبک‏هاي يادگيري دانشجويان وجود ندارد. بنابراين امکان تطبيق تمام سبک‌هاي يادگيري با يادگيري سيار وجود دارد.

كليدواژگان: يادگيري سيار، قصد استفاده، پذيرش، سبک يادگيري

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                 صفحه

فصل اول: کليات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….1

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………1
 • ضرورت انجام تحقيق …………………………………………………………………………………2
 • بيان مساله تحقيق ……………………………………………………………………………………..4
 • هدف تحقيق ………………………………………………………………………………………………6
 • سوالات تحقيق ……………………………………………………………………………………………6
 • فرضيات تحقيق …………………………………………………………………………………………..7
 • روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………..9
 • کاربرد تحقيق ………………………………………………………………………………………………9
 • قلمرو تحقيق ……………………………………………………………………………………………….9

    1-9-1- قلمرو موضوعي تحقيق …………………………………………………………………………9

    1-9-2- قلمرو مکاني تحقيق …………………………………………………………………………….10

    1-9-3- قلمرو زماني تحقيق ……………………………………………………………………………..10

 • جامعه و نمونه آماري …………………………………………………………………………………10
 • تعريف واژگان …………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم : مباني نظري تحقيق ……………………………………………………………………………………………11

 • بخش اول : فناوري اطلاعات و آموزش عالي ……………………………………………11

2-1-1- تعريف جامعه اطلاعاتي …………………………………………………………………….12

2-1-2- مروري بر تحولات جامعه اطلاعاتي ………………………………………………….13

2-1-3- چالش هاي آموزش عالي پيش روي آموزش در عصر اطلاعات…………13

2-1-4- مروري بر وضعيت زيرساخت جامعه اطلاعاتي ………………………………….14

2-1-5- جمع بندي بخش اول ……………………………………………………………………….17

 • بخش دوم : پارادايم هاي آموزش مجازي …………………………………………………17

2-2-1- از آموزش سنتي تا آموزش از راه دور ……………………………………………….18

2-2-2- آموزش الکترونيکي …………………………………………………………………………..21

   2-2-2-1- مقايسه آموزش سنتي و الکترونيکي ……………………………………….23

   2-2-2-2- يادگيرنده در نظام آموزش سنتي و الکترونيکي ……………………..25

   2-2-2-3- مزاياي آموزش الکترونيکي ………………………………………………………26

2-2-3- آموزش سيار …………………………………………………………………………………….27

   2-2-3-1- جايگاه آموزش سيار ………………………………………………………………..30

   2-2-3-2- پيشينه نظري و تجارب ……………………………………………………………31

   2-2-3-3- اهداف آموزش سيار ………………………………………………………………….35

   2-2-3-4- مقايسه آموزش سيار و الکترونيک …………………………………………..38

   2-2-3-5- چالش هاي آموزش سيار …………………………………………………………39

2-2-4- جمع بندي بخش دوم ……………………………………………………………………..42

 • بخش سوم : سبک يادگيري …………………………………………………………………….43

2-3-1- نظريه سبک يادگيري کلب ……………………………………………………………..44

2-3-2- پيشينه نظري و تجارب ……………………………………………………………………48

2-3-3- جمع بندي بخش سوم …………………………………………………………………….50

 • بخش چهارم: مدل هاي پذيرش فناوري اطلاعات …………………………………..51

2-4-1- نظريه يکپارچه پذيرش و استفاده فناوري ……………………………………….51

2-4-2- نظريه عملکرد منطقي ………………………………………………………………………56

2-4-3- مدل پذيرش فناوري ………………………………………………………………………..59

2-4-4- مدل پذيرش فناوري .2 ……………………………………………………………………67

2-4-5- مدل پذيرش فناوري .3 ……………………………………………………………………68

2-4-6- نظريه رفتار برنامه ريزي شده …………………………………………………………..70

2-4-7- نظريه  تجزيه رفتار برنامه ريزي شده ………………………………………………73

2-4-8- نظريه ترکيبي پذيرش فناوري و رفتار برنامه ريزي شده………………….75

2-4-9- مدل استفاده از رايانه هاي شخصي …………………………………………………77

2-4-10- مدل انگيزشي ………………………………………………………………………………..80

2-4-11- نظريه اشاعه نوآوري ها ………………………………………………………………….83

2-4-12- نظريه شناخت اجتماعي ………………………………………………………………..87

2-4-13- جمع بندي بخش چهارم ……………………………………………………………….91

 • بخش پنجم : ارائه مدل مفهومي تحقيق …………………………………………………92

2-5-1- تحليل ادبيات موضوع ……………………………………………………………………..92

2-5-2- مدل تحقيق …………………………………………………………………………………….95

2-5-3- متغيرهاي تحقيق ……………………………………………………………………………97

   2-5-3-1- قصد رفتاري ……………………………………………………………………………100

   2-5-3-2- انتظار عملکرد …………………………………………………………………………100

   2-5-3-3- انتظار تلاش ……………………………………………………………………………102

   2-5-3-4- عوامل اجتماعي ………………………………………………………………………103

   2-5-3-5- شرايط تسهيل گر …………………………………………………………………..104

   2-5-3-6- خودکارآمدي ابزارهاي سيار …………………………………………………..106

   2-5-3-7-کيفيت خدمات سيستم …………………………………………………………..108

   2-5-3-8-عامل تعديل کننده ………………………………………………………………….112

2-5-4- سئوالات تحقيق ……………………………………………………………………………..113

2-5-5- فرضيات تحقيق ……………………………………………………………………………..114

فصل سوم : مروري بر تحقيقات انجام شده ……………………………………………………………………..116

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..116
 • پژوهش‌هاي انجام شده در زمينه نگرش و قصد استفاده ابزارهاي سيار….116
 • پژوهش‌هاي انجام شده در زمينه بررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطلاعات به کمک مدل‌هاي علّي موجود ……………………..119

فصل چهارم : روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………126

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………126
 • روش اجراي تحقيق ………………………………………………………………………………..126
 • متغيرهاي تحقيق ……………………………………………………………………………………127

    4-3-1- متغير وابسته …………………………………………………………………………………….127

    4-3-2- متغير مستقل ……………………………………………………………………………………127

 • روش و تكنيك جمع‌آوري اطلاعات ………………………………………………………..127
 • جامعه آماري و نمونه آماري تحقيق ……………………………………………………….128
 • روايي و پايايي پرسش‌نامه ………………………………………………………………………129

    4-6-1- روايي …………………………………………………………………………………………………129

    4-6-2- پايايي …………………………………………………………………………………………………130

 • روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها …………………………………………………………….131

فصل پنجم : نتايج ( بحث و بررسي و تحليل داده‌ها ) ……………………………………………………….133

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………133
 • آمار توصيفي ……………………………………………………………………………………………133

   5-2-1- جنسيت ………………………………………………………………………………………………133

   5-2-2- سن ……………………………………………………………………………………………………..134

   5-2-3- تحصيلات…………………………………………………………………………………………….135

   5-2-4- نوع دانشگاه محل تحصيل …………………………………………………………………136

   5-2-5- سال تحصيل ……………………………………………………………………………………..137

   5-2-6- استفاده از اينترنت در روز …………………………………………………………………138

   5-2-7- سال استفاده از اينترنت  …………………………………………………………………..139

   5-2-8- استفاده از تلفن همراه ………………………………………………………………………140

   5-2-9- دسترسي به اينترنت سيار …………………………………………………………………141

   5-2-10- سبک يادگيري دانشجويان …………………………………………………………….142

 • آماره توصيفي متغيرهاي تحقيق ……………………………………………………………143
 • نرمال سازي داده ها ……………………………………………………………………………….145
 • آمار استنباطي ………………………………………………………………………………………..146

   5-5-1- بررسي همبستگي بين متغيرها ………………………………………………………..146

   5-5-2-بررسي فرضيه‌هاي تحقيق ………………………………………………………………….147

فصل ششم : بحث و نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………..174

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..174
 • يافته‌هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………174

    6-2-1- بخش توصيفي ………………………………………………………………………………….174

        6-2-1-1- يافته‌هاي حاصل از ويژگي‌هاي جمعيت شناختي…………………..174

        6-2-1-2-يافته‌هاي حاصل از سبک يادگيري دانشجويان………………………..175

             6-2-2- بخش استنباطي …………………………………………………………………………………175

  6-2-2-1- نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيات پژوهش…………………….175

 • نتيجه‌گيري نهايي …………………………………………………………………………………..194
 • محدوديت‌هاي تحقيق ……………………………………………………………………………197
 • پيشنهادهاي اجرايي ……………………………………………………………………………….198
 • پيشنهادات براي تحقيقات آتي ………………………………………………………………198

– فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………….200

– پيوست‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………215

– چكيده به زبان انگليسي ………………………………………………………………………………………………….220

فهرست جدول‌ها

عنوان و شماره                                                                                        صفحه

جدول شماره 1:  گزارش ضريب نفوذ اينترنت کشور بر اساس کل اتصالات …………………………16

جدول شماره 2: مقايسه رويکردهاي سنتي و الکترونيکي به آموزش ……………………………………25

جدول شماره 3: يادگيرنده در دو نظام آموزش سنتي و الکترونيکي ……………………………………..26

جدول شماره 4: مقالات مرتبط با ويژگي‌هاي آموزش سيار…………………………………………………….29

جدول شماره 5: اهداف آموزش سيار………………………………………………………………………………………..37

جدول شماره 6: مقايسه آموزش سيار و آموزش الکترونيک…………………………………………………….38

جدول شماره 7: عوامل تاثير گذار بر پذيرش فناوري اطلاعات از  سوي کاربران- برگرفته از نظريه يکپارچه پذيرش و استفاده فناوري………54

جدول شماره 8: وجه اشتراک نظريه عملکرد منطقي و  نظريه يکپارچه پذيرش و استفاده فناوري……………….59

جدول  شماره 9: وجه اشتراک مدل پذيرش فناوري و نظريه يکپارچه پذيرش و استفاده فناوري ……………65

جدول شماره 10: وجه اشتراک نظريه رفتار برنامه‌ريزي شده و نظريه يکپارچه پذيرش و استفاده فناوري………….72

جدول شماره 11: وجه اشتراک نظريه ترکيبي پذيرش فناوري و رفتار برنامه‌ريزي شده و نظريه يکپارچه پذيرش و استفاده فناوري………..77

جدول شماره 12:  وجه اشتراک مدل استفاده از رايانه‌هاي شخصي و نظريه يکپارچه پذيرش و استفاده فناوري……………80

جدول شماره 13: وجه اشتراک مدل انگيزشي و نظريه يکپارچه پذيرش و استفاده فناوري….82

جدول شماره 14: وجه اشتراک نظريه اشاعه نو آوري و نظريه يکپارچه پذيرش و استفاده فناوري………..85

جدول شماره 15: وجه اشتراک نظريه شناخت اجتماعي و نظريه يکپارچه پذيرش و استفاده فناوري ……………91

جدول شماره 16: ابعاد يادگيري سيار و منابع برگرفته از آن…………………………………………………94

جدول شماره 17:  خلاصه اي از مطالعات آماري در زمينه نگرش ابزارهاي سيار…………………117

جدول شماره 18: توزيع فراواني دانشجويان بر اساس جنسيت…………………………………………….134

جدول شماره 19: توزيع فراواني دانشجويان بر اساس گروه سني………………………………………….134

جدول شماره 20: توزيع فراواني دانشجويان بر اساس تحصيلات………………………………………….135

جدول شماره21: توزيع فراواني دانشجويان بر اساس دانشگاه محل تحصيل………………………..136

جدول شماره 22: توزيع فراواني دانشجويان بر اساس سال تحصيل……………………………………..137

جدول شماره 23: توزيع فراواني دانشجويان بر اساس ميزان استفاده اينترنت در روز………….138

جدول شماره 24: توزيع فراواني دانشجويان به تفکيک سال هاي استفاده اينترنت……………..139

جدول شماره25: توزيع فراواني دانشجويان به تفکيک سال هاي استفاده تلفن همراه…………140

جدول شماره 26: توزيع فراواني دانشجويان بر اساس استفاده اينترنت همراه………………………141

جدول شماره 27: توزيع فراواني سبک هاي يادگيري دانشجويان…………………………………………142

جدول شماره 28: نتايج آماره‌هاي توصيفي……………………………………………………………………………143

جدول شماره 29: نتايج آزمون كولموگروف – اسميرنوف……………………………………………………..146

جدول شماره 30: ضرايب همبستگي ساده بين متغيرهاي مستقل و وابسته………………………..147

جدول شماره 31 : خلاصه مدل آماري…………………………………………………………………………………..148

جدول شماره 32:  نتايج حاصل از آزمون معناداري مدل رگرسيون براي فرضيه اصلي اول………………149

جدول شماره 33: ضرايب رگرسيوني پيش بيني قصد رفتاري پذيرش يادگيري سيار توسط دانشجويان بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه………..151

جدول شماره 34: خلاصه مدل آماري …………………………………………………………………………………..152

جدول شماره 35: نتايج حاصل از آزمون معناداري مدل رگرسيون براي فرضيه فرعي اول…153

جدول شماره 36: ضرايب رگرسيوني پيش بيني قصد رفتاري پذيرش يادگيري سيار توسط دانشجويان بر اساس انتظار عملکرد دانشجويان…………154

جدول شماره 37: خلاصه مدل آماري……………………………………………………………………………………154

جدول شماره 38: نتايج حاصل از آزمون معناداري مدل رگرسيون براي فرضيه فرعي دوم………….155

جدول شماره 39: ضرايب رگرسيوني پيش بيني قصد رفتاري پذيرش يادگيري سيار توسط دانشجويان بر اساس انتظار تلاش دانشجويان………..156

جدول شماره 40: خلاصه مدل آماري……………………………………………………………………………………157

جدول شماره 41:  نتايج حاصل از آزمون معناداري مدل رگرسيون براي فرضيه فرعي سوم…………………157

جدول شماره 42: ضرايب رگرسيوني پيش بيني قصد رفتاري پذيرش يادگيري سيار توسط دانشجويان بر اساس عوامل اجتماعي…………158

جدول شماره 43: خلاصه مدل آماري……………………………………………………………………………………159

جدول شماره 44: نتايج حاصل از آزمون معناداري مدل رگرسيون براي فرضيه فرعي چهارم…………….159

جدول شماره 45: ضرايب رگرسيوني پيش بيني قصد رفتاري پذيرش يادگيري سيار توسط دانشجويان بر اساس متغير شرايط تسهيل گر………..160

جدول شماره 46: خلاصه مدل آماري…………………………………………………………………………………….161

جدول شماره 47: نتايج حاصل از آزمون معناداري مدل رگرسيون براي فرضيه فرعي پنجم………………………161

جدول شماره 48: ضرايب رگرسيوني پيش بيني قصد رفتاري پذيرش يادگيري سيار توسط دانشجويان بر اساس متغير کيفيت خدمات سيستم………162
جدول شماره 49: خلاصه مدل آماري……………………..162

جدول شماره 50: نتايج حاصل از آزمون معناداري مدل رگرسيون براي فرضيه فرعي ششم…………………………..163

جدول شماره 51: ضرايب رگرسيوني پيش بيني قصد رفتاري پذيرش يادگيري سيار توسط دانشجويان بر اساس خودکارآمدي…………….164

جدول شماره52: آماره توصيفي بر اساس جنسيت ……………………………………………………………….164

جدول شماره 53: نتايج آزمون t براي مقايسه قصد رفتاري دانشجويان بر اساس جنسيت….165

جدول شماره 54: آماره توصيفي بر اساس تجربه پيشين دانشجويان……………………………………166

جدول شماره 55 : نتايج آزمون t براي مقايسه قصد رفتاري دانشجويان بر اساس تجربه پيشين……………………………167

جدول شماره 56:  نتايج تحليل واريانس………………………………………………………………………………..167

جدول شماره 57: آزمون LSD بر اساس سبک يادگيري………………………………………………………168

جدول شماره 58: خلاصه مدل آماري…………………………………………………………………………………….169

جدول شماره 59: نتاج حاصل از آزمون معناداري مدل رگرسيون براي فرضيه فرعي دهم………………………………….170

جدول شماره 60 :  ضرايب رگرسيوني پيش بيني قصد رفتاري پذيرش يادگيري سيار بر اساس انتظار تلاش و سبک يادگيري دانشجويان………………..170

جدول شماره 61: خلاصه مدل آماري……………………………………………………………..171

جدول شماره 62: نتايج حاصل از آزمون معناداري مدل رگرسيون براي فرضيه فرعي يازدهم…………………………………………..172

جدول شماره 63:  ضرايب رگرسيوني پيش بيني قصد رفتاري پذيرش يادگيري سيار بر اساس انتظار عملکرد و سبک يادگيري دانشجويان……………………172

فهرست شكل‌ها

عنوان                                                                                                     صفحه

شکل شماره 1 – نمودار توسعه جهاني فناوري اطلاعات و ارتباطات، 2000-*2011…………15

شکل شماره 2 – نمودار کاربران اينترنتي تلفن همراه و کامپيوترهاي شخصي، 2007-* 2015 ……………………………………………………..15

شکل شماره 3- موقعيت آموزش سيار به عنوان جزئي از آموزش از راه دور و آموزش الکترونيک……………………………………………30

شکل شماره 4- نظريه سبک يادگيري کلب………………………………………………………….47

شکل شماره 5- ساختار مفهومي نظريه‌هاي پذيرش فردي فناوري اطلاعات ………………….52

شکل شماره 6- مدل يکپارچه بذيرش و استفاده فناوري…………………………………………..53

شکل شماره 7- مدل عملکرد منطقي………………………………………………………………….57

شکل شماره 8- الگوي اصلي مدل پذيرش فناوري………………………………………………… 62

شکل شماره 9- مدل پذيرش فناوري.2……………………………………………………………….68

شکل  شماره 10- مدل پذيرش فناوري .3……………………………………………………………69

شکل شماره 11- نظريه رفتار برنامه ريزي شده …………………………………………………….70

شکل شماره 12- نظريه تجزيه رفتار برنامه‌ريزي شده……………………………………………….73

شکل شماره 13- مدل ترکيبي پذيرش فناوري و رفتار برنامه ريزي شده……………………….76

شکل شماره 14- مدل استفاده از رايانه‌هاي شخصي………………………………………………..79

شکل شماره 15- نظريه انگيزشي………………………………………………………………………81

شکل شماره 16- عوامل تاثيرگذار درنظريه اشاعه نوآوري…………………………………………84

شکل شماره 17- مراحل نظريه اشاعه نوآوري – راجرز…………………………………………….87

شکل شماره 18-  نظريه يادگيري اجتماعي………………………………………………………….. 88

شکل  شماره 19- مدل تحقيقاتي خودکارآمدي کامپيوتر ………………………………………..90

شکل شماره20- ابعاد يادگيري سيار………………………………………………………………….93

شکل شماره 21- مدل پيشنهادي تحقيق…………………………………………………………...97

شکل شماره 22- نمودار فراواني دانشجويان بر اساس جنسيت………………………………...134

شکل شماره 23- نمودار فراواني دانشجويان بر اساس سن……………………………………...135

شکل شماره 24- نمودار فراواني دانشجويان بر اساس تحصيلات……………………………….136

شکل شماره 25- نمودار فراواني دانشجويان بر اساس نوع دانشگاه محل تحصيل…………...137

شکل شماره 26- نمودار فراواني دانشجويان بر اساس سال تحصيل……………...…………...138

شکل شماره 27- نمودار فراواني دانشجويان بر اساس ميزان استفاده اينترنت در روز……….139

شکل شماره 28- نمودار فراواني دانشجويان به تفکيک سال هاي استفاده اينترنت………….140

شکل شماره 29- نمودار فراواني دانشجويان به تفکيک سال هاي استفاده تلفن همراه…….141

شکل شماره 30- نمودار فراواني دانشجويان بر اساس استفاده اينترنت همراه. ...…………...142

شکل شماره 31- نمودار فراواني سبک هاي يادگيري دانشجويان..…………………...……….143

شکل شماره 32- مدل نهايي تحقيق ...…………………...………..…………………...………194

فصل اول : كليات پژوهش

 • مقدمه

يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي قرن بيست و يکم توسعه‌ي شگفت انگيز فناوري اطلاعات و شبکه‌هاي ارتباطاتي جديد جهت افزايش سرعت ارتباطات و کيفيت ارائه خدمات مي‌باشد.  روند سريع پيشرفت باعث تغييرات زيادي در زمينه آموزش شده است. عواملي چون کاهش هزينه آموزش، حضور در کلاس‌هاي مجازي، در دسترس بودن، کاهش هزينه رفت و آمد و انعطاف پذيري بالا در گسترش دروس الکترونيکي و استقبال دانشجويان بي‌تاثير نبوده است. آموزش مجازي نيز در ايران صنعتي نوپا در فناوري آموزشي و آموزش از راه دور است. اما مراکز و موسسات آموزشي بويژه دانشگاه‌ها در تلاشند تا هر چه سريع‌تر الگويي مناسب با ساختار آموزشي و فرهنگي کشور ارائه کنند.

بر اساس فناوري‌هاي آموزشي جديد، موسسات آموزشي نبايد فعاليت خود را صرفا بر فراهم‌سازي محتوا براي فراگيران متمرکز کنند بلکه علاوه بر اين تاکيد آن‌ها بايد معطوف به تواناسازي فراگيران در جهت جستجو، شناسايي، دستکاري و ارزيابي دانش موجود و يکپارچه‌سازي اين دانش در جهان کار و زندگي شخصي خود باشد.

امروزه با توجه به بازده گسترده كاربران، آموزش در الگوي سنتي همچون يك نوع آموزش براي همگان امكان پذير نيست و ارائه يك نظام شخصي‌سازي شده كه بتواند به صورت خودكار با سطح دانش و علائق كاربران هماهنگ شود اهميت فراواني دارد، نگاهي به تحولات عرصه آموزش و نيازهاي بازاركار ايجاب مي‌كند كه محيط مناسب يادگيري همواره و در سطحي وسيع و با انعطاف پذيري لازم در دسترس همگان قرار گيرد.

با ظهور فناوري‌هاي جديدتر در جهان، علاقه به كاربرد روش‌هاي مختلف انتقال دانش نيز افزايش يافته است. تقريباً در هر روز دوره جديدي مبتني بر شبكه در دانشگاه‌ها ايجاد مي‌شود و يادگيري مجازي، يادگيري بر خط و يادگيري سيار نيز به عنوان يکي از آخرين و مهم‌ترين دستاوردهاي فناوري اطلاعات، اشكال جديدي از روش‌هاي آموزشي و جزيي از ادبيات آموزشي قرن جديد شده‌اند. يادگيري سيار يک شاخه توسعه يافته از يادگيري الکترونيکي است که امکان دسترسي به محتواي يادگيري و تعامل با ساير افراد حاضر در محيط را با سهولت بيشتري فراهم مي‌سازد. بر اين اساس، در پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش يادگيري سيار دانشجويان در سطح دانشگاه‌هاي شاهرود به عنوان جامعه آماری در شرايط رقابت کنوني انجام مي‌شود.

 • ضرورت انجام تحقيق

دانشگاه‌ها سازمان‌هايي هستند که هر ساله تعداد قابل توجهي از جمعيت جوان را جذب کرده و طي زمان معيني توانمندي‌هاي علمي و عملي اين اشخاص را پرورش مي‌دهند و در نهايت نيروهاي آموزش ديده و متخصص را در اختيار جامعه مي‌گذارند. با ورود به عصر اطلاعات، نهاد آموزش از نخستين نهادهايي است که دستخوش تغييرات اساسي شده است. آموزش الکترونيکي، به عنوان پاراديمي جديد، اين حوزه را متحول ساخته است.

همچنين تلفن همراه يکي از پديده‌هاي نو ظهور عصر الکترونيک و دنياي ديجيتال است که در دهه اخير جاي خود را بين افراد خانواده به ويژه جوانان در همه جهان، از جمله ايران باز کرده است و در سال‌هاي اخير به عنوان يکي از ابزارهاي سيار در دانشگاه‌هاي کشور هاي در حال توسعه به عنوان ابزار آموزشي مورد استقبال قرار گرفته است.

بر اساس آخرين آمار تعداد مشترکين تلفن همراه در سراسر جهان از 4/12 ميليون در سال 1990به 3/5 ميليارد تا پايان 2010 رسيد و تخمين زده مي‌شود نرخ نفوذ اين فناوري در سال 2013 به 95 درصد خواهد رسيد و طبق  آخرين گزارش شرکت مخابراتي اينفورما[1]  گفته مي‌شود تعداد مشترکان تلفن ‌همراه ايران تا پايان سال 2011 ميلادي از تعداد جمعيت کشور بيشتر شود و به رقم 91/82 ميليون نفر برسد. پيش‌بيني شده است که ايران در پايان سال 2016 ميلادي 13/122 ميليون مشترک تلفن ‌همراه داشته باشد.

همچنين سامانه مديريت ضريب نفوذ اينترنت کشور، وابسته به مرکز متما در سازمان فناوري اطلاعات ايران، در گزارش خود در اين سامانه در سال90، با جداسازي مشترکين و کاربران اينترنت از جمعيت 75 ميليون نفري، 21 ميليون و 642 هزار و 624مشترک اينترنت و 32 ميليون و 696 هزار و 275 کاربر اينترنت دارد و با اين ارقام، هم‌اکنون ضريب نفوذ اينترنت کشور را بر اساس کل اتصالات  43 درصد اعلام مي‌کند و ضريب نفوذ اينترنت بر اساس رسانه ارتباطي تلفن همراه 19 درصد اعلام مي‌کند.

آمارهاي ذکر شده از کشور ايران حاکي از آن است که در سال‌هاي آتي ميزان رشد چشم‌‌گيري در هم‌گرايي تلفن همراه و اينترنت خواهيم داشت. از اين رو با توجه به تاًثيرات چشم‌گير تحولات در عرصه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي بر روي جنبه‌هاي مختلف زندگي بشر از جمله نظام آموزش و يادگيري، علاوه بر بستر سازي مناسب و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و فناوري توسط دولت، نياز به ايجاد رضايت در فراگيران و حتي به شوق آوردن ايشان از کيفيت خدمات مي‌باشد. لذا با توجه به قابليت‌هاي بسيار بالاي اين سيستم آموزشي و حجم عظيم تقاضا براي آموزش، در باب ضرورت به کارگيري و اهميت آموزش سيار ترديدي وجود ندارد اما سوالي که رو در رو قرار دارد آن است پذيرش آموزش سيار در سطح دانشگاه‌ها به چه صورت مي‌باشد؟

مديريت علمي اقتضا مي‌کند که مديران عالي سازمان به مقوله کارآيي کل سازمان و واحدهاي تحت پوشش خود حساسيت کافي نشان دهند. ضرورت توجه به بحث کارآيي با ملاحظه محدوديت‌هايي که هر سازماني با آن‌ها روبروست، بيشتر نمايان مي‌شود. دانشگاه به مثابه مهم‌ترين مرکز ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي با جذب منابع انساني و فيزيکي، پولي و اعتباري، ماموريت اصلي خود را که عبارت از دانش افزايي و توليد محصولات علمي و تحقيق است دنبال مي‌کند. سير تغييرات کارآيي بايد همواره ذهن مديران و برنامه‌ريزان دانشگاه را به خود مشغول داشته و مشغله دائمي آنان تلقي شود. از آنجا که کارآيي کل يک مرکز، از پذيرش و عملکرد تک تک واحدهاي تحت پوشش آن ناشي مي‌شود و ايجاد رضايت در کسب پذيرش سيستم جديد، خود عامل ارتقا و کارآيي در کل سيستم مي‌گردد، لازم است نگاهي عالمانه و مستمر به وضعيت کليه واحدهاي تحت پوشش خود، از منظر کسب رضايت در پذيرش سيستم جديد داشته و ديدگاه‌هاي آنان را مورد مداقه قرار دهد که اين امر در وهله اول نيازمند شناخت درك و بررسي عوامل حياتي موثر در پذيرش سيستم‌هاي يادگيري سيار مي‌باشد. بدين منظور در اين تحقيق سعي بر آن است با شناسايي شاخص‌هاي ارزيابي پذيرش دانشجويان به عنوان ارکان اصلي موثر بر ديدگاه‌هاي پذيرش در سطح دانشگاه‌ها، به ارائه مدل بررسي پذيرش يادگيري سيار، پرداخته شود.

 • بيان مساله تحقيق

در دانشگاه‌ها بالا بردن کيفيت يادگيري و تدريس همواره از مسائل پر اهميت بوده است. براي نيل به اين مقصود کمک گرفتن از فناوري براي پشتيباني فعاليت تدريس و يادگيري با توجه کاستي‌هاي موجود مي‌تواند اثرگذار باشد. در حال حاضر سيستم آموزشي سنتي دانشگاه‌ها به شکلي مي‌باشد که دانشجويان قابليت دسترسي هميشگي به اساتيد را ندارند. دانشجويان نمي‌توانند هر زمان که نياز به يادگيري در زمينه‌اي خاص دارند، مورد آموزش قرار گرفته و يا پاسخ سوالات خويش را بدست آورند. با توجه به سيستم آموزشي موجود فعل وانفعالات آموزشي در يک سطح باقي مانده و تقويت نمي‌شود.

 آنچه که مشخص است، يادگيري دانشجويان زمان طولاني ندارد و همکاري و تعامل دانشجويان و اساتيد، همچنين بين خود دانشجويان در امر يادگيري در حد پاييني مي‌باشد. حمايت و پشتيباني آکادميک براي کمک به يادگيري و دسترسي به منابع مطالعاتي مورد نياز چندان صورت نمي‌گيرد و همچنان در اکثر دانشگاه‌ها از سيستم تهيه جزوات براي ارائه دروس استفاده مي‌گردد و دانشجويان از امکان مشاوره غيرحضوري با اساتيد بهره‌مند نيستند.

به منظور دسترسي به اطلاعات مورد نياز دانشجو، بهره جستن از فناوري‌هاي نوين يک موضوع بديهي است. به علت آشنايي دانشجويان با فناوري در سطحي قابل قبول امروزه بسياري از مراکز آموزشي براي انتقال محتواي آموزشي سعي در به خدمت گرفتن فناوري دارند. ايجاد محيط‌هاي آموزش الکترونيکي شاهدي بر اين مدعاست. آموزش الکترونيک شکل تعيين کننده‌اي در فعاليت تدريس و يادگيري به کمک فناوري اطلاعات و ارتباطات است. در اين ميان يک شکل آموزش الکترونيک استفاده از فناوري‌هاي سيار است، که به موجب آن دستگاه‌هاي قابل حمل به شبکه‌هاي عمومي آموزشي متصل مي‌شوند و مفهومي به نام يادگيري سيار را تشکيل مي‌دهند.

در تعريف يادگيري سيار بايد گفت ارسال و انتقال مضمون و ايجاد ارتباط از طريق دستگاه‌هاي سيار مانند رايانه‌هاي کيفي، رايانه‌هاي جيبي، تلفن همراه و يا ديگر ابزارهاي الکترونيکي همراه مي‌باشد، که به يادگيري اجازه مي‌دهد فرآيندش را در هر نقطه از فرآيند آموزش تسهيل کند. همچنين به فراگيران اجازه مي‌دهد برنامه‌هاي آموزشي را فراتر از مرزهاي زماني و مكاني در دسترس داشته باشند.

همانگونه که در بخش ضرورت انجام تحقيق به آن اشاره شد يکي از چالش‌هاي اصلي راه‌اندازي سيستم‌هاي آموزشي سيار در سطح دانشگاه‌ها نخست ارزيابي پذيرش يادگيري سيار از ديدگاه دانشجويان مي‌باشد و عليرغم مزايايي که کاربرد فناوري اطلاعات براي دانشگاه‌ها داشته است با مسائل و مشکلات مربوط به کاربرد آن از جنبه‌هاي گوناگون مانند فردي، سازماني، آموزشي، فني و اجتماعي روبرو شده‌اند. ايران نيز به عنوان کشوري در حال توسعه در امر فناوري اطلاعات و آموزش از اين قاعده مستثني نبوده است.

بنابراين معيار برآورد آمادگي پذيرش، شناخت فرصت‌ها و چالش‌هايي نهفته است که جوامع آموزشي را در پذيرش فناوري‌هاي نوين با آن‌ها مواجه مي‌سازد. از اين رو در پاسخ به اين پرسش که آيا جوامع دانشگاهي آمادگي پذيرش يادگيري سيار را دارند؟ پاسخ بلي يا خير کافي نيست و نياز به انجام پژوهش‌هايي در زمينه عوامل موثر بر پذيرش يادگيري سيار در دانشگاه‌ها طي سال‌هاي اخير کاملا احساس شده است.

لذا در اين تحقيق با مقايسه و تحليل نتايج به کارگيري مدل‌هاي پذيرش فناوري در مطالعات کاربردي مختلف و بررسي نقاط ضعف و قوت آن‌ها، مدل “يکپارچه پذيرش و استفاده از فناوري” به عنوان مدل پايه‌اي انتخاب و همچنين با بررسي جنبه‌هاي فردي، سازماني، آموزشي، فني و اجتماعي شاخص‌هاي مؤثر در پذيرش شناسايي شد و با توجه به وجوه شناسايي شده در به کارگيري فناوري سيار در محيط‌هاي آموزشي و با تلفيق شاخص‌هاي اصلي، مدل پذيرش مناسبي پيشنهاد شد.

نظريه‌ي يكپارچه پذيرش و استفاده فناوري توسط ونكاتش موريس و ديويس در سال2003 با تلفيق هشت مدل پذيرش فناوري ارائه شد. اين نظريه‌ي يكپارچه گامي را در پذيرش فناوري به جلو برداشته و چهار شاخص اصلي (انتظار عملكرد، انتظار تلاش، شرايط تسهيل‌كننده و تاثيرات اجتماعي) را براي توضيح و پيش بيني پذيرش فناوري‌هاي جديد توسط كاربر ارائه مي‌دهد. با توجه به مدل پايه‌اي يكپارچه پذيرش و استفاده فناوري عوامل سازماني با شاخص شرايط تسهيل‌کننده، عوامل اجتماعي با شاخص تاثيرات اجتماعي، عوامل آموزشي با شاخص‌هاي انتظار عملکرد و انتظار تلاش سنجيده مي‌شود و در مدل پيشنهادي شاخص‌هاي خودکارآمدي ابزارهاي سيار و کيفيت خدمات به منظور اندازه‌گيري عوامل فردي و فني با مدل پايه‌اي تلفيق شده است. همچنين نقش تعديل‌گري سبک يادگيري دانشجويان به عنوان عامل آموزشي بر رابطه علّي ميان انتظارکارآيي و قصد استفاده و همچنين انتظار تلاش و قصد استفاده را مورد بررسي قرار گرفته است.

با  استفاده از  نتايج حاصله از ارزيابي ميزان پذيرش يادگيري سيار، دانشگاه‌ها مي‌توانند در راستاي سنجش و برنامه‌ريزي لازم براي منسجم ساختن فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و امر خطير آموزش گام بردارند.

[1] Informa

فهرست منابع

 • Aafaqi, B., Ramayah, T. & Ignatius, J. (2004). “Role of self-efficacy in e-library usage among students of a public university in Malaysia.” Malaysian Journal of Library and Information Science, Vol. 9: 39-58.
 • Achampong, A. K. (2010).”Modeling computer usage intentions of tertiary students in a developing country through the Technology Acceptance Model Eben Afari-Kumah University of Ghana/CSIR, Ghana.” International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, 6: 102-116.
 • Aderinoye, R. A., Ojokheta, K. O. & Olojede, A. A. (2007). “Integrating mobile learning into nomadic education programme in Nigeria: Issues and perspectives.” The International Review of Research in Open and Distance Learning, 8, No. 2.
 • Afari-Kumah, E. & Achampong, AK., (2010). “ Modeling computer usage intentions of tertiary students in a developing country through the technology acceptance model. “, International Journal of Education and  evelopment using Information and Communication Technology(IJEDICT), Vol. 6, No. 1: 10.
 • Al-Fahad, F. N., (2009).”Student’s attitudes and perceptions towards the effectiveness of mobile learning in King Saud University, Saudi Arabia.” The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8, No.2: 111-119.
 • Ajzen, I. (1991). “The theory of planned behavior.” Organizational behavior and human decision processes, Vol. 50, No.2: 179-211.
 • Ally, M., and Karen, S. (2008).”Enhancing mobile learning delivery through exploration of the learner experience.” Wireless, Mobile, and Ubiquitous Technology in Education, 2008. WMUTE 2008. Fifth IEEE International Conference on. IEEE.
 • Al-Ammari, j. And Hamad, S. (2009). “Factors Influencing The Adoption Of E-Learning At UOB”, PhD dissertation, University Of Bahrain.
 • Alatalo, T., & Siponen, M., P. (2003). “Addressing the personalization paradox in the development of electronic commerce systems.” In Post-proceedings of the EBusiness. Research Forum (eBRF). Tampere, Finland.
 • Alawadhi, S., & Morris, A. (2008). “The Use of the UTAUT Model in the Adoption of Egovernment Services in Kuwait”, Proceedings of the 41st Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii: 1-11.
 • Arasli, H., Mehtap-Smadi, S. and Turan Katircioglu, S. (2005). “Customer Service Quality in the Greek Cypriot Banking Industry”, Managing Service Quality,Vol.15, No.1: 41-56.
 • Attewell, J. (2005). “From research and development to mobile learning: Tools for education and training providers and their learners.” Proceedings of mLearn.
 • Aragon, S.R, Johnson, S.D. & Shaik, N. (2001). “A preliminary analysis of the influence of learning style preference on student success in online vs face-to-face environments.” In Proceedings of the Learning Conference: 3-17.
 • Balasundaram, S. R., and Ramadoss. B. (2008). “SMS for Question-Answering in the m-Learning Scenario.” Journal of Computer Science, Vol. 3, No. 2: 119-121
 • Bandura,Albert. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York,W. H. Freeman.
 • Basole, Rahul C. (2006).”Modeling and analysis of complex technology adoption decisions: an investigation in the domain of mobile ICT.” PhD dissertation, Georgia institute of technology.
 • Baker-Eveleth L., Stone R.W. (2008), “Expectancy theory and behavioral intentions to use computer applications. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management”, Vol. 3.
 • Bastable, S. B. (2006). Essentials of patient education. Jones & Bartlett Learning.
 • Baya’a, N., and W. Daher. (2009). “Students’ perceptions of Mathematics learning using mobile phones.” In Proceedings of the International Conference on Mobile and Computer Aided Learning, Vol. 4: 1-9.
 • Bottentuit Junior, J.B. & Coutinho, C. (2008). “The use of mobile technologies in Higher Education in Portugal: an exploratory survey.” World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, Vol. 2008, No. 1: 2102-2107.
 • Brown, T. H. (2003). “The role of m-learning in the future of e-learning in Africa.”21st ICDE World Conference, Vol. 110.
 • Burton, J. A., & Hubona, G. S. (2005). “Individual differences and usage behavior: revisiting a technology acceptance model assumption.” ACM SIGMIS Database, Vol. 36, No. 2: 58-77.
 • Carlsson, C., Carlsson, J., Hyvönen, K., Puhakainen, J., & Walden, P. (2006). “Adoption of mobile devices/services—searching for answers with the UTAUT.” System Sciences, 2006. HICSS’06. Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference, 6. IEEE,
 • Cano, & Garton, B. L. (2003). “The relationship between agriculture preservice teachers’ learning styles and performance in a methods of teaching agriculture course.” Journal of Agricultural Education, Vol. 35, No. 2 : 6-10
 • Cano, & Garton, B. L. (2003). “The relationship between agriculture preservice teachers’ learning styles and performance in a methods of teaching agriculture course.” Journal of Agricultural Education, Vol. 35, No. 2: 6-10.
 • Cavus, N., & Uzunboylu, H. (2009). “Improving critical thinking skills in mobile learning.” Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1, No .1:434-438.
 • Cavus, N., & Ibrahim, D. (2009). “m‐Learning: An experiment in using SMS to support learning new English language words.” British Journal of Educational Technology, 40, No. 1 : 78-91.
 • Chang, P. V. (2004). The validity of an extended technology acceptance model (TAM) for predicting intranet/portal usage. University of North Carolina: Chapel Hill, NC.
 • Chang, M.K and Cheung, W. (2001). “Determinants of the intention to use Internet /WWW at work: a confirmatory study.”Information & Management, 39, No. 1: 1-14.
 • Chase, M. E., & Meghan H. (2005). “College Student Behaviors and Attitudes Toward Technology on Campus.” Computer, 94: 98.
 • Chen . M.P (2009). “An evaluation of the ELNP e-learning quality assurance program: Perspectives of gap analysis and innovation diffusion.” Educational Technology & Society 12, No.1: 18-33.
 • Clarke, P., Keing, C., Lam, P. & McNaught, C. (2008). “Using SMSs to engage students in language learning.” World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. Vol. 2008. No. 1.
 • Claxton, C. & Murrell, P. (1987). Learning Styles: Implications for Improving Educational Practices. ASHE-ERIC Higher Education Report, No. 4. Association for the Study of Higher Education, Dupont Circle, Suite 630, Washington, D.C.
 • Compeau, D. R., & Higgins, C. A. (1995). “Computer self-efficacy: Development of a measure and initial test.” MIS quarterly: 189-211.
 • Concannon, F., Flynn, A., & Campbell, M. (2005). “What campus-based students think about the quality and benefits of e-learning.” British Journal of Educational Technology, 36, No. 3: 501-512.
 • Cox. T. D. (2008). “Learning styles and students’ attitudes toward the use of technology in higher and adult education classes.” Institute for Learning Styles Research Journal, 1: 1-13.
 • Conner, M., & Armitage, C.J. (1998). “Extending the theory of planned behavior: A review and avenues for further research.” Journal of applied social psychology, 28, No. 15: 1429-1464
 • Croop, F. J. (2009) “Student perceptions related to mobile learning in higher education.” PhD dissertation, Northcentral University.
 • Daft, R. & Lengel, R. (1986). “Organizational information requirements, media richness and structural design.”Management science, 32, No. 5: 554-571.
 • Davis, F.D. (1989).”Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology.”MIS quarterly: 319-340
 • Davis, F.D., Bagozzi, R.P., & Warshaw, P.R. (1989).”User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models.”Management science, 35, No.8: 982-1003.
 • Day, T.M., Raven, M.R. & Newman, M. E. “The influence of Learning style on student Achievement and Attitudes in world wide web and Traditional classes”, 2004. [ONLINE] <http://ais.msstste.edu/AEE/MECA/learningstylesposter.pdf>.[11 Feb 2012]
 • Delone, W. & Mclean E. (1992). “Information systems success: The quest for the dependent variable.”Information systems research, 3, No. 1: 60-95.
 • Deci, E. & Ryan, R. (2000). “The what and why of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior.”Psychological inquiry, 11, No. 4: 227-268.
 • Diaz, D. P., & Cartnal, R. B. (1999). “Students’ learning styles in two classes: Online distance learning and equivalent on-campus.”College teaching, 47, No.4: 130-135.
 • Donnelley, T.(2004). Extending the technology acceptance model: Additional factors affecting the adoption of e-commerce by senior American residents.
 • Eklound, P. (2005). Adapting to the Information Age, Berlin : Pen.
 • Fidas, C., Kapsalis, V., Tranoris, C., & Avouris, N. (2006). “Synchronous support and monitoring in web-based educational systems.”Campus-Wide Information Systems, 23 No. 3: 138-148.
 • Franzoni, A. L. & Assar, S. (2009).”Student learning styles adaptation method based on teaching strategies and electronic media.”Advanced Learning Technologies, ICALT’08. Eighth IEEE International Conference ,
 • Friedrich, H.F., & Hron, A. (2010). “Fctors influencing pupils’ acceptance of an e-learning system for secondary schools.”Journal of Educational Computing Research, 42, No.1 : 63-78.
 • Gallagher, Debra. (2007). “Learning styles, self-efficacy, and satisfaction with online learning: Is online learning for everyone?.”PhD dissertation, Bowling Green State University
 • Garrett, B. M., & Jackson, C. (2006). “A mobile clinical e-portfolio for nursing and medical students, using wireless personal digital assistants (PDAs).”Nurse Education in Practice, 6: 339-346.
 • Geogieva. G., Todorov. G., and Smrikarov. A. ( 2003). “A Model of a Virtual University–some problems during its development.”Proceeding of the 4th International Conference on Computer Systems and Technologies: E-learning. Bulgaria, ACM Press. 2003.
 • Georgiev, T., Georgiev, E., Smrikarov, A. (2004). “M-learning-a New Stage of Е-Learning.”International Conference on Computer Systems and Technologies-CompSysTech, 8, No. 2.
 • Ghobadian, A., Speller, S., and Jones, M., (1994). “Service quality: concepts and models.”International Journal of Quality & Reliability Management, 11, No.9: 43-66.
 • Guenther, S., Winkler, T., Ilgner, K. & Herczeg, M. (2008). “Mobile Learning with Moles: A Case Study for Enriching Cognitive Learning by Collaborative Learning in Real World Contexts.”World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. Vol. 2008, No. 1.
 • Handy, J. H., Whiddett, R., & Hunter, I. (2001). “A technology acceptance model for inter-organisational electronic medical records systems.” Australasian Journal of Information Systems, Vol. 9, No. 1.
 • Harris, P. (2001). Going Mobile. [ONILNE]. <http://www.astd.org/LC/2001/0701_harris.htm >. [MARCH 2012]
 • Harrison, D. A., Peter, P. M., and Cynthia K. R., (1997). “Executive decisions about adoption of information technology in small business: Theory and empirical tests.” Information Systems Research, 8, No .2: 171-195.
 • Hartnell-Young, E. and Heym, N. (2008). “How mobile phones help learning in secondary schools.” A report to Becta. Copyright University of Nottingham. [Online]. <http://schools. becta. org. uk/upload- dir/downloads/page_documents/ research/ lsri_report. pdf>. [31 Aug 2012]
 • Ho, S. Y. & Kwok, S. H., (2003). “The attraction of personalized service for users in mobile commerce: an empirical study.” ACM SIGecom Exchanges, 3, No. 4: 10-18.
 • Hopkins, J. (2004). Internatinal Society for IT in Education. London: Routledge.
 • Hu, P.J., Chau, Y.K., Sheng, L.R., & Tam, K.Y. (1999).”Examining the technology acceptance model using physician acceptance of telemedicine technology.” Journal of management information systems: 91-112.
 • Horton, W. (2005). “Designing Courseware for Mobile Devices”, Mobile Learning for expanding Educational Opportunities, Tokyo, Japan.
 • Huang, J. H., Lin, Y. R., Chuang, S. T., (2007). “Elucidating user behavior of mobile learning: A perspective of the extended technology acceptance model.” Electronic Library, The5: 585-598.
 • Igbaria, M., Pavri, F., & Huff, S. (1989). “Microcomputer applications: an empirical look at usage.”Information & Management, 16, No .4: 187-196.
 • Igbaria, M. (1990). “End-user computing effectiveness: A structural equation model.” Omega, 18, No .6: 637-652.
 • Ismail, I., Idrus, R. M. I. & Johari, S. S. M. (2010). “Acceptance on Mobile Learning via SMS: A Rasch Model Analysis. “International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), Vol. 4, No .2.
 • Jones, A., Issroff, K., Scanlon, E., Clough, G. & Mcandrew, P. (2006). “Using mobile devices for learning in Informal Settings: Is it Motivating? “ Proceedings of IADIS International Conference Mobile Learning.
 • Ju, T.L., Sriprapaipong , W., Minh , D.N. (2007). “On the SuccessFactors of Mobile Learning”, 5 th International Conference on ICT & Higher Education, Knowledge Management, 21 November – 23 November, 2007, Siam University, Bangkok, Thailand :1-12.
 • Kato, k. (2007). Mobile learning in Japan. [ONLINE]. <http://www.elearninggurld.com>. [JUN 2012]
 • Kamar, N. & Ongondo,M. “Challenge of M-learnin g on social change,” Egerton University”, [ONLINE]. <http://www.Informatik.Uni-ulmde/de/intra/bib/2007/76-final paper, 2007>. [JUN 2012]
 • Keegan, D. (2005). “The incorporation of mobile learning into mainstream education and training. “ Proceedings of mLearn2005 – 4th World Conference on mLearning, Cape Town, SA.
 • Kellerer, W., Wagner M., & Balke W. (2003). “Preference-based session management for personalized services.” MOMUC.
 • Khaddage, F., Lanham, E. & Zhou, W. (2009). “A Mobile Learning Model for Universities – Re-blending the Current Learning Environment. “ International Journal of Interactive Mobile Technologies, 3, Vol. 6.
 • Kim, T. G., Lee, J. H., & Law, R. (2008). “An empirical examination of the acceptance behaviour of hotel front office systems: An extended technology acceptance model.” Tourism Management: 500-513.
 • Klingner, B. G. (2003). “The relationship between learning styles of adult learners enrolled in online courses at Pace University and success and satisfaction with online learning.” PHD dissertation, Walden University: New York .
 • Kleijnen, Mirella, Martin Wetzels, and Ko De Ruyter. “Consumer acceptance of wireless finance.” Journal of Financial Services Marketing, 8, No. 3: 206-217.
 • Kolb AY, Kolb DA. (2005). “The Kolb learning style inventory—version 3.1 2005 technical specifications.” Boston, MA: Hay Resource Direct.
 • Kon,C. L. (2009).”Mobile learning: Different technologies Aspects,” Designing usable ” Computer and Internet Technologies University of strathclyde.
 • Kumar, B. f. (2007). The international review of research in open distance learning, India, open university. [ONLINE]. <irrodl.org>. [JUNE 2012]
 • R., (2000). what is E_learning? Available at: www.School-for-champions. Com/relearning / whatis, htm.
 • Kuszpa, M. (2005). The Future of Mobile Learning: A Survey of Expert Expectations about Learning on Mobile Phones. Berlin: Mobile Education Center of Excellence.
 • Kuan, H., Vathanophas, V. & Bock, G. (2003). “The Impact of usability on the intention of planned purchases in e-commerce service websites.” 7th Pacific Asia Conference on Information Systems.
 • Kuo,Y.F&Yen, S.N. (2009). “Towards an understanding of the behavioral intention to use 3G mobile value-added services.” Computers in Human Behavior, Vol. 25: 103-110.
 • Lee, Y., Kozar, K. A., Larsen, K. R. T., (2003). “The technology acceptance model: Past, present, and future.” The Communications of the Association for Information Systems 12, No. 1: 53.
 • Lee, Y. ( 2006) “The Role of Perceived Resources in E-Learning Adoption.” World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications. Vol. 2006. No. 1.
 • Lee, W.J., Kim, T.U., & Chung, J. (2002). “User acceptance of the mobile Internet.” Athens, Greece.
 • Lin, J., Chan, H. C., & Jin, Y. (2004). “Instant messaging acceptance and use among college students.” The 7th Pacific Asia Conference on Information Systems.
 • Limayem, M.,& Khalifa, M., Frini, A. (2000).”What makes consumers buy from Internet? A longitudinal study of online shopping.” Systems, Man and Cybernetics, Part A: Systems and Humans, IEEE Transactions on, 30, No. 4: 421-432.
 • Liang, T., & Yi-Hsuan, Y., (2011). “Effect of use contexts on the continuous use of mobile services: the case of mobile games.” Personal and Ubiquitous Computing, Vol. 15, No. 2:187-196.
 • Liawa, S. S., Hatala, M. and Huangc, H. M. (2010). “Investigating acceptance toward mobile learning to assist individual knowledge management: Based on activity theory approach.” Computers & Education, 54, No. 2: 446-454.
 • Liu, Y., & Hongxiu Li., (2010). “Mobile internet diffusion in China: an empirical study.” Industrial Management & Data Systems, 110, No. 3: 309-324.
 • López-Nicolás, C., Molina-Castello, F. J. & Bouwman, H. (2008). “An assessment of advanced mobile services acceptance: Contributions from TAM and diffusion theory models.” Information & Management, Vol. 45: 359-364.
 • Liao, C. H., Tsou, C. W., & Huang, M.F., (2007). “Factors influencing the usage of 3G mobile services in Taiwan.” Online Information Review, Vol. 31, No. 6: 759-774.
 • Lu, J., Yu, C. S., Liu, C. & Yao, J. (2003). “Technology acceptance model for wireless internet.” Internet Research3 (2003): 206-222.
 • Madden, T.J., Ellen, P.S.,& Ajzen, I. (1992). “A comparison of the theory of planned behavior and the theory of reasoned action.” Personality and social psychology Bulletin, 18 (1992): 3-9.
 • Malcom,. (2009)The Relationship between Learning Styles and Success in Online Learning. PDH dissertion, ProQuest,.
 • Maniar, N. (2007). “M-learning to teach university students. In C. Montgomerie & J. Seale(Eds.).” Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Chesapeake, VA, AACE.
 • Mayer, R. (2005). IT for Education: Oxford, Oxford.
 • McFarlane, A., Roche, N. and Triggs, P. (2007). “ Mobile Learning: Research Findings” Report to Becta. Becta.
 • McConatha, D., Matt, P. & Michael, J. L. (2008). “Mobile learning in the classroom: An empirical assessment of a new tool for students and teachers.” Washington Interactive Technologies Conference. 2007.
 • Mellow, P. (2005). The media generation: Maximise learning by getting mobile. Ascilite.
 • Moore, G., & Benbasat, I., (1991). “Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology innovation.” Information systems research, 2, No .3: 192-222.
 • Motiwalla, Patrick L. F. (2007). “Mobile learning: A framework and evaluation.” Computers & Education, Vol. 49: 581-596.
 • Motiwalla, L. F. & Jialun, Q. (2007). “Enhancing Mobile Learning Using Speech Recognition Technologies: A Case Study. “ Management of eBusiness, Eighth World Congress on the IEEE.
 • Moon, J. W.,& Kim, Y.G. (2001). “Extending the TAM for a World-Wide-Web context.” Information & Management, Vol. 38, No. 4: 217-230.
 • Moore, M. M., Tait, A., Resta, P., Rumble, G., & Zaparovanny, Y. (2002). Open and distance learning: Trends, policy and strategy considerations, UNESCO.
 • Morris, M.G.,& Dillon, A. (1997). “How user perceptions influence software use.” Software, IEEE, Vol. 14, No. 4: 58-65.
 • Mutiaradevi, R ,. )2009). “Measuring E-Learning Readiness in the Forestry Research and Development Agency of Indonesia.” .
 • Muyinda,P. (2007). “Mlearning:pedagogical,technical and or ganizational hypes and realities.” Department of Information systems, Facualty of Computing and IT, Emerald Group publishing limited ISSN1065-0741,Vol. 24, No. 2: 97-107.
 • Nagi, K., Anaraki, F., & Suesawaluk, P., (2007). “eLearning in Thailand-a survey of social and cultural issues.” TENCON 2007-2007 IEEE Region 10 Conference. IEEE.
 • Naismith, L., & Dan, C., (2006). “Reflections on success: A retrospective of the mLearn conference series 2002-2005.” mLearn 2006: Across generations and cultures.
 • Naismith, L., Lonsdale, P., Vavoula, G., & Sharples, M. (2004). Literature Review in Mobile Technologies and Learning.
 • O’Malley, C., Vavoula, G., Glew, J. P., Taylor, J., Sharples, M. & Lefrere, P. (2003). “MOBILearn WP4 – Guidelines for Learning/Teaching/Tutoring in a Mobile Environment. MOBILearn Report” [Online]. <http://www.mobilearn.org/download/results/guidelines.pdf>. [MARCH 2012].
 • Ooms, A., Linsey, T., & Webb, M. (2008), “The in-classroom use of mobile technologies to support diagnostic and formative assessment and feedback.” Seventh London International Scholarship of Teaching and Learning Conference, Kingston University, London, UK.
 • Palloff, R. & Pratt, K. (2003). “The virtual student: A profile and guide to working with online learners”.Published by Jossey-Bass a wiley imprint. [ONLINE] <http:// www.josseybass.com>. [MAY 2012]
 • Park, Y. & Chen, J. (2007). “Acceptance and adoption of the innovative use of smartphone.” Industrial Management & Data Systems, 107, No. 9: 1349-1365.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. & Berry, L. L., (1988).”Servqual.” Journal of retailing, 64, No. 1: 12-40.
 • Park, J.J. (2003). “Understanding Consumer Intention to Shop Online: A Model Comparison,” PHD Dissertation, University of Missouri, Columbia.
 • Park, Y., & Chen, J.V. (2007). “Acceptance and adoption of the innovative use of smartphone.” Industrial Management & Data Systems, 107, No. 9: 1349-1365.Pawlowski, T. (2006); Information Technology and Education; Leeds: Kork.
 • Pawlowski, T. (2006). “Information technology and education”: Leeds, Kork.
 • Pikkarainen, T., Pikkarainen, K., Karjaluoto, & Pahnila, S. (2004). “Consumer acceptance of online banking: an extension of the technology acceptance model. “ Internet Research, 14, No. 3: 224-235.
 • Pederson, E. (2003). “Adoption of mobile Internet services: An exploratory study of mobile commerce early adopters.” Journal of organizational computing and electronic commerce, 15, No. 3: 203-222.
 • Pohl, Jens G. (2000) “Adapting to the Information Age.” Collaborative Agent Design (CAD) Research Center : 32.
 • Pollock, N. & Cornford, J. ( 2000). “The theory and practice of the virtual university: working through the work of making work mobile.” Minerva, Vol.4 ,No.4: 359-373.
 • Pozzi, F. (2007). “The Impact of m-Learning in School Contexts: An “Inclusive” Perspective. “ STEPHADINIS, C. (ed.) Universal Access in Human-Computer Interaction. Applications and Services. Berlin Springer-Verlag.
 • Quinn, C. (2000). “MLearning: Mobile, wireless, in-your-pocket learning. “ LiNE Zine, Fall. [ONILNE]. <http://linezine.com/2.1/features/cqmmwiyp.htm>. [March 2012]
 • Rai, A., Lang, S. & Welker R. (2002). “Assessing the validity of IS success models: An empirical test and theoretical analysis.” Information systems research, 13, No. 1: 50-69.
 • Rasoli-Nejad, S., & Rasoli-Nejad, V. (2005). “Learning styles of Paramedical students of Kashan University of Medical Sciences.” Strides in Development of medical education, 3, No. 1: 26-32.
 • Raua, P. L., Gaoa, Q. & Wub, L. M. (2008).”Using mobile communication technology in high school education: Motivation, pressure, and learning performance.” Computers & Education, 50, No. 1:1-22
 • Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovation Free Press: New York.
 • Rogers, Y., Connelly, K., Hazlewood, W., & Tedesco, L., (2010).”Enhancing learning: a study of how mobile devices can facilitate sensemaking.” Personal and Ubiquitous Computing, 14, No. 2: 111-124.
 • Shimp, T., Kavas, A. (1984). “The theory of reasoned action applied to coupon usage.” Journal of Consumer Research (1984): 795-809.
 • Sharma, S. K. & Kitchens, F. L. (2004). “Web Services Architecture for M-Learning.” Electronic Journal on e-Learning 2, No. 1: 203-216.
 • Sharples, M. (2003). “Disruptive devices: mobile technology for conversational learning. “ International Journal of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning, 12: 504-520.
 • Shih, Y. Y., & Fang, K. (2004). The use of a decomposed theory of planned behavior to study Internet banking in Taiwan. Internet Research, Vol. 14: 213-223.
 • Al-Shafi, S., & Weerakkody, V. (2010). “Factors affecting e-government adoption in the state of Qatar.”
 • Shih, K., Chen, H., Chang, C., & Kao, T. (2010). “The development and implementation of scaffolding-based self-regulated learning system for e/m-learning.” Educational Technology & Society, 13, No.1: 80-93.
 • Shih, , ( 2008).  “Using a cognition-motivation-control view to assess the adoption intention for Web-based learning.” Computers & Education Vol. 50: 327-337.
 • Smith, E. S, (2001). “The Relationship Between Learning Styles and Cognitive Styles.” Journal of Personality and Individual Differences, Vol. 30:609-616.
 • Sribhadung, R. A. (2006), “Mobile device in e-learning,” Third international conference on e-learning for knowledge-based society Bangkok, 35: 1-5.
 • Sushil, K. S., & Fred L. K. (2004). “Web Services Architecture for M-Learning”, Electronic Journal on e-Learning, Vol. 2, No. 1: 206-207.
 • Taylor, S., Todd, P. (1995). “ Decomposition and crossover effects in the theory of planned behavior: A study of consumer adoption intentions “, International Journal of Research in Marketing, Vol.12: 137-155.
 • Taylor, S., & Todd, P. (1995). “Assessing IT usage: The role of prior experience.” MIS quarterly: 561-570.
 • Teo, T. S., & Pok, S. H. (2003). “Adoption of WAP-enabled mobile phones among Internet users.” Omega, 31, No. 6: 483-498.eo, Thompson SH, and Siau Heong Pok.
 • Tetard, F. & Patokorpi, E. (2008). “A Theoretical Framework for Mobile Learning and E-Inclusion in Finland. “ ICIS 2008 Proceedings: 25.
 • Thompson, R., Higgins, C., & Howell, J. (1991). “Personal computing: Toward a conceptual model of utilization”, MIS Quarterly, Vol. 15, No.1: 125-143.
 • Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. M. (1994). “Influence of experience on personal computer utilization: testing a conceptual model. “, Journal of Management Information Systems: 167-187.
 • Thatcher, A., & Mooney, G. (2008). “Managing social activity and participation in large classes with mobile phone technology.” International Journal of Interactive Mobile Technologies, Vol. 2, No. 3: 41-51.
 • Thornton, P. & Houser,C. (2005). “Using mobile phones in English education in Japan,” Journal of Computer Assisted Learning. Vol. 84, No. 3: 217-228.
 • Tornatzky, L. G., & Klein, K. J. (1982). “Innovation characteristics and innovation adoption-implementation: A meta-analysis of findings.” IEEE Transactions on engineering management, 29, No. 1: 28-45.
 • Traxler, J. & Kukulska-Hulme, A. (2005). “Evaluating mobile learning: Reflections on current practice. “ Proceedings of MLearn 2005, Cape Town, South Africa.
 • Trifonova, A. (2006). “Mobile Learning: Wireless and Mobile Technologies in Education. “PhD Dissertation, University of Trento.
 • Triandis, H.C. (1980). Beliefs, attitudes and values. Lincoln: University of Nebraska Press.
 • Triandis, H.C. (1982). “A model of choice in marketing, in: M. Leigh (Ed.). Choice Models for Buyer Behavior. “ Research in Marketing Supplement 1, JAI Press Inc:147–162.
 • Unneberg L. (2007(.Grand designs for e-learning–can e-learning make the grade for our biggest corporates?.” Industrial and Commercial Training, 39, No. 4: 201-207.
 • Uzunboylu, H., Cavus, N., & Ercag, E. (2009). “Using mobile learning to increase environmental awareness.” Computers & Education, 52, No. 2: 381-389.
 • Van Biljon, J., Kotzé, P., & Marsden, G. (2007).” Motivational needs-driven mobile phone design.” Human-Computer Interaction–INTERACT 2007: 523-526.
 • Van Biljon, J. A. (2006). “A model for representing the motivational and cultural factors that influence mobile phone usage variety.”
 • Vavoula, G. N. (2005). “ A study of mobile learning practices: Report of mobilearn project.”, [ONLINE]. <mobilearn.org/download/results/ public_deliverables/MOBI learnD4.4 _Final.pdf>. [MAY 2012]
 • Venkatesh, V., Morris, M., Davis, G., & Davis, F. 2003.n “User acceptance of information technology: Toward a unified view”. MIS Quarterly, Vol. 27, No. 3: 425-478.
 • Van Wynen, Elizabeth A. (1997). “Information processing styles: One size doesn’t fit all.” Nurse educator, 22, No.5 :44.
 • Venkatesh, B., Nargundkar, R., Sayed, F. K., & Shahaida, P. (2006). “Assessing Indian Students’ perceptions towards m-learning-some initial conclusions.” International Journal of Mobile Marketing, Vol. 1, No. 2:75-79.
 • Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). “User acceptance of information technology: Toward a unified view.” MIS quarterly, 425-478.
 • Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). Technology Acceptance Model 3 and a Research Agenda on Interventions. Decision Sciences, 39, No. 2: 273-315.
 • Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). “A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. “, Management Science, 46, No. 2: 186-204.
 • Venkatesh, V., & Morris, M. G. (2000). “Why don’t men ever stop to ask for directions? gender, social influences, and their role in technology acceptance and usage behavior. “, MIS Quarterly, 24, No. 1:115–139.
 • Visser, S., McChlery, S., & Vreken, N. (2006). “Teaching styles versus learning styles in the accounting sciences in the United Kingdom and South Africa: a comparative analysis.” Meditari Accountancy Research, Vol. 19: 97-112
 • Viljoen, J. M., Du Preez, C. S., & Cook, A. (2006). “Transforming learning through technology: The case of using SMSs to support distance students in South Africa.”.
 • Wang, M., Shen, R., Novak, D., & Pan, X., (2009). “The Impact of Mobile Learning on Students’ Learning Behaviours and Performance: Report from a Large Blended Classroom.”, British Journal of Educational Technology, 40, No.4: 673-695.
 • Wang, Y. S., & Shih, Y. W. (2008). “Why do people use information kiosks? A validation of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology.”, Government Information Quarterly: 158-165.
 • Wang, Y. S., Wu, M-C. and Wang, H-Y. (2009). “Investigating the determinants and age and gender differences in the acceptance of mobile learning. “, British Journal of Educational Technology, Vol. 40, No. 1: 92-118
 • Wang, L. (2009). “Effectiveness of text-based mobile learning applications: Case

studies in tertiary education. “, Master’s thesis, University of Massey.

 • Weniger, S. (2010). “User Adoption of IPTV: A Research Model.”, Proceedings of 23rd Bled eConference, Bled, Slovenia:154-165.
 • Wen, H.(2006). A Comprehensive Structural Model of Factors Affecting Online Consumer Travel Purchasing”, PHD Dissertation, University of Nevada.
 • Williams, P. W. (2009). “Assessing mobile learning effectiveness and acceptance. “ Master Dissertation, The George Washington University.
 • Wyatt, T. H., Krauskopf, P. B., Gaylord, N. M., Ward, A., Huffstutler-Hawkins, S., & Goodwin, L., (2010). “Cooperative m-learning with nurse practitioner students.” Nursing Education Perspectives, 31: 109-112.
 • Yi, M.Y., Jackson, J.D., Park, J.S. & Probst, J.C. (2006). “Understanding Information Technology Acceptance by Individual Professionals: Toward an Integrative View.” Information & Management, 43: 350-363.
 • Yu, C. S., & Tao, Y. H. (2009). “Understanding business-level innovation technology adoption.” Technovation, Vol. 29, No. 2: 92-109.
 • Yuh-Shiow, L., Hsiu-Mei, C., Bao-Huan, Y., & Chin-Fang, L. (2011). “An exploratory study of the relationship between age and learning styles among students in different nursing programs in Taiwan.” journal of  Nurse Education Today, Vol. 31, No. 1: 18-23.
 • Yu-Cheng, L., Mei-Lan, Li., Tieh-Min, Yen. & Ting-Ho, Huang. (2010). “Analysis of adopting an integrated decision making trial and evaluation laboratory on a technology acceptance model.” Expert Systems with Applications, Vol. 37:1745–1754.
 • Zhou, T., Hongxiu, L., and Yong, Liu. (2010). “The effect of flow experience on mobile SNS users’ loyalty.”, Industrial Management & Data Systems, 110, No. 6: 930-46.
 • آتشک ، محمد (1386). “مباني نظري و کاربردي يادگيري الکترونيکي.” فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره 43، ص 135-156.
 • امامي پور، سوزان و شمس اسفندآباد، حسن (1386). سبک هاي يادگيري و شناخت ي، نظريه ها و آزمون ها. تهران: انتشارات سمت.
 • بهشتي، ملوك السادات (1380). “جامعه اطلاعاتي و توسعه.” [ONLINE]. <http://www.irandoc.ac.ir >.] مهر 1390 [
 • باقياني مقدم، محمد حسين و شهبازي، حسن (1389). “الگوي استفاده از تلفن همراه در بين دانشجويان دختر و پسر ساكن در خوابگاه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي يزد در سال 1389”، پايگاه نشريات الكترونيکي دانشگاه تهران ، مجله جهاني رسانه، دوره ۶، شماره 1.
 • پاشا شريفي، حسن(1376). مباني پژوهش در علوم رفتاري. تهران: آواي نور.
 • جعفر پور ، محمود، فياضي، مرتضي و بهرام زاده، محمد مهدي (1387). “بررسي عوامل کليدي موفقيت در توسعه ي دانشگاه مجازي در کشور.” پنجمين کنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات ، تهران.
 • جلال يزدي، منصوره وکاهاني، محسن (1385). “مديريت منابع در محيط گريد معنايي به منظور يادگيري اينترنتي سيار.” دوازدهمين کنفرانس بين الملل انجمن کامپيوتر، تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.
 • حسيني، حسين (1385). “راههاي کيفيت بخشي به آموزش از راه دور در آموزش و پرورش ايران.” مجموعه مقالات آموزش از راه دور، ص210، تهران: انتشارات موسسه آموزش از راه دور.
 • خديور، صالح و رحماني، يونس (1388). “موانع و چالشهاي دانشگاه مجازي در شهر الكترونيكي.” دومين کنفرانس بين المللي شهرداري الکترونيکي، تهران: دانشگاه علم و صنعت، دانشکده کامپيوتر تهران.
 • خاکي، غلامرضا (1382). روش تحقيق در مديريت. تهران: مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد.
 • رام ، سميه (1385). “فناوري اطلاعات و ارتباطات و جايگاه آن در نظام آموزشي.” دانشگاه امام صادق (ع)، پايان نامه کارشناسي ارشد، تهران.
 • رحمان پور، محمد ، لياقت دار، محمد جواد و افشار، ابراهيم (1387). “توسعه ي آموزش الکترونيکي در آموزش عالي ايران : چالش ها و راهکارها.” پنجمين کنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات، تهران، ايران.
 • رسولي نژاد سيد اصغر، رسولي نژاد وحيد (1385). “بررسي سبك يادگيري دانشجويان پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1384.”گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، دوره سوم: شماره اول. ص26-32.
 • رضايى، مسعود (1388). “ نظريه هاى رايج درباره پذيرش فناوري هاى اطلاعات و ارتباطات.” فصلنامه پژوهش هاى ارتباطي، دوره چهارم، شماره 16، ص 63-93.
 • زارعي زواركي،  اسماعيل و صالحي، وحيد (1388)، راهنماي “يادگيري و تدريس تلفيقي: در نظام آموزشي حضوري و از راه دور. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.
 • سيف، علي اکبر (1379). “روان شناسي پرورشي.” ويرايش پنجم، تهران: انتشارات آگاه.
 • سرچمي، رامين و حسيني، مسعود (1383). “راﺑﻄﻪ سبک هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان پرستاري قزوين.” مجله دانشگاه علوم پزشکي قزوين. جلد 8، شماره 30، ص 67-64.
 • سيف، علي اکبر (1384). “سبک هاي “يادگيري: روانشناسي تربيتي، روانشناسي “يادگيري و آموزش.” ص 159-184. تهران : انتشارات آگاه.
 • کماليان، امين رضا و فاضل، امير (1388). “بررسي پيش نيازها و امکان سنجي اجراي نظام “يادگيري الکترونيکي.” نشريه فناوري آموزش، سال 14، شماره 1.
 • گنجي, حمزه (1371). روان شناسي عمومي. تهران: انتشارات بعثت.
 • صفرزاده، حسين و فروتن، مجتبى (1388). “بررسى عوامل موثر برپذيرش بانكدارى اينترنتى توسط مشتريان

سيستم بانكى. اولين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات بانكي.

 • صفوي، علي اکبر و مهدي محمدي (1386). “اعتبار دهي و نظارت بر دوره هاي “يادگيري الکترونيکي در ايران.” مجموعه مقالات دومين کنفرانس.”يادگيري الکترونيکي، زاهدان.
 • صفارزاده، مژگان و منوچهري، کوروش (1388). “آموزش از طريق ابزارهاي الکترونيکي همراه.” دومين کنفرانس بين المللي شهرداري الکترونيکي، تهران: وزارت کشور، سازمان شهرداري هاي کشور.
 • طالب زاده، محسن و حسيني، سيد علي (1384). “آموزش از راه دور : رهيافتي نوين در آموزش و پرورش ايران.” فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، شماره 19، سال ششم.
 • ظريف صنايعي ناهيد، (1389). “بررسي معيارهاي کيفيت و اثربخشي يادگيري الکترونيکي در آموزش عالي.” مجله دانشگاهي پادگيري الکترونيکي، دوره اول، شماره سوم، ص 24- 32.
 • عبادي، رحيم (1383). مدرسه مجازي: راهنمايي براي ايجاد كلاس درس مجازي. تهران: نشر آفتاب مهر.
 • عبدالهي، مجيد (1386). “يادگيري سيار و نقش آن در آينده يادگيري الکترونيکي.” دومين کنفرانس يادگيري الکترونيکي، زاهدان: دانشگاه سيستان و بلوچستان.
 • عطاران، محمد (1388). “ برنامه درسي آينده نگر.” ماهنامه مدرسه فردا، سال ۵، شماره 6.
 • فرقاني، محمد مهدي (1382). “جامعه اطلاعاتي جهاني؛ گذر از الگوي حاكم.”[ONLINE]. <http://www.iranwsis.org>.] آبان 91[
 • فتوحي قزويني، فرانک و خزاعي، زهرا (1387). “ارزيابي اخلاقي دانشگاه مجازي.” فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري، سال سوم، شماره 1 و 2.
 • کاوسي، رضا.(1388). “آموزشي الکترونيکي چاره ساز توسعه ي آموزشي.” مجله رشد آموزش فني و حرفه اي، شماره1، دوره پنجم، ص60-51.
 • محسني، حميد (1380). اقتصاد اطلاعات در کتاب فناوري اطلاعات. تهران: نشر کتابدار.
 • محسني، منوچهر (1380). جامعه شناسي جامعه اطلاعاتي. تهران: نشر ديدار.
 • منيعي ، رضا (1382). “توسعه آموزش از راه دور در نظام آموزش عالي: فرصت ها و چالش ها.” فصلنامه رهيافت، شماره 31.
 • مولوي، حسين (1386). راهنماي عملي SPSS 14 در علوم رفتاري. اصفهان: انتشارات پويش انديشه.
 • هومن، حيدرعلي (1374). شناخت روش علمي در علوم رفتاري. تهران: نشر پارسا.
 • يادگار زاده، غلامرضا و دکتر رحيمي، حسين (1381). “آموزش عالي در جامعه اطلاعاتي:چالش ها، تحولات، فرصت ها و تهديدها.” همايش توسعه مبتني بر دانايي، تهران.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارزيابي پذيرش يادگيري سيار در دانشگاه‌هاي ايران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 41 = 44

شناسه محصول: c1936 دسته: , برچسب: ,