حراج!

ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

allameh-tabatabai-university-thesis-download

دانشگاه علامه طباطبايي

دانشکده حسابداری و مدیریت

پایان‎نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس

 128 صفحه

چکیده

از مهم‌ترین عوامل اصلی در موفقیت به‌کارگیری تکنولوژی در جهت کسب مزیت رقابتی،آگاهی و شناخت سطح قابلیت تکنولوژیک بنگاه و استفاده مناسب از آن‌ها می باشد.

ارزیابی نیازهای تکنولوژیک ابزاری است که به منظور تعیین قابلیت های مورد نیاز برای اجرای اولویت های تکنولوژیک بکار می رود. ارزیابی نیازهای تکنولوژیک نه تنها حوزه های ضعیف و مشکل ساز بنگاه را شناسایی می کند،بلکه به مزیت های نسبی بنگاه نیز توجه داشته و آن‌ها را مشخص می سازد. تحقیق حاضر در پی ارزیابی قابلیت های فناورانه در جهت تدوین استراتژی در شرکت‌های خدماتی می‎باشد. حال با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی قابلیت های فناورانه و مبحث تدوین استراتژی و همچنین اهمیت ارزیابی قابلیت های فناورانه در جهت تدوین استراتژی ، در این پژوهش به شناسایی و اولویت‌بندی تکنولوژی های فعلی و شاخص های مناسب ارزیابی قابلیت های فناورانه می‌پردازیم، در این راستا شرکت هواپیمایی خلیج فارس برای انجام پژوهش در نظر گرفته می‌شود.  در این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع و با رعایت الزامات تعریف قابلیت های فناورانه ، تعداد 52 تکنولوژی شناسایی ‎شدند. اهمیت این شاخص‎ها از طریق توزیع 200 پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان شرکت هواپیمایی خلیج فارس واقع در استان اصفهان، مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 195 پرسشنامه مرجوع شد، داده‎های جمع‎آوری شده از طریق تکنیک تاپسیس فازی، تجزیه و تحلیل شده و در نهایت شاخص ها اولویت بندی گردیدند.همچنین با استفاده از مدل پاندا سطوح قابلیت های فناورانه این شرکت با تعداد 36 شاخص عملکرد مورد ارزیابی واقع گردید و در نهایت شکاف بین سطح موجود و مطلوب قابلیت های فناورانه بررسی گردید.

کلید واژهها: قابلیت های فناورانه ، تکنیک تاپسیس فازی، استراتژی، شرکت هواپیمایی خلیج فارس.

 

فهرست مطالب

موضوع                                                     صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………….. 2

مقدمه                                                         2

1-1- بیان مسئله                                                    3

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع                                           4

3-1- گزاره های تحقیق                                               6

  1-3-1- پرسش های اصلی و فرعی                                      6

  2-3-1- هدف های تحقیق                                        6

4-1- روش کلی تحقیق                                            6

  1-4-1- جامعه تحقیق، نمونه گیری                                   7

  2-4-1- روش گردآوری داده ها                                       7

  3-4-1- روش تحلیل داده ها                                         7

5-1- موانع و محدودیت های تحقیق                                     8

6-1- خلاصه ای از پیشینه تحقیق مرتبط                                      8

7-1- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق                                   10

8-1- نقشه راه                                                 12

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق  ……………………………………………………………………………..  13

مقدمه                                                         14

1-2- مفاهیم فناوری و تعاریف                                        14

2-2- طبقه بندی تکنولوژی                                       17

3-2- مفهوم استراتژی                                           20

  1-3-2- تعریف جامع مدیریت استراتژیک                                    21

  2-3-2- ماهیت و اهداف استراتژی ها                                      22

4-2- استراتژی تکنولوژی                                             22

  1-4-2- استراتژی تکنولوژی در سطح بنگاه                                 23

  2-4-2- استراتژی تکنولوژی برای شرکت های خدماتی                         24

5-2- ارزیابی تکنولوژی                                              25

  1-5-2- انواع ارزیابی تکنولوژی                                         28

  2-5-2- مقایسه رویکردهای اصلی ارزیابی تکنولوژی                         30

6-2- مفهوم ارزیابی توانمندی تکنولوژی                                    32

  1-6-2- ارزیابی توانمندی تکنولوژی                                      35

  2-6-2- ارزیابی توانمندی تکنولوژی برای شرکت های خدماتی                      38

7-2- مدل های ارزیابی توانمندی تکنولوژی                                  39

  1-7-2- روش اطلس تکنولوژی                                          40

  2-7-2- مدل پورتر                                            41

  3-7-2- مدل پاندا و راماناتان                                          42

  4-7-2- مدل فورد                                             43

  5-7-2- مدل تناسب تکنولوژی                                        44

  6-7-2- مدل چیزا                                             45

  7-7-2- مدل TIME                                              45

  8-7-2- مدل فال                                              47

8-2- صنایع هوایی                                               48

9-2- شرکت هواپیمایی خلیج فارس                                      48

10-2- پژوهش های انجام گرفته                                        50

11-2- جمع بندی                                                55

فصل سوم : روش شناسی تحقیق   …………………………………………………………………………………….. …….  57

مقدمه                                                         58

1-3- روش تحقیق                                            59

2-3- جامعه تحقیق و نمونه گیری                                           60

  1-2-3- جامعه آماری                                               60

  2-2-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه                                     61

3-3- جمع آوری داده ها                                              62

  1-3-3- روش و ابزار جمع آوری داده ها                                   62

  2-3-3- مقیاس مورد استفاده                                        63

  3-3-3- روایی ابزار                                               64

  4-3-3- پایایی ابزار                                              64

4-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                          66

  1-4-3- تکنیک تاپسیس فازی                                         66

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها  ……………………………………………………………………………..  70

مقدمه                                                         71

1-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                          71

  1-1-4- طراحی پرسشنامه                                       72

  2-1-4- آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه                                   72

  3-1-4- نتایج مربوط به مشخصات مصاحبه شوندگان                           74

2-4- تجزیه و تحلیل داده ها                                         78

  1-2-4- ارزیابی سطوح توانمندی تکنولوژی                                 78

  2-2-4- شناسایی تکنولوژی های مرتبط با ایرلاین                                80

  3-2-4- طبقه بندی تکنولوژی های مرتبط با ایرلاین                         81

4-4- اولویت بندی تکنولوژی ها با تکنیک تاپسیس فازی                            83

5-4- جمع بندی                                                 87

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………   88

مقدمه                                                         89

1-5- نتایج و یافته های تحقیق                                       89

  1-1-5- نتایج مربوط به تعیین شاخص های اولویت بندی                           93

2-5- مزایای الگوریتم پیشنهادی و تکنیک تاپسیس فازی                            93

3-5- پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق                             94

4-5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی                                   94

5-5- جمع بندی                                                 95

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول                                              صفحه  

جدول 1-2  مقایسه رویکردهای TA بر حسب معیارهای انتخاب شده                               32

جدول 2-2  دیدگاه های مختلف در ترکیب اجزای متدولوژی مطالعه ارزیابی تکنولوژی                     39

جدول 3-2 طبقه بندی مدل های ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی                       40

جدول 4-2 برخی از پژوهش­های انجام گرفته                                    50

جدول 5-2 جمعبندی شاخصها                                        55

جدول 1-4 آزمون آلفای کرونباخ برای قابلیت اعتماد پرسشنامه                      73

جدول2-4 سطح تحصیلات مصاحبه شوندگان                             74

جدول3-4 سن مصاحبه شوندگان                                          75

جدول 4-4  نوع استخدام مصاحبه شوندگان                                    76

جدول 5-4 سابقه کار یا تجربه مصاحبه شوندگان                              77

جدول 6-4 میانگین سطوح توانمندی استراتژیک                                78

جدول 8-4 میانگین سطوح توانمندی تکنولوژیک مکمل سازمان                    79

جدول 9-4 میانگین امتیازات و درصد توانمندی ابعاد سطوح توانمندی تکنولوژیک              79

جدول 10-4 میزان کمی شکاف بین سطح موجود و سطح مطلوب                        80

جدول 11-4 تکنولوژی های حوزه هواپیما                                              81

جدول 11-4 تکنولوژی های حوزه هواپیما                                     81

جدول 13-4 تکنولوژی های حوزه نگهداری و تعمیرات                           81

جدول 14-4 تکنولوژی های حوزه مسافر                                          82

جدول 15-4 تکنولوژی های حوزه خدمات فرودگاهی                              82

جدول 16-4 تکنولوژی های حوزه خدمه پرواز                             82

جدول 17-4 تکنولوژی های حوزه بازرگانی                                    83

جدول 18-4 نتایج حاصل از اولویت‌بندی تکنولوژی های حوزه هواپیما                     84

جدول 19-4 نتایج حاصل از اولویت‌بندی تکنولوژی های حوزه اداری مالی                  84

جدول 20-4 نتایج حاصل از اولویت‌بندی تکنولوژی های حوزه نگهداری و تعمیرات              84

جدول 21-4 نتایج حاصل از اولویت‌بندی تکنولوژی های حوزه مسافر                       85

جدول 22-4 نتایج حاصل از اولویت‌بندی تکنولوژی های حوزه فرودگاه و خدمات فرودگاهی      85

جدول 23-4 نتایج حاصل از اولویت‌بندی تکنولوژی های حوزه خدمه پرواز                  86

جدول 24-4 نتایج حاصل از اولویت‌بندی تکنولوژی های حوزه بازرگانی                    86

جدول 1-5 اولویت بندی تکنولوژی های حوزه هواپیما                              90

جدول 2-5 اولویت بندی تکنولوژی های حوزه اداری مالی                            91

جدول 3-5 اولویت بندی تکنولوژی های حوزه نگهداری و تعمیرات                     91

جدول 4-5 اولویت بندی تکنولوژی های حوزه مسافر                                 91

جدول 5-5 اولویت بندی تکنولوژی های حوزه خدمات فرودگاهی                        92

جدول 6-5 اولویت بندی تکنولوژی های حوزه خدمه پرواز                            92

جدول 7-5 اولویت بندی تکنولوژی های حوزه بازرگانی                         92

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل                                               صفحه  

شکل 1-1  دیاگرام ارزیابی قابلیت فناورانه بر اساس مدل پاندا و راماناتان                     4

شکل 2-1 نحوه شکل گیری استراتژی سازمان                              5

شکل 3-1  نقشه راه                                             12

شکل 1-2 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک                                     21

شکل 2-2 سطوح تکنولوژیک بنگاه                                       36

شکل 3-2 مدل پیشنهادی پورتر                                         42

شکل 4-2 مدل TIME                                               46

شکل 5-2 چهارچوب پیاده سازی مدل TIME                                 46

شکل 1-4 سطح تحصیلات مصاحبه شوندگان                             74

شکل 2-4 سن مصاحبه شوندگان                                          75

شکل 3-4 نوع استخدام مصاحبه شوندگان                                      76

شکل  4-4 سابقه کار یا تجربه مصاحبه شوندگان                              77

                                                    

              

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

مقدمه            

بخش صنعت كشور، امروزه از لحاظ فناوري، دچار نوعي بي‌برنامگي بوده و بخش عمده‌اي از مشكلات صنعتي در راستاي توسعه نيافتگي آن، ناشي از همين امر است زيرا ورود فناوري بدون برنامه‌ريزي استراتژيك مناسب، باعث خروج سرمايه از كشور شده و در داخل نيز از بهره‌وري و كارايي مناسبي برخوردار نيست. از همه مهم‌تر اينكه فناوري‌هاي موجود، باعث انتقال دانش فني و توليد فناوري‌هاي مشابه در داخل و يا توسعه و بهبود و بومي‌سازي آن نمي‌شوند. پژوهش ها نشان مي دهد تكنولوژي به عنوان كاربرد عملي دانش و تجربه در جهت رفع نياز بشر، نقش پر رنگي در توسعه اقتصادي و صنعتي كشورها و كسب مزيت هاي رقابتي بنگاه ها داشته است. اكتساب تكنولوژي از كانال انتقال تكنولوژي در برگيرنده مزاياي كوتاه مدت و بلندمدتي است. امروزه با پیشرفت قابلیت های فناورانه و تکنولوژی در تمامی دانش ها و سطوح و همچنین ضرورت استفاده از فناوری های مدرن، شاهد استفاده از متدهای ارزیابی تکنولوژی و قابلیت های فناورانه در اکثر صنایع و نقاط جهان به عنوان ابزاری قدرتمند جهت تدوین استراتژی سازمانی هستیم. آگاهی از وضعیت موجود هر سیستم و فرآیندهای آن، اولین گام برای تصمیم گیری و سیاست گذاری در راستای مدیریت بهینه آن سیستم است. هرگونه تصمیم گیری و سرمایه گذاری در یک سازمان که در واقع سرمایه گذاری روی تجهیزات، نیوری انسانی و دانش مجموعه است نیز از این اصل مستثنی نیست. ترکیب عوامل مذکور سازمان که به عنوان تکنولوژی شاناخته می شود، همواره نیازمند مدیریت مدیریت صحیح و برنامه ریزی شده است. این مدیریت بدون ارزیابی، دانش و شناخت کافی از وضعیت و عملکرد تکنولوژی در دست امکان پذیر نمی باشد و در نهایت، به مدیریتی با بازده پایین منتهی می شود. مدل های ارزیابی تکنولوژی ابزاری در دست مدیریت تکنولوژی است تا با کمک آن، سازمان به مدیریتی مناسب بر اجزای تکنولوژی خود و در نهایت بازده سازمانی مناسب نائل آید.

1-1- بیان مسأله

در عصر حاضر و با تغییرات سریع فناوری ها، تکنولوژی نقشی تعیین کننده در رقابت پذیری بنگاه ها ایفا می کند. بنابراین نیاز است که تکنولوژی نیز مانند دیگر منابع رقابتی، بر اساس یک دیدگاه استراتژیک، مدیریت شود. با توجه به دیدگاه استراتژیک تکنولوژی، جنبه های مختلف قابلیت فناورانه  بنگاه باید مورد بررسی قرار گیرد و بنابراین داشتن درکی مناسب نسبت به قابلیت فناورانه سازمان منجر به برنامه ریزی استراتژیک و توسعه تکنولوژی بهتر خواهد گردید(انصاری،2009).در این راستا با توجه به اهمیت بالای توسعه تکنولوژی، مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی می بایست با درک صحیحی از قابلیت فناورانه بنگاه خود، شناسایی تحولات تکنولوژیک در دنیا و نیز در نظر گرفتن تلاش رقبا برای دستیابی به تکنولوژی های جدید، پیوسته در جهت ارتقا قابلیت فناورانه سازمان خود گام بردارند.( رستمی ،1390)به منظور برنامه ریزی برای توسعه تکنولوژی، لازم است بدانیم که با توجه به شرایط موجود در چه وضعیت و موقعیتی از نظر تکنولوژیکی قرار داریم و آگاهی از موقعیت یک تکنولوژی در بنگاه های برتر و تعیین میزان اختلاف و شکاف تکنولوژی میان آنها، سرآغازی جهت برنامه ریزی توسعه تکنولوژی می باشد.ارزیابی تکنولوژی با بررسی میزان قابلیت های فناورانه و تعیین میزان ضعف و قوت در تکنولوژی های مورد نظر، باعث افزایش توانمندی در برنامه ریزی استراتژیک تکنولوژی و توسعه آن خواهد شد.( تبریزی، 1390)بر این اساس ارزیابی قابلیت های فناورانه که با نام های ارزیابی توانمندی های تکنولوژیک یا ممیزی تکنولوژی نیز شناخته می شود، بخش مهمی از مدیریت تکنولوژی بوده و امری حیاتی برای سود دهی و رشد بنگاه در دنیای کنونی رقابتی است.

در ارزیابی قابلیت فناورانه یک روش جامع وجود ندارد. محققین ابعاد مختلفی را برای ارزیابی قابلیت های فناورانه برشمرده اند که بنگاه ها بایستی متناسب با فعالیت های خود از میان آنها معیارهای مناسب را انتخاب و در فرایند ممیزی بکار گیرند(مختار زاده، 1390)

با توجه به اینکه شرکت هواپیمایی خلیج فارس مرتبط با حوزه خدمات می باشد، نیاز است جهت ارزیابی قابلیت های فناورانه آن شرکت، مدلی انتخاب شود که اولا جامع باشد بدین معنی که ابعاد وسیعی از تکنولوژی های یک شرکت خدماتی را در ارزیابی در برگیرد. در ثانی خروجی مدل به منظور قیاس چند دستاورد تکنولوژیک با یکدیگر و داشتن درکی صحیح از توانمندی ها، کمی نیز باشد. همچنین در زمانی کمتر منجر به ارزیابی فناوری ها می گردد. بویژه اطلاعات حاصله از  مدل باید به گونه ای باشد که فرایند تدوین استراتژی را تسهیل نماید.

هر کدام از روش های ارزیابی ذکر شده دارای حوزه تمرکز متفاوتی بوده و به شاخص های خاصی توجه می کنند. از اینرو بدست آوردن شاخص های جامع برای ارزیابی تکنولوژی ها نیازمند ارائه مدلی است که جنبه های بیشتری از تکنولوژی را مد نظر قرار دهد.

مدل مطرح شده توسط پاندا و راماناتان ابعاد ذیل را مورد بررسی قرار می دهد.

 • این مدل با ارائه دسته بندی مناسب از توانمندی های یک شرکت ، به طور جامع به بررسی قابلیت فناورانه در 3 سطح (قابلیت فناورانه استراتژیک، تاکتیکی و مکمل) می پردازد. بنابراین این مدل می تواند به شناخت کامل قابلیت های فناورانه در شرکت های خدماتی بپردازد. در صورتی که دیگر مدل ها هر کدام بر روی قسمتی از این توانمندی ها متمرکز شده و به توانمندی های دیگر کمتر پرداخته اند.
 • این مدل جزو معدود مدل هایی است به علت استفاده از ارزیابی های کمی و کیفی قابلیت و کارایی مناسبی برای ارزیابی قابلیت های تکنولوژیک شرکت های خدماتی دارد. در صورتی که اغلب مدل ها تنها به ارزیابی کمی یا کیفی پرداخته اند.
 • از بین مدل های ارزیابی قابلیت فناورانه ، مدل پاندا و راماناتان توجه زیادی به توانمندی های استراتژیک داشته است که می توان از خروجی این ارزیابی جهت تدوین استراتژی کمک گرفت.

بنابراین با توجه به موارد مطرح شده، در این پژوهش جهت ارزیابی قابلیت های فناورانه شرکت هواپیمایی خلیج فارس از مدل پاندا و راماناتان استفاده خواهد شد.

دیاگرام کلی این مدل در شکل زیر ارائه شده است.

شکل 1-1- دیاگرام ارزیابی قابلیت فناورانه بر اساس مدل پاندا و راماناتان (حق بین،1389)

 

2-1-  اهمیت و ضرورت موضوع

امروزه فناوری جایگاهی خاص در استراتژی آینده یک بنگاه دارد.مدیریت فناوری و هدایت فعالیت های فناورانه نیازمند تخصیص بهینه منابع و امکانات موجود است و این مهم بدون ارزیابی و اولویت بندی فناوری های موجود امکان پذیر نیست. این ارزیابی و اولویت بندی نشان دهنده میزان اهمیت و تاثیر گذاری تکنولوژی ها بر سازمان است و شرایط لازم برای انتخاب تکنولوژی های کلیدی را فراهم می کند.

بنگاه های بسیاری با چالش هایی در زمینه تقویت و افزایش توان رقابت پذیری خود برای بقا در محیط رقابتی کسب و کار مواجهند. در این میان، تنها شرکت هایی که از قابلیتهای کلیدی و مزیت های نسبی بهره می جویند، توانسته اند موفقیت پایداری را کسب نمایند(آذر، 1389) در فرایند ایجاد مزیت های رقابتی، فعالیت های تدوین استراتژی نقش بسیار مهمی، ایفا می نمایند.

 برای تدوین یک استراتژی مناسب برای توسعه تکنولوژی لازم است که ارزیابی مناسبی از فعالیت های تحقیقاتی و قابلیت فناورانه داشته باشیم تا بتوانیم به انتخاب پروژه های تکنولوژیک و یا تحقیق و توسعه مناسب و همچنین تخصیص مناسب بودجه های تحقیقاتی و تکنولوژیک و تعیین حوزه های تحقیقاتی داخلی و حوزه های انتقال تکنولوژی بپردازیم. (محمدی ،1390) شکل زیر نقش بررسی قابلیت های فناورانه سازمان را در تدوین استراتژی نشان می دهد.

شکل 2-1- نحوه شکل گیری استراتژی سازمان (اعرابی،1389)

شرکت هواپیمایی خلیج فارس، شرکتی خدماتی با تخصص ارائه خدمات پروازی می باشد و با توجه به تازه تاسیس بودن شرکت مذکور  (سال 2010)،  برای بقا در بازار رقابتی خطوط هوایی و توسعه هر چه بیشتر، نیاز به شناخت کامل از قابلیت های فناورانه خود دارد. لذا با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر سعی دارد با شناخت قابلیت های فناورانه شرکت به ارزیابی آنها بپردازد که از خروجی این کار می توان در تدوین استراتژی سود جست.

 3-1-  گزارههای تحقیق

1-3-1- پرسشهای اصلی و فرعی

 1. شاخص های مناسب ارزیابی قابلیت فناورانه در جهت تدوین استراتژی در بنگاههای خدماتی چیست؟
 2. اولویت بندی توانمندی تکنولوژیکی فعلی شرکت هواپیمایی خلیج فارس به چه صورت است؟
 3. شرکت هواپیمایی خلیج فارس، چه راهکارهایی را می بایست با توجه به قابلیت های فناورانه فعلی، جهت رسیدن به اهدافش، در پیش گیرد؟

2-3-1-  هدفهای تحقیق یا نتایج مورد انتظار

 1. ارزیابی قابلیت های فناورانه شرکت هواپیمایی خلیج فارس
 2. اولویت بندی قابلیت های فناورانه به کمک اطلاعات بدست آمده از ارزیابی در جهت کمک به تدوین استراتژی

4-1- روش کلی تحقیق

این پژوهش از نظر هدف، در چارچوب پژوهش های کاربردی بوده و روش تحقیق مورد استفاده توصیفی-پیمایشی است و پس از مطالعاتی در زمینه ادبیات موضوع و آشنایی با شرکت مذکور، مفاهیم تکنولوژی، فرایندها و فعالیت های اصلی و پشتیبانی در آن شرکت بررسی می شود.سپس  مدل مناسب  و شاخص های ارزیابی جهت تعیین قابلیت های فناورانه انتخاب و تعیین می گردد. سپس نظرات جامعه آماری تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار میگیرند.فرایند کلی روش تحقیق به صورت زیر است.

1-جمع آوری و مطالعه ادبیات پیرامون موضوعات مرتبط با پژوهش حاضر مانند تکنولوژی و روش های شناسایی آن ، ارزیابی تکنولوژی،  قابلیت فناورانه ، مدل های مختلف ارزیابی قابلیت فناورانه در سطح بنگاه و …

2-آشنایی با شرکت هواپیمایی خلیج فارس و ماهیت فعالیت های شرکت مذکور و دیگر شرکت های هواپیمایی در ایران

3-بررسی مفاهیم تکنولوژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس با استفاده از دیدگاه های صاحب نظران و متخصصان شرکت

4-بررسی و تبیین فرایندها و فعالیت های اصلی و پشتیبانی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس و شناسایی کاربرد تکنولوژی در آنها

5- شناسایی شاخص های ارزیابی قابلیت فناورانه در شرکت هواپیمایی خلیج فارس با توجه به ویژگی های شرکت مذکور و در جهت کمک به تدوین استراتژی

6- تعیین قابلیت های فناورانه شرکت هواپیمایی خلیج فارس و مقایسه آنها با وضعیت مطلوب مورد نظر متخصصان شرکت از طریق سنجش فاکتورهای مدل پاندا و راماناتان و مقایسه تطبیقی و تعیین شکاف تکنولوژیکی

7- جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

1-4-1- جامعه تحقیق، نمونه‎گیری

جامعه آماری، مدیران ارشد و متخصصان حاضر در شرکت هواپیمایی خلیج فارس واقع در استان اصفهان و به دلیل محدود بودن خبرگان، روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری قضاوتی (غیراحتمالی هدفدار) استفاده گردید.

2-4-1- روش‎های گردآوری دادهها و ابزار مورد استفاده برای آن

روش‎های گردآوری داده‎ها در این تحقیق عبارتند از: مطالعات کتابخانه‎ای و مطالعات میدانی.

 • مطالعات کتابخانه‎ای: هدف از این مطالعات مروری بر ادبیات موضوع پژوهش و استخراج شاخص‎های مورد استفاده در پژوهش می‎باشد. این مطالعات عمدتاً براساس منابع اینترنتی، کتب خارجی و داخلی، پایان‎نامه‎ها و مقالات داخلی و خارجی صورت می‎گیرد.
 • مطالعات میدانی: برای ارزیابی نتایج حاصل از مطالعات کتابخانه‎ای پیرامون موضوع پژوهش انجام مطالعات میدانی ضروری می‎باشد. بدین منظور از تجربیات خبرگان این حوزه استفاده می‎گردد.

ابزار جمع‎آوری اطلاعات نیز عبارت است از :

 • پرسشنامه: در مطالعات میدانی نظرات خبرگان و متخصصین به وسیله پرسشنامه جمع‎آوری می‎شود.

3-4-1-  روش‎های تحلیل داده‎ها

TOPSIS يكي از روش‌هاي مرسوم در بحث تصميم‌گيري چند معياره (MADM) مي‌باشد كه از قابليت‌هاي قابل توجهي برخوردار است. براي استفاده از اين روش نياز به يك ماتريس تصميم‌گيري داريم كه سطرهاي اين ماتريس گزينه‌ها  و ستون‌هاي آن معيارها مي‌باشد. با يك رويكرد سيستمي مي‌توان تكنيك تصميم‌گيري TOPSIS را به فضاي فازي توسعه داد.بر اساس اين روش که در سال 1981 توسط هوآنگ و يونگ ارائه شد هر مسئله از نوع MADM با m گزينه که به وسيله n شاخص مورد ارزيابي قرار گيرد را می‌توان به عنوان يک سيستم هندسي شامل m نقطه در يک فضاي n بعدي در نظر گرفت. تکنيک TOPSIS بر اين مفهوم بنا شده است که گزينه انتخابي کمترين فاصله را با راه حل ايده آل منفي(بدترين حالت ممکن) داشته باشد. (صيادي تورانلو،1387)

جهت اولویت بندی قابلیت های فناورانه از روش تاپسیس فازی استفاده خواهد شد. و جهت مقایسه با حالت بهینه مد نظر متخصصان شرکت، ازسنجش فاکتورها و مقایسه تطبیقی استفاده خواهد شد.

5-1- موانع ومحدودیتهای تحقیق

 • تعداد اندک پژوهش های صورت گرفته در این زمینه به دلیل نو بودن موضوع در بخش خدمات
 • ارزیابی دشوارتر به دلیل غیرملموس بودن تکنولوژی های بخش خدمات در مقایسه با تکنولوژی های بخش تولید
 • مشکل در ارتباط موثر با متخصصان شرکت مورد نظر

6-1- خلاصهای از پیشینه تحقیق مرتبط

در ارتباط با موضوع ارزیابی قابلیت فناورانه در حوزه تولید پروژه های متعددی انجام شده است ولی در بخش خدمات، نمونه های بسیار اندکی را می توان یافت و کار پژوهشی زیادی در حوزه خدمات برای این موضوع صورت نگرفته است. در بخش زیر به تعدادی از این موارد اشاره شده است.

 • در پایان نامه ای تحت عنوان “ارزیابی توانمندی تکنولوژیک تولید در شرکت ایران خودرو” روشی جهت ارزیابی توانمندی های تکنولوژیک فرایند ساخت و تولید در شرکت ایران خودرو ارائه شده است تا بتوان نقاط قوت و ضعف را از بعد تکنولوژیکی تشخیص داد. در این تحقیق با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی اولویت بندی توانمندی ها شناسایی شده و بر اساس روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی سطح  توانمندی تکنولوژیک فرایند های برش و پرس، بدنه سازی، رنگ و مونتاژ محاسبه و به صورت نمودارهای عنکبوتی به نمایش در آمده است.( بزرگی،1383)
 • از جمله پژوهش های دیگر در این زمینه پایان نامه ای با عنوان “ارزیابی سطح تکنولوژی مونتاژ سواری سمند (تزئینات داخلی) و تعیین شکاف تکنولوژیکی” است که به این سوال پاسخ داده می شود که سطح تکنولوژی مونتاژ سواری سمند نسبت به حالت ایده آل چگونه بوده و میزان شکاف موجود چقدر می باشد و چه عواملی در  بوجود آمدن شکاف تاثیر داشته اند و اینکه چگونه می توان شکاف را کاهش داد. در این پایان نامه از مدل مدیریت نیاز های تکنولوژی استفاده شده است.( رفیعی،1388)
 • پایان نامه ای دیگر در این حوزه “ارزیابی قابلیت های تکنولوژیک شرکت های مشاور صنعت آب و برق” می باشد که  با هدف تدوین و پیاده سازی مدلی برای ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی در شرکت های خدماتی، یک متدولوژی برای ارزیابی عناصر توانمندی های اصلی و مکمل که با هم توانمندی های تکنولوژی یک بنگاه در بخش خدمات مشاوره فنی و مهندسی را می سازند، ارائه و پیشنهاد شده است. بر اساس نتایج و یافته های ارزیابی، موضوعات حائز اهمیت و عوامل موثر بر ارتقا سطح فعلی توانمندی های تکنولوژیک، در جهت مرتفع نمودن شکاف تکنولوژیک موجود مشخص شده اند.( حق بین،1385)
 • پایان نامه ای نیز تحت عنوان “ارزیابی و تحلیل شکاف توانمندی های تکنولوژیک در شرکت پدیده شیمی نیلی” توانمندی های فناورانه گروه های تکنولوژی محصول بتانین ارزیابی و با مقایسه با حالت ایده آل، شکاف تکنولوژیک معین می شود. و در نهایت راهکارهایی جهت جبران شکاف ارائه می شود(ریحانی،1386).
 • لزوم شناخت توانمندی های تکنولوژیکی برای تدوین استراتژی در پایان نامه ای تحت عنوان “تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی موتورهای احتراق داخلی” تاکید شده است. در این پژوهش تا ضمن شناسایی و مطالعه مدل های مختلف تدوین استراتژی تکنولوژی، با در نظر گرفتن ملاحظات و ویژگی های مربوط به صنعت مورد نظر، مدل مناسب را جهت تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی بکار گرفته و پس از شناسایی تکنولوژی های کلیدی موتور احتراق داخلی، اولویت های سرمایه گذاری در زمینه توسعه تکنولوژی را تعیین نماید. در انتها نیز با توجه به جذابیت تکنولوژی ها برای شرکت و توانمندی های تکنولوژیکی شرکت، در خصوص نحوه اکتساب و تامین تکنولوژی های منتخب پیشنهاداتی در قالب استراتژی تکنولوژی ارائه نموده است.(فتح اللهی،1387)

مقالاتی نیز در این زمینه وجود دارند که به نمونه هایی از آنها در ادامه اشاره شده است.

 • پاندا و راماناتان در سال 1997 صنعت برق کشورهای تایلند و فرانسه را بوسیله مدل ابداعی توسط خودشان، ارزیابی نمودند.آنها طی مقاله ای مه در این زمینه منتشر نمودند، ارزیابی توانمندی تکنولوژیک را ورودی ای جهت تدوین استراتژی قلمداد نمودند.( پاندا ، راماناتان،1997)
 • چیزا در مقاله ای اشاره می کند که در تدوین استراتژی تحقیق و توسعه نقش قابل ملاحظه ای برای ارزیابی و انتخاب تکنولوژی و یا به نوعی اولویت گذاری فناوری قائل است. از دیدگاه چیزا اولین تصمیم کلیدی در اتخاذ استراتژی تحقیق و توسعه، انتخاب تکنولوژی می باشد که به معنای گزینش تکنولوژی هایی است که باید روی آنها سرمایه گذاری شود. او متغیر هایی را معرفی می کند که معیار های ارزیابی و انتخاب تکنولوژی هستند.( چیزا،2001)

 

منابع

و

مآخذ

 

منابع فارسی

اثباتی،حسین و دیگران، تدوین استراتژی تکنولوژی،سازمان صنایع دفاع،1386

احمدی مقدم ارمکی،محسن(1389)” ارزيابي تکنولوژيهاي توليد برق با تلفيق مدلهاي ANP و QFD” پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع، دانشگاه یزد

آذر، عادل، جوکار، جوکار، سجاد، زنگویی نژاد، ابوذر، 1389،تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با استفاده از گسترش عملکردکیفی تکنولوژی: رویکرد کشش بازار، مدیریت صنعتی، شماره 4،ص 3 تا 18

آذر، عادل، مؤمنی، منصور، 1380. آمار و کاربرد آن در مدیریت. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها(سمت)، تهران.

ازکیا، مصطفی، دربان آستانه، علیرضا،1382. روشهای کاربردی تحقیق. نشر کیهان، تهران.

اعرابی، سید محمد، منتی، حسین، استراتژی تکنولوژی، نشر مهکامه، 1389

افقهی،عباس(1390).” ارزیابی سطح فناوری شرکت سایپا و تعیین شکاف تکنولوژیک و ارائه راهکارهای مناسب” اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری

براون،ارنست،1379،” زمینه تکنولوژی: ارزیابی تکنولوژی برای استفاده مدیران“، ترجمه محمد زنجانی،سازمان مدیریت صنعتی، تهران

بررسی ابزارهاي سياستي حمايت از توسعه صنايع High-Tech با تأكيد بر سياست‌هاي حمايت از ايجاد و تقويت شركت‌هاي تازه تأسيس تكنولوژي محور ، گروه مطالعات سياست تكنولوژي، وزارت صنایع و معادن، مرکز صنایع نوین ،دیماه  1382

بزرگی، حمید، 1383، ارزیابی توانمندی تکنولوژیک در شرکت ایران خودرو، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی

پيمان خواه ،صادق ، نيلفروشان، هادي(1390).” ارزيابي توانمندي تكنولوژيك در سطح صنعت نفت و گاز“پانزدهمين همايش بين المللي نفت و گاز.

تركمان ،امين(1388).” مقايسه سيستم نوآوري ملي كشورهاي برزل، ژاپن و روسيه در صنايع هواپيمايي” فصلنامه رشد فناوري  1388، ; 6(21):29-41.

جك ئي ، ادواردز و ديگران (1384).تحقيق پيمايشي: راهنماي عمل.ترجمه سید محمد اعرابی ، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي،تهران.

حافظ‎نیا، محمدرضا،1382. مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی.سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها (سمت)، تهران.

  حق بین، اشکان، 1385، ارزیابی قابلیت های تکنولوژیک شرکت های مشاور صنعت آب و برق، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی

حق بین، اشکان، مستحسن، هومن، سلامی، سید رضا، ارزیابی توانمندی تکنولوژیک شرکت های مهندسی مشاور صنعت آب و برق، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت1389

خاكي ، غلامرضا، 1378.روش تحقيق با رويكردي بر پايان نامه نويسي، مركز تحقيقات علمي كشور.

خاکی، غلامرضا، 1389. روش تحقیق با رویکردی به پایان‎نامه‎نویسی. انتشارات بازتاب، چاپ ششم، تهران.

خلیل، طارق، مدیریت تکنولوژی رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهش های فرهنگی، 1389

خمسه،عباسی(1389).”ارزیابی سطوح توانمندی تکنولوژیک در صنایع فلزی با مدل نیاز تکنولوژیک(تحقیق موردی سازه های فلزی یاسان)،چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی،1389

دانایی‎فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر، عادل،1383. روششناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. انتشارات صفار، تهران.

دفت ریچارد آل،تئوری و طراحی سازمان،ترجمه علی پارسائیان  سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ چهارم، سال 1383

دلاور،علي،(1386)،روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي،انتشارات ويرايش، ص 30  ، 267-268

دي، اي، دِ واس (1383)، پيمايش در تحقيقات اجتماعي، ترجمه هوشنگ نايبي، نشر ني، تهران.

رستمی، ثریا ،1390، ارزیابی سطح توانمندی تکنولوژیک در شبکه نمایندگی های مجاز ایساکو ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی

رفیعی، مهشید، 1388، ارزیابی سطح تکنولوژی مونتاژ سواری سمند (تزئینات داخلی) و تعیین شکاف تکنولوژیکی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی

ریحانی، مریم، 1386، ارزیابی و تحلیل شکاف توانمندی های تکنولوژیک در شرکت پدیده شیمی نیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

سرمد،زهره، بازرگان هرندی، عباس، حجازی، الهه، 1385. روشهای تحقیق در علوم رفتاری.آگاه، تهران.

سعادت زاده، رضا ،حسن زاده، محمد علی،يگانه مهر، یزدان،رجائيان،حسین( 1389)” ارزيابي تكنولوژي توليد مواد امولسيوني به روش اطلس تكنولوژی“چهارمين كنفرانس مديريت تكنولوژي.

سکاران، اوما، 1381. روشهای تحقیق در مدیریت. ترجمه محمد صائبی،محمود شیرازی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‎ریزی، تهران.

شعبانپور،احمد(1390).” رویکردهای نوین در ارزیابی تکنولوژی” اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری.

صيادي تورانلو، حسين؛ منصوري، حسن؛ جمالي، رضا (1387). “شناسايي و رتبه بندي ابعاد كيفيت خدمات كتابخانه اي با رويكرد فازي (مطالعه مورد: كتابخانه هاي دانشگاه يزد”( . فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني، جلد 11، شماره 44

طالب تبریزی،نغمه(1390).” ارزیابی سطح توانمندی تکنولوژیک با استفاده از مدل اطلس تکنولوژی در کارخانه غذایی پورا” اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری

طباطباییان سید حبیب الله، محمد پور مجید، نجفی اسدالله، ارزیابی توانمندی تکنولوزی در سطح بنگاه، چاپ آروین، 1384

طباطباييان، سيدحبيب الله ، باقري ، سيدكامران، گودرزي ، مهدي، نوده، علي (1384).”ارزيابي سياستگذاري تكنولوژي در صنعت نرم افزار هند“دومين كنفرانس مديريت تكنولوژي.

فتح اللهی، افسون، 1387، تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی موتورهای احتراق داخلی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی

فرنودي، صنم السادات(1388)” ارايه چارچوب ارزيابي فناوري هاي سلامت در نظام بهداشت و درمان ايران؛ (مطالعه موردي ربات روبولنز)“فصلنامه سياست علم و فناوري  پاييز و زمستان 1388; 2(3):75-86.

فلوید، کریس، ترجمه غلامرضا نصیرزاده، 1378، تکنولوژی در خدمت بنگاه، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

قاضي نوري، سيدسروش. “ارزيابي تكنولوژي؛ ابزار كمك به سياست‌گذاري“، انتشارات مركز صنايع نوين، چاپ اول، 1383.

کلانتری،خلیل،1387. پردازش و تحلیل دادهها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی. فرهنگ صبا، تهران.

کيوي ريمون، لوک وان کامپنهود. (1386) .روش تحقيق در علوم اجتماعي. ترجمه عبدالحسين نيک گهر تهران: نشر توتيا

لستر، جیمز پی . جوزف استوارت. فرآیند خط مشی گذاری عمومی رویکردی تکاملی. ترجمه طبری، مجیبی، خورشیدی، نشر ساوالان، 1381.

ماژرزاک،آن. روش های سياست پژوهی،ترجمه هوشنگ نايبی، انتشارات تبيان، 1380.

محقر، علي ؛ پويا ،عليرضا ؛ منظري‌حصار ،مهدي “مديريت استراتژيك صنعتي (تدوين، ارزيابي و پياده‌سازي استراتژي ساخت و توليد)”، سخن‌ گستر چاپ 1 سال 1384

محمدی، مهدی، دلاور، عطیه، 1390،ارائه مدلی برای ارزیابی و اولویت بندی تکنولوژی ها در حوزه حمل و نقل، اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی

محمودزاده،ابراهیم، منصوری،محمدرضا، محمدی،مهدی(1387).” ارائه مدلي براي ارزيابي دستاوردهاي تكنولوژيك در واحدهاي R&D (مطالعه موردي : شركت صنايع الكترونيك ايران)” اولین کنفرانس ملی تکنولوژی

مختارزاده،نیما،سرسبیلی،محمد حسن.(1390)” ارزیابی توانمندی تکنولوژیک : مطالعه موردی در یک شرکت اپراتور تلفن همراه” اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری.

مختاري، امير عباس (1389).” ارزيابي تكنولوژي با استفاده از روش تركيبي TOPSIS وOWA با هدف رتبه بندي و تعيين نوع تصميم گيري (ريسك پذير و ريسك گريز بودن)” اولين كنفرانس بين المللي مديريت و نوآوري

ملك زاده ،غلامرضا(1384).” ارزيابي فناوري؛ ضرورت ها و الزامات” فصلنامه رشد فناوري  زمستان 1384; 2(5):30-34

نظری زاده، فرهاد، بوشهری، علیرضا، “ ارائه چارچوبی برای انتخاب روش مناسب ارزیابی توانمندی تکنولوژی در بنگاه“، مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، 1384.

نیلی, مسعود. “صنعت سیاسی, نتایج حاصل از مطالعات استراتژی صنعتی کشور“, کتاب همشهری, مرداد 1382

منابع انگلیسی

Advanced Science &Technology Palicy Planning (ASTPP) network, 1999,” Improving Distributed Intelligence in Complex Innovation Systems”, Fraunhofer Institute,Karlsruhe.

Anderson, J. E. (2003). Public Policymaking, 6th ed. Boston: Houghton-Mifflin Company.

Ansari, M., Dehghan Nayeri, M., Yousefi Zenouz, R.,)2009(, Technological Deep Assessment of Automotive Parts Manufacturers”Case of Iranian Manufacturers , International Journal of Social and Human Sciences 3

APCTT, “Atlas Technology: A Framework for Technology Planning”, APCTT Publications, 1989

Bagheri. N, Mousavi, M, Nasiri, M, Wind energy status of Iran: Evaluating Iran’s technological capability in manufacturing wind turbines, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2011

Bryson,  J.  M.  (2004).  “What  to  Do  When  Stakeholders  Matter.”  Public Management Review  6(1): 21–53.

Chiesa,   Vittorio; “R&D Strategy and Organizations: Managing Technical change in Dynamic Contexts”; Imperical College Press, UK, 2001

Dunn, W,(1981) .Public ‌‌policy Analysis An Introduction‌. Prentice Hall,1981.

Ford. D ,  Saren. M , “Technology Strategy for Business”, International Thomason Publishing, 1998.

Franklin, P., (2002). Elephants, metaphors, and tropes in strategic management theory: Implications for a strategy for strategy? Strategic Change, 11, 117–129.

Hess,  David  (1995)  Science  and  Technology  in  a  Multicultural  World:  The  Cultural  Politics  of  Facts  and Artifacts (New York: Columbia University Press).

Hobday M. (2002), Technology Needs Assessment (TNA) for developing countries, UNIDO, Vienna.

Innosupport, http://www.innosupport.net/index.php Information about Technological Capability.

Menedez  A.,  (2000).“Commercialization  of  R&D  Results:  Evaluation  of  Technologies  Marketability”,  European  Commission, 2000.

Minzberg, H. (1998). Patterns in strategy formation, Management Science, Vol 24 No 9, pp 934-948.

Mohr, h., 1999,”Technology Assessment in Theory and Practice”, journal of Society for Philosophy & Technology, 4,22-25

Monk, Ray (1990) Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius (New York: Penguin).

Moon,D.P.et al., 1998,” A new European approach to transport technology assessment”, FATASIE WCTR Paper, draft 1.

Office of Technology Assessment(OTA),1977,” Technology Assessment in Business and Government”, Congress of United States.

Panda .H,  Ramanathan .K , “Technological Capability Assessments of a Firm in the Electricity Sector”, Technovation, Vol 16, NO 10, 1996.

Panda. H, Ramanathan. K,(1997), Technological capability assessment as an input for strategic planning: case studies at Electricitd de France and Electricity Generating Authority of Thailand

Petit, M. L., Sanna-Randaccio, F. & Sestini, R. (2009). Asymmetric knowledge flows and localization with endogenous R&D: A dynamic analysis, Economic Modelling, Vol. 26, No. 2: 536-547.

Porter M., “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance”, Free Press, New York, 1985

Radar,M.,2001, “Monitoring of Technology Assessment Activities”,ESTO.

Ring,  P.  S.,  &  Perry,  J.  L.  (1985).  Strategic  management  in  public  and private organizations:  Implications  of  distinctive  contexts  and  constraints.  Academy  of Management Review, 10(2), 276−286.

Stoneman, P. (2002). The Economics of Technological Diusion. Oxford, Blackwell

ŠTRUKELJ,  PETER,  DOLINŠEK,  SLAVKO,  (2011),  Towards  a  new  comprehensive  technology  audit  model, IAMOT 2011.

Technology Need Assessment for developing countries, Unido, 2000

Unido, (2002). Innovatiive Technology Transfer Framwork, Linked To Trade For Unido Action.

Van Den Ende, J.,1998,” Traditional and Modem Technology Assessment: Toward a Toolkit”, Technological forecasting and Social change,58,5-21.

Venkatraman, N., Henderson, J. C. & Oldach, S. (1993). Continuous strategic alignment: Exploiting information technology capabilities for competitive success, European Management Journal, Vol. 11, No. 2: 139-149.

Wang, T.-C., & Chen, Y.-H. (2008). Applying fuzzy linguistic preference relations to the improvement of consistency of fuzzy AHP. Information Sciences, 178, 3755–3765.

WorldBank(2001).http://info.worldbank.org/etools/docs/library/86442/ses1.2_innovationcaptool.pdf

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 1 =