new5 free

ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی داده¬ها – DEA

59.000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر علی شریعتی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری
عنوان:
ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی داده¬ها – DEA
استاد راهنما:
دکتر محمدرحیم رهنما
استاد مشاور:
دکتر محمداجزاء شکوهی
نگارش:
………………………
آبان 1393

پیشگفتار:
در عصر حاضر با دو فرآیند شهری شدن جمعيت جهان و جهانی شدن شهرها روبرو هستیم. برآوردها حاکی از آن است که بيش از61% از جمعيت جهان تا سال 2030 شهرنشین خواهند شد و تا سال 2060 تقريبا تمام مردم دنيا شهرنشین خواهند شد( به اين معنا که بيش از 80% جمعيت جهانی در شهرها ساکن می¬شوند) طبق پیش بینی سازمان ملل متحد 80 درصد رشد جمعيت دهه آينده در شهرها اتفاق خواهد افتاد، كه از اين ميزان 90 درصد در نقاط شهري كشورهاي در حال توسعه خواهند بود. رشد سريع جمعيت شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ايران، که حدود 70% جمعيت آن شهرنشين است( بر اساس نتايج سرشماري جمعيت در سال 1390، بيش از79درصد کشور شهري است)، مديريت شهری را با چالش¬های فراوانی در زمينه توسعه شهری مواجه نموده است. به بیان دیگر وظيفه مديريت به صورت عام و به شکل سنتی در مسايلی مانند برنامه¬ريزی، هدايت، رهبری، کنترل، بسيج منابع و ساماندهی خلاصه می-شد، ولی با گسترش فنّاوری‌های جديد، وظايف مديريت و مديريت شهری به سمت مسايلی از قبيل بهبود کارایی، اثربخشی و در نهايت بهره¬وری نه تنها در ابعاد بخشی، بلکه در ابعاد فضايي متمايل شده است و موضوع مکان و فضا وارد مباحث مديريتی شده و جزء لاينفک آن شده است. در ایران با توجه به اینکه شهرداری¬ها سازمان¬های عمومی و غیردولتی هستند و از لحاظ درآمدی و منابع مالی مستقل و خود اتکا هستند، بنابراین باید در فعالیت¬های خود از کارایی برخوردار باشند تا بتوانند به سمت اهداف خود گام بردارند. لازم به¬ذکر است که روش‌های مختلفی توسط صاحب نظران برای سنجش کارایی سازمان¬ها، کارخانجات، مناطق و غيره پيشنهاد شده است. که روش‌ اندازه‌گیری کارایی به روش تحلیل پوششی داده¬ها، از جمله معروف¬ترین و بهترین آن‌ها می¬باشد. در این روش برای سنجش کارایی يک بنگاه خاص، عملکرد آن بنگاه با عملکرد بهترين بنگاه¬های موجود در آن صنعت مقايسه می‌شود. از همين روش برای مطالعات جغرافيايي (فضايي) در قالب واحدهای مديريتی نيز استفاده می‌شود. در شهرداری مشهد تقسيمات منطقه¬ای (13 منطقه) مبانی فضايي سازمان مديریت شهری را تشکيل می¬دهند. هر منطقه علاوه بر اینکه دارای محدوده فضايي مشخص می-باشد، در بخش¬های مختلفی به فعالیت می¬پردازد.
این پایان¬نامه از فصول زیر تشکیل شده است :
– فصل اول: کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، اهداف، روش¬ها و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پیشینه تحقیق، مدل مفهومی تحقیق
– در فصل دوم : به بررسی مبانی نظری تحقیق اختصاص یافته است، به جایگاه تحلیل کارایی در نظریه برنامه‌ریزی شهری، الگوهاي متداول ارزيابي عملكرد و بهره‌وری و به صورت تفصیلی به تحلیل پوششی داده‌ها پرداخته خواهد شد.در انتهای این فصل مطالبی در مورد نرم¬افزار DEAFRONTIER ذکر می¬شود.
– در فصل سوم ویژگی¬های شهر مشهد بررسی می¬شود، روند تکوین توسعه کالبدی کلان‌شهر مشهد، تاریخچه‌ای از ایجاد مناطق در شهر مشهد ارائه می¬گردد و اطلاعات کلی مناطق ارائه می¬شود.
– فصل چهارم: به ارائه یافته¬های تحقیق اختصاص خواهد یافت، در قسمت اول این فصل کارایی 5 بخش شهرداری مشهد، که عبارت از 1- بخش اداری 2- بخش فضای سبز و پارک¬ها 3- بخش فنی و عمران 4- بخش شهرسازی 5- بخش جمع¬آوری زباله، برای 3 سال 1389، 1390 و 1391 به صورت جداگانه بررسی می¬شود. سپس کارایی 3 ساله بخش‌های فوق به صورت تفصیلی¬تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این بخش علاوه بر کارایی مناطق در دو وضعیت بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس کارایی برتر نیز که برای رتبه‌بندی کارایی مناطق استفاده می¬شود محاسبه و تفسیر و نمودارهای مربوطه ترسیم می گردد ، مناطق الگو برای مناطق ناکارا درنظر گرفته می شود، همچنین موقعیت هر یک از مناطق در نمودار محدوده‌های کارایی ترسیم و ارائه می¬شود. در انتهای این فصل کارایی کلی مناطق شهرداری که میانگین کارایی 3 ساله بخش‌های مختلف شهرداری می‌باشد، نیز ارائه می¬شود. در آخرین بخش فصل چهارم، رابطه کارایی کلی مناطق شهرداری مشهد با برخی متغیرهای ساختاری که نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان کارایی مناطق دارند، مورد بررسی قرار می¬گیرد.
– فصل پنجم نیز، به نتیجه¬گیری، جمع¬بندی، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهاد‌های تحقیق اختصاص یافته است.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1.مقدمه 2
1-2.مسئله تحقیق 2
1-3. سوالات تحقیق 4
1-4.ضرورت انجام تحقیق 4
1-5.فرضیه های تحقیق 5
1-6.اهداف تحقیق 5
1-7.روش انجام پژوهش 6
8-1.پیشینه تحقیق 6
1-8-1. تحقیقات خارجی با موضوعات شهری 6
1-8-2.تحقیقات داخلی با موضوعات شهری 8
1-9 . متغییرها و شاخصهای تحقیق 10
1-10. مدل مفهومی تحقیق 12
1-11.قلمروی مکانی تحقیق 13
1-12.قلمروی زمانی تحقیق 14
1-13.موانع و مشکلات تحقیق 14
1-14.جمع¬بندی و نتیجه¬گیری فصل اول 15
1-15.ساختارکلی پایان¬نامه 16
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1 مقدمه 18
2-2.تعاریف و اصطلاحات 18
2-2-1.تعریف برنامه¬ریزی¬شهری 18
2-2-2.تعریف مدیریت¬شهری 19
2-2-3.تعریف شهرداری 19
2-2-4.وظایف شهرداری 20
2-2-5.مدیریت¬شهری به مثابه یک نظام(سیستم) 20
2-2-6.مفهوم واحدهای تصمیم¬گیر(DMU) 20
2-2-7.سنجش عملکرد 21
2-2-7-1.اهداف سنجش عملکرد 21
2-2-7-2.روشهای ارزیابی عملکرد 23
2-1-7-3. مفهوم اثربخشی 24
2-2-7-4.مفهوم بهره¬وری 24
2-2-7-5.مفهوم کارایی 25
2-2-7-6.رابطه کارایی، اثربخشی و بهره¬وری 25
2-2-7-7.جایگاه کارایی در برنامه¬ریزی شهری 26
2-3.انواع کارایی 27
2-3-1.کارایی فنی 27
2-3-2.کارایی تخصیصی 28
2-3-3.کارایی اقتصادی 28
2-3-4.کارایی ساختاری 28
2-4.روشهای ارزیابی کارایی 28
2-4-1.روشهای پارامتریک 29
2-4-2.روشهای ناپارامتریک 29
2-5.مدل تحلیل پوششی دادهها 29
2-5-1.تاریخچه تحلیل پوششی دادهها 29
2-5-2-1.تعریف ورودی و خروجی در مدل تحلیل پوششی دادهها 30
2-5-2-1-1.تعریف ورودی 30
2-5-2-1-2.تعریف خروجی 30
2-6.مدلهای استاندارد تحلیل پوششی دادهها 31
2-6-1.مدل بازگشت به مقیاس ثابت(CRS) 31
2-6-2.مدل بازگشت به مقیاس متغییر(VRS) 32
2-6-3.مدل بازگشت به مقیاس افزایشی(IRS) 33
2-6-4.مدل بازگشت به مقیاس کاهشی(DRS) 33
2-6-5.مدل ترکیبی 34
2-7.دیدگاههای ورودی- محور و خروجی- محور 34
2-8.مدل رتبه¬بندی اندرسون- پترسون(کارایی برتر) 34
2-9.مدل رتبه¬بندی باردهان (ناکارایی برتر) 34
2-10.مزایا و معایب تحلیل پوششی دادهها( DEA) 35
2-10-1.مزایای تحلیل پوششی دادهها(DEA) 35
2-10-2.معایب تحلیل پوششی دادهها(DEA) 35
2-11. روش نصب و کار با نرم¬افزار DEAFRONTIER 35
2-13.جمع¬بندی و نتیجه¬گیری فصل دوم 49
3-1.مقدمه 51
فصل سوم:شناخت منطقه مورد مطالعه
3-1.منطقه مورد مطالعه 51
3-2.معرفی شهر مشهد 51
3-3.موقعیت جغرافیایی شهر مشهد 52
3-4.تاریخچه مناطق شهرداری مشهد 53
3-4-1.منطقه یک 55
3-4-2.منطقه دو 55
3-4-3.منطقه سه 56
3-4-4.منطقه چهار 57
3-4-5.منطقه پنج 58
3-6.منطقه شش 58
3-4-7.منطقه هفت 59
3-4-8.منطقه هشت 60
3-4-9.منطقه نه 61
3-4-10.منطقه ده 62
3-4-11.منطقه یازده 63
3-4-12.منطقه دوازده 64
3-4-13.منطقه ثامن 65
3-5. مشخصات و اطلاعات کلی مناطق 66
3-5-1. متغییرهای مورد استفاده در ارزیابی کارایی مناطق 67
3-5-1-1.متغییرهای بخش جمع آوری زباله 67
3-5-1-2.متغییرهای بخش شهرسازی 70
3-5-1-3.متغییرهای بخش فضای سبز 73
3-5-1-4.متغییرهای بخش فنی – عمران 76
3-5-1-5.متغییرهای بخش اداری – مالی 79
3-5-2. متغییرهای ساختاری تاثیرگذار بر مقادیر کارایی 82
3-6.جمع¬بندی و نتیجه¬گیری فصل سوم 83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4- 1.مقدمه 85
4-2. بررسی کارایی بخش‌های منتخب در سال 1389 85
4-1-1. کارایی بخش جمع‌آوری زباله 85
4-1-2. کارایی بخش فضای سبز و پارک ها 86
4-1-3. کارایی بخش شهرسازی 87
4-1-4. کارایی بخش اداری _ مالی 88
4-1-5. کارایی بخش فنی و عمران 89
4-2. بررسی کارایی بخش‌های منتخب در سال 1390 90
4-2-1. کارایی بخش جمع‌آوری زباله 90
4-2-2. کارایی بخش فضای سبز و پارک ها 91
4-2-3. کارایی بخش شهرسازی 92
4-2-4. کارایی بخش اداری _ مالی 93
4-2-5. کارایی بخش فنی و عمران 94
4-3. بررسی کارایی بخش‌های منتخب در سال 1391 95
4-3-1. کارایی بخش جمع‌آوری زباله 95
4-3-2. کارایی بخش فضای سبز و پارک ها 96
4-3-3. کارایی بخش شهرسازی 97
4-3-4. کارایی بخش اداری _ مالی 98
4-3-5. کارایی بخش فنی و عمران 99
4- 4. کارایی 3 ساله بخش‌های منتخب شهرداری مشهددر بازه زمانی 91-89 100
4-4-1.کارایی بخش جمع‌آوری زباله 100
44–1-1.رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی وناکارایی بخش جمع آوری زباله 102
4-4-1-2.جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش جمع آوری زباله 103
4-4-1-3. تعیین مناطق الگو 103
4-4-1-4. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش جمع آوری زباله 104
44–2. کارایی بخش شهرسازی 105
4-4-2-1. رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش شهرسازی 106
4-4-2-2. جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش شهرسازی 107
4-4-2-3. تعیین مناطق الگو 107
4-4-2-4. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش شهرسازی 108
4-4-3. کارایی بخش فضای سبز و پارک ها 109
4-4-3-1. رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش فضای سبز 111
4-4-3-2. جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش فضای سبز 112
4-4-3-3. تعیین مناطق الگو 112
4-4-3-4. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش فضای سبز 112
4-4-4.کارایی بخش اداری- مالی 114
4-4-4-1. رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش اداری – مالی 116
4-4-4-2. جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش اداری- مالی 117
4-4-4-3. تعیین مناطق الگو 117
4-4-4-3. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش اداری- مالی 118
4-4-5. کارایی بخش فنی و عمران 120
4-4-5-1. رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش فنی عمران 122
4-4-5-2. جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش فنی- عمران 123
4-4-5-3. تعیین مناطق الگو 123
4-4-5-3. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش فنی- عمران 124
4-5. بررسی رابطه برخی متغیرهای ساختاری با میزان کارایی مناطق شهرداری 125
4-6.جمع بندی و نتیجه¬گیری فصل چهارم 130
فصل پنجم: خلاصه تحقیق،آزمون فرضیات، نتیجه¬گیری و ارائه پیشنهادات
5- 1.مقدمه 132
5-2. خلاصه تحقیق 132
5-3. آزمون فرضیه های تحقیق 136
5-4. پیشنهادات کاربردی 136
5-5. جمع¬بندی و نتیجه¬گیری فصل پنجم 137
منابع و مآخذ: 139

فهرست جداول
جدول 1-1- مدل اولیه سنجش میزان کارایی مناطق شهر مشهد 11
جدول 1-2- متغییرهای ساختاری تاثیرگذار بر مقادیر کارایی مناطق شهر مشهد 12
جدول 1-3- ساختار کلی پایان نامه 16
جدول 3-1- تاریخچه شکل¬گیری مناطق شهر مشهد 53
جدول 3-2- تعداد نواحی و جمعیت مناطق شهر مشهد 53
جدول 3-3- متغییرهای بخش جمع¬آوری زباله1389 67
جدول 3-4- متغییرهای بخش جمع¬آوری زباله1390 68
جدول 3-5- متغییرهای بخش جمع¬آوری زباله1391 69
جدول 3-6- متغییرهای بخش شهرسازی 1389 70
جدول 3-7- متغییرهای بخش شهرسازی 1390 71
جدول 3-8- متغییرهای بخش شهرسازی 1391 72
جدول 3-9- متغییرهای بخش فضای سبز1389 73
جدول 3-10- متغییرهای بخش فضای سبز1390 74
جدول 3-11- متغییرهای بخش فضای سبز1391 75
جدول 3-12- متغییرهای بخش فنی _ عمران1389 76
جدول 3-13- متغییرهای بخش فنی _ عمران1390 77
جدول 3-14- متغییرهای بخش فنی _ عمران1391 78
جدول 3-15- متغییرهای بخش اداری _ مالی1389 79
جدول 3-16- متغییرهای بخش اداری _ مالی1390 80
جدول 3-17- متغییرهای بخش اداری _ مالی1391 81
جدول 3-18- متغییرهای ساختاری تاثیرگذار بر کارایی 82
جدول 4-1- بررسی کارایی بخش جمع آوری زباله مناطق شهرداری مشهد در سال 1389 86
جدول 4-2- بررسی کارایی بخش فضای سبز و پارک های مناطق شهرداری مشهد در سال1389 87
جدول 4-3- بررسی کارایی بخش شهرسازی مناطق شهرداری مشهد در سال 1389 88
جدول 4-4- بررسی کارایی بخش اداری مناطق شهرداری مشهد در سال 1389 89
جدول 4-5- بررسی کارایی بخش فنی عمران مناطق شهرداری مشهد در سال 1389 90
جدول 4-6- بررسی کارایی بخش جمع‌آوری زباله مناطق شهرداری مشهد در سال 1390 91
جدول 4-7- بررسی کارایی بخش فضای سبز و پارکهای مناطق شهرداری مشهد در سال 1390 92
جدول 4-8- بررسی کارایی بخش شهرسازی مناطق شهرداری مشهد در سال 1390 93
جدول 4-9- بررسی کارایی بخش اداری مناطق شهرداری مشهد در سال 1390 94
جدول 4-10- بررسی کارایی بخش فنی و عمران مناطق شهرداری مشهد در سال 1390 95
جدول 4-11- بررسی کارایی بخش جمع‌آوری زباله مناطق شهرداری مشهد در سال 1391 96
جدول 4-12- بررسی کارایی بخش فضای سبز و پارکهای مناطق شهرداری مشهد در سال 1391 97
جدول 4-13- بررسی کارایی بخش شهرسازی مناطق شهرداری مشهد در سال 1391 98
جدول 4-14، بررسی کارایی بخش اداری – مالی مناطق شهرداری مشهد در سال 1391 100
جدول 4-15- بررسی کارایی بخش فنی و عمران مناطق شهرداری مشهد در سال 1391 100
جدول 4-16- بررسی کارایی 3 ساله بخش جمع‌آوری زباله مناطق شهرداری مشهد دربازه زمانی91-89 101
جدول 4-17- ارائه مناطق الگو برای مناطق ناکارا 103
جدول 4-18- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش جمع آوری زباله با روش CRS 104
جدول 4-19- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش جمع آوری زباله با روش VRS 104
جدول 4-20- بررسی کارایی 3 ساله بخش شهرسازی مناطق شهرداری مشهد در بازه زمانی91-89 105
جدول 4-21- ارائه مناطق الگو برای مناطق ناکارا 107
جدول 4-22- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش شهرسازی با روش CRS 108
جدول 4-23- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش شهرسازی با روش VRS 109
جدول 4-24، بررسی کارایی 3 ساله بخش فضای سبز و پارک های مناطق شهرداری مشهد دربازه زمانی91-89 110
جدول 4-25- ارائه مناطق الگو برای مناطق ناکارا 112
جدول 4-26- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش فضای سبز با روش CRS 113
جدول 4-27- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش فضای سبز با روش VRS 114
جدول 4-28- بررسی کارایی 3 ساله بخش اداری مناطق شهرداری مشهد دربازه زمانی91-89 115
جدول 4-29- ارائه مناطق الگو برای مناطق ناکارا 117
جدول 4-30- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش اداری – مالی با روش CRS 118
جدول 4-31- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش اداری- مالی با روش VRS 119
جدول 4-32- بررسی کارایی 3 ساله بخش فنی – عمران مناطق شهرداری مشهد دربازه زمانی91-89 121
جدول 4-33- ارائه مناطق الگو برای مناطق ناکارا 123
جدول 4-34- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش فنی- عمران با روش CRS 124
جدول 4-35- مقایسه مقادیر موجود و بهینه متغییرها برای مناطق ناکارای بخش فنی- عمران با روش VRS 125
جدول 4-36- رابطه همبستگی میان کارایی مناطق با سایر شاخصها 127
جدول 4- 37- خلاصه مدل رگرسیون 128
جدول 4- 38- ضرایب و مقادیر مدل رگرسیونی 129
جدول 5-1- خلاصه نتایج حاصل از ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد 135

فهرست شکل¬ها
شکل1-1، مدل مفهومی تحقیق 13
شکل2-1، ساختار مدل تحلیل پوششی داده¬ها 21
شکل2-2، جایگاه تحلیل کارایی در برنامه¬ریزی شهری 27
شکل2-3، مدل بازگشت به مقیاس ثابت(CRS) 32
شکل2-4، مدل بازگشت به مقیاس ثابت(VRS) 33
شکل3-1، روند شهرنشینی درایران 52
شکل3-2، موقعیت فضایی مناطق شهرداری مشهد 54
شکل3-3، محدوده¬ی منطقه¬ی یک شهرداری مشهد 55
شکل3-4، محدوده¬ی منطقه¬ی دو شهرداری مشهد 56
شکل3-5، محدوده¬ی منطقه¬ی سه شهرداری مشهد 57
شکل3-6، محدوده¬ی منطقه¬ی چهار شهرداری مشهد 57
شکل3-7، محدوده¬ی منطقه¬ی پنج شهرداری مشهد 58
شکل3-8، محدوده¬ی منطقه¬ی شش شهرداری مشهد 59
شکل3-9، محدوده¬ی منطقه¬ی هفت شهرداری مشهد 60
شکل3-10، محدوده¬ی منطقه¬ی هشت شهرداری مشهد 61
شکل3-11، محدوده¬ی منطقه¬ی نه شهرداری مشهد 62
شکل3-12، محدوده¬ی منطقه¬ی ده شهرداری مشهد 63
شکل3-13، محدوده¬ی منطقه¬ی یازده شهرداری مشهد 64
شکل3-14، محدوده¬ی منطقه¬ی دوازده شهرداری مشهد 65
شکل3-15، محدوده¬ی منطقه¬ی ثامن شهرداری مشهد 66

فهرست نمودارها
نمودار4-1، رتبه‌بندی مناطق بر اساس کارایی بخش جمع‌آوری زباله در روش کارایی برتر 102
نمودار4-2، رتبه‌بندی مناطق بر اساس ناکارایی بخش جمع‌آوری زباله در روش کارایی برتر 102
نمودار4-3، جایگاه مناطق در نمودار موقعیتهای 6 گانه برای کارایی بخش جمع‌آوری زباله 103
نمودار4-4، رتبه‌بندی مناطق بر اساس کارایی بخش شهرسازی در روش کارایی برتر 106
نمودار4-5، رتبه‌بندی مناطق بر اساس ناکارایی بخش شهرسازی در روش کارایی برتر 106
نمودار4-6، جایگاه مناطق در نمودار موقعیتهای 6 گانه برای کارایی بخش شهرسازی 107
نمودار4-7، رتبه‌بندی مناطق بر اساس کارایی بخش فضای سبز و پارک های در روش کارایی برتر 111
نمودار4-8، رتبه‌بندی مناطق بر اساس ناکارایی بخش فضای سبز و پارک های در روش کارایی برتر 111
نمودار4-9، جایگاه مناطق در نمودار موقعیتهای 6 گانه برای کارایی بخش فضای سبز و پارکها 112
نمودار4-10، رتبه‌بندی مناطق بر اساس کارایی بخش اداری در روش کارایی برتر 116
نمودار4-11، رتبه‌بندی مناطق بر اساس ناکارایی بخش اداری در روش کارایی برتر 116
نمودار4-12، جایگاه مناطق در نمودار موقعیتهای 6 گانه برای کارایی بخش اداری- مالی 117
نمودار4-13، رتبه‌بندی مناطق بر اساس کارایی بخش فنی و عمران در روش کارایی برتر 122
نمودار4-14، رتبه‌بندی مناطق بر اساس ناکارایی بخش فنی و عمران در روش کارایی برتر 122
نمودار4-15، جایگاه مناطق در نمودار موقعیتهای 6 گانه برای کارایی بخش فنی – عمران 123
نمودار5-1، مقایسه مجموع مقادیر کارایی و ناکارایی بخش های مختلف شهرداری مشهد 133
نمودار5-2، میزان ناکارایی بخش های مختلف مناطق شهرداری مشهد 134

1-1.مقدمه
کلیات تحقیق، اولین فصل پایان نامه می¬باشد و هدف از آن آشنایی خواننده با موضوع تحقیق است، مطالب این فصل باید به نحوی باشد که با جملات بسیار ساده ابتدا مسئله تحقیق را مطرح کند و بعد از آن سوالات تحقیق را در راستای مسئله تحقیق مطرح نماید، از سویی دیگر اهمیت و ضرورت تحقیق را یادآور ¬شود، سپس در ادامه تحقیق فرضیه های تحقیق و اهداف آن را مشخص کند، همچنین روش انجام پژوهش و متدولوژی تحقیق و نحوه¬ی گزینش متغییرهای تحقیق و پیشینه¬ی تحقیق را بیان نماید، بعد از این مراحل، مدل مفهومی تحقیق را تعیین نماید، در انتها نیز به محدوده¬ی زمانی و مکانی تحقیق بپردازد و با روشی منطقی و هدف¬دار خواننده را به سوی موضوع مورد تحقیق هدایت نماید.

1-2.مسئله تحقیق
طبق پیش بینی¬ها جمعیت شهری دنیا تا سال 2025 دو برابر شده و به بیش از 5 میلیارد نفر خواهد رسید که بیش از 90 % این رشد در کشورهای در حال توسعه خواهد بود (آدینه وند و دیگران،42:1391). شهرها به عنوان موتورهای رشد و توسعه اجتماعی دارای پتانسیلی باورنکردنی هستند که بی شک باید مورد توجه قرارگیرند (2005:50,Lewis and mioch). سنجش كار ايي مناطق از آنجا ضرورت مي يابد كه در شر ايط امروز مناطق با كمبود منابع و امكانات روبه¬رو هستند. بنابراين، اين منابع بايد به گونه اي تخصيص داده شوند كه بتوان بيشترين توليدات يا خدمات را از طريق منابع موجود عرضه كرد(زیاری و دیگران،1:1389). یکی از نیازهای هر سازمان در جهت حفظ توان پاسخگويي به شرايط رقابتي و مطالبات روزافزون محيطي، افزايش كارآيى سازماني در كليه سطوح است. پيش نياز اين امر، تدارک روشي براي سنجش كارآيى و يافتن نقاط ضعف واحدهاي زيرمجموعه مي¬باشد(انواری رستمی ودیگران،222:1390). ايجاد بهبود در هر سازماني نيازمند اندازه¬گيري عملكرد سازمان، برنامه¬ريزي و هدف¬گذاري جهت بهبود عملكرد مي¬باشد. با وجود پيشرفت¬هاي قابل توجهي كه سالهاي اخير در طراحي چارچوبها و سيستمهاي ارزيابي عملكرد رخ داده است، بسياري از سازمانها همچنان بر معيارهاي سنتي متكي هستند. ارزيابي عملكرد به كمك شاخصهاي غير مالي از موضوعاتي است كه طي دهه 1990 بسيار مورد توجه قرار گرفته است اينگونه شاخصها مزاياي بسياري را به همراه دارند. به عنوان مثال اين شاخصها در مقايسه با شاخصهاي مالي قابل درک¬تر و با اهداف و استراتژي¬هاي سازمان سازگارترند و در طول زمان براساس اقتضاي محيط، قابل تغيير و انعطاف¬پذير مي¬باشند(محمدی اردکانی،75:1388). سنجش میزان موفقیت سازمانها در بهره¬گیري از امکانات موجود، مقایسه عملکرد آنها باهم، شناسایی سازمانهاي ناکارآ و تشخیص منشاء ناکارآیی، بررسی نقاط قوت و ضعف و تحلیل آن و ارائه راهکار مناسب براي بهبود وضعیت، از دغدغه¬هاي مدیران و مسئولان سازمانهاست. استفاده از ابزارهاي علمی می¬تواند اطلاعات مفیدي براي تصمیم¬گیري در خصوص بهبود شیوه-هاي انجام عملیات و تخصیص مناسب منابع به مدیران ارائه دهد(عالم تبریزوایمانی پور،140:1388). به عنوان یك اصل، عملكرد هر واحد سازمانی و یا سازمان تا آنجا كه میسر است باید اندازه¬گیری شود. وجود یا عدم وجود نظام ارزیابی عملكرد مؤثر و كارآمد با حیات و مرگ سازمان رابطه مستقیم دارد و فقدان آن را به عنوان بیماری سازمانی، قلمداد نموده-اند. از سویی دیگر آنچه را كه نتوان ارزیابی نمود نمی¬توان به خوبی اداره كرد. هرسازمانی برای اعمال مدیریت صحیح باید از الگوهای علمی ارزیابی عملكرد بهره¬گیرد تا بتواند میزان تلاش و نتایج حاصل از كاركرد خود را مورد سنجش قرار دهد. یكی از ابزارهای كارآمد كه این مهم را محقق ساخته روش تحلیل پوششی داده¬هاست(طلوعی اشلقی و حسینی خضری،23:1386). با گسترش تکنولوژی‌های جديد، وظايف مديريت به طور عام و مديريت شهری به صورت ويژه به سمت مسايلی از قبيل بهبود کارآيي، اثربخشی و در نهايت بهره¬وری نه تنها در ابعاد بخشی، بلکه در ابعاد فضايي متمايل شده و موضوع مکان و فضا وارد مباحث مديريتی و جزء لاينفک آن شده است. بهبود بهره¬وری، مسئولیت اصلی مدیریت است که به افزایش قدرت رقابت پذیری شهرها منجر می¬شود. مدل‌ها و روش‌های مختلفی توسط صاحب¬نظران برای سنجش کارآيي سازمان‌ها، کارخانه¬ها، مناطق و غيره پيشنهاد شده است. يکی از مهمترين این روشها روش تحليل پوششی داده¬ها است. اين روش بر اساس روش فارل (Farell,1957) بنا شده که پيشنهاد داده است که برای سنجش کارآيي يک بنگاه خاص، عملکرد آن بنگاه با عملکرد بهترين بنگاه¬های موجود در آن صنعت مقايسه شود و سپس افراد دیگری مانند چارنز، رودز و کوپر این مدل را توسعه دادند (Cooper, 2007: 110). بنابراین از این روش برای مطالعات جغرافیایی (فضایی) در قالب واحدهای مدیریتی( DMU) استفاده می¬شود. با توجه به رقابت شهرها و سازمان¬ها و نهادها و… و حاکمیت دنیای رقابتی و اصول توسعه پایدار و برنامه ریزی استراتژیک، که تاکید بر استفاده بهینه از منابع محدود و افزایش کارایی و اثربخشی دارند، سازمانها، نهادها و شهرداریها و… برای اینکه در دنیای رقابتی از رقبای خود عقب نمانند، باید یک ارزیابی از عملکرد خود داشته باشند تا بتوانند با استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش کارایی خود به اهداف نهایی خود که افزایش رفاه، آسایش شهروندان است، دست پیداکنند. بنابراین با توجه به نقش شهرداري¬ها در ساماندهی مديريت¬شهری و همچنین با توجه به این¬که شهرداری¬ها به لحاظ درآمدی خودکفا هستند، ضرورت بهره¬گيری از روش‌های علمی به منظور بهبود و ارتقاء مديريت¬شهری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فضايي در راستای توسعه پايدار شهری بيش از پيش مطرح شده است. از سویی دیگر مشهد دومین کلانشهر ایران می¬باشد. و دارای جمعیت 2427316 نفر در سال 1385(سالنامه آماری 1390 شهرداری مشهد) می¬باشد. این شهر به علت وجود بارگاه مطهر امام رضا (ع) و سایر آثار گردشگری، تاریخی علاوه بر مجاوران سالانه 694473 گردشگر خارجي و حدود 32808213 گردشگر و زائر ملي جذب مي نمايد (رهنما و رضوی،149:1391). که خدمات¬رسانی مطلوب به آن¬ها یکی از عوامل دستیابی به رفاه و آسایش ساکنان و گردشگران داخلی و خارجی می¬باشد. از آنجایی که هنر مدیریت¬شهری، استفاده از حداقل امکانات برای دستیابی به حداکثر رفاه و آسایش شهروندان و پاسخگویی به نیازهای آنها است، نیاز به ارزیابی عملکرد خود دارد تا با افزایش کارایی، عملکرد خویش را بهبود بخشد و به مقصود خویش نایل شود. با توجه به نقش ملی و بین¬المللی شهرمشهد، شهرداری¬مشهد نیز باید با افزایش کارایی و بهبود عملکرد خود، اسباب رفاه شهروندان، زائران و گردشگران را فراهم آورد و به سمت توسعه پایدارشهری گام بردارد، در شهرها این واحدهای مدیریتی، شهرداری¬ها، مناطق و نواحی تابعه را در برمی¬گیرد. شهرمشهد به13 منطقه و 42 ناحیه تقسیم شده، که هر منطقه متغییرها و شاخصهایی دارند که در تعیین و ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری سهم بسزایی دارند. که سنجش کارایی با توجه به این شاخصها نقش موثری در مدیریت عملکرد شهر، دارند.

1-3. سوالات تحقیق
1-3-1. میزان کارایی مناطق شهرداری و روند آن¬ها به چه صورت است؟
1-3-2. رتبه¬بندی مناطق و مقادیر بهینه¬ی مناطق ناکارا چگونه است؟
1-3-3. اثر عامل اقتصادی در تفاوت مقادیرکارایی چگونه است؟
1-4.ضرورت انجام تحقیق
با نگاهی به اصول توسعه پایدار و برنامه¬ریزی استرتژیک می¬توان دریافت که افزایش کارایی شهرها امری بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر می¬باشد. در سند چشم¬انداز 1404، ایران کشوری دارای اقتصاد دانش بنیان است، مراحل رسیدن به اقتصاد دانش بنیان سه مرحله است، اقتصاد مبتنی بر منابع، اقتصاد مبتنی برکارایی و اقتصاد مبتنی بر نوآوری، ایران در حال حاضر در مرحله گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر کارایی است، بنابراین باید سیاست¬هایی را بکارگیرد که به سمت اقتصاد مبتنی بر کارایی و نوآوری گام بردارد. از سویی دیگر با توجه به اهداف سنجش عملکرد، مدیران¬ و برنامه¬ریزان-شهری برای موفقیت سازمان¬های خود باید یک تحلیلی از جایگاه و عملکرد خود نسبت به سایر سازمان¬ها داشته باشند، تا با درک عملکرد خود نسبت به سایر سازمان¬ها در جهت رسیدن به بهبود عملکرد و افزایش کارایی گام بردارند. با توجه به اینکه شهرداریها، سازمانهای عمومی و غیردولتی و به لحاظ منابع درآمدی مستقل هستند، بنابراین ضرورت ارزیابی کارایی آن¬ها دو چندان می¬شود، ضرورت ارزیابی کارایی شهرداری مشهد به خاطر نقش و موقعیت ویژه¬ی این شهر (دومین کلانشهر ایران و پایتخت معنوی ایران است و بیشترین زائر و گردشگر ملی را جذب می¬نماید)است. حدود 28 روش برای ارزیابی کارایی وجود دارد، اما ضرورت استفاده از مدل تحلیل پوششی داده¬ها به خاطر ویژگی¬ها و قابلیت¬های منحصر به فرد آن است، این مدل چندین واحد تصمیم¬گیر را به طور همزمان و با چندین نهاده و ستانده مقایسه می¬کند ، همچنین این مدل قابلیت¬هایی همچون محاسبه کارایی، ارائه مناطق الگو، ارائه مقادیر بهینه، ارائه روند کارایی و رتبه¬بندی و اولویت بندی واحدها را دارد، بنابراین در این تحقیق از این روش استفاده شده است.

1-5.فرضیه های تحقیق
1-5-1. به نظر می¬رسد مناطق شهرداری شهرمشهد از لحاظ کارایی عملکرد با یکدیگر تفاوت دارند.
1-5-2. به نظر می¬رسد مناطقی که از لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری دارند، از مقادیرکارایی بیشتری برخوردار هستند.
1-6.اهداف تحقیق
1-6-1.هدف اصلی: ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد
1-6-2.اهداف فرعی: که در برگیرنده اهداف زیر می¬باشد:
1-6-2-1. تعیین مقادیر کارایی و ناکارایی و تعیین روند آن¬ها برای مناطق شهرداری
1-6-2-2. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارا
1-6-2-3. رتبه بندی مناطق شهرداری از لحاظ کارایی برتر(ورودی محور و خروجی محور)
1-7.روش انجام پژوهش
روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و از لحاظ نتایج علمی تحقیقی کاربردی ـ توسعه ایی محسوب می¬شود. از آنجایی که نتایج حاصل از این تحقیق در تصمیم¬گیری¬ها و تصمیم¬سازی های شهرداری موثر است بنابراین کاربردی محسوب می¬شود. روش جمع آوری اطلاعات هم به صورت مراجعه مستقیم به مناطق شهرداری و هم به صورت کتابخانه¬ایی (استفاده از سالنامه های آماری شهرداری مشهد، کتاب های ارزیابی عملکرد و سایر منابع اطلاعاتی شهرداری) بوده است، محاسبات با روش تحلیل پوششی داده¬ها و از طریق نرم افزارهایDEAFRONTIER و EXCEL2003 انجام شده است. برای آزمون فرضیات نیز از نرم¬افزار SPSS و آزمون های همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. برای استفاده از نرم افزارهای EXCEL2003 و SPSS از منابع و کتب داخلی و برای استفاده از نرم¬افزار DEAFRONTIER از منابع و کتب خارجی که در زیر آمده، استفاده شده است: DATA ENVELOPMENT ANALYSIS(JOE ZHU), Data Envelopment Analysis: Balanced Benchmarking(Wade D.Cook, JOE ZHU), Quantitative Model For the Formance Eveluation and Benchmarking(JOE ,ZHU),…

8-1.پیشینه تحقیق
از این روش در علوم مختلف و بویژه در بحث¬های شهری در خارج و داخل کشور استفاده شده است که در اینجا به ذکر چند مورد می پردازیم.

1-8-1. تحقیقات خارجی با موضوعات شهری
تکنیک¬هاي کارایی و تحلیل هزینه در فرآیند فاضلاب با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، فرانسیس هماندز و رومون سالا در سال 2009 میلادي شهر والنسیا اسپانیا.( میرحسنی:1387).
ارزیابی عملکرد شهرداري پرتغال در زمینه پسماند خشک با استفاده از تکنیک¬هاي ناپارامتري در تحلیل پوششی داده¬ها توسط سیمونز و مارکوئیز در سال 2005 که کاهش هزینه¬اي بالاي 100 میلیون یورو را شامل شده است (نجفی و نبوی،2:1390).
سمپیادسوزا و استوسیک با استفاده از روش DEA در سال 2003 کارایی فنی را برای 4796 شهرداری در برزیل تعیین کردند. که نتیجه نشان دهنده رابطه مستقیم بین کارایی و اندازه شهرداری¬هاست، همچنین ناکارایی بسیاری از شهرداریها تحت تاثیر عوامل برونزای غیر قابل کنترل مانند عوامل طبیعی، اقلیمی و پیامدهای سیاسی بوده است (اکبری، 1384: 135-136).
در سال 2006، آفونسو آنتینیو و سونیا فرناندز، امتیاز کارایی را برای 51 شهرداری پرتغالی که در ناحیه لیسبون قرارگرفته¬اند به دو روش ورودی محور و خروجی محور محاسبه کرده¬اند (Afonso, 2006).
کاربرد تحلیل پوششی داده ها، تحت عنوان یک ابزار اقتصادي تولید، جهت ارزیابی عملکرد کارایی 19 منطقه شهرداري تایوان در جهت سوزاندن زباله¬ها بر مبناي داده هاي 4 ساله از سال 2002 تا 2005 توسط چانگ چن،نی بین چانگ،جنگ چانگ چن،شو جیو تسایی. Francesc Hemandez Et. al,2009)).
درسال 2009 ترزا باراکورکل و دیه گو پریور پژوهشی با عنوان بررسی کارایی و کیفیت کوتاه و بلند مدت شهرداریهای اسپانیا، انجام دادند و دریافتند که بین میزان کارایی شهرداریها در اسپانیا با اندازه شهرها ارتباط مستقیم دارد (Balaguercol, 2009).
آدریان مور و دیگران در سال 2005 با استفاده از روش DEA کارایی نسبی 11 خدمت شهرداریهای 46 شهر بزرگ ایالات متحده طی شش سال بررسی شده است و در نهایت رتبه بندیی از شهرها بر اساس میزان کارایی ارایه می‌دهد (Moore, 2005).
وارتینگتون و همکارانش در سال 2001 با استفاده از روش DEA کارایی فنی و کارایی مقیاس را برای 103 دولت محلی استرالیا اندازه¬گیری کردند. در این مطالعه به منظور اندازه¬گیری کارایی مدیریت داخلی زباله و خدمات بازیافتی آن انجام شد. نتایج نشان می¬دهد که از بین 103 شهرداری 42 واحد آن‌ها دارای کارایی فنی خالص هستند و 37 واحد آن‌ها دارای کارایی مقیاس هستند(محمودی خوشرو و قاسمی،106:1389).
میکائیلف و دیگران از دانشگاه سوفیا در سال 1996 کارایی را برای 24 شهرداری بلغارستان با استفاده از روش DEA ارزیابی کردند. در حقیقت آن‌ها کارایی توزیع خدمات عمومی به وسیله دولت¬های محلی در بلغارستان را اندازه¬گرفتند و شهرداری را طبق ناکارایی طبقه بندی کردند. بر اساس مدل بازدهی ثابت نسبت به مقیاس 32 درصد از کل شهرداری¬ها ناکارا هستند(به نقل از رهنما و رضوی،9:1391).
در سال 1989 ون ایکات و همکارانش کارایی هزینه را برای 235 شهرداری بلژیک با استفاده از روش DEA و FDH اندازه گرفتند. ستانده¬های آن‌ها جمعیت کل هر شهر، طول جاده¬ها که توسط شهرداری نگهداری می¬شود، تعداد شهروندان 65 سال و بیشتر، افراد ذی نفع از اعانات حداقل معیشت، تعداد جرم و جنایت¬های ثبت شده در شهرداری و دانش¬آموزان ابتدایی و متغیر نهاده نیز مخارج جاری شهرداری بوده است. که به این نتیجه رسیدند که به وسیله روش بازده ثابت تنها 7 درصد شهرداری¬ها کاملاً کارا هستند و با روش بازده متغیر 20 درصد از شهرداری¬ها کارا هستند( رهنما و رضوی،1391).
1-8-2.تحقیقات داخلی با موضوعات شهری

منابع و مآخذ:
1- ابطحی، حسن و کاظمی، بابک؛ (1375)، کتاب بهروری، موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی
2- اکبری، نعمت الله. (1382)، بررسی کارایی فعالیت عمرانی شهرداری اصفهان در مناطق شهری. شهرداریها، سال پنجم، شماره 57، صفحات 10-15.
3- اکبری ، ،نعمت الله و بصیری پارسا، نیره ، (1384)، اندازه گیری کارایی فنی فعالیت های عمران شهری(با استفاده از روشDEA) ) موردمطالعه استان همدان ،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ،سال پنجم،شماره3، صفحات156-133.
4- امامی میبدی، علی،1384، اصول اندازه¬گیری کارایی وبهره¬وری(علمی- کاربردی)، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،اقتصاد نو.
5- انواري رستمي ،علي اصغر، نيك نفس ، علي و خسرو انجم، داود،(1390)، ارزيابي كارآيى نسبي واحدهاي پليس با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها: مطالعه مروري،. فصلنامه مطالعات مديريت انتظامى، 6(2)،241-222.
6- انوری، مونا، جهانگشای رضائی، مصطفی و ایزدبخش، حمیدرضا،1391، االگوبرداری و ارزیابی جامع عملکرد با رویکرد تحلیل پوششی داده-ها،انتشارات جهاد دانشگاهی.
7- آدینه وند،علی اصغروحاجی زاده، مریم وقدمی ،مصطفی،(1391)، بررسی عملکرد شهرداری در چهارچوب حکمرانی خوب شهری(نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر)،فصلنامه مدیریت شهری،شماره31صفحات64-41.
8- بیدرام، رسول، خسرویان دهکردی، سمیرا و رجبی، ،مصطفی، ،برآورد کارایی فنی شهرداریهای ایران :مورد پژوهی: شهرداریهای مراکز استان-های کشور، مجله مدیریت شهری، شماره 28، پاییز و زمستان1390.
9- پور زندي، محمد ، اقدامیان ، حسین ، (1386)، رتبه بندي و ارزیابی عملکرد شرکتها و سازمانهاي تابعه شهرداري تهران، شهرداری تهران.
10- پیله‌ور، علی‌اصغر و پوراحمد، احمد. (1383). روند رشد و توسعۀ کلان شهرهای کشور مطالعه موردی: (شهر مشهد). پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 4 ، صفحات 103-121.
11- حائري، محمدرضا. (1368). طرحي از كالبد شهر ايراني، بررسي گونه شناسانه بافت‌هاي شهري در قرن چهارم شمسي خلاصه مقالات تداوم حيات در بافت‌های قديم شهرهاي ايران، تهران
12- حسین زاده، یعقوب و حسین زاده، وحید، درآمدی برسنجش عملکرد، تهران نشر چاپار، سال،1390.
13- حسين زاده بحريني، محمدحسین. (1387) : سنجش كارايي گروه‌های آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد. مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد.
14- رضائیان، علی، اصول مدیریت، ناشر سمت، چاپ اول 1369.
15- رضائیان، علی و گنجعلی، اسدالله، مدیریت عملکرد چیستی؛چرایی وچگونگی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع) 1390.
16- رهنما، محمدرحیم. (1387). جزوه کلاسي درس روش تحقيق در برنامه¬ريزي شهري، دوره کارشناسي ارشد. مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکترعلی شریعتی.
17- رهنما، محمدرحیم و عباس¬زاده، غلامرضا. (1387). اصول، مبانی و مدل‌های فرم کالبدی شهر. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
18- رهنما، محمدرحیم و رضوی،محسن، (1391)، تحلیل کارایی مناطق شهرداری مشهد با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها، فصلنامه ی انجمن جغرافیای ایران،شماره32،176-147.
19- رهنمایی، محمدتقی؛ شاه حسینی، پروانه، فرایند برنامه ریزی شهری ایران، انتشارات سمت، چاپ ششم، بهار ۱۳۸۹.
20- زياري، كرامت الله و سرخ كمال، كبري و زنجيرچي، سيد محمود، (1389)، ارزيابي كلاسيك كارايي استان هاي كشور از لحاظ توسعه يافتگي با استفاده از روش DEA،م جله برنامه ريزي و آمايش فضا، دوره چهاردهم، شماره 3، صفحات 273ـ255.
21- سالنامه آماری 1390و1391شهرداری مشهد،معاونت برنامه ریزی وتوسعه شهرداری مشهد.
22- سعیدنیا، احمد، کتاب سبز شهرداری جلد یازدهم مدیریت شهری، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور، چاپ اول 1379.
23- شیعه، اسماعیل؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، انتشارات علم و صنعت ایران، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۳، صفحه ۱۰۱.
24- شیعه، اسماعیل؛ کارگاه برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ پنجم، آبان ۱۳۸۷، صفحه ۳-۴.
25- طاهری، شهنام، (1382)، کتاب بهره وری وتجزیه وتحلیل آن درسازمانها(مدیریت بهره وری فراگیر)، چاپ پنجم.
26- طلوعی اشلقی ،عباس و حسینی خضری ،سید محمد(1386)، ارزيابى كارايى واحدهاى خريد شركت هاى گاز استانى روش تحليل پوششى داده ها، مجله فنی،شماره38،صفحات27-23.
27- عالم تبریز، اکبر و ایمانی پور، مهدیه، (1388) ، ،اندازه گیري کارآیی نسبی خدمات درمانی بیمارستانها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)،فصلنامه چشم انداز مدیریت ،،شماره31، صفحات157-139.
28- عبدى دانشپور، زهره، درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري (چاپ نخست) انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي1387، تهران،ايران.
29- قصیری، کیوان، مهرنو، حسین، جعفریان مقدم ، احمدرضا،(1386 )کتاب ،مقدمه ایی برتحلیل پوششی داده های فازی، انتشارات دانشگاه آزاد قزوین.
30- کاظمی، مصطفی، منظم ابراهیم¬پور، شیلا و ایل بیگی، علیرضا، 1392، بررسی کارایی نواحی مختلف شهرداری مشهد با رویکرد تحلیل پوششی داده¬ها،مجله پژوهش و برنامه¬ریزی شهری، صفحات 122- 113.
31- لطیفی، غلامرضا، کتاب مدیریت شهری،ناشر، موسسه فرهنگی، اطلاع رسانی و مطبوعاتی،چاپ اول بهار 1387.
32- مافی، عزت الله و سقایی، مهدی؛ (1387). تحلیلی بر گردشگری روستایی در پیرامون کلان¬شهرها (مطالعه موردی کلان¬شهر مشهد). فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره دهم، صفحات 21-40.
33- محمدي اردكاني،مجيد علي ، ميرغفوري ، سيد حبيب الله ، ميرفخرالديني ، سيدحيدر ، دامكي ، علي محمد ، مومني ، حجت الله ،(1388)، ارزيابي كارايي نسبي بيمارستانهاي دولتي استان يزد با استفاده از مدل تحليل پوششي دادهها،مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد صدوقي يزد،دوره هفدهم، شماره دوم، صفحات75-67.
34- محمودی خوشرو ،امید و قاسمی، عابدین ،(1389)، بررسی کارايی شهرداری های استان کردستان با استفاده از روش تحليل پوششی داده ها (DEA)،فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاداسلامی واحدسنندج،شماره13، صفحات 120- 103.
35- مهرگان، محمدرضا،(1391)،کتاب تحلیل پوششی داده ها مدل های کمی درارزیابی عملکردسازمان ها، نشر کتاب دانشگاهی، صفحات 148-1.
36- مهندسان مشاور فرنهاد. (1388)،طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس،. مشهد: نهاد مطالعات و برنامه ریزي توسعه و عمران مشهد.
37- موحدی، محمد مهدی و حسینی، سید محی¬الدین، 1389، تعیین و رتبه¬بندی کارایی نواحی مختلف راه¬آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده¬ها، مجله ریاضیات¬کاربردی واحد لاهیجان.
38- میرحسنی، علی، 1387،تحلیل پوششی داده¬ها، مدلها و کاربردها،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران).
39- نادری کزج، محمود و صادقی، حسین،(1383)، بررسى کارايى بانکدارى بدون ربا در کشورهاى مختلف و مقايسه بانکهای غيرربوی با بانکهای ربوی در جهان با استفاده از روش تحليل پوششى داده ها،فصلنامه پژوهشهاى اقتصادى شماره ٩و ١٠،صفحات 58-25.
40- نجفی ، اسماعیل،نبوی ، سارا،(1390)، ارزیابی عملکرد شهرداري در تفکیک مبدا پسماند با استفاده از مدل دو سطحی تحلیل پوششی داده ها :مناطق بیست گانه شهرداري تهران، سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها، دانشگاه آزاداسلامی واحدفیروزکوه،صفحات11-1.
41- هدایت طباطبایی، سیدامیر، (1378)، کتاب اندازه گیری بهره وری با رویکرد فنی ومهندسی، انتشارات موسسه اموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی.
42- هیراسکار، جی.کی؛ درآمدی بر مبانی برنامه ریزی شهری، ترجمه محمد سلیمانی و احمد رضا یکانی فرد، انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم، چاپ اول ، بهار ۱۳۷۶ ، صفحه ۱۵.

منابع لاتین:
1. Afonso, A. S. (2006) . Measuring Local Goverment Spending Effeciency: evidence for lisbin region. regional studies, vol40.1. pp: 39-53.
2. Banker, R., E. Charnes & W. Cooper. (1984). Some models for Estimating Technical Scale Efficiencies in Envelopment Analysis, Management Science. Vol. 30, No. 9: PP. 1078-1092.
3. Balaguercol, T. D. (2009) . Short and Long-term Evalluation of Effeciency and Quility. an application to spanish municipalities. Applied economics 41. pp: 2991-3002.
4. Blackburn, s.d.2003.CCH internal Audit service Kingston upon thames: Croner CCH Group ltd.
5. Charns, A., W.W. Cooper & D. Rhodes. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Unit.Eur.J.O.R. 2: 429-444.
6. Cooper, W. W. (2007) . DATA ENVELOPMENT ANALYSIS A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software Second Edition. New York: Springer Science.
7. Cooper, W.W, Seiford, L.M, Ton,k. Data Envelopment Analysis, translated by: DR:S.A.Mirhasani.
8. Cipfa.1998.Measuring up London. London,:chartered Institute of public Finance and Accountancy.
9. Daskalopoulou, I. A. (2009) . Urban Tourism Competitiveness: Networks and the Regional Asset Base. Urban Studies 46 (4) . pp: 779-801.
10. Farmer, S.A.2004.A Performance Measurement Framework For internal Audit,Audit Management & Consultancy. University Of Centeral England Business School Center For International Audit.
11. Farrelk,M.J,The Measurment of productive Efficiency,J.R.statis.soc,series A120,253-281,1957.
12. Francesc Hemandez – Sancho , Ramon Sala – Garrido. Technical efficiency and cost analysis in wastewater treatment processes: a Dea approach. Desalination 249 (2009). 230-234.
13. Lewis, dan and jaana mioch (2005); urban vulnerability and good governance.journal of contingencies and crisis msnsgement.
14. Moore, A. J. (2005) . Putting Out the Trash Measuring municipal Effeciency iv U.S. Cities. urban affairs review. pp: 237-259.
15. Neely,A.,H. Richaeds,J. Mills,K. Platts, and M. Bourne.1997. Designing Performance measures: astructured approach. International journal of operations and production management 17:1131-1152.
16. Wade D. COOK and ZHU, JOE. Data Envelopment Analysis: Balanced Benchmarking.
17. ZHU, JOE. DATA ENVELOPMENT ANALYSIS.
18. ZHO, JOE. Quantitative Models for the Formance Evelution and Benchmarking.

Ferdowsi University of Mashhad
Faculty of Literature and Humanities

Master of Geography and urban Planning

Title:
Performance evaluation of Mashhad Municipality with DEA modeles(Data envelopment analysis)

Supervisor:
DR.Mohammad Rahim Rahnama

Advisor:
DR.Mohammad Ajza Shokohi

Author:
Hamed Arab
November 2014

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی داده¬ها – DEA”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 4