new5 free
حراج!

pdf پایان نامه استفاده از ادوات FACTS براي بهبود پايداري ولتاژ در شبكه اي با نيروگاه بادي

49.000تومان 39.000تومان

توضیحات

فصل اول: معرفي مسالة پايداري ولتاژ، علل، راه حلها و روشهاي مطالعاتي اخير 4
1-1- مقدمه 5
1-2- طبقه بندي پايداري سيستم قدرت 5
1-3- معرفي مسئله ناپايداري ولتاژ 6
1-4- سناريوهاي ناپايداري ولتاژ كوتاه مدت و بلند مدت 6
1-5- اقدامات حفاظتي و پيشگيرانه در برابر ناپايداري ولتاژ 7
1-6- ناپايداري ولتاژ كوتاه مدت 7
1-7- معيارهاي حساسيت 7
1-8- مطالعات پايداري از طريق آناليز حساسيت 8
1-8-1 حساسيت مقادير ويژه 9
2-8-1 آناليز مدال 9
1-9- شناسايي نواحي در معرض ناپايداري ولتاژ 01
1-9-1 يك شاخص انعطاف پذير براي ارزيابي امنيت ولتاژ 10
2-9-1 شناسايي با در نظر گرفتن مقدار بار و توانمندي شبكه 11
1-10 معيارهاي تشخيص حركت سيستم به سمت ناپايداري ولتاژ 11
1-1-10 معياري مبتني بر امپدانس بار و منبع 11
1-2-10 روشهايي مبتني بر تغييرات توان 21
1-3-10 تشخيص ناپايداري با تعقيب عملكرد تپ چنجر 31
1-11 برنامه هاي كامپيوتري مطالعة پايداري سيستم قدرت 41
1-1-11 يك نرم افزار مفيد براي پايداري ولتاژ 51
فصل دوم: توربينهاي بادي و انرژي باد 61
1-2 طبيعت باد و توليد توان 71
2-2 انواع ژنراتورها و توربينهاي بادي 22
1-2-2 نوع A: سرعت ثابت 22
2-2-2 نوع B : سرعت متغير محدود 22

3-2-2 نوع C : توربين سرعت متغير با مبدل فركانس با ظرفيت جزيي 22
4-2-2 نوع D : توربين سرعت متغير با كانورتر فركانس توان كامل 42
3-2 تأثيرات توان باد در گسترة سيستم 42
4-2 مزايا و معايب انواع توربينهاي باد 52
5-2 نحوة تأمين توان راكتيو در انواع توربينها 62
6-2 استانداردهاي عملكرد توربينهاي بادي در شرايط مختلف 62
7-2 الحاق توان باد به سيستمهاي واقعي 92
8-2 زمينه هاي مطالعاتي موجود در مورد توليد بادي 23
9-2 راه حلهاي موجود براي مشكلات مزارع باد 23
1-9-2 سيستمهاي ذخيرة انرژي به عنوان يك راه حل 33
فصل سوم: اساس كار ادوات FACTS و انواع آنها 34
1-3 مقدمه 53
3-2 اصول جبران توان راكتيو 63
3-3 انواع جبران كننده ها 63
4-3 كاربردهاي عملي جبران سازهاي توان راكتيو در دنيا 24
5-3 تجهيزات ذخيرة انرژي به عنوان ادوات FACTS 44
فصل چهارم: تأثير شرايط نصب بر پايداري ولتاژ واحد بادي 46
1-4 رابطة ولتاژ، سرعت و گشتاور يك ماشين القايي 74
2-4 حد پايداري ديناميك ماشين القايي 84
3-4 توان راكتيو و توان مندي شبكه 94
4-4 لزوم كنترل ولتاژ 25
5-4 اصول كلي عملكرد ماشين القايي 35
4-6 رسم مشخصه هاي الكتريكي ماشين القايي نسبت به لغزش 35
1-6-4 بررسي همزمان تأثير مقاومت روتور و طول كابل 06
7-4 تاثير پارامترهاي توربين باد بر پايداري ولتاژ 16
فصل پنجم: نتايج شبيه سازي 62

1-5 سيستم نمونة مورد مطالعه 36
2-5 تأثير توليد بادي بر حد بارپذيري يك سيستم نسبتاً بزرگ 56
5-3- مطالعات استاتيك الحاق مزرعة باد به شبكة 10 باسه 71
1-3-5 تحليل منحني ولتاژ-توان اكتيو (V-P) 17
1-1-3-5 تأثير مزرعة باد بر حد بارگذاري باس 10 17
2-1-3-5 مطالعه سطح نفوذ توان باد 37
2-3-5 تحليل منحني ولتاژ-توان راكتيو 67
3-3-5 نحوة تنظيم خازن براي مزرعة باد 08
4-5 مطالعات موردي در حوزة زمان 18
1-4-5 مطالعة حالت پايه و وصل سريع خازن 18
2-4-5 جبران ديناميك توان راكتيو 48
1-2-4-5 مقايسة نصب در باسهاي مختلف 58
2-2-4-5 مقايسة كنترلهاي مختلف در يك باس 78
3-2-4-5 يك بررسي روي محدوديت ظرفيت STATCOM 98
3-4-5 تركيب توربينهاي باد سرعت ثابت و DFIG در يك مزرعة باد 98
4-4-5 تركيب توربينهاي باد سرعت ثابت و كانورتر كامل در يك مزرعة باد 29
1-4-4-5 نحوة تامين پشتيباني راكتيو توسط توربينهاي نوع D 29
5-4-5 مقايسة STATCOM و تكنيك تركيب مزارع باد 69
6-4-5 مقايسة STATCOM و كندانسور سنكرون 79
7-4-5 مطالعة تأثير الحاق باتري به STATCOM 99
8-4-5 مقايسة توليد بادي و معمولي 100
9-4-5 تأثير مقدار بار محلي بر بازيابي ولتاژ 102
5-4-10 تأثير سرعت باد بر پايداري ولتاژ 103
5-4-1-10 عملكرد كنترل زاويه پره در خطاهاي شبكه 105
فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادات 107
6-5 نتيجه گيري 108
6-6 پيشنهادات 109

چكيده
در اين پروژه، با هدف ارتقاي پايداري ولتاژ از جنبة حد بارپذيري و ديناميكهاي كوتاه مدت و با تكيه بر مشكلات و راه حلهاي ارائه شده در مقالات منتشرة جديد، ابعاد شناسايي شدة اين مسئله معرفي شده و مشكلات موجود در يك شبكة نمونه به تصوير كشيده شده است. سپس تلاش شده تا با استفاده از روشهاي مختلف جبران سازي ديناميكي توان راكتيو، مشكلات موجود كاهش داده شود يا به طور كلي رفع شود. نهايتاً يك تكنيك خاص با نگرشي جديد پيشنهاد شده كه از نظر هزينه-فايده، بسيار سودمند به نظر مي رسد.

مقدمه
مسائل پايداري، پيوستگي عميقي با موضوعات قابليت اطمينان ،برنامه ريزي، بهينه سازي و حتي كيفيت توان در سيستم قدرت دارند. مسئلة پايداري داراي جنبه هاي مختلفي است كه از اين ميان، ناپايداري ولتاژ به عنوان يك معضل نسبتاً جديد، گريبان گير سيستمهاي قدرت امروزي است و از آنجا كه وجود اغتشاشات، به خاطر خطاي انساني يا عوامل طبيعي، يك واقعيت اجتناب ناپذير است، بروز ناپايداري ولتاژِ ناشي از يك اغتشاش اوليه، باعث خاموشي هاي متعددي در شبكه هاي كشورهاي مختلف شده است.
وقوع چند خاموشي وسيع در آمريكا و اروپا از جملة اين وقايع است. در 14 آگوست 2003 (اواسط مرداد) يك حادثة خروج متواليِ تجهيزات انتقال و توليد در سيستم به هم پيوستة شرق آمريكاي شمالي منجر به خاموشي بيشتر بخشهاي ايالت نيويورك و قسمتهايي از پنسيلوانيا، اوهايو، ميشيگان و انتاريوي كانادا شد .اين خاموشيِ آمريكايي-كانادايي، تقريباً 50 ميليون نفر را در 8 ايالت آمريكا و 2 استان كانادا تحت تأثير قرار داد. 63 گيگاوات بار قطع شد كه تقريباً 11 درصد كل بار تأمين شده در اين سيستم است.
حين اين اتفاق، 400 خط انتقال و 531 واحد توليدي در 261 نيروگاه قطع شدند. بررسي هاي بعدي نشان داد اين حادثه از نوع ناپايداري ولتاژ بوده است. ساعاتي قبل از وقوع اين حادثه، مشكل تامين توان راكتيو در بعضي مناطق بوجود آمده بود [3].
نر مافزارهاي تخمين حالت و آناليز بلادرنگ پيشامد، اطلاعات كافي از حوادث در حال وقوع فراهم م يكنند و ارزيابي »هشدار زود هنگام« را انجام مي دهند. اين نرم افزارها قبل از حادثة فوق و در طي آن دچار مشكل بودند.
توليد بادي را مي توان به عنوان يكي از منابع توليد پراكنده دانست. توليد پراكنده به تمام واحدهاي توليد با حداكثر ظرفيت 50 تا 100 مگاوات گفته مي شود كه معمولاً به شبكه توزيع متصلند و به طور مركزي برنامه ريزي يا توزيع نمي شوند.
گزارشات اخير حاكي از اين است كه توليد بادي در دنيا در سالهاي اخير سريعترين رشد را در بين منابع توليد برق تجربه مي كند. سيستم انتقال دانمارك غربي يك مورد واقعي از يك سيستم قدرت بادي بزرگ است.
در ايران نيز با گسترش بازار برق و وجود مناطق بادخيز مناسب و سند چشم انداز 20 ساله توسعه كشور ،الحاق مزارع باد بيشتر دور از انتظار نيست و هم اكنون بخش خصوصي براي احداث چند نيروگاه بادي اقدام كرده است. در سال 2008، 17 مگاوات به ظرفيت نصب شدة كشورمان اضافه شده و مجموعاً به 58 مگاوات در انتهاي سال رسيده است [68 و 96].
هدف اين پروژه بررسي تأثير نيروگاههاي بادي بر حد بارپذيري و پايداري ولتاژ گذراي يك سيستم قدرت و مرور راهكارهاي مختلف موجود براي بهبود مشكلات ناشي از آنها و تأثير عوامل مختلف مثل پارامترهاي كنترل و نوع و محل نصب تجهيزات پشتيباني توان راكتيو است. هر چند تمركز اصلي بر روي مسائل مربوط به توربينهاي سرعت ثابت است، اما از مزاياي توربينهاي نسل جديد كه مجهز به ادوات الكترونيك قدرت هستند، نيز استفاده شده است.
ريشة مشكلات ناشي از نيروگاههاي بادي را مي توان در چند دسته قرار داد. اول متغير و غير قابل پيش بيني بودن سرعت باد، دوم ناتواني نيروگاههاي باد در تأمين توان راكتيو و سوم قرار گرفتن مزراع باد در قسمتهاي ضعيف شبكه و دور از مراكز بار.
در فصل اول، مسئلة پايداري ولتاژ به همراه علل و راه حلهاي آن مطالعه شده و زمينه هايي كه اخيراً در مراجع مورد توجه قرار گرفته معرفي شده است.
در فصل دوم، انواع توربينهاي باد و مشكلات مربوط به آنها از منظر شبكه و از منظر توربين مورد توجه قرار گرفته است و راه حلهاي موجود معرفي شده در مراجع، ارائه شده است.
فصل سوم، به توصيف ادوات FACTS به عنوان جبران سازهاي ديناميك پرداخته و سيستمهاي ذخيره انرژي را به عنوان زير شاخه اي از اين تجهيزات معرفي كرده است.
در فصل چهارم، با هدف كشف تأثير كيفيت اتصال به شبكه بر كار يك ژنراتور القايي و براي درك عميق عملكرد يك ماشين القايي، منحنيهاي تغييرات كميات مختلف الكتريكي نسبت به لغزش در شرايط متفاوت رسم شده است.
در فصل پنجم با ارائة نتايج مطالعة استاتيك و شبيه سازي حوزة زمان، انواع روشهاي موجود براي ارتقاي پايداري ولتاژ گذراي يك سيستم ضعيف، با يك مزرعة باد سرعت ثابت موجود، مورد بحث قرار گرفته و يك تكنيك جديد و مقرون به صرفه با تكيه بر استانداردهاي بروز شدة سيستمهاي داراي توليد بادي ،
ارائه شده است.
نهايتاً در فصل ششم به كمك نتايج شبيه سازي به نتيجه گيري پرداخته شده است.
فصل اول
معرفي مسالة پايداري ولتاژ، علل ،راه حلها و روشهاي مطالعاتي اخير

1-1- مقدمه
»ناپايداري ولتاژ از تلاش ديناميكي بار براي بازيابي مصرف توان فراتر از توانايي مجموع سيستم انتقال و توليد ناشي مي شود «.
از واژة فروپاشي براي دلالت بر يك گذر ناگهاني فاجعه بار استفاده مي شود، كه معمولاً به خاطر وقوع يك ناپايداري در يك بازة زماني سريعتر از آنچه مدنظر است اتفاق ميافتد. فروپاشي ولتاژ مي تواند نتيجة نهايي ناپايداري ولتاژ باشد يا نباشد.
ناپايداري ولتاژ ممكن است عواقب وخيمي مثل توقف موتور القايي و از دست رفتن سنكرونيسم ژنراتور منجر به خاموشي محلي، داشته باشد. مثلاً يكي از عوامل تكنيكي اصلي در خاموشي آگوست 2003 شبكة كانادا-آمريكا در شمال شرق آمريكا فقدان توان راكتيو كافي، يعني يك مسئله پايداري ولتاژ بوده است [4].
در اين فصل موضوعات اصلي از قبيل مقدمه اي از پايداري ولتاژ، روشهاي بررسي پايداري ولتاژ و روشهاي پيش بيني يا شناسايي شرايط ناپايدار ولتاژ و راههاي مقابله با ناپايداري ولتاژ مطرح شده است.
1-2- طبقه بندي پايداري سيستم قدرت [5]
جدول 1-1 يك طرح طبقه بندي پايداري بر اساس دو معيار را نشان مي دهد: مقياس زماني و نيروي محرك ناپايداري.
جدول 1-1 طبقه بندي مسئلة پايداري
ناشي از بار ناشي از ژنراتور مقياس زماني
پايداري ولتاژ كوتاه مدت پايداري زاوية روتور
گذرا – حالت دائم كوتاه مدت
پايداري ولتاژ بلند مدت پايداري فركانس بلند مدت
نوع اول ناپايداري حتي براي اغتشاشات كوچك هم موجود است و لذا ناپايداري حالت دائم يا سيگنال كوچك گفته مي شود (حل با تحليلهاي خطي). نوع دوم با اغتشاشات بزرگ آغاز مي شود و پايداري گذرا يا اغتشاش بزرگ گفته مي شود. براي بررسي پايداري گذرا بايد عملكرد سيستم براي يك مجموعه از اغتشاشات معين ارزيابي شود.
از سوي ديگر تحليل پايداري ولتاژ نيازمند يك نمايش كامل شبكه است. اين يك منظر اصلي است كه دو نوع مسئلة پايداري بلند مدت را از هم تفكيك مي كند. به علاوه همانطور كه گفته شد ناپايداري ولتاژ ناشي از بار است.
1-3- معرفي مسئله ناپايداري ولتاژ
كار گروه IEEE/CIGRE مفهوم پايداري را به صورت زير تعريف كرده است: »پايداري سيستم قدرت ،توانايي يك سيستم قدرت الكتريكي در يك حالت كار اوليه مفروض براي بازيابي يك حالت كار متعادل است بعد از اينكه در معرض يك اغتشاش فيزيكي قرار گرفت، با بيشترين متغيرهاي مقيد شدة سيستم به گونه اي كه كل سيستم آسيب نديده باقي بماند « [6].
چندين حالت پايداري تعريف شده اند، كه عبارتند از:
پايداري زاويه روتور: كه مي تواند پايداري زاويه اغتشاش كوچك يا پايداري گذرا باشد .
پايداري فركانس: كه مي تواند پايداري كوتاه مدت يا بلند مدت باشد.
پايداري ولتاژ: كه مي تواند اغتشاش بزرگ يا اغتشاش كوچك باشد و هر دوي آنها مي توانند در عمل كوتاه مدت يا بلند مدت باشند.
پايداري ولتاژ توسط كميتة مهندسي سيستمهاي قدرت به صورت زير تعريف شده است:
»پايداري ولتاژ توانايي يك سيستم براي حفظ ولتاژ به گونه اي است كه وقتي ادميتانس بار افزايش يافت توان بار افزايش يابد و به گونه اي كه توان و ولتاژ هر دو قابل كنترل باشند« [6].
1-4- سناريوهاي ناپايداري ولتاژ كوتاه مدت و بلند مدت
سناريوهاي ناپايداري ولتاژ كوتاه مدت ناشي از موتورهاي القايي عبارتند از:
1-خروج تجهيزات انتقال باعث مي شود ماكزيمم توان قابل تحويل از توان مكانيكي بار موتوري كوچكتر شود. چون گشتاور الكترومغناطيسي قابل بازيابي نيست، موتور متوقف مي شود كه باعث مي شود ولتاژ افت كند و جريان زيادي در آرميچر جاري شود.
2-يك اتصال كوتاه نزديك موتور باعث مي شود سرعت موتور افت كند. اگر خطا با سرعت كافي رفع نشود، موتور قادر نخواهد بود دوباره شتاب بگيرد و لذا متوقف ميشود، با عواقبي مطابق فوق.
در حالت اول سيستم هيچ نقطة تعادل بعد از اغتشاشي ندارد، در حالي در حالت دوم خطاي طولاني مدت باعث مي شود سيستم از ناحيه جذب تعادل بعد از اغتشاش خود دور شود.
1-5- اقدامات حفاظتي و پيشگيرانه در برابر ناپايداري ولتاژ
دو خط دفاعي در برابر ناپايداري و خاموشي، ارزيابي و حفظ حاشيههاي امنيت در برابر اتفاقات منتظره از يك سو و طرحهاي حفاظتي سيستم (SPS) در برابر حوادث جديتر، از سوي ديگر است.
چندين راهكار كنترل اضطراري LTC مورد استفاده هستند يا در مقالات براي در برگرفتن ناپايداري ولتاژ پيشنهاد شده اند.
• مسدود كردن تپ ساده ترين راه مقابله در كنترل اضطراري LTC است.
• كم كردن نقطه تنظيم ولتاژ، يعني كاهش دادن ولتاژ مرجع و باند مجازش در ولتاژ سمت توزيع. به LTC اجازه داده مي شود تا اين ولتاژ را در مسير عادي اش كنترل كند.
• قفل كردن تپ، اختصاص يك موقعيت تپ خاص است، كه LTC حركت مي كند و در آن قفل مي شود.
• معكوس كردن تپ شامل تغيير دادن منطق كنترلي م يشود، به گونه اي كه LTC ولتاژ سمت انتقال را به جاي سمت توزيع كنترل كند.
واضح است كه، هيچ كدام از كنترلهاي اضطراري LTC قادر نيستند تعادل بلند مدت سيستم را در حضور خودبازيابيِ بار بازگرداند. اين امر نيازمند بارزدايي مستقيم است.
6-1- ناپايداري ولتاژ كوتاه مدت
ناپايداري ولتاژ كوتاه مدت توسط بارهاي با بازيابي سريع كه ميل دارند مصرف توان را در بازه زماني يك ثانيه بعد از يك افت ولتاژ ناشي از يك حادثه بازيابي كنند، بوجود ميآيد. مصرف توان اكتيو يك موتور القايي بعد از افت ولتاژ تقريباً به توان ثابت باز گردانده مي شود. اگر گشتاور الكتريكي بعد از اغتشاش كمتر از گشتاور مكانيكي باشد موتور متوقف مي شود و جريان راكتيو زيادي جذب مي كند و افت ولتاژ بيشتر و فروپاشي ولتاژ را تسريع مي كند .
1-7- معيارهاي حساسيت
معيارهايي كه فاصلة نقطة بهره برداري موجود را با نقطه اي كه سيستم در آن ناپايدار مي شود مي سنجند به دو دسته تقسيم شده اند: 1-شاخصهاي مبتني بر حالت مفروض 2- شاخصهاي مبتني بر تغيير يا انحراف بزرگ شاخصهاي مبتني بر حالت مفروض از اطلاعات حالت موجود استفاده مي كنند. بر اين اساس 6 مفهوم اصلي براي آنها وجود دارد: الف-ذخيرة توان راكتيو، ب-افت ولتاژها (البته از جبران راكتيو و تپ چنجر تأثير مي گيرد)، ج-تلفات مگاوات يا مگاوار (افزايش نمايي تلفات)، د-مقادير افزايشي (مثلاً Q∆ )، ه- ∆V حاشية افزايش حالت دائم، و-مينيمم مقدار منفرد يا مينيمم مقدار ويژه حاشية افزايشي حالت دائم شاخصي محاسبه شده از دترمينان يك فرمول بندي خاص از ژاكوبين پخش بار است كه پس از نرماليزه كردن، مقدار حداكثر آن 1 است و در نقطة بحراني صفر مي شود .
مقادير منفرد هم به خاطر مفيد بودن تجزية متعامد ماتريسهاي ژاكوبين، در مطالعة سيستمهاي قدرت به كار رفته اند. تجزية مقدار منفرد معمولاً براي تعيين مرتبة يك ماتريس به كار مي رود، كه برابر تعداد مقادير منفرد غير صفر ماتريس است.
براي يك ماتريس حقيقي متقارن، قدر مطلق مقادير ويژه برابر مقادير منفرد است. اگر كوچكترين مقدار منفرد صفر باشد، آنگاه ماتريس منفرد است. با صفر شدن كوچكترين مقدار منفرد، مقدار ويژة مينيمم هم صفر مي شود .
اگر شاخصهاي مبتني بر حالت موجود نسبت به بار سيستم رسم شوند، خط سير بيشتر آنها يك منحني نمايي دارد. اين موضوع، پيش بيني فروپاشي توسط آنها را مشكل مي كند .
شاخصهاي مبتني بر تغيير بزرگ، غير خطي هاي ناشي از اغتشاشات بزرگ و يا تغيير بار را در نظر م يگيرند. اين شاخصها نياز به محاسبة بيشتر دارند، ولي قابل اطمينان ترند و حاشيه را بر حسب MW يا MVAr م يدهند. همة اين شاخصها در اصل يك معيار را به كار مي برند، اما روش محاسبه بسيار متفاوت است.
اين روشها به 6 گروه قابل تقسيم است: 1-پخش بار تكراري (پ يدرپي) ، 2- روشهاي تداومي ، 3-روشهاي مبتني بر بهينه سازي، 4- روشهاي مستقيم يا روشهاي نقطه فروپاشي ،5-نزديكترين فاصله تا بيشترين مرز انتقال ،6-روشهاي تابع انرژي.
1-8- مطالعات پايداري از طريق آناليز حساسيت
ويژگيهاي ديناميكي سيستم قدرت توسط خواص ماتريس حالت سيستم (Asys) مشخص ميشود. ماتريس A در مدل معادلات ديفرانسيلي-جبري، برخلاف آناليز مبتني بر پخش بار استاتيك، اطلاعات خوبي از پايداري ديناميكي سيستم مي دهد.
بدست آوردن عوامل مهمي كه روي پايداري تأثير مي گذارند اهميت دارد، چه تأثير منفي و چه تأثير مثبت. يك روش معمول در آناليز حساسيت، تعريف يك شاخص پايداري و مطالعة چگونگي تأثير پارامترهاي مختلف بر اين شاخص است. اين علائم حساسيت در محدودة نقطة خطي سازي معتبرند. گاهي حساسيت مستقيماً نسبت به يك شاخص معين تعريف نمي شود و به آن حساسيت پارامتري گفته م يشود .
شناسايي المانهاي بحراني: اين كار شامل مكانيابي اجزاء بحراني (باسها، شاخه ها و ژنراتورها) در يك سيستم قدرت مي شود. در نزديكي يك حل متعادل مفروض ( ,ooX Y) از معادلات نشان دهندة سيستم قدرت، مشتق X∂ و Y∂ در oP يك معيار طبيعي از حساسيت حل ميدهد. P برداري است كه شامل تمام پارامترهاي ظاهر شونده در f و g (معادلات ديناميك سيستم و پخش بار) م يشود. از اين مشتقات حساسيت متغيرهاي وابسته، مثلاً حساسيت ولتاژ باس نسبت به بار سيستم، را ميتوان به سادگي يافت.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “pdf پایان نامه استفاده از ادوات FACTS براي بهبود پايداري ولتاژ در شبكه اي با نيروگاه بادي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 3 =

شناسه محصول: d506 دسته: