حراج!

اصول مکان یابی و امکان سنجی احداث پیست اسکی – مطالعه موردی: کوه گرین در منطقه گاماسیاب استان لرستان

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشکده مدیریت و حسابداری

پايان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشتة مدیریت جهانگردی، گرایش برنامه ریزی توسعه

اصول مکان یابی و امکان سنجی احداث پیست اسکی – مطالعه موردی: کوه گرین در منطقه گاماسیاب استان لرستان

چكيده

ورزش اسکی به عنوان یکی از اشکال گردشگری زمستانی محسوب می شود که سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می کند. کشور ایران با کوه های سر به فلک کشیده و برف گیر خود در زمره کشورهایی قرار می گیرد که می تواند گردشگران زیادی را جهت مبادرت به این ورزش مفرح به خود جذب سازد. بر همین اساس، شناسایی مناطق مستعد احداث پیست اسکی ضرورت می یابد.
اين پژوهش با هدف مکان یابی و امکان سنجی احداث پیست اسکی در کوه گرین در منطقه گاماسیاب صورت گرفته است که قصد دارد با بررسی هر یک از مؤلفه های امکان سنجی، به ایجاد یک منطقه تفریحی-گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی، اشتغال زایی برای مردم آن منطقه و در نهایت توسعه هرچه بیشتر گردشگری ایران جهت متحول ساختن اقتصاد آن بپردازد.
روش این پژوهش، توسعه ای می باشد که به طور برجسته به شكل ميداني اجرا شده است. نمونه مورد نظر نیز از میان متخصصان و به روش گلوله برفی انتخاب شده است که حجم آن، 105 نفر از متخصصان فعال در زمینه اسکی و یا آشنا به این حرفه ورزشی می باشد. از آزمون كلوموگروف- اسميرنوف و نیز آزمون t تک نمونه ای جهت بازارسنجی و تجزیه و تحلیل امکانات جانبی مورد نیاز برای منطقه اسکی و نیز سطح این امکانات استفاده شده است.
بررسي يافته هاي پژوهش نشان می دهد كه منطقه مورد نظر به لحاظ مؤلفه های فنی، اقتصادی، زمانی، محیطی، قانونی و بازار در امکان سنجی، کاملاً مناسب جهت احداث پیست اسکی می باشد.

 

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب صفحه
فصل اول: طرح تحقیق 1
مقدمه 2
1-1 بیان مسئله 2
2-1 اهمیت و ضرورت موضوع 4
3-1 پرسش های تحقیق 4
4-1 اهداف تحقیق 5
5-1 روش کلی تحقیق 5
1-5-1 قلمرو مکانی- جامعه تحقیق 5
2-5-1 قلمرو زمانی تحقیق 5
3-5-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه 5
4-5-1 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن 6
5-5-1 روش های تحلیل داده ها 6
6-1 موانع ومحدودیتهای تحقیق 6
7-1 چارچوب کلان نظری تحقیق 7
8-1 نقشه راه 7
9-1 پیشینه تحقیق 8
10-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق 9
فصل دوم: پیشینه تحقیق 11
مقدمه 12
1-2 گردشگری و اثرات آن 12
2-2 اشکال گردشگری 15
1-2-2 گردشگری ورزشی و گردشگری زمستانی 17
1-1-2-2 انواع گردشگری ورزشی 20
2-2-1-2 تاریخچه گردشگری ورزشی در ایران 21
3-1-2-2 گردشگری اسکی 21
4-1-2-2 تاریخچه اسکی در ایران 22
3-2 مطالعه امکان سنجی 23
1-3-2 امکان سنجی عملیاتی 24
1-1-3-2 امکان سنجی قانونی 25
2-3-2 امکان سنجی فنی 25
1-2-3-2 توسعه پایدار گردشگري اسکی 27
3-3-2 امکان سنجی اقتصادی 30
1-3-3-2 اقلام و امکانات مورد نیاز جهت بهره برداری از یک پیست اسکی 32
2-3-3-2 تحلیل بازگشت سرمایه 34
4-3-2 امکان سنجی زمانی-برنامه ای 34
5-3-2 دسترسی و تجزیه و تحلیل بازار 35
4-2 استان لرستان 37
1-4-2 آب وهوا 40
2-4-2 کوه ها 41
5-2 کوه گرین 42
1-5-2 مراکز جمعیتی اطراف کوه گرین و مطالعات جمعیت شناختی آن ها 50
2-5-2 زیرساخت ها و تأسیسات موجود در مجاورت کوه گرین 55
3-5-2 ملاحظات قانونی، اقتصادی و زمانی احداث پیست اسکی گرین 57
4-5-2 بازار گردشگران ورودی به پیست گرین 59
5-5-2 اشتغال زایی مجموعه پیست اسکی گرین 59
6-5-2 جاذبه های گردشگری اطراف کوه گرین 59
1-6-5-2 جاذبه های گردشگری نهاوند 60
2-6-5-2 جاذبه های گردشگری دلفان 62
3-6-5-2 جاذبه های گردشگری سلسله 65
4-6-5-2 جاذبه های گردشگری بروجرد 66
5-6-5-2 سد گرین 70
6-2 بررسی چند نمونه از پیست های موفق ایران 71
1-6-2 پیست اسکی دربندسر 71
2-6-2 پیست اسکی دیزین 72
3-6-2 پیست اسکی پولاد کف شیراز 74
فصل سوم: روش تحقیق 11
مقدمه 78
1-3 نوع پژوهش 78
2-3 روش های گردآوری اطلاعات و تحلیل آن ها 78
1-2-3 مصاحبه 79
2-2-3 روش محاسبه شیب 79
3-2-3 روش TCI 79
4-2-3 تحلیل هزینه- منفعت 80
5-2-3 دوره بازگشت سرمایه 81
6-2-3 پرسشنامه 81
1-6-2-3 روایی پرسشنامه 82
2-6-2-3 پایایی پرسشنامه 82
3-6-2-3 نمونه گیری و حجم نمونه 83
3-3 تجزیه و تحلیل داده ها 83
1-3-3 آزمون کلموگروف – اسمیرنوف 83
2-3-3 آزمون t تک نمونه ای 84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 86
مقدمه 87
1-4 پاسخ به سوالات تحقیق از طریق ادبیات پژوهش 87
2-4 تحلیل پرسشنامه 89
1-2-4 تحليل جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 89
1-1-2-4 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت 89
2-1-2-4 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات 90
2-2-4 آزمون نرمال بودن داده‌ها 91
3-4 پاسخ به سوالات تحقيق از طریق تحلیل پرسشنامه 91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105
مقدمه 106
1-5 بحث و نتیجه گیری کلی براساس هدف و مدل نظري تحقيق 106
1-1-5 چالش های موجود در منطقه 108
2-5 توصیه های اجرایی مبتنی بر یافته ها به سرمایه گذارن و مسئولین ذیربط 109
3-5 محدودیتهای پژوهش 110
4-5 پیشنهادها برای پژوهشگران آتی 111
منابع فارسی I
منابع لاتین V
پیوست ها
پیوست 1
پیوست 2
پیوست 3
پیوست 4
پیوست 5
پیوست 6
پیوست 7
پیوست 8
پیوست 9
پیوست 10

فهرست جداول و نمودارها

فهرست صفحه
فصل دوم: پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 11
جدول 1-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
جدول 2-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
جدول 3-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
جدول 4-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
جدول 5-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
جدول 6-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
جدول 7-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
جدول 8-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
جدول 9-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
جدول 10-2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
نمودار 1-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
جدول 11-2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
نمودار 2-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
نمودار 3-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
نمودار 4-2 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 77
جدول 1-3 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش ………………………………………………………………………. 86
جدول 1-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
جدول 2-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
نمودار 1-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
جدول 3-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
نمودار 2-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
جدول 4-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
جدول 5-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
نمودار 3-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
جدول 6-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
نمودار 4-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
جدول 7-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95
جدول 8-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
نمودار 5-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97
جدول 9-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97
نمودار 6-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
جدول 10-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
نمودار 7-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99
جدول 11-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 99
نمودار 8-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
جدول 12-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
نمودار 9-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
جدول 13-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
نمودار 10-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 102
پیوست ها
جدول 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 1
جدول 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 3
جدول 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 4
جدول 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 5
جدول 5 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 5
جدول 6 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 6
جدول 7 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 6
جدول 8 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 7
نمودار 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 7
جدول 9 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 8
جدول 10 ……………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 8
جدول 11 ……………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 9
نمودار 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 9
جدول 12 ……………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 9
نمودار 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 9

فهرست اشکال

فهرست صفحه
فصل اول: طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 1
شکل 1-1 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
فصل دوم: پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 11
شکل 1-2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
شکل 2-2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
شکل 3-2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
شکل 4-2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
شکل 5-2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
شکل 6-2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
شکل 7-2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
پیوست ها
شکل 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………. پیوست 2

فصل اول

طرح تحقیق

مقدمه

در سراسر جهان، صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع در توسعه اقتصادی به شمار می رود. بنابراین کشورها برای توسعه اقتصاد خویش و بهبود آن نیازمند توسعه صنعت گردشگری خویش هستند. کشور ایران برای ایجاد تحول در اقتصاد خویش نیز نیازمند توسعه این صنعت و جذب گردشگر می باشد.
گردشگری زمستانی از اشکال گردشگری می باشد که چند سالی است جایگاه خود را در ایران، چه در میان ایرانیان و چه در میان گردشگران ورودی به ایران پیدا کرده است. البته لازم به ذکر است که در گذشته طبقات ممتاز اجتماعي مي توانستند از آن استفاده كنند، ولي امروزه به علت رونق گردشگري و وجود تسهيلات ارزان قيمت و عمومي شدن جريان هاي گردشگري مورد توجه ديگر اقشار مردمي نيز واقع شده است.
ورزش اسکی یکی از ورزش های زمستانی در بسیاری از کشورها محسوب می شود و مسافران و گردشگران زیادی از مناطق مختلف برای انجام اسکی مبادرت می ورزند. بنابراین شناسایی مکان های مستعد احداث پیست اسکی در جهت جذب گردشگر، ضرورت پیدا می کند (جواهری، 1383).

1-1 بیان مسئله

در کشور ایران، مناطقی با پتانسیل بالا برای احداث پیست اسکی وجود دارند. از جمله این مناطق، استان لرستان است که دارای کوه های برف گیر در دوره هایی طولانی از سال است که جهت ایجاد پیست اسکی بسیار مناسب می باشند. مطالعات امکان سنجی به ما در شناسایی مناطق مستعد احداث پیست اسکی کمک می کند. مطالعات امکان سنجی نیازمند ملاک ها و معیارهایی است که می تواند برای توجیه به کارگیری دارایی ها یا توانایی های آن ناحیه مورد استفاده قرارگیرد (جواهری، 1383). بنابراین هدف از مطالعه امکان سنجی آن است که تعیین کنید آیا فرصت کسب و کار امکان پذیر، عملی و ماندگار است یا خیر (هوگلند و ویلیامسون ، 2002).
مطالعات امکان سنجی انواع گوناگونی دارد که عبارتند از مطالعات عملیاتی ، فنی ، اقتصادی (تحلیل هزینه- منفعت) و زمانی- برنامه ای (کاسترو و مایلوپولس ، 2002). البته در برخی منابع، به جای مطالعات عملیاتی به مطالعات بازار و مطالعات قانونی اشاره شده است و در برخی دیگر، مطالعات قانونی به صورت جداگانه اشاره شده است. از آنجایی که گردشگری فعالیتی است که با محیط طبیعی در تعامل است، مؤلفه مطالعه محیطی نیز حائز اهمیت می گردد.
امکان سنجی عملیاتی اهمیت موضوع و پذیرش هر راه حلی برای آن را تعریف می کند. بدین معنی که اگر این سیستم توسعه یابد، مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر. همچنین دربردارنده مسائل مردمی و اجتماعی است که در بردارنده مسائل داخلی مانند مشکلات نیروی انسانی، اعتراضات کارگری، مقاومت مدیران، درگیری ها و سیاست های سازمانی و مسائل خارجی همچون مقبولیت عمومی، جوانب قانونی و قوانین دولتی می باشد (کاسترو و مایلوپولس، 2002).
امکان سنجی فنی به وضعیت و ساختار محیطی منطقه مانند ارتفاع، شیب، دسترسی و مواردی از این قبیل و همچنین امکانات مورد نیاز برای سایت مورد نظر اشاره دارد. با توجه به استانداردها، مناطقی که دارای سطوح ارتفاعی بالای 2300 متر هستند، مناسب برای ایجاد پیست اسکی و ورزش های زمستانه هستند زیرا امکان جمع شدن برف در آن ها برای ایجاد پیست اسکی وجود دارد. از آنجایی که برای افراد مختلف (مبتدی، متوسط و حرفه ای) شیب های متفاوتی وجود دارد، شیب در پیست اسکی متغیر است. بر همین اساس مناطقی که شیب بین 20 تا 70 درصد را دارا می باشند، مناسب برای راه اندازی پیست اسکی می باشند (فرج زاده اصل و کریم پناه، 1387) زیرا در این صورت برای تمای اسکی بازان از مبتدی گرفته تا حرفه ای قابل استفاده می باشد.
در ارتباط با کلیه پیست های اسکی ملزم به ایجاد خدمات رفاهی مانند مکان هایی جهت استراحت و تجدید قوای ورزشکاران همراه با ارائه خدمات تغذیه ای، سرویس های بهداشتی مناسب و پارکینگ با وسعت کافی می باشند که تأسیس هتل، رستوران و سایر امکانات دیگر همچون نقشه پیست، نقشه راه ها، علائم و تابلوها، نورافکن و غیره نیز در جهت ارائه خدمات بهتر در پیست های اسکی توصیه می شود (آئین نامه فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران، 1391). وجود این امکانات، هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ اقتصادی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد.
امکان سنجی زمانی- برنامه ای به حداقل زمان مورد نیاز با یک برنامه جامع برای ساخت یک پیست همراه با محدودیت های برنامه ریزی برای این پروژه اشاره دارد.
حال مسأله ای که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا در استان لرستان منطقه ای وجود دارد که بتوان در آن پیست اسکی و سایر امکانات خدماتی- رفاهی احداث کرد؟
پاسخ به این مسأله، نیازمند امکان سنجی در ابعاد مذکور می باشد.
2-1 اهمیت و ضرورت موضوع
گردشگری زمستانی یکی از اشکال فصلی گردشگری می باشد که اسکی یکی از اشکال این نوع گردشگری می باشد. با توجه به اقلیم های گوناگونی که در کشور ایران وجود دارد و با توجه به وجود کوهستان ها و دامنه های برف گیر در این کشور، شرایط مناسبی برای ایجاد پیست اسکی و بالتبع آن گردشگری زمستانی وجود دارد. بنابراین می توان با تمرکز بر روی این بخش از صنعت گردشگری، سهمی در توسعه گردشگری کشور داشت.
با توجه به اینکه اساس این پژوهش، امکان سنجی است، به بیان ضرورت و اهمیت امکان سنجی در توسعه گردشگری زمستانی می پردازد. قوانین و مقررات و الزامات قانونی از جمله مؤلفه هایی هستند که در رابطه با هر گونه توسعه ای باید مدنظر قرار گیرد. زیرا باید دانست که جهت احداث یک مجموعه، اجازه قانونی یا منع قانونی در ارتباط با آن وجود دارد یا خیر که این امر در زمره امکان سنجی عملیاتی قرار می گیرد.
اجرای هر طرح گردشگری اثرات مثبت و تبعات منفی به دنبال دارد؛ اثرات اقتصادی همچون چون اشتغال، درآمد برای مردم منطقه، به کار گیری سرمایه محلی و … و اثرات اجتماعی- فرهنگی. باید در نظر داشت که تمامی این عوامل می توانند اثر منفی نیز بر سطح زندگی مردم، درآمد، تغییر فرهنگ و غیره داشته باشند. حتی اثرات زیست محیطی گردشگری را نیز نباید از قلم انداخت. بنابراین مطالعات امکان سنجی این امکان را می دهد تا از این اثرات منفی جلوگیری به عمل آید.

3-1 پرسش های تحقیق

1. چه سطحی (چند هکتار یا متر مربع) از کوه ها مناسب برای احداث پیست اسکی می باشد؟
2. شرایط فیزیکی و یا به عبارتی شرایط فنی مناسب برای احداث پیست اسکی روی برف چیست؟
3. در صورت سرمایه گذاری برای ساخت این مجموعه پیست اسکی، بازگشت آن در چه مدت صورت خواهد گرفت؟
4. احداث این مجموعه باعث اشتغال حداقل و حداکثر چند نفر می گردد؟
5. آیا مردم بومی به استفاده از این مجموعه پیست اسکی تمایل دارند؟
6. آیا مردم غیر بومی به استفاده از این مجموعه پیست اسکی تمایل دارند؟
7. احداث این امکانات به چه میزان در توسعه و تحول اقتصادی منطقه اثرگذار است؟
8. اقلام سرمایه ای مورد نیاز جهت احداث پیست اسکی، چه هستند؟
9. چه سطحی از امکانات، منجر به بازگشت سرمایه می شود؟
10. با توجه به موارد امکان سنجی، آیا کوه گرین در منطقه گردنه گاماسیاب استان لرستان واجد شرایط ایجاد پیست اسکی می باشد؟
4-1 اهداف تحقیق
از آنجایی که گردشگری مزایایی به شکل های درآمد صادرات (ورود ارز به کشور)، اشتغال، فرصت های روستایی، سرمایه گذاری زیرساختی و فراغت برای مردم فراهم می سازد، هدف از این پژوهش بررسی امکان ایجاد یک منطقه تفریحی-گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی، اشتغال زایی برای مردم آن منطقه و در نهایت توسعه هرچه بیشتر گردشگری ایران برای متحول ساختن اقتصاد آن می باشد.
البته باید در نظر داشت که گردشگری زمستانی، همانند سایر اشکال گردشگری، اثرات نامطلوبی هم بر محیط و مردم بومی (زندگی، فرهنگ و حتی درآمد آن ها) دارد. به همین جهت توسعه گردشگری زمستانی بر مبنای قوانین توسعه پایدار نیز مورد توجه می باشد.

5-1 روش کلی تحقیق

با توجه به ماهیت این پژوهش، روش آن به صورت پیمایشی – تحلیلی می باشد.

1-5-1 قلمرو مکانی- جامعه تحقیق
مطالعه این پژوهش بر روی کوه گرین در منطقه گاماسیاب در استان لرستان می باشد.
با توجه به اینکه این بخش از کوه گرین برای احداث مجموعه پیست اسکی در نظر گرفته شده است، جهت جمع آوری اطلاعات و پیشبرد هرچه بهتر این پژوهش، به افرادی آگاه و آشنا به اسکی و مسائل فنی و مهندسی آن نیاز است. بنابراین جامعه آماری، از میان تمامی متخصصان فعال در و یا آشنا با محیط و آگاه به مسائل احداث پیست اسکی انتخاب می گردند.

2-5-1 قلمرو زمانی تحقیق

با توجه به گستردگی و پیچیدگی موضوع مورد مطالعه، و با توجه به دسترسی دشوار به متخصصین فعال در زمینه اسکی و پیست اسکی، مطالعات این تحقیق از ابتدای پاییز 92 آغاز گردید و تا شهریور سال 93 به درازا کشید.

3-5-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

نمونه از میان متخصصان و به روش گلوله برفی انتخاب می گردد که حجم آن بین 100 تا 150 متخصص می باشد.
نمونه گیری گلوله برفی که به آن نمونه گیری ارجاعی نیز گفته می شود، در زمره نمونه گیری های احتمالی است که برای انتخاب نمونه از جامعه آماری فاقد فهرست یا بانک اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش نمونه گیری در وهله اول، پاسخ دهندگان اولیه شناسایی شده و پژوهشگر از آن ها درخواست می نماید تا در زمینه شناسایی دیگر پاسخ دهندگان به او یاری رسانند (نعمتی، 1388).

4-5-1 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن

با توجه به ماهیت این پژوهش، از تمامی ابزارهای گردآوری داده همچون مطالعات کتابخانه ای، مشاهده، مصاحبه تلفنی، مصاحبه حضوری، پرسشنامه الکترونیکی و پرسشنامه نوشتاری در جهت پیشبرد آن استفاده می گردد. درواقع در ابتدای انجام مطالعات، از منابع کتابخانه ای (کتاب، پایان نامه، مقالات و کتب الکترونیکی) استفاده می شود. در قسمت مطالعات موردی که به تحقیق بیشتر درباره منطقه موردنظر نیاز است، ابزارهای مشاهده و مصاحبه (حضوری و تلفنی) به کار گرفته می شوند. برای مراحل بعدی تکمیل این پژوهش نیز از ابزار پرسشنامه، چه به صورت نوشتاری و چه به صورت الکترونیک، استفاده می گردد.

5-5-1 روش های تحلیل داده ها

در تحلیل داده های به دست آمده، از روش تحلیل نقطه سربه سر و یا به عبارتی از نمودار هزینه- منفعت جهت تحلیل اقتصادی این پروژه استفاده می گردد. همچنین از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های پژوهش و از آزمون t تک نمونه ای برای تعيين معني‌داري اختلاف بين ميانگين يک متغير با مقدار آزمون استفاده شده است.

6-1 موانع ومحدودیتهای تحقیق

پیشبرد این پژوهش با دشواری هایی نیز همراه بود که ذکر آن ها خالی از لطف نیست. از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به دشواری دسترسی به منابع اطلاعاتی، کمبود سوابق مطالعاتی تحقیق و کمبود زمان در اختیار اشاره کرد. بنابراین در این تحقیق، بیشتر از گزینه مصاحبه و کمک گرفتن از خبرگان آگاه به مسائل پیست اسکی و فعال در صنعت گردشگری و ورزش های زمستانی استفاده می گردد.

7-1 چارچوب کلان نظری تحقیق

شکل 1-1: چارچوب کلان نظری تحقیق

8-1 نقشه راه
در ابتدا به بررسی ادبیات تحقیق پرداخته می شود و سپس امکان سنجی صورت می گیرد. با توجه به اینکه امکان سنجی دارای زیر مجموعه هایی است، این زیر مجموعه ها برای منطقه گاماسیاب و یا به عبارتی کوه گرین مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت طرحی برای احداث پیست اسکی در جهت توسعه این منطقه و در نهایت توسعه گردشگری ارائه می گردد. این طرح با خبرگان در میان گزارده می شود و در صورت وجود ایرادات، اصلاحات لازم صورت می گیرد. در صورت تأیید نهایی خبرگان، این طرح به عنوان پایان نامه ارائه می گردد.

9-1 پیشینه تحقیق

در بسياری از مناطق پر برف جهان مردم برای رفت و آمد بر روی برف به ويژه برای شكار حيوانات در زمستان مجبور بودند وسيله ای اختراع كنند تا بتوانند بدون فرو رفتن در برف حركت نمايند. در ايران نيز نمونه هايی از اين اختراعات ديده شده است. گزنفون مورخ معروف، به تخته هايی اشاره می كند كه كف آنها را از روكشی از پوست حيوانات كشيده بودند و ساكنان قفقاز در2000 سال پيش از مسيح برای عبور از روی برف به پای خود می بستند. زبانشناسان اصل كلمه اسكی را مربوط به زبان آريايی می دانند و همانطور كه پيش از اين هم اشاره كرديم بسياری از مورخان نيز معتقدند كه اسكی از شرق به غرب و به ممالك اسكانديناوی رفته است (سایت فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران).

منابع فارسی

– آئین نامه فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران،1391، صص 1-30
– اسدی، رامین (1390)، “رویکردها و اشکال توریسم”، نشر تبریز، انتشارات کینون
– بدري، سید علی؛ وثوقی، لیلا (1388)، “مکان یابی نقاط گردشگري اسکی مورد مطالعه: استان اردبیل”، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- ش 93، صص 25-28
– بزرگی، علی احمد و همکاران (1389)، “پارک طبیعت گاماسیاب، فصل سوم”، اداره منابع طبیعی شهرستان دلفان، صص31، 33، 39، 41
– بنسبردی، علی؛ رحيمي زاده، ميثم؛ اسدي، حسن؛ محمودي، احمد (1392)، ” ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭘﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﺳﻜﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان”، مدیریت ورزشی، دوره 5-ش 3، ص 54
– جواهری، حسن (1383)، “مطالعات امکان سنجی پروژه های تفریحی و گردشگری”، دانشگاه تهران، صص:4-8
– حسن پور، ذبیح الله (1378)، “مطالعات قابلیت سنجی توسعه استان لرستان: بخش توریسم”، نشر سازمان برنامه و بودجه استان لرستان
– حنیف، محمد (1376)، “امکان سنجی توسعه صنعت جهانگردی در استان لرستان”، نشر مرکز تحقیقات و مطالعات ایرانگردی و جهانگردی
– زنگی آبادی، علی؛ محمدی، جمال؛ زیرک باش، دیبا (1385)، “تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان، مجله جغرافيا و توسعه، صص 132-136
– سالنامه آماری استان لرستان، 1390
– سالنامه آماری استان همدان، 1390
– سایت پیست اسکی پولاد کف شیراز
– سایت پیست اسکی دربندسر
– سایت پیست اسکی دیزین
– سایت دفتر آمار و اطلاعات استان لرستان
– سایت دفتر آمار و اطلاعات استان همدان
– سایت فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران
– سایت میراث فرهنگی استان لرستان
– سایت میراث فرهنگی استان همدان
– سبحانی، یونس (1389)، “مطالعه نقش جامعه پذیری مصرف کنندگان در گردشگری ورزشی از روی دلتنگی در بازی های زمستانی توچال”، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد، ص 19
– سمینار “بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران” (1382) تهران، انتشارات دانشکده مدیریت و حسابداری و معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی
– شریفی اردانی، مهناز (1379-1380)، “مجموعه اقامتی توریستی دیزین”، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد
– شمس، مجید و همکاران (1390)، «بررسي گردشگري زمستانه كوهرنگ با استفاده از شاخص اقليم گردشگري»، همایش گردشگری و توسعه پایدار، 22 و 23 تیر ماه 1390، صص 1، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
– ضرغام بروجنی، حمید (1389)، “برنامه ریزی توسعه جهانگردی، رویکردی همپیوند و پایدار”، نشر تهران، انتشارات مهکامه
– فرج زاده اصل، منوچهر؛ کریم پناه، رفیق (1387)، “تحلیل پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم در استان کردستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی”، پژوهش های جغرافیای طبیعی، شماره 65، ص43
– فقیه بحرالعلوم، محمد مهدی (1388)، “مزارات نهاوند”، انتشارات وثوق
– قدمی، مصطفی؛ بردی انا مرادنژاد، رحیم؛ محمدی، سحر (1390)، “بررسی وضعیت دسترسی شهروندان با تأثیرگذاری شیوه سفر، مطاعه موردی: شهر بابلسر”، آرمان شهر، شماره 7
– قوجازاده، مرتضی، “ابزار گردآوری داده ها در تحقیقات پزشکی”، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز. برگرفته از سایت:
http://rdcc.tbzmed.ac.ir/Uploads/106/cms/user/File/430/slide/tarif%20porsesh.pdf
– کرباسی کاخکی، مریم (1391)، “ارزیابی وضعیت گردشگری ورزشی در منطقه شمیرانات و رابطه آن با توسعه اقتصادی و فرهنگی”، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه سمنان، دانشکده گردشگری، ص 22.
– کرمی پور، عارفه (1391)، “نقش صنعت گردشگري در توسعه اقتصاد منطقه اي؛ شناخت امكانات و محدوديتها در ايران وجهان”، چکیده
– لطفعلی پور، محمدرضا؛ اسلامی گیسکی، سکینه (1386)، “ارزیابی هزینه- فایده وتحلیل حساسیت مجتمع مس سرچشمه”، فصلنامه بررسی هاي اقتصادي، دوره4، شماره 3، صص84-85
– محمد کریمی، جواد (1391)، “تعیین نقاط دارای تناسب اکولوژیکی برای اسکی در کوهستان الوند با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره”، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، ص 2
– معین فرد، محمدرضا؛ مظفری، سید امیر احمد؛ شرف جوادی، بتول؛ کاظم نژاد، انوشیروان (1390)، “بررسی وضعیت صنعت گردشگری ورزشی در ایران”، فصلنامه المپیک-ش 2، ص 8
– ميرزايي كلهر، احمد (1391)، “توان سنجي توريسم ورزشي در استان”، چکیده
– نظری، محسن (1390)، “اقتصاد خرد”، نشر نگاه دانش
– نقشه نهاوند (1380)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، چاپ دوم
– نعمتی، ولی (1388)، “روش های ارتقاء بهره برداری از چشمه های آب گرم و معدنی سرعین”، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه علامه طباطبایی
– وبلاگ خبرگزاری مهر نهاوند

منابع لاتین

– Akkemik, K. A. (2011), “Assessing the importance of international tourism for the Turkish economy: A social accounting matrix analysis”, Tourism Management 33 (2012) p. 790
– Al Mamun, A., Mitra, S. (2012), “A Methodology for Assessing Tourism Potential: Case Study Murshidabad District, West Bengal, India, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 2, Issue 9, p.1
– Balaguer, J., Cantavella-Jordá, M. (2000) “TOURISM AS A LONG-RUN ECONOMIC GROWTH FACTOR: THE SPANISH CASE”, pp. 2, 3
– Brida, J. G, Sanchez Carrera, E. J., and Risso, W. A. (2008) “Tourism’s Impact on Long-Run Mexican Economic Growth”, Economics Bulletin, Vol. 3, No. 21, p. 1
– Castro, J; Mylopoulos, J (2002), “The Feasibility Study”, p: 4-7, 9. Available from: http://www.cs.toronto.edu/~jm/340S/PDF2/Feasibility.pdf.
– Chou, M. C. (2013), “Does tourism development promote economic growth in transition countries? A panel data analysis”, Economic Modelling 33 (2013) 226
– Elsasser, H., Bürki, R. (2002), “Climate change as a threat to tourism in the Alps”, CLIMATE RESEARCH (Clim Res), Vol. 20: p.253-254
– Fayissa, B., Nsiah, C., Tadasseh, B. (2007), “The Impact of Tourism on Economic Growth and Development in Africa”, DEPARTMENT OF ECONOMICS AND FINANCE WORKING PAPER SERIES, AUGUST, 2,4.
– Geneletti, D (2008), “Impact assessment of proposed ski areas: A GIS approach integrating biological, physical and landscape indicators”, Environmental Impact Assessment Review 28 , pp.116-117
– Hinch, T. D., Higham, J. E. S. (2001), “Sport Tourism: a Framework for Research”, INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM RESEARCH, Int. J. Tourism Res. 3 (2001) 49
– Hoagland, W. H.; Williamson, L., “Feasibility Studies”, UK cooperative extension service (2002) 1. Available from: http://www.uky.edu/Ag/AgEcon/pubs/ext_other/feasibility_study.pdf
– http://afos.persianblog.ir/post/213
– http://www.engineeringtoolbox.com/slope-degrees-gradient-grade-d_1562.html
– Kammer, P.M. (2002), “Floristic changes in subalpine grasslands after 22 years of artificial snowing”, J. Nat. Conserv. 10, pp.109-110
– Kaplan, M., Ҫelik, T. (2008) “The Impact of Tourism on Economic Performance: The Case of Turkey”, The International Journal of Applied Economics and Finance 2(1), p. 13
– Katimuneetorn, P. (2008), “Feasibility Study for Information System Projects”, p.2, 7, 10, 15, 16 Available from: http://www.umsl.edu/~sauterv/analysis/F08papers/Katimuneetorn_Feasibility_Study.html#top
– Lasanta, T., Laguna, M., Vicente-Serrano, S.M. (2007), “Do Tourism-Based Ski Resorts Contribute, to the Homogeneous Development of the Mediterranean Mountains? A Case Study in the Central Spanish Pyrenees”, International Journal of Tourism Management, Vol. 28, pp. 1326-1327.
– Lelper, N. (1979), “HE FRAMEWORK OF TOURISM Towards a Definition of Tourism, Tourist, and the Tourist Industry”, School of Business & Administrative Studies, 403-404
– Mester, I. Badules, A. Bae and O. Bas. D. (2008). “Qualitative and quantitative analysis of the sport tourism from the perspective of Romanian young adults”, University of Orada. P.1
– Mieczkowski, Z., 1985 “The tourism climatic index: a method of evaluating world climates for tourism”, Canadian Geographer, 29(3)
– Modeste, N. (1994) “The impact of growth in the tourism sector on economic development: The experience of selected Caribbean countries”, Jamaica Conference Centre ,November 23-26, pp. 1, 5
– Otgaar, A.H.J (2010), “Industrial Tourism Where the Public Meets the Private”, Erasmus University Rotterdam.
– Ritchie, B.W., Adair, D. (2004), “Sport Tourism: An Introduction and Overview”, Sport Tourism: Interrelationships, Impacts and Issues. 1. P.8
– Ritchie, B.W., Adair, D. (2004), “Sport Tourism: Interrelationships, Impacts and Issues”, Britain, Cromwell Press
– Serbulent, O., Nurunnsia, U. (2007), “Developing a Geogrphic Information System for Sarikamish Winter Tourism Center”, Gazi University Research Fund, Ankara, p. 1
– Supradist, N. (2004), “Economic leakage in tourism sector”, The International Institute for Industrial Environmental Economics, pp: 5, 9, 11, 14, 15
– Trawöger, L. (2014), “Convinced, ambivalent or annoyed: Tyrolean ski tourism stakeholders and their perceptions of climate change”, Tourism Management 40, p.338

پیوست ها

پیوست 1
Slope (degrees)
(درجه شیب) % grade
(درصد شیب) Slope (degrees)
(درجه شیب) % grade
(درصد شیب) Slope (degrees)
(درجه شیب) % grade
(درصد شیب) Slope (degrees)
(درجه شیب) % grade
(درصد شیب)
0.1 0.17 16 28.7 42 90.0 68 247.5
0.2 0.35 17 30.6 43 93.3 69 260.5
0.3 0.52 18 32.5 44 96.6 70 274.7
0.4 0.70 19 34.4 45 100.0 71 290.4
0.5 0.87 20 36.4 46 103.6 72 307.8
0.57 1 21 38.4 47 107.2 73 327.1
0.6 1.05 22 40.4 48 111.1 74 348.7
0.7 1.22 23 42.4 49 115.0 75 373.2
0.8 1.40 24 44.5 50 119.2 76 401.1
0.9 1.57 25 46.6 51 123.5 77 433.1
1 1.75 26 48.8 52 128.0 78 470.5
2 3.49 27 51.0 53 132.7 79 514.5
3 5.24 28 53.2 54 137.6 80 567.1
4 6.99 29 55.4 55 142.8 81 631.4
5 8.75 30 57.7 56 148.3 82 711.5
5.74 10 31 60.1 57 154.0 83 814.4
6 10.5 32 62.5 58 160.0 84 951.4
7 12.3 33 64.9 59 166.4 85 1143
8 14.1 34 67.5 60 173.2 86 1430
9 15.8 35 70.0 61 180.4 87 1908
10 17.6 36 72.7 62 188.1 88 2864
11 19.4 37 75.4 63 196.3 89 5729
12 21.3 38 78.1 64 205.0 90 ∞
13 23.1 39 81.0 65 214.5
14 24.9 40 83.9 66 224.6
15
26.8 41 86.9 67 235.6

پیوست 2

پیوست 3
نوع استفاده طول عمر فرم رويشي نام فارسي خانواده نام علمي رديف
صنعتي چند ساله بوته گون گزي Papilionaceae Astragalous Adscendense 1
” ” بوته گون پنبه اي ” Astragalus Gossypinus 2
” ” بوته گون زرد ” Astragalus Microcephalus 3
علوفه اي ” فورب گون علفي ” Astragalus Sp 4
” ” گراس عف پشمكي Gramineae Bromus Tomentelous 5
” يكساله ” ” ” Bromus Tectorum 6
” ” ” ” ” Bromus Danthonia 7
” ” ” كل داس ” Aegilops Sp 8
” چند ساله ” استپي ” Stipa Orientalis 9
” ” ” علف گندمي ” Agropyron Tricophorum 10
” دو ساله ” چمن پيازدار ” Poa Bulbosa 11
” چند ساله ” جو پيازدار ” Hordeum Bulbosum 12
” يكساله ” – ” Hetranthelium Sp 13
– چند ساله فورب فرفيون Euphorbiaceae Euphorbia SP 14
علوفه اي ” ” ماشك گل خوشه اي Papilionaceae Vicia Villosa 15
” يكساله ” يونجه ” Midicago Sp 16
” دو ساله ” شبدر ” Trifolium Sp 17
” چندساله ” هزار خار Compositeae Cousinia Sp 18
دارويي ” ” شكرتيغار ” Echinops Sp 19
علوفه اي ” ” گوش بره Labiatae Phlomis Olivieri 20
دارويي ” ” آويشن ” Thymus Katschyanus 21
” ” ” چاي كوهي ” Staccchis Lavandulifolia 22
علوفه اي چند ساله بوته درمنه كوهي Compositae Artemisia Aucheri 23
دارويي ” فورب بومادران ” Achilea Sp 24
علوفه اي ” درختچه دافنه Thymelaecae Daphne Mucronata 25
علوفه اي چند ساله بوته كلاه مير حسن Plumbaginaceae Acantholimon Sp 26
” ” ” چوبك Caryophyllaceae Acantophyllum Sp 27
” ” فورب جارو Compoisitae Scariola Orientalis 28
خوراكي ” ” موسير Liliaceae Alliom Hirtifolium 29
علوفه اي ” ” پياز گل حسرتي ” Alliom Colchicifolium 30
– چندساله درختچه تنگس Rosaceae Amygdalus sp 31
” درخت سيب‌وحشي Rosaceae Malus orientalis 32
” درختچه انگور Vitaceae Vistis sylvestris 33
” درخت زالزالك Rosaceae Crataegus monegyna 34
” درخت نوعي ارجنك Rosaceae Rhamnus kurdica 35
*لازم به ذكر است كه رديفهاي 32تا 35 به صورت يك توده كوچك با مساحت تقريبي 5/0 هكتار در ارتفاع 2620 متري از سطح دريا و در مختصات جغرافيايي 3771633-39s 0251397 zon مشاهده مي‌شود.
جدول 2: ليست فلور منطقه گاماسياب
منبع: بزرگی و همکاران، 1389، ص39

پیوست 4

جدول 3: متوسط هزینه های خالص سالانه یک خانوار شهری و روستایی استان لرستان (ریال)
منبع: سالنامه آماری استان لرستان، 1390

پیوست 5
جدول 4: متوسط هزینه های خالص غیر خوراکی سالانه یک خانوار شهری بر حسب اقلام عمده (ريال)
منبع: سالنامه آماری استان لرستان، 1390

جدول 5: متوسط هزینه های خالص غیر خوراکی سالانه یک خانوار روستایی بر حسب اقلام عمده (ریال)
منبع: سالنامه آماری استان لرستان، 1390
پیوست 6
جدول 6: متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری بر حسب انواع منابع درآمد (ریال)
منبع: سالنامه آماری استان لرستان، 1390
جدول 7: متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار روستایی بر حسب انواع منابع درآمد (ریال)
منبع: سالنامه آماری استان لرستان، 1390

پیوست 7

جدول 8: متوسط هزینه های خالص سالانه یک خانوار شهری و روستایی
منبع: سالنامه آماری استان همدان، 1390

نمودار 1: متوسط هزینه های خالص سالانه یک خانوار شهری و روستایی
منبع: سالنامه آماری استان همدان، 1390
پیوست 8

جدول 9: بخشی از متوسط هزینه های خالص غیر خوراکی سالانه یک خانوار شهری
منبع: سالنامه آماری استان همدان، 1390

جدول 10: بخشی از متوسط هزینه های خالص غیر خوراکی سالانه یک خانوار روستایی
منبع: سالنامه آماری استان همدان، 1390

پیوست 9

جدول 11: متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری بر حسب انواع منبع تأمین درآمد
منبع: سالنامه آماری استان همدان، 1390

نمودار 2: متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری بر حسب انواع منبع تأمین درآمد
منبع: سالنامه آماری استان همدان، 1390

جدول 12: متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار روستایی بر حسب انواع منبع تأمین درآمد
منبع: سالنامه آماری استان همدان، 1390

نمودار 3: متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار روستایی بر حسب انواع منبع تأمین درآمد
منبع: سالنامه آماری استان همدان، 1390
پیوست 10
متخصص محترم،
هر طرح پژوهشی که پس از طی فراز ونشیب های فراوان به مرحله نتیجه گیری وبهره برداری می رسد، بدون اغراق مدیون همکاری صادقانه افرادِ گروه نمونه است.
این پرسش نامه بخشی از پژوهشی است که به بررسی اثرات احداث مجموعه پیست اسکی در کوه گرین در محدوده بین دو قله چهل نابالغان و یال کبود در کوه چهل نابالغان رشته کوه گرین (در نزدیکی گردنه گاماسیاب و سراب گاماسیاب) می پردازد. لازم به ذکر است که منظور از مجموعه پیست اسکی، محوطه پیست اسکی به همراه تمامی امکانات موجود در آن از جمله هتل، رستوران، پارکینگ و … می باشد.
پاسخ های دقیق و زمانی که شما در اختیار این طرح پژوهشی قرار می دهید به ما در جمع آوری اطلاعات دقیق، بررسی و نتیجه گیری دقیق تر کمک خواهد کرد. بنابراین پیشاپیش از اینکه با در اختیار قرار دادن وقت گرانبهای خود ما را در انجام این پژوهش، یاری می رسانید، بسیار سپاسگزاریم.
تحصیلات: دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری
رشته تحصیلی …………………. سمت (عنوان شغل) …………….. محل خدمت ………………
جنسیت: زن مرد
سوالات گزینه ای

1- تمایل مردم شهر و روستاهای اطراف به انجام فعالیت های ورزش اسکی چقدر است؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
2- تمایل مردم شهر و روستاهای اطراف به تماشای فعالیت های ورزش اسکی چقدر است؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
3- چه میزان مردم شهر و روستاهای اطراف تمایل به استفاده از امکانات این مجموعه دارند؟ (به عنوان مثال: استفاده از بالابر، هتل، رستوران و …)
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
4- چه میزان مردم شهر و روستاهای اطراف تمایل دارند که درآمد خود را صرف استفاده از این مجموعه کنند؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
5- امکان (احتمال) استفاده مردم دیگر شهرهای ایران از این مجموعه چه میزان خواهد بود؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
6- امکان (احتمال) استفاده گردشگران خارجی از این مجموعه چه میزان خواهد بود؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
1- احداث مجموعه پیست اسکی در این منطقه، چه میزان بر افزایش درآمد مردم محلی اثرگذار است؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
2- احداث مجموعه پیست اسکی در این منطقه، چه میزان بر اشتغال زایی برای مردم محلی اثرگذار است؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
3- احداث مجموعه پیست اسکی در این منطقه، چه میزان سبب تنوع بخشی اقتصاد محلی می شود؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
4- احداث مجموعه پیست اسکی در این منطقه، چه میزان از برون کوچی روستائیان جلوگیری می کند؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

5- آیا این مجموعه، به پیستی مجزا برای اسکی روی چمن نیاز دارد؟
بله خیر
6- آیا این مجموعه، به غیر از دستگاه های بالابری چون تله اسکی و تله سیژ، به تله کابین نیز نیاز دارد؟
بله خیر
7- آیا این مجموعه به محوطه ای مجزا برای تیوپ سواری نیاز دارد؟
بله خیر
8- آیا لزومی به ایجاد محوطه ای مجزا در این مجموعه مختص خانواده ها جهت گذران فراغت خویش می باشد؟
بله خیر
9- آیا این مجموعه به جایگاهی مختص تماشاچیان ورزش اسکی نیاز دارد؟
بله خیر
10- ایجاد چه امکاناتی در این منطقه، بازگشت سرمایه را به همراه دارد؟
امکانات ارزان امکانات معمولی امکانات لوکس

پیشنهادات و یا انتقادات:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Abstract
Skiing is considered as a form of winter tourism that attracts many tourists annually. Iran with its soaring and snowy mountains is one of the countries that can attract a lot of tourists to engage in this enlivening and exhilarating sport. Accordingly, it becomes necessary to identify potential and suitable areas for the construction of a ski resort.
This study that has been done with the objective of positioning and fesibility study of establishing a ski resort in Garin Mountain located in Gamasyab region, by consideration of each feasibility factor, intends to create a touristical and recreational region for domestic and international tourists, employment for local people, and finally, tourism development in Iran for transforming its economy.
The methodology of the research is developmental and significantly is based on field study. The sample includes 105 experts and activists in sking field who are chosen with snowball method. Kolmogorov–Smirnov test and one-sample t-test are used for market research and analyzing ancillary facilities and their level which are required for the ski resort.
The results show that the region, in terms of technical, economic, schedual, environmental, legal and market feasibility factors, is quite suitable for the construction of a ski resort.

Allame Tabatabaii University
Faculty of Management and Accounting

Master Thesis of Tourism Management, Development Planning

Positioning Principles and Feasibility Study of Establishing a Ski Resort
(Case Study: Garin Mountain in Gamasyab Region in Lorestan)

Scholar
Reyhaneh Kachooei

Superviser
Dr. Hamid Zargham Borujani

Consultant
DR. Muhammad Taghi Rahnamaei

Summer
2014

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اصول مکان یابی و امکان سنجی احداث پیست اسکی – مطالعه موردی: کوه گرین در منطقه گاماسیاب استان لرستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 7 =