حراج!

الگوي تعالي سازماني و سرآمدي و تاثير آن بر سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانشکده علوم اقتصادی و اداری
پایان نامه د وره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک)

فهرست مطالب

چکیده: 1
فصل اول 2
کلیات 2
1-1 -مقدمه 3
1-2-تعریف و بیان تحقیق 6
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 8
1-4- قلمرو تحقیق 11
1-5- چهارچوب نظري تحقيق 12
1-6- فرضیات تحقیق 13
1-7- اهداف تحقيق: 14
1-8- روش تحقيق: 15
1-9- معرفی مدل برای تحقیق 15
1-10- اصطلاحات و تعاريف 16
فصل دوم 18
ادبیات و پیشینه تحقیق 18
2-1- مقدمه 19
2-2- تاریخچه 21
2-3- معرفي مدل‌هاي سرآمدي 25
2-3-1- مدل جايزه دمينگ 25
2-3-1- 1- انواع جايزه دمينگ 26
2-3-1-2- معيارهای مدل دمينگ 26
2-3-2- مدل جايزه مالکوم بالدريچ 27
2-3-3- مدل جايزه کيفيت اروپا (EFQM) 29
2-3-3-1- ویرایش 2010 EFQM
2-3-3-2- روزشمار مدل EFQM در یک نگاه 31
2-3-3-3-تغییرات اصلی در عناوین توانمندسازها ونتایج ویرایش های 2003 و2010 32
2-3-3-4- معرفی محورهای مدل جايزه ملي كيفيت اروپا(EFQM) 35
2-4- ارکان مدل‌های تعالی سازمانی (EFQM) 37
2-4-1- توانمند سازها 37
2-4-2- نتایج 51
2-5- دلايل استفاده سازمان‌ها از مدل EFQM 60
2-6- درچه سازمان‌هايی EFQM بكار گرفته شده است؟ 60
2-7- مدل تعالی سازمانی در ايران 62
2-8- معرفي اصول 8 گانه بنيادين تعالي (مدل 2003) 64
2-9- معرفي اصول 8 گانه بنيادين تعالي (ویرایش 2010) 70
2-10- مطالعات انجام شده: 72
2-10-1- تحقيقات داخلي : 72
2-10-1-1جلودار ممقاني (1385) 73
2-10-1-2-قمصري، بهبود روش‌هاي كار وبهره وري سازماني براساس اصول الگو 73
2-10-1-3- شركت قطعه ساز وابسته به صنعت خودرو اظهار نامه EFQM سال 1385 74
2-10-2- مطالعات خارجی 74
2-10-2-1- مطالعه موردی شرکت موتورولا 76
2-10-2-2- دون لیزبرن ایرلند 76
2-10-2-3- شركت ان اس كي (انگلستان) 76
2-10-2-4- بالتر وبندل (2005)، 77
2-10-2-4-شرکت نوکيا (NOKIA) 77
2-11- ارزیابی عملکرد شرکت‌ها 79
فصل سوم 82
روش تحقيق 82
3-1- مقدمه: 83
3-2- الگوی مفهومی تحقیق 83
3-3- فرضیات تحقیق 84
3-3-1- فرضیه اصلی : 84
3-3-2- فرضیه‌های فرعی: 84
3-4- روش تحقيق 85
3-5- جامعه آماري 86
3-6- روش نمونه گیری 87
3-7- ابزار جمع آوري تحقیق : 87
3-8- متغيرهاي تحقيق : 88
3-8-1- متغیرهای مستقل و وابسته فرضیه اهم: 89
3-8-2- متغیرهای مستقل و وابسته فرضیات اخص: 90
3-9- چهارچوب نظري تحقيق 91
3-10- روايي و اعتبار تحقیق 92
3-11- پايايي (اعتمادپذيري) : 93
3-12- آزمونهاي استفاده شده در اين تحقیق 93
فصل چهارم 95
تجزیه و تحلیل داده‌ها 95
4-1- مقدمه: 96
4-2- تحليل دموگرافيک (تجانس سازمان‌ها) 96
4-3- تحليل آماري : 97
4-4-انحراف معیار و میانگین جامعه آماری 98
4-5- نمایش گرافیک داده ها Error! Bookmark not defined.
4-6- آزمون فرضيات : 99
4-6-1- فرضيه اهم : 99
4-6-2- فرضیه‌های فرعی 101
فصل پنجم 111
نتیجه گیری و پیشنهادات 111
5-1- مقدمه: 112
5-2- – نتیجه گیری 113
5-3- نتیجه گیری از فرضیات 115
5-4- بخش دوم : جمع بندی نهایی نتایج آزمونها 117
5-5-پیشنهادات: 118
5-5-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق : 118
5-5-2- سایر پیشنهادات برای محققین علاقمند در زمینه تعالی سازمانی : 120
5-6-موانع و محدودیتهای تحقیق: 121
منابع تحقیق 122
منابع فارسی 123
منابع انگلیسی
Abstract: 128

چکیده:

امروزه بنگاه‌های اقتصادی کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش‌های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان‌هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتریان و ذ‌ی‌نفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخصهای کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند.
مدل‌های تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار مدل در سازمان‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند. با بکارگیری این مدل‌ها سازمان‌ها می تواند از سویی میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه‌های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان‌ها به ویژه بهترین آن‌ها مقایسه کنند. مدل‌های سرآمدی کسب و کار پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می‌کند و چه معیارهایی بر رقبای آن‌ها حاکم هستند؟
سرآمد شدن یک سازمان، فرایند پیوسته ایست که با برنامه ریزی و هدف‌گذاری آغاز می‌شود و طول مسیر با ارزیابی‌های مداوم و استفاده از اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارسایی‌ها مشخص شده و با اصلاحات لازم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت انجام می‌شود.
این پژوهش بررسی رابطه بین تعالی سازمانی و سرآمدی و سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل EFQM می‌باشد، با توجه به موضوع که روش تحقيق از نوع توصيفي و همبستگی است.، لذا جهت انتخاب جامعه آماری، لیست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در آن‌ها تعالی سازمانی و سرآمدی براساس مدل EFQM انجام گردیده از طریق دبیر خانه جایزه ملی کیفیت و سازمان بورس اوراق بهادار تهران اخذ و به روش نمونه گیری قضاوتی شرکت‌هاي مشمول مدل فوق که دست‌یابی به اطلاعات آن‌ها امکان پذیر بوده است به عنوان نمونه‌های جامعه آماری مورد بررسی، انتخاب گردیدند. باتوجه به کمي بودن اطلاعات تحقيق، در جهت تجزيه و تحليل داده‌ها، از تحليل آمار استنباطي با استفاده از نرم افزار SPSS و Excel و از روش همبستگی (پیرسون) استفاده می‌شود.
کلید واژه :سرآمدی و تعالی سازمانی، سازمان، سودآوری، بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول

کلیات

1-1 -مقدمه

امروزه بنگاه‌هاي اقتصادي كشور در فرآيند جهاني شدن و پيوستن به منظومه تجارت جهاني با چالش‌هاي بيشماري مواجه هستند. حضور در بازارهاي جهاني و حتي باقي ماندن دربازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است و با توجه به گسترش و پيچيدگي اهداف، فرآيندها و ساختار سازماني در صحنه رقابت، سازمان‌هايي مي‌توانند به بقاي خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتريان و ذي‌نفعان پاسخگو باشند، همچنين به سود آوري و ثروت آفريني به عنوان شاخص‌هاي كليدي و برتر سازماني توجه كنند.
مدل‌هاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب و كار به عنوان ابزار قوي براي سنجش ميزان استقرار مدل درسازمان‌هاي مختلف به كارگرفته مي‌شوند. با بكارگيري اين مدل‌ها سازمان‌ها مي‌تواند از يك سو ميزان موفقيت خود را دراجراي برنامه‌هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني مورد ارزيابي قراردهند و از سوي ديگر عملكرد خود را با ساير سازمان‌ها به ويژه بهترين آن‌ها مقايسه كنند. مدل‌هاي سرآمدي كسب و كار پاسخي است به اين سوال كه سازمان برتر چگونه سازماني است؟ چه اهدافي و مفاهيمي را دنبال مي‌كند و چه معيارهايي بر رقباي آن‌ها حاكم هستند؟ امروز اكثر كشورهاي دنيا با تكيه بر اين مدل‌ها جوايزي را در سطح ملي و منطقه‌اي ايجاد كرده‌اند كه محرك سازمان‌ها و كسب و كار در تعالي، رشد و ثروت آفريني است. مدل‌هاي تعالي با محور قراردادن كيفيت توليد (كالا يا خدمات) و مشاركت همه اعضا سازمان مي‌تواند رضايت مشتري را جلب و منافع ذي‌نفعان را فراهم نموده و در عين حال يادگيري فردي و سازماني را با تكيه بر خلاقيت و نوآوري تشويق و ترويج كنند.
آنچه به عنوان سؤال بزرگ، فراروي سازمان‌ها قرار دارد اين است که با چه ابزاري و چگونه مي‌توان ضمن بررسي موارد مختلف، به شکل جامع تمام نقاط قوت و حوزه‌هاي قابل بهبود را شناسايي و خود را براي حضوري موفق در عرصه رقابت آماده کرد. امروزه انديشمندان و متفکران بهره‌وري بر مديريت کيفيت جامع به عنوان راه‌حل فراگير براي افزايش کارامدي سازمان‌ها از طريق ايجاد سيستمي در مديريت که ضامن انجام کارها به‌طور صحيح، مداوم و در همه سطوح و زواياي سازمان باشد تأکيد دارند. در چارچوب توجه به مديريت کيفيت جامع، مدل‌هاي تعالي سازمان به عنوان ابزاري براي استقرار سيستم‌ها و نظام‌هاي مختلف مديريتي در سازمان‌ها و نيز ابزاري براي سنجش ميزان موفقيت آن‌ها در استقرار اين نظام‌ها معرفي شده‌اند. به کارگيري اين مدل‌ها در سازمان‌هاي مختلف، نشان‌دهنده رشد قابل توجهي است که در شاخص‌هاي عملکرد آن‌ها اتفاق افتاده است. صرف ‌نظر از اين که سازمان در چه بخشي فعاليت مي‌کند و اندازه آن در مقياس‌هاي اقتصادي چقدر است، براي اين که بتواند به موفقيت دست يابد، بايد چارچوب مديريتي مناسب را براي خود انتخاب کند. مدل تعالي سازماني، ابزار عملياتي قوي است که براي مقاصد مختلف سازمان‌ها به کار مي‌رود. تعالي سازماني، برداشت نظري و تئوريک نيست بلکه کسب و ارائه نتايج ملموس و قابل مشاهده‌اي است که مبتني‌بر شواهد بوده، پايداري و دوام داشته باشد.
در پاسخ به نياز سازمان‌ها براي عملکرد برتر، دانش مديريت توسعه يافته و فنون و نظام‌هاي گوناگون مديريتي عرضه شده است که در ارتقاي بهره‌وري نيز نقش ارزنده و شايسته ايفا کرده است. در دهه‌هاي اخير، سرعت و تنوع، توسعه علوم و فنون و نظام‌هاي مديريت به حدي بوده که نوعي آشفتگي ذهني و دشواري انتخاب در واحدهاي کسب و کار ايجاد کرده است. مدل‌هاي تعالي کسب و کار، در پاسخ به اين نياز شکل گرفته‌اند که مجموعه فنون و نظام‌هاي مديريتي را در قالبي يکپارچه و سازگار با عملکردهاي مؤثر و کاربردي آسان در اختيار بنگاه‌ها قرار دهند.
دست‌يابي به تعالي، مستلزم تعهد مديريت و پذيرش مفاهيم اساسي است. اين مفاهيم از پيکره علمي- که به مديريت کيفيت جامع معروف است- به دست مي‌آيد و عبارتند از: نتيجه‌گرايي، مشتري‌گرايي، رهبري و پايداري هدف، مديريت بر مبناي فرآيندها و واقعيت‌ها، توسعه و مشارکت کارکنان، يادگيري، نوآوري و بهبود مستمر، توسعه مشارکت همکاران و پاسخگويي عمومي. يکي از روش‌هايي که مدل تعالي سازماني را تعريف مي‌کند بها دادن به خلاقيت کارکنان است. مدل‌هاي تعالي سازماني به عنوان ابزاري فراگير و با نگرش جامع به تمامي زواياي سازمان‌ها به کمک مديران مي‌آيند تا آن‌ها را در شناخت دقيق‌تر سازمان ياري کنند. اين مدل‌ها براي سنجش و مقايسه عملکرد سازمان‌ها نيز به کار مي‌روند و سازمان را قادر مي‌سازند تا ميزان موفقيت‌هاي خود را در اجراي برنامه‌ها در مقاطع زماني مختلف، ارزيابي کنند، نقاط قوت و ضعف خود را شناسايي کرده و پروژه‌هايي را تعريف کنند و به سمت تعالي، سوق دهند.
تعالي سازماني را مي‌توان رشد و ارتقاي سطح يك سازمان در تمامي ابعاد مختلف آن دانست، به گونه‌اي که بـا کسب رضـايت‌مندي کليه ذي‌نفعان و ايجـاد تعـادل بين آن‌ها احتمال موفقيت سازمان را در بلند ‌‌مدت افزايش‌ دهد. در سال‌هاي اخير مدل‌هايي تحت عنوان تعالي سازماني مطرح گشته است كه از آن جمله مي‌توان به مدل تعالي EFQM) )اشاره نمود. رويكرد اين مدل، استفاده مؤثر از فرآيند خودارزيابي در راستاي ارتقاي سطح سازمان مي‌باشد. اجراي خودارزيابي بر اساس مدل فوق در سازمان نتايج زير را درپي خواهد داشت:
• شناسايي و بررسي فعاليت‌هاي سازمان و چگونگي اجراي آن‌ها به منظور استخراج و تعيين نقاط قوت، زمينه‌هايي كه نياز به بهبود داشته و اقدامات و برنامه‌هاي بهبود سازمان
• ايجاد يادگيري سازماني از طريق بررسي نتايج عملكرد سازمان و شناسايي و اجراي پروژه‌هاي بهبود
• تأمين و ارائه اطلاعات لازم براي شناسايي و تعيين اهداف و برنامه‌هاي بهبود و ارتقاي سازمان و شناسايي اولويت‌ها
• ايجاد انگيزه در مديران و كاركنان براي حركت به سمت بهسازي و تعالي عملكرد
• افزايش اطمينان از تداوم بهبود سازماني با توجه به فرآيند خودارزيابي و اجراي دوره‌اي آن
• ايجاد امكان تبادل تجربيات درون سازماني با بكار‌‌گيري ابزار بهينه‌كاوي .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “الگوي تعالي سازماني و سرآمدي و تاثير آن بر سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

41 − 40 =