حراج!

اولويت بندي تاثير عوامل آميخته بازاريابي بر ميزان فروش خدمات پستي استان لرستان بر اساس TOPSISمدل

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه چکيده ….. 1 مقدمه ….. 2
فصل اول : کليات
1-1.بيان مسئله …………… 3
1-2.ضرورت واهميت تحقيق……………… 4
1-3.پرسش اصلي تحقيق ………………….. 6
1-4.سئوالات فرعي……… 6
1-5.اهداف تحقيق……….. 7
1-6.هدف اصلي وفرعي……………………. 7
1-7تعريف اصطلاحات…………………….. 8
فصل دوم
2-1.مقدمه ……………….. 14
2-2.تعريف بازاريابي…… 14
2-3.سيستم نوين بازاريابي……………….. 15
2-4.مديريت بازاريابي…………………….. 17
2-5.آميخته بازاريابي…… 20
2-6.محيط بازاريابي…… 44
2-7.انواع بازاريابي……… 44
2-8.بازاريابي خدمات…. 45
2-9.خدمات………………. 46
2-10.انواع خدمات…….. 47
2-11.سازمان هاي خدماتي………………… 48
2-12.ويژگي هاي امورخدماتي…………… 49
2-13.كيفيت خدمات….. 50
2-14.فرهنگ بازاريابي كالاوخدمات……. 53
2-15.مقايسه بازاريابي كالاوخدمات…….. 53
2-16.استراتژي خدمات……………………. 54
2-17.مديريت بازاريابي خدمات…………. 55
2-18.آميخته بازاريابي خدمات…………….. 56
2-19.معرفي سازمان موردمطالعه:شركت پست……………. 63
2-20.پيشينه تحقيق……… 72
فصل سوم
3-1.مقدمه …………………. 80
3-2.مدل تحقيق ………….. 80
3-3.روش تحقيق………….. 81
3-4.جامعه آماري………….. 84
3-5.روش نمونه گيري وتعيين حجم نمونه…. 85
3-6.ابزاري جمع آوري اطلاعات………………. 86.
3-7.روايي وپايايي پرسشنامه……………………. 87
3-8.روش تجزيه وتحليل اطلاعات…………… 90
3-9.اصول فرايندسلسله مراتبي………………… 91
3-10.مدل فرايندتحليل سلسله مراتبي……….. 91
فصل چهارم
4-1.روش تجزيه وتحليل داده ها………………. 98
4-2.آمارتوصيفي ……………….. 98

فصل پنجم
5-1.مقدمه…… 113
5-2.نتيجه گيري تجربي تحقيق…………………. 113
5-3.تطبيق ومقايسه نتايج تحقيق باپژوهش هاي پيشين……….. 115
5-4.محدويت هاي خاص تحقيق……………….. 117
5-5.راهكارهاي افزايش فروش خدمات پستي……………………. 117
5-6.پيشنهادات براي تحقيقات آتي ………….. 118
پيوست ها……. 119
منابع ومآخذ…. 124
فهرست منابع فارسي…………… 125
فهرست منابع انگليسي… ……. 128
چکيده انگليسي ………………… 131

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول2-1 چهارچوب براي طبقه بندي خدمات…….. 47
جدول2-2ويژگي هاي امورخدماتي…………………….. 49
جدول3-1 ارزش گذاري شاخص ها نسبت به هم…. 93
جدول4-1 توزيع فراواني افرادپاسخ دهنده ازنظرسن…………………… 99
جدول4-2 توزيع فراواني افرادپاسخ دهنده ازنظرسابقه كار…………… 100
جدول 4-3 ميانگين هندسي مقايسات زوجي……… 105
جدول4-2-1-4 تعيين اهميت معيارهاي ميزان فروش خدمات پستي……………….. 105
جدول4-2-1-5 داده هاي ماتريس تصميم گيري…………………….. 107
جدول4-2-1-6 داده هاي ماتريس تصميم گيري نرمال شده………. 107
جدول 4-2-1-7 داده هاي ماتريس تصميم گيري نرمال شده……… 108
جدول4-2-1-8فواصل گزينه از ايده آل مثبت ومنفي……………….. 109
جدول 4-2-1-9 ضريب نزديكي گزينه ها……………110

فهرست نمودارها

عنوان شماره صفحه
نمودار4-1 جنسيت پاسخ دهندگان برحسب درصد………………. 99
نمودار4-2 وضعيت افرادپاسخ دهنده ازنظرسن برحسب درصد………………….. 100
نمودار4-3 وضعيت افرادپاسخ دهنده ازنظرسابقه كاربرحسبدرصد………………. 102
نمودار4-4 نمودارشغل افرادپاسخ دهنده برحسب درصد……… 102
نمودار4-5 وضعيت تحصيلات افرادپاسخ دهنده برحسب درصد……………….. 103
نمودار4-2-1-3 رتبه بندي گزينه ها برحسب ضريب نزديكي…………………. 111

فهرست اشكال

عنوان شماره صفحه
شكل 2-1 سيستم نوين بازاريابي…………………… 16
21…………………………………………………….…………4p شكل 2-2 سيستم آميخته بازاريابي
شكل2-3 ارزيابي مشتريان ازكيفيت كالاوخدمات………………….. 50
شكل 2-4 نمودارهشت جزء منسجم مديريت خدمات…………… 58
شكل3-1 مدل مفهومي تحقيق…. 81
شكل 3-2 نمايش سلسله مراتب…………………… 92

1- 2 بيان مسئله:

در دوران انقلاب و سازندگي فعاليتهاي بيشماري درشبکه پستي کشورصورت گرفت.تغييرساختارپست و فعاليت آن به عنوان يک شرکت مستقل دولتي درسال 1367 را مي توان به عنوان مهمترين رويداد اين دوره برشمرد.حذف ساختار سنتي پست واجراي مکانيزاسيون واتوماسيون شبکه پستي ايجاد سرويسهاي نوين ومتنوع نظيرپست پيشتاز، پست مستقيم، سلف سرويس پستي، تحويل هوشمندمرسولات به گيرندگان، پست تصويري، پست جواب قبول، پست يافته، صندوق شخصي، پست تلفني 193، پست اکسپرس، پست خريد، پست رستانت، خريداينترنتي، پست ويژه ،پيک ويژه ودهها خدمت ديگر را موجب گرديد. رفته رفته پست با يافتن جايگاه واقعي خود به عنوان مهمترين ابزار ارتباطي توانست همکاري سايرنهادهاي دولتي راجلب نموده و ارايه خدمات دولتي را ازطريق پيشخوان خود سامان بخشد.باتوسعه روزافزون فناوريهاي نوين ارتباطي، دفاترخدمات ارتباطي(ICT)در روستاهاو دورافتاده ترين نقاط کشورايجادشد و ارايه خدمات پستي ونيابتي ساير سازمانها به روستاييان روزبه روزگسترش يافت. شرکت پست جمهوري اسلامي ايران به منظورتوسعه هرچه بيشتر رقابت پذيري، پويايي درعرضه خدمات پستي و پاسخگويي مناسب به نيازهاي متنوع و جديد مشتريان ، بسترمناسب جهت حضور و مشارکت فعال بخش غيردولتي را به موازات اپراتور دولتي ايجاد نموده و خصوصي سازي آن در دست انجام است(اداره پست تهران، 1392).
در راستاي تحقق اهداف چشم انداز بلندمدت توسعه کشور(برخورداري آحادجامعه ازخدمات پستي رقابتي، باکيفيت، استاندارد و مبتني بر فناوري پيشرفته وافزايش سهم کشور از بازارجهاني ارتباطات پستي)، پياده سازي تکنيک ها و روشهاي اصولي بازاريابي درايجاد آگاهي واطلاع رساني و نهايتا افزايش فروش خدمات پستي امري ضروري به نظرمي رسد(اداره پست خراسان شمالي، 1392).
لذا مسئله اصلي در اين تحقيق، ميزان نقش عوامل آميخته بازاريابي در ميزان فروش خدمات پستي استان لرستان است به همين منظور در اين تحقيق نقش عوامل آميخته بازاريابي در ميزان فروش خدمات پستي استان لرستان مورد بررسي قرار مي گيرد. هنگامي که راهبردهاي بازاريابي کالاهاي توليدي مورد بحث قرار مي گيرد، بازاريابي معمولا چهار عامل اساسي محصول، قيمت، مکان وتبليغات را مورد نظر قرار مي دهد اما ماهيت خدمات که جنبه هايي مانند مشارکت مشتري در امر توليد و اهميت زمان را در بردارد، وجود عوامل حياتي ديگري را نيز طلب مي کند.براي دست يافتن به اين چالش از الگوي مديريت منسجم خدمات8P استفاده مي کنيم، که توجه مديران سازمانهاي خدماتي را به هشت متغير تصميم گيري جلب مي کند. اين 8 متغير عبارتنداز: 1- اجزامحصول، 2- مکان وزمان، 3- فرايند، 4- بهره وري وکيفيت، 5- نيروي انساني، 6- ارتقاوآموزش،7- شواهد فيزيکي و 8- قيمت وسايرهزينه ها.(لاولاک ولارن،1382).

1-3 ضرورت و اهميت تحقيق:

پست از مردمي ترين وقديمي ترين سازمانهاي خدماتي است که وظيفه آن برقراري ارتباط است. ارتباط مردم بامردم، مردم با دولت و برعکس، سازمانها با سازمانها وسرانجام ارتباط مردم و سازمانهاي رسمي و غيررسمي خارج از کشور در اين زنجيره قرار دارند. گستردگي حوزه فعاليت واحدهاي پستي چنان است که خدمات پستي دراقصي نقاط کشور و در مناطقي که مردم ازساير وسايل ارتباطي محروم هستند عرضه ميشود.گسترش خدمات پستي با حذف مسافرتهاي غيرضروري نه تنها مي تواند به سالم سازي محيط زندگي شهري و سلامت مردم ياري رساند بلکه مي تواند با صرفه جويي در اوقات مردم و کاهش هزينه هاي حمل مرسولات به اقتصادکشورمدد رساند.
پست جمهوري اسلامي ايران، بنا به ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه، مبادرت به برنامه ريزي کلان توسعه و بهبود امور پستي کرده است. در روند توسعه شرکت پست، در حال حاضر پوشش جمعيتي هر واحد پستي به يک سوم و پوشش مساحتي به يک ششم آن در سالهاي اوليه انقلاب تقليل يافته است واين امر نقاط تماس و در دسترس مردم را افزايش داده است.اما براي گسترش و توسعه اصولي خدمات پستي نيازمند شناخت کافي از مشتريان و قصد خريد آنان مي باشيم(وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، 1393).
در واقع مديران بازاريابي بايديک برنامه سيستماتيک براي فروش به مشتريان وايجاد روابط بلندمدت تدوين کنند(دويلي، 1995). برنامه بازاريابي از تصميماتي راجع به محصول، قيمت، ترفيع،توزيع، کارکنان، امکانات و دارائيهاي فيزيکي، مديرت باجه يا فرآيند و بهره وري و کيفيت خدمات تشکيل مي‌شود.اينها که به آميخته بازاريابي خدمات8P معروفند، مهمترين نوع بخشهايي هستندکه مديران بازاريابي براي رسيدن به اهداف فروش وسودآوري، منابع شرکت را به آنها تخصيص مي‌دهند (Keramati et al., 2012).

1-4- پرسش اصلي تحقيق:

با توجه به تمامي توضيحات آورده شده در تبيين مسئله و موضوع تحقيق، با توجه به اينکه بين عناصرآميخته بازاريابي خدمات8P با ميزان فروش خدمات اداره پست رابطه مستقيم وجود دارد، سوال اصلي و مهم اين تحقيق عبارتست از اينکه:
رتبه هر يک از عناصر آميخه بازاريابي خدمات بر حسب ميزان اهميت و تاثيرآنها برميزان فروش خدمات پستي چگونه است؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اولويت بندي تاثير عوامل آميخته بازاريابي بر ميزان فروش خدمات پستي استان لرستان بر اساس TOPSISمدل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 15 =