حراج!

بازاریابی بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانشکده مدیریت گروه بازرگانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت گرايش بازاریابی
بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی در وب سایت های تجارت الکترونیکB2C (مطالعه موردی: لوازم و تجهیزات پزشکی)

فهرست مطالب

چكيده: 1
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بيان مساله 4
1-3 سوابق تحقیق 6
1-4 اهميت و ضرورت تحقيق 7
1-5 چارچوب نظري 8
1-6 فرضيات 10
1-7 اهداف تحقيق 11
1-8 شرح اصطلاحات و واژگان به كار رفته در تحقيق 11
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
2-1 مقدمه 14
2-2 رفتار مصرف کننده 15
2-3 عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده 15
2-3-1 عوامل دموگرافی 15
2-3-2 عوامل اقتصادی 16
2-3-3 عوامل اجتماعی 16
2-3-4 فرهنگ 16
2-3-5 خرده فرهنگ 17
2-3-6 گروه های مرجع 17
2-3-7 خانواده 17
2-3-8 نقش و جایگاه اجتماعی 18
2-3-9 طبقه اجتماعی 18
2-4 نگرش مصرف کنندگان 18
2-5 نکات کلیدی رفتار مصرف کننده 18
2-6 قصد خرید رفتار مصرف کننده 19
2-7 فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده 21
2-8 تجارت الکترونیک و مفاهیم مربوط به آن 22
2-8-1 اهمیت تجارت الکترونیک 24
2-8-2 مدل های تجارت الکترونیک 24
2-8-3 مزایای تجارت الکترونیک 26
2-9 تجارت اجتماعی و مفاهیم مربوط به آن 26
2-9-1 ویژگی های تجارت اجتماعی 30
2-9-1-1 شهرت 31
2-9-1-2 کیفیت اطلاعات 32
2-9-1-3 ارتباطات 33
2-10 اعتماد و عملکرد اعتماد 33
2-10-1 تئوری های مربوط به اعتماد و عملکرد اعتماد 35
2-10-2 تمایل و انگیزه های خرید 36
2-11 رفتار خرید اینترنتی و عوامل مؤثر بر آن 37
2-12 ویژگی های خریداران اینترنتی 38
2-13 شبکه های اجتماعی 39
2-14 اهداف و کارکردهای شبکه های اجتماعی 40
2-15 مزاياي شبکه های اجتماعی 42
2-16 پیشینه 45
2-16-1 تحقیقات داخلی 45
2-16-2 تحقیقات خارجی 50
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 57
3-2 روش تحقیق 58
3-3 روش های گردآوری اطلاعات 59
3-4 ابزار گردآوری اطلاعات 59
3-5 بررسی روایی و پایایی پرسشنامه 60
3-6 جامعه آماری 63
3-7 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 63
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها 64
3-8-1 همبستگی 65
3-8-1-1 آزمون همبستگی پیرسون 65
3-8-1-2 آزمون همبستگی اسپیرمن 66
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1 مقدمه‏ 68
4-2 توصیف داده های جمعیت شناختی 68
4-2-1 اطلاعات مربوط به سن پاسخ دهندگان 69
4-2-2 اطلاعات مربوط به وضعیت جنسی پاسخ دهندگان 70
4-2-3 اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان 71
4-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 72
3-4 بررسی نقش مولفه های جمعیت شناختی در پاسخ های ارائه شده 73
4-4 آزمون فرضیه های تحقیق 77
4-4-1 آزمون فرضيه اول 78
4-3-2 آزمون فرضيه دوم 79
4-3-3 آزمون فرضيه سوم 80
4-3-4 آزمون فرضيه چهارم 81
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1 مقدمه 83
5-2 نتایج فرضیات پژوهشی 84
5-2-1 فرضیه اول 84
5-2-2 فرضیه دوم 84
5-2-3 فرضیه سوم 85
5-2-4 فرضیه چهارم 85
5-2-6 فرضیات فرعی 86
5-3 پیشنهادات تحقیق 86
5-3-1 پیشنهادات کاربردی 87
5-3-2 پیشنهاد برای تحقیقات آینده 88
5-4 محدودیت های تحقیق 89
پیوست ها
منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسی 115
فهرست منابع غیر فارسی 119
چکیده لاتین 122

جدول 1-2: مدل ها یا کاربردهای تجارت الکترونیک 25
جدول 2-2: مزایای تجارت الکترونیک 26
جدول 3-1 ترکیب پرسشنامه تحقیق در بخش سوالات پژوهشی 60
جدول 3-2 بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 62
جدول 4-1 فراوانی وضعیت پاسخ دهندگان بر اساس سن 69
جدول 4-2 فراوانی وضعیت جنسیت 70
جدول 4-3 فراوانی وضعیت تحصیلی 71
جدول 4-4 فراوانی وضعیت تاهل 72
جدول 4-5 بررسی نقش جنسیت در پاسخ های ارائه شده 73
جدول 4-6 بررسی نقش تاهل در پاسخ های ارائه شده 74
جدول 4-7 بررسی نقش سن در پاسخ های ارائه شده 75
جدول 4-8 بررسی نقش تحصیلات در پاسخ های ارائه شده 76
جدول 4-9 نتایج مربوط به فرضیه اول 78
جدول 4-10 نتایج مربوط به فرضیه دوم 79
جدول 4-11 نتایج مربوط به فرضیه سوم 80
جدول 4-12 نتایج مربوط به فرضیه چهارم 81

نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق 10
نمودار 4-1 وضعیت پاسخ دهندگان بر اساس سن 69
نمودار 4-2 وضعیت جنسیت 70
نمودار 4-3 وضعیت تحصیلی 71
نمودار 4-4 وضعیت تاهل 72

چكيده:

زمينه و هدف: اکنون، رواج تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای آنلاین، جنبة اقتصادی شبکه‌های اجتماعی را از اهمیتی چشمگیر برخوردار کرده است. شرکت‌ها، سازمان‌ها و صاحبان کسب و کارهای کوچک، می‌توانند از طریق شبکه‌های اجتماعی تراکنش و داد و ستد مالی وسیعی داشته باشند. افزون بر ارتباطات صنفی که در بستر شبکه‌های اجتماعی تخصصی شکل می‌گیرد و متضمن منافع اقتصادی عظیمی برای طرفین است، از دیدگاه تجاری، هر کاربر شبکه‌ های اجتماعی می‌تواند یک مشتری بالقوه تلقی شود. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی در وب سایت های تجارت الکترونیکB2C در استان مرکزی بوده است.
مواد و روش ها: اين پژوهش کاربردی از نظر ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات همبستگی است. جامعه‌ی مورد پژوهش شامل کلیه مشتریان لوازم و تجهیزات پزشکی در استان مرکزی بوده که برای سنجش وضعيت موجود از پرسشنامه26 سوالی استفاده شد که پس از تأييد روايی و پايايی جهت جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. به اين منظور برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که نمونه بدست آمده برابر با 300 نفر می باشد. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. در ضمن برای تعیین میزان همبستگی بین متغیرهای مطرح شده در مدل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است و از نرم افزار SPSS22 برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است.
يافته‌ها: حاکی از آن است اندازه شرکت ترسیم شده، کیفیت اطلاعات ارائه شده ، شهرت شرکت ،کیفیت ارتباطات برقرار شده ومیزان استفاده از شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران از یک سایت ناآشنا رابطه معناداری دارد.

فصل اول
كليات تحقیق

1-1 مقدمه

فنّاوري اطلاعات عامل اساسي كاهش دهنده فاصله و زمان در تمامي كاركردهاست، تاحدي كه در بسياري از قلمروها اين كاهش موجب توليد و عرضه خدمات جديد مي شود. فناوري اطلاعات و ارتباطات در زمان خيلي كوتاهي، يكي از پايه هاي اساسي جوامع مدرن شده است و مجموعه اي از فعاليتها، افراد و فناوري كه براي گردآوري اطلاعات مربوط و ذخيرة آنها تا زمان مورد نياز، پردازش آنها براي فراهم آوردن پاسخ به سؤالات خاص و انتقال اطلاعات به كساني كه براساس آنها عمل ميكنند، فراهم آمده است. اين فناوري مردم را در دسترسي، پردازش، ذخيره، بازيابي و انتشار اطلاعات به صورت كارآمدتر قادر ساخته و به كشورهاي درحال توسعه كمك ميكند كه به نحو مؤثّري در اقتصاد جهاني دانش محور با هم به رقابت بپردازند و مي توان آن را همة اشكال تكنولوژي ساخت، ذخيره سازي، تبادل و به كارگيري اطلاعات در اشكال گوناگون و ساير اشكالي كه هنوز به وجود نيامده، تعريف نمود. فناوري اطلاعات را مي توان مجموعه اي از ابزارها و روش هاي تكنولوژيك براي دسترسي به سيستمهاي اطلاعاتي و تشكيل جامعه اي اطلاعاتي دانست (تقوايي و اكبري، 1389، 23). لزوم تشكيل چنين جوامعي، اعتماد بين طرفين است. اين كه افراد عضو در اين اجتماعات به صحت و سقم صحبت ها و اطلاعات ارايه شده در اين شبكه ها اعتماد داشته و بنابر چنين نظراتي اقدام به خريد نمايند. لذا نقش اين شبكه هاي اجتماعي و اعتمادي كه اعضاي اين شبكه ها به هم دارند، بر قصد خريد مجدد افراد جاي بحث و بررسي بيشتر دارد كه در اين فصل به كليات طرح مساله اي در اين باب پرداخته مي شود. در ادامه فرضيات و اهدافي را با توجه به ادبيات تحقيق طرح كرده و قلمرو تحقيق را مورد بحث قرار داده مي شود. در پايان نيز اصطلاحات تحقيق تعريف مي گردد.

1-2 بيان مساله

رشد انفجاری سایت های شبکه های اجتماعی باعث ترقی یک نمونه تجارت الکترونیک که تجارت اجتماعی نامیده می شود، شده است. تجارت اجتماعی یک موج جدیدی از تجارت الکترونیکی است که در آن تجارت الکترونیکی با واسطه رسانه های اجتماعی و خدمات شبکه های اجتماعی به منظور ترویج معاملات آنلاین و تبادل اطلاعات مرتبط با خرید مرسوم است. کاربران تجارت اجتماعی از سایت های شبکه های اجتماعی بعنوان ابزاری برای همکاری جهت به اشتراک گذاشتن تجارت خرید آنلاین و اطلاعات مربوط به محصول و خدمات استفاده می کنند. علاوه بر این کاربران تجارت اجتماعی خرید های آگاهانه انجام می دهند و بهترین قیمت ها را با تبادل اطلاعات معتبر و قابل اعتماد در مورد محصولات و خدمات خاص بدست می آورند که این یک قدرت منحصر به فرد تجارت اجتماعی محسوب می شود. توبیا و استیفن ، تجارت اجتماعی را بعنوان زیر مجموعه ای از تجارت الکترونیک و یک بازار آزاد آنلاین بر پایه گروه و رابطه تعریف می کنند. علاوه بر این، مارسدن (2010) ادعا کرد که تجارت اجتماعی ترکیبی از تجارت الکترونیکی با سایت های شبکه های اجتماعی به منظور تسهیل در خرید و فروش محصولات و خدمات با استفاده از فناوری های مختلف اینترنت است. تجارت اجتماعی برای اولین بار در سال 2008 در کره ظاهر شد و از آن پس در سال 2011، بیش از 300 شرکت ثبت شده درکره تقریباً حدود 300-500 میلیون دلار فروش داشتند.
بهرحال به دلیل وجود موانع در بازار تجارت اجتماعی ایران که اثرات منفی روی مصرف کنندگان و پتانسیل رشد بازار تجارت اجتماعی بعنوان یک کل داشته است (بعنوان مثال، خدمات ضعیف به مشتریان، تقلب، باز پرداخت دیر و اطلاعات نادرست). اکثر شرکت های تجارت اجتماعی در ایران تمایل دارند کوچک باشند و منابع محدود داشته باشند. در نتیجه، شمار زیادی از مصرف کنندگان، قربانی بی ملاحظه گی شرکت های تجارت اجتماعی شده مطالعات گذشته شکل های مختلف تجارت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده است (بعنوان مثال 2000، جی فن) دریافت که یکی از مهمترین دلایلی که مصرف کننده ها چرا نسب به خرید اینترنتی تردید دارند یا از آن اجتناب می کنند، عدم اعتماد است. جونز و لیونارد (2008) ادعا کردند که دلیل اصلی اینکه چرا شرکت ها ی آنلاین موفق به ایجاد رابطه مثبت بین مصرف کنندگان نمی شوند، عدم اعتماد است. علیرغم رشد و گسترش تجارت الکترونیکی، کاربران تجارت اجتماعی نگرانی هایی در مورد کیفیت اطلاعات ارایه شده توسط شرکت های تجارت الکترونیکی، امنیت، اعتبار معاملات و سیاست های مبادله / بازپرداخت دارند. بطور خاص، اعتماد سازی برای شرکت های تجارت اجتماعی مهم تر از دیگر شرکت هاست، زیرا تجارت اجتماعی بر پایه ی سایت های شبکه های اجتماعی قرار دارد.
جایی که کاربران مطالب را ایجاد و با دیگر کاربران به اشتراک می گذارند. بنابراین اگر شرکت های تجارت اجتماعی راه حل یا استراتژیهایی پیدا کنند که به آن دسته از شکایات مصرف کننده که با نگرانی و عدم اطمینان ناشی از بی اعتمادی به تجارت اجتماعی همراه است بپردازند، ممکن است از رشد ثابت و پایدار لذت ببرند. جارونپا، تراکتینسک و ویتال (2000) ادعا کردند که اگر بسیاری از شرکت های تجارت الکترونیکی نتوانند اعتماد مصرف کنندگان را جلب کنند، بطور کامل نمی توانند از پتانسیل های اقتصادی خود بهره برداری کنند. بنابراین نگرانی خریداران آنلاین که از فقدان اعتماد یا بی اعتمادی ناشی می شود، یک موضوع مهم تحقیق بویژه در زمینه تجارت اجتماعی شده است (کیم ، 2011). اگر چه تجارت اجتماعی یک موضوع مهم برای بسیاری از محققان شده است، مطالعات قبلی تجارت اجتماعی بطور کلی محدود به تعریف و توصیف تجارت اجتماعی استفان و توبیا (2010) یا آشکار کردن ویژگیهای تجارت اجتماعی شده است (ویجان و لین ، 2011). بعلاوه برخی مطالعات تنها روی تجزیه و تحلیل بازارهای تجارت اجتماعی (کیم ، 2011) تفاوت های بین تجارت اجتماعی و انواع دیگر تجارت الکترونیکی (بانسال و چن ، 2011) و پذیرش تجارت اجتماعی (هسیایو، لین، وانگ، لو و یو ، 2010؛ لین و لو ، 2011) تمرکز کرده اند. بهرحال، هیچ پژوهشی، اعتماد در زمینه تجارت اجتماعی را بخصوص از نظر ویژگی های مهم و ضروری تجارت اجتماعی و شکل گیری اعتماد بررسی نکرده است. اعتمادی که می تواند عملکرد اعتماد شامل قصد خرید را تسهیل بخشد. از آنجا که تجارت اجتماعی نمونه ای ازتجارت آنلاین جدید و پدیده ای روبه رشد است باید درک بهتری از متغیرهای کلیدی مؤثر بر اعتماد مصرف کننده در تجارت اجتماعی بدست آورد. علاوه بر این، مصرف کنندگانی که به تجارت الکترونیکی اعتماد دارند ممکن است لزوماً به تجارت اجتماعی اعتماد نداشته باشند. بانسال و چن (2011) ادعا کردند که مصرف کنندگان احتمالاً اعتماد بیشتری به سایت های تجارت الکترونیکی نسبت به سایت های تجارت اجتماعی دارند. در این راستا، نیاز به یک مطالعه تجربی با در نظر گرفتن متغیرهای مختلف مؤثر بر اعتماد مصرف کننده به تجارت اجتماعی می باشدکه به جامعه بینش ارزشمندی ارایه دهد. با توجه به افزایش محبوبیت و کاربرد تجارت اجتماعی و نقش مهم آن در تجارت آنلاین موجود، بررسی عوامل مهم و کلیدی اعتماد مصرف کنندگان حایز اهمیت است. در واقع با وجود همه گیر شدن تجارت اجتماعی در کسب و کار و زندگی افراد، از نظر علمی توجه کافی به مطالعه پدیده تجارت اجتماعی انجام نشده است. بنابراین هدف اصلی این مطالعه توسعه مدل تحقیقی برای آزمودن برخی از ساختارهای کلیدی است که به عنوان ویژگی های تجارت اجتماعی طبقه بندی شده اند و تأثیرات مثبتی بر روی اعتماد مصرف کننده و رابطه بین اعتماد و عملکرد اعتماد دارند. مدل تحقیق ارایه شده ویژگی های تجارت الکترونیک را با چهار ساختار (اندازه، کیفیت اطلاعات، شهرت و کیفیت ارتباطات) نشان می دهد و به بررسی عوامل کلیدی و تعیین کننده ی اعتماد مصرف کننده در شبکه اجتماعی می پردازد

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بازاریابی بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 7 =