حراج!

بازاریابی خدمات دندانپزشکی با استفاده از شبکه عصبی

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین
دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
پایان نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

عنوان
بازاریابی خدمات دندانپزشکی با استفاده از شبکه عصبی شهرستان قزوین89-90

فهرست

.
فصل اول: معرفی پژوهش
1- مقدمه……….. 2
1-1- اهداف اصلی طرح…….. 4
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش ومروری بر مطالعات پیشین
2- مقدمه…………. 7
2-1-1 تعریف بازاریابی جدید ……………… 7
2-1-2 ابعاد گوناگون مارکتینگ……………. 10
2-1- 3 تعریف دیگر از بازاریابی…………. 12
2-1-4 فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده………… 14
2-1-5 انواع حل مسئله خرید………………… 16
2-1-6 عوامل موثر در فرایند تصمیم گیری خرید……….. 17
2-1- 7 عوامل روانی و فردی. ……………… 20
2-1- 8 عوامل موقعیتی …….. 26
2-1-9 عوامل آمیخته بازاریابی……………… 26
2-1-10 ایجاد یک مدل جامع برای مطالعه رفتار خریدار……………… 29
2-1-11 اجزای اصلی بازاریابی……………… 31
2-1-12 کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان…. 38
2-1-13 جدیدترین قلمرو در بازاریابی….. 38
2-1-14 مفهوم جدید کیفیت………………….. 39
2-1-15مدیریت کیفیت فراگیر یا جامع…… 40
2-1-16 مفهوم جدید خدمت به مشتریان………………….. 40
2-1-17 نقش بخش بازاریابی در کیفیت محصول………. 41
2-1-18 مشارکت در بهبود کیفیت…………
2-1-19 برنامه ای برای ارائه خدمات به مشتریان……… 42
43
2-2- مدل های مورد استفاده………………….. 44
2-2-1- تحلیل ممیزی خطی (LDA)…. 44
2-2-2- شبکه‌های عصبی مصنوعی……..
45
2-2-3- مقایسه مدل‌سازی کلاسیک با مدل‌سازی شبکه عصبی …… 47
2-2-4- طرز کار مدل سلول عصبی………. 49
2-2-5- چگونگی کار یک شبکه عصبی….. 50
2-2-6- میزان یادگیری ….. 54
2-2-7- مومنتوم …………… 54
2-2-8- آموزش، آزمایش و ارزيابي مدل‌ها……………….. 55
2-2-9- مروری بر مطالعات پیشین………… 57
فصل سوم: معرفی پژوهش
3- مقدمه……… 66
3-1- نوع پژوهش……………. 66
3-2- جامعه پژوهش……….. 66
3-3- روش نمونه گيري و حجم نمونه…. 66
3-4- روش گردآوري داده ها (روش كار)………………… 67
3-5- روش تجزيه و تحليل داده ها………. 67
3-6- امکانات و محدودیت¬های پژوهش………………….. 68
3-7- ملاحظات اخلاقي……. 68
3-8- تعریف واژه ها…………. 68
فصل چهارم: یافته ها
4-1- تحلیل عاملی……………
72
4-2- تحلیل خوشه ای………. 75
4-3- آمار جمعیتی هر یک از خوشه ها…. 75
4-4- گروه بندی خوشه ها…………………. 77

4-5- تفسیر خوشه ها……… 77
4-6- تحلیل ممیزی یا آنالیز تشخیص………. 79
4-7- مدل سازی غیرخطی و طبقه بندی به وسیله شبکه عصبی (ANN) ……………… 80
فصل پنجم: بحث و پیشنهادها
5-1- بحث… 85
5-2- پیشنهادها………………….. 89
منابع
پیوست

چکیده:

امروزه، کلینیک های دندانپزشکی در حال انطباق خود با تغییرات محیط هستند. اگرچه ممکن است بازاریابی در گذشته امری ناپسند تلقی می¬شد، این روزها کلینیک¬های دندانپزشکی شروع به انتخاب مزایای بازاریابی کرده¬اند. درگیری مشتری در انتخاب خدمات بهداشتی و درمانی به طور تصاعدی رشد کرده¬است. بنابراین، کلینیک¬ها باید یاد بگیرند که به مشتری احترام بگذارند، نیازهایشان را کشف کنند و رضایتشان را بهبود بخشند. در بازاریابی خدمات دندانپزشکی درک این که مشتری چگونه کلینیک را انتخاب می¬کند، موضوع مهمی می باشد. چون بیماران می¬توانند بازارگردی را در میان کلینیک¬ها انجام دهد و مقایسه کنند. امروزه، چگونگی بهره مندی از مزایای رقابتی به وسیله استراتژی عملیاتی موضوع مهمی برای موفقیت کسب و کار می¬باشد. حرف دندانپزشکی باید با این چالش ها روبرو شوند و خود را برای آینده آماده کنند. ویژگی های بسیاری وجود دارد که در انتخاب کلینیک تاثیر می¬گذارد. در استراتژی بازاریابی دندانپزشک باید بداند که گروه¬های مختلف در انتخاب دندانپزشک بر ویژگی¬های مختلفی تاکید می¬کنند. در این پژوهش رفتار مشتری در انتخاب دندانپزشک جستجو و تجزیه و تحلیل شده است. داده ها به وسیله پرسشنامه از کلینیک-های دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان قزوین جمع آوری شده است و 14 فاکتور در انتخاب دندانپزشک مورد توجه قرار گرفته است و سپس فاکتورهای تاثیر گذار بر رفتار مشتری به چهار دسته تقسیم شدند و بر اساس آن افراد در خوشه های مختلف قرار گرفته و در نهایت مدل شبکه عصبی برای پیشگویی خوشه های مختلف افراد ایجاد شده است. بر اساس یافته های پژوهش، سودمندی مدل به اثبات رسیده است و دلایل کافی برای پیشنهاد شبکه عصبی جهت شناسایی الگوهایی موجود در بین بیماران کلینیک¬های دندانپزشکی وجود دارد.

کلید واژه: خدمات دندانپزشکی، رضایت بیمار، بازاریابی، استراتژی بازاریابی.

فصل اول
معرفی پژوهش 

1- مقدمه

در جهان امروز کیفیت زندگی و سیستم های ارزشی افراد به طور چشمگیری تغییر کرده است. در ذهن مشتریان، تقاضا برای مراقبت¬های دندانپزشکی با کیفیت بالا رشد یافته است و محیط عملیاتی دندانپزشکی بیشتر و بیشتر رقابتی شده است. در نتیجه، چگونگی به دست آوردن مزیت رقابتی موضوع مهمی می باشد. تمرکز بر مشتری و فراهم نمودن آنچه آن ها نیاز دارند، یکی از بهترین روش ها برای افزایش رضایتمندی آنان می باشد. اکثر مشتریان قبل از انتخاب کلینیک دندانپزشکی، کلینیک گردی را انجام می دهند. چگونگی انتخاب دندانپزشک متفاوت می باشد و فاکتورهای تاثیرگذار بر آن بسیار پیچیده می باشند (Wan-I, et al, 2008). بنابراین اگر روشی وجود داشته باشد که بتواند برای دریافتن ارتباط بین مشتری و دندانپزشک یا کلینیک دندانپزشکی استفاده شود و با آن استراتژی بازاریابی مناسب به کار رود، کمک مفیدی برای بهبود مزیت رقابتی خواهد بود.
کلینیک های دندانپزشکی در حال انطباق خود با تغییرات محیطی هستند. اگر چه بازاریابی ممکن است در گذشته امری ناپسند تلقی می شد، این روزها مدیران کلینیک ها شروع به انتخاب مزایای بازاریابی کرده اند (Gronroos, 1990). بازاریابی از تبلیغ به سمت دیدگاه جامعی که هدف آن رضایت مشتری است، پیش می رود. چگونگی به دست آوردن مزیت رقابتی به وسیله تقویت استراتژی عملیاتی موضوع مهمی برای موفقیت کلینیک دندانپزشکی می باشد. بنابراین، دندانپزشکان باید یاد بگیرند که به مشتری احترام گذارند، ویژگی های اختصاصی خدمات دندانپزشکی را توسعه دهند و نیازهای مشتری را کشف کنند و رضایتمندی شان را بهبود بخشند.
رفتار مشتری در انتخاب دندانپزشک از حالت انفعالی به حالت فعال تغییر کرده است. در ارتباط بیماران و دندانپزشکی، بیمار می¬تواند به عنوان مشتری خدمات دندانپزشکی بازار خدمات دندانپزشکی، که دندانپزشک فراهم کننده اصلی محسوب می گردد، در نظر گرفته شود(Engie, et al, 1968.).
درک آنچه مصرف کننده به آن توجه می کند و کلینیک را انتخاب می کند، موضوع مهمی در بازاریابی خدمات دندانپزشکی می¬باشد. در استراتژی بازاریابی برای دندانپزشک مهم است که بداند گروه های مختلف مراجعه کنندگان بر روی ویژگی¬های تعیین کننده مختلفی تاکید دارند. بر اساس بررسی های به عمل آمده فاکتورهایی که مصرف کننده بر اساس آن ها کلینیک را انتخاب می کند، در زیر آمده است:

هزینه خدمات دندانپزشکی، مهربانی و ادب در مراقبت، تجهیزات و تکنولوژی مدرن، نزدیکی به خانه، دندانپزشکان متخصص، کیفیت مراقبت دندانپزشکی، پیشنهاد خانواده و دوستان، گستره خدمات کامل، محیط خوب، شهرت، داشتن تجربه قبلی از دندانپزشک، کیفیت کار کارکنان دندانپزشکی، رعایت حریم خصوصی، وابستگی به نهادهای مذهبی، پذیرش بیمه، پروسه مناسب .(Boscarino, et al, 1982)

شبکه عصبی مصنوعیArtificial Neural Network)):

شبکه عصبی مصنوعی ایده¬ای است برای پردازش اطلاعات که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته است و مانند مغز به پردازش اطلاعات می پردازد. این سیستم از شمار زیادی عناصر پردازشی به نام نورون تشکیل شده است که برای حل یک مساله با هم هماهنگ عمل می کند. ANN ها، نظیر انسان ها، با مثال یاد می گیرند و با پردازش روی داده¬های تجربی، دانش یا قانون نهفته در ورای داده ها را به ساختار شبکه منتقل می کند Sangler, et al, 1999)).
دیدگاه شبکه عصبی اخیرا بیشتر برای آنالیز رضایت مشتری و وفاداری به کار برده شده است. تحقیقات زیادی به استفاده از شبکه عصبی در بازاریابی اختصاص داده شده است. Zahavi و Levin انواع مختلف ساختار شبکه عصبی را برای ایجاد مدل پیشگویی در بازاریابی استفاده کرده اند .(Zahavi, et al, 1997) Crooks با استفاده از شبکه عصبی داده های رفتار مشتری را جهت پیشگویی مشتریان بالقوه آموزش داد تا از تبلیغات بی هدف جلوگیری شود (Crooks, 1995).
رایج ترین کاربردهای ANNs در مسائل طبقه بندی بوده است، مثل پیشگویی ورشکستگی، مدل سازی انتخاب مشتری و واکنش های تبلیغاتی(Curry, 1993). هدف از این مطالعه به کارگیری شبکه عصبی برای طبقه بندی رفتار مشتری در انتخاب دندانپزشک می باشد.
برای این کار، در ابتدا نیاز به داده¬های ورودی شبکه می¬باشد. بنابراین، یک پژوهش کمی به وسیله پرسشنامه اولین قدم برای جستجوی رفتار مشتری در انتخاب دندانپزشک در شهرستان قزوین می باشد. داده¬های جمع-آوری شده که اطلاعات مربوط به سلیقه¬ی مشتریان در انتخاب کلینیک دندانپزشکی را شامل می¬شود، در اولین لایه شبکه که شامل نورون های ورودی می¬باشد به شبکه داده می¬شود. شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک سیستم هوشمند، این اطلاعات را در لایه¬های مخفی خود پردازش کرده و از آن ها برای یادگیری الگوی موجود در بین این داده¬ها استفاده می¬کند. شبکه در لایه¬ی خروجی خود سعی می¬کند با استفاده از الگویی که یاد گرفته است، یک پیشگویی از رفتار مشتریان را ارائه دهد که ما با مقایسه رفتارهای پیشگویی شده با رفتارهای واقعی
می¬توانیم میزان دقت شبکه در تشخیص الگوی موجود در داده¬ها را ارزیابی نماییم. این الگو به ما می¬گوید که بین ویژگیهای افراد مختلف و سلیقه¬ی آنها در انتخاب دندانپزشک چه ارتباطی وجود دارد و چه عواملی در این انتخاب نقش تعیین¬کننده¬تری دارند. با شناخت این الگو، قادر خواهیم بود بعدا رفتار مشتریان را در انتخاب کلینیک های دندانپزشکی با دقت نسبتا بالایی پیشگویی نماییم و از این پیشگویی در بازاریابی خدمات دندانپزشکی استفاده نماییم. بنابراین، در این طرح پژوهشی سعی بر آن است که به وسیله شبکه عصبی مصنوعی به پیشگویی رفتار افراد در انتخاب دندانپزشک بپردازیم.

1-2 اهداف اصلی پژوهش

1-2-1 اهداف اصلي طرح:
پیش بینی رفتار مصرف کننده در انتخاب دندانپزشک
1-2-2 اهداف فرعي طرح:
 شناسایی فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب دندانپزشک
 طبقه بندی فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب دندانپزشک
 تعیین درجه اهمیت هر یک از فاکتورها در انتخاب دندانپزشک
 پیشگویی رفتار افراد در انتخاب دندانپزشک
1-2-3 هدف كاربردي:
ارائه مدلی جهت پیشگویی رفتار افراد در انتخاب دندانپزشک

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بازاریابی خدمات دندانپزشکی با استفاده از شبکه عصبی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 1 =