حراج!

بازيابي مسير هاي بهينه تخليه اضطراري در شرايط بحران

990,000تومان 400,000تومان

توضیحات

71  صفحه

فایل word

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول :کلیات تحقیق 6
1-1-مقدمه 7
1-2-بیان مسئله و طرح سوال 8
1-3-اهمیت و ضرورت 11
1-4-اهداف تحقیق 12
1-5-فرضیه های تحقیق 14
1-6-سوالات تحقیق 14
1-7-تعریف مفاهیم و اصطلاحات 14
فصل دوم :پیشینه تحقیق و پایه های نظری 15
2-مقدمه 16
2-1-بررسی نظریه ها ی پیرامون موضوع و تاریخچه 16
2-2-اهداف(کلی وجزئی) 19
2-3-متغیر ها و شاخصهای تحقیق 20
2-4-شاخص های تحقیق 20
2-5-مولفه های تحقیق 20
2-6-شناسائی مناطق غربی شهر تهران 21
2-6-1-منطقه نه تهران 21
2-6-1-1-جمعیت 22
2-6-1-2-جغرافیای منطقه 22
2-6-2-منطقه 22 تهران 23
2-6-2-1 –جغرافیای منطقه 23
2-6-2-2-جمعیت 24
2-6-3- منطقه پنج تهران 24
2-6-3-1-جغرافیای منطقه 24
2-6-3-2- جمعیت 24
2-7- جمعیت شناختی تهران/ مناطق غربی 29
2-8-ترافیک منطقه (شبکه بزرگراهی ) 29
2-8-1-بزرگراه فتح(جاده قدیم کرج) 29
2-8-2-بزرگراه همت 30
2-8-3-بزرگراه کرج 31
2-9- ارزیابی گسل های غرب تهران 32
2-9-1-گسل ایوانکی 33
2-9-2- گسل رباط کریم 33
22-10- بررسی مبانی نظری 36
2-11-دیدگاههای مختلف 38
2-12- بررسی پژو هشهای انجام شده 39
2-12-1 –پژوهشهای داخل کشور 39
2-12-1-1- مسیریابی هوشمند اکیپ های امدادی با استفاده از الگوریتم تئوری بازیها 39
2-12-1-2 مدیریت بحران قطع گاز شمال کشور – 41
2-12-2-پژوهشهای خارج کشور 43
2-12-2-1-واکنش به زلزله هائیتی 43
2-12-2-2-مجموعه گزارشهای شانزده گانه زلزله ژاپن 43
2-13-جمعبندی پایه تحقیق 44
2-14-مدل تحلیلی تحقیق 44
فصل سوم:روش تحقیق 45
3-مقدمه 46
3-1-قلمرو تحقیق 46
3-2-روش تحقیق و شیوه جمع آوری اطلاعات 46
3-3-شرح کامل روش تحقیق 47
3-4-جامعه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه 48
3-5- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 48
3-6-محدودیت های تحقیق 48
3-7-متدولوژی تحقیق 48
3-7-1-آما ده سازی داده ها 49
3-7-2-کلاسه بندی مجدد داده ها به یک مقیاس مشترک 50
3-7-3-وزن دهی به مجموعه داده ها بر اساس درصد تاثیر 50
3-7-4-یافته های تحقیق 51
3-7-5-آزمون روش پیشنهادی در یک شبکه مجازی 51
3-7-6-آزمون روش پیشنهادی در مسیر های خروجی غرب تهران 55
فصل چهار-تجزیه و تحلیل داده ها 56
4-مقدمه 57
4-1-نتایج توصیفی جاگذاری اطلاعات در الگوریتم 57
4-2-نتایج آزمون صحت عملکرد الگوریتم در جابجایی نقاط مبدا-مقصد(دو متغیره) 58
4-3-نتایج آزمون صحت عملکرد الگوریتم در جابجایی نقاط مبدا –مقصد (چند متغیره)60
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات 62
5-مقدمه 63
5-1-نتایج تجربی توصیفی 64
5-2-محدودیت های تحقیق 64
5-3-پیشنهاد های کاربردی و پژوهشی 64
فهرست منابع 65
فهرست جداول 70
فهرست نمودارها 70
فهرست شکلها 70

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

سوانح و بلاياي طبيعي در جهان باعث ايجاد خسارت هاي جاني و مالي ميشوند و كشور ما هم از اين قائده مستثني نيست . اما خسارات جاني غير قابل جبران بوده و از دست دادن افراد كه سرمايه هاي اصلي هر كشوري محسوب ميشوند به عنوان ناگوار ترين بخش اين تراژدي مطرح ميباشد. ضرورت توجه به مديريت بحران بمنظور كاهش اثر اين حوادث و مديريت شرايط بحراني .روز به روز افزايش ميابد . در واقع بحران وضعيتي نا پايدار و وخيم است كه در آن تصميمي قاطع براي جلو گيري از تبعات نا مطلوب و شديد احتمالي لازم است از طرفي مديريت بحران شامل كليه فعاليتهايي است كه براي =جلوگيري و كاهش اثرات بحران و بازگشت سريع به شرايط عادي صورت مي مسئله برنامه ريزي براي تخليه اضطراري پذيرد . امداد رساني سريع و بموقع پس از يك خادثه طبيعي نظير سيل /طوفان/ زلزله و.. براي نجات جان حادثه ديدگان يكي از مهمترين اصولي است كه در سايه انتخاب راهبرد صحيح.اتخاذ تصميمات بموقع وتوانايي اجراي اين تصميمات قبل و حين و بعد از حغادثه بعنوان يك ضرورت مطرح است و ميتواند اثرات زيانبار و مخرب ناشي از اين اتفاقات را تا حد مطلوبي كاهش دهد.
مسئله برنامه ريزي براي تخليه اضطراري ناشي از نياز جابجايي آسيب ديدگان /نجات يافتگان از مناطق آسيب ديده يادر معرض آسيب به مناطق امكن است . تخليه اضطراري افراد نجات يافته از بلايا كه در منطقه ي تحت تاثير مخاطره واقع شده اند يكي از راهبرد هاي عمومي و فعاليت هاي اصلي در مديريت بحران ناشي از حوادث غير مترقبه به شمار ميرود.در بسياري از حوادث خطر ناك .بهعترين گزينه جابجايير جمعيت در معرض آسيب به مناطق امن است (.cova and Johnson,2003) بنابر اين تخليه اضطراري از نخستين مراحل مديريت بحران بشمار ميرود كه بايد در كمترين زمان ممكن انجام شود ,چرا كه سرعت در جابجا كردن آسيب ديدگان ميتواند تاثير بسزايي در كاهش نرخ خمرگ ومير ناشي از وقوع مخاطره داشته باشد(.yi and ozdamar,2007)چالش اصلي در مديريت دتخليه اضطراري هدايت مردم در مسير هاي بهينه براي دستيابي به مناطق امن مورد نظر است . از اين رو به دليل لزوم تسريع تخليهي منطقه ي در خطر ,وجود يك مسير يابي بهينه و كار آمد بسيار ارزشمند است . در واقع عامل موثر و مهم كه بر نتايج يك طرح تخليهاضطراري تاثير گذار است .زمان مورد نياز براي انجام عمليات تخليه افراد است .در مورد اسكان موقت زلزله زدگان نيز برنامه ريزي و آمادگي براي تخليه اضطراري در ساعات اوليه ئ پس از زلزله سبب كاهش مرگ و مير ناشي از تخريب ساختمانه بدليل پس لرزه يا انفجار هاي ناشي از گاز و ديگر تسهيلات خدمات رساني شهري خواهد شد. –
پژوهشگران بسياري در مورد مسئله ي مدريت بحران ناشي از بلاياي طبيعي مانند زلزله و طوفان و…..فعاليت كرده اند (lindel and prater2002 ) براساس ديدگاه چاوزينك .با چشم پوشي از تفاوت مطرح در انواع حوادث غير مترقبه تصميم گيري در مورد تخليه اضطراري به دليل وجود حوادث غير نترقبه شامل ابعاد زير ميشود :
*مقصدي كه آسيب ديدگان بايد به آنجا منتقل شوند كه ميتواند محل اسكان زود گذر در چادر ويا مركز خدمات در ماني مناطق امن باشد
*مسير و مدت زماني كه آسيب ديدگان بايد بپيمايند به گونه اي كه كمترين مرگ و مير رخ دهد.
در هر صورت رسيدن سزيع به مقصد مورد نظر (محل امن/فرودگاه و…..)اولويت اول را در مسئله تخليه اضطراري دارد.
از آنجائيكه تهران يكي از مناطق بسيار پر خطر و زلزله خيز بوده و خسارات ناشي از نشست زمين و سيل و زلزله و..وچه بسا فعاليت دماوند باعث ايجاد بحران در اين كلانشهر خواهد بود . همچنين بدليل اينكه تهران پايتخت سياسي و اقتصادي ايران است امكان بروز آشوبهاي اجتماعي و سياسي نيز دور از ذهن نيست .بطور كلي در شرايط بحراني كلانشهر تهران بسيار آسيب پذير بوده و نياز مند برنامه ريزي دقيق و جامع د ر شرايط بحران (0قبل از بحران- حين بحران و پس از بحران) است .
در اين تحقيق با استفاده از مسايل مكانيابي و توزيع سعي در كنترل شرايط و تصميم گيري مناسب در شرايط بحراني مانند وقوع زلزله داريم در اين تحقيق سه خروجي غربي استان تهران در نظر گرفته ميشود كه در صدد يافتن بهترين خروجي براي آسيب ديدگان از شرايط بحراني بادر نظر گرفتن ترافيك و عوارض راه و جمعيت خروجي در هر منطقه بهترين مسير انتخاب مي گردد.

 

 

 

1-2-بيان مسأله اساسي تحقيق

با توجه به موقعيت استراتژيك و جغرافيايي كشور ايران و قرار گرفتن 90 درصد خاك كشور روي گسل .در ميان حوادث طبيعي در كشور ما زلزله همواره بيشترين خراتبي را به بار آورده است . شهر تهران نيز بعنوان شهر استراتژيك ايران همواره در معرض چنين حوادثي بوده9 است. شهر تهران از نظر زمين لرزه جزو مناطق پرزيان (8 تا 10 درجه مركالي)بشمار مي آيد .
گسل شمال تهران بزرگترين گسل شهر است كه در جنوب دامنه رشته كوه البرز ودر شمال شهر تهران قرار دارد .اين گسل از لشكرك و سوهانك آغازر شده تا فرحزاد و حصارك و از آنجا به سمت غرب امتداد يافته است .اين گسل در مسير خود نياوران/تجريش /زعفرانيه/ الهيه/وفرمانيه را در بر ميگيرد و از آنجا تا شمال غرب تهران امتداد ميابد . با توجه به شرايط پر خطر تهران ضرورت توجه به مديريت بحران امري بديهي است

مسئله برنامه ريزي براي تخليه اضطراري”ناشي ازنياز به جابجاي آسيب ديدگان /نجات يافتگان از مناطق آسيب ديده با در معرض اسيب به مناطق امن است.تخليه اضطراري افراد نجات يافته از بلاياكه در منطقه ي تحت تاثير مخاطره واقع شده اند .يكي از راهبرد هاي عمومي و فعاليت هاي اصلي در مديريت بحران ناشي از حوادث غير مترقبه بشمار ميرود . دربسياري ازحوادث خطر ناك “بهترين گزينه”جابجائي جمعيت در معرض آسيب به مناطق امن است. بنابر اين “تخليه اضطراري از نخستين مراحل مديريت بحران به شمار مي رود كه بايد در كمترين زمان ممكن انجام شود” چرا كه سرعت در جابجا كردن آسيب ديدگان تا ثير بسزايي در كاهش نرخ مرگ و مير ناشي از وقوع مخاطره داشته باشد.چالش اصلي در مديريت تخليه اضطراري .هدايت مردم در مسيرهاي بهينه براي دستيابي به مناطق امن مورد نظر است. از اين رو بدليل لزوم تسريع تخليه ي منطقه خطر .وجود يك طرح مسير يابي بهينه و كار آمد بسيار ارزشمند است . در واقع عامل موثر و مهم كه برنتايج يك طرح تخليه اضطراري تاثير گذار است .زمان مورد نياز براي انجام عمليات تخليه ي افراد است. در مورد اسكان موقت زلزله زدگان نيز برنامه ريزي و آمادگي براي تخليه اضطراري در ساعات اوليه پس از زلزله .سبب كاهش مرگ ومير ناشي از تخريب ساختمانها بدليل پس لرزه ها يا انفجار هاي ناشي از گاز و ديگر تاسيسات خدمات رساني شهري خواهد شد.
پژوهشگران بسياري در مورد مسئله مديريت بحران ناشي از بلاياي طبيعي .مانند طوفان وزلزله و…. فعاليت كرده انده تصميم گيري در مورد تخليه ي اضطراري به دليل وقوع حوادث غير مترقبه شامل ابعاد زير ميشود.:
*مقصدي كه اسيب ديدگان بايد به آنجا منتقل شوند كه ميتواند محل اسكان زودگذر در چادر.مركز خدمات درماني و مناطق امن باشد
*مسير و مدت زماني كه آسيب ديدگان بايد بپيمايند . به گونه اي كه كمترين مرگ و مير رخ دهد .
در هر صورت رسيدن سريع به مقصد مورد نظر (محل امن –فرودگاه و….)اولويت اول را در مسئله ي تخليه اضطراري دارد.در مورد اسكان موقت زلزله زدگان نيز. شامل مراحل زير است:
*مرحله اول:جستجوي نواحي امن بر اساس شرايطي مانند:حد اقل خطر پذيري –گنجايش كافي-پراكندگي مناسب در سطح شهر-امكان آمد و شد بالا ووجود زير ساخت مناسب همچون دسترسي به آب آشاميدني .
*مرحله دوم:تعيين مسير بهينه بين هر منطقه مسكوني به خروجي هاي شه.معيار آمد وشد برپايه موارد مختلفي مانند حجم ترافيك –فاصله پيموده شده وضريب امنيتو ريسك پذيري مسير است.
*مرحله سوم :انتخاب ناحيه ي امن بهينه براي هر منطقه در يك فر آيند بهينه سازي با در نظر داشتن دو معيار گنجايش و حد اقل مسير حمل تامنطقه امن .با پيشرفتهاي انجام شده در فن آوري سامانه اطلاعات مكاني 1(GIS) و دست يابي به اطلاعات مناسب از شبكه ي معابر وخيابانها.امروزه تجزيه و تحليل مسائل مربوط به حمل و نقل و جابجايي افراد در طول شبكه ي معابر در محيط GIS بسيار مورد توجه قرار گرفته است . در اين گونه فعاليتها .يافتن كوتاهترين مسير بيشتر به عنوان نقطه آغاز حل مسئله و اطلاعات ورودي براي پردازش هاي سطوح بالاتر مانند مسئله تخليه اضطراري مطرح است .

1-Geoggraphical Information System(GIS)
2-Dijkstra

 

 

 

 

1-3- اهميت وضرورت :

در بسياري از حوادث بهترين گزينه “جابجايي افرادنجات يافته از حوادث غير مترقبه كه در منطقه تحت تاثير مخاطره واقع شده اند .به مناطق امن است.پس تخليه اضطراري از نخستين مراخل مديريت بحران بشمار ميرود كه بايد در كمترين زمان ممكن انجام شود .چالش اصلي در مديريت تخليه اضطراري .هدايت مردم در مسير هاي بهينه براي دست يابي به مناطق امن مورد نظر است. از اين رو بدليل لزوم سرعت در تخليه ي منطقه تحت خطر .وجود يك طرح مسير يابي بهينه و كار آمد بسيار ارزشمند است .
مدل پايه براي مسر يابي بهينه در اين تحقيق دايجستر است كه با مقيد شدن به پاره اي از شرايط خاص براي حوادث غير مترقبه و شرايط بحراني بهينه شده است . از آنجائيكه فرآيند مسير يابي براي تخليه اضطراري آسيب ديدگان ميبايست به كرات(برابر تعدادمسير هاي خروجي در غرب شهر تهران در تعداد نواحي امن مربوطه)انجام پذيرد .مهمترين ويژگي الگوريتم پيشنهادي سرعت بالاي آن اتست .قابليت و سرعت روش پيشنهادي در يك شبكه مجازي شبيه سازي شده و همچنين در يك شبكه واقعي معابرخروجي شهري واقع در منطقه غرب تهران مورد آزمون قرار ميگيرد. قابليت جست وجوي چند مقصدي مدل دريك بار اجرا ي آن از ديگر ويژگيهاي روش پيشنهادي است.
فرآيند مسير يابي شامل انتخاب مسير بهينه در شبكه معابر است .در شبكه هاي كوچك مسير يابي چندان جدي گرفته نميشود اما هنگامي كه شبكه معابر كمي پيچيده تر ميشوند.مسير يابي و انتخاب مسير بهينه به يك امر مهم بدل ميشود .
جهت دستيابي به مسيري بهينه در شبكه معابر خروجي غرب تهران از روشهايي همچون گراف (نموداري شامل تعدادي راس كه با يالهايي به هم وصل شده اند .يالها بر دو گونه ي ساده و جهت دار هستندو.همچنين براي نشان دادن هزينه خركت بين دو راس در گراف از گراف وزن دار استفاده ميشود)استفاده ميشود .به كمك نظريه ي گراف ميتوان به راحتي يك شبكه معابر بسيار بزرگ رادر درون يك ماتريس به نام ماتريس وقوع گراف ذخيره كرد و روش هايي مثل دايجستر را بر روي آن اعمال نمود تا به كوتاهترين مسير دست يافت.
يك دسته ديگر از روشها شامل روشهاي ساختار درختي هستند (درختي از كوتاهترين مسير ها با شاخه هايي منشعب شده از مبدا از طريق تعيين و اتصال كوتاهترين مسير از راس مبدا به راس هاي ديگر توليد ميشود)از الگوريتم هاي مسير يابي مبتني بر ساختار درختي ميتوان به دايجسترا-بلمن فوردو فلويد-وارشال اشاره كرد.

1-Stephan Warshal
2-Robert Floyd

 

 

 

 

1-4-اهداف تحقيق:

هدف كلي و آرماني اين پژوهش توسعه يك مدل برپايه اطلاعات مكاني بمنظور پاسخگوئي به مسئله جستجوي مسير بهينه .براي تخليه اضطراري (درمحورهاي خروجي غربي شهر تهران) آسيب ديدگان حوادث ناگهاني به مناطق امن از پيش تعيين شده است.
در اين راستا اهداف فرعي نيز به شرح زير محقق ميگردد.
*بررسي شرايط معابر پس از وقوع بحران در خروجي هاي غرب تهران
*شناسائي مدل ترافيكي در محورهاي منتهي به خروجي هاي غربي تهران
*تهيه نقشه در محيط GIS براي خروجي هاي غربي تهران
*شناسائي مناطق غربي تهران از نظر وسعت و جمعيت و تراكم جمعيت در اين نواحي

 

 

 

1-5-فرضيه هاي تحقيق:

.دربسياري ازحوادث خطر ناك “بهترين گزينه”جابجائي جمعيت در معرض آسيب به مناطق امن است
(Cova and Jonson,2003 )
-تخليه اضطراري از نخستين مراحل مديريت بحران به شمار مي رود كه بايد در كمترين زمان ممكن انجام شود” چرا كه سرعت در جابجا كردن آسيب ديدگان تا ثير بسزايي در كاهش نرخ مرگ و مير ناشي از وقوع مخاطره داشته باشد (Yi and Ozdamar,2007)
-بر اساس ديدگاه چاو وزينك (20079 با چشم پوشي از تفاوت هاي مطرح در انواع حوادث غير مترقبه تصميم گيري در مورد تخليه ي اضطراري به دليل وقوع حوادث غير مترقبه شامل ابعاد زير ميشود.:
*مقصدي كه اسيب ديدگان بايد به آنجا منتقل شوند كه ميتواند محل اسكان زودگذر در چادر.مركز خدمات درماني و مناطق امن باشد
*مسير و مدت زماني كه آسيب ديدگان بايد بپيمايند . به گونه اي كه كمترين مرگ و مير رخ دهد .
– مدلسازي تحقيق در عمليات با هدف برنامه ريزي بهينه براي لجستيك بحران معمولا در دو فاز آمادگيهاي قبل از وقوع بحران و مقابله و پاسخ به محض وقوع بحران جاي ميگيرند. شكل 1 گوياي چهار چوب ارائه شده براي فعاليت هاي اصلي لجستيك امدادي و جريانهاي وابسته به آنها ميباشد كه توسط كانهاي (1) و همكاران ارائه شده است . همانطور كه در اين شكل نشان داده شده است .عمليات لجستيك امداد و بحران را ميتوان به دو دسته كلي:1- مكانيابي تجهيزات2-توزيع امداد و حمل و نقل تلفات تقسيم كرد .

1-canuhye
-يكي از قديمي ترين مطالعات مه در زمينه مكانيابي در شرايط اضطراري انجام گرفته مربوط به آقاي تورگاس (1)وهمكاران (1971)است كه مسئله را بصورت يك مسئله پوشش مجموعه مدلسازي و بااستفاده از برنامه ريزي خطي آن را حل نمود . ري(2) در سال 1978 به توسعه يك مدل تك كالايي با چند مدل حمل و نقل در يك شبكه با محدوديت ظرفيت و افق برنامه ريزي چند دوره اي پرداخته است.

1-بنظر میرسد شرایط ترافیکی و جمعیت مناطق غربی تهران در مسیر یابی تخلیه اضطراری موثر است
2-بنظر میرسد استفاده از روش دایجسترا میتواند در یافتن بهترین مسیر تخلیه اضطراری موثر باشد
3- بنظر میرسد زیر ساختهای مناطق منتهی به خروجی های غربی تهران در یافتن بهترین مکان اسکان موقت تاثیر گذار است.
4- بنظر میرسد فاصله منطقه امن در شرایط بحرانی تا منطقه درگیر در یافتن بهترین مسیر موثر است
1-toregas
2-ray

 

 

 

1-6-سوالات تحقیق :

1- متغيرهاي تاثيرگذاردريافتن مسير بهينه تخليه اضطراري كدامند؟
2- ازكدام روش براي تهيه ا لگوريتم مناسب ميتوان استفاده كرد؟
3- شرايط محيطي (جمعيت/پراكندگي/ساختمانها/ زيرساختها) پس ازبحران درمناطق منتهي به خروجيهاي غرب تهران چگونه است؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بازيابي مسير هاي بهينه تخليه اضطراري در شرايط بحران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

60 − 53 =