حراج!

بررسي تأثير شخصيت کارکنان برتحليل‌رفتگي آنان

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

 

 

 

 

دانشكده معارف اسلامي و مديريت

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و مديريت

گرايش مديريت صنعتي

عنوان

بررسي تأثير شخصيت کارکنان برتحليل‌رفتگي آنان، مطالعه موردي: دانشگاه امام صادق عليه السلام

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: كليات.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تعريف موضوع. 2

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق.. 4

1-4- اهداف تحقيق.. 5

1-5- سوالات تحقيق.. 5

1-6- فرضيه هاي تحقيق.. 7

1-7- قلمرو تحقيق.. 8

1-7-1- بعد موضوعي: 8

1-7-2-بعد زماني: 8

1-7-3-بعد مكاني: 8

1-8- کاربردهاي متصور از تحقيق.. 9

1-9- محدودیت‌های تحقيق.. 9

1-10- واژگان عملیاتی تحقيق.. 9

1-10-1- تحليل رفتگي (فرسودگي شغلي) 9

1-10-2- فشار رواني.. 10

1-10-3- شخصيت… 10

1-10-4- مسخ شخصیت… 10

1-10-5- فرسودگی هیجانی.. 11

1-10-6- کاهش کفایت شخصی.. 11

1-10-7- برونگرايي: 11

1-10-8- توافق‌پذیری.. 12

1-10- 9- وجدان کاری.. 12

1-10-10- ثبات هیجانی.. 13

1-10-11- گشودگی.. 13

1-11- پيشينه و جنبه نوآوري تحقيق.. 13

فصل دوم: ادبيات تحقيق.. 18

2-1- بخش اول: شخصیت… 19

2-1-1- تعريف شخصيت… 19

2-1-2- منشا شخصيت… 20

2-1-3- ديدگاه‌هاي شخصيت… 26

2-1-3-1- ديدگاه‌هاي روان‌کاوی.. 26

2-1-3-2- ديدگاه‌ رفتاري و دیدگاه شناختي اجتماعي.. 26

2-1-3-3- ديدگاه‌هاي انسانگرا 27

2-1-3-4- ديدگاه‌هاي صفتي.. 29

2-1-4- نظريه‌هاي شخصيت… 30

2-1-4-1- برونگرايي و درونگرايي يونگ… 30

2-1-4-2- ويژگي‌هاي شخصيت آلپورت… 30

2-1-4-3- ويژگي‌هاي شخصيتي کتل.. 32

2-1-4-4- نظريه نوع آيزنک… 34

2-1-4-5- شاخص نوع مايرز- بريگز. 35

2-1-4-6- مدل پنج عاملي.. 37

2-1-4-6-1- رابطه ابعاد شخصيت و عملکرد: 41

2-1-4-6-2- رابطه شخصيت و فرهنگ: 43

2-1-4-6-3- پيشينه‌ي نظري طرح پنج عاملي شخصيت… 43

2-1-4-6-4- مقياس‌هاي آزمون NEO PI-R.. 45

2-1-4-6-5- تعامل صفت- وضعيت… 51

2-1-4-7- تناسب شخصيت با شغل هالند. 51

2-1-5- ويژگي‌هاي مهم شخصيتي.. 54

2-1-5-1- قدرت طلبي (ماکياوليسم) 54

2-1-5-2- کانون کنترل. 55

2-1-5-3- عزت نفس… 56

2-1-5-4- خود باوري.. 57

2-1-5-5- خود شيفتگي.. 58

2-1-5-6- خودپايشي.. 59

2-1-5-7- مخاطره پذيري و مخاطره گريزي.. 59

2-1-5-8- الگوي رفتاري نوع الف و ب… 60

2-1-5-9- خودکامگي: 61

2-1-5-10- انگيزش پيشرفت: 62

2-1-6- فرهنگ و شخصيت… 62

2-2- بخش دوم: فشار رواني.. 63

‌2-2-1- مفهوم فشار رواني.. 63

2-2-2- تعريف فشار رواني.. 64

2-2-2-1-تعريف فشار رواني شغلي.. 67

2-2-2-2 فشار رواني حرفه‌اي.. 67

2-2-2-3 فشار رواني مثبت و کارکردي.. 68

2-2-3- رهيافت‌هاي نسبت به فشار رواني.. 71

2-2-4- نظريه‌هاي فشار رواني.. 73

2-2-4-1- فشار رواني به عنوان پاسخ دروني.. 73

2-2-4-2- عوامل محيطي فشار رواني.. 76

2-2-4-3- فشار رواني به عنوان کنشي متقابل.. 78

2-2-5- نشانه‌هاي فشار رواني.. 79

2-2-6- عوامل فشار رواني.. 82

2-2-6-1- سطح فردي.. 84

2-2-6-2- سطح گروهي.. 90

2-2-6-3- سطح سازماني.. 92

2-2-6-4- سطح فراسازماني.. 95

2-2-6-5 افزايندگي عوامل فشار رواني.. 99

2-2-6-6 استلزام‌هاي مديريتي.. 101

2-2-7- مقابله. 102

2-2-8- آثار و نتايج فشار رواني.. 103

2-2-8-1 تنيدگي فردي.. 103

2-2-8-2 تنيدگي سازماني.. 106

2-2-9- تعديل کننده‌هاي فشار رواني.. 108

2-2-9-1 شخصيت نستوه يا خستگي ناپذير: 108

2-2-9-2- کانون کنترل دروني: 111

2-2-9-3- عزت نفس (احترام به خود): 111

2-2-9-4- جنسيت: 112

2-2-9-5- درماندگي اکتسابي: 113

2-2-9-6- شخصيت نوع الف و ب: 113

2-2-9-7 خود اتکايي: 119

2-2-9-8 حمايت اجتماعي: 120

2-2-9-9 توان: 121

2-2-9-10 تفاوتهاي حرفه: 122

2-2-10- پيشگيري از فشار رواني.. 122

2-2-10-1- استراتژي‌هاي فردي پيشگيري از فشارزاها 123

2-2-10-2- استراتژي‌هاي سازماني پيشگيري از فشارزاها 125

2-2-10-3- استراتژي‌هاي فردي پيشگيري از فشار رواني.. 127

2-2-10-4- استراتژي‌هاي سازماني پيشگيري از فشار رواني.. 130

2-2-10-5- استراتژي‌هاي فردي و درمان پيامدهاي فشار رواني.. 134

2-2-10-6- استراتژي‌هاي سازماني و درمان پيامدهاي فشار رواني‌ 137

2-2-10-7- ارتقاي جامع سلامت… 139

2-2-11- فشار رواني بدون تنيدگي.. 141

2-3- بخش سوم: تحليل رفتگي.. 142

2-3-1- تعريف… 142

2-3-2 رابطه فشار رواني و تحليل رفتگي.. 145

2-3-3- رابطه شخصيت و تحليل رفتگي.. 146

2-3-3-1 پنج عامل بزرگ شخصيت و تحليل‌رفتگي.. 147

2-3-4- مراحل شکل‌گيري تحليل‌رفتگي.. 149

2-3-5- عوامل ايجادکننده و پيامدهاي تحليل رفتگي.. 154

2-3-6- تنوع تحليل رفتگي.. 158

2-3-7- پيشينه بررسي تحليل رفتگي شغلي: 159

 

فصل سوم: روش  انجام تحقيق.. 164

3-1- مقدمه. 165

3-2- روش تحقيق: 165

3-3- جامعه آماري.. 166

3-4- متغيرها: 167

3-5- روش جمع آوري اطلاعات: 167

3-6- ابزار جمع آوري اطلاعات: 168

3-7- تعيين روايي و پايايي پرسشنامه. 169

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 170

3-9- قلمرو تحقيق ( زماني، مکاني، موضوعي): 170

فصل چهارم: تجزيه و تحليل  نتايج.. 172

4-1-مقدمه: 173

4-2- ويژگي‌هاي جمعيتي پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه (آمار توصیفی) 174

الف) توزيع پراکندگي پاسخ‌دهندگان از نظر محل فعاليت (معاونت) 174

ب) توزيع پراکندگي پاسخ‌دهندگان از نظر محل فعاليت (معاونت) 175

ج) توزيع پراکندگي پاسخ‌دهندگان از نظر تحصيلات… 176

د) توزيع پراکندگي پاسخ‌دهندگان از نظر سن.. 177

ه) توزيع پراکندگي پاسخ‌دهندگان از نظر سابقه کار در دانشگاه 178

4-3- بررسي فرضيات تحقيق.. 180

4-4- بررسي رابطه ميان ابعاد شخصيت و تحليل‌رفتگي.. 196

4-5- بررسي پرسشنامه و پاسخ‌هاي داده شده به آن. 201

4-6- بررسي تيپ شخصيتي كاركنان. 202

4-7- بررسي ميزان تحليل‌رفتگي کارکنان. 205

فصل پنجم: نتايج پژوهش و پيشنهادها 210

5-1- مقدمه. 211

5-2- خلاصه پژوهش… 211

5-3- نتايج پژوهش… 212

5-4- تحليل نتايج: 215

5-5- پيشنهادهاي حاصل از پژوهش… 215

منابع و مآخذ. 217

1- منابع فارسي.. 217

2- منابع لاتين.. 221

 

 

                                                   

فصل اول:

كليات

 

 

1-1- مقدمه

عصري كه در آن زندگي مي كنيم، عصري جديد از دستاوردهاي عظيم علمي و مبتني بر فناوري، پيشرفت و تغيير، كاربرد انرژي هسته اي، ارتباط از راه دور و خودكار شدن فرايند توليد مي باشد. عظمت و سرعت پيشرفتهاي علمي و فنون متأثر از آن، بي ترديد دگرگونيهاي اجتماعي و تحولات اقتصادي را به همراه خواهد داشت. بر اين مبنا در چنين شرايطي تغيير و تحولات عميقي در زندگي افراد و اشتغال آنها به وجود مي آيد. امروزه سازمانهاي نوآور و پيشرو براي رسيدن به اهداف و برنامه هاي خود در صددند تا راهكارهايي جهت سازگاري مطلوب كاركنان خود با چنين تغييرات عظيمي به وجود آورند. توجه به انسان به عنوان يك موجود پيچيده، سازگاري وي با چنين روابط، تجهيزات، تغييرات و دستورالعملها و به طور كلي محيط هاي شغلي در يك سازمان متفاوت از گذشته گرديده و انسان عصر حاضر ، در جريان سازگاري با محيط اجتماعي و شغلي خود ناچار است محدوديتها و فشارهايي را متحمل شود. (جوادی نیا، 1388: 1)

كار کردن، صرفنظر از تأمين مالي، مي‌تواند برخي از نيازهاي اساسي آدمي نظير تحرك رواني و بدني،تماس اجتماعي، احساسات خودارزشمندي، اعتماد و توانمندي را ارضا كند. با وجود اين، كار مي‌تواند منبع فشار عمده اي نيز باشد. احساس دايمي فشار، اثرات آسيب‌زاي چندي را بر جا مي گذارد كه از آن به نام تحليل رفتگي شغلي ياد مي كنند.(پاول،1377: 50)

در این فصل پس از تعریف موضوع و اهمیت و ضرورت مطرح نمودن آن به اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق می‌پردازیم و پس از آن قلمرو تحقیق و کاربردهای آن مطرح و در خاتمه تعریف عملیاتی واژگان تحقیق ذکر می‌شود.

در فصل دوم ادبیات تحقیق که شامل سه بخش شخصیت، فشار روانی و تحلیل‌رفتگی است مطرح خواهد شد.

در فصل سوم به روش تحقیق و در فصل چهارم به نتایج حاصله از آن می‌پردازیم.

در خاتمه در فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادهای حاصل از تحقیق ذکر می‌شود.

1-2- تعريف موضوع

طبق تعريف کي رايکو (1978) فشار رواني به عنوان پاسخي به تأثيرات منفي تلقي مي شود که زمان بروز آن هنگامي است که فشار غيرقابل کنترل به مدت طولاني ادامه يابد و استراتژي هاي مقابله اي فرد نتواند آن را برطرف سازد. سطح بالايي از فشار رواني شغلي اغلب منجر به نارضايتي شغلي، غيبت از کار و ترک شغل و در نهايت تحلیل‌رفتگی شغلي مي گردد. تحلیل‌رفتگی به عنوان فقدان انرژي و نشاط تعريف مي شود و شخص دچار تحلیل‌رفتگی احساس کسالت انگيزي را نسبت به انجام رفتار شغلي نشان مي‌دهد. تحلیل‌رفتگی حالتي است که در يک فرد شاغل به وجود مي آيد و پيامدي از فشار شغلي دائم و مکرر است. به اين ترتيب شخص در محيط کارش به دليل عوامل دروني و بيروني احساس فشار مي کند و اين فشار، دائمي و مکرر بوده و در نهايت به احساس تحلیل‌رفتگی تبديل مي گردد. در اين وضعيت احساس کاهش انرژي رخ مي دهد و باعث پايين آمدن کارايي و بهره وري کارکنان مي شود. (حسني، 1381: 1)

به اعتقاد گينز و جرميير[1] فرصتهاي  اندک براي ارتقا و وجود قوانين و مقررات خشک اين احساس را در فرد ايجاد مي کند که در يک نظام غير منصف گرفتار آمده است و همين احساس باعث مي شود فرد نسبت به شغلش نقطه نظرهاي منفي پيدا کند. تقويت حالتهاي منفي مزمن و فقدان پيشرفت بعد از اينکه خود را در زندگي موفق احساس نمي کند، به عيب‌جویی، دلسردي، بي علاقگي و سهل انگاريمی‌انجامد که از جمله نشانه هاي تحليل رفتگي هستند. (ساعتچي ،1387 :345) از آنجا که تحليل رفتگي شغلي غير تبعيض‌آميز است و کارکنان در همه سطوح ممکن است متحمل آن بشوند(بل، 2004: 2). در اين راستا شناخت عواملي که در ايجاد و توسعه تحليل رفتگي نقش دارند اهميت بسزايي دارد زيرا کاهش اثر بخشي و افزايش غيبت از کار در افراديکه از تحليل رفتگي رنج مي برند مشاهده مي‌شوند (برونت، 2003: 5).

یکی از مهمترین مقوله‌های تأثیرگذار بر فشار روانی و ادراک فرد از فشار روانی شخصیت فرد است. طبق تعريف آلپورت[2] «شخصيت عبارت است از سازمان پوياي دستگاه بدني و رواني فرد که چگونگي سازگاري خاص آن فرد را با محيط تعيين مي کند.» (آلپورت، 1937: 48) شلدن مي‌گويد: شخصيت، سازمان پوياي (زنده) جنبه‌هاي ادراکي و انفعالي و ارادي و بدني (شکلي و اعمال حياتي بدن) آدمي است. (مشبکی، 1377: 123) برای سنجش تیپ شخصیتی افراد روش‌های متنوعی وجود دارد که از مهمترین آنها می‌توان به مدل پنج عاملی اشاده نمود که با سابقه چهار دهه کار علمی یکی از معتبرترین ابزار سنجش شخصیت به حساب می‌آید.

اين تحقيق به بررسي تأثير ابعاد شخصيت بر تحليل‌رفتگي کارکنان مي‌پردازد. 5 بعد اصلي شخصيت که در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي‌گيرند، عبارتند از: برونگرايی، توافق پذيري، ثبات هيجاني، وجدان کاري، گشودگی یا باز بودن نسبت به تجربیات جدید

در پرسشنامه استاندارد تحليل‌رفتگي ماسلاش و جکسون تحليل رفتگي در 3 بعد مورد سنجش قرار مي‌گيرد که عبارتند از فرسودگي هيجاني، مسخ شخصيت و کاهش کفايت شخصي

 

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق

يکي از رايج ترين مشکلاتي که کارکنان را در همه سنين مورد حمله قرار مي دهد، فشار رواني است. فشار رواني طولاني ممکن است منجر به رفتارهاي غير مولد شود. رفتار‌‌هاي غير مولد متضمن ترک خدمت، غيبت از محل کار، اعتياد به الکل، اعتياد به مواد مخدر، پرخاشگري و خرابکاري است. (محمدزاده، 1375: 465) غيبت، توقف کار و ترک خدمت از پيامد هاي رفتاري فشار رواني است. (قلي‌پور، 1386: 280-282)

درجات شديد فشار رواني معمولاً توأم با اضطراب و يا ناکامي، فشار خون و کلسترول زياد مي‌باشد. اين تغييرات رواني و فيزيولوژيکي به چند طريق سلامت را به مخاطره مي اندازد. از همه مهم‌تر، فشار رواني شديد به بيماري قلبي کمک مي کند. رابطه بين فشار رواني زياد شغلي و بيماري قلبي کاملا به اثبات رسيده است. (محمد‌زاده، 1375: 262) ضمناً فشار رواني به اختلال‌هاي جسمي مي‌انجامد زيرا نظم دروني بدن در رويارويي با فشار رواني دگرگون مي‌شود. (ديويس و نيو استورم، 1373: 632)

فشار رواني زياد، در تشديد بيماري‌هاي قلبي، ستون فقرات، زخم معده و سردردهاي مزمن تأثير دارد. به طور کلي بين بيماري‌هاي فيزيولوژيک و فشار رواني رابطه وجود دارد. کاهش و از دست دادن تمرکز حواس، کاهش خلاقيت، افت کيفيت تصميم‌گيري و اتخاذ تصميمات ضعيف و بي کيفيت، از دست دادن حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، اختلالات فکري- شناختي، افزايش خطا، فراموشي و افزايشتوهم از پيامدهاي شناختي فشار رواني است. (قلي‌پور، 1386: 280-282)

سوانح در محيط کار و خارج آن شکل رفتاري ديگري از تنيدگي است که گاهي مي‌توان سرچشمه آن را در عوامل فشار رواني مرتبط با کار به دست آورد. براي مثال مسائل حل نشده در کار، اشتغال ذهني يا انحراف ذهني براي کارمندي که به طرف منزل رانندگي مي کند به وجود آورد و موجب بروز حوادث رانندگي شود. بر طبق يک پيمايش جديد روي 750 کارگر بالاي هجده سال، يک ششم آنان بقدري از همکار خود عصباني شده بودند که دلشان مي خواست او را کتک بزنند. بيشترين ميزان خشم انباشته شده در کارکنان زير سي و پنج سال و در مشاغل منشي گري، دفتري يا فروش گزارش شده است. مطالعات دانشگاه ميشيگان درباره تنيدگي سازماني، انواع هزينه‌هاي غير مستقيم سوء مديريت فشارهاي رواني را براي سازمان نظير روحيه پايين، عدم رضايت، قطع روابط و گسيختگي روابط کاري شناسايي کرده و رهنمودهايي براي شناسايي هزينه‌هاي تنيدگي سازماني ارائه داده است. صاحب‌نظران تخمين مي‌زنند که حدود 75 درصد کل ضررهاي کار در نتيجه‌ي تنيدگي است. (رضائيان، 1387: 55-56)

چون دانشگاه ها سازمانهايي خدماتي بوده و متکي به دانش و توانمندي هاي منابع انساني خود بوده و بر خلاف سازمانهاي توليدي به خطوط توليد و … متکي نيستند، اهميت منابع انساني در آنها بيش از ديگر سازمانها احساس مي شود. دانشگاه امام صادق عليه السلام نيز همانطور که در بيانيه رسالت آن آمده، بار اصلي تحقق رسالت خود را بر دوش اعضاء هيئت علمي و مديران خود دانسته و در اين راستا مشارکت دانشجويان و کارکنان اداري  شايسته، کارآمد و سازگار با شرايط دانشگاه را ضروري مي داند. (بيانيه رسالت دانشگاه امام صادق عليه السلام)

1-4- اهداف تحقيق

اهداف اصلي اين تحقيق عبارتند از:

 • شناخت تیپ شخصیتی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
 • اندازه‌گیری سطح تحلیل‌رفتگی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
 • تأثیر تیپ شخصيتي بر تحلیل‌رفتگی کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
 • فراهم سازي بستر لازم براي سياستگذاري هاي مناسب در زمينه منابع انساني توسط مديران در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

1-5- سوالات تحقيق

سوال اصلي تحقيق: آيا ميان ويژگي‌هاي شخصيتي کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامو تحليل‌رفتگي آن‌ها رابطه معنادار وجود دارد؟

سوالات فرعي:

 • آيا ميان شخصيت برونگرا و فرسودگي هيجاني کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟
 • آيا ميان شخصيت توافق ‌پذير و فرسودگي هيجاني کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟
 • آيا ميان شخصيت داراي ثبات هيجاني و فرسودگي هيجاني کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟
 • آيا ميان شخصيت وظيفه‌شناس و فرسودگي هيجاني کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟
 • آيا ميان شخصيت مستقل و فرسودگي هيجاني کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟
 • آيا ميان شخصيت برونگرا و مسخ شخصيت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟
 • آيا ميان شخصيت توافق ‌پذير و مسخ شخصيت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟
 • آيا ميان شخصيت داراي ثبات هيجاني و مسخ شخصيت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟
 • آيا ميان شخصيت وظيفه‌شناس و مسخ شخصيت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟
 • آيا ميان شخصيت مستقل و مسخ شخصيت کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟
 • آيا ميان شخصيت برونگرا و کاهش کفايت شخصي کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟
 • آيا ميان شخصيت توافق ‌پذير و کاهش کفايت شخصي کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟
 • آيا ميان شخصيت داراي ثبات هيجاني و کاهش کفايت شخصي کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟
 • آيا ميان شخصيت وظيفه‌شناس و کاهش کفايت شخصي کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟
 • آيا ميان شخصيت مستقل و کاهش کفايت شخصي کارکنان دانشگاه امام صادق علیه‌السلامرابطه معنادار وجود دارد؟

1-6- فرضيه هاي تحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  منابع و مآخذ

1- منابع فارسي

 1. احمدی، سيد احمد، خليفه سلطاني، افتخارالسادات «بررسي فرسودگي شغلي مديران آموزشي در مقاطع سه‌گانه شهر اصفهان»، مجله عملي پژوهشي علوم انساني،1382
 2. احمدي، مسعود، مديريت رفتار سازماني (اصول، مباني و نظريه ها و الگوهاي کاربردي)، انتشارات کوهسار، چاپ اول، 1386.
 3. اسفندياري، غلامرضا.«بررسي ميزان فرسودگي شغلي کادر پرستاري شاغل در بيمارستان‌هاي سنندج»، مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي کردستان، 21 (1380): 31-36
 4. اندرسون, آلن، کيپريانو، آنا. رفتار سازماني اثربخش, رويکردي مبتني بر مهارت‌ها و فعاليت‌ها، عليرضا جباري، مجيد قادر پسران، عباس کمالزاده, شرکت سيم لاکي فارس، چاپ اول، 1377.
 5. آذر، عادل، مومنی، منصور، آمار و کاربردهای آن در مدیریت، جلد اول و دوم، سمت، تهران: 1381
 6. آزاد مرزآبادي، اسفنديار، طرخوراني، حميد. «بررسي ارتباط بين استرسهاي شغلي و رضايتمندي شغلي كاركنان»، مجله علوم رفتاري، دوره 1، شماره 2(زمستان 1386): 121-129
 7. بازرگان، عباس ؛ سرمد، زهره «روشهاي تحقيق در علوم رفتاري» تهران، آگاه، 1377
 8. بلانچارد، کنت. مديريت فشار رواني، مدير يک دقيقه‌اي به مقابله با فشار رواني مي‌رود، بهزاد رمضاني، اوحدي، چاپ اول، 1376.
 9. پاول،تي. (1997). فشار رواني، اضطراب و راههاي مقابله با آن، ترجمه عباس بخشي پور و حسن صبوري مقدم ، 1377 مشهد: انتشارات آستان قدس.
 10. پيامي بوساري، ميترا بررسي وضعيت حمايت‌هاي اجتماعي و ارتباط آن با فرسودگي شغلي پرستاران واحدهاي مراقبتهاي ويژه. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان. دوره 8، ، شماره 33. (زمستان 1379): 57-52 .
 11. پيامي بوساري، ميترا. «فرسودگي شغلي و برخي عوامل مرتبط با آن در پرستاران زن شاغل در بيمارستان‌هاي آموزشي شهر زنجان»، مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان، دوره 10، شماره 40، (پاييز 1381): 47-51
 12. جوادی نیا، یوسف. همایش بین المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت: سیاستها و بهترین تجارب، دیماه 1388، تهران: موسسه مطالعات بین المللی انرژی وزارت نفت
 13. حسنی، فاطمه. بررسی میزان فرسودگی شغلی معلمان زن ریاضی و هنر دبیرستان‌های عادی شهر تهران، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، 1381.
 14. حق شناس، حسن. طرح پنج عاملي ويژگيهاي شخصيت، راهنماي تفسير و هنجارهاري آزمونهايNEOPIR و NEOFFI، شيراز: انتشارت دانشگاه علوم پزشکي شيراز، چاپ اول، 1385.
 15. حكيم شوشتري ، ميترا. «ارتباط سندرم فرسودگي شغلي مادران پرستار با مشكلات رفتاري كودكان آنها»، تازه هاي علوم شناختي ، سال 6، شماره 1 و 2 ،1383
 16. خاقاني‌زاده، مرتضي، سيرتي، مسعود، عبدي، فتانه، کاوياني، حسين. «بررسي ميزان فرسودگي شغلي پرستاران»، مجله علوم رفتاري، دوره 2، شماره 1 (بهار 1387): 51-59
 17. خواجه‌الدين، نيلوفر، حکيم‌شوشتري، ميترا، حاجبي، احمد. «ارتباط درک از مرکز کنترل و نشانگان فرسودگي شغلي در پرستاران شاغل در يک بيمارستان روانپزشکي».
 18. دانایی فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر، عادل، روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، صفار- اشراقی، چاپ اول: 1383
 19. ده بزرگي، غلامرضا، حدائق، رفيعه، گرداب پنهان “فرسودگي شغلي: عوال، پيشگيري، درمان” نويد شيراز، اسفند 1385
 20. ديويس، کيت، نيو استورم، جان. رفتار انساني در کار (رفتار سازماني)، محمد علي طوسي، مرکز آموزش مديريت دولتي، چاپ دوم، 1373.
 21. رابينز، استيفن پي. مديريت رفتار سازماني، جلد اول، رفتار فردي، علي پارسائيان، سيد محمد اعرابي، موسسه مطالعات پژوهشهاي بازرگاني، چاپ اول، 1373.
 22. راس، رندال آر، آلتماير، اليزابت ام. فشار رواني شغلي، غلامرضا خواجه پور، تهران: سازمان مديريت صنعتي، 1377.
 23. رسوليان، مريم، الهي، فاطمه، ابراهيمي، عزيزه. «ارتباط فرسودگي شغلي با ويژگي‌هاي شخصيتي در پرستاران»، انديشه و رفتار، سال نهم، شماره 4 ( بهار 1383): 18-24
 24. رضاپور كمال آباد، رحيم. «بررسي ميزان فرسودگي شغلي معلمان آموزش و پرورش شهرستان نائين و راههاي پيشگيري از آن در سال تحصيلي1381-1382»
 25. رضائيان، علي. مديريت فشار رواني (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)، تهران: سمت، 1387.
 26. رفيعي، فروغ، اسکويي، سيده فاطمه، نيکروش، منصوره. «عوامل موثر در پاسخ پرستاران به فرسودگي شغلي»، مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران، دوره سيزدهم، شماره 53 (زمستان 83): 83-94.
 27. ساعتچی، محمود، 1376، روانشناسی بهره‌وری، چاپ اول، نشر ويرايش، تهران
 28. سالاری فر، محمدرضا. درامدی بر نظام خانواده در اسلام، قم: مرکز نشر هاجر: 1389.
 29. سانتراک، جان. دبليو، زمينه روانشناسي، مهرداد فيروزبخت، موسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ اول، 1383
 30. سعادت، اسفنديار، مديريت منابع انساني، [تهران]، سمت، 1384
 31. شولتز، دوان. نظريه‏هاى شخصيت، ترجمه يحيى سيدمحمّدى، ويرايش سوم، تهران، مؤسسه نشر ويرايش، 1384.
 32. طوبايي، شهين، دقيقافکار، مريم، حقشناس، حسن. «رابطه‌‌ي فرسودگي شغلي با سطح بهداشت روان و ويژگيهاي شخصيتي دندانپزشکان»، مجله دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز، دوره‌ي دهم، شماره‌يچهار (زمستان 1388): 348-355
 33. عزيز نژاد، پروين، حسيني، سيد جواد «فرسودگي شغلي و علل آن در پرستاران باليني شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بابل»، مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل، دوره 8 ، شماره2، فروردين/ارديبهشت1385
 34. فرنچ، درک و هيثر ساوارد، 1371، فرهنگ مديريت، ترجمه محمد صائبي، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز آموزش هاي مديريت دولتي
 35. قبادي بناب، باقر ، نبوي، محمد ، شيركول ، ماندانا «عوامل موثر بر فرسودگي شغلي معلمان دانش آموزان نابينا، ناشنوا و عادي در مقطع راهنمايي شهر تهران»، مجله روانشناسي و علوم تربيتي، سال35، شماره2، 1384
 36. قديمي مقدم، ملك محمد، حسيني طباطبايي ، فوزيه «شيوع فرسودگي شغلي در بين معلمان و كاركنان سازمان آموزش و پرورش و رابطه آن با جنسيت ، مدرك تحصيلي ، مقطع شغلي و موقعيت جغرافيايي»، پژوهش هاي روانشناختي، دوره 9، شماره 1و2، 1385
 37. قلي‌پور, آرين. مديريت رفتار سازماني (رفتار فردي)، تهران: انتشارات سمت, چاپ اول, زمستان 1386.
 38. کريتنر، رابرت، کينيکي، آنجلو. مديريت رفتار سازماني (مفاهيم، نظريه‌ها و کاربردها)، علي اکبر فرهنگي، حسين صفر زاده، تهران: پيام پويا، 1384.
 39. كردي، احترام «شناسايي و مقايسه ميزان فرسودگي شغلي معلمان زن مدارس ابتدايي و متوسطه شهرستان دامغان»، پايان نامه کارشناسی ارشد، 1388
 40. لوتاز، فرد. رفتار سازماني، غلامعلي سرمد، موسسه بانکداري ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، تابستان 1372.
 41. محمد زاده، عباس، مهروژان، آرمن، رفتارسازماني «نگرش اقتضايي»، تهران: دانشگاه علامه طباطبائي،
 42. محمدي، شهناز «مقايسه مكانيسم هاي مقابله اي، فرسودگي شغلي و سلامت روان در بين دبيران ايران و هند»، فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، شماره26 ، سال5، تابستان1386
 43. محمودي ، غلامرضا. «رابطه فرسودگي شغلي پرستاران با شرايط فيزيكي و امكانات تخصصي محيط كار» ، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، دوره هشتم، شماره 2، تابستان 1385
 44. مسعودي، رضا، اعتمادي فر، شهرام، افضلي، سيد محمد، خيري، فريدون، حسن پور دهکردي، علي. «عوامل موثر بر فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي خصوصي منتخب شهر تهران»، پژوهش پرستاري دوره 3، شماره 8و 9 (بهار و تابستان 87): 47-58.
 45. مسلش، کريستينا، پي ليتر، ميشل، آرامش در کار (کاربرد نظريه فرسودگي)، ترجمه زهرا يوسفي و محمد رضا عابدي، گپ، بهمن 1387
 46. مشبکي، اصغر. مديريت رفتار سازماني (تحليل کاربردي، ارزشي از رفتار انساني)، ترمه، چاپ اول، 1377.
 47. مطهري، مرتضي. تعليم و تربيت در اسلام، صدرا، چاپ شصت و نهم، 1390.
 48. منظري توکلی، علیرضا؛ شجاعی، آمنه. بررسی رابطه بین سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی با تحلیل رفتگی کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امور مالیاتی استان کرمان.
 49. مؤمني، حميد، صالحي، اشرف، سراجي، ابوالفضل. «مقايسه فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در بخش درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشکي اراك»، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي اراک، سال12 ، شماره4، شماره پياپي49 (زمستان 1388) :113-123
 • نجفي، مصطفي، صولتي دهكردي ، سيد كمال ، فروزبخش، فرهاد، »رابطه فرسودگي شغلي با سلامت روان در بين كاركنان مركز تحقيقات توليد سوخت هسته اي اصفهان»، مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دوره دوم، شماره 2، تابستان 1379
 1. وردي نژاد، فريدون، حسن زادي، زهرا، «بررسي ارتباط بين عوامل سازماني با ميزان تحليل‌رفتگي شغلي کارکنان. مطالعه موردي: سازمان بنادر و کشتيراني بندر انزلي»، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي، سال ششم، شماره بيست و سوم، (زمستان 85): 129-150
 2. يعقوبي نيا، فريبا. «بررسي ارتباط عزت نفس با فرسودگي شغلي در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، اسرار» مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني سبزوار، سال دهم، شماره 3، پاييز 1382
 3. همّت بناري، علي. شخصيت و مهم‏ترين عوامل غيروراثتي شكل‏گيري آن (با تأكيد بر ديدگاه روان‏شناسان شخصيت) معرفت، شماره 119: آبان 1386.
 4. پايگاه اينترنتي دانشگاه امام صادق‌u ‌isu.ac.ir (آخرين مشاهده: 1/4/90)

 

2- منابع لاتين

 1. Alport, G. W. and Odbert, H. Trait-names: 1937. APsycho-lexical study. Psychological Monographs: General and Applied, 47: 171-220
 2. Bakker, Arnold, Van der zee, Karen, Lewig, Kerry, Dollard, Maureen, The relationship between the big five personality factors and burnout: a study among volunteer counselors, The journal of social psychology, 2006, 146
 3. Bell, Vicki, 2004, “job burnout part 1 the real success”
 4. Brunt, Gilla,2003, “burnout” http://www.corporatetraining.co.za/news3.htm
 5. Cooper, W, H. Can Stress Heal? Thomas Nelson: 1997
 6. Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. The NEO PI/NEO FFI manual Supplement. Odesta, FL: Psychological assessment Resourses: 1998
 7. Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. The NEO-PI-R: professional Manual, Revised NEO personality Inventory (NEO PI-R) and NEO Five Factor Inventory (NEO FFI). psychology assessment resources. INC. FL, US: 1992
 8. Eysenck, H. J.& Eysenck, S. B. J. Manual of the Eysenck Personality Inventory. London: University press: 1964
 9. Faber،A.(1983). Stress and burnoutin the human service professions.New York : pergamon press.
 10. Freadenberger ،J.(1975). The staff burnout syndrome in alternative institutions.Psychiatry، Theory،Research and practice،Vol 12،No.1.

http:// www2.thefabricator.com/articles/fabricating-exclusive. Cfm?id=917

 1. Maslach C, Jackson SE, Leiter M. Maslach burnout inventory manual. 3th ed., Palo Alto calif. Consulting Psychologists: 1996.
 2. Maslach C, Jackson SE. Burnout in health professions: a social psychological analysis, social psychology of health and illness. 3th ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum; 2004.
 3. Maslach, C., & Jackson, S. E. Manual of the Maslach Burnout Inventory (2nd ed.). Palo Alto: Consulting Psychologist Press Inc: (1993)
 4. Maslach،، Schaufeli، W.،& Marek، T. (1993). Professional burnout recent development in theory and research. Taylor & Francis.
 5. Schaufeli,W.B, Maslach, C.& Marek, T. Professional burnout developments in theory and research(1st) Washington: Taylor & Francis, (p.p. 207-211); 1994.
 6. Schaufeli،B.،Maslach،C.،&Marek،.T.(1994).Professional burnout:recent development in theory and research. Washington : Taylor & Francis،(P.P.207-211)
 7. vargas, veronica, Five factor model of personality, burnout, and performance in child protective service work, 2005
 8. Wilkerson, Kevin, Bellini, James, Intrapersonal and organizational factors associated with burnout among school counselors, Journal of counseling & development, Fall 2006, volume 84

پيوست‌ها

 

 

 

 

العنوان: دراسة تأثير شخصية الموظفين على إرهاقهم: جامعة الإمام الصادق‌u نموذجًا

الباحث: محمدحسين قوي البنيه

الأستاذ المشرف: الدكتور علي رضائيان

الأستاذ المساعد: الدکتور ميثم لطيفي

الفرع الدراسي: الدراسات ‌الإسلاميّة والإدارة

 

الخلاصة:

الإرهاق من المخاطر الوظيفية المهمّة التي تمّ النظر فيها في الآونة الأخيرة. هذا العائق بالإضافة إلى تداعياته السلبية علی الجسم ومضاعفاته النفسية يتسبّب في تدهور الكفاءة وضياع الطاقة البشرية بالوظائف الخدمية علی وجه الخصوص. الإرهاق ليس مجرد حالة عاطفية معينة أو تأثير جسمي في فترة زمنية محدّدة، بل هو شعور ينتج تدريجيًّا ويترافق مع فقد النزعات والتفاف المواقف السلبية. الإرهاق الوظيفي هو شعور بخسارة الطاقات. ويأتي مثل هذا الشعور عندما يقع الشخص تحت ضغط نفسي عالٍ متزامنًا شحّة موارد إزاحة التوتّر. يعتقد الخبراء أن الكثير من الناس في المجتمع تعاني هذه المشكلة. هذا التحقيق يدرس مدی تأثير شخصية الموظفين على إرهاقهم.

تعتمد ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣـــﻧﻬﺞ اﻟوﺻـــﻔﻲ التحليلي. والعيِّنة المختارة لهـذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ مکونة من 176 موظفًا (من غير أعضاء هيئة التدريس) من جامعة الإمام الصادقu . لجمع المعلومات تمّ استخدام استبيانات الشخصية والإرهاق. وقد تمّ اختبار البيانات من خلال الاختبارات الإحصائية باستخدام برنامج SPSS.

وأظهرت النتائج أنّ الموظفين لديهم مستوى متوسط من الإرهاق في مجالي “مسخ الشخصية” و”الإجهاد العاطفي”. وتظهر النتائج أنّه – من بين مکونات الشخصية التي تمّ دراستها- توجد علاقة كبيرة بين متغيرات التضامن والاستقرار العاطفي (كمتغيرات مستقلة) من جهة والإرهاق (كمتغير تابع) من جهة أخری.

 

المفردات الأساسية:

الشخصية، نظرية العوامل الخمس الکبری، الضغط النفسي، الإرهاق.

 

Abstract

Burnout is one of the job hazards which has recently been paid attention to. In addition to the undesirable physical and psychological effects, it leads to inefficiency and human resource quality deterioration especially in jobs related to human services. Burnout is not merely an emotional status, a specific attitude or a physical effect in a determined time period. It is a feeling that is gradually produced and is associated with the lack of feelings and the integration of negative feelings. Job burnout is the feeling of the loss of the human resources in an organization. Such a feeling comes to exist when an employee goes under a high pressure and the sources of his/her stress deterioration are rare. Experts believe that many people in the society suffer from this problem. In this research, the influence of employee’s personality on burnout has been studied.

This research is a descriptive-analytical survey. The society of the research is 176 employees (scientific jurisdiction of the university excluded) of Imam Sadiq university. For collecting data, personality and burnout questionnaires have been used. Data have been tested through statistical tests with the use of SPSS software.

The results show that the employees have a medium level of depersonalization and emotional exhaustion. It is also shown that agreeableness and emotional stability variables (as independent variables) have a significant correlation with burnout variable (as dependent variable).

Keywords: Personality, Big Five Theory, Stress, Burnout, Professional Burnout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imam sadiq university

A Survey on influence of employee Personality on Professional Burnout (Case study: Imam Sadiq University)

A dissertation

Presented for the

Degree of master of Art in

Islamic studies & management (industrial management)

Faculty of islamic studies and  management

 

………………….

 

supervisor:

Ali Rezaeeian Ph.D.

 

advisor:

Meisam Latifi Ph.D.

 

Summer 2011

 

[1].Gaine .j and Jermeier. e.r

[2]. Gordon Allport

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي تأثير شخصيت کارکنان برتحليل‌رفتگي آنان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 1 =