new5 free

بررسي تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

59.000تومان

توضیحات

چكيده

بی شک آموزش مؤثر و نافذ یکی از ابزارهای مهم در توانمندسازی کارکنان برای رسیدن به اهداف سازمانی است. از مهمترین عوامل توانمندسازی کارکنان می توان به دانش، مهارت و نگرش آنان اشاره کرد. در این پژوهش به طور تخصصی به بررسی این سؤال پرداخته شده که تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش، نگرش و مهارت کارکنان پروازی به چه میزان می باشد؟ لذا در این مطالعه، جامعه آماری کلیه خلبانانی هستند که دوره آموزش شبیه ساز پروازی را طی کرده اند. پرسشنامه محقق ساخته پژوهش با مشاوره خلبانان و صاحب نظران، حول موضوع تخصصی مذکور تدوین و روایی و پایایی آن بررسی شد. با روش پیمایش میدانی تعداد 58 پرسشنامه جمع آوری گردید و تجزیه و تحلیل آنها به روش تحليل رگرسیون خطی، و همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار SPSS، ويرايش 18 انجام شد.
یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزش شبیه ساز تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هوا ناجا دارد. تحلیل ضرایب رگرسیون مؤید آن است که آموزش به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ارتقای مهارت، نگرش و دانش پروازی خلبانان داشته است. لذا استفاده از آموزش شبیه ساز پروازی به عنوان یکی از مؤلفه های استاندارد آموزش در صنعت هوانوردی ضروری است و می تواند منجر به ارتقای سطح مهارت، دانش و نگرش کارکنان پروازی و در نتیجه پیشگیری از بروز سوانح و رویدادهای هوایی و خسارت های جانی و مالی گردد.

كليد واژه‌گان: آموزش، شبیه ساز پروازی، توانمندسازی کارکنان، دانش پروازی، نگرش پروازی، مهارت پروازی

پیشگفتار
در پی شتاب تغییرات و دگرگونیهای محیطی، سازمانها برای بقاء در این عرصه ناگزیر بایستی به سطح بالایی از دانش و اطلاعات دست یابند، علاوه برآن از کارکنان خلاق، دانش مدار با قدرت تصمیم گیری بهره مند باشند. کارکنان توانمندی که با احساس مسئولیت، خلاقیت، ابتکار، اعتماد به نفس و احساس تعلق سازمانی و توانا در کار گروهی با عملکرد خوب بتوانند در افزایش بهره وری سازمان نقش مؤثری ایفا کنند. در سازمان های نظامی با کارکنان پروازی این امر اهمیت ویژه ای دارد. به نحوی که با ظهور شبیه سازهای پروازی تمرکز سازمانهای نظامی و دفاعی دنیا بر بهره گیری از این تکنولوژی در راستای بهبود عملکرد کارکنان و کاستن هزینه های آموزشی و تلفات جانی و مالی متمرکز شده است. این موضوع در میهن ما امری نوظهور است و مستلزم توجه و تحقیق و عملگرایی بیشتری خواهد بود.
اين تحقيق در پنج فصل ارائه شده است. فصل اول به كليات تحقيق اختصاص داده شده است. در فصل دوم به منظور انتقال دانش عمومی در مورد متغیرهای پژوهش، ضمن مرور مباني نظري موضوع تحقيق، چارچوب لازم جهت حمايت از فرضيه های تحقيق عرضه مي‌شود. فصل سوم به روش‌شناسي تحقيق مي‌پردازد. در فصل چهارم داده‌هاي جمع‌آوري شده از مطالعة ميداني، مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند و در آخر فصل پنجم نتايج و پيشنهادهاي کاربردی (اجرایی) و پژوهشی در زمينة موضوع مورد بررسي عرضه مي‌گردد.
با تمام مشکلاتی که گریبانگیر محقق بود به خصوص با توجه به اینکه تحقیق در محیط نظامی انجام می شد و دسترسی به برخی از اسناد و اطلاعات با مشکل مواجه بود؛ این پژوهش برای علاقمندان خود نتایج مفیدی خواهد داشت. از طرفی با توجه به اهمیت و بدیع بودن موضوع کارشده، این پایان نامه با بررسی یک جامعه ایرانی مشارکت خود را به انجام رسانیده است. باشد که با کمک اساتید و صاحب نظران در این زمینه بتوانم تحقیقات گسترده اي را در آینده به انجام برسانم.

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مسئله 3
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4) اهداف تحقیق 6
1-5) سؤالهای تحقیق 7
1-6) فرضیه ها و مدل پژوهش `7
1-7) قلمرو زماني، قلمرو مکاني و موضوع تحقيق 9
1-8) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 9
1-8-1) شبیه ساز پروازی 9
1-8-2) آموزش شبیه ساز پروازی 10
1-8-3)توانمندسازی کارکنان 10
1-8-3-1) دانش پروازی 11
1-8-3-2) مهارت پروازی 12
1-8-3-3) نگرش پروازی 12
1-9) خلاصه 14

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه 16
2-2) سازمان، عامل انسانی و آموزش 17
2-2-1)اهمیت و ارزش عامل انسانی در سازمان 17
2-2-2) آموزش کارکنان 19
2-2-3) اهميت آموزش 20
2-2-4) روش های آموزش 22
2-2-5) عوامل مؤثر بر آموزش كاركنان 24
2-2-6) شبیه ساز پروازی 26
2-2-6-1) تاريخچه 26
2-2-6-2) آشنایی با شبيه ساز پرواز 26
2-2-6-3) انواع شبیه سازها و تعاریف آن 29
2-2-6-4) ویژگی های شبيه‌ساز پرواز 35
2-2-6-5) فناوري شبیه ساز و كاربردهاي آن در صنعت هوايي 37
2-2-6-6) اصول آموزش توسط شبيه ساز 43
2-2-7) هواپیمایی ناجا 45
2-3) ارزشیابی آموزشی 48
2-3-1) مفهوم ارزشیابی آموزشی 49
2-3-2) اهداف ارزشیابی آموزشی 50
2-3-3) رویکردهای ارزشیابی آموزشی 51
2-4) اثربخشی آموزشی 56
2-4-1) تعریف اثربخشی 57
2-4-2) مفهوم اثربخشی آموزشی 58
2-4-3) معیارهای سنجش اثربخشی آموزشی 60
2-5) توانمندسازی کارکنان 61
2-5-1) مفهوم و تعاریف توانمند سازی 62
2-5-2) اهميت و ضرورت توانمندسازي 63
2-5-3) رویکردهای توانمندسازي 65
2-6) پیشینه تحقیق 86
2-6-1) توانمندسازی و آموزش 86
2-6-2) تحقیقات داخلی 89
2-6-2-1) حوزه عمومي 89
2-6-2-2) حوزه تخصصي 92
2-6-3) تحقیقات خارجی 93
2-7) الگوی تحلیلی و مفهومی 94
2-8) خلاصه 96

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه 98
3-2) نوع و روش تحقیق 98
3-2-1) ابزار و روش گردآوری داده ها 100
3-2-2) روش آماری تجزيه و تحليل داده‌ها 100
3-3)جامعه و نمونه آماري 101
3-4) روايي و پايايي پرسشنامه 103
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 105
4-2) مشخصه‌هاي عمومي پاسخ دهندگان 105
4-2-1) درجه سازمانی 106
4-2-2) میزان تحصیلات 106
4-2-3) سن پاسخ دهندگان 107
4-3) تحلیل های تک متغیره 107
4-3-1) آموزش شبیه ساز پروازی 107
4-3-2)دانش پروازی 108
4-3-3) مهارت پروازی 109
4-3-4) نگرش پروازی 110
4-3-5) میانگین آماره‌های توصیفی برای متغیرهای پژوهش 110
4-4) تحليل‌هاي دومتغيره 111
4-5) تحليل‌هاي چند متغيره 112
4-6) آزمون فرضيه‌ها 114
4-7) خلاصه 116

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1) مقدمه 119
5-2) مروري بر چارچوب کلي تحقيق 119
5-3) يافته‌هاي پژوهش 120
5-4) فرضیه های پژوهش 123
5-5) بحث و نتيجه‌گيري 125
5-6) پيشنهادهاي تحقيق 127
5-6-1) پيشنهادهاي اجرایی 127
5-6-2) پیشنهادهای پژوهشی 128
5-7) محدودیت‌های تحقیق 129
منابع و پیوست ها 130

فهرست جداول و اشکال
شکل 1-1مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………….8
شکل 1-1 مدل کرک پاتریک………………………………………………………………………………………………10
جدول1- 1 تعریف عملیاتی متغیرها در گویه های مورد سنجش……………………………………………..13
شكل2-1 مدل کرک پاتریک………………………………………………………………………………………………55
شكل 2-2مفهوم اثربخشی آموزشی……………………………………………………………………………………..59
جدول 2- 1عوامل مؤثر بر توانمندسازي كاركنان را از نظر پيتر……………………………………………….71
جدول2-2خلاصه مدل هاي توانمند سازي بر اساس رويكردهاي توانمندسازي………………………..85
شکل 2-3 الگوی مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………..95
شکل3- 2روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..103
جدول 4- 1جدول فراواني درجه سازمانی…………………………………………………………………………..106
جدول 4- 2 جدول فراواني ميزان تحصيلات……………………………………………………………………….106
جدول 4- 3جدول فراواني سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………….107
جدول 4-4آمار‌هاي توصيفي متغير آموزش شبیه ساز پروازی…………………………………………………108
جدول 4-5آمارهاي توصيفي متغير دانش پروازی…………………………………………………………………109
جدول 4-6آمارهاي توصيفي متغير مهارت پروازی……………………………………………………………….109
جدول 4-7آمار‌هاي توصيفي متغير نگرش پروازی……………………………………………………………….110
جدول 4-8 نمره میانگین تأثیر آموزش شبیه ساز بر دانش، مهارت و نگرش پروازی………………..111
جدول 4-9نتايج آزمون همبستگي متغيرهاي پژوهش…………………………………………………………..112
جدول 4-10 نتايج حاصل از رگرسيون………………………………………………………………………………113
شکل 4-1تخمین رگرسیون خطی مدل پژوهش………………………………………………………………….114
جدول4-11نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………117

1-1) مقدمه

امروز با پیشرفت فناوری های جدید و به کارگیری سامانه های نظامی پیچیده در نیروهای مسلح به ویژه در صنعت هوانوردی تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و مجرب پروازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به موازات توسعه صنعت هوانوردی در سازمانهای هوایی، صنعت شبیه ساز پروازی از اهمیت خاصی در آموزش برخوردار می باشد.
پس ازبه وجود آمدن هواپیمای موتوردار تمرینات اولیه روی نمونه اصلی هواپیما انجام می گرفت به طوری که دانشجویان خلبانی کنترل سمتی با سکان عمودی را در تاکسی و کنترل با ELEVATORرا با پرواز کوتاه می آموختند. جنگ جهانی اول باعث توسعه این شیوه آموزش خلبانی به ویژه در کشورهای ایتالیا و فرانسه گردید. در سال 1915 یک دستگاه الکتریکی برای ضبط زمان عکس العمل برای تصحیح نوسانات در سیمولاتورها مورد استفاده قرار گرفت. سپس برای القا کردن شرایط خارجی به خلبان از قبیل بارش باران ، مه، تاریکی و … تمهیدات و وسایل کمکی در سیمولاتورها در نظر گرفته شد که این کار اولین بار توسط آلمانی ها انجام گرفت. با شروع جنگ جهانی دوم نیاز به آموزش های خلبانی برای هواپیما های جنگنده به شدت افزایش یافت. با پیشرفت صنایع هوایی در آن زمان از قبیل ملخ های با گام متغییر و ارابه های فرود متحرک و سرعت های مانور بالاتر، شبیه سازی کردن این قسمت ها در سیمولاتور اهمیت ویژه ای به خود گرفت (معظمی گودرزی، 1385، ص17). بسیاری از مطالعات نشان داده اند که می توان مهارت های کسب شده در سیمولاتورهای پروازی را با موفقیت در هواپیما ها به اجرا گذاشت. با توسعه رایانه، شبیه سازها امروزه کاربرد وسیع تری پیدا کرده اند به طوری که در بیشتر آموزش های عملی از این سامانه کمک گرفته می شود شبیه سازها توانسته اند درآموزش رانندگی و تیر اندازی با تانک، پرواز، کنترل ترافیک هوایی، رهگیری هوایی، درگیری هوایی، بمباران هوا به زمین و تیراندازی های هوا به هوا و زمین به هوا و هم چنین آموزش نگهداری سیستم های هواپیما جایگاه خاصی پیدا کنند تا جایی که می توان گفت شبیه سازها در ساده ترین آموزش های عملی تا پیچیده ترین آنها بالاخص در نیروهای مسلح کاربرد دارند.
درحال حاضر نظر به اهمیت و ضرورت شبیه ساز در بحث ارتقای سطح توانمندی کارکنان پروازی و تأثیر آن در کاهش نرخ سوانح هوایی و خسارت های جانی و مالی، هواپیمایی ناجا با وجود تنوع وسایل پرنده و گستردگی جغرافیایی مأموریت ها از این سامانه محروم می باشد.
1-2) بیان مسئله:
شتاب تغییرات و دگرگونیهای محیطی، فضای رقابتی فشرده ای را ایجاد کرده است. سازمانها برای بقا در این عرصه ناگزیر بایستی به سطح بالایی از دانش و اطلاعات دست یابند، علاوه برآن از کارکنان خلاق، دانش مدار با قدرت تصمیم گیری بهره مند باشند. کارکنان توانمندی که با احساس مسئولیت، خلاقیت، ابتکار، اعتماد به نفس و احساس تعلق سازمانی و توانا در کار گروهی با عملکرد خوب بتوانند در افزایش بهره وری سازمان نقش مؤثری ایفا کنند.
مسئولیت آموزش، یاد دادن و تغییر رفتار است. اگر آموزش به فراگیری و تحول منجر نشود، هرگز توان افزایی اتفاق نخواهد افتاد (بلانچارد،1996: 116). امروزه آموزش و توانمندسازی کارکنان به عنوان ابزاری برای اثربخشی سازمان و کسب مزیت رقابتی مورد توجه قرار می گیرد. بی شک آموزش مؤثر و نافذ یکی از ابزارهای مهم در توانمندسازی کارکنان برای رسیدن به اهداف سازمانی است. آموزش اغلب وسیله ارتباطی است که برای گروه مشخصی از افراد در نظر گرفته می شود و هدف آن توسعه مهارت ها، اصلاح رفتارها و بالا بردن سطح توانمندی این افراد است. تمرکز اصلی آموزش بر این است که چه چیزهایی باید شناخته شود. واژه آموزش از اصول مهم کاری در سازمان است و از آنجا که مهمترین بُعد این واژه، پرورش و رشد مهارت ها و تخصص های کاری است، پایه-ریزی و استمرار روند آموزش در سازمان های امروزی نقش به سزایی در تخصصی عمل کردن ودر واقع پیشرو بودن آن سازمان دارد. امروزه صنعت هوانوردی با قدمت یک صد ساله به یک ضرورت تبدیل گشته و تحولات چشمگیري به خصوص در دهه اخیر داشته است. به موازات توسعه این صنعت، شبیه ساز پروازی از اهمیت خاصی در آموزش و صنعت هوایی برخوردار شده است .یکی از راههای کاهش سوانح هوایی افزایش آموزش به وسیله شبیه سازها می باشد. شبیه ساز های پروازی تجهیزاتی هستند که کلیه مراحل پروازی را به صورت مجازی شبیه سازی می کنند، از جمله چک های قبل از پرواز ( شامل چک های بیرونی وسیله پرنده و داخل کابین وسیله پرنده می شود .) نشستن و برخاستن ( یکی از مشکل ترین مراحل پروازی می باشد و عواملی چون سرعت، درجه حرارت، وزن وسیله پرنده و… در آن تأثیر گذار است.) عکس العمل در موقع بروز اشکال و حالت اضطراری ( واکنش صحیح و درست که خلبان در موقع بروز اشکال در وسیله پرنده از خود نشان می دهد.) و… با کمک این وسیله اجرای آموزش با حداقل هزینه و ضایعات (سرمایه انسانی و تجهیزاتی ) میسر خواهد بود . و محدودیت زمانی برای آموزش آن مطرح نمی باشد .هواپیمایی ناجا برای بالا بردن سطح آموزش خلبانان و تکنسین فنی و با هدف کاهش سوانح و حفظ سرمایه های ملی ( نیروی انسانی و تجهیزات ) نسبت به اعزام کارکنان متخصص جهت آموزش با شبیه ساز به خارج کشور و در حال حاضر نیز به علت خودکفایی داخلی و بومی سازی این صنعت مهم در داخل صورت می گیرد و آموزش هاي خلباني ( بال ثابت و بالگرد ) در حوزه هاي مختلف در شرايط فعلي تحريم بسيار هزينه بر بوده و اجراي بخشي از آموزش هاي فوق به وسيله شبيه سازي متحرك هواپيماهاي مختلف جهت كاهش هزينه ها از ضروريات مي باشد. با توجه به مطالب فوق این سؤال درذهن به وجود می آید به چه میزان آموزش شبیه ساز پروازي منجر به ارتقای توانمندی کارکنان خلبان هواپیمایی ناجا می شود؟

1-3 ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
با توجه به اهمیت شبیه ساز های پروازی در سیستم های نظامی که مؤثرترین تکنولوژی آموزشی در جهت ارتقاء نظری و عملی کارکنان تحت آموزش می باشد و با نگرش به کمبود خلبان و صرف هزینه گزاف جهت تربیت و آموزش خلبان، استفاده از شبیه سازها در امر آموزش فوق العاده حیاتی می باشد .این در حالی است که استفاده از شبیه سازهای پروازی در جهان مرسوم گشته و تحقق این امر ضمن داشتن صرفه اقتصادی، به رفع مشکل تنگناهای انرژی هم در آینده کمک می نماید و ضایعات نیروی انسانی و تجهیزاتی را به حداقل ممکن می رساند. ازطرفی درصد موفقیت در عملیات ها ومأموریت های سازمانی در گرو استفاده بهینه از شبیه سازهای پروازی می باشد. امروزه در کشورهایی همانند روسیه، آمریکا و … که توانایی ساخت وسیله پرنده هم را دارد حداکثر استفاده از شبیه سازهای پروازی و حداقل استفاده از وسیله پرنده بعمل می آید. در کشور ما نیز شبیه سازهای پروازی در این خصوص می توانند نقش به سزایی در آمادگی و ارتقای سطح توانمندی خدمه پروازی داشته باشد. با توجه به موارد مطروحه، جواب دادن به سؤالات تحقیق ساده نیست و ابعاد مختلفی دارد که می بایستی مورد کنکاش و تحقیق قرار گیرد. آموزش يكي از راه هاي اصولي و منطقي هدايت تلاش هاي كاركنان و سازمان است و باعث به كارگيري استعداد هاي نهفته، تقويت قدرت تخيل، به وجود آمدن اعتماد به نفس و حس انعطاف پذيري فكري در كاركنان خواهد شد. حال با توجه به شرایط خاص و ويژه بحث آموزشي در هواپيمايي نيروي انتظامي، ريسك پذيري بالاي پرواز در حين آموزش با وسايل اصلي پرنده، صرف هزينه هاي هنگفت و … توسعه به كار گيري شبيه سازها در فرايند آموزشي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. نظر به اينكه آموزش عملي با وسايل پرنده ضمن اينكه مخاطراتي رابه همراه دارد، در فضاي عملياتي، استرس زيادي را به فراگير، استاد ومربي وارد مي نمايد كه اين استرس در كارايي واثر بخشي آموزش به طور مستقيم ويا غير مستقيم تأثير منفي خواهد گذاشت.
در پروازهاي آموزشي هوايي، نشستن وبرخواستن يكي از سرفصل هاي آموزشي است در صورتي كه قبلاً فراگير با شبيه ساز اين عمل را چندين مرتبه انجام داده باشد با اعتماد به نفس بيشتري در پرواز واقعي مي تواند اين آموزش را فراگيرد وكمترين مخاطره را خواهد داشت، در صورتي كه اين آموزش با شبيه ساز انجام نشده باشد نگراني وقوع سانحه يا رويداد به فراگير واستاد استرس فراواني را وارد خواهد كرد واحتمال بروز هرگونه سانحه با دغدغه هاي موجود آموزشي وجود خواهد داشت، آموزش وضعيت هاي اضطراري و عادی به علت مخاطرات و ريسك پذيري بالاي آن، تنها بايستي به وسيله شبيه ساز وضعيت هاي اضطراري آموزش داده شود واين آموزش ها بايد ملكه ذهن گردند تا خلبان در چنين وضعيتي در كمترين زمان وبدون فكر اقدامات لازم را به عمل آورد، در غير اين صورت سانحه اي جبران ناپذيراتفاق خواهد افتاد كه موجب تلف شدن سرمايه هاي ملي (تجهيزات و نيروي انساني) مي گردد.
با اين وجود با توجه به تحريم هاي اعمال شده توسط استكبار جهاني و محدوديت هاي منابع مالي دولت، امكان جايگزيني وسايل پرنده موجود، به سختي فراهم مي شود. از طرفي به كارگيري وسايل پرنده اصلي در امر آموزش جهت تمرين وافزايش مهارت، موجب فرسودگي و استهلاك زودرس وسايل را فراهم مي نمايد. چنانچه به كارگيري شبيه سازها در فرآيند آموزشي کارکنان پروازی بسیار حائز اهمیت می باشد. دراین تحقیق به بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر توانمندی کارکنان پروازی پرداخته خواهد شد.با اين وجود تدوین طرح و برنامه مشخصی در این خصوص لازم به نظر می رسد . امید است که نتیجه این پژوهش برای استفاده مدیران و مسؤلان در این زمینه مفید واقع شود.

• فهرست منابع
الف) منابع فارسی :
آذر، عادل. (1377)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)
ابطحی ، سید حسن. (1379) ارزشیابی برنامه های آموزشی؛ آموزش کارکنان، جلد اول، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
ابطحی، حسین، عابسی، سعید ( 1386 )، توانمندسازی کارکنان، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت – وابسته به وزارت نیرو
ابیلی، خدایار. (1382)، سیستم های توسعه منابع انسانی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی.
اسدي كرم، علیرضا (1382). تأثیر آموزش و توانمند سازی کارکنان در افزایش کیفیت تولیدات، نشریه تعاون، شماره 14.
اسکندری، مجتبی و خدائیان حجت اله، (1390)، ” بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی افسران وظیفه “، نشریه علمی ترویجی دفتر تحقیقات نیروی انسانی ناجا، سال ششم، شماره 23
بختیاری، حسین،(1390) توانمندسازی کارکنان پلیس، دفتر تحقیقات نیروی انسانی ناجا.
بزاز جزایری، سید احمد. (1379) آموزش کارکنان به عنوان ضرورتی شناخته شده در سازمانهای اداری و صنعتی آموزش کارکنان، جلد اول، تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی.
بلانچارد،کارلوس و راندولف ( 1996). مدیریت توانا سازی کارکنان، ترجمه ايران نژاد پاریزی، نشر مدیران، 1378.
بلیک، مونیکا، (1380). دورکاری برای کتابداران و اطلاع رسانان. ترجمه: نادر نقشینه. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
ترک زاده، جعفر. (1385) ارزیابی توسعه سازمانی در دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
جعفري قوشچي، بهزاد ( 1381 ). جایگاه آموزش در فرهنگ توانا سازی، تدبیر شماره 128.
حاجبي، احمد؛ فريدنيا، پيمان و ظريف، محمدصادق(1388)، “بررسي اثربخشي آموزش برآگاهي و نگرش نسبت به سوء مصرف مواد دركاركنان شركت هاي پتروشيمي پارس جنوبي” ، فصلنامه علمي تخصصي طب كار، دورة اول، شماره اول، صص 14-19
خلود، حسین. (1357)، راهنمای آموزش مستخدمان دولت ،چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
خواجه سروي، غلامرضا و اسدي، عليرضا. (1387)، نقش روحانيت و روشنفكران ديني در تغيير نگرش عمومي مردم ايران به نهضت حسيني در جريان انقلاب اسلامي، فصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامي، سال چهارم، شماره 15
خورشیدی ، عباس و ملک شاهی راد، محمدرضا. (1382) ارزشیابی آموزشی، تهران، نشر سیطرون .
دعايي، حبيب‌الله و كريم مردانه. (1377)، بهسازي منابع انساني، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.
دفت، ریچارد ال. (2000 )، مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، 1378.
رابینز، استیفن. (1376)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی‏ پارسائیان و محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رضاییان، علی. (1379)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سمت.
زارعی، خدیجه، (1384) اثربخشی آموزشی، نشریه تدبیر، شماره 166.
ساعتچی یزدی، حسین،(1379)، قانون آیین دادرسی کیفری، انتشارات مجد، چاپ اول.
سلطانی، ایرج. (1380) اثربخشی آموزش در سازمان های صنعتی و تولیدی، نشریه تدبیر، شماره 199.
سیف، علی اکبر. (1384) روانشناسی پرورشی، روانشناسی یادگیری و آموزش، چاپ چهاردهم، تهران، آگاه .
سیدجوادین، سیدرضا. (1383) مروری جامع بر نظریه های مدیریت و سازمان، تهران، نگاه دانش.
شرف الدین، سیدحسین. (۱۳77)، نگرش، ماهنامه معرفت ویژه نامه علوم سیاسی و جامعه شناسی، سال هفتم، شماره 25
شيمون، ال و دولان رندان اس شولر. (1378)، مديريت امور كاركنان و منابع انساني، ترجمۀ محمدعلي طوسي و محمدصائبي، مركز آموزش مديريت دولتي، تهران.
عباس زادگان، سیدمحمد و ترک زاده، جعفر. (1382)، نیازسنجی آموزشی در سازمانها، چاپ دوم، تهران، انتشارات شرکت سهامی ایده.
عباسیان، عبدالحسین. (1385) “اثربخشی دوره های آموزشی”، تدبیر شماره 170.
علي اكبرزاده، جواد (1386) ” تأثير به كارگيري شبيه ساز پروازي F-4 نهاجا”، تهران، پایان نامه.
غني زاده، مير يونس. (1385) “چگونگي عملكرد شبيه ساز پايه متحرك شنوك در ارتقاء سطح مهارت خلبانان هوانيروز نزاجا “، تهران، پایان نامه.
فرهي ، برزو (1384) ، معرفی الگوی توسعه توانایی های مدیریتی مورد نیاز مدیران ( نظام اداری کشور )، دانش مدیریت، شماره 68.
فخاريان، ابوالقاسم (1381) .تواناسازی کارکنان سرمایه گذاری بی جایگزین ، تدبیر شماره 129 .
قرباني زاده، وجه اله؛ خالقی نيا، شيرين.( 1388) ” نقش انتقال دانش ضمني در توانمندسازي كاركنان “، فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسين(ع)، سال اول، شماره 2، صص 85-105
قلی پور، آرین. (1386)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سمت.
کاظمی ، عباس. (1375)، طراحی الگوی اثربخشی سازمانی با تأکید بر معیارهای فرهنگ سازمانی، دانشگاه تربیت مدرس .
کاوی – استفن 1377 – انسانهای مؤثر – مترجم: مهدی قراچه داغی – نشر پیکان
کریمی، یوسف. (1377)؛ نگرش و تغییر نگرش، تهران، انتشارات نشر ارسباران، چاپ چهارم.
گریفتن، مورهد؛ رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران، انتشارات مروارید،1385، چاپ دوم.
گنجی، حمزه ( 1385) . هوش هیجانی، نشر ساوالان .
محمدی، محمد. (1380). توانمند سازی نیروی انسانی، فصلنامه مطالعات مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 31- 32.
مهرآرا، على اکبر. (1373)؛ زمینه روان شناسى اجتماعى، تهران، انتشارات مهرداد، چاپ اول.
ميركمالي، سيدمحمد؛ (1383) رهبري و مديريت آموزشي، نشر رامين، تهران.
نجفی، فاطمه. (1387) ارزشیابی برنامه درسی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه شهید بهشتی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی .
هرسي و بلانچارد(1370) مديريت رفتار سازماني، ترجمه علاقه‌بند، اميركبير، تهران.
هوی، وین.ک و میسکل، سیسل.ج، (1382) تئوری و تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی، دکتر میرمحمد عباس زادگان، ارومیه، دانشگاه ارومیه، چاپ چهاردهم .
فصل چهارم ماده 44 قانون استخدامی کشور (تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی )، پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه 1368
دستنامه شبیه ساز، گردآوری شده توسط هواپیمایی معراج، 1390

ب ) منابع انگلیسی:

Bowen, D.E. & Lawler, E.E, 1995, Empowering Service Employes. Sloan Management Dynamic, vol 26.No2, Review Summer
Bayham, W, 2002, Developing Dimension /Competency – Based Human Resource systems. Canada journal, 2002
Decenzo, David & Robbins, Stephen, Personnel Human Resource Management, prentice Hall India, 1989.
ERSTAD MARGARET (1997) EMPOWERMENT AND ORGANIZATIONAL CHANGE INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT: MCB UNIVERSITY PRESS.
Fullam Charlen & Lando Ann R , The road Empowerment : Leadership , Environment And professional Traits , Nursing Economic , Vol.16, Issue . 5 Sep 1998.
Geroy, Gary. D. Wright. Philip. C. & Anderson, Jon, 1998, Strategic performance empowerment model, Empowerment in organization journal, Vol.6 No.2.
Geisler, David, 2005.The next Level in Employee Empowerment progress, research Library core.Vol, 38.No, 6.
Jeppesen. Schweizer, “Helicopter Pilot Mannual”, 2007.
Jeppesen. “Airway Mannual”, 2012.
Jeppesen. ANNEX 3, “Metreological service for International Air Navigation”, 2005.
Malak, K.A & Kursted, H.Jr, 1996. Understanding and Using Empowerment to change Organizational Culture Industrial Management.
Nykodym, N., simonetti, R., and Welling, Barbara. (1994).” Employee Empowerment progress, Environment And professional Traits, Nursing Economic, Vol.35, Issue. 15 Sep 1996.
Quinn, Robert. E & Gretchen M. Spreitzer ,1997, The Rood to Empowerment :”seven Question every leader should consider “
Wallace, Connie M. “Measuring Changes in Attitude, Skill and Knowledge of Undergraduate Nursing Students after Receiving an Educational Intervention”, Ebay inc., 2009

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 1 =