حراج!

بررسي خواص مكانيكي پوششهاي نانوكريستالي

25,000تومان 9,000تومان

توضیحات

105 صفحه

فایل PDF

چكيده

آبكاري الكتريكي يكي از روش هاي مناسب جهت اعمال پوشش هـاي سـاده و كـامپوزيتي بـرروي فلزات مي باشد. در اين تحقيق نانو مواد، خواص، روش هاي توليد و كاربردشان مورد بررسي قـرارگرفتند. اصول آبكاري الكتريكي در اعمال پوشش هاي ساده و كامپوزيتي پايه كرم مطرح شد. مكانيزم هاي همرسوبي الكتروشيميايي گاگليمي و Celies ارائه شد. تـاثير نـوع جريـان آبكـاري و پارامترهـايجريان آبكاري بر مورفولوژي پوشش كامپوزيتي پايه كرم ارائه شد. همچنين خواص مكـانيكي پوشـش هاي ساده و كامپوزيتي پايه كرم و تاثير نوع جريان بر خواص مكانيكي اين پوشـش هـا ارائـه شـد. بـاتوجه به مطالب جمع آوري شده در اين تحقيق پوشش هاي كامپوزيتي پايه كرم نسبت به كـرم سـادهاز خواص مكانيكي بهتري از قبيل سختي، مقاومت به سايش و مقاومت به خوردگي برخوردارند.

 

 

مقدمه

از اوايل سال 1980 مطالعات وسيعي روي مواد نانو كريستالي صورت گرفت و خواص آنها با مواد ميكروكريستال مشابه مورد مقايسه قرار گرفتند. اين مـواد انقـلاب وسـيعي را در طراحـي مـواد بـرايكنترل ساختار در ابعاد اتمي به قصد اصلاح خواص مهندسي متعـدد ، بـه وجـود آورده انـد. عـلاوه بـرخصوصيات جالب فيزيكي و شيميايي اين مواد در زمينه هـاي الكتريكـي و مغناطيسـي و كاتـاليزور ورفتار خوردگي، اين دسته از مواد محدوده وسيعي از خصوصـيات عـالي مكـانيكي را نشـان مـي دهند. در مواد نانوكريستالي خصوصيات جالب مكانيكي مثل رفتـار تغييـر شـكل سـوپر پلاسـتيك دردماي نسبتا پايين و سختي فوق العاده بالا و اسـتحكام كششـي و فشـاري بـالا مشـاهده شـده اسـت.
همچنـين ديـده شـده كـه خصوصـيات خسـتگي و خـزش و داكتيليتـه ايـن مـواد متفـاوت از مـوادميكروكريستال است.
استحكام مكانيكي مواد كريستالي به مقدار زيادي به اندازه دانه وابسته بوده و با آن كنترل شـده ، كه معمولا با رابطه هال-پچ توصيف مي شود. همچنان كه اندازه دانه تا ابعاد نانو متري كاهش پيدا مي كند، تغييرات در استحكام و سختي، ديگر بطور كامل از رابطه هال-پـچ پيـروي نمـي كنـد و تعريـفعمومي از نقطه تسليم ديگر معتبر نيست و مكانيزم هاي جديدي در تغيير شكل اين مواد با دانـه ريـزدر ابعاد نانومتري نقش بازي مي كنند.
توسعه ذاتي خواص مختلف اين مواد، امكان برخورد فني بعضي از كاربردهاي مهندسـي را ايجـاد مي كند كه نياز به تحقيق و بررسي بيشتر اين مواد را اجتناب ناپذير مي كند. پوشش هاي كـرم تهيـهشده به روش لايه نشاني الكتريكي در قطعات مهندسي بسيار مهمند. پوشش كـرم بـه دليـل مقاومـتسايشي بالا و مقاومت شيميايي بالا براي حفاظت از فلز پايه در مقابل سايش ، خوردگي در دماي بـالاو كاربرد هاي تزئيني كاربرد فراواني دارد.

 

 

فصل اول

كليات

در اين تحقيق به بررسي خواص مكانيكي پوشش هاي نانو كريستالي پايه كرم توليـد شـده بـه روش آبكاري الكتريكي پرداختـه مـي شـود. جهـت اعمـال پوشـش هـاي نانوكـامپوزيتي بـه روش آبكـاريالكتريكي پارامترهاي پالس و مكانيزم هاي همرسوبي بررسي مي شود.
جهت اعمال پوشش مناسب از يك حمام با تركيبي مناسب استفاده مـي شـود. جهـت بهبـود خـواص سايشي و خوردگي پوشش از جريان پالسي استفاده مي شود زيرا در اين روش اتمهاي هيدروژن توليد شده حين فرايند آبكاري فرصت كافي براي خروج از سطح را دارند.
در اين تحقيق نحوه اعمال پوشش تركيـب حمـام و تـاثير پارامترهـاي پـالس بـر روي مورفولـوژيپوشش مورد بررسي قرار مي گيرد. در شرايط بهينه پارامترهاي پالس و تركيب حمام و افزودني ها بـهحمام بهترين پو.شش از نظر مورفولوژي سختي مقاومت به سايش و خوردگي به دست مي آيد.

 

 

فصل دوم

نانوپوششها و روشهاي توليد آنها

در طي چند دهه گذشته چندين فرآيند جديد و غير تعادلي براي بهبـود مـواد موجـود، توسـعهيافته اند. اين فرآيندها شامل فرآيند پلاسما و رسوب بخـار، آليـاژ سـازي مكـانيكي و انجمـاد سـريع از حالت مايع مي باشند. ايده اصلي در اين فرآيندها، اين است كه ماده را به يك شرايط غيـر تعـادلي بـااستفاده از فشار و ذوب كردن، انرژي مكانيكي قوي، تشعشع و يا تبخير برسانند [1].
يگانه راه تغيير يك ماده به شرايط نيمه پايدار، كاهش اندازه دانه آن به اندازه چند نـانومتر اسـتكه در اين حالت تعداد اتم هاي موجود در مرز دانه معادل و يا بيشتر از اتم هـاي درون دانـه مـي شـود .
مواد با چنين دانه هاي كوچكي، هم اكنون به عنوان مواد نانو كريستالي شناخته مي شوند و نشـان دادهشده كه داراي بسياري از خصوصيات هستند كه نسبت به مواد ميكرو كريستال بسيار بهتر مـي باشـند

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي خواص مكانيكي پوششهاي نانوكريستالي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

29 − = 25

شناسه محصول: abs00279 دسته: برچسب: ,