حراج!

بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب صاف

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه قم
دانشکده¬ی فنی و مهندسی
پایان نامه¬ی دوره¬ی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
عنوان:
بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب صاف

چکیده:

آب شستگی در اطراف سازه های موجود در مسیر جریان از موضوعاتی مهمی است که در طرح این گونه سازه ها بایستی مورد توجه قرار گیرد. به این منظور بررسی این پدیده در اطراف پایه های مدور در شرایط آب صاف مدل سازی فیزیکی آزمایشگاهی انجام شد. به این منظور از دو نوع طوقه‌‌‌‌‌ی لبه دار شامل طوقه های با لبه‌ی قائم و طوقه های با لبه‌ی مایل استفاده شد که ارتفاع لبه های استفاده شده در هر یک از این طوقه ها 0.5 cm،1.0 cm و 1.5 cm می باشد. همچنین در این تحقیق اثر ارتفاع بر کارایی طوقه های لبه دار بررسی شد که به این منظـور طوقه ها در تراز های +5 cm،+2.5 cm ،0.0 cm ،-1.5 cm و -3cm نصب شدند. در این تحقیق مشاهده شد که طوقه های لبه دار در تراز های بالاتر نسبت به طوقه¬ی بدون لبه درهمان تراز، عملکرد بهتری داشته و طوقه با لبه¬ی مایل 0.5 cm در مقایسه با سایر طوقه های لبه دار، در اکثر تراز ها بهترین عملکرد را نسبت به طوقه¬ی بدون لبه در همان تراز داشته است. تمامی آزمایش های انجام شده در این مطالعه در بخش تحقیقات رودخانه ایی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری جهاد کشاورزی انجام شده است.
کلمات کلیدی: طوقه های لبه دار ،شرایط آب صاف، آب شستگی ، پایه های مدور

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1. مقدمه ….. 2
1-2. ضرورت تحقیق ……….. 5
1-3. اهداف ………. 3
1-4. نوع تحقیق ………. 3
1-5. ساختار پایان نامه ………. 3
فصل دوم: تاریخچه تحقیق
2-1. مقدمه …….. 5
2-2. آب شستگی چیست؟ ……… 5
2-3. انواع آب شستگی …….. 5
2-4. مکانیزم های آب شستگی موضعی…….. 8
2-5.آغاز حرکت ذرات بستر ……… 10
2-5-1. روش نیروی کشش بحرانی ……….. 10
2-6. دسته بندی آب شستگی موضعی ……….. 12
2-7. دسته بندی پارامترهای موثر فرآیند آب شستگی ……… 14
2-7-1. عمق جریان …. 15
2-7-2. نسبت انقباض …….
16
2-7-3. درشتی ذرات بستر و دانه بندی …. 16
2-7-4. اندازه ذرات ………. 20
2-8. گسترش گودال آب شستگی با زمان …. 19
2-9. تشکیل ناهمواری های موجی شکل در بستر ماسه ای ‌………. 20
2-10. تعریف طوقه ………. 22
2-11. کارهای قبلی انجام شده در زمینه طوقه ها ……….. 23
2-12. معرفی چالش ها ……… 33
فصل سوم: روش تحقیق
3-1. مقدمه …….. 35
3-2.کانال ……… 35
3-3. سرعت جریان ………. 38
3-4. ثبت نقطه ماکزیمم آب شستگی و برداشت توپوگرافی گودال آب شستگی ……….. 40
3-5. پایه های پل مدل سازی شده ………. 41
3-6. ایده استفاده از طوقه های لبه دار …. 43
3-7. ماسه بستر ……. 47
3-8. آستانه حرکت ذرات بستر …. 48
3-8-1. روش دیاگرام شیلدز…. 48
3-8-2. روش فرمول های تجربی……… 52
3-8-3. آزمایش تعیین سرعت بحرانی…. 53
3-9. برنامه ریزی آزمایش ها ………. 55
3-10. روش کلی انجام آزمایش ها و جمع آوری اطلاعات ………. 56
فصل چهارم: ارائه و آنالیز نتایج
4-1. معرفی …… 59
4-2. نتایج آزمایش ها …. 59
2-4-1. پایه بدون طوقه ( پایه شاهد) …….. 61
4-2-2. پایه با طوقه بدون لبه در تراز +5 cm ……. 65
4-2-3. پایه با طوقه cm 5/0 قائم در تراز +5 cm ……. 69
4-2-4. پایه با طوقه cm1 قائم در تراز +5 cm ……….. 72
4-2-5. پایه با طوقه cm 5/1 قائم در تراز +5 cm ……….. 74
4-2-6. پایه با طوقه cm 5/0مایل در تراز +5 cm ……….. 76
4-2-7. پایه با طوقه cm 1 مایل در تراز +5 cm ……… 78
4-2-8. پایه با طوقه cm 5/1مایل در تراز +5 cm ……… 81
4-2-9. پایه با طوقه بدون لبه در تراز +2/5 cm ………. 83
4-2-10. پایه با طوقه cm 5/0 قائم در تراز +2/5 cm ……… 87
4-2-11. پایه با طوقه cm 1 قائم در تراز +2/5 cm……….. 90
4-2-12. پایه با طوقه cm 5/1 قائم در تراز +2/5 cm ……… 92
4-2-13. پایه با طوقه cm 5/0 مایل در تراز +2/5 cm ……… 97
4-2-14. پایه با طوقه cm 1 مایل در تراز +2/5 cm ……… 96
4-2-15. پایه با طوقه cm 5/1 مایل در تراز +2/5 cm …….. 98
4-2-16. پایه با طوقه بدون لبه در تراز cm0 ……… 101
4-2-17. پایه با طوقه cm 5/0 قائم در تراز 0 cm …….. 107
4-2-18. پایه با طوقه cm 1 قائم در تراز 0 cm ….. 109
4-2-19. پایه با طوقه cm 5/1 قائم در تراز 0 cm ….. 112
4-2-20. پایه با طوقه cm 5/0 مایل در تراز 0 cm …. 114
4-2-21. پایه با طوقه cm 1 مایل در تراز 0 cm ……… 117
4-2-22. پایه با طوقه cm 5/1 مایل در تراز 0 cm ……… 119
4-2-23. پایه با طوقه بدون لبه در تراز cm5/1- ……. 121
4-2-24. پایه با طوقه cm 5/0 قائم در تراز cm 5/1- ………. 127
4-2-25. پایه با طوقه cm 1 قائم در تراز cm 5/1- ……… 130
4-2-26. پایه با طوقه cm 5/1 قائم در تراز cm 5/1- ……… 132
4-2-27. پایه با طوقه cm 5/0 مایل در تراز cm 5/1- ….. 135
4-2-28. پایه با طوقه cm 1 مایل در تراز cm 5/1- ….. 137
4-2-29. پایه با طوقه cm 5/1 مایل در تراز cm 5/1- …….. 139
4-2-30. پایه با طوقه بدون لبه در تراز -3 cm ……….. 142
4-2-31. پایه با طوقه با لبه cm5/0 قائم در تراز -3 cm ……… 147
4-2-32. پایه با طوقه با لبهcm 1 قائم در تراز -3 cm ……… 150
4-2-33. پایه با طوقه با لبه cm5/1 قائم در تراز -3 cm ……… 153
4-2-34. پایه با طوقه با لبه cm 5/0مایل در تراز -3 cm ……. 155
4-2-35. پایه با طوقه با لبه cm1 مایل در تراز -3 cm …….. 158
4-2-36. پایه با طوقه با لبه cm5/1 مایل در تراز -3 cm ….. 160
4-3. آنالیز نتایج ……….. 163
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1. مقدمه …….. 170
5-2. نتیجه گیری ……… 170
5-3. پیشنهادات ………. 174
منابع …… 175

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 2-1. طبقه بندی انواع آب شستگی در اطراف پایه های پل با توجه به عمق جریان ……. 17
جدول 4-1: خلاصه ایی از عملکرد انواع طوقه ها در تراز 5 cm …… 163
جدول 4-2: خلاصه ایی از عملکرد انواع طوقه ها در تراز 2/5 cm…….. 164
جدول 4-3: خلاصه ایی از عملکرد انواع طوقه ها در تراز cm0 …… 165
جدول 4-4: خلاصه ایی از عملکرد انواع طوقه ها در ترازcm 5/1- …. 166
جدول 4-5: خلاصه ایی از عملکرد انواع طوقه ها در تراز -3 cm ……… 167

فهرست شکل ها

عنوان صفحه
شکل 2-1. نمایی از آب شستگی موضعی در اطراف یک پایه مستطیلی شکل ………. 8
شکل 2-2. نمایش الگوهای آب شستگی در اطراف یک پایه دایره ایی شکل…… 10
شکل 2-3. عمق آب شستگی نهایی در شرایط بستر فعال وآب صاف ………. 14
شکل 2-4. طرح شماتیک از نمودار عمق آب شستگی بر حسب لگاریتم زمان …. 19
شکل 2-5. نمایی از ناهمواری های موجی شکل تشکیل شده در آزمایش های آلابی ….. 21
شکل 2-6. طرح شماتیک از تاثیر طوقه بر مکانیزم های موثر بر آب شستگی …… 23
شکل 2-7. نحوه قرار گیری طوقه در اطراف پایه های مستطیلی و دایره ای ……….. 23
شکل 2-8. نمایی از گودال آب شستگی در انتهای آزمایش های تفرج نوروز(2012) ….. 32
شکل 3-1. نمایی از فلوم و قسمت کار ………. 36
شکل 3-2. نمایی از دریچه مثلثی شکل و پوینت گیج نصب شده در بالای آن ….. 37
شکل 3-3. طرح شماتیک از چینش وسایل آزمایش ……. 37
شکل 3-4. نمایی از مخزن آب و بالا دست قسمت کار……. 38
شکل 3-5. probe و قسمت دستگاه پردازش اطلاعات دستگاه سرعت سنج ….. 39
شکل 3-6. میله مدرج به همراه سنسور وقسمت پردازش دستگاه BeD profiler ……. 41
شکل 3-7. طرح شماتیک از جزئیات طوقه های استفاده شده …….. 43
شکل 3-8. نمایی از پایه مدل شده به همراه طوقه لبه دار و صفحات فلـــزی ساخته شـــده جـــهت جلوگیری از آب شستگی در ابتدای آزمایش ……. 44
شکل 3-9. طرح شماتیک از مکانیزم آب شستگی در حالتی که طوقه در ترازهای بالاتر از بســـتر قرار می گیرد ………. 44
شکل 3-10. طرح شماتیک از مکانیزم آب شســـتگی در حالتـــــی کــــه طوقه در تراز بستر قرار می گیرد …….. 45
شکل 3-11. طرح شماتیک از مکانیزم آب شستگی در حالتی که طوقه در تــرازهای پایین تر از بــستر قرار می گیرد …. 46
شکل 3-12. طرح شماتیک از مکانیزم آب شستگی در حالت استفاده از طوقه های لبه دار……. 46
شکل 3-13. منحنی دانه بندی ماسه استفاده شده به عنوان بستر …… 48
شکل 3-14. نمایی از ماله چوبی جهت تسطیح سطح بستر و سازه چوبی جهت محکم نــــگه داشتن پایه…. 57
شکل 4-1. طرح شماتیک از پایه و ناحیه اطراف آن …….. 60
شکل4-2. نمایی از خط کش تعـــــــبیه شده بر روی پایه جهــــت قرائــــــت مــــاکـــــزیمم عـمق آب شستگی ……….. 63
شکل 4-3. نمای3D surface گودال آب شستگی پایه بدون طوقه …… 64
شکل 4-4. نمای3D wireframe گودال آب شستگی پایه بدون طوقه ……… 64
شکل 4-5. نمای واقعی از گودال آب شستگی پایه بدون طوقه ….. 65
شکل 4-6. اندازه گیری طول و عرض گودال آب شستگی …… 65
شکل 4-7. نمای 3D surface گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز+5 cm) …….. 69
شکل 4-8. نمای3D surface گـــودال آب شستگی (طوقه با لبه cm5/0 قائم در تــــــراز +5 cm) ….. 71
شکل 4-9. نمای3D surface گودال آب شستگی (طوقــه با لبه cm1 قائم در تـــــراز +5 cm) ….
73

شکل 4-10. نمای3D surface گودال آب شســتگی (طوقه با لبه cm5/1 قائم در تـــــراز +5 cm) ……….

75
شکل 4-11. نمای3D surface گودال آب شســــتگی (طوقه با لبه cm5/0 مایل در تـــراز +5 cm) …… 78
شکل 4-12. نمای 3D surface گـــودال آب شستگی (طوقه با لبه cm1 مایل در تـــراز +5 cm) ……. 81
شکل 4-13. نمای 3D surface گودال آب شستـــگی (طوقه با لبه cm5/1 مایل در تـــراز +5 cm) …….. 83
شکل 4-14. نمای3D surface گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز +2/5 cm) ……… 86
شکل 4-15. نمای3D Wireframe گــــــــــــودال آب شستگی (طوقـــه بدون لبه در تراز +2/5 cm) …. 87
شکل 4-16. نمای واقعی گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز +2/5 cm) ….. 87
شکل 4-17. نمای 3D surface گودال آب شــــستگی (طوقه با لبه cm5/0 قائم در تـراز +2/5 cm) ….. 89
شکل 4-18. نمای 3D Surface گــودال آب شســـــــتگی (طوقه با لبه cm1 قائم در تراز +2/5 cm) …. 92
شکل 4-19. نمای3D surface گودال آب شـــــستگی (طوقه با لبه cm5/1 قائم در تراز +2/5 cm) ……. 94
شکل 4-20. نمای3D surface گودال آب شــــستگی (طوقه با لبه cm5/0 مایل در تراز +2/5 cm) ……. 95
شکل 4-21. نمای3D surface گودال آب شستــــگی (طوقه با لبهcm 1 مایل در تراز +2/5 cm) …….. 98
شکل 4-22. نمای3D surface گودال آب شــــستگی (طوقه با لبه cm5/1 مایل در تراز +2/5 cm) ……
101
شکل 4-23. نمای 3D surface گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز cm 0) …… 105
شکل 4-24. نمای 3D Wireframe گودال آب شســـــــــتگی (طـــــوقه بدون لبه در تــراز cm0)…….. 105
شکل 4-25. نمای واقعی گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز cm0)………. 106
شکل 4-26. نمای3D surface گودال آب شستـــــگی (طوقه با لبه cm5/0 قائم در تــراز cm0) …… 109
شکل 4-27. نمای 3D surface گودال آب شســــتگی (طوقه با لبهcm1 قائم در تـــــراز cm0)………. 111
شکل 4-28. نمای 3D surface گودال آب شســــتگی (طوقه با لبه cm5/1 قائم در تــراز cm0) …….. 113
شکل 4-29. نمای 3D surface گودال آب شستگی (طوقه با لـــبه cm5/0 مایل در تــراز cm0)……. 116
شکل 4-30. نمای3D surface گودال آب شــــستگی (طوقه با لــبهcm1 مایل در تراز cm0) ……….. 118
شکل 4-31. نمای3D surface گودال آب شــستگی (طوقه با لــبه cm5/1 مایــل در تراز cm0)……….. 121
شکل 4-32. نمای 3D surface گودال آب شســـــــتگی (طوقـــــه بـــــــدون لبـه در تــــــرازcm5/1-) ……….. 125
شکل 4-33. نمای3D Wireframe گودال آب شســــــــــتگی (طوقـــــه بدون لـــــبه در تراز cm5/1-) …. 126
شکل 4-34. نمای واقعی گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز cm5/1-)……. 126
شکل 4-35. نمای 3D surface گودال آب شـــستگی (طـوقه با لبه cm5/0 قائم در تـــــراز cm5/1-)……. 129
شکل 4-36. نمای3D surface گودال آب شســــتگی (طوقـه با لبه cm1 قائم در تـــــراز cm5/1-)……
131

شکل 4-37. نمای3D surface گودال آب شستـــــگی (طوقه با لبهcm5/1 قائم در تـــــراز cm5/1-)……

134
شکل 4-38. نمای3D surface گودال آب شســـتگی (طـوقه با لبه cm5/0 مایل در تـــــراز cm5/1-)…… 136
شکل 4-39. نمای3D surface گودال آب شـــستگی (طـوقه با لبهcm 1 مایل در تـــــراز cm5/1-)……. 139
شکل 4-40. نمای 3D Wireframe گودال آب شــستگی (طوقه با لبه cm5/1 مایل در تـراز cm5/1-) …… 141
شکل 4-41. نمای 3D surface گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز -3 cm) ……….. 146
شکل 4-42. نمای3D Wireframe گودال آب شســـــــــــــــتگی (طوقه بدون لبه در تـــــراز -3 cm)…. 146
شکل 4-43. نمای واقعی گودال آب شستگی (طوقه بدون لبه در تراز -3 cm)…. 146
شکل 4-44. نمای3D Wireframe گودال آب شــــستگی (طوقه با لبه cm5/0 قائم در تراز -3 cm) …….. 149
شکل 4-45. نمای واقعی گودال آب شستگی (طوقه بــا لبه cm5/0 قائــــــم در تـــــــراز 3 cm -)………. 150
شکل 4-46. نمای3D surface گـــــودال آب شستگی (طوقه با لبه cm1 قائم در تـــــراز -3 cm) ………. 152
شکل 4-47. نمای واقعی گـــــــــــــودال آب شستگی (طوقه با لــبه cm5/1 قائـــــم در تراز -3 cm) …… 155
شکل 4-48. نمای3D Wireframe گودال آب شـــستگی (طوقه با لبه cm5/0 مایل در تراز -3 cm) ….. 157
شکل 4-49. نمای3D surface گودال آب شــــستگی (طوقه با لبه cm1 مایل در تـــــراز -3 cm)……….
160

شکل 4-50. نمای3D surface گودال آب شستگی (طوقه با لــــبهcm 5/1 مایل در تـــــراز -3 cm) ……..

162
شکل 5-1. طرح شماتیک از برخورد جریان با لبه های مایل…. 172
شکل 5-2. طرح شماتیک از برخورد جریان با لبه های قائم ….. 172

فهرست دیاگرام ها و نمودارها

عنوان صفحه
دیاگرام 2-1. دسته بندی انواع آب شستگی (کریمیسنوف و همکاران(1987) ……. 6
دیاگرام 3-1. انواع تجهیزات به کار رفته در آزمایش های آب شستگی ……….. 35
دیاگرام 3-2. دیاگرام شیلدز ……….. 50
نمودار 2-1. تغییرات عمق آب شستگی بر حسب زمان در بالادست پـــایه دایره ای شکل با و بدون طوقه (مشاهیر و دیگران(2004)) ………. 27
نمودار 2-2. گسترش زمانی آب شستگی طوقه های با قطر متفاوت(مشاهیر و دیگران (2004))…. 28
نمودار 2-3. گسترش زمانی آب شســــتگی در اطراف تکــــیه گــــاه های پـــــایه پل با و بــدون طوقه(کایاتورک و دیگران(2004)) …. 29
پایه بدون طوقه
نمودار 4-1. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان …. 60
نمودار 4-2. نمودار لگاریتمی عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ……… 61
نمودار 4-3. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ….. 62
نمودار 4-4. نمودارلگاریتمی سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان …. 62
پایه با طوقه بدون لبه در ترازcm 5+
نمودار 4-5. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان …. 66
نمودار 4-6. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بـدون طوقه و طوقه بدون لبه ………. 67
نمودار 4-7. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ….. 67
نمودار 4-8. نمودارلگاریتمی سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان …. 67
نمودار 4-9. نمودار سرعت آب شستگی نقـــطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمــــان در دو حالت پـایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……… 68
پایه با طوقه با لبه cm5/0 قائم در تراز +5 cm
نمودار 4-10. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 70
نمودار 4-11. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 71
پایه با طوقه با لبه cm1 قائم در تراز +5 cm
نمودار 4-12. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ….. 72
نمودار 4-13. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ….. 73
پایه با طوقه با لبه cm5/1 قائم در تراز +5 cm
نمودار 4-14. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ….. 74
نمودار 4-15. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 75
پایه با طوقه با لبه cm5/0 مایل در تراز +5 cm
نمودار 4-16. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 76
نمودار 4-17. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه……. 77
پایه با طوقه با لبه cm1 مایل در تراز +5 cm
نمودار 4-18. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 79
نمودار 4-19. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 80
پایه با طوقه با لبه cm5/1 مایل در تراز +5 cm
نمودار 4-20. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 82

نمودار 4-21. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……

82
پایه با طوقه بدون لبه در تراز +2/5 cm
نمودار 4-22. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان …….. 84
نمودار 4-23. نمودار لگاریتمی عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان…… 84
نمودار 4-24. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 85
نمودار 4-25. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ………. 85
نمودار 4-26. نمودارلگاریتمی سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان……… 85
نمودار 4-27. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 86
پایه با طوقه با لبه cm5/0 قائم در تراز +2/5 cm
نمودار 4-28. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……. 88
نمودار 4-29. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ….. 88
پایه با طوقه با لبه cm1 قائم در تراز +2/5 cm
نمودار 4-30. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ….. 90
نمودار 4-31. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ….. 91
پایه با طوقه با لبه cm5/1 قائم در تراز +2/5 cm
نمودار 4-32. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …….. 92
نمودار 4-33. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ….. 93
پایه با طوقه با لبه cm5/0 مایل در تراز +2/5 cm
نمودار 4-34. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……. 95
نمودار 4-35. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 95
پایه با طوقه با لبه cm1 مایل در تراز +2/5 cm
نمودار 4-36. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …….. 97
نمودار 4-37. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ….. 97
پایه با طوقه با لبه cm5/1 مایل در تراز +2/5 cm
نمودار 4-38. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……. 99

نمودار 4-39. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……
100
پایه با طوقه بدون لبه در تراز cm0
نمودار 4-40. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان …….. 102
نمودار 4-41. نمودار لگاریتمی عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان…… 102
نمودار 4-42. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …….. 103
نمودار 4-43. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان……….. 103
نمودار 4-44. نمودارلگاریتمی سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان………. 104
نمودار 4-45. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 104
پایه با طوقه با لبه cm5/0 قائم در تراز 0 cm
نمودار 4-46. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……. 107
نمودار 4-47. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ….. 108
پایه با طوقه با لبه cm1 قائم در تراز 0 cm
نمودار 4-48. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……. 110
نمودار 4-49. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 110
پایه با طوقه با لبه cm5/1 قائم در تراز 0 cm
نمودار 4-50. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……. 112
نمودار 4-51. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 113
پایه با طوقه با لبه cm5/0 مایل در تراز 0 cm
نمودار 4-52. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …….. 114
نمودار 4-53. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 115
پایه با طوقه با لبه cm1 مایل در تراز 0 cm
نمودار 4-54. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …….. 117
نمودار 4-55. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ….. 118
پایه با طوقه با لبه cm5/1 مایل در تراز 0 cm
نمودار 4-56. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 119
نمودار 4-57. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 120
پایه با طوقه بدون لبه در تراز cm5/1-
نمودار 4-58. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان …….. 122
نمودار 4-59. نمودار لگاریتمی عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان …. 123
نمودار 4-60. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ……. 123
نمودار 4-61. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان……….. 124
نمودار 4-62. نمودارلگاریتمی سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان………. 124
نمودار 4-63. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …. 125
پایه با طوقه با لبه cm5/0 قائم در تراز cm5/1-
نمودار 4-64. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …….. 128
نمودار 4-65. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ….. 128
پایه با طوقه با لبه cm1 قائم در تراز cm5/1-
نمودار 4-66. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …….. 130
نمودار 4-67. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ….. 131
پایه با طوقه با لبه cm5/1 قائم در تراز cm5/1-
نمودار 4-68. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 132
نمودار 4-69. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه……. 133
پایه با طوقه با لبه cm5/0 مایل در تراز cm5/1-
نمودار 4-70. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 135
نمودار 4-71. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 136
پایه با طوقه با لبه cm1 مایل در تراز cm5/1-
نمودار 4-72. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه……… 138
نمودار 4-73. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه……. 139
پایه با طوقه با لبه cm5/1 مایل در تراز cm5/1-
نمودار 4-74. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …….. 140
نمودار 4-75. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایــــه بدون طوقه و طوقه بدون لبه……. 141
پایه با طوقه بدون لبه در تراز -3 cm
نمودار 4-76. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ……. 143
نمودار 4-77. نمودار لگاریتمی عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ….. 143
نمودار 4-78. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پایـــــــه بدون طوقه و طوقه بدون لبه……… 144
نمودار 4-79. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان ………. 144
نمودار 4-80. نمودارلگاریتمی سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان………. 145
نمودار 4-81. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 145
پایه با طوقه با لبه cm5/0 قائم در تراز -3 cm
نمودار 4-82. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه…….. 148
نمودار 4-83. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 149
پایه با طوقه با لبه cm1 قائم در تراز -3 cm
نمودار 4-84. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …….. 151
نمودار 4-85. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه ….. 151
پایه با طوقه با لبه cm5/1 قائم در تراز -3 cm
نمودار 4-86. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه……… 153
نمودار 4-87. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه……. 154
پایه با طوقه با لبه cm5/0 مایل در تراز -3 cm
نمودار 4-88. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه…….. 156
نمودار 4-89. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …… 157
پایه با طوقه با لبه cm1 مایل در تراز -3 cm
نمودار 4-90. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …….. 158
نمودار 4-91. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه……. 159
پایه با طوقه با لبه cm5/1 مایل در تراز -3 cm
نمودار 4-92. نمودار عمق آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پـــــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه …….. 160
نمودار 4-93. نمودار سرعت آب شستگی نقطه B (نقطه مبنا) بر حسب زمان در دو حالت پــــایه بدون طوقه و طوقه بدون لبه…….
161
نمودار 4-94. حجم گودال آب شستگی با استفاده طوقه های مختلف در تراز های مختلف….. 168
نمودار 4-95. ماکزیمم عمق آب شستگی با استفاده طوقه های مختلف در تراز های مختلف.. 168

فصل اول
کلیات

مقدمه

آب شستگي در اطراف پايه هاي پل هايي كه بر روي رودخانه ها قرار گرفته اند با توجه به شرايط رودخانه ها بيشتر در حالت جریان یکنواخت (در شرايط معمولي و جريان عادي رودخانه) و يا در شرايط جریان غیر یکنواخت (در شرايط سيلاب و يا در مكان هايي كه مسير رودخانه عوض مي شود) رخ مي دهد. تاكنون تحقيقات بسيار زيادي در زمينه فرآيند آب شستگي انجام شده است. بسياري از اين تحقيقات در زمينه هاي شناسايي مكانيزم هاي موثر بر فرآيند آب شستگي، تعيين عمق آب شستگي در حالت تعادل ، زمان بندي آب شستگي، بررسي عوامل موثر مختلف بر آب شستگي از قبيل اندازه و نوع خاك بستر، رژيم جريان(آب صاف یا بستر فعال ) سرعت جريان، اندازه پايه هاي پل، شكل پايه ها و … انجام شده است.
1-2. ضرورت تحقیق
با توجه به پتانسيل تخريب پل ها در اثر آب شستگي و هزينه هاي مالي و جاني آن، تلاش براي فهم فرآيند آب شستگي و روشهای مقابله با آن امری ضروري به نظر مي رسد. تخمـين عمق آب شستگي پايه یک پل کمتر از مقدار واقعی منجر به تخريب آن مي شود در حاليكه تخمين بيش از حد آن نیز منجر به تحميل هزينه هاي بالاتر براي ساخت پل مي شود[1].
در ايالات متحده فاكتورهاي هيدروليكي متعددي از قبيل ناپايداري جريان، رسوب گذاري و رسوب برداري بستر در بلندمدت،آب شستگي كلی ، آب شستگي موضعی و حركت جانبي ذرات بستر به عنوان عوامل اصلي براي 60% از خرابي هاي سـازه اي پل در آمريكا شناخـته شده است[19]. حادثه مصيبت بار فروپاشي پل U.S.51 كه بر روي رودخانه هتچی واقع شده بود، منجر به مرگ 8 نفر شد[19]. در اثر تخريب پل واقع بر رودخانه آریو پاساژرو واقع در كاليفرنيا كه در زمان رخداد يك سيل بزرگ به وقوع پيوست 7 نفر كشته شدند[19].
1-3. اهداف
هدف اصلي در اين تحقيق بررسي اثر طوقه های لبه دار در كاهش عمق آب شستگي موضعی در اطراف پایه های مدور و در شرایط آب صاف مي باشد. براي اين منظور ابتدا يك بار آزمايشات با شرايط مذكور براي پايه مدور بدون طوقه انجام مي شود سپس در مرحله دوم آزمايشات عيناً براي پايه هاي مدور با طوقه بدون لبه انجام مي شود و در مرحله سوم آزمایشات برای طوقه های لبه دار انجام خواهد شد. در هرآزمايش عمق آب شستگي اندازه گيري خواهد شد تا درصد تغییر ماکزیمم عمق آب شستگي نسبت به طوقه بدون لبه بدست آيد. همچنين آزمايشات برای طوقه های نصب شده ارتفاع هاي متفاوت نسبت به بستر و با ارتفاع لبه های متفاوت و با زاویه های متفاوت نسبت به طوقه انجام مي شود تا اثر این سه پارامتر بر عمق آب شستگی بررسی شود.
1-4. نوع تحقیق
تحقيق ارائه شده عنوان رساله کارشناسی ارشد دپارتمان سازه های هیدرولیکی دانشگاه قم می باشد که بر اساس آزمايشاتي است كه درآزمايشگاه مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب خیز داری وزارت جهاد کشاورزی واقع در تهران و با استفاده از يك مدل فيزيكي، مي باشد.
1-5. ساختار پایان نامه
این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل می باشد که درفصل اول کلیات مبحث آب شستگی موضعی آورده شده است. در فصل دوم تحقیقاتی که توسط ساير محققين در زمينه استفاده از طوقه ها در كاهش عمق آب شستگي انجام شده است تشریح شده و در فصل سوم روش انجام آزمايشات و وسايل به كار رفته در آزمايشات توضيح داده شده است. ارائه و آنالیز نتایج در فصل چهارم بیان شده و در فصل پنجم با توجه به نتایج به دست آمده نتیجه گیری شده است.

فصل دوم

تاریخچه تحقیق

2-1. مقدمه
تاكنون مقالات وكتاب هاي زيادي راجع به آب شستگي موضعی كه در خاك هاي غير چسبنده در اطراف پايه هاي يك پل اتفاق مي افتد، به چاپ رسيده است. در اين فصل سعي بر خلاصه كردن مطالب راجع به آب شستگي موضعی در خاك هاي غير چسبنده و چگونگی توسعه آب شستگي در طول زمان و همچنين روش هاي كاهش آب شستگي موضعی در پايه هاي پل مي باشد.
2-2. آب شستگي چيست؟
برازرز و همکاران(1977) آب شستگي را اين گونه تعريف كرده اند: آب شستگي يك پديده طبيعي است كه در اثر جريان آب در رودخانه ها و جويبارها به وجود مي آيد. اين پديده نتيجه اثر فرسايشي آب مي باشد كه مواد و مصالح را از بستر و كناره هاي رودخانه ها و همچنين از اطراف پايه هاي پل و تكيه گاه هاي آن ها مي شويد و در جاهاي ديگر از رودخانه قرار مي دهد.
کریمیسینوف و همکاران(1987) بــــيان مي كنــــــندكه آب شستگي به معناي پايين رفتن سطح بستر رودخانه بوسيله فرسايش آب مي باشد كه اين فرآيند تا رسيدن به فونداسيون سازه هاي رودخانه اي و در نتيجه تخریب آن ها ادامه می‌یابد.
به مقدار پايين رفتگي سطح بستر رودخانه (نسبت به قبل از رخداد آب شستگي) عمق آب شستگي گفته می‌شود. گودال آب شستگي به حفره تو رفتگي كه پس از حركت ذرات بستر به وسيله جريان آب به جا مي ماند گفته می‌شود.
2-3. انواع آب شستگي
به طور كلي آب شستگي به سه نوع تقســـيم می‌شود كه شـــــامل آب شستـــگي كلي، آب شستگي انسدادي و آب شستگي موضعی تقسيم می‌شود.
کریمیسینوف و همکاران(1987) در يك تقســيم بــــندي ديگــــر آب شســتگي را به دو نوع كلي آب شستگي كلی و آب شستگي ناحیه ایی تقسيم بندي کرده است که این تقسیم بندی در دیاگرام 2-1 نشان داده شده است.

دیاگرام 2-1: دسته بندی انواع آب شستگی به وسیله کریمیسینوف(1987)
آب شستگي كلی
اين نوع از آب شستگي باعث تغيير در ارتفاع و تراز بستر رودخانه بخاطر علل انساني يا طبيعي و همچنین باعث پايين رفتن پروفيل طولي در كل رودخانه می‌شود. اين نوع از آب شستگي در اثر تغيير در رژيم رودخانه به وجود مي آيد. همان طور كه از دياگرام 2-1 پيداست آب شستگي كلي به دو نوع طولاني مدت وكوتاه مدت تقسيم می‌شود كه آب شستگي كوتاه مدت در اثر يك يا چند سيلاب نزديك به هم و در مدت زمان كوتاه به وقوع مي پيوندد در حاليكه آب شستگي طولاني مدت در زمان طولاني تر (معمولاً در حدود چند سال) به وقوع مي پيوندد و شامل فرسايش سواحل كناري رودخانه می‌شود.
آب شستگي ناحیه ایی
بر خلاف آب شستگي كلي، آب شستگي ناحیه ایی در اثر حضور پل يا هر سازه دريايي و رودخانه اي ديگر به وجود مي آيد. اين نوع آب شستگي به دو نوع آب شستگي انسدادي و آب شستگي موضعي تقسيم می‌شود.
آب شستگي انسدادی
اين نوع آب شستگي در اثر تنگ شدگي جریان ( كه ممكن است بصورت طبيعي يا در اثر فعاليت هاي انساني به وجود آيد) رخ مي دهد. در اثر اين تنگ شدگي فضايي كه جریان آب مي تواند از آن عبور كند كاهش می‌یابد و در نتيجه سرعت متوسط جریان آب افزايش می‌یابد. در اثر اين افزايش سرعت، نيروي فرساينده اي كه از طرف جریان آب به بستر وارد می‌شود افزايش می‌یابد در نتيجه بستر رودخانه تحت فرسايش قرار می‌گیرد و سطح آن پايين تر مي رود. آب شستگی در اطراف پایه های پل که بر روي بستر رودخانه قرار مي گيرند نمونه خوبي از آب شستگي انسدادي مي باشند.
آب شستگي موضعی
اين نوع از آب شستگي به فرسايش قسمتي از بستر رودخانه كه در مجاورت پايه پل قرار گرفته است اطلاق می‌شود. در اثر برخورد جريان آب با پايه پل، شتاب جريان آب افزایش می یابد و باعث به وجود آمدن گرداب هاي كوچك می‌شود که در اثر تشكيل اين گردابه ها ذرات از اطراف پايه هاي شسته می‌شوند و آب شستگی موضعی به وجود می آید. آب شستگي در مجاورت پايه هاي پل نمــونه خوبي از آب شســتگي موضعی مي باشد كه در شكل 2-1 اين نوع از آب شستگي به وضوح نمايان مي باشد.
از آنجايي كه موضوع اصلي اين تحقيق راجع به آب شستگي موضعي می باشد، اين نوع از آب شستگي در قسمت هاي بعدي بيشتر مورد بررسي قرار می‌گیرد. در ادامه اين رساله منظور از آب شستگي، آب شستگي موضعي مي باشد.

شکل 2-1: نمایی از آب شستگی موضعی در اطراف یک پایه مستطیلی شکل(آلابی(2006))
2-4. مكانيزم هاي آب شستگي موضعی
بر اساس تحقيقات انجام گرفته مكانيزم هاي اصلي كه باعث به وجود آمدن آب شستگي درپایه هاي پل می‌شود شامل جريان رو به پايين (كه در وجه بالا دست پايه پل رخ مي دهد) و گردابه ها (كه در بستر تشكيل می‌شوند) مي باشد.[28]گردابه ها به دو گونه گردابه های پشت پایه و ورتکس نعل اسبی تقسيم می شوند كه هر يك به تفصيل توضيح داده می‌شوند.
زماني كه پايه يك پل در رودخانه و يا پايه يك سازه دريايي در ساحل دريا قرار می‌گیرد، جريان آب هر چه قدر به پايه نزديك تر می‌شود سرعت آن كاهش می‌یابد تا هنگامی‌که به وجه بالادست پايه برخورد مي كند و سرعت آن به صفر مي رسد كه نتيجه آن افزايش فشار در وجه بالادست پايه مي باشد. افزايش فشار در نقاط نزديك به سطح بيشتر از افزايش فشار در نقاط نزديك به بستر مي باشد چون كاهش سرعت جريان در نقاط نزديك به سطح آب بيشتر از كاهش سرعت در نقاط نزديك به بستر مي باشد. علت این امر شكل پروفيل سرعت جريان آب مي باشد كه در نقاط نزديك به سطح سرعت جريان آب بيشتر از نقاط نزديك به بستر مي باشد. به عبارت ديگرهمان طور كه سرعت جريان از بالا به پايين كاهش می‌یابد فشار ايستايي هم متناظراً از بالا به پایین كاهش می‌یابد كه اين به معناي به وجود آمدن يك گراديان فشار رو به پایین مي باشد كه در اثر اين گراديان فشار يك جت آب قائم رو به پايين تشكيل می‌شود. در نتيجه برخورد جت به وجود آمده با بستر رودخانه يك گودال در اطراف پايه پل به وجود مي آيد که به گودال آب شستگی معروف است. برخورد جريان رو به پايين با بستر مكانيزم اصلي ايجاد آب شستگي مي باشد[23]. در شكل 2-2 الگوهاي آب شستگي دراطراف يك پايه دايره اي شكل به نمايش در آمده است. همان طور كه در شكل نشان داده شده است يك حركت گردابي قوي ذرات را از اطراف پايه پل به آرامي دور می کند[20]. زمانيكه جريان رو به پايين به بستر مي رسد شروع به ايجاد حفره اي در نزديكي پايه مي كند. در اثر برخورد جریان رو به پایین با جريان نزديك شونده به سمت پايه، يك سيستم گردابي به وجود مي آيدکه با گذشت زمان از بالادست پايه و از طريق طرفين پايه به سمت پايين دست كشيده می‌شودکه بخاطر شباهتش به نعل اسب به ورتکس نعل اسبی معروف است. پس ورتکس نعل اسبی نتيجه جدايي جريان در بالادست حفره آب شستگي (كه بوسيله جریان رو به پایین ايجاد شده است) مي باشد. نقش اصلي ورتکس نعل اسبی انتقال ذرات جدا شده از بستر به پايين دست پايه پل مي باشد. ورتکس نعل اسبی نتيجه پديده آب شستگي مي باشد و نه دلیل به وجود آمدن آن.[3] هر چه قدر عمق گودال آب شستگي بيشتر می‌شود قدرت ورتکس نعل اسبی کاهش می‌یابد كه در نتيجه باعث كاهش سرعت جدایی رسوبات از بستر پايه پل می‌شود. همان طور كه در شكل 2-2 نمايش داده شده است علاوه بر ورتكس نعل اسبي كه در پيرامون بستر پايه پل اقدام به جابجايي ذرات بستر مي كند، گردابه هايي در پايين دست پايه پل نيز اقدام به جابجايي ذرات بستر مي كنند كه به اين گردابه ها،گردابه های پشت پایه گفته می‌شود. گردابه های پشت پایه در نتيجه جدايي جريان در سمت چپ و راست پايه پل به وجود می‌آیند. گردابه های پشت پایه پايدار نمی‌باشند و متعاقباً از يك سمت پايه به سمت ديگر آن منتقل می‌شوند. به اين نكته بايد توجه شود كه ورتکس نعل اسبی و گردابه های پشت پایه دو مکانیزم اصلی در فرسایش ذرات بستر می‌باشند.

شکل 2-2: نمایش الگوهای آب شستگی در اطراف یک پایه دایره ایی شکل (آلابی (2006))
قدرت گردابه های پشت پایه با دور شدن و فاصله گرفتن از پايه پل به شدت كاهش می‌یابد به طوری که از یک فاصله معين به بعد ذرات شسته شده بارگذاري می‌شوند[34].
2-5. آغاز حركت ذرات بستر
اطلاع از شرايط هيدروليكي كه در آن ذرات بستر با يك اندازه معلوم در آستانه فرسايش و جابجايي قرار می‌گیرند در مطالعات مربوط به آب شستگي از اهميت خاصي برخوردار است. به اين شرايط، آستانه حركت ذرات گفته می‌شود. بيشترين عمق آب شستگي در شرايط جريان آب صاف زماني حاصل می‌شود كه ذرات در آستانه حركت يا فرسايش قرار بگيرند. مرسوم است كه نوع آب شستگي موضعي بر اساس اينكه آيا ذرات بستر در بالادست پايه پل در حالت سكون قرار دارند يا خیر تعیین می‌شود كه در اين زمينه آستانه فرسايش ذرات نقش مهمي را بازي می‌کند. روش های مختلفی برای تعیین آستانه حرکت ذرات وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به روش نیروی کششی بحرانی اشاره کرد.
2-5-1. روش نيروي كششي بحراني
در اين روش نيروي كششي اعمال‌شده از طرف جريان آب بر بستر كانال به عنوان تنها عامل حركت ذرات بستر در نظر گرفته می‌شود. هنگامی‌که تنش برشي در بستر با تنش برشي بحراني برابر شود، ذرات منفرد در بستر در آستانه حركت قرار می‌گیرند. اين روش به طور گسترده توسط محققين استفاده شده است چون نسبت به روش هاي ديگر نتايج معقول تر و قابل اعتماد تري مي دهد. در زير اين روش به تفصيل توضيح داده می‌شود[16].
پارامترهاي اصلي تاثير گذار بر آستانه حركت ذرات در تراز بستر رودخانه شامل: چگالي ذرات (ρ_s)، دماي آب (T)، چگالي آب (ρ)، شتاب جاذبه (g)، ويسكوزيته سينماتيكی آب(ν)، سرعت ميانگين جريان (u)، عمق جريان (y0)، زبري ذرات (ks) و تنش برش بحراني (τ_c) مي باشند[5]. همان طور كه گفته شد هنگامی‌که تنش برشي در بستر رودخانه به تنش برشي بحراني برسد (τ_c) ذرات منفرد بستر در آستانه حركت قرار مي گيرند. تنش برشي بحرانی از دياگرام شيلدز به طور غير مستقيم بدست مي آيد. براي این منظورابتدا نسبت تنش برشي بحراني بدون بعد را مي توان از دياگرام شيلدز (با توجه به شرايط جريان مثل درجه حرارت، وزن مخصوص و قطر متوسط ذرات بستر) تعيين كرد سپس از روی این نسبت تنش برشی بحرانی بدست می آیدکه برای این کـار ابتــــدا پارامتــــر 2-1 را كــــــه در
(1975) Sedimentation Manual ASCE آمده را بدست آوريم :
d_50/υ (0/1(γ_s/γ-1)g d_50 )^(1/2) (1-2)
اين پارامتر به صورت دسته اي از خطوط موازي در دياگرام شيلدز ظاهر می‌شود.[5] با داشتن مقدار پارامتر 2-1،τ_* به طور مستقيم از دياگرام شيلدز محاسبه می‌شود. سپس τ_c از رابطه زير محاسبه می‌شود:
τ_c=τ_* (γ_s-γ)d_50 (2-2)
كه در آن d_50 قطر متوسط ذرات بستر، γ_s وزن مخصوص ذرات و γ وزن مخصوص آب مي باشند. سرعت برشي بحراني u_(*c ) از فرمول زير محاسبه می‌شود :
u_(*c)=√(τ_c/ρ) (3-2)
همچنين u_(*c) مي تواند از فرمول زير محاسبه شود:
u_(*c)=0/0115+0/0125 〖d_50〗^(1/4) 0/1 mm<d_50<1 mm (4-2)
u_(*c)=0/0305〖d_50〗^(0/5)+0/0065 〖d_50〗^(-1) 1 mm<d_50<100 mm (5-2)
سرعت بحراني متناظر با u_(*c) (u_c) كه به عمق جريان بستگي دارد مي تواند با استفاده از معادله سرعت ميانگين نيمه لگاريتمي زيركه براي يك بسترزبرارائه شده است[8] بدست آيد:
u_c/u_(*c) = 5/75 log⁡〖y_0/k_s +6〗 (2-6)
به نسبت هاي u/u_c ,u_*/u_(*c) شدت جريان گفته می‌شود كه عامل تعيين كننده در آغاز حركت (آستانه حركت) ذرات بستر مي باشد. u_* سرعت برشي جريان وu سرعت متوسط جريان مي باشد وk_s زبري ذرات بستر ناميده می‌شود كه برابر با 〖2d〗_50 مي باشد.
2-6. دسته بندي آب شستگي موضعي
چابرت و انگلدینگر(1956) دو نوع اصلي آب شستگي موضعي در اطراف يك پايه پل و بر اساس قدرت انتقال و فرسايش ذرات بستر بوسيله جريان نزديك شونده به سمت پايه را شناسايي كردند و آنها را شرايط آب صاف و شرايط بستر فعال نامگذاري كردند. اين دسته بندي شرايط جريان بستگي به قدرت جريان نزديك شونده به پايه در انتقال ذرات بستر از يك نقطه به نقطه ديگر دارد[7]. شرايط آب صاف به حالتي اطلاق می‌شودكه در آن ذرات بستر بوسيله جريان شسته نمی‌شوند و يا حالتي كه ذرات از ناحيه گودال آب شستگي برداشته می‌شوند ولي بوسيله جريان نزديك شــونده بــه پايه، اين گودال مجدداً پر نمی‌شود[24]. به طور مشابه اتما و رادکیوی(1983) آب شستگي موضعي در شرايط آب تميز را اين گونه تعريف كردند كه ذرات بستر در سمت بالادست پايه پل در حركت نمي باشد. از سوي ديگر شرايط بستر فعال به حالتي اطلاق می‌شود كه يك جابجايي كلي از ذرات بستر بوسيله جريان انجام می‌شود و گودال آب شستگي به طور پيوسته بوسيله جريان نزديك شونده با ذرات بستر پرمی شود[11]. در شرايط آب صاف ماكزيمم عمق آب شستگي زماني فرا مي رسد كه جريان ديگر توانايي بلند كردن ذرات بستر را از گودال آب شستگي نداشته باشد[2]. در شرايط بستر فعال عمق آب شستگي در حالت تعادل زمانی فرا مي رسد كه در طول يك زمان مشخص مقدار ذرات شسته شده از گودال آب شستگي با تعداد ذراتي كه بوسيله جريان نزديك شونده در داخل گودال آب شستگي قرار مي گيــــرند برابر باشد[24]. توسعه ماكزيمم عمق آب شستگي در شرايط آب صاف و عمق آب شستگي در شرايط بستر فعال با توجه به زمان در شكل 2-3 نمايش داده شده است. در بسترهاي درشت دانه (ماسه ها وشن ها)آب شستگي موضعي در حالت تعادل در شرايط بستر فعال به سرعــت حاصل می‌شود سـپس در پاسخ به تغییر حالت هاي بستر نوسان مي كند. ولي از سوي ديگر گودال آب شسـتگي متعادل در شرايط آب صاف در مدت زمان طولاني تري حاصل می‌شود[33].

شکل 2-3: عمق آب شستگی نهایی در شرایط آب صاف و بستر فعال(رادکیوی و همکاران (1983))
شرايط آب صاف زماني رخ مي دهد كه سرعت متوسط جريان از سرعت آستانه حركت ذرات بستر كوچكترباشد يعني uu_c باشد. ماكزيمم عمق آب شستگي در شرايط آب صاف هنگامي رخ مي دهد كه u≅u_c باشد. ماكزيمم عمق آب شستگي در شرايط آب صاف نسبت به شرايط بستر فعال در مدت زمان طـولاني تـري رخ مي دهـــد. براساس ریچارد سون و دیویس(1995) ماكزيمم عمق آب شستگي در شرايط آب صاف براي يك پايه پل نسبت به عمق آب شستگي تعادل در شرايط بستر فعال ده درصد بيشتر مي باشد. همان طور كه از شكل 2-3 معلوم است چون عمق آب شستگي متعادل به صورت مجانبي با زمان تعيين می‌شود مدت زمان طولاني نياز است تا گودال آب شستگي متعادل شكل گيرد.
2-7. پارامترهاي موثر بر فرآيند آب شستگي

منابع

1. Alabi, P. D. (2006). “Time development of local scour at a bridge pier fitted with a collar.” Master’s degree thesis, Univ. of Saskatchewan,Saskatoon, Saskatchewan, Canada.

2. Breusers, H.N.C., Nicollet, G. and Shen, H.W. 1977. Local scour around cylindricalpiers. Journal of Hydraulic Research, 15(3): 211-252.

3. Breusers, H.N.C. and Raudkivi, A.J. 1991. Scouring – Hydraulic structures design manual. IAHR, A.A. Balkema, Rotterdam, 143 p.

4. Chabert, J. and Engeldinger, P. 1956. Etude des affouillements autour des piles de points (Study of scour at bridge piers). Bureau Central d.Etudes les Equipmentd.Outre-Mer, Laboratoire National .Hydraulique, France.

5. Chang, H.H. 1988. Fluvial processes in river engineering. John Wiley & Sons, 432 p.
6. Cheremisinoff, P.N., Cheremisinoff, N.P. and Cheng, S.L. 1987. Hydraulic mechanics 2. Civil Engineering Practice, Technomic Publishing Company, Inc., Lancaster,Pennsylvania, U.S.A. 780 p..

7. Chiew, Y.M. and Melville, B.M. 1987. Local scour around bridge piers. Journal of Hydraulic Research, IAHR, 25(1): 15-26.

8. Chiew, Y.M. and Lim, F.H. 2000. Failure behaviour of riprap layers at bridge piers under live-bed conditions. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 126(1): 43-55.
9. Dargahi, B. 1990. Controlling mechanism of local scouring. Journal of HydraulicEngineering, ASCE, 116(10): 1197-1214.

10. Defanti, E., Di Pasquale, G., and Poggi, D. (2010). “An experimental studies of scour at bridge piers: Collars as a countermeasure.” Proc., 1st
IAHR European Congress, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK.

11. Dey, S. 1999. Time-variation of scour in the vicinity of circular piers. Water &Maritime Engineering Journal, Proceedings of the Institution of Civil Engineers,Thomas Telford Journals, London, 136(2): 67-75, Paper 11426, June.

12. Dey, S., Sumer, B. M., and Fredsøe, J. (2006). “Control of scour at vertical circular piles under waves and current.” J. Hydraul. Eng., 132(3),
270–279.

13. Dey; Anders Helkjær; B. Mutlu Sumer; and Jørgen Fredsøe_2011_‘‘Scour at Vertical Piles in Sand-Clay Mixtures under Waves” JOURNAL OF WATERWAY, PORT, COASTAL, AND OCEAN ENGINEERING © ASCE, NOVEMBER/DECEMBER 2011,324-331

14. Ettema, R. 1980. Scour at bridge piers. PhD Thesis, Auckland University, Auckland,New Zealand.

15. Fotherby, L.M. and Jones, J.S. 1993. The influence of exposed footings on pier scour depths. Proceeding of Hydraulics Conference, ASCE, New York: 922-927.

16. Garde, R.J. and Ranga-Raju, K.G. 1985. Mechanics of sediment transportation and alluvial stream problems. John Wiley & Sons, 618 p.

17. Kayaturk, S.Y., Kokpinar, M.A. and Gogus, M. 2004. Effect of collar on temporal development of scour around bridge abutments. 2nd International Conference on scour and erosion, IAHR, Singapore, 14-17 November, 7 p.

18. Kumar, V., Ranga Raju, K. G., and Vittal, N. (1999). “Reduction of local scour around bridge piers using slots and collars.” J. Hydraul. Eng.,125(12), 1302–1305.

19. Lagasse, P.F. and Richardson, E.V. 2001. ASCE compendium of stream stability and bridge scour papers. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 127(7): 531-533.

20. Lauchlan, C.S. and Melville, B.W. 2001. Riprap protection at bridge piers. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 121(9): 635-643.

21. Mashahir, M. B., Zarrati, A. R., and Mokallaf, E. (2010). “Application of riprap and collar to prevent scouring around rectangular bridge piers.”J. Hydraul. Eng., 136(3), 183–187.

22. Mashair, M.B., Zarrati, A.R. and Rezayi, A.R. 2004. Time development of scouring around a bridge pier protected by collar. 2nd International Conference on Scour andErosion, ICSE-2, Singapore, 8 p.

23. Melville, B.W. and Raudkivi, A.J. 1977. Flow characteristics in local scour at bridge piers. Journal of Hydraulic Research. IAHR, 15(1):373-380.

24. Melville, B.W. 1984. Live bed scour at bridge piers. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 110(9): 1234-1247.

25. Melville, B.W. and Hadfield, A.C. 1999. Use of sacrificial piles as pier scour countermeasures. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 125(11): 1221-1224.

26.Melville, B.W. and Chiew, Y.M. 1999. Time scale for local scour at bridge piers.Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 125(1): 59-65.
27..Melville, B.W. and Coleman, S.E. 2000. Bridge scour. Water Resources Publications,LLC, Colorado, U.S.A., 550 p.
28.. Muzzammil, M., Gangadharaiah, T. and Gupta, A. K. 2004. An experimentalinvestigation of a horseshoe vortex induced by a bridge pier. Water Management Journal, Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Thomas Telford Journals, London.157 (2): 109-119. Paper 13904, June 2004.
29.. Oliveto, G. and Hager, W.H. 2002. Temporal evolution of clear-water pier and abutment scour. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE. 128(9): 811-820.
30.. Oliveto, G. and Hager, W.H. 2005. Further results to time-dependent local scour at
bridge elements. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE. 131(2): 97-105.
31.. Raudkivi,A.J. and Ettema, R. 1977a. Effect of sediment gradation on clear-water scour and measurement of scour depth. Proc. 17th Congress IAHR, Baden-Baden 4, pp. 521-527.
32. . Raudkivi,A.J. and Ettema, R. 1977b. Effect of sediment gradation on clear-water scour and measurement of scour depth. Journal of the Hydraulics Division, ASCE, 103 (HY10): 1209-1213.

33. Raudkivi, A.J. and Ettema, R. 1983. Clear-water scour at cylindrical piers. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 109(3): 339-350.

34. Richardson, E.V. and Davies, S.R. 1995. Evaluating scour at bridges. Rep. No. FHWAIP-90-017 (HEC 18), Federal Administration, U.S. Department of Transportation, Washington, D.C.

35. Shen, H.W. and Schneider, V.R. 1969. Local scour around bridge piers. Journal of the Hydraulics Division, Proceedings of the American Society of Civil Engineers, 95(6): 1919-1941.

36. Singh, C.P., Setia, B. and Verma, D.V.S. 2001. Collar-sleeve combination as a scour protection device around a circular pier. Proceedings of Theme D, 29th Congress on Hydraulics of Rivers, Water Works and Machinery, Chinese Hydraulic Engineering Society, Beijing, China. September 16-21, 202-209.

37. Sumer, B.M., Christiansen, N. and Fredsoe, J. 1993. Influence of cross-section on wave scour around piles. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering.ASCE, 119(5): 477-495.

38. Sumer, B. M., and Fredsøe, J. (1990). “Scour below pipelines in waves.”J. Waterway, Port, Coastal, Ocean Eng., 116(3), 307–323.

39. Sumer, B. M., Hatipoglu, F., and Fredsøe, J. (2007). “Wave scour around apile in sand, medium dense, and dense silt.” J. Waterway, Port, Coastal

40. Tafarojnoruz, A. (2010). “Flow-altering countermeasures against local
scour at bridge piers.” Ph.D. dissertation, Facoltà di Ingegneria, Università della Calabria, Rende (CS), Italy.

41. Tanaka, S. and Yano, M. 1967. Local scour around a circular cylinder. Proceedings,12th IAHR Congress, Colorado State University, Colorado, U.S.A., Published by IAHR, Delft, The Netherlands. Vol. 3, September 11-14.

42. Thomas, Z. 1967. An interesting hydraulic effect occurring at local scour. Proceedings,12th IAHR Congress, Colorado State University, Colorado, U.S.A., Published byIAHR, Delft, The Netherlands, Vol. 3, September 11-14.

43. Whitehouse, R.J.S. 1998. Scour at marine structures : A manual for practical applications. Thomas Telford publications, Thomas Telford Ltd, 1 Heron Quay,
London, United Kingdom. 198 p.
44. Zarrati, A.M., Gholami, H. and Mashahir, M.B. 2004. Application of collar to control scouring around rectangular bridge piers. Journal of Hydraulic Research, IAHR, 42(1):97-103.

45. Zarrati, A.M., Nazariha, M. and Mashahir, M.B. 2006. Reduction of local scour in thevicinity of bridge pier groups using collars and riprap. Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 132(2): 154-162.

The University of Qom
Faculty of technical and engineering
Thesis
for Degree of Master of science (MSC)
In Hydraulic Structures
Title:
Experimental investigation of ridged collars on scour process on the periphery of circular piles in clear water condition

Supervisor:
Dr Alikhani

Advisor:
Dr Rostami

By:
Seyyed Mohammad reza Seyyedi Saadati
Autumn,2013
Abstract:
The title of this thesis is Experimental investigation of ridged collars on scour process on the periphery of circular piles in clear water condition that herein the results and analyses of them are presented. according to the search that we have done between internal and external articles, nobody has worked on this subject until now and that is because of the idea of using ridged collar is suggested by writer for the first time. In this study two type of collars including collar with inclined ridge and collars with vertical ridge were used that the height of them are 0.5, 1.0 and 1.5 cm. in this research effect of height on the ridged collar efficacy was examined too and for this purpose collars were mounted in different levels including +5, +2.5, 0.0, -1.5 and -3 cm to see in which level they could reduce maximum depth and volume of the scour hole more. In each level collar without ridge was used so that we could have better judgment of ridges effect. With the test of pile without collar, 36 tests were conducted and the length of each one was 4.5 hours.
It is observed that ridged collar in comparison to collar without ridge in the same level are more effective in higher levels and collar with 0.5 cm inclined ridge had the best efficacy in most of the levels. It is also observed that like collars without ridge, edged collars in lower levels worked better and the best results were gained in -3 cm level. all the tests were conducted in riverine laboratory of soil conservation and watershed management research institute.
Keywords: ridged collars, Clearwater condition, scour, circular piles

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب صاف”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 72 = 79