بررسی اثرات احداث جاده سلامت بر جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در منطقه شمالی شهر ملایر

199.000تومان

توضیحات

164 صفحه

فایل word

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش… 12

1-1-مقدمه. 13

1-2- بیان مسئله. 15

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق. 22

1-4 مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 23

1-5 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق. 23

1-6 اهداف مشخص تحقيق. 23

1-7 سؤالات تحقیق. 24

1-8 فرضيه‏هاي تحقیق. 24

1-9 روش شناسی تحقیق. 24

1-10-شرح کامل روش گردآوري داده‏ها 25

1-10-1- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه. 25

1-11- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 25

1-12 پیشینه تحقیق. 25

1-12-1- تحقیقات داخلی انجام شده 26

1-12-2-تحقیقات خارجی انجام شده 34

1-13-قلمرو موضوعی و جغرافیایی پژوهش… 36

1-15-مشکلات و محدودیتهای تحقیق. 36

1-16- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی. 37

1-16-1 حق و حقوق شهروندی. 37

1-16-2 حقوق شهروندی. 37

1-16-3- شهروند. 38

1-16-4- شهروندی. 38

1-16-5- سرمایه اجتماعی. 38

1-16-6- مدیریت شهری. 39

1-16-7-خدمات شهری. 39

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش… 40

  1. تعریف حاشیه نشینی. 41

2-1-حاشیه‌نشینی در جهان. 42

2-1-1-حاشیه‌نشینی در ایران. 43

2-1-2- ابعاد و آثار و دلایل شکل گیری حاشیه‌نشینی. 44

2-1-3-رویکرد دولت‌ها در مواجهه با حاشیه نشینی. 46

2-2.ديدگاه هاي حاشيه نشيني. 48

2-2-1.ديدگاه ليبراليستي. 48

2-2-2.ديدگاه ساختارگرايان. 49

2-2-3.ديدگاه نو سازي. 49

2-2-3-1 -اسکان غیر رسمی ایران. 50

2-2-3-2 انواع سکونت گاه های غیر رسمی در ایران. 50

2-2-3-3 علل پیدایش اسکان غیر رسمی. 51

2-2-3-4 راهکارهای پدید آمده در اثر ایجاد سکونت گاههای غیر رسمی. 51

2-3- نمونه هايي از اوصاف عمومي زندگي حاشيه نشيني. 53

2-3-1- چهره نامطلوب شهري. 53

2-3-2- پايين بودن سطح بهداشت عمومي و سلامتي رواني و جسمي. 53

2-3-3-فقدان شغل مناسب و درآمد كافي. 53

2-3-4- وجود خرده فرهنگ هاي خاص در اين مناطق. 54

2-3-5- تراكم جمعيت.. 54

2-3-6- فقدان يا كم بودن امكانات آموزشي و رفاهي. 54

2-3-7- گستردگي فقر 55

2-3-8- فراواني مواد مخدر و رقم اعتياد 55

2-4- رشد حاشیه نشینی. 55

2-5-پیامدهای حاشیه نشینی. 57

2-5-1-حاشیه نشینی و امنیت.. 57

2-5-2-سیمای نامطلوب شهر 60

2-5-3-پایین بودن سطح بهداشت عمومی و سلامتی. 60

2-5-4- فقدان شغل رسمی و درآمد کافی. 61

2-5-5- وجود خرده فرهنگ های خاص مناطق کوچک.. 61

2-5-6- تراکم جمعیت.. 61

2-5-7- فقدان یا کم بودن امکانات آموزشی و رفاهی و پایین بودن سطح سواد و تحصیلات. 62

2-5-8- اعتیاد 62

2-5-9- منبع و مرکز انحرافات و کجروی های اجتماعی. 63

2-5-10- آشوب های اجتماعی. 64

2-5-11- پیامدهای اجتماعی. 64

2-5-12-پیامدهای فرهنگی. 64

2-5-13- مسکن غیرقابل اطمینان در قبال حوادث طبیعی. 65

2-5-14- پیامدهای روانشناختی. 65

2-5-15- پیامدها برای مدیریت شهری. 65

2-6 نظريه ها 66

2-6-1 نظریه ی استافر 66

2-6-2. نظریه ی ساستاد 66

2-6-3.نظریه ی اورت. اس. لی. 66

2-6-4.نظریه ی زلینسکی. 67

2-6-5.نظریه بوردیو 67

2-7انواع حاشيه نشيني. 67

2-7-1 حاشيه نشيني بومي. 68

2-7-2 حاشيه نشين غير بومي داخلي. 68

2-7-3 حاشیه نشینی دو گانه. 68

فصل سوم : معرفی محدوده مورد مطالعه. 83

3- بررسی ویژگی هاي طبیعی ، ساختار اجتماعی – اقتصادي و کالبدي. 84

3-1 موقعيت جغرافيايي ، حدود و ويژگي هاي طبيعي استان همدان. 84

3-1-1 موقعیت جغرافيايي و حدود استان همدان. 84

3-1-2- تقسيمات اداري- سياسي استان. 85

3ـ1ـ3 وضعيت ارتباطي استان همدان. 89

3-2- شناخت کلی شهرستان. 90

3-2-1- بررسی جغرافیای شهرستان ملایر 90

3-2-1-1- موقعیت ریاضی شهرستان ملایر 90

3-2-1-2- حدود سياسي شهرستان ملایر 90

3-2-1-3- تقسيمات سياسي شهرستان ملاير 92

3-2-2- وضعيت ارتباطي شهرستان ملاير 95

3-3- خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر : 95

3-3-1- موقعیت جغرافيايي شهر ملاير 95

3-3-2- وضع مكان گزيني شهر ملاير 95

3-3-3- ویژگیهای طبيعي شهر ملاير 95

3-3-3-1- جنس خاك شهر ملاير 98

3-3-3-2- احتمال لرزه‌خيزي شهر ملاير 99

3-3-3-3- تیپ اقلیمی. 100

3-3-3-4- آب و هوای شهر و ناحيه. 101

3-3-3-4- 1- دمـــا 102

3-3-3-4- 2- تعداد روزهاي يخبندان. 103

3-3-3-4- 3- بارندگي. 103

3-3-3-4- 4- بــــاد 104

3-3-3-4- 5- ساعات آفتابي. 106

3-3-3- 5- منابع آب.. 107

3-3-3-5- 1- آب های سطحی. 107

3-3-3-5- 2- آب های زیرزمینی. 109

3-3-3-6- پوشش گیاهی. 111

3-3-3-7- پراکندگی جانوری. 112

3-4- ساختار اجتماعي – اقتصادي. 112

3-4-1- ویژگی های جمعیتی شهرستان ملایر 112

3-4-1-1- تركيب جنسي جمعيت شهرستان ملایر 114

3-4-1-2- تركيب سني جمعيت شهرستان   ملایر 115

3-4-1-3-مهاجرت شهرستان ملایر 117

3-4-1-4-وضعيت سواد 119

3-4-2- ویژگی ها ی جمعیتی شهر ملایر 120

3-4-2-1- خصوصیات و روند رشد جمعیت شهر ملایر از 1335 تا 1390. 120

3-4-2-2- نسبت جنسی و ترکیب سنی جمعیت شهر ملایر در سال 1385 و 1390. 122

3-4-2-3- وضعیت مهاجرت شهر ملایر طی پانزده سال گذشته (1390- 1375) 124

3-4-2-4- وضعیت سواد جمعیت 6 ساله و بیشتر شهر ملایر در سال 1390. 124

3-4-3- ساختار اقتصادی محدوده مورد مطالعه. 125

3-4-3-1- بررسی جمعیت فعال و غیرفعال اقتصادی شهر ملایر در سال 1390. 125

3-4-3-2- بررسی بار تکفل خالص شهر ملایر در سال 1390. 125

3-4-3-3- گروه های عمده شغلي فعالیت شهرستان ملایر در سال هاي 1390- 1385. 125

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 128

4-1 مقدمه. 129

4-2-تحلیل توصیفی دادهها 129

4-2-1 جنسیت.. 129

4-2-2 سن. 130

4-3-آمار توصیفی ابعاد حاشیه نشینی. 132

4-4 آمار استنباطی: 132

4-4-1 واریانس چند متغیره MANOVA.. 132

4-4-2 آزمون کلموگروف اسمیرنوف.. 133

4-4-3-آزمون باکس… 134

4-4-4-آزمون لوین. 134

4-4-5-آزمون اثرات.. 135

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری. 138

5-1مقدمه. 139

5-2 آزمون فرضیات.. 139

5-3 نتیجه گیری.141

5-4 پیشنهادات.. 144

5-5- محدودیت های پژوهش… 146

منابع فارسی. 147

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

  

1-1-مقدمه

حاشيه نشيني پديده اي است اجتماعي و به عنوان معضل اجتماعي مورد توجه جامعه شناسان شـهري و سـاير علـوم مربـوط بـه شهرسازي قرار گرفته است. معضل حاشيه نشيني يا سكونتگاههاي غيررسمي در بخش عظيمي از كشورهاي جهان، به ويژه در كلانشهرهاي قاره آسيا و آفريقا و آمريكاي جنوبي، گريبانگير مديريت شهري ميباشد. آمارهاي موجود حكايـت از آن دارد كـه قريب 20 تا 30 درصد ساكنين كلانشهرها در سكونتگاههاي نامناسب زندگي كرده و دست به گريبان معضلات خاص محـلات فوق مي باشند. حاشيه نشيني مترادف با آسيبها و انحرافات اجتماعي است اگر چه حاشيه نشينان آسيب زا و منحرف نيستند ولي شرايط و موقعيت جغرافيايي ايجاب ميكند تا براي منحرفان، منطقه اخلاقي و فرهنگي خاصي ايجاد شود. زندگي حاشيه نشـيني و كنش متقابل اعضاي آنها با يكديگر عامل به وجود آورنده فرهنگ خاصي است كه با فرهنگ متداول حاكم بـر جامعـه تفـاوت دارد. خرده فرهنگ زاغه اي از افرادي تشكيل يافته كه كم و بيش مشكلات مشابهي دارند و ارتباطات آنها با يكديگر، ارزشها و گرايشهاي جديدي را پديد مي آورد. بنابراين بسياري از رفتارهايي كه در فرهنگ حـاكم جامعـه، ناهنجـار و يـا انحرافـي تلقـي مي شوند، در اين مكانها عادي هستند (رباني، 1385 :ص95 ).شهرنشيني در ايران نيز با بروز و ظهور مشكلاتي چون بي مسكني و بدمسكني، معضل حاشيه نشيني و رشد زاغه ها و سكونتهاي غير رسمي، چالشهاي زيسـت محيطـي، عـدم دسترسـي بـه آب آشاميدني سالم و بهداشتي، معضل دفع زباله، مشكل ترافيكي و آمد و شد، گسترش انحرافات اجتماعي، مسئله تامين كـار، انـواع نارضايتي هاي جمعي و احساس عدم تعلق و بيگانگي با شهر، همراه بوده است. عدم مشاركت، احساس تبعيض، نداشـتن روحيـه شهروندي، كامروايي هاي معوق و… از ويژگيهاي عمده شخصيتي حاشيه نشينان است. حاشيه نشين اين احساس را دارد كه شهر خانه او نيست. لذا پيوسته در تضاد ميان عينيت و ذهنيت به سر ميبرد. اگر به حاشيه رفتن كامل شـود مـا بـا بحـران اجتمـاعي روبرو ميشويم و به نظر ميرسد كه بررسي آن از در حوزه جغرافیای شهری قرار گيرد (نقدي، 1385 ،ص221)

در این پژوهش ضمن مطالعه تطبیقی استانداردهای بین المللی شهرسازی و خدمات شهری مورد بررسی قرار میگیرند. با پذیرش این امر که هر شهروند می بایست از زمان تولد تا مرگ از انواع خدمات شهری برخوردار باشد ،طیف این خدمات در کشورهای مختلف گوناگون است هر چند بر اساس مطالعات بعمل آمده میتوان این نیازها را مشخص نمود. در این مرحله با استفاده از تحقیقات و مطالعه اسنا بالادستی ، مبانی نظری مدیریت شهری ، مطالعات تطبیقی در زمینه امور شهرسازی در برخی شهرهای دنیا و همچنین مطالعات میدانی و بررسی دیدگاههای شهروندان در ارتباط با موضوع مورد مطالعه کلیه خدمات و نیازهای شهروندان که در دامنه موضوعی این تحقیق هستند شناسایی می شوند. پس از شناسایی طیف نیازهای شهروندان و نیز خدمات مورد درخواست می بایست اثرات احداث جاده سلامت در تامین نیازهای آنها مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند.

این پژوهش شامل پنج فصل مجزا می باشد که ماهیت و محتوای هرفصل به شرح زیر است :

فصل اول : کلیات پژوهش است که مشتمل بر اصول کلی پژوهش شامل بیان مسئله ،ضرورت پژوهش ،فرضیه ها ،اهداف پژوهش و پیشینه پژوهش می باشد.

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات پژوهش است که در آن به شناخت و تعریف کلید واژه های مرتبط با موضوع تحقیق و بررسی نظریه ها و دیدگاههای صاحب نظران مختلف در موضوع مورد مطالعه و غیره پرداخته می شود.

فصل سوم : معرفی محدوده مورد مطالعه می باشد. در این فصل به بررسی اجمالی استان همدان و تقسیمات کشوری و سایر ویژگیهای جغرافیایی ،کالبدی ،طبیعی ،اقلیمی ،جمعیتی و پیشینه تاریخی و … شهر ملایر پرداخته می شود.

فصل چهارم : معرفی توصیفی داده ها ،یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها می باشد. این فصل بعنوان کلیدی ترین بخش پژوهش در برگیرنده یک فرایند کلی است و سمت و سوی پژوهش را مشخص می کند. در این فصل ابتدا به جمع آوری اطلاعات توصیفی و سپس به تجزیه و تحلیل پرسشنامه و فرضیات پرداخته می شود.

فصل پنجم : جمع بندی ،آزمون فرضیه ها ،نتیجه گیری و پیشنهادها می باشد. ماحصل کار در این فصل ارائه می گردد که شامل آزمون فرضیات و نتیجه گیری می باشد.

1-2- بیان مسئله :

رشد و توسعه جوامع بشري در سايه تلاشها و فعاليتهاي متنوع و مستمر منجر به برپايي كانونهاي انساني شده است كه از آن به عنوان جامعه شهري ياد مي‌شود. در طول چند دهه اخیر همراه با تشدید جهانی شدن و تغییر در بنیانهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی شهرها تغییرات شگرفی نیز در شیوه های زندگی شهرنشینان و الگوهای شهر نشینی پدید آمده است. در واقع پس از انقلاب صنعتی و با افزایش روز افزون و رشد شتابان شهر نشینی و پیدایش شاخه های جدیدی از علوم مختلف بویژه علوم الکترونیکی و دیجیتالی در جوامع انسانی عملاً رفتار شهروندان نیز در مواجهه با مسائل شهری دچار دگرگونی شده و آثار آن ابعاد گسترده تری یافته است.

گسترش شهرها، پيچيدگي رويدادها و واكنشها و افزايش تأثيرات متقابل شهر و شهرنشينان، لزوم بررسي و كنكاش در اين حوزه را روشن مي‌سازد. از آنجا كه بسياري از رفتارها، آموزه‌ها و انگيزه‌ها، موقعيتها و حركتهاي اجتماعي و سياسي برخواسته از خواستگاه شهري است، توجه به اين گستره اجتماعي و شاخصهاي آن امري ضروري و انكارناپذير است. روند رو به رشد جمعیت و شهرنشینی و بروز مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از یک سو و ناکارآمد بودن روشهای مدیریت و کنترل توسعه شهری جهت رفع مشکلات و تنگناهای مذکور از سوی دیگر، شهرهای نابسامان و ناپایداری را خلق نموده است که برخی از نمودهای آنرا می توان در شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی، گسترش نامتناسب کالبدی شهرها، شکل گیری مجموعه های شهری غیر استاندارد و افزایش هزینه های ایجاد زیرساختها، مشکلات اجتماعی و فرهنگی چون افزایش ناامنی و جرم و جنایت، وندالیسم شهری، افزایش شکاف طبقاتی فقیر و غنی و… مشاهده نمود. اما باید گفت که مسائل یاد شده، معلول بوده و علت اصلی را باید در جایی دیگر جستجو کرد. بدون شک یکی از اصلی ترین علتهای ایجاد چنین نابسامانیها و ناپایداریها، چالشهای مدیریتی است و در این میان فقدان مدیریت یکپارچه شهری و به خصوص نبود طرهای شهری و فراشهری آینده نگر و شکل نگرفتن مدیریت مشارکت محور که مبتنی بر کنش متقابل و فعالانه و متعهدانه تمامی ذینفعان و بازیگران کلیدی دخیل در مدیریت توسعه شهری است، یکی از علت های اساسی و شاید علت العلل تمامی مسائل و مشکلات می باشد.

بررسی رشد جمعیت کشور در قریب به شش دهه گذشته نشان میدهد که از ابتدای دهه چهل شمسی ترکیب جمعیت شهر و روستا دگرگون شده و این تغییرات در اثر استقرار مناسبات نوین اقتصادی در شهرها از ابتدای قرن بیستم میلادی به نفع جمعیت شهری به وقوع پیوسته است. در واقع در ایران سرمایه گذاریهای گسترده دولت در شهرها با اتکا به درآمدهای نفتی در مدت زمانی نسبتا کوتاه منجر به رشد شتابان شهر نشینی شده است. در این مدت علاوه بر افزایش چشمگیر جمعیت شهرنشین ،تعداد شهرها نیز از نظر عددی رشد قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. بطوریکه بر اساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران در سال 1390 میزان شهر نشینی در ایران از حدود 35% در سال 1335 به بیش از 70% در سال 1390 رسیده است(نمودار شماره (1)) و همچنین تعداد شهر های ایران از رقم 201 شهر در سال 1335 به رقم 1331 شهر در سال 1390 رسیده است.(نمودار شماره (2))

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی اثرات احداث جاده سلامت بر جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در منطقه شمالی شهر ملایر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 3 =

شناسه محصول: sam0134 دسته: , , برچسب: ,