حراج!

بررسی ارتباط بین سیاست پایداری سود تقسیمی و ریسک کل

990,000تومان 400,000تومان

توضیحات

153 صفحه

فایل word

 

موضوع:

بررسی ارتباط بین سیاست پایداری سود تقسیمی و ریسک کل (سیستماتیک و غیرسیستماتیک)

 

 

 

 

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان سیاست پایداری سود تقسیمی و ریسک کل(سیستماتیک و غیرسیستماتیک)در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.در این پژوهش پایداری سود تقسیمی به عنوان متغییر مستقل و ریسک کل،ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک به عنوان متغير وابسته مي باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1386-1391است. نمونه آماری پژوهش شامل 107 شرکت است. آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطي برای بررسی فرضیات استفاده شده است. یافته های نهای یپژوهش حاکی از وجود تاثير معکوس و معنادار بين پایداری سود تقسیمی و ریسک کل (سیستماتیک و غیر سیستماتیک)می باشد. مطابق با يافته ها، رابطه ي معني دار و معکوس بين سياست پايدار سود تقسيمي و ريسك كل مقدار آماره 84/5=F و016/0=sig با سطح اطمينان 95% وجود دارد.

واژگان کلیدی: پایداری سود تقسیمی، ریسک کل، ریسک سیستماتیک، ریسک غیرسیستماتیک، شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

 

 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه:

سرمایه گذاری یک امر ضروری وحیاتی در جهت رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است. برای اینکه وجوه لازم جهت این سرمایه گذاری فراهم آید باید یکسری منابع برای تامین سرمایه وجود داشته باشد.
توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های غیر کارا و هدایت آن ها به بخشهای مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر،با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)منابع حاصل از سرمایه گذاریها ،به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیشتر و پایدارتر ویا ریسک کمتر برخوردار باشند. از این رو خط مشی تقسیم سود شرکت به عنوان یکی از اطلاعات اثر گذار در بازار سرمایه، برای سرمایه گذاران اهمیت خاصی دارد و سرمایه گذاران اغلب با استفاده از آن، اقدام به اخذ تصمیمات مختلف و متفاوت می نمایند.50 مدیران در یافته اند که سهامداران آنها خواهان یک روند ثابت و پایدار برای سود تقسیمی هستند، زیرا پایداری سود تقسیمی این پیام را می دهد که شرکت وضعیت مالی با ثباتی داردوبااطمینان بیشتری در این شرکتها سرمایه گذاری می کنند(بزرگ اصل،1388).
سود تقسیمی از موضوعهایی است که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مالی قرار داشته است و هنوز نیز به عنوان یکی از مسائل بحث انگیز در حوزه مدیریت مالی باقی مانده است (ایزدی نیا،1389).
تقسیم سود شرکت ها همچنان برای محققان مالی، پیچیده و معماگونه است و از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف، عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست. تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت، خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین، تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (هاشمی ،1388) تعاریف متعددی از مفهوم ریسک در سرمایه گذاری به عمل آمده است. در یک تعریف کلی می‌توان چنین بیان داشت که نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه‌گذاری می‌نامند، به عبارت دیگر، هر قدر بازده یک قلم سرمایه‌گذاری بیشتر تغییر کند، سرمایه‌گذاری مزبور ریسک بیشتری دارد (راعی، 1389). این پژوهش در پی بررسی ارتباط بین سیاست پایدار سود تقسیمی و ریسک کل(ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این فصل، کلیات پژوهش ارائه شده است.

 

 

1-2- بیان مساله:

تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است.از یک طرف عامل اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هااست.از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند،از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان وفرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کند.بنابراین تصمیمات تقصیم سود دارای اهمیت است(دکتر داریوش فروغی وزهرا اولادحسین,1385).
سهامداران خواهان یک روند ثابت برای سود تقسیمی هستند زیرا این پیام را می دهد که شرکت وضعیت مالی با ثباتی دارد پس تعیین عواملی که با پایداری سود تقسیمی رابطه معنی داری دارد هم برای سرمایه گذاران وهم مدیران از اهمیت بسزایی برخوردار است (دکتر موسی بزرگ اصل وعلی سرافراز اردکانی,1388) امروزه خرید سهام وشرکتها یکی از روشهای سرمایه گذاری بوده که همواره با ریسک توأم است که می توان بخشی از این ریسک (ریسک غیر سیستماتیک ) را با تشکیل مسیر اوراق بهادار و تنوع بخشیدن به انواع دارائی کنترل کرد. بنابراین،افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند ریسک و بازده را همزمان مورد توجه قرار می دهند. در این ارتباط مطالعات کمتری صورت گرفته است. به همین علت، شناخت ویژگی های ریسک برای سرمایه گذاران اهمیت ویژه ای دارد(صمیمی و همکاران،1384).بورس اوراق بهادار در جمع آوری سرمایه های غیر کارا نقش بسزایی دارد و سرمایه گذاران بر اساس ریسک و بازده اقدام به سرمایه گذاری می نمایند از این رو داشتن اطلاعاتی مبنی بر پایداری سود تقسیمی شرکتها و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک نقش بسزایی در تصمیم گیری سرمایه گذاران دارد به این دلیل پرداختن به این مسئله اهمیت بسزایی دارد.
وتعدادی از محققان خارجی استدلال کرده اند که ریسک سیتماتیک دارای رابطه معنی دار باسیاست پایدار سود تقسیمی در سازمان خارجی مورد مطالعه خود بوده است در مورد این رابطه در پژوهش هایی ایرانی تحقیقاتی یافت نشده است همچنین در مورد ارتباط سیاست پایدارسود تقسیمی با ریسک کل و ریسک غیر سیستماتیک چیز زیادی یافت نشده است.این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط سیاست پایدار سود تقسیمی با ریسک کل(سیستماتیک وغیر سیستماتیک)در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد تا شرکت های بورسی ، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر محققین در این زمینه بتوانند از آن استفاده نمایند .

 

 

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از کاملترین روش ها برای جذب نقدینگی سرگردان و راکد مردمی که به راحتی قادر به استفاده بهینه از سرمایه خود نیستند،بورس اوراق بهادار است.بورس از یک طرف باعث مشارکت گسترده افراد در مالکیت واحدها و انتفاع از مزایای سرمایه گذاری می شود و از طرف دیگر از جذب نقدینگی و هدایت آنها در فعالیت های سازنده و مفید اقتصادی از پول در جریان تامین می شود و این خود تاثیر قابل توجهی بر حجم پول در گردش دارد .برای دست یابی به این سرمایه های مردمی یکی از مهمترین عوامل جذب سرمایه و سرمایه گذاران سود نقدی می باشد همچنین پایداری این سود نقدی می تواند به سرمایه گذاران در مورد شرکت این اطلاع را بدهد که شرکت از وضعیت خوب و ثبات بالایی برخوردار است. در بیان اهمیت و ضرورت این تحقیق می توان گفت که با اجرای این تحقیق و و پاسخ به سؤالات مطرح شده می توان به سرمایه گذاران و ،شرکت های بورسی ، مدیران مالی و کارگزاران بورس کمک کرد تا بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند.

 

 

1-4-اهداف پژوهش:

1-4-1-هدف اصلی پژوهش

شناسایی ارتباط بین سیاست پایداری سود تقسیمی وریسک کل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-4-2-اهداف فرعی پژوهش:

1.شناسایی ارتباط بین سیاست پایداری سود تقسیمی وریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2.شناسایی ارتباط بین سیاست پایداری سود تقسیمی وریسک غیر سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

1-5-سوال های پژوهش

1-5-1-سوال اصلی پژوهش:

تاچه اندازه بین سیاست پایداری سودتقسیمی وریسک کل رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

1-5-2- سوال های فرعی پژوهش:

تاچه اندازه بین سیاست پایداری سود تقسیمی و ریسک سیستماتیک رابطه معنی داری وجود دارد؟
تا چه اندازه بین سیاست پایداری سود تقسیمی و ریسک غیرسیستماتیک رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

1-6- فرضیه های پژوهش:

1-6-1-فرضیه اصلی پژوهش:

بین سیاست پایداری سود تقسیمی وریسک کل رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1-6-2-فرضیه های فرعی پژوهش:

1.بین سیاست پایداری سود تقسیمی و ریسک سیستماتیک رابطه معنی داری وجود دارد.
2.بین سیاست پایداری سود تقسیمی و ریسک غیر سیستماتیک رابطه معنی داری وجود دارد.

 

1-7-تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش:

متغیرهای این پژوهش به منظور آزمون فرضیه‌ها، به دو گروه متغیرهای مستقل، وابسته تقسیم می‌شوند.

 

1-7-1-متغیر مستقل:

در این پژوهش 1 متغیر مستقل در نظر گرفته می شود که سیاست پایداری سود تقسیمی می باشد.
سیاست پایداری سود تقسیمی:در این روش مبلغ ثابتی سود به هر سهم در سال تعلق می گیرد. این مبلغ معمولاً در طی چند سال ثابت می ماند و تا زمانی که مدیریت شرکت مطمئن نباشد که می توانند برای چند سال آتی سود هر سهم را افزایش دهد، این مبلغ را ثابت نگه می دارد. پایداری سود تقسیمی با استفاده از انحراف معیار سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه می گردد(ریموند پی.نوو،1389).

 

2-7-2-متغیر های وابسته

1.ریسک کل: ریسک میزان اختلاف میان بازده واقعی سرمایه گذاری با بازده مورد نظر است. ریسک کل برابر است با مجموع ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک.ولی در این پژوهش ما ریسک کل از طریق انحراف معیار بازده سهام محاسبه نموده ایم(تهرانی، 1386).
ریسک کل=ریسک سیستماتیک+ریسک غیر سیستماتیک
2.ریسک سیستماتیک:ریسک سیستماتیک ریسکی است که در اثر عوامل کلی بازار که به طور همزمان بر قیمت کل اوراق بهادار موجود در بازار مالی تاثیر دارد،به وجود می آید.این ریسک از دو جزء مالی و تجاری تشکیل می شود.ریسک تجاری متعلق به دارائیهای شرکت است.ریسک مالی پیرو تصمیمات مربوط به تامین مالی پدید می آید.برای تعیین ریسک سیستماتیک از ضریب بتا(β)استفاده می گردد(تهرانی و نوربخش،1384).
3. ریسک غیر سیستماتیک:آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار را که به تغییرپذیری کلی بازار بستگی ندارد ریسک غیر سیستماتیک گویند. ریسک غیرسیستماتیک از دگرگونی بازده مازاد پیش بینی شده‌ایی که افت و خیزهای بازده مازاد بازار، در کل وابسته نیست، سر چشمه می‌گیرد (دستگير،1388).
نحوه ي محاسبه ريسك غيرسيستماتيك براساس روش كمپل و ديگران که در سال2001 ارائه شده است در اين پژوهش محاسبه و برآورد شده است. كه عبارت است از: تفاوت بين واريانس كل سهام و واريانس بازار.

 

 

1-8- قلمرو پژوهش:

هر تحقیقی بایستی دارای محدوده مشخصی باشد تا محقق در طول تحقیق تمامی عوامل تاثیرگذار و مدنظر را تحت نظر داشته باشد و روابط بین آنها را بسنجد و در شرایط متعارف تحقیق بتواند نتایج را بسط و توسعه دهد.حوزه و محدوده شمول هر پژوهش ،معمولا در سه بعد زمانی،مکانی و موضوعی،مورد اشاره قرار می گیرد.در پژوهش حاضر نیز به ترتیب زیر قلمروهای سه گانه معرفی و تبین شده اند.
1-8-1-قلمرو زمانی:تحقیق حاضر از ابتدای سال 86 تا پایان سال 91 مد نظر قرار داده است.
1-8-2-قلمرو مکانی:از نظر قلمرو مکانی مربوط به تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-8-3-قلمرو موضوعی:از نظر موضوعی نیز این تحقیق بررسی رابطه بین پایداری ساختار سود وریسک کل( ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک)می باشد.

 

1-9-استفاده کنندگان از نتایج پژوهش:

انتظار بر این است که در صورت تحقق اهداف مورد نظر در این تحقیق ،نتایج آن قابل استفاده برای سازمانها و اشخاص زیر باشد.
-سازمان بورس اوراق بهادار :
به عنوان بخشی از رسالت اطلاع رسانی و حمایت از سرمایه گذاران
-تحلیلگران مالی و کارگذاران بورس:
به عنوان ابزاری برای مشاوره به شرکت ها و سرمایه گذاران
-مدیران مالی شرکت ها:
به عنوان ابزاری برای مزیت رقابتی خود در جذب سرمایه گذاران و تامین مالی شرکت

 

1-10-روش پژوهش:

روش اجرای تحقیق در واقع مجموعه فعالیتهایی است که به کمک آنها تعیین می کنیم اطلاعات مورد نظر را از کجا یا چگونه و با چه ابزاری جمع آوری نموده و تجزیه وتحلیل نماییم ، تا به نتایج لازم دست یابیم.روش این تحقیق توصیفی –تاریخی می باشد همچنین این تحقیق از لحاظ هدف ، از نوع تحقیقات کاربردی است که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمان صورت گرفته است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به مبانی نظری با مراجعه به پایان نامه ها و مقالات جهت پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد . داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش از طریق مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و استفاده از صورتهای مالی سالانه و یا استفاده از نرم افزارهای حاوی اطلاعات بورس استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و روش نمونه گیری بر اساس معیارهای تعیین شده می باشد. پسازجمعآوریاطلاعاتموردنیازجهت تجزيه تحليل داده ها و استخراج آمار توصيفي و آمار استنباطي از نرم افزار SPSS21, Excelاستفاده گرديد.همچنین بااستفاده از نرم افزار Eviewsهمبستگی نسبتهای مالی این پژوهش موردتجزیه وتحلیل قرار میگیرد.

 

 

فصل دوم:

مبانی وپیشینه تحقیق

 

2-1- مقدمه

اصولاً سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری می کنند. این بازدهی به یکی از شیوه های مختلف زیر یا ترکیبی از آنها می تواند حاصل شود.
1- کسب بازدهی از طریق سود نقدی. 2- کسب بازدهی از طریق افزایش قیمت سهام در بازار که خود تابعی از خطر و بازدهی سهم است. 3- سهام از محل اندوخته ها. 4- حق تقدم خرید سهام جدیددر ایران، سود نقدی معمولترین روش توزیع سود از طریق شرکتها به سهامداران است. لیکن شرکتها در توزیع سود نقدی خود یکسان عمل نمی کنند و خط مشی های مختلفی اتخاذ می نمایند(کاکه ممی،1385).
سیاست تقسیم سود از موضوعات مورد توجه ادبیات مالی در سال های اخیر بوده است. تاکنون دلیل آن که شرکت ها بخشی از عایدی خود را به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران توزیع می کنند و یا این که چرا سهامداران به سود تقسیمی توجه دارند، به روشنی توضیح داده نشده است و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی همچنان مطرح می باشد )بلک،1976).
سود سهام نقدی، بواسطه عینیت و ملموس بودن، از جایگاه ویژه ای نزد سرمایه گذاران برخوردار است. در واقع استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه اطلاعات مالی مایلند از توان ایجاد نقدینگی و بعضاً توزیع آن در میان سهامداران شرکت آگاهی یابند؛ زیرا این اطلاعات نه تنها تصویر روشنی از وضعیت حال شرکت ارائه می دهد، بلکه امکان برآورد و ارزیابی وضعیت آینده آن را نیز فراهم می سازند که بدون تردید در فرآیند تصمیم گیری آنان حائز اهمیت است (جهانخانی، 1384).

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

منابع داخلی:

استا، سهراب. (1390).”بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود“، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی(8)، صص 93-106.
اکباتانی، محمد علی، سعیدی ؛الاشانی، علی، «سیاستهای سود در نظریه و در عمل» نشریه ی بورس- 17.
اعتمادي، حسین؛ و چالاکی، پري .(1383).” رابطة بین عملکرد و تقسیم سود نقدي در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهاي 1377-1381″، بررسیهاي حسابداري وحسابرسی، شماره 39.
ایزدی نیا،ناصر و علینقیان،نسرین.(1389).”شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی با بکار گیری مدل لاجیت”.
ایزدی نیا،ناصر؛ رسائیان،امیر.(1389). “ابزارهای نظارتیراهبری شرکتی، سطح نگه داشت وجه نقد و عملکرد شرکت‌هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “، فصلنامهپژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال هجدهم،شماره پنجاه وپنجم،صص 141-154.
آقایی،محمدعلی ورضازاده،جواد.(1375).”تغییرات قیمت سهام،سود و ریسک شرکت پیرامون تاریخ عرضه سهام جدید”،فصلنامه علمی وپژوهشی بررسی های حسابداری،شماره 16 و17،تابستان و پاییز 1375،صص 38-54.
بزرگ اصل ،موسی و سرافراز اردکانی،علی.(1388).”ارتباط بین سیاست پایدار سود تقسیمی با بازده سهام شرکت ها”.
بولو،قاسم، پاسیان،حسین و نعمتی،رضا.(1391) .” تاثير جريان نقدي آزاد بر سياس تهاي تقسيم سود طي چرخه عمر شركت ها” پژوهش های کاربردی و گزارشگری مالی،51-74.

پورابراهیمی،محمد رضا و خسروشاهی،سیدعلی.(1391).” بررسي رابطه ي درصد سود تقسيمي و حجم معاملات در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”.نشریه تحقیقات مالی ،دوره 14،صص 15-30.
پورحیدری ،امید،محمدی،امیر ورحیمی،علی رضا.(1388).بررسی پایداری خط مشی تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار”، مجله توسعه و سرمايه، شماره2، صص 183-200.
پورگاسکری،احمد.”پیش بینی ریسک سیستماتیک با استفاده از اطلاعات حسابداری”،پایان نامه دکتری،دانشگاه تربیت مدرس،ص 33،34،47،80.
پی جونز،، چارلز “مدیریت سرمایه گذاری،ترجمه رضا تهرانی و عسکر نور بخشی ،تهران،انتشارات نگاه دانش”تحقیقات حسابداری ،شماره اول،بهار 1388.
پیری ،پرویز.(1392).” رابطه بین ریسک سیستماتیک و ارزش افزوده اقتصادی در ایران. فصلنامه پژوه شها و سیاس تهای اقتصادی– سال بیست و یکم، شماره66 ، تابستان 1392 ، صفحات169-186.
تهرانی،رضا.(1386).”مدیریت مالی”،چاپ سوم،انتشارات نگاه دانش.
جعفری صمیمی، یحیی زاده فر،محمود وامین زاده ساریخانبگلو،رحیم.(1382).” بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیرسیستماتیک سهام عادی در ایران”.
جعفری نسبت،تیمور،”بررسی بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در صنعت دارویی در بورس اوراق بهادار تهران”،پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تحقیقات.
جلوزان،ثریا.(1392).”بررسی اثر هموارسازی سود بر ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده جهانخاني، علي؛ قرباني، سعيد.(1384). “شناسايي و تبيين عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران”،تحقيقات مالي، شماره 20صص 48-27.در بورس اوراق بهادار تهران”،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات سنندج.
جهانخانی، علیو پارسائیان، علی.(1376). “مدیریت مالی 2″ انتشارات سمت، سال 1376.
.جهانخانی،علی.(1373).”شیوه های تامین مالی شرکت ها در شرایط کنونی بازار سرمایه ایران،حسابدار شماره 107و108.
خادم موخر ، علي اكبر . (1380). ” بررسي رابطه بين سياست سود تقسيمي و تغييرات سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران” ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تربيت مدرس.
حسنی، افشین.(1378).”بررسی تحلیلی محتوای اطلاعاتی قیمت سهام بعنوان عامل پیش بینی کننده ی سود” پایان نامه کارشناسی ارشد، سال 78.
خواجوی، شکراله. (1383) .” طراحی مدل تجربی برآورد ریسک سیستماتیک شرک تهای پذیرفت ه شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از متغیرهای حسابداری”، رساله دکتری، دانشگاه تهران، ص 83.
دستگیر،م.ر،شریفی،مبارکه.(1390).بررسی رابطه بین جریانهای نقدی با بازده سهام شرکتها.مجله حسابرس ،شماره 52،اردیبهشت ماه.ص94.
راعی،رضا و تلنگی،احمد.(1389).”مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته “انتشارات سمت.
ركابدار، قاسم. (1388). بررسي رابطه جريان نقد آزاد و سياست تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله توسعه و سرمايه،صص 92-107.
ریموند پی.نوو،(1379)،ترجمه و اقتباس دکتر علی جهانخانی ودکتر علی پارسائیان:”مدیریت مالی”،چاپ چهارده هم،انتشارات سمت.
سعیدي، علی؛ و کیهان،بهنام.(1388). بررسی عوامل مؤثر بر خط مشی تقسیم سود شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهشگر، شماره 18.
سعیدی،علی ورامشه،منیژه.(1390).” عوامل تعيين كننده ريسك سيستماتيك سهام در بورس اوراق بهادار تهران”مجله پژوهش های حسابداری مالی،سال سوم ،شماره اول،صص125-142.
سینایی، حسنعلی و خرم،اسماعیل.(1383)،”بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک سهام عادی در شرکت های سهامی عام در ایران”.
شورورزی ،محمد رضاونیکو مرام،هاشم.(1389).”اثر نوسانات درصد سود تقسیمی بر بازده حقوق صاحبان سهام”.
کاکه ممی،علی.(1385).”بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران”.
صمدزاده، محسن.(1374). ” خط مشيهاي تقسيم سود و تاثيرات آن بر ارزش سهام در بورس بورس اوراق بهادار تهران”، بورس شماره 17.
ظریف فرد ،احمد.(1378).”شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه های اقتصادی ایران”،رساله دکتری،دانشگاه تهران.
علیو،پریسا.(1392).”بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با کیفیت سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد سنندج.
فروغی،داریوش واولادحسین،زهرا.().”مروری بر ادبیات کیفیت ویژگی های شرکت و سیاست تقسیم سود”.
قربانی،غلامعلی .(1378).”بررسی تاثیر اهرم مالی بر ریسک کل و ریسک سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”.
محمدی ،فروزان،”بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک،اهرم مالی و بازده در صنایع خودرو،پتروشیمی و سیمان”پایان نامه کارشناسی ارشد واحد علوم تحقیقات .
مرادی،زهرا.(1378).”بررسی تطبیقی ریسک وبازده در طی دوره قبل و بعد از تغییرات سیاست ها،برنامه هاو مدیریت بورس”.
مدرس،احمد وعبدالله زاده،فرهاد.(1379).مدیریت مالی 2،شرکت چاپ ونشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی.
مهرانی، کاوه.(1380).”چارچوبی برای تجزیه و تحلیل سیاستهای تقسیم سود” نشریه ی حسابدار مهر، سال 1380.
مهرانی،ساسان،مرادی،محمدواسکندر،هدي.(1389). «رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه»،مجله پژوهش هاي حسابداري مالی،سال دوم،شماره اول،شماره پیاپی، صص62.
مهرانی ،کاوه.(1383).” رابطه سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایهگذاري. دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، پایاننامة دکتراي تخصصی.
ودیعی،محمدحسین ، عباس زاده،محمدرضاو ملکیان،مصطفی .(1390). ” بررسی رابطه ي سود تقسیمی و اهرم مالی بر نگهداري وجه نقد در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”
وستون، بریگام؛ و یوستون .(1386). مدیریت مالی)چاپ دوم(، جلد دوم، ترجمة حسین عبده تبریزي وفرهاد حنیفی، انتشارات آگاه و پیشبرد، تهران
نمازي، محمد و شوشتريان، زكيه. ( 1375 ). مروري بر آزمون هاي كارآيي بورس اوراق بهادار در سطح ضعيف، تحقيقات.
هاشمي، سيد عباس و رسائيان،امیر.(1388). بررسي عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود شرك تهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانشكده علوم اداري واقتصاد دانشگاه اصفهان، سال بيستم، شماره پياپي 51،صص 187-213.
هامپتون،واران.(1380).مدیریت مالی ترجمه حمیدرضا وکیلی فرد،(1380)نشر انتشارات علمی فوج.

 

منابع خارجی:

Al-Najjar, B. and Hussainey, K . (2009). The association between dividend payout and outside directorships. Journal of Applied Accounting Research, 10(1), 4- 19.
Black, F. (1976),”The dividend puzzle”,jornal of portfollo management ,vol.2,pp.5-8.
Brockman, P., and E. Unlu (2009).Dividend Policy, Creditor Rights, and TheAgency Costs of Debt”, Journal ofFinancial Economics, Vol.92 pp.276–299.
.Beiner, S. (2001), Theories and Determinants of Dividend Policy. Journal of Corporate Finance.
Chay, J.B., and Jungwon Suh (2009). Payout Policy and Cash-Flow Uncertainty,
Journal of Financial Economics, Vol.93 pp.88–107.
Damodaran,Aswat(2004). “Applied Corporate Finance”. Online Edition
DeAngelo, H., and L. DeAngelo(2006). The Irrelevance of The MMDividend Irrelevance Theorem, Journal ofFinancial Economics, Vol.79 pp.293–315.
DeAngelo, H., DeAngelo, L., andR.M. Stulz (2006). Dividend Policy and theEarned/Contributed Capital Mix: A Test ofThe Life-Cycle Theory, Journal ofFinancial Economics, Vol.81 pp.227–254.
Denis, David J., and Igor Osobov(2008). Why Do Firms Pay Dividends?International Evidence on TheDeterminants of Dividend Policy, Journalof Financial Economics, Vol.89 pp.62– 82.
Denis, David J., and Igor Osobov(2008). Why Do Firms Pay Dividends? International Evidence on TheDeterminants of Dividend Policy, Journal of Financial Economics, Vol.89 pp.62– 82.
Gordon Y. N.Tang,wai cheong shum,(2004)”the risk-return relations in the
Singapore stock market”, pacific-Basin Finance Journal,12,pp.179-195.
Gup B. E.,(1992),the basics of investing,second edition , New york,john
WILLY,P.120.
Gugler, K. (2003). Corporate governance, dividend payoutpolicy, and the interrelation between dividends, R&D, andcapital investment, Journal of Banking & Finance, 27, 1297–
1321.
Handley, John C., (2008). DividendPolicy: Reconciling DD with MM, Journalof Financial Economics, Vol.87 pp.528–531.
Hawawini,G.,michel, P.A.,(1982),”the pricing of risky assets on the
Belgian stock market”, Journal of banking and Finance,6.pp.161-178.
Jensen, M.(1986). Agency costs of free cash flow, corporation financial, and take over. American , Economic Review, 76,pp. 323-329.
Pandey, I.M.,(2001), Financial Management, 3 Th . Eh. Ed.: New Delhi, Vikas
Publishing, p 694.
Pastor L., and R.F. Stambaugh (2003). “Liquidity Risk and Expected Stock Returns”. Journal of Political Economy, 111, 642-685.
Philippon, Thomas & Richard, Matthew (2010), “Measuring Systemic Risk”, International
Journal of Business and Management, Vol. 4, No. 3, May.
Ross,S.A.; Weserfield, R.W. and Jordan,(2002). “Fundamentals of Corporate Finance”(4th edition), McGrow-Hill.
samad ,shaharudin &soh Guat Ha,2007,”Does Dividend stability Provid A Promising Stock Yields?Evidence From Bursa Malaysia”,Emerging Markets Review,Vol.15,pp,1-19.
Tom Lee “income & Value measurement” 3RD: Edition, international Thomson business press, 1996. P-P1-3.
Weigand , Robert A., and H. Kent Baker (2009). Changing Perspectives on
Distribution Policy, Managerial Finance,Vol.35 No.6 pp.479-492.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی ارتباط بین سیاست پایداری سود تقسیمی و ریسک کل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + = 14

شناسه محصول: kord136 دسته: ,