free

بررسی تطبیقی جبران خسارت در حقوق ایران و اصول قراردادهای بین المللی یونی دوغا

199.000تومان

توضیحات

201 صفحه

فایل word

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

 

 

فهرست

 

چکیده : ………..  1 

فصل اول ؛ کلیات : ……. 2

1- 1 مقدمه …… 3

1- 2 بیان مساله ………. 5  

1- 3 ضرورت تحقیق ………….. 8

1- 4 اهداف تحقیق ….. 9

1- 5 سوالات تحقیق …………… 9

1- 6 فرضیه های تحقیق …….. 10

1- 7 روش و ابزار تحقیق ……. 10

1- 8 ساختار تحقیق ………….. 11

فصل دوم ؛ قواعد عمومی حاکم بر نقض قرارداد……. 12

2- 1 مبحث اول ؛ تبیین مفهوم نقض قرارداد ……….. 13

2- 1- 1 نخست ؛ در تعهد و اقسام آن ………. 13

2-1- 1- 1 در حقوق ایران ….. 13

2-1- 1- 2 دراصول بازرگانی بین المللی یونی دوغا …………. 16

2- 1- 2  دوم ؛ نقض قرارداد و اقسام آن …… 20

2- 1- 2- 1 در حقوق ایران …………… 20

2- 1- 2- 2 دراصول بازرگانی بین المللی یونی دوغا ……….. 21

2- 2 مبحث دوم ؛ مسئولیت ………… 24

2- 2- 1 نخست ؛ در تبیین مفهوم مسئولیت ………. 24

2- 2- 1- 1 در حقوق ایران …………… 24

2- 2- 1- 2 در اصول بازرگانی بین المللی یونی دوغا  ……… 29

2- 2- 2 دوم ؛ اسباب معافیت از مسئولیت قراردادی ……… 30

2- 2- 2- 1 در حقوق ایران …………… 30

2- 2- 2- 2 دراصول بازرگانی بین المللی یونی دوغا ………. 31

2- 3 مبحث سوم ؛ تبیین مفهوم خسارت …………… 35

2- 3- 1 نخست ؛ در حقوق ایران ….. 35

2- 3- 2 دوم ؛ دراصول بازرگانی بین المللی یونی دوغا  …. 43

فصل سوم ؛ در تبیین اقسام خسارت و تقویم آن …. 45

3- 1 مبحث اول ؛ اقسام خسارت …… 46

3- 1- 1 نخست ؛ در حقوق ایران ……. 46

3- 1- 2 دوم ؛ دراصول بازرگانی بین المللی یونی دوغا ……. 52

3- 2 مبحث دوم ؛ شرایط خسارت قابل جبران……… 60

3- 2- 1 نخست ؛ در ایران ….. 61

3- 2- 2 دوم ؛ دراصول بازرگانی بین المللی یونی دوغا……. 66

3- 3 مبحث  سوم ؛ تقویم خسارت ………….. 70

3- 3- 1 نخست ؛ روش عام تقویم خسارت …………. 70

3- 3- 1- 1  در حقوق ایران …………. 70

3- 3- 1- 2  اصول قراردادهای  بین المللی یونی دوغا  …………. 75

3- 3- 2 دوم ؛ روش های خاص تقویم خسارت ………….. 77

3- 3- 2- 1 در حقوق ایران …………. 78

3- 3- 2- 2 اصول قراردادهای  بین المللی یونی دوغا …………… 81

3- 4 مبحث چهارم ؛ در زمان و مکان تقویم خسارت ….. 87

3- 4- 1 نخست ؛ مکان تقویم خسارت …… 87

3- 4- 1- 1 در حقوق ایران ………….. 88

3- 4- 1- 2 در اصول بازرگانی بین المللی یونی دوغا  …………… 89

3- 4- 2 دوم ؛ زمان تقویم خسارت ………… 90

3- 4- 2- 1 در حقوق ایران …………. 90

3- 4- 2- 2 در اصول بازرگانی بین المللی ……….. 92

فصل چهارم ؛ روش های پولی و غیر پولی جبران خسارت …….. 95

4- 1 مبحث اول ؛ روش های پولی جبران خسارت ……… 96

4- 1- 1 نخست ؛ پرداخت خسارت ………… 96

4- 1- 1- 1 در حقوق ایران …………. 96

4- 1- 1- 2 دراصول بازرگانی بین المللی یونی دوغا ….. 97

4- 1- 2 دوم ؛ تقلیل ثمن …………… 100

4- 1- 2- 1 در حقوق ایران ………… 100

4- 1- 2- 2 دراصول بازرگانی بین المللی یونی دوغا  …………… 104

4- 1- 3 سوم ؛ بازفروش کالا ………. 107

4- 1- 3- 1 درحقوق ایران ………….. 108

4- 1- 3- 2 دراصول بازرگانی بین المللی یونی دوغا ….. 111

4- 2 مبحث دوم ؛ روش های غیر پولی جبران خسارت ……….. 116

4- 2- 1 نخست ؛ اجرای عین قرارداد ……. 116

4- 2- 1- 1 در حقوق ایران ………… 118

4- 2- 1- 2 دراصول بازرگانی بین المللی یونی دوغا  ………….. 121

4- 2- 2 دوم ؛ تسلیم کالای جانشین …… 125

4- 2- 2- 1 در حقوق ایران ……….. 126

4- 2- 2- 2 در اصول بازرگانی بین المللی یونی دوغا ………….. 129

4- 2- 3 سوم ؛ در تعمیر کالا …….. 140

4- 2- 3- 1 در حقوق ایران ……….. 141

4- 2- 3- 2 دراصول بازرگانی بین المللی یونی دوغا …………… 151

4- 2- 4 چهارم ؛ فسخ قرارداد ……. 156

4- 2- 4- 1 در حقوق ایران ……….. 156

4- 2- 4- 2 دراصول بازرگانی بین المللی یونی دوغا …………… 160

فصل پنجم ؛ نتیجه گیری و پیشنهادات ………….. 164

5- 1 ؛ نتیجه گیری …………. 165

5- 2 ؛ پیشنهادات …………… 179

فهرست منابع ………… 181

 

 

 

 

 

چکیده :

 

امروزه بسیاری از قراردادها به دلایلی متعدد از جمله عدم انجام تعهدات از سوی متعهد با شرایط نقض قرارداد مواجه
می شوند . ضمانت های اجرای قرارداد ، علاوه بر آنان که در قانون پیش بینی شده اند ، می توانند در قرارداد و یا توافق بین
متعد و متعدله نیز منظور گردند . علیرغم پیش بینی روش های جبران خسارت در حقوق ایران و همچنین در اصول بازرگانی
یونی دوغا ، کماکان ابهاماتی نظیر اختیار و اجبار متعهدله در مطالبه ی خسارت یا اجبار به ایفای تعهد و  چگونگی مواجهه ی
قانون با مبالغ گزاف و مبالغه آمیز وجه التزام تعیین شده در قراردادها , در هر دو این اسناد وجود دارد .  هرچند موضوع
پرداخت خسارت در یونی دوغا صراحت و شفافیت بیش تری نسبت به قوانین ایران دارد ، اما جبران خسارت در هر دو قانون ،
بر خلاف روش های غیر پولی جبران خسارت در روش های پولی ، کاستی هایی دارد .
قوانین مدنی ایران نیازمند اعمال اصلاحاتی در روش های جبران خسارت است . بنابر بررسی های این تحقیق ، اصول بازرگانی
بین المللی یونی دوغا  به سبب کاستی های فراوان خود ، نمی تواند الگوی مناسبی برای اصلاح قوانین ایران به شمار آید .
بهتر است قانون گذار در اصلاح قوانین مدنی ایران از سایر اسناد بین المللی و حقوق کشورهای پیشرفته نظیر فرانسه و
انگلیس بهره جوید. در این بین ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا می تواند بهترین الگو برای قانون گذار در ایران باشد .
واژگان کلیدی :

 

نقض قرارداد جبران خسارت تعمیرکالا فسخ یونی دوغا اجرای عین تعهد تقویم خسارت نقض فرضی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول ؛ کلیات

 

 

 

1- 1 مقدمه :

 

لزوم وفاي به عهد در دين مبين اسلام همواره مورد تاکید بسیار قرار داشته ، تا جایی كه يكي از قواعد مشهور فقه اسلامي
یعنی قاعده ی “اوفوبالعهود” با استناد به نص صریح قرآن کریم شکل گرفته است.1  هر مسئله ی مهم، طبعاً  ضمانت
اجراهاي سختي را در الزام به رعايت آنها در پي دارد ، لذا در اسلام براي عهد شكني مجازات های دنيوي و اخروي در نظر
گرفته شده است.
قانون مدنی ایران ، هرچند در بسیاری از موارد کوشیده است از فقه امامیه و قواعد کلی شرع بهره جوید اما به نظر می رسد
هنوز در مواردی یا ضمانت های اجرای کافی را در تقابل با عدم اجرای تعهدات در نظر نگرفته و یا ضمانت های اجرای در نظر
گرفته شده ، صراحت و شفافیت کافی را ندارند .
موسسه ی بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی موسوم به یونی دوغا 2 با وقوف بر ضرورت و امکان ایجاد وحدت میان
قوانین ملی کشورها در حوزه ی حقوق خصوصی ، در سال 1926 به عنوان یک ارگان فرعی جامعه ی ملل ایجاد شد و در شهر
رم ( ایتالیا ) استقرار یافت . با انحلال جامعه ی ملل ، این موسسه به عنوان یک سازمان بین المللی در سال 1940 بر مبنای
موافقت نامه ای چند جانبه که اساسنامه ی آن را تشکیل می دهد مجدداً تشکیل شد .
هدف موسسه ، مطالعه ی نیازها ، شیوه های مدرنیزه کردن ، هماهنگ ساختن و یکنواخت نمودن حقوق خصوصی به ویژه
قوانین تجاری دولت های عضو است .
هرچند کار این موسسه تدوین قواعد و اصول حقوق تجارت بین الملل برای رجوع به آن ها درموارد تعارض قوانین و نه
تنظیم یا تصویب کنوانسیون های بین المللی است اما شمار زیادی از پیش نویس های تنظیمی آن به کنوانسیون های
بین المللی تبدیل شده اند که از جمله ی آن ها می توان به :
1- کنوانسیون بین المللی 1970 بروکسل راجع به قراردادهای سفر .
2- کنوانسیون 1983 ژنو در مورد نمایندگی در بیع بین المللی کالاها .
3- کنوانسیون 1995 رم راجع به اموال فرهنگی مسروقه یا اموال فرهنگی که به طور غیر قانونی صادر شده اند. و …..
این پژوهش می کوشد با بررسی قوانین مدنی ایران و اصول بازرگانی بین المللی یونی دوغا  ضمن یافتن پاسخ برای این

پرسش که روش های جبران خسارت در اصول قراردادهای بین المللی  تا  چه میزان در حقوق ایران قابل اعمال است ، به
تبیین مفهوم نقض فرضی قرارداد و تشریح اصول و قواعد حاکم بر آن و همچنین روش های تقویم خسارت بپردازد .

 

 

 

 

 

1- 2 بیان مساله :

 

خسارت : ( خَ رَ ) زیان کاری ، زیان مندی ( فرهنگ فارسی معین ) . (خِ رَ ) زیان ، ضرر ( لغت نامه دهخدا )
موسسه ی بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی موسوم به یونی دوغا : موسسه ای که  به منظور تدوین اصول و قواعد
حقوق تجارت بین الملل در سال 1926 به عنوان یک ارگان فرعی جامعه ی ملل ایجاد شد و در شهر رم ( ایتالیا ) استقرار
یافت و با انحلال جامعه ی ملل به عنوان یک سازمان بین المللی برمبنای موافقت نامه ای چند جانبه که اساسنامه ی آن را
تشکیل می دهد مجدداً تشکیل شد .
امروزه بسیاری از تعهدات و  قراردادها در مرحله ی عمل با مشکلات اجرایی مواجه و عقیم می مانند. این مشکلات همیشه
ناشی از عواملی قهری نیستند ، بلکه اهمال متعهد در ارزیابی شرایط آینده در زمان عقد ، تلاش برای فراهم شدن معامله ای با
سود بیشتر و مواردی از این دست ، موجبات تعلّل در اجرای تعهّد و نقض قرارداد را فراهم می سازد. عدم ايفاي وظايف
قراردادي سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهايي را در پي دارد كه جبران خسارت ناشي از اين نقض يكي از انواع آن است .

.

.

 

.

.

.

.

.

..

 

 

فهرست منابع ؛

 – منابع فارسی ؛

– کتب :

– اصغري آقمشهدي ، فخرالدين و فرشته اسكندري ، مطابقت حقوقي كالا با قرارداد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران حقوق مدني تطبيقي ، به قلم گروهي از نويسندگان ، چاپ دوم ، سمت ، 1388

– امامی، حسن ، حقوق مدنی ، جلد 1، انتشارات اسلامیه ، چاپ نوزدهم ، تهران ، 1377.

– امیری قایم مقامی ، عبدالمجید ، حقوق تعهدات ، جلد اول ، تهران ، 1378.

– جعفری‏لنگرودی ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، جلد ، ج اول ، انتشارات بنیاد استاد ، چاپ اول ، تهران ، 1357.
————- دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، گنج دانش ، چاپ نخست ، تهران ، 1388.
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ج3 ، چ 4 ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368

————- ترمينولوژي حقوقي، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1380
– جمعی از دانشمندان جهان ، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ، ترجمه مهراب داراب پور ، جلد سوم،چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1373.

– داراب پور ، مهراب ، قاعدة مقابله با خسارات ، انتشارات گنج دانش ، چ اول ، تهران ،1377

 

– دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه، دوره 14 جلدی ؛ انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ، 1373

 

– صفایی، سید حسین، حقوق بیع بین المللی کالا ، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران، 1384.

 

————– حقوق مدنی و حقوق تطبیقی ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، 1375.
– صفایی ، حسن و دیگران ؛ حقوق بیع بین‌المللی بـا مـطالعه تطبیقی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تهران ، 1384.

– صفايي ، حسين ، مرتضي عادل ، محمود كاظمي و اكبر ميرزانژاد ، حقوق بيع بين المللي با مطالعه تطبيقي: بررسي كنوانسيون بيع بين المللي 1980 و و مقايسه آن با مقررات بيع در حقوق ايران ، فرانسه ، انگليس و ايالات متحده امريكا ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1384.

– کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، نظریه عمومی تعهدات ، موسسه نشر یلدا ، چاپ اول ، تهران ، 1374

 

————— حقوق مدنی ، مقدمه ، اموال، کلیات قراردادها ، جلد اول ، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران ، چاپ ششم ، تهران ، 1354.

————— حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، جلد 1، چاپ چهارم ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ، 1376.
————— قواعد عمومی قرارداد ، جلد سوم ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ پنجم ، تهران ،1387.

 

————— قواعد عمومي قراردادها ، ج 4 ، تهران : شركت سهامي انتشار ، 1380.

 

————— قواعد عمومي قراردادها ، جلد 5 ، چاپ پنجم (ويرايش جديد. تجديدنظر شده) ، شركت سهامي انتشار ، تهران ، 1387.

 

————— اعمال حقوقی ، قرارداد- ایقاع ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ یازدهم ؛ تهران ، 1387.

 

————– حقوق مدني«وقايع حقوقي» ، انتشارات شركت سهامي انتشار ، چاپ ششم ، تهران: 1382.

 

————– الزام های خارج از قرارداد : ضمان قهری ، جلد نخست ، موسسه انتشارات دانشگاه تهران .

 

————– حقوق مدنی ، عقود معین ، جلد اول ، نشر گنج‌ دانش ، چاپ‌ هفتم تهران ، 1378.

 

————– حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، شرکت سهامی انتشار ، تهران، 1371.

 

————- حقوق مدني: معاملات معوض عقود تمليكي ، چاپ هشتم ، شركت سهامي انتشار با همكاري بهمن

برنا ، تهران ، 1381.

– شهیدی ، مهدی ، آثار قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجد ، چاپ اول ، تهران ، 1382.

 

– مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي ، اصول قراردادهاي تجاري بين المللي ، ترجمه و تحقيق: بهروز اخلاقي و فرهاد امام ، شهر دانش ، 1379.

 

– هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه‌های معتبر جهان ، تفسیری بر‌ حقوق‌ بیع‌ بین‌المللی ، ترجمه داراب‌پور مهراب، ج 2، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، 1374.

 

– مقالات :

-تقربی ، ایرج ، مسئولیت قراردادی یا خسارات ناشی از عدم انجام تعهد ، مجله کانون وکلا ، شماره 130، بهار 1354.

– عبداللهی ، محسن، خسارت تنبیهی در حقوق بین الملل، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، شماره 30 ، بهار1383.

– میرزانژاد جویباری، اکبر، «تاثیر درخواست تـعمیر کـالا از سوی فروشنده در حال حق فسخ‌ خریدار» ، پژوهشنامه حقوق‌ و علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌ دانـشگاه‌ مازندران ، شماره‌ اول ، تابستان ، 1385.

– نیکبخت ، حمیدرضا ، آثار قوه قاهره و انتفای قرارداد ، مجله حقوقی ، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 21 ، 1374.

– جزوات :

– دروديان، حسنعلي، جزوه درسي حقوق مدني (4) ، تهران : انتشارات دانشكدة حقوق دانشگاه تهران ، سال تحصيلي 82-81

————— تقریرات درس حقوق مدنی 3، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران ،بی تا.

– نظافتي ، دكتر محمد رضا ، جزوة مالكيت معنوي ، تهران : انتشارات دانشكده علوم قضايي ، سال تحصيلي 84-1383

– عربی :

– انصاری ، مکاسب ، مجمع الفکر اسلامی ، جلد5 ، قم ، 1420ق

– انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، تحقیق : لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم الاولی ، قم ، الموتمر العالمی بمناسبه الذکری المتویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری ، 1420.

– توحیدی ، محمد علی ، مصباح الفقاهه فی المعاملات ، جلد 7 ، قم ، بی تا .

 

– بجنوردی ، سید حسن ، القواعد الفقهیه ، جلد سوم ، چاپ مکتب صدر ، چاپ دوم ، تهران ، 1352.
– بجنوردی ، سید حسن ، القواعد الفقهیه ، جلد 5 ، نشرالهادی ، قم ، 1419.

– بجنوردی ، سید حسن ، القواعد الفقهیه ، جلد سوم ، چاپ مکتب صدر ، چاپ دوم ، تهران ، 1352.

– حلی ، حسن بن یوسف ، تذکره الفقهاء ، جلد 10 ، موسسه آل بیت علیه السلام ، قم ، 1414.

– حلّی ، جمال الدین ، تحریرالاحکام الشرعیه ، محقق : ابراهیم البهادری ، موسسه الامام الصادق؛ 1420.

– صاحب جواهر ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ج 23 ، دار الاحیاء الترابی ، چاپ هفتم ، بیروت ، قم 1404.

– کرکی ، علی بن الحسین ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، جلد چهارم ، موسسه آل بیت ، الاحیاء التراث ، قم ، 1418

– محقق حلی ، ابوالقاسم ، شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام ، ج سوم ، لبنان ، بیروت ، منشور دارالضواء ، چاپ دوم 1403.
– محقق ثانی ، علی بن حسین ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، جلد 4، موسسه آل بیت علیه السلام ، چاپ دوم ، قم 1414.
– محقق حلی ، ابوالقاسم ، شرایع الاسلام ، جلد 1، ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی ، دانشگاه تهران ، تهران ، 1372.

 

– موسوی خمینی ، روح الله ، کتاب البیع ، جلد 5 ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1421
– نایینی ، میرزا ، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب ، مطبعه المرتضویه ، النجف الاشرف ، 1358 ه.ق
 

 

– انگلیسی :

-Bergsten, Eric. E. & Anthony J. Miller, The Remedy of Reduction of Price American Journal of Comparative Law

-Bianca, Cesare Massimo, and Bonell, Michael Joachim, Commentary on the International Sales Law The 1980 Vienna Sales Convention, Milan: Giuffrè, 1st Edition, 1987.

-Cheshire, Fifoots & Furmston’s Law of contract, butterworths , twelfth edition , Londen , 1991

-DiMatteo, Larry. A., Dhooge, Lucien. J., Greene, Stephanie., G. Maurer, Virginia., Pagnattaro , Marisa. Anne. International Sales Law: a Critical Analysis of CISG Jurisprudence, New York Cambridge University Press, 1st Edition, 2005.

Ederlein Fritz and MasKow Dietrich, Oceana Publication, 1992.-

Enderlein, Fritz et al, Internationales Kaufrecht, Berlin: Haufe Pub, 1st Edition, 1991,-

-Enderlein, Fritz, Maskow, Dietrich, International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, Oceana Publications, 1st Edition, 1992

Fleming John G.(1985). An Introduction to the Law of Torts. Clarendon Press.-

-Geoffrey ,Samuel. (2001). Law of Obligations and Lega Remedies. Second Edition. Cavendish Publishing Limited.

-Honnold, John. O. Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, The Hague: Kluwer Law International, 3rd Edition, 1999

-Huber, Peter, Mullis, Aalastair. The CISG: A New Textbook for Students and Practitioners

           Germany: Sellier European Law Publishers, 1st Edition, 2007.

-Jafarzadeh, Mirgasem, Buyer, (2001); S Right to Specific Performance. http://www. cisg.law.pace.edu

-Jaffey, Peter. (2008). Damages and the Protection o0f Contractual Reliance. in Contract Damages- Domestic and International Perspectives. Saidov. Djakhongir and Cunnington. Ralph (eds). Hart Publishing.

-Kritzer. Albert.H., Guide to Practical Applications of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Good. Kluwer, Boston, 1989.

-Mckendrick, Ewan. (2005). Contract Law (Text, Cases and Materials). Second edition. Oxford University Press
.

-Muller-Chen in: Schlechtriem, Peter, and Schwenzer, Ingeborg, Commentary on the UN
Convention on the International Sale of Goods (CISG), New York: Oxford, 2nd edition, 2005

Mulcahy, Linda. (2008). Contract Law in Perspective. 5th edition. Rutledge-Cavendish-

Squillanie, Alphonse M, Anticipatory repudiation and retraction., 1973,-

-Stone, Richard. (2003). Contract Law (Q&A Series). 5th.

-Schlechtriem, Peter, Uniform Sales Laws The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna, Manz, Vienna, 1986.

-Schlechtriem, Peter, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods, translated by G. Thomas, Oxford University Press, 1998 .

-Schlechtriem, Peter, Butler, Petra, UN Law on International Sales, Berlin: Springer Pub, 1st Edition, 2009

Treitel, Guenter. (2003). The Law of Contract. 11th, Edition. London: Sweet & Maxwell.-

-Vilus jelena, Provisions Common to the Obligations of the Seller and the Buyer, Dubrovnik
Lectures, Oceana (1986)

– سایت ها :

http://www .cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/sondahl.html.

http://www .cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/sondahl.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی تطبیقی جبران خسارت در حقوق ایران و اصول قراردادهای بین المللی یونی دوغا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 69 = 73

new5