new5 free

بررسی تناسب یا عدم تناسب مکانی محل های دفع زباله در شهرستان ساوه

59.000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

چکیده :                                                                                 

با توجه به اینکه دفن زائدات شهری در محل های نامناسب ، می تواند سبب ایجاد آلودگی در منابع آب و خاک و همچنین انتقال بیماری ها و … گردد انتخاب مکان صحیح برای دفع زباله ها امری ضروری است . متاسفانه در کشور ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه ، در اغلب موارد مطالعات و بررسی های کافی جهت انتخاب محل دفن زباله های شهری صورت نگرفته و شهرداری ها بدون توجه به قابلیت اراضی و همچنین مسائل و مشکلات بالقوه و بالفعل انتخاب محل نادرست جهت دفن زباله های شهری ، اقدام به تخلیه و دفن زباله در اراضی حاشیه شهرها نموده اند . بنابراین جهت مدیریت صحیح پسماندهای شهری لازم است تا وضعیت موجود محل های دفن زباله و هم چنین سایر پارامترهای مدیریتی در امر پسماندهای شهری ارزشیابی گردد تا بتوان جهت حل معضلات موجود و همچنین بهبود وضعیت مدیریت پسماندها برنامه ریزی صحیح نمود . در این پژوهش محدوده شهرستان ساوه واقع در استان مرکزی به عنوان محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته شده و محل های دفن زباله در این شهرستان مورد شناسایی و ارزشیابی قرار گرفته است .جهت ارزشیابی موقعیت محل های دفن زباله در این شهرستان وضعیت موجود مکانی این محل ها بر روی نقشه های پایه در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی[1] مشخص شده و ارتباط مکانی پارامترهای محیطی در این محل ها با معیارهای موجود در روش استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته است . دراین مطالعات جهت ارزشیابی محل های دفن زباله در شهرستان ساوه از روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوتا[2] استفاده شده و این ارزشیابی با دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست ایران مورد مقایسه قرار گرفته است . لازم به ذکر است که در حال حاضر در ارتباط با مکانیابی محل های دفن زباله شهری ، سازمان حفاظت محیط زیست ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای دستورالعمل هایی هستند که هیچ یک به طور مصوب نمی باشند و دارای ضمانت قانونی و اجرایی نیستند .ولی به هرحال در این مطالعه از دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست جهت ارزشیابی استفاده گردیده است .در این ارتباط تناسب یا عدم تناسب موقعیت مکانی محل های دفن زباله در شهرستان ساوه مورد بررسی قرار گرفته ونتایج حاکی از این است که از دیدگاه روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوتا محل های دفن زباله دو شهر ساوه و نوبران دارای موقعیت مناسب مکانی بوده ولی محل دفن زباله شهر غرق آباد دارای موقعیت مناسب قرارگیری نمی باشد. ولی از دیدگاه دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست ایران محل های دفن این سه شهر(ساوه،غرق آباد و نوبران) دارای موقعیت مکانی نامناسبی می باشند .

واژگان کلیدی:ارزشیابی،محل دفن،روش MPCA،سیستم اطلاعات جغرافیایی،شهرستان ساوه

 

 

علت انتخاب موضوع :   

توسعه روز افزون مناطق شهری ،گسترش بی رویه جمعیت ،افزایش مصرف مواد دارای پسماند تجزیه ناپذیر و بسیاری دیگر از دست آوردهای زندگی ماشینی باعث شده است که یکی از دغدغه های اساسی در مدیریت محیط زیست شهری چگونگی دفع و معدوم سازی باشد .

با توجه به دفع کاملا غیر اصولی و غیر بهداشتی پسماندها و به منظور کاهش پیامدهای ناشی از آن و کمک به سلامت و بهداشت شهروندان نیاز به یافتن مکان دفع زباله شهری با رعایت موازین زیست محیطی در کنار معیارهای فنی است .

در روش کلاسیک ارزیابی محل دفن کنونی ، معمولا شاخص های مختلفی را مورد توجه قرار می دهند که با توجه به موقعیت محلی ، حجم زباله انباشته شده در محل دفع و نیز پارامترهایی مانند آلودگی آب ، آلودگی هوا ، تعارض بوجود آمده با حیات وحش ، بروز آلودگی صوتی ،مشکلات زیباشناختی و هزینه های اقتصادی بوجود آمده این امر صورت می گیرد که این امر به خصوص در شرایطی که کمبود اطلاعات وجود داشته و دقت اطلاعات پایین می باشد و یا مستندسازی مرتبط با مکان های دفن کفایت و صلاحیت معمول را نداشته باشند ، ممکن است با رعایت الزاماتی نظیر بازدید محلی و انجام برخی از آزمایش ها و پایش ها همراه باشد که این امر مستلزم صرف هزینه و زمان می باشد و ممکن است منجر به اخذ تصمیمات پیشگیرانه در جهت کاهش آلودگی و یا مدیریت شرایط به وجود آمده باشد.محل های دفن زباله های شهری را  می توان در زمره پروژه های عمرانی محسوب نمود  که از اثرات بلندمدت و کوتاه مدت زیست محیطی برخوردار می باشند .کاربرد ارزیابی اثرات زیست محیطی و ارزشیابی محل های دفع کنونی می تواند به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت محیط زیست محسوب شود چنانچه از سه دهه قبل در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه معمول می باشد ، بر الزام استفاده از این نگرش برای پروژه های بزرگ عمرانی نظیر محل های دفع و دفن زباله های شهری تاکید می نماید .

مشکلات زیست محیطی محل های دفع و دفن زباله  و محیط های پیرامون آن ها از دیرباز مورد توجه مسئولین و مردم بوده است . لذا برای کاهش مسائل مرتبط با محل های دفع و دفن زباله که در سال های پیشین مورد استفاده قرار می گرفته است مسائل زیست محیطی به صورت بحرانی تری مورد توجه قرار می گیرد . با استفاده از ارزیابی محل های دفن و ارزیابی مشکلات ناشی از وجود آن ها می توان راهکارهای زیست محیطی را برای کاهش اثرات ، محدودکردن و یا ازبین بردن اثرات این محل ها اتخاذ نمود . به همین علت در این تحقیق تلاش می گردد ، مکان های دفن زباله فعلی شهرستان ساوه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت نامناسب بودن آن اقدام مدیریتی لحاظ گردد .

اهداف تحقیق:

1-معرفی روش MPCA روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوت در مکانیابی و ارزشیابی محل های دفن مواد زائد جامد و کاربرد آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی  GIS

2-ارزشیابی محل های دفن مواد زائد جامد شهرستان ساوه با استفاده از روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوتا( (MPCAو معیارهای مکانیابی سازمان حفاظت محیط زیست ایران .

 3-بررسی مشکلات محل های دفن زباله فعلی شهرستان ساوه و ارائه راهکارهای زیست محیطی جهت کاهش آسیب های وارده احتمالی به محیط زیست و اصلاح و بهسازی محل های موردنظر .

مقدمه :                                                                        

دور نمودن زائدات از محل زندگی همواره بعنوان دغدغه ای برای انسان شهرنشین مورد توجه بوده است . در جوامع اولیه ،دفع زائدات در مناطق دورتر از محل زندگی افراد بعنوان راه حلی مناسب جهت دفع زباله ها تلقی می شد . با افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش حجم زائدات ، دفع این مواد در حاشیه مناطق مسکونی ، به تدریج سبب ایجاد آلودگی منابع آب و خاک شده و همچنین با ایجاد کانون های آلودگی و انتقال بیماری ها ،جوامع بشری تحت تاثیرات نامطلوب این امر قرار گرفتند . بعلاوه با گسترش فعالیت های انسانی ،زباله ها دارای انواع متعددی شده که دفع برخی از آن ها همراه با دیگرزائدات در حاشیه مناطق مسکونی سبب ایجاد مشکلات متعددی در این زمینه شده است .  بنابراین در دنیای امروز، انتخاب شیوه های مناسب دفع زباله و همچنین مکان مناسب جهت این امر ،دارای اهمیت زیادی است . در کشورهای توسعه یافته سال هاست که مطالعات و بررسی های گوناگونی در زمینه دفع صحیح زباله ها و به عبارت جامع تر در ارتباط با مدیریت پسماندها صورت گرفته است استفاده از تجربیات این گونه کشورها و هم چنین ایجاد تغییرات مناسب در روش های به کار رفته با توجه به وضعیت محیط زیست کشورهای در حال توسعه از جمله ایران سودمند خواهد بود . در کشور ایران از گذشته های دور دفع زائدات در مناطق حاشیه شهرها و روستاها انجام گرفته و بندرت مطالعات و بررسی های جامع در این زمینه انجام شده است . بنابراین با توجه به اینکه با پیشرفت علم و تکنولوژی در جهان ، رویکردها و روش های متعددی جهت مدیریت پسماندها ایجاد شده ،ضروری است که در ایران نیز برنامه هایی جهت مدیریت صحیح پسماند ها تدوین گردد . در این زمینه ، انتخاب محل های مناسب جهت دفع زباله های شهری دارای اهمیت زیاد است . در این مطالعه ، محل های دفع زباله در شهرستان ساوه مورد بررسی قرار گرفته و تناسب یا عدم تناسب مکانی آنها مورد مطالعه و ارزشیابی قرار گرفته است .

 

فصل اول

کلیات تحقیق

بخش اول   

1-1 پیشینه تحقیق :                                                                          

 با توجه به اهمیت و ضرورت دفع صحیح مواد زائد جامد و نقش این امر در بهبود و ارتقاء سطح سلامت جامعه ،تاکنون پژوهش ها و مطالعات بسیاری در زمینه مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد در جهان و بندرت در ایران صورت گرفته است . مکانیابی محل دفن زباله ، پیش از اقدام به دفع ،سبب می شود که در آینده این مکان به کانون آلودگی تبدیل نگردد و هم چنین از ایجاد مزاحمت برای کاربری های اطراف جلوگیری به عمل آید . با توجه به اینکه در کشور ایران ، انتخاب محل های دفن زباله ، عمدتا بدون توجه به معیارهای لازم برای این امر صورت گرفته ، لازم است که محل های دفن زباله موجود ارزشیابی گردند تا محل های دفع نامناسب ، تشخیص داده شوند . آنگاه می توان با توجه به معیارهای موجود برای مکانیابی محل دفن ، نسبت به انتخاب محل های جدید اقدام نمود .

 

 

1-1-1 سوابق داخلی: 

در ذیل به نمونه هایی از سوابق مطالعات داخلی در زمینه مکانیابی و ارزشیابی  محل های دفن زباله اشاره شده  است :

– فرهادی(1378) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود روش های جمع آوری و دفن مواد زائد جامد شهر کرج را مورد بررسی قرار داد. وی پس از تحلیل روش های جمع آوری و دفن مواد زائد جامد شهر کرج ، شیوه های دفن فعلی را به صورت کاملا ابتدایی ارزیابی نموده و همچنین یک دوره 6 ماهه در فصول تابستان و پاییز کیفیت مواد زائد جامد خانگی شهر کرج و میزان مواد تشکیل دهنده آن را تعیین نموده و در انتها در زمینه دفن بهداشتی مواد زائد جامد ، بازیافت و مکانیابی محل دفن برای شهر کرج پیشنهادهایی را ارائه نموده است.

– نژاد کورکی(1378) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به منظور تعیین مکان مناسب برای دفن مواد زائد جامد شهر کرمان از مدلی استفاده کرده است که در آن عواملی نظیر شیب ، سطح ایستابی ، آب زیرزمینی ، بارندگی سالیانه ، فاصله محل دفن تا شهر ، نوع سنگ و خاک ، فاصله از آب های سطحی ، جهت باد غالب منطقه و در دسترس بودن راه های مناسب نقش اساسی داشته است . در این مطالعه برای بالا بردن سرعت و دقت بررسی از سامانه اطلاعات جغرافیایی نیز استفاده شده است .

در نهایت محل پیشنهادی برای دفن مواد زائد در فاصله 7 کیلومتری شهر کرمان با مساحت 89 کیلومترمربع تعیین گردید.

-حیدرزاده(1379) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با در نظر گرفتن معیارهای هیدرولوژیک ، زمین شناسی، خاک شناسی، کاربری سرزمین،  فاصله و معیارهای اقتصادی و اجتماعی دو منطق بولین و فازی را برای گزینش مکان های مناسب برای دفن مواد زائد شهر تهران مورد مقایسه قرار داد و منطق فازی را برای این منظور مناسب تشخیص داد.

– فتحی(1379) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به منظور مکانیابی محل دفن مواد زائد عفونی اراک از نقشه های توپوگرافی ، کاربری اراضی، زمین شناسی ،خاک شناسی، منابع آب ، طرح های توسعه منطقه ای ، زلزله ، معادن ، مراکز جمعیتی ، وضعیت آب و هوایی و پیشنهادات ارائه شده از طرف متولیان امور شهری استفاده نمود .

 در نهایت 3 منطقه در جهات مختلف جغرافیایی و به شعاع 25 کیلومتری اراک بعنوان مناطق مورد نظر انتخاب و از بین این سه منطقه منطقه سوار آباد انجیرک با کاربری بایر و با استفاده از جدول مقایسه عوامل موثر در مکانیابی و کسب بیش ترین امتیاز نسبت به مناطق دیگر بعنوان مناسبترین مکان جهت دفن بهداشتی مواد زائد عفونی انتخاب گردید.

– زبردست (1380)در پژوهشی به کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای پرداخت و این فرآیند را با توجه به سادگی ،انعطاف پذیری و به کارگیری معیارهای کیفی و کمی به طور همزمان و نیز قابلیت بررسی سازگاری در قضاوت ها در بررسی موضوعات مربوط به برنامه ریزی شهری و منطقه ای مفید معرفی نمود و با مثال عینی در رابطه با مکانیابی به معرفی این فرایند پرداخت.

– شکرایی (1381)در پایان نامه کارشناسی ارشد خود برای مکانیابی محل دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهر ساری ، آن دسته از مناطقی که به هیچ وجه برای توسعه مورد نظر توانایی ندارند را از سایر مناطق جدا نمود سپس کار را بر روی زمین باقی مانده به انجام رسانید . برخی از عوامل که در مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد ساری مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از : سطح آب زیرزمینی ، شیب، فاصله از شهر ، فاصله از منابع آب های سطحی و … در این پژوهش معیارهای مذکور با منطق های فازی و بولین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت نقشه مکان های مناسب بدست آمد و نتیجه حاصل از منطق ها مورد مقایسه قرار گرفته که منطق فازی جواب بهتری ارائه نمود .

-نظم فر(1382) در پژوهشی به مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد شهر تبریز پرداخت . در این مطالعه عوامل موثر در مکانیابی محل دفن بررسی شد و با کمک منطق های فازی –بولین و ارزیابی چندمعیاره به مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد پرداخته شد که با مقایسه منطق فازی و بولین ، منطق فازی عملکرد بهتری داشته و ارزیابی چندمعیاره نیز نتایج مطلوبی داشته است.

– صفری(1383) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با مروری بر ویژگی های مواد زائد جامد موجود در شهرستان بیدستان واقع در استان قزوین و همچنین شرایط اقلیمی و جغرافیایی این شهرستان و با ملحوظ نمودن پارامترهایی نظیر توپوگرافی، هیدرولوژی، زمین شناسی ، مجاورت با مناطق مسکونی و صنعتی و … و با استفاده از GIS مناطق مناسب جهت دفن بهداشتی زباله های شهرستان بیدستان را پیشنهاد نموده است . همچنین با بررسی کلیه روش های مدیریت مواد زائد جامد و با استفاده از نرم افزار WAGS نیازهای موجود در رابطه با پیش بینی ماشین آلات ، سرمایه برای خرید ماشین آلات و تامین نیروی انسانی مورد نیاز ، هزینه های تامین سوخت و نگهداری و سایر موارد طی 15 سال آینده را محاسبه و جزئیات را ارائه نموده است.

-فرهودی و همکاران(1384) در پژوهشی برای مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد شهری شهر سنندج از GIS و منطق فازی استفاده نمودند . در این پژوهش با استفاده از داده هایی چون فاصله از شهر ،فاصله از جاده ، فاصله از فرودگاه، کاربری اراضی ، قابلیت اراضی و استفاده از مدل های مختلف تلفیق اطلاعات و نقشه ها که بر اساس مدل منطق فازی بود ، نقشه ها ترکیب شدند سپس برای محل دفن مواد زائد جامد در شعاع 20 کیلومتری در شمال شرقی سنندج در سه حوزه مکانیابی صورت پذیرفت.

– مددی (1384)در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با استفاده از مدل غربال منطقه ای و محلی به مکانیابی و مدیریت محیط زیست محل دفن مواد زائد جامد شهر میانه پرداخت . در این مطالعه ابتدا نقشه های مورد نیاز برای بررسی عوامل طبیعی ، اقتصادی، کاربری زمین تهیه شد و مناطق فاقد توان برای احداث محل دفن در روی نقشه حذف گردید در مرحله بعد نقشه ها با هم ترکیب شده سپس مطالعات در مقیاس محلی انجام شد و بر اساس آن 5 مکان برای دفن مواد زائد جامد شهر میانه شناسایی و پیشنهاد شد . در مرحله آخر نیز برای مقایسه مناطق پیشنهادی به هر یک از معیارهای مورد نظر وزن و امتیاز داده شد . بر این اساس جداولی تهیه گردید که در هرکدام معیارها در 5 جایگاه وزندهی و امتیازبندی شدند و در نهایت مناطق مناسب برای احداث محل دفن معرفی گردیدند.

– قیاسی (13849) در پژوهشی به مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد شهر اراک پرداخت . معیارهایی نظیر شیب ، فاصله از شهر، دشت های سیلابی ، فاصله از گسل ، جنس خاک و … در این پژوهش به کار گرفته شد و در نهایت 34 جایگاه در کلاس با قابلیت متوسط و 24 جایگاه با قابلیت عالی انتخاب گردیدند.

– سروری (1384)در پایان نامه کارشناسی ارشد خود ، جهت تعیین مناسبترین مکان جهت دفن زباله در شهرستان گنبدکاووس فاکتورهایی نظیر توپوگرافی ، کاربری اراضی ، هیدرولوژی، ژئوهیدرولوژی ، فاصله از جاده های اصلی و فرعی ،شرایط آب و هوایی ، فاصله از مراکز تولید زباله ، فاصله از مناطق مسکونی  و صنعتی و مساحت محل دفن را در نظر گرفت و لایه های مورد نظر را تهیه نمود و از طریق این جداول اقدام به همپوشانی لایه های مکانی کرد که در نهایت سناریوهای مورد نظر جهت انتخاب مکان دفن مناسب حاصل گردید و سه منطقه از میان مناطق دیگر برای محل دفن انتخاب گشت .

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع و ماخذ:

منابع فارسی :

1-ابوالحسنی ، آتنا ،1387، ارزشیابی زیست محیطی محل های دفن پسماندهای شهری ( مطالعه موردی : استان مرکزی ) ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده محیط زیست و انرژی .

2-ارباب ،پریناز،1384،ارزشیابی زیست محیطی محل های دفن پسماندهای شهری استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده محیط زیست و انرژی.

3-اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی ،1387،مطالعات توجیهی حوزه آبخیز مزلقان.

4-اداره کل هواشناسی استان مرکزی،1390،داده های هواشناسی.

5-حیدرزاده، نیما، 1379 ، مکان یابی محل دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی محیط زیست ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده فنی .

6-سازمان محیط زیست، دفتر بررسی آلودگی آب و خاک ، 1380 ، دستورالعمل مکانیابی محل های دفن بهداشتی پسماند،.20صفحه.

7-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، 1380 ، طراحی واجرا و نگهداری و بهره برداری خاک چال های بهداشتی برای زباله شهری ، نشریه شماره 217.

8-سپهري، حسین، 1385 ، بررسی شاخص هاي توسعه شهري مدیریت مواد زائد جامد شهري در کشورهاي جهان و ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، دفتر امور عمران شهري و روستائی.

8- سروری، عباس، 1384 ، مکانیابی محل دفن زباله شهر گنبد کاووس با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشکده محیط زیست و انرژی.

9-شرکت آب منطقه ای استان مرکزی ، 1390 ، آمار مربوط به چاه و چشمه و قنات در محدوده مورد مطالعه.

10-شکرابی ، علی ، 1381، مطالعات زیست محیطی جهت انتخاب محل دفن مناسب برای دفن زباله شهر ساری ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، دانشکده منابع طبیعی .

11-شلتوکی ، گلدیس ، 1388، ارزشیابی محل دفن زباله فعلی شهریار با مقایسه روش MPCA و قوانین ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده محیط زیست و انرژی .

12-شهرداری ساوه ، 1389 ، طرح جامع مدیریت پسماند شهرهای ساوه ، غرق آباد و نوبران .

13-صانعی ، مهسا ، 1384 ، مکانیابی محل دفن زباله در شهرستان دماوند با روش GIS ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده محیط زیست و انرژی .

14- صفری ، علی ، 1383 ، مکانیابی محل دفن زباله و برآورد نیازهای ماشین آلات برای شهرداری شهر بیدستان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده محیط زیست و انرژی .

15- عابدی ، توحید ،1387 ، کاربرد ارزیابی چند معیاره (SMCE) در مکانیابی دفن زباله خانگی (مطالعه موردی : آمل ) ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده محیط زیست و انرژی .

16-عباسپور ، مجید ، 1384 ، مهندسی محیط زیست ، جلد دوم ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی،68-50 .

17-عباسوند ،مریم ،1385،مدیریت پسماندهای شهرستان گلستان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده هنرهای و معماری، گروه شهرسازی .

18- عبدلی ، محمدعلی ، 1384 ، بازیافت مواد زائد جامد شهری ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی 88-80.

19- علی اوسطی ، فاطمه ، 1387 ، ارزشیابی مکان دفن مواد زائد جامد کرج به روش غربال منطقه ای و محلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده محیط زیست و انرژی .

20- غلامعلی فرد و ماهینی ، 1385 ، بررسی مدل مکانی –زمانی ارزیابی عرضه و تقاضای زمین برای محل های دفن مواد زائد جامد با استفاده از مدل سازی دینامیک شهری در محیط GIS برای گرگان

21-فتحی ، شهروز ، 1379،مکانیابی و دفع بهداشتی ضایعات عفونی بیمارستانی شهر اراک ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده محیط زیست و انرژی.

22-فرمانداری ساوه ، 1385، سیمای توصیفی و آماری شهرستان ساوه.

23-فرهادی ، افشین ، 1377، بررسی روش های دفع زباله های خانگی و امکان بازیافت از آن ها در شهر کرج، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، دانشکده منابع طبیعی .

24-فرهودی ، رحمت الله و همکاران ، 1384 ، مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از منطق فازی در محیط GIS  (مطالعه موردی : سنندج )،هنرهای زیبا ، شماره 23.

25-کوهی ، سارا ، 1385 ، مکانیابی محل دفن زباله شهر قرچک ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، دانشکده محیط زیست .

26-مخدوم ، مجید ، 1380 ، شالوده آمایش سرزمین ،انتشارت دانشگاه تهران،30-28 .

27-مددی ، صدیقه ، 1384 ، مکانیابی و مدیریت زیست محیطی محل دفن زباله های جامد شهرستان میانه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم زمین.

28- مرکز آمار ایران ،1385، تقسیمات سیاسی شهرستان ساوه .

29- مرکز آمار ایران ، 1385 ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان ساوه .

30- معین الدینی ، مظاهر ، 1386 ، 1386 ، مکانیابی محل های دفن مواد زائد جامد شهرستان کرج با روش سلسله مراتبی (AHP)،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، دانشکده منابع طبیعی .

31-منوری ،سیدمسعود ،1374،راهنمای دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهری ،فصلنامه محیط زیست ، جلد 7، شماره 1 ، صفحه 76-60.

32-منوری ، سیدمسعود ، 1376، دفع مواد زائد شهری در روسیه ، فصلنامه محیط زیست ، جلد 9 ، شماره 3، صفحه 50-47.

33- منوری ، سیدمسعود ، 1381 ، الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی محل های دفن زباله شهری ، انتشارات سینه سرخ .

34- منوری ،سید مسعود ، 1385 ، درسنامه مکانیابی و طراحی محل دفن زباله ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده محیط زیست و انرژی.

35-مقامی ، حمیدرضا ، 1377 ، بررسی لایه نفوذپذیر دفن زباله های شهر کردستان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی  .

36- موسوی ، رمضان و همکاران ، 1385 ، بررسی ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن زباله های شهری با استفاده از تکنیک سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی : آمل ) ، چهارمین همایش ملی ارزیابی اثرات زیست محیطی ایران .

37-نژاد کورکی ، فرهاد ، 1378 ، مکانیابی مناسب دفن پسماندهای شهر کرمان با استفاده از GIS ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، دانشکده منابع طبیعی .

38-نظم فر ، حسین ، 1382 ، مکانیابی محل های مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از GIS (مطالعه موردی : شهر تبریز )،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم زمین .

منابع انگلیسی :  

39-Cao, L.,et all .2006 . Application of Gray situation Decision Making Theory in site selection of  a waste sanitary land fill. Journal of china University of Mining and Technology.27:37-40.

40-Chang, N., Parvathinathan, G. & Jeff B. Breeden. 2007.Combining GIS with fuzzy multicriteria decision – making for landfill siting in a fast  growing udban region .Journal of Environmental Management.20: 496-502.

41-Chen, W.,Kao, J. and H. lin.1997.Network geographic information system for land fill siting . Journal of waste management and Research.46:59-75.

42-EPA.2006.Mannuals on Site Selection .Environmental Protection Agency.

43-Karkazi,K.,etall.1998.Landfill Siting GIS and Fuzzy Logic.Journal of Environmental Technology and Management.37:35-40.

44-Leao , S. ,Bishop, I. &D. Evans. 2001 .Assessing the demand of solid disposal in urban region by urban modeling in GIS environment. Journal of Resource Conservation and Recycling.42:40-47.

45-Mahini ,A., Gholamalifard ,M. 2006 . Siting MSW landfill with a weighted Linear Combination methodology in a GIS environmental .International Journal of  Environmental science technology.123:111-117

 46-Noble,G.1992.Siting Landfill and Other,Technomic Publishing IMS.

  47-Sener,B. , Lutfi suzen, M. & vedat Doyuran. 2005.Landfill site selection by using geographic information systems.Journal of EnvironmentalGeology.4:307-311.

48-Siddiqui, M.Z., Everett, J.W. &B.E. vieux. 1996.Landfill siting using geographical information systems:a demonstration.Journal of Environmental Engineering.2:45-49.

49-Simsek , C., Kincal, C. & orhan Gunduz. 2005.A solid waste disposal site selection procedure based on ground water vulnerability mapping. Journal of Environmental Geology.14:35-46.

50-Sumathi , V.R, Natesan ,U. & chinomy sarkar. 2007.GIS- based approach for optimized siting of municipal solid waste landfill. Journal of waste management.6:23-26.

51-Themistoklis , D., et all . 2005,siting MSW landfills with a spatial multiple criteria analysis methodogy, Journal of waste managemet.2:67-75.

52-Yang, K., et all. 2008. Land fills in Jiangsu province, china , and potential threats for public health. Journal of waste management.6:45-57.

53-Yesilnacar,M.8cetin,H.2005.Site Selection for Hazardous Waste: A Case Study from the GAP Area,Turkey.Journal of Engineering Geology.7:78-89.

54-Zamorano,M.,etall.2008.Evaluation of a Municipal Land fill SiteIN southen Spanish GIS-aided Methodology.journal of Hazardous Materials.3:36-45.

فهرست وب سایت ها :

55-http://www.en.wikipedia.org/wiki/landfill.

56-http://www.epa.gov/2007/nrmrl/lrpcd/phytohaz.htm.

57-http://www.world bank .org/urban/uswm/landfill siting design.PDF.

                                                   Research Title:                                                

Evaluation of Saveh County Present Landfill Site  Using MPCA Method and Iran Department of the Environment Siting Standards.      

   

ABSTRACT:

Dumping  the Municipal Solid Waste in Inappropriate Lands Can Cause Water and Soil Pollution and Also Disease Transmission Therefore Site Selection for Burying Unfourtunately in Developing Countries Such as Iran ,Municipalities Discharge the Municipal Solid Wastes in Country Sides Without any Research About the Environmental Impacts of That.      In Order to Municipal Solid Waste Management , Evaluation of the Existing Landfills Location and Also Other Parameters in Solid Waste Management and Necessary. It Helps For Improving the Management and Recognition of Critical Points For Preventing From Future Problems In This Research the Saveh Township In Markazi Province Is Selected as Studying Area.All Of the Municipal Landfills Are Identified and Evaluated In This County.For Evaluating the Location Of Landfills In This Area , The Location Of Each Landfill Identified On Base Maps In Geographical Information Systems(GIS).The Next Step Was Comparsion Of Existing Situation Of Parameters For Each Landfill With the Standards Of Minnesotal Pollution Control Agency (MPCA) And They Compared With the Standards Of Iran Department Of Environment .It Is Worth To Mention That There Are Two Different Guidelines For Landfill Site Selection In Iran And Neither Of Them Are As Arule In The Country But They Are The Only References For Landfill Site Selection In Iran And There IS No Choice Except Them.Therefore The Location Of Landfills In Study Area Is Compared With These Guidelines Too.                         Proportion Or Lack Proportion Landfills Local Situation In Saveh Township To Consider And Results To Show That Since View MPCA Method , Saveh And Nobaran Landfills Having Local Suitable Situation But Gharq Abad Landfill Not Having Suitable Situation . Since View Iran Departement Siting Standards, Landfills This Town Three Having Unsuitable Local Situation .

Key Word:                                                                                                                           

Evaluation,Landfill,MPCAMethod,GIS,SavehCounty

1 =GIS

=2 MPCA

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی تناسب یا عدم تناسب مکانی محل های دفع زباله در شهرستان ساوه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − = 7