حراج!

بررسی رابطه بین رابطه ویژگی‌های شخصیت (مدل پنج عاملی) و خودپنداره با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در نیمسال اول 94-1393

99,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده علوم انسانی، گروه …….

پایان‌نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)

گرایش: ………..

عنوان:

بررسی رابطه بین  رابطه ویژگی‌های شخصیت (مدل پنج عاملی) و خودپنداره با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در نیمسال اول 94-1393

استاد راهنما:

دکتر فرامرز ملکیان

استاد مشاور:

دکتر مریم اسلام پناه

نگارش:

…..

زمستان 1393

فهرست

چکیده 1

فصل اول. 2

1- 1- مقدمه. 3

1- 2- بیان مساله. 4

1- 3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 9

1- 4- اهداف پژوهش… 10

1- 4- 1- هدف اصلی.. 10

1- 4- 1- اهداف فرعی.. 10

1- 5-  فرضیه‌های پژوهش… 11

1- 6- تعاریف (مفهومی و عملیاتی) متغیرهای پژوهش… 11

1- 6- 1- تعاریف مفهومی.. 11

1- 6- 1- 1- ویژگی‌های شخصیتی.. 11

1- 6- 1- 2- روان‌نژندی (N) 11

1- 6- 1- 3- برون‌گرایی (E) 12

1- 6- 1- 4- گشودگی (O) 12

1- 6- 1- 5- موافق بودن (A) 12

1- 6- 1- 6- باوجدان بودن (C) 13

1- 6- 1- 7- شخصیت… 13

1- 7- 1- 8- کیفیت زندگی.. 14

1- 6- 1- 9- خود پنداره 14

1- 6- 2- تعاریف عملیاتی.. 15

1- 6- 2- 1- روان‌نژندی.. 15

1- 6- 2- 2- برون‌گرایی.. 15

1- 6- 2- 3- گشودگی.. 15

1- 6- 2- 4- موافق بودن. 15

1- 6- 2- 5- باوجدان بودن. 16

1- 6- 2- 6- ویژگی‌های شخصیتی.. 16

1- 6- 2- 7- کیفیت زندگی.. 16

1- 6- 2- 8- خود پنداره 16

فصل دوم. 17

2- 1- پیش‌درآمد فصل دوم. 18

2- 2- مبانی نظری پژوهش… 18

2- 2-1-پنج عامل بزرگ شخصیت… 18

2- 2- 1- 1- ریشه‏های تاریخی الگوی پنج عاملی در صفات شخصیت… 18

2- 2- 1- 2- مفهوم شخصیت، تعاریف و گستره آن. 19

2- 2- 1- 3- ابعاد پنج‌گانه شخصیت… 24

2- 2- 1- 3- 1- روان‏رنجورخویی(N) 24

2- 2- 1- 3- 2- برون‏گرایی (E) 25

2- 2- 1- 3- 3- انعطاف‏پذیری یا گشودگی نسبت به تجربه (O) 26

2- 2- 1- 3- 4- سازگاری (A) 27

2- 2- 1- 3- 5- وظیفه‏شناسی (C) 27

2- 2-2- خودپنداره 28

2- 2-2-1- خود چيست؟. 28

2- 2- 2- 2- ديدگاه ويليام جيمز. 29

2- 2- 2- 3- ديدگاه كنش متقابل نمادي جورج ميد. 30

2- 2- 2- 4- ديدگاه پديدار شناختي سوزآن‌هارتر. 31

2- 2- 2- 5- ديدگاه رفتار به عنوان منبع خود ـ فهمي، دارلي بم. 33

2- 2- 2- 6- ديدگاه شناختي ـ اجتماعي در زمينه خود. 34

2- 2- 2- 7- تاريخچه خودپنداره 35

2- 2- 2- 8- تعريف خودپنداره 36

2- 2- 2- 9- خود پنداره به عنوان يك وضعيت مركزي.. 36

2- 2- 2- 10- ريشه‌هاي خود پنداره 37

2- 2- 2- 11- ويژگي‌هاي خود پنداره 39

2- 2- 3- کیفیت زندگی.. 40

2- 2- 3- 1- چند نظریه دربارۀ کیفیت زندگی.. 42

2- 2- 3- 2- ابعاد کیفیت زندگی.. 43

2- 3- پیشینه پژوهش… 44

2- 3- 1- پیشینه داخلی.. 44

2- 3- 2- پیشینه خارجی.. 47

2- 4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 48

فصل سوم. 50

3- 1- پیش‌درآمد فصل سوم. 51

3- 2- طرح پژوهش… 51

3- 3- روش پژوهش… 51

3- 4- جامعه آماری.. 52

3- 5- نمونه مورد مطالعه. 52

3- 6- روش نمونه گیری.. 53

3- 7- معرفی متغیرها 53

3- 8- ابزار پژوهش… 53

3- 9– شیوه اجرای پژوهش… 55

3-10- روش تحلیل داده‌ها 56

فصل چهارم. 57

4-1- پیش‌درآمد فصل چهارم. 58

4-2- يافتههاي توصيفي.. 59

4- 3- يافته هاي مرتبط با فرضيه‌ها 67

4- 4- یافتههای جانبی.. 74

فصل پنجم.. 76

5- 1- خلاصه یافته ها 77

5- 2- بحث و نتیجه‌گیری.. 77

5- 3- یافته‌های جانبی.. 83

5- 4- تبیین و تفسیر نتایج.. 83

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیات… 83

5-6-  محدودیت های پژوهش… 85

5- 6- 1- محدودیتهای در کنترل محقق.. 85

5- 6- 2- محدودیتهای خارج از کنترل محقق.. 85

منابع فارسی.. 87

منابع لاتین.. 91

ضمائم.. 95

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-12) 96

مقیاس خودپنداره راجرز. 98

پرسش‌نامه فرم کوتاه NEO.. 100

فهرست جداول

جدول (4- 1): توزیع فراوانی و درصد جنسیت آزمودنی ها …… 59

جدول (4- 2): توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب تأهل ………. 60

جدول (4- 3): توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب رشته تحصیلی ………. 61

جدول (4- 4): وضعیت سنی  در نمونه مورد بررسی ………. 63

جدول (4- 5): وضعیت  کیفیت زندگی در نمونه مورد بررسی ……… 64

جدول (4- 6): وضعیت خودپنداره در نمونه مورد بررسی ……… 65

جدول (4- 7): ميانگين و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش ……… 66

جدول (4- 8) ضرایب همبستگی بین ویژگی های شخصیتی با  ابعاد کیفیت زندگی ……….. 67

جدول (4- 9): ضرایب همبستگی بین  خود پنداره  با ابعاد کیفیت زندگی ….. 69

جدول (4- 10): نتایج تحليل رگرسيوني براي پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خودپنداره  ……. 70

جدول (4- 11): مدل رگرسيوني براي پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خودپنداره ……. 70

جدول (4- 12): ضرايب رگرسيوني براي پیش‌بینی کیفیت زندگی  بر اساس ویژگی های شخصیتی  و خودپنداره …… 71

جدول (4- 13): نتايج تحليل رگرسيون براي پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خودپنداره ………. 72

جدول (4- 14): نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه کیفیت زندگی در گروه ها با توجه به جنسیت ……… 74

جدول (4- 15) نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه کیفیت زندگی در گروه ها با توجه به وضعیت تاهل …… 75

فهرست نمودارها

نمودار (4- 1): توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت ……….. 59

نمودار (4- 2): فراوانی آزمودنی ها برحسب تأهل ……. 60

نمودار (4- 3): فراوانی آزمودنی ها برحسب  رشته تحصیلی ….. 62

نمودار (4- 4): وضعیت سنی در نمونه مورد بررسی ……….. 63

نمودار (4- 5): وضعیت کیفیت زندگی در نمونه مورد بررسی ………. 64

نمودار (4- 6): وضعیت خودپنداره در نمونه مورد بررسی ……… 65

نمودار (4- 7): مقایسه کیفیت زندگی در گروه ها با توجه به جنسیت ….. 74

نمودار (4- 8): مقایسه کیفیت زندگی در گروه ها با توجه به وضعیت تاهل ……… 75

چکیده

هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیت (مدل پنج عاملی) و خودپنداره با کیفیت زندگی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بود. این پژوهش با توجه به هدف از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه موردنظر دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه  اسلامی واحد کرمانـشاه که در سال تحصیلی 94 – 1393 مشغول به تحصیل هستند را در بر می‌گیرد. که تعداد 391 نفر آزمودنی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانـشاه که در سال تحصیلی 94 – 1393 مشغول به تحصیل می‌باشد به عنوان نمونه به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص آمار توصیفی که شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار می‌باشد و هم از شاخص آماري استنباطی که شامل ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون است استفاده شده است. برای به دست آوردن داده‌ها از نرم‌افزار SPSS-19 استفاده گردید. در این پژوهش از سه ابزار که شامل: پنج عامل بزرگ شخصيت فرم كوتاه ، پرسش‌نامۀ خود پندارۀ راجرز و پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی شخصیتی و تعدادی از ابعاد کیفیت زندگی رابطه معنی‌داری وجود دارد، همچنین بین خود پنداره و ابعاد کیفیت زندگی رابطه معنی‌داری وجود دارد. براي پیش‌بینی کیفیت زندگی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی  و خودپنداره از روش تحليل رگرسيون به شيوه گام به گام استفاده شد، نتايج نشان داد كه تحليل رگرسيون معنادار می‌باشد، و ویژگی‌های شخصیتی و خود پنداره توان پیش‌بینی کیفیت زندگی را دارند.

واژگان کلیدی: ویژگی‌های شخصیت، مدل پنج عاملی، خود پنداره، کیفیت زندگی.

فصل اول

کلیات پژوهش

1- 1- مقدمه

آنچه بیش از همه در نظریات روان شناسان در مباحث شخصیت مورد توجه قرارگرفته است تفاوت‌های فردی است. یعنی ویژگی‏هایی که یک فرد را از فرد دیگر متمایز می‏کند هر انسان آمیزه‏ای از سه ویژگی نوعی- فرهنگی- فردی را تشکیل می‏دهد. آلپورت[1] (1961) معتقد است شخصیت سازمان پویایی از سیستم‌های روان‌تنی فرد است که رفتار و افکار خاص را تعیین می‌کند. ابعاد پنج‌گانه شخصیت شامل: روان رنجورخویی، برون‏گرایی، پذیرابودن، سازگاری، مسئولیت‌پذیری (جان[2]، 1990به نقل از پروین) می‌باشد. متغیر دیگر پژوهش حاضر خودپنداره است که تصویر روانی هر فرد و شامل تمام ادراکات فرد (ظواهر و ارزش و عقاید) است. که بر رفتار فرد تأثیر داشته و به زمانی که فرد از کلمه «من» استفاده می‌کند اشاره دارد (تنر[3]، 2000). به عبارت دیگر، خود پنداره  دیدگاه  کلی فرد نسبت به خود است و در برگیرنده همه نقاط مثبت و ضعف فرد است (مشرف[4] و همکاران، 2007). همچنین متغیر دیگر که رابطه ویژگی‌های شخصیت و خودپنداره با آن سنجیده می‌شوند کیفیت زندگی است که ساواتزکی (2002) نیز درباره آن بیان می‌کند اصطلاح کیفیت زندگی اشاره به یک سازه چند بعدی می‌کند که در برگیرنده ی چشم‌انداز فرد از کیفیت کلی زندگی خود و سنجش آن‌ها از مؤلفه‌های خاص کیفیت زندگی مثل : فیزیکی، روان‌شناختی و بهزیستی اجتماعی است. کیفیت زندگی برداشت و پنداري است که افراد از موقعیت شان در زندگی، در زمینه فرهنگی و ارزش‌هایی که به آن معتقدند، دارند و به اهداف، انتظارات، استانداردها و علایقشان وابسته است (فشارکی، میر، صفوی و فرهادی، 1390). سه بعد اساسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت شامل ابعاد فیزیکی، روانی و اجتماعی هستند که هر یک از آن‌ها به زیر مجموعه‌هاي دیگر تقسیم می‌شوند. بعد فیزیکی به دریافت بیمار از توانایی‌هایش در انجام فعالیت‌ها و وظایف روزانه که نیاز به صرف انرژي دارد اشاره می‌کند. بُعد روحی، جنبه‌های روحی و احساس سلامت روحی مانند افسردگی، ترس، عصبانیت، خوشحالی و آرامش را در بر می‌گیرد. بعد اجتماعی به توانایی‌هاي فرد در برقراري با اعضاي خانواده، همسایگان و همکاران و سایر گروه‌های اجتماعی مربوط می‌شود (فیضی، قاضی، دولتشاهی و نادیا حتمی، 1385).

خویشتن پنداري عبارت است از تصور و پنداري که فرد درباره کل وجود خود دارد. این تصور و پندار تمام ابعاد جسماني، ذهني، اجتماعي، عاطفي و اخلاقي را در بر می‌گیرد. تصور انسان در هر یک از زمینه‌های فوق، رفتار معین و مشخص را موجب می‌گردد. خویشتن پنداري حاصل تعامل عوامل متعددي از جمله نظر والدین، نظر دوستان و نظر معلمان می‌باشد و دید فرد را نسبت به جوانب خویش از جمله نگرش‌ها، ارزش‌ها، اهداف، تصورات جسماني، ارزش شخصي و توانایي‌ها را شامل می‌شود (شفیع‌آبادي، 1384).

به طور کلی، با توجه به مطالب با پژوهنده در پژوهش حاضر در نظر دارد ارتباط ویژگی‌های شخصیت (مدل پنج عاملی) و خودپنداره با کیفیت زندگی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در سال 94 – 1393  مورد بررسی قرار دهد.

1- 2- بیان مساله

در طی دو دهه گذشته کیفیت زندگی[5]  که مفهومی چند بعدی است یکی از مهم ترین موضوعات تحقیقات بالینی بوده است. سازمان جهانی بهداشت آن را چنین تعریف می کند « درک فرد از وضعیت زندگی اش با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی و ارتباط آن با اهداف، انتظارات، علایق، استانداردها و تجربیات زندگی» ، این مفهوم تعریف وسیعی دارد که بر وضعیت سلامت فیزیکی، وضعیت روانی، استقلال، ارتباطات اجتماعی و عقاید شخصی فرد تاثیرگذار است (کادنا و همکاران[6]، 2003). کینگ و هیندس ( به نقل از میرشمسی) نیز کیفیت زندگی را به معنای چگونگی زندگی می دانند که در برگیرنده تفاوت های انحصاری افراد است و می تواند افراد را از یکدیگر متمایز سازد (میرشمسی، 2009).

کیفیت زندگی هم عینی و هم ذهنی است. هر محور شامل هفت بعد بهزیستی مادی، سلامت، بهره وری، صمیمیت، بهزیستی هیجانی و اشتراکی است. ابعاد عینی در برگیرنده ی اندازه های مرتبط به بهزیستی ذهنی به لحاظ فرهنگی و ابعاد ذهنی در برگیرنده ی بعد رضایت با اهمیت دادن به فرد است (کوسینس و هانس، 2001؛ ماهر، 1999). کمپل، کانورس و راجرز[7] (1979) ابعاد زندکی را حوزه هایی از تجربه می دانند که برای همه یا بیشتر افراد مهم هستند و تا اندازه ای به تجربه کیفیت کلی زندگی کمک می کنند. آنها همچنین بیان می کنند ابعاد زندگی همانند ابعاد فیزیکی، روانشناختی و اجتماعی زندگی می تواند بر حسب میزان رضایت فرد به کیفیت کلی زندگی کمک می کنند، ارزشیابی شوند ( به نقل ار ساواتزکی، 2007). فالو[8](1990) نیز چهار بعد اساسی کیفیت زندگی را به  عنوان روانشناختی (خلق و خو، استرس هیجانی، سازگاری با بیماری)، اجتماعی (روابط، فعالیت اجتماعی – تفریحی)، شغلی(کار بدون مزد و با مزد) و فیزیکی (پویایی ، درد، خواب و اشتها) بیان می کنند ( به نقل از اوگدان[9]، 2004). کیفیت زندگی افراد تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که از جمله آنها می توان به شخصیت افراد اشاره کرد.

شخصیت هر فرد اصلی ترین بعد و ساختار روان شناختی اوست؛ که به شکل گیری سبک زندگی وی کمک می کند. در دهه های اخیر، عده ای با طرح صفاتی، برای شخصیت و استفاده از روش های آماری پیچیده نظیر تحلیل عوامل، توانستند جایگاه مناسبی را در بین متخصصان برای خود باز کنند( امرایی و همکاران،2011). یکی از کارآمد ترین و جامع ترین نظریه های مطرح شده در باب شخصیت، نظریه پنج عاملی کاستا و مک کری است. براساس این دیدگاه شخصیت ساختاری دارای سلسله مراتبی با 5 بعد اصلی در بالاترین مرتبه و قابل فروکاهی به اجزا یا صفات رده پایین تر است . پنج عامل اصلی شخصیت شامل روان نژندگرایی[10] ، برون گرایی[11] ، تجربه پذیری[12]، دلپذیر بودن[13]  و وجدان گرایی[14]  هستند. روان نژندگرایی به تمایل برای تجربه اضطراب، تنش، خودخوری، خصومت، تکانشوری، کمرویی، تفکر غیر منطقی ، اقسردگی و عزت نفس پایین اطلاق می شود. برونگرایی تمایل به مثبت بودن، قاطعیت، تحرک، مهربانی و اجتماعی بودن است. تجربه پذیری  عبارت از تمایل به کنجکاوی، هنر نمایی، خردورزی، انعطاف پذیری، روشنفکری و نوآوری می باشد. دلپذیر بودن به تمایل برای بازگشت، مهربانی، سخاوتمندی، اعتماد ورزی، همدلی، فرمانبرداری و وفاداری اطلاق می شود. وجدان گرایی نیز عبارت از تمایل به سازمان دهی، کارآمدی، قابلیت اعتماد، خویشتن داری، پیشرفت گرایی، منطق گرایی و تعمق است(کوروتکو و هانا[15]،2004؛ مک کری و کاستا[16]،2003).

مفهوم شخصیت از دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و هر یک از این دیدگاه ها با توجه به فلسفه وجودی و اصول زیر بنایی خود به تعریف شخصیت پرداخته اند. تعریف آلپورت[17] از شخصیت نتیجه بررسی و تجزیه و تحلیل حداقل 50 نوع تعریف شخصیت است. آلپورت شخصیت را چنین تعریف می کند: « شخصیت، سازمان پویایی است که در درون فرد قرار گرفته و شامل سیستم های جسمانی و روانی است که تعیین کننده سازگاری های بی همتای فرد با محیط خود است» (آلپورت،1937، به نقل از کوپر و پروین[18]،1998). مک کری و کاستا [19] (2003) بر این باورند که شخصیت از یک منبع درونی منشا می گیرد. با این دید، صفات شخصیت بیشتر متاثر از عوامل زیستی است تا محصول تجربه های زندگی و شکوفایی تمایلات اساسی به وسیله محیط، این تمایلات در طول زندگی فرد، هم بر خودپنداره و هم بر ویژگی ها ی مربوط به سازگاری( نگرش ها ، اهداف شخصی، باورهای خودکارآمدی و…) تاثیر می گذارد. یک سنخ شناسی معروف از صفات شخصیت مدل پنج عامل، گلدبرگ[20] (1992) است. این عومل روان رنجورخویی، برون گرایی، گشودگی، سازگاری و وظیفه شناسی هستند. تحقیقات نشان داده است که برون گرایی و روان رنجورخویی معنادارترین رابطه را با بهزیستی ذهنی دارد. برون گرایی و بهزیستی ذهنی رابطه مثبت و روان رنجورخویی و بهزیستی رابطه منفی دارند(کوسینس و هانس، 2001، به نقل از مک کرا و کاستا،2003 ).

همچنین متغیر دیگری که بر کیفیت زندگی افراد تاثیرگذاراست خودپنداره[21] می باشد که خودپنداره یک رشته صفات و توانایی ها ، نگرش ها و ارزش هایی است که فرد معتقد است او را توصیف کند (محمدی،2008). خودپنداره را مي توان درك فرد از خودش دانست كه در نتيجه تجربيات فرد با محيط و رابطه او با ديگران شكل مي گيرد(رین و کانینگام[22]،2008) . همچنين خودپنداره فرد ممکن است از خيلي ضعيف يا منفي تا خيلي قوي يا مثبت تغيير يابد، افرادي كه خود پنداره مثبت دارند احساس كفايت كرده و در انطباق وسازگاري با دنياي پيرامون خويش توانا تر بوده اند (کاروین[23]،2000).

خودپنداره براي متخصصان بهداشت روان اهميت خاصي دارد ، زيرا پندار فرد از شخصيت خود تا اندازه اي زياد تصور او را راجع به محيط اش تعيين مي كند. اگر تصور از خود مثبت و نسبتاً متعادل باشد، شخص داراي سلامت رواني است و اگر به عكس، خود پنداره شخص منفي و نا متعادل باشد، او از لحاظ رواني ناسالم شناخته مي شود(حسینیا[24]،2001). خودپنداره ماهیتی روان شناختی دارد و شامل احساس ها، ارزیابی ها، نگرش ها و همچنین توصیف هاي افراد از خود است. خودپنداره از یکسو به لحاظ بیرونی با خصائص شخصیتی و رفتاري افراد و از سوي دیگر به لحاظ درونی ازطریق چگونگی احساس افراد از خود و جهان اطرافشان و در ارتباط با دیگران مشخص می شود (رین و کانینگام،  2008).

تعدادی از محققان دیگر نیز رابطه بین برون گرایی و روان رنجورخویی و کیفیت زندگی را مطالعه کرده اند. در دو مطالعه توسط موریسون [25]  (1997) رابطه بین کیفیت زندگی با برون گرایی مثبت و معنادار و با روان رنجورخویی منفی و معنادار بود(به نقل از گیبونس، کریت کریستوف، باربر، استیرمن، گالوپ، گلدشتین، تمز و رینگزکورت[26]،2009 ). نتایج مطالعه ی دی نوه و کوپر[27] (1988) نشان داد که برون گرایی با عواطف مثبت و نوروزگرایی با عواطف منفی رابطه دارند، در حالیکه گشودگی هم با عواطف مثبت هم با عواطف منفی به طور مثبتی رابطه داشت. وظیفه شناسی و وجدان هم به عنوان عواملی هستند که بهزیستی فرد را پیش بینی می کنند و با رضایت از زندگی و شادکامی رابطه دارند. کیندرمن ، هویجنن، گوسنز، روئه لوفز، وربینت و لاین [28](2011) بیان می کنند که رفتارهای اجتنابی پیش بینی کننده سطح بالاتر ناتوانی و سطح پایین کیفیت زندگی هستند. با توجه به مطالب عنوان شده در زمینه ویژگی های شخصیت، خودپنداره و کیفیت زندگی، بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیت ( مدل پنج عانلی) و خودپنداره باکیفیت زندگی در بین دانشجویان انجام شد.

کیفیت زندگی افراد تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به شخصیت افراد اشاره کرد. شخصیت هر فرد اصلی‌ترین بعد و ساختار روان‌شناختی اوست؛ که به شکل‌گیری سبک زندگی وی کمک می‌کند. در دهه‌های اخیر، عده‌ای با طرح صفاتی، برای شخصیت و استفاده از روش‌های آماری پیچیده نظیر تحلیل عوامل، توانستند جایگاه مناسبی را در بین متخصصان برای خود باز کنند (امرایی و همکاران، 2011).  پژوهش‌های هایس[29] و جوزف[30]، ویدیگر[31] و سدلینز[32] در زمینه بررسی عوامل تأثیرگذار در سلامت افراد نشان داد که شخصیت افراد می‌تواند مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در سازگاری، سلامتی و کیفیت زندگی آنان به شمار آید و در ایجاد، کاهش یا از میان بردن علائم اختلالات روانی نقش مهمی را ایفا کند (هایس و جوزف، 2003؛ ویدیگر، 2005؛ ویدیگر و سدلینز، 2002).همچنین متغیر دیگری که بر کیفیت زندگی افراد تأثیرگذار است خودپنداره[33] می‌باشد که خودپنداره یک رشته صفات و توانایی‌ها ، نگرش‌ها و ارزش‌هایی است که فرد معتقد است او را توصیف کند (محمدی، 2008). خودپنداره را می‌توان درك فرد از خودش دانست كه در نتيجه تجربيات فرد با محيط و رابطه او با ديگران شكل می‌گیرد (رین و کانینگام[34]، 2008). خودپنداره ماهیتی روان‌شناختی دارد و شامل احساس‌ها، ارزیابی‌ها، نگرش‌ها و همچنین توصیف‌های افراد از خود است. خودپنداره از یکسو به لحاظ بیرونی با خصائص شخصیتی و رفتاري افراد و از سوي دیگر به لحاظ درونی از طریق چگونگی احساس افراد از خود و جهان اطرافشان و در ارتباط با دیگران مشخص می‌شود (رین و کانینگام،  2008).

با توجه به مطالب عنوان شده در زمینه ویژگی‌های شخصیت، خودپنداره و کیفیت زندگی، بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیت (مدل پنج عاملی) و خودپنداره باکیفیت زندگی در بین دانشجویان انجام شد.

1- 3- اهمیت و ضرورت پژوهش

مطالعات زيادي رابطه بين كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه و ساير عوامل مانند شخصيت، سلامتي و محيط را مورد بررسي قرار داده‌اند (سیرجی[35]، گرزسکویاک[36] و راهیز[37]، 2005). دانشجویان در دستیابی به

منابع فارسی

 1. ابوالقاسمی، عباس؛ صادقی، حسن و شهری، مریم. (1392). ارتباط عامل های شخصیت، تنظیم و بازشناسی هیجان با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن. مجله روان شناسی سلامت، سال دوم، شماره 2.
 2. اصغری نکاح، سید محسن؛ مشهدی، علی و حیدری پور، منا (1392). رابطه هوش هیجانی،کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان در افراد با معلولیت (ناتوانی) جسمی حرکتی. توانبخشی، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 14، صص 49-40.
 3. ایل بیگی قلعه نی، رضا و رستمی، مریم. (1393). ابعاد شخصیتی HEXACO، تنظیم هیجانی و راهبردهای مقابله با استرس در پیش‌بینی کیفیت زندگی افراد مبتلا به میگرن. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 24، شماره 112، صص 76-67.
 4. پارک، جی،ای و پارک، ک. (1980). کلیات خدمات بهداشتی؛ مترجم: شجاعی،ت. افضلی، ملک. (1376). تهران: نشر سماط.
 5. پوراسلامی، محمد؛ ایار، سعید و سرمست، حمیده. (1379). واژه نامۀ ارتقاء سلامت. تهران: دفتر ارتباطات و آموزش بهداشت، وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی.
 6. حبیبی سولا، عقیل؛ نیکپور، صغری؛ سیدالشهدایی، مهناز و حنانی، حمید. (1387). بررسی رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و کیفیت زندگی در سالمندان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دوره هشتم، شماره اول ، صفحات 36-29.
 7. حسن‌زاده، رمضان؛ حسینی، سید‌حمزه و مرادی، ذبیده (1384). بررسی رابطه بین خودپنداره کلی دانش‏آموزان و عملکرد تحصیلی آن‌ها. فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی، سال هفتم، شماره 24.
 8. حمید، نجمه و زمستانی، مهدی. (1392). در تحقیق تحت عنوان رابطه هوش معنوي و ويژگي هاي شخصيتي با كيفيت زندگي در دانشجويان پزشكي. مجله پزشكي هرمزگان، سال هفدهم، شماره چهارم. صص 355-347.
 9. دهداری، طاهره. (1381). بررسی تأثیر آموزش بر کیفیت زندگی بیماران با عمل جراحی قلب باز. رسالۀ کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس.
 10. ذکایی، رضا. (1378) بررسی رابطه‌ی خودپنداره و سبک های اسناد با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر سال سوم رشته‌ی علوم تجربی در دبیرستان های دولتی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 11. رقیبي، م و میناخاني، غ. (1390). ارتبان مدیریت بدن با تصویر بدني و خودپنداره. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 12(4)، 72- 81 .
 12. روش بلا، آن ماری و نیون. (1370). روانشناسی اجتماعی: مقدمه ای بر نظریه ها و آئین ها. ترجمه دکتر سید محمد دادگران، انتشارات مروارید.
 13. سپاه منصور، مژگان؛ امامی پور، سوزان و حبیبی فر، مائده سادات. (1392). رابطه ی ویژگی های شخصیتی و خود پنداره با خود تنظیمی یاد گیری در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، چاپ نشده.
 14. شفیع آبادي، عبدالله (1384). فنون و روشهاي مشاوره، تهران، انتشارات ترمه.
 15. شولتز، دوان (بی تا). روان‌شناسی کمال. ترجمه گیتی خوشدل (1386). تهران: نشر نی.
 16. صفوی، محبوبه؛ صمدی، نسرین و محمودی، محمود. (1392). بررسی خود پنداره و ارتباط آن با کیفیت زندگی مبتلایان دیابت نوع دو. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 23، شماره 2، صص 148 تا153.
 17. صنم نژاد، غ. (1386). بررسي نیمرخ رواني، هوش هیجاني و خودپنداره در افراد ناکام در عشق و افراد غیرناکام در عشق. پایان نامۀ کارشناسي ارشد مشاوره، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتي، دانشگاه تهران.
 18. عباسی، فاطمه. (1391). اثر ناتوانی و افسردگی بر کیفیت زندگی مبتلایان به مولبپیل اسکلروزیس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
 19. عزیزی ابرقوئی، محسن. (1389). رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
 20. غفاری، غلامرضا و امیدی، رضا. (1388). کیفیت زندگی. نشر شیرازه؛ چاپ اول.
 21. غلامی، یونس. (1384). بررسی مقایسه ای انگیزه ی پیشرفت و خودپنداره‌ی دانش آموزان پایه‌ی هشتم کشورهای مختلف با پیشرفت تحصیلی علوم آنان در تکرار سومین مطالعه‌ی بین‌المللی ریاضیات و علوم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
 22. فتحی آشتیانی، علی. (1374). بررسی تحولی تصور از خود، حرمت خود، اضطراب و افسردگی در نوجوانان تیزهوش و عادی. پایان‌نامه دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 23. فدایی دولت، ا. (1389). رابطه ویژگی شخصیتی با راهبردهای مقابله ای و بهزیستی ذهنی معلمان شهرستان مهر. دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی تهران، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی.
 24. فراهانی، م؛ شکری، ا؛ گراوند، ف و دانشورپور، ز. (1387). تفاوت فردی در استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی: نقش سبک های مقابله‌ای با تنیدگی. مجله علوم رفتاری، دوره 2، شماره 4، 297-304.
 25. فشاركي، محمد؛ مير، مسعود؛ صفوي، محبوبه و فرهادي، سيده سميه (1390). بررسي ارتباط كيفيت زندگي و راه هاي مقابله با استرس در خانوادة بيماران مبتلا به MS مراجعه كننده به انجمن MS شهرستان اهواز در سال 1387. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز، دوره 10، شماره 74، صفحات: 563- 572.
 26. فيضي، ويدا؛ قاضي، پيام؛ دولتشاهي، مرجان و ناديا حتمي، زينت (1385). كيفيت زندگي در مبتلايان ويتيليگو مراجعه كننده به بيمارستان رازي. مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دوره 64، شماره 50، ص 54-4.
 27. کامکاری، محمود و عسگریان کامبیز، مهناز. (1389). آزمون های روان‌شناختی. نشر ویرایش.
 28. محمودی، زهرا. (1377). بررسی رابطه‌ی خودپنداره، یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ی دوم راهنمایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی 76-75. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 29. نادی، محمد علی و سجادیان، ایلناز. (1389). تحلیل مسیر رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و وابستگی به اینترنت با کیفیت زندگی کاربران کافی نت های شهر اصفهان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره 8، شماره 1.
 30. نصر اصفهانی، نرگس و اعتمادی، اجمد. (1391). رابطه ویژگی‌های شخصيتی با هوش معنوی و کيفيت زندگی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. مجله تخصصی پژوهش و سلامت، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت گناباد، دوره‌ی 2، شماره 2، صص 235-226.
 31. نوربخش، پ و حس پور، ق. (1383). بررسي مقایسه‌ای عرت نفس و خودپندارۀ پسران ورزشکار و غیرورزشکار دورۀ متوسطۀ نواحي آموزش و پرورش شهر اهواز و رابطۀ آن‌ها با پیشرفت تحصیلی. حرکت، 21، 32-19.

منابع لاتین

 1. Amrai K, Farhani A, Ebrahimi M, Bagheriyan V. (2011). Relationship between personality traits and spiritual intelligence among university students. Social and Behavioral Sciences; 15: 609˚612.
 2. B Resnick, E S Nahm. (2001). Reliability and validity testing of the revised 12- item short – form Health survey in older adults, Journal of Nursing Measurment. Volume: 9, Lssu: 2, Pages: 151-161.
 3. Cadena JM, Vinaccias SM, Pcrez AP.(2003). The impact of disease activity onthe quality of life, mental and family dysfunction in Colombian patients with rheumatoid. ArthritisJournal of Clinical Rheumatology; 9(3): 142-50.
 4. Calman, K. C. (1984). Quality of life in Cancer Patients-A Hypothesis. Journal of Medical Ethics. 10.
 5. Campbell-sills,l.,cohan,s.l&stein,m.b.(2006)relationship of resilience to personality,coping and psychiatrics symptomsin young adults behavior Researgh and therapy,44(1)585-599.
 6. Campbell, J. d., Trapnell, P. D., Lavelle, L.F., Katz, I.M., Heine, S.J., & Lehman, D.R. (1996). Self-concept clarity: Measurement, personality correlates and cultural boundaries. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 141-56.
 7. Carven R. (2000).The structure and development of young children’s concept and relation to academic achievement. Educational information with the personal Thuch. Eric No, ED 443522. Publication type;; 143-50.
 8. Cooper, C.L. & Pervin, L.A (1998).A definition of personality, Personality, critical concept in psychology. Routledge press, London and New York.
 9. Costa,p-r,teracciano,A&mccrae,R.R.(2001).gander Differncecin .
 10. Cousins, R,.&Hons, B ,B .SC. (2001). Prediction subjective quality of life the contributions of personality and perceived control. (Unpublished degree of doctora of psychology clinical. Deakinuniversity.Retrieved on September 15, 2011 from www.deakin.edu.au/research/acqol/publications/…/thesis-cousins-r.doc.
 11. DeNeve, K. M., & Cooper, M.A. (1998). The happy personality: A meta- analysis of 137 personality trait and subjective well-being, psychological bulletin. 124, 197-229.
 12. Dolgun G. Savaşer S., Yazgan Y. (2014).Determining the correlation between quality of life and self-concept in children with attention deficit/hyperactivity disorder. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing Volume 21, Issue 7, pages 601–608.
 13. Donnelan, M.B. conger .R.D.8 Bryant, c.m. (2004). Thebig Five and enduring Marnages. Journal of Research in personality.38.481.504
 14. R. (2003). Quality of life: an outcome of multiple sclerosis. 44(6):786-8.
 15. Ferrance، C: Powers، (1985) Quality of Life Index: Development and Propertied. Adv Nursci.
 16. Gibbons, M. B. C, Crits-Christoph, P., Stirman, S, W., Gallop, R., Goldstein, L. A. Temes, C, M, & Ring-Kurtz, S. (2009).Journal consult clinical psychology. 77(5), 801-813.
 17. Goldberg, L. R. (1993). The structure of phenotypic personality traits.American Psychologist, 48, 26-3.
 18. Haghshenas H. (2006). Five factor Personality Characteristics Project. 1st ed. Shiraz: Shiraz University of Medical Sciences. P 17-34.
 19. Hayes N, Joseph S. (2003). Big 5 correlate of three measures of subjective well-being. Pers Individ Dif; 18: 663-668.
 20. Higgins, E. T. (1987). Self Discrepancy: A Theory relating self and affect, Psychological Review, 94(3), 319-340.
 21. Hoseinia A.(2001). Marriage mental health and married. 1ST ed. Publications: Tehran; 56.
 22. O.P. & srivastava, s. (1999). The Big Fire Taxonomy: History Meaasurement and The oretical perspectives, pervin LA.8 John, O.P. (Ed), Handbook of personaltiy   Theory and Research (pp-102 – 138) the cuitford press.
 23. Kiamehr J. (2002).Normalization of NEO personality inventory and exploration of it’s. Factor analysis in the students of University of Tehran [dissertantion]. Allameh Tabatabai University.
 24. Kindermans, H. P. J., Huijnen, I. J., Goossens, M. J. B., Roelofs, J., Verbunt, J. A., &Vlaeyen, J. (2011). Being hn pain: The role of self discrepancieshn the emotional experience and activity patterns of patients with chronic low back pain, Retrieved on may 1, 2011 from www.elsevier.com/locate/pain.
 25. Korotkov D, Hanna E.(2004). The five factor model of personality: strengths and limitations in predicting Health status, sick-role and illness behavior. Pers Individ Dif ; 36, 187-199.
 26. Lombardo, Alita.(2013). A Self-Concept Group Intervention Pilot Study for Individuals with an Acquired Brain Injury: The Relationship between Self-Concept, Depression and Quality of Life. ALLIANT INTERNATIONAL UNIVERSITY, 109 pages; 3567586.
 27. A, Vahdaninia.M, Mousari. S J. h Omidvari.S. (2009).The Iranian version of 12- ite Short Form Health survey (SF-12): Factor structure, internal consistency and construct validity social sciences, Miscellaneous Papers.BMC Public Health.Volume: 9, Issu: 1, Publisher: Biomed central Pages: 341.
 28. M E, Khalatbari. J, Samadzadeh. M, Amraei.M, Ahmadi.R, Keikhayfarzaneh. M. (2011).The Study of the Quality of Life and Personality Traits of NEO Five Factors Concerning Death Anxiety in Shahed University Students. International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 2, Issue 12, 1 ISSN 2229-5518.
 29. Maher, E. (1999). Subjective quality of life, perceived control, and dispositional optimism among older people.unpublished Bachelor of Science (honour) Degree. School of psychology. Retrieved on May 15, 2011 fromwww.deakin.edu.au /research /acqol/publications/…/thesis-maher-e.pdf.
 30. Marsh, H.W. (1989). Sex differents in the development of verbal and mathematic constructs. The high school and beyond study. American educational research journal 26, 191-225.
 31. MC Crae R.R, Costa P.T.Jr. (1991). A five. Factor Theory of Personality.in .L.A.pervin Q P. john (Eds.), Handbook of personality Newyork: Guilford; 2nded:139-153.
 32. MC Crae, RR.8 cosra p.T.jr. (1986). personaltiy coping, and coping Effectiveness in an Adult sanple. Journal of personaltiy 54,385-405.
 33. McCrae RR, Costa PT. (2003).Personality in adulthood. NewYork: Guilford
 34. McCrae, R. R., & Costa, P.T. (2003). Personality in adulthood, A five factor theory perspective, New York & London, Guilford press.
 35. McDaniel, B. L., Grice, J. W. (2005). Measuring self discrepancy on the Big Five personality traits with the repertory Grid. Retrieved from on may2, 2011 from www.uniphiz.com/digital_physiognomy.
 36. MirShamsi F.(2009). Relationship between intelligence and spiritual quality of life for Technical Students – Engineering Azad University of Yazd in the public and the academic year 1387-1388 [dissertation]. Tehran: AllamehTabatabaie University. [In Persian]
 37. Mohammadi Y (Translator).(2008).Developmental Psychology, by: BrukeL.A, 10th ed., Tehran, Arasbaran Pub.,2008 [Persian].
 38. Nel، E; Uys، HH (1993). The Effect Of Preparative Teaching on the Emothional Attitude of Patients Undergoing Coronary Bypass Surgery Curations
 39. Ogdan, M. (2004). Health psychology. A text book 3rd.MeGraw-Hill Education.
 40. Rinn AN, Cunningham LG. (2008). Using self-concept instruments with High ability college students: reliability and validity evidence. Gifted Child Quarterly; 52(3): 232-242.
 41. Sarı, M., Cenkseven, F., (2008). Quality of school life and self-concept among elementary school students. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 5:2. Erişim: http://www.insanbilimleri.com. Volume: 5 Issue: 2.
 42. Sawatzky, R. (2002). A Meta-analysis of the relationship between spirituality and quality of life. Unpublished requirements for the degree of Master of Science. The Faculty of Graduate studies. Retrieved on September 18, 2011 from
 43. ricksawatzky.com/Rick/…/Spirituality%20and%20QOL %20Thesis.pdf.
 44. Sawatzky, R. (2007). The measurement of quality of life and ITS relationship with perceived health status inadolescents. (Unpublished PhD thesis). The Faculty of Graduate Studies (nursing). Retrieved on September 18, 2011 from www.ricksawatzky.com/mslss/Dissertation_RickSawatzky.pdf.
 45. Sirgy MJ, Grzeskowiak S, Rahtz D. (2007). Quality of College Life (QCL) of students: Developing and validating a measure of well-being. Social Indicators Research; 80: 343-360.
 46. Widiger TA, Seidlits L. (2002).Personality, psychopathology, and aging. Research in personality; 36: 335-362.
 47. Widiger TA. (2005).Five factor model of personality disorder: Integrating science and practice. J Res Pers; 39; 67-83.
 48. Woolfolk, A.E. (1993). Educational psychology. (5th. Ed). Boston: Allyn and Bacon.
 49. A, Hashim. SH, Ramli. R, Boon.Y, Abd Ghaffar.M N, Zakariya.Z.(2009). Relationship between Self Concepts and Personality and Students’ Academic Performance in Selected Secondary Schools. European Journal of Social Sciences – Volume 11, Number 2.

ضمائم

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-12)

نام و نام خانوادگی:                            سن:

این فرم به پزشكان شما را از اینكه چه احساسی دارید و تا چه حد قادر به انجام كارهای روزمره تان هستيد آگاه می سازد. لطفاً با علامت زدن جلوی جوابی كه به نظرتان مناسب تر است به سوالات پاسخ دهید. اگر در مورد جواب تان اطمینان ندارید نزدیكترین گزینه را انتخاب كرده و در صورت تمایل نكته ای كه به ذهنتان می رسد را جلوی جواب یادداشت كنید.

1

مقیاس خودپنداره راجرز

توجه کنید فرم زیر را دو بار باید تکمیل کنید. با اول بر این اساس که خود را در این مقیاس چگونه می بیند و فرم دوم این است که چگونه می خواهید باشید .

فرم الف

نام و نام خانوادگی:                                                       سن:

با توجه به صفات زیر ، خود را چگونه شخصی می دانید؟ برحسب این که خود را از نظر هر صفت چگونه می بیند،

پرسش‌نامه فرم کوتاه NEO

سن:             جنس:                    تحصیلات:                           تاهل:                    

اين پرسش‌نامه شامل 60 سوال است. هر يك از جملات را به دقت بخوانيد و پاسخي كه بيشترين تطبيق را با فكر يا احساس شما دارد  علامت بزنيد.

 

 • اگر شما با جمله اي كاملا مخالف هستيد يا آن را تا حد زيادي اشتباه مي دانيد، گزينه كاملا مخالفم را علامت بزنيد.
 • اگر شما با جمله اي مخالف هستيد يا آن را تا حد زيادي اشتباه مي دانيد، گزينه مخالفم را علامت بزنيد .
 • اگر شما درباره جمله اي نمی‌توانيد تصميم بگيريد و يا در مورد درست يا اشتباه بودن آن نظر يكساني داريد، گزينه خنثي را علامت بزنيد.
 • اگر شما با جمله اي كاملا موافق هستيد يا آن را كاملا درست مي دانيد، گزينه كاملا موافقم را

* آيا به تمام سوال ها پاسخ داده ايد؟ (لطفا چك كنيد ) .

Abstract

Keywords: ……………………………..

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

SCIENCE AND RESEARCH BRACH

 

 

 

Faculty of ……….. -Department of ……...

 

Thesis for receiving «M.A» degree on …………………

 

Subject:

…………………………………..

Thesis Advisor:

………….. PH.D.

Consulting Advisor:

……………….. PH.D.

By:

………………………

Winter 2015

[1] Alport

[2] John

[3] Tanner

[4] Mosharraf R & et all

[5] .quality of life

[6] . Cadena JM & et all

[7] . Campbel, Convers & Rogers

[8] . Faloo

[9] . Ogdan

[10] . Neuroticism

[11] . Extraversion

[12] . Openness

[13] . Agreeableness

[14] . Conscientiousness

[15] . Korotkov D, Hanna E.

[16] . McCrae RR, Costa PT

[17] . Alport

[18] . Cooper & Pervin

[19] . McCra & Costa

[20] . Goldberg

[21] . self-concept

[22] . Rinn AN, Cunningham LG

[23] . Carven R.

[24] . Hoseinia A.

[25] . Morrison

[26] . Gibbons, Crits-Christoph, Barber, Stirman, Gallop, Goldstein, Temes& Ring-Kurtz

[27] . DeNeve & cooper

[28] . Kinderman, Huijnen, Goossens, Roelofs,Verbunt &Vlaeyen

[29] Hayes

[30] Joseph

[31] Widiger

[32] Seidlits

[33] self-concept

[34] Rinn & Cunningham

[35] Sirgy

[36] Grzeskowiak

[37] Rahtz

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی رابطه بین رابطه ویژگی‌های شخصیت (مدل پنج عاملی) و خودپنداره با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در نیمسال اول 94-1393”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 6 =