حراج!

بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی )مطالعه موردی: بانک صادرات(

99,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

 

عنوان تحقیق

بررسی رابطه دولت الکترونیک  و اعتماد عمومی )مطالعه موردی: بانک صادرات(

چکیده

تحقیق حاضر با هدف « بررسی رابطه دولت الکترونیک  و اعتماد عمومی (مطالعه موردی: بانک صادرات)» انجام شده است. تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده وبا پیمایشی اجرا شده است. برای اندازه گیری متغیرها، داده ها از پرسشنامه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و به محاسبه مشخصه های توصیفی متغیرها و استخراج جداول و نمودارها، توزیع صفتهای متغیر مورد بررسی و فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک صادرات است بعد از انجام مطالعه مقدماتی تعداد اعضای نمونه براساس فرمول کوکران برای جوامع نامشخص که در آن تعیین اندازه نمونه با توجه به در نظرگرفتن همه عوامل تعیین شده ( دقت و اطمینان ) است تعداد 384 نفر از کارکنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابتدا از طریق آزمون آلفا روایی سوالات تعیین گردید وسپس بعد از توزیع پرسشنامه و جمعآوری آن، با استفاده از آزمون کولموگروف ـ  اسمیرنوف ( k-s   ) به بررسی نرمال بودن جامعه آماری پرداخته شد  و با توجه به نرمال نبودن از آزمونهای ناپارامتریک (همبستگی پیرسون) استفاده شد. نتایج نشان داد که: بین گسترش دولت الکترونیک  و ارتقاء اعتماد عمومی ، اعتماد اعتباری واعتماد اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد اما کاربرد وکسترش دولت الکترونیک نتوانسته منجربه افزایش اعتماد متقابل بین مشتریان وبانک گردد.

کلیدواژه ها: بانکداری الکترونیک، اعتماد عمومی، اعتماد اجتماعی،اعتماد اعتباری واعتماد متقابل

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1 ـ 2. بیان مساله

از ويژگي‌هاي قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات و بكارگيري آن جهت افزايش سرعت و كيفيت در ارائه خدمات مي‌باشد ضمن این که بخش خدمات در حدود 20 درصد کل تجارت جهانی را تشکیل میدهد و در طی15 سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد سریع 5/8 درصدی برخوردار بوده است. اين پيشرفت‌، بانكداري را نيز تحت تأثير شديد خود قرار داده و باعث تغييرات عمده‌اي در اين گرديده است. سرعت صنعت توسعه صنعت انفورماتيك باعث ايجاد تغييرات عمده‌اي در شكل پول و سيستم‌هاي انتقال منابع در عرصه بانكداري گرديده و مفاهيم جديدي از بانكداري تحت عنوان بانكداري الكترونيكي ظهور يافته است (حسن زاده و پورفرد،1382،ص 7).

جلب اعتماد و اطمينان مشتريان، بيان مزاياي بانكداري الكترونيكي و لزوم برقراري آن درجامعه و ارائه خدمات دقيق، سريع، آسان و با كيفيت سه عامل مهم براي ايجاد فرهنگ استفاده از خدمات و ابزارهاي بانكداري الكترونيكي است. در آمار اخير بانك مركزي كه به تفكيك استانهاي كشور، مناطق آزاد و ساير مناطق منتشر ميشود، استان تهران با بيشترين تعداد دستگاههاي خودپرداز، پايانه فروش و پايانه شعب، ركورد بيشترين تعداد و مبلغ تراكنشهاي انجامشده به وسيله اين دستگاهها را نيز در اختيار دارد اما از نظر ميزان رشد و تغييرات صورتگرفته در زمينه استفاده از اين تجهيزات وضعيتي مشابه كل كشور دارد. به اين ترتيب كه تعداد دستگاههاي خودپرداز استان تهران در فاصله پايان اسفند 86 تا آخر ارديبهشت 87 از دوهزار و 297 دستگاه به دو هزار و 951 دستگاه افزايش يافته ولي تعداد و مبلغ تراكنشهاي انجامشده از طريق اين تعداد خودپرداز در سطح استان به ترتيب از 22 ميليون و 264 هزار و 246 تراكنش با مبلغ ريالي هشت هزار و 208 ميليارد ريال به 19 ميليون و 904 هزار و 185 تراكنش با مبلغ شش هزار و 868 ميليارد ريال در اين فاصله دو ماهه كاهش يافتهاست. البته موضوع كاهش استقبال مردمي از بانكداري الكترونيكي محدود به تهران نيست، در استان اصفهان كه از نظر امكانات دومين رتبه را بعد از استان تهران در فهرست بانك مركزي دارد، اوضاع به مراتب بدتر است. زيرا در اين استان علاوه بر كاهش تعداد و مبلغ تراكنشها، تعداد خودپردازهاي استان نيز كاهش يافته و از 626 خودپرداز در پايان سال گذشته به  604 خودپرداز كاهش يافته و به نظر ميرسد بانكهاي استان هزينه هاي تعمير و نگهداري از خودپردازها را در مقايسه با استفاده از اين امكانات مقرون به صرفه نيافته اند.استان خراسان رضوي نيز كه در رتبه سوم اين آمار قرار دارد، وضعيتي مشابه با استان اصفهان دارد چرا كه تعداد خودپردازهاي اين استان كه در پايان اسفند 86 برابر 623 دستگاه بود بعد از دو ماه و در پايان ارديبهشت 87 به 571 دستگاه كاهش پيدا كردهاست(گزارشی از آخرین وضعیت بانکداری در کشور، نشریه شعبه مجازی،1387،ص80). باتوجه به اهمیت نقش اعتماد در توسعه فناوریهای جدید به ویژه گسترش دولت و تجارت الکترونیک دراین پژوهش درنظر داریم تا به بررسی رابطه دولت الکترونیک  و اعتماد عمومی بپردازیم و سوال اصلی این است که: کاربرد دولت الکترونیک چه تاثیری بر افزایش اعتماد عمومی دارد؟

 

 

1 ـ 3. اهمیت وضرورت تحقیق

یکی از مهمترین مسائلی که جوامع امروزی با آن مواجه اند مساله اعتماد عمومی است. مقوله اعتماد عمومی در تمامی اعصار و قرون یکی از مهمترین موضوعات مهم حیات بشری بوده است و با گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده شده است. دولتها میکوشند تا اعتماد شهروندان را به خود جلب کنند، زیرا با کاهش اعتماد عمومی احتمال مشارکت عامه مردم در فرایندهای سیاسی کاهش مییابد و کناره گیری شهروندان از حمایت دولت مشروعیت حاکمیت مردم سالار را با مشکل مواجه می کند. به همین علت، موضوع اعتماد عمومی به محور بسیار مهمی در ادبیات مربوط به مدیریت دولتی تبدیل شده است. دولت الکترونيک از طريق اثرگذاری بر نهادهای اوليه جامعه، تأثير شگرفی بر مراتب توانمندی عمومی بر جای می‌گذارد؛ ضمن اينکه با توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات از راه دور، جايگزين تعاملات رو در رو می‌شود و مبانی شکل‌گيری احساس اعتماد در انسان و جامعه انسانی دچار تحولاتی اساسی می‌گردد. با توسعه فناوری جديد، امکان اعتماد از راه دور فراهم شده، فاصله دولت‌ها و ملت‌ها کاهش می‌يابد؛ از اين رو، اهميت بررسی آثار دولت الکترونيک بر ميزان اعتماد عمومی درسازمان مالی مهمی مانند بانکها، مدنظر قرار می‌گيرد.

اعتماد عامل تسهيل كننده تعاملات بشري است، اعتماد به افراد امكان انجام تراكنش‌هاي تجاري را داده و به حركت روانتر اقتصاد كمك مي كند.. اعتماد يكي از موثرترين روشهاي كاهش ريسك مشتريان مي باشد.مسئله اعتماد در محيط بانكداري اينترنتي مهمتر از محيط بانكداري در محيط off line است، زيرا ايجادوپرورش اعتماد وقتي مهم است كه عدم اطمينان و ريسك فراگير باشند. در محيط اينترنت، كاربران در تمام اقصي نقاط جهان اين توانائي را دارند كه به فايلهاي مهم وحياتي دركامپيوترها وانتقال اطلاعات از اينترنت دست پيدا كنند.اگر چه بانكداري اينترنتي، نوع جديدي از سيستم‌هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات و ارتباطات است، ولي از ديد بازاريابي نيز مي توان آن را نوع جديدي از كانال ارتباطي بين مشتريان و بانك دانست‌

 

 

اهداف تحقیق

هدف اصلی: بررسی رابطه دولت الکترونیک  و اعتماد عمومی

اهداف فرعی:

1 ـ بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد اعتباری

2 ـ بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتمادمتقابل

3 ـ بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد اجتماعی

سوالات تحقیق

سوال اصلی: دولت الکترونیک چه رابطه ای با ارتقاء اعتماد عمومی در جامعه دارد؟

اهداف فرعی:

1 ـ دولت الکترونیک چه رابطه ای با ارتقاء اعتماد اعتباری در جامعه دارد؟

2 ـ بررسی رابطه دولت الکترونیک چه رابطه ای با ارتقاء اعتمادمتقابل در جامعه دارد؟

3 ـ بررسی رابطه دولت الکترونیک چه رابطه ای با ارتقاء اعتماد اجتماعی در جامعه دارد؟

فرضيه‏هاي تحقیق

فرضیه اصلی: بین دولت الکترونیک  و ارتقاء اعتماد عمومی رابطه معنادار وجود دارد.

اهداف فرعی:

1 ـ بین دولت الکترونیک و ارتقاء اعتماد اعتباری رابطه معنادار وجود دارد.

2 ـ بین دولت الکترونیک و ارتقاء اعتمادمتقابل رابطه معنادار وجود دارد.

3 ـ بین دولت الکترونیک و ارتقاء اعتماد اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی

اعتماد عمومی:

وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان میآید بدین معنی است که عامه مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمانهای دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه که دراین تعامل نوعی عدماطمینان و عدم شناخت از نحوه انجام امور در سازمانهای دولتی وجود دارد، به انتظارات آنها پاسخ دهند. به عبارت دیگر اعتماد عمومی یعنی انتظار عموم از دریافت مثبت پاسخ به خواستههایشان از طرف متولیان امور عمومی(الوانی و داناییفرد،1380،ص9).

دولت الکترونیک

درواقع عبارت است از شیوهای که در آن دولت از طریق درگاههای الکترونیک مبتنی بر وب به ارائه خدمات به شهروندان میپردازد(اقتباس از گوسکاز،2001،ص2).

بانکداری الکترونیک

بانکداري الکترونیک یکی از دستاوردهاي تجارت الکترونیک محسوب میشود که عبارت است از: ارائه خدمات بانکی از طریق یک شبکه رایانهاي عمومی و قابل دسترسی(اینترنت)که از امنیت بالایی برخوردار باشد(گان و کلیمز،2006).

متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها(حداکثر10 سطر):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

 

 

2 ـ 1. مقدمه

در پي توسعه و گسترش ابزار و وسايل اطلاعاتي و ارتباطي در دهه‌هاي اخير، حجم معاملات و تجارت الكترونيك در مقايسه با تجارت سنتي از رشد و تحول قابل توجهي برخوردار بوده است به طوري‌ كه كارشناسان سهم گردش مالي اين نوع از تجارت (الكترونيك) را از تجارت جهاني سالانه بيش از 500 ميليارد دلار برآورد كرده‌اند. شایان ذكر است اين نوع خاص از تجارت از اوايل دهه 90 ميلادي گسترش يافت و به دليل سهولت در به كارگيري آن و برخورداري از ويژگي‌هايي چون سرعت، ‌دقت و امنيت مورد توجه مشتريان قرار گرفته و مشتري‌مداري در آن به رويكردي اساسي و بنيادي بدل گشت.

تاثير گسترده و عميق تجارت الكترونيك بر بازارهاي جهاني در چند دهه گذشته از يك سو و اهميت و نقش مبادلات پولي و اعتباري در فعاليتهاي تجاري و اقتصادي از سوي ديگر لزوم تمهيد بسترها و امكانات لازم در تسهيل انتقال و تبادل پول را بيش از پيش ضروري مي‌ساخت. بنابراين سيستم بانكي نخستين ساختاري بود كه با تاثير از نفوذ فناوري اطلاعات به عنوان عاملي براي يكپارچه‌سازي و افزايش گسترده دامنه نفوذ خود، تكنولوژي روز دنيا را در قرن حاضر بر پايه فناوري اطلاعات (IT) سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داد. به اين ترتيب كه بانكها براي جذب مشتريان بيشتر و گسترش و ايجاد تنوع در خدمات خود با فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي و تحولات آن، همگام و همسو شده‌اند كه در اين راه دست به تحولات ساختاري در نظامهاي دريافت و پرداخت پول و تسهيل خدمات رساني به مشتريان زده‌اند به نحوي كه بسياري مدعي‌اند توجه مديران بانكها به اهميت و لزوم اين پديده و عنايت ويژه آنان در ايجاد ساختار بانكداري با شيوه الكترونيك يكي از دلايل اصلي و عمده استقبال عمومي به تجارت الكترونيك بوده است.

دنياي امروز و اقتصاد جهاني شاهد تحولات گسترده در زمينه تبادل اطلاعات و توسعه فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي هست كه اين موضوع بكارگيري و اتخاذ روشها و خط‌مشي‌هاي جديد را در مديريت و فعاليتهاي اقتصادي اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. مديريت امروز كه مبتني بر پايه‌هاي اطلاعات و ارتباطات نوين است نيازمند مكانيزمها و زيرساختهاي مختلفي است تا بتواند موجد توسعه كسب و كار و ايجاد فضاي مساعد براي كارآفريني باشد كه شايد بتوان مهم‌ترين اين زيرساختها را توسعه تجارت الكترونيك و به تبع آن بانكداري الكترونيك عنوان كرد.

 

 

 

اعتماد

اولين قدم در توصيف يك ساختار درك معني ومفهوم آن ميباشد. اعتماد يك عنصر مهم در بين سازمانها و معاملات تجاري است كه  تسهيلكننده ريسك ميباشد و به طور قابل ملاحظهاي روانكننده معاملات اقتصادي. بررسي ادبيات موجود حاكي از آن است كه عليرغم تحقيقات صورت گرفته در زمينه اعتماد، تعريف علمي جامع براي آن وجود ندارد وحتي در پايه نيز اختلاف وجود دارد اين اختلاف نظر ناشي از دو دليل ميباشد:

الف) اعتماد يك مفهوم انتزاعي ومجرد دارد واغلب با مفاهيم مرتبط مانند اعتبار، اطمينان و دلگرمي قابل معاوضه ميباشد. بنابراين براي واژه اعتماد ومشخص كردن تمايز بين اعتماد با مفاهيم مرتبط با آن محققين داراي چالش هستند.

ب) اعتماد يك مفهوم چند بعدي است كه داراي ابعاد رفتاري،احساسي وادراكي ميباشد وزمينههاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.اما هررشته برداشت متفاوتي از اعتماد دارند(ونگ ، 2005).

تعریف اعتماد

به نظر بسیاری از صاحبنظران توافق جهان شمولی درباره تعریف اعتماد در دست نیست. به عنوان مثال فرهنگ اکسفورد اعتماد را اتکا یا اطمینان به برخی ویژگی ها یا خصایص یک شخص یا سازمان، پذیرفتن یا اعتبار دادن به شخص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قرائن، باور یا اعتقاد یا اتکا به صداقت یک فرد یا سازمان داشتن انتظارات مطمئن نسبت به فرد یا سازمان، و همچنین صداقت، درستی و وفاداری تعریف کرده است. (زاهدی، خانباشی و رضایی،  1390: 71) و(راجر ،1995 ) اعتماد را تمایل یک نفر به آسیب پذیر نگهداشتن خود در برابر اقدامات طرف مقابل بر اساس این انتظار که طرف مقابل دست به اقداماتی می زند که برای اعتمادکننده اهمیت دارد، می داند. در تعریف دیگری (روتر،1997) آنرا صلاحدیدی از جانب فرد یا گروهی که می توان به واسطه ی آن بر کلام، وعده، اظهار شفاهی یا کتبی فرد یا گروه دیگری تکیه کرد بیان می کند. همچنین به عقیده (گوردون ، 2000) اعتماد یک انتظار مثبت است، در رابطه با اینکه طرف مقابل در گفتار، کردار و رفتار خود به گونه های فرصت طلبانه رفتار نکند. (زاهدی، خانباشی و رضایی،1390،ص 71). در تعریف کلاس اوفه اعتماد به معنای این باور است که دیگران با اقدام یا خودداری از اقدام خود به رفاه من یا ما کمک می کنند و از آسیب زدن به من خودداری می کنند.(بختیاری، 1389،ص 68)

  همچنین (هاورسون ، 2003) نیز اعتماد را اتکا یا اطمینان به برخی رویدادها و فرآیندها یا اشخاص تعریف کرده است. بنابراین اعتماد را به طور کلی می توان اتکا بر اقدامات مشروط آتی طرفین تعریف کرد. (دانایی فر، 1387)

مفهوم اعتماد

به عقیده ی (استوک،1999)،  صرف اینکه اشخاص جامعه در کنار هم زندگی می کنند، به یکدیگر احترام می گذارند و شاید رفتاری خیرخواهانه یا حداقل غیر بد خواهانه به یکدیگر دارند، ناشی از اعتماد سطحی بین افراد است. البته اهمیت پایه ای اعتماد فراتر از این دلایل اخلاقی است. ارزش کارکردی و سودمند در جلوگیری از به خطر افتادن روابط اجتماعی ظاهر می شود.

نقش اعتماد در کارکرد جامعه از مدتها پیش توسط اندیشمندان این حوزه مطالعه شده که از میان آنها می توان به دورکیم اشاره کرد(زاهدی، خانباشی و رضایی، 1390،ص 70) در تئوری سیاسی و جامعه شناسی مدرن، مفهوم اعتماد را به طور معمول در چارچوب رابطه ای تعریف می کنند. این در حالی ست که تمرکز جامعه شناسان روی روابط بین افراد و سیستم ها می باشد. اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. اعتماد مبادلات را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وسعت می بخشد. در فضای مبتنی بر اعتماد ابزارهایی چون زور و اجبار به تضمین داد و ستدها، کارایی خود را از دست می دهند و در عوض قصد افراد برای بازپرداختها و اعتقاد به درستکاری افزایش می یابد .اعتماد، بازار کار را رونق می بخشد، تمایل افراد را به تعامل و همکاری با گروهها افزایش می دهد و شبکه ای پررونق از تجمع های داوطلبانه در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ایجاد می کند. اعتماد، رضایت را جانشین اجبار می کند و این یکی از اهداف مهمی است که نخبگان واداره کنندگان جامعه درصدد دستیابی به آن هستند. (لارسون، 2007،ص 222).

انواع اعتماد

اعتماد بنیادی:  نگرشی است نسبت به خود و دنیای پیرامون که رفتار و اعمال ما را متأثر می سازد و موجب تقویت این تفکر  میگردد که افراد و امور جهان قابل اعتمادند و بر استمرار و ثبات این باور صحه می گذارد.

اعتماد بین شخصی:  شکل دیگری از اعتماد است که در روابط چهره به چهره خود را نشان می دهد. این شکل از اعتماد موانع ارتباطی را مرتفع می سازد و با کاستن از حالت دفاعی، بسیاری از تعاملات مؤثر را موجب می شود.

اعتماد عام یا تعمیم یافته: اعتماد عام یا تعمیم یافته را می توان داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه جدای ازتعلق آنها به گروههای قومی و قبیله ای تعریف کرد. (اوجاقلوو زاهدی، 1384،ص 102-100)

عناصر اعتماد

اعتماد مجموعه اعتقادات فرد به ویژگیهای طرف مقابل مثل وفای به عهد،  صلاحیت تخصصی،  خیرخواهی،  پیش بینی پذیری و تمایل فرد به احساس وابستگی به اوست. (خداپرست مشهدی،1390،ص 3)همچنین اعتماد را می توان داشتن حسن ظن در روابط اجتماعی دانست که دارای دو طرف اعتمادکننده و اعتمادشونده (فرد یا گروه) است و آسانکننده روابط اجتماعی بوده، امکان سود یا زیان را در خود نهفته دارد. از این رو عناصر اعتماد به شرح زیر است:

1-ویژگی روابط اجتماعی

2- وابستگی امور به آیندهو فاصله بین انتظارها و اعمال فرد

3- عدم قطعیت

4- ریسک

5- حسن ظن به افراد دیگر

6- سود و زیان

7- ایجاد انتظارهای متقابل

8- نسبیت در تعریف اعتماد به خاطر وابسته بودن تعریف اعتماد به موقعیت ها و مکان های مختلف (بختیاری ،1389،ص 68)

اعتماد عمومی

بررسی ادبیات موجود در زمینه اعتماد و اعتماد عمومی نشان دهنده نبود یک تعریف مورد اجماع از معنای این واژه است. با این حال در تعاریفی که از اعتماد ارائه شده است آن را عموماً انتظار رفتارهای صادقانه و فاقد منفعت جویی از دیگران می دانند(دانایی فرد، 1382) بر همین اساس اعتماد عمومی نیز باور مردم نسبت به رفتارها و اقدامات خاصی است که انتظار دارند از دولت ببینند(لومن ، 1979) وقتی اعتماد عمومی مطرح می شود مردم انتظار دارند مقامات و سازمانهای دولتی با اقدامات خود در تعامل با آنها که در این تعامل نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از نحوه انجام امور در سازمان های دولتی وجود دارد، به انتظارات آنها پاسخ داده شود. به عبارت دیگر اعتماد عمومی، یعنی انتظار مردم از دریافت مثبت به خواسته های آنان از طریق متولیان امور عمومی(الوانی و دانایی فرد، 1380) اعتماد عمومی ماهیتی جامعه شناختی دارد و می توان آن را در عرصه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه رصد کرد. ( نیه و وزلیکو ، 1997) اعتماد عمومی حاصل باور افراد به توانایی های آنان در اثرگذاری بر فراگرد توسعه سیاسی و تصور آنان از مراتب پاسخ گویی وحساب پس دهی دولت اشاره دارد. (بلانگرو  نادیو  ، 2005)

وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می آید به این معنی است که عامه مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان های دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه، به انتظارهای آنها به خوبی پاسخ دهند. در این تعامل نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت ازنحوه ی انجام امور در سازمانهای دولتی وجود دارد. به عبارت دیگر اعتماد عمومی میزان یا سطح انتظار عموم برای دریافت پاسخ مثبت از طرف متولیان امور عمومی به خواسته هایشان؛(خانباشی،زاهدی والوانی،1390،ص 32). لذا اعتماد به عنوان مبنایی برای نظم اجتماعی در رشته ها و سطوح تحلیلی مختلف راه یافته است. درک اینکه چرا مردم اعتماد می کنند و همین طور اینکه چگونه اعتماد، روابط اجتماعی را شکل می دهد، محور مهم بحث روانشناسان، جامعه شناسان اندیشمندان سیاسی، اقتصاددانان، انسان شناسان و محققان رفتار سازمانی بوده است. همچنین اعتماد عمومی یکی از محورهای اصلی نظریه های دولت و نظریه های سازمان دولتی در مدیریت دولتی است.(الوانی،میرسپاسی ومحمدیان ساروی،1385،ص 4).

 اعتماد عمومی شهروندان را به نهادها و سازمانهایی که نمایندگان آنها هستند پیوند می دهد و از این طریق مشروعیت و اثربخشی دولت دموکراتیک افزایش می یابد. همچنین بر این نکته تأکید می شود که تنها سطح متوسطی از اعتماد، کارکردی و سازنده است به این معنی که اعتماد احساسی و افراطی مردم نسبت به دولت و مدیران دولتی، مانع نقد و اصلاح عملکرد آنها می شود و کاهش اعتماد عمومی نیز مشروعیت مدیریت دولتی و نظام سیاسی را زیر سوال خواهد برد(خانباشی، زاهدی و الوانی، 1390،ص 33).

انواع اعتماد عمومی

1-اعتماد اعتباری: یکی از مفاهیم دیرینه اعتماد عمومی منبعث از ایده روابط اعتباری است که بر اساس آن ، فردی نسبت به دیگری در انجام اقدامی نسبت به خود اعتماد می کند. اعتماد اعتباری در روابط اصیل- وکیل زمانی متجلی می شود که اصیل قادر به نظارت یا کنترل عملکرد وکیل نیست و بنابراین نسبت به خطا کاری و همین تخطی وکیل از قانون آسیب پذیر است. اعتماد اعتباری بخش مهمی از اعتماد عمومی نسبت به دولت است. در اینجا رابطه اعتباری بسیار مناسب است زیرا دانستن این نکته توسط شهروندان که وکلایشان در دولت چه کاری انجام می دهند و نظارت بر کنترل عملکرد آنها، دشوار است. بنابراین شهروندان باید به سازمان ها، کارکنان و مدیران از نظر عمل در راستای منفعتشان اعتماد کنند.( الوانی و دانایی فرد، 1380،ص 14)

2اعتماد متقابل: اعتماد متقابل بخشی از اعتماد عمومی نسبت به دولت و سازمان های دولتی است. به دلیل اینکه شکل میان فردی دارد، همیشه نسبت به اعتماد اعتباری متفاوت است. در حالی که دریافت کننده اعتماد اعتباری، سازمان های دولتی هستند و اعتماد متقابل بر مبنای روابط بین فردی قرار دارد. از آنجا که بورکراتهای عملیاتی سازمان های دولتی نقطه اولیه تماس با شهروندان هستند، درک نحوه ایجاد اعتماد متقابل و طرق تقویت اعتماد اعتباری به وسیله اعتماد متقابل از اهمیت وافری برخوردار است. یقینا برای مستخدمان دولتی امکان تحقق تعهدات اعتباری و ایجاد روابط باز و مبتنی بر اعتماد متقابل شهروندان وجود دارد و با ترکیب این دو نوع اعتماد از شکیل گیری روابط بر مبنای تزویر و قوانین خشک اداری جلوگیری کنند. اتکای صرف بر اعتماد اعتباری بعنوان ابزاری برای پرورش و حفظ اعتماد عمومی، فرصت بوروکراتهای عملیاتی برای ایجاد اعتماد متقابل با شهروندان را تحت الشعاع قرار می دهد. بنابراین ترکیب این دو نوع اعتماد، باعث اعتماد بیشتر شهروندان به سازمان های دولتی خواهد شد.(الوانی و دانایی فرد، 1380،ص 16)

3-اعتماد اجتماعی: شکلی از سرمایه اجتماعی است که جامعه آن را در گذر زمان، به تدریج و از طریق تعاملات افراد به “صورت فرد به فرد” بدست آورده و آنگاه به نوعی “خیرعامه” تبدیل می شود که مبنای اعتماد سایر افراد جامعه قرار می گیرد. اعتماد اجتماعی برخلاف اعتماد فردی، از شبکه های موجود در امور اجتماعی، مدنی و هنجارهای روابط متقابل ناشی می شود. حق کنترل رفتار و اعمال فرد، صرفاً از آن وی نبوده، بلکه به طور جمعی از سوی جامعه ای که در آن قرار دارد بر وی اعمال می شود و علت آن عمدتاً این است که ممکن است این اعمال نتایج ناخواسته ای را بر دیگران تحمیل کند. اگر چه اعتماد اجتماعی به صورت کلی ایجاد می شود ولی نمی تواند به طور واضح ازاعتماد متقابل یا اعتماد اعتباری تفکیک و تمیز داده شود. آنها در هم تنیده اند و به صورت متقابل تقویت کننده یکدیگر می باشند. اعتماد متقابل که از روابط میان فردی تشکیل می شود خود شاکله اعتماد اجتماعی را تشکیل می دهد. همین طور اعتماد اجتماعی توانایی افراد به ایجاد اعتماد متقابل را زیاد می کند. اعتماد متقابل، احساس تعهد اخلاقی را محکم تر می نماید و بین ترتیب اعتماد اعتباری را پایدارتر می سازد.(الوانی، میرسپاسی ومحمدیان ساروی،1385،ص5)

ابعاد اعتماد عمومی

ااطمینان: نوعی احساس مثبت است که مردم با گذشت زمان نسبت به دولت، مقامات سازمانهای دولتی، عملکرد و تعمیمات آنها پیدا می کنند.

2- خطر پذیری: بیان کننده میزان خطرپذیری مردم در برقراری ارتباط با دولت و مقامات سازمانهای دولتی برای ارائه آزادانه انتقادت و پیشنهادات آنان می باشد.

3- درست کاری: درجه باور مردم به صداقت و درست کاری و انجام صحیح امور محول شده به وسیله دولت و مقامات دولتی را نشان می دهد.)منوریان وهمکاران ، 1388،ص258).

اهمیت اعتمادعمومی

منابع

 

 

منابع مورد استفاده

 • اجاقلو، سجاد و زاهدي، محمد جواد.(1384) ؛ “بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين ساكنان شهر زنجان”، مجله جامعه‌شناسي ايران؛ شماره 4
 • احمدی مهربانی، محمدرضا، (1383)،”مدیریت بر مبنای اعتماد” توسعه مدیریت، شماره 46
 • احمدی مهربانی، محمدرضا(1382)،”مدیریت برمبنای اعتماد”، توسعه مدیریت، شماره46، بهمن ماه، ص
 • اعرابی، سیدمحمد و سرمد سعید ، سهیل( 1383 ) بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران ، فصلنامه مدیریت صنعتی ، شماره 6 ، به نقل از سایت جامع علوم انسانی :.ir Encani
 • امامى، سيد حسن(1364) حقوق مدنى، تهران: انتشارات اسلامية.
 • الهياري فرد، محمود (1382)؛ خدمات بانكداري الكترونيك و نيازهاي اجرايي آن در مقايسه تطبيقي هزينه هاي عملياتي، خدمات مختلف بانكي؛ تهران؛ پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي؛ چاپ اول.
 • الهياري فرد، محمود (دي ماه1382)؛ بانكداري الكترونيك در استراليا، نشريه داخلي بانك ملي ايران شماره
 • الهياري فرد، محمود (شهريور 1382)؛ بررسي مقايسه اي خدمات بانكداري سنتي و بانكداري الكترونيك در ايران؛ پايان نامه كارشناسي ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز.
 • انصاری، محمد اسماعیل،” مشارکت اجتماعی و نقش آن در وفاق اجتماعی”، نشریه آزما ، شماره ص38.
 • اوجاقلو، سجاد، زاهدی، محمدجواد،(1384)،”بررسی اعتماد اجتماعی وعوامل مؤثربرآن دربین ساکنان شهرزنجان”، مجله جامعه شناسی ایران،(1384)،دوره ششم، شماره4،ص 102-100.
 • آزادارمكي تقي,كمالي افسانه،(1383)” اعتماد، اجتماع و جنسيت بررسي تطبيقي اعتماد متقابل در بين دو جنس، مجله جامعه شناسي ايرانتابستان
 • آهنی، بتول (1382) قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، نشریه فقه و حقوق خانواده، شماره 29، بهار، صص 170 ـ
 • بابربارا، میزنال(1383) ” بررسی مفهوم اعتماد در میان جامعه شناسان کلاسیک”، ترجمه ناصرالدین غراب، نمایه پژوهش، سال پنجم، تابستان
 • بختیاری، مهدی، (1389)”اعتماد اجتماعی و رابطه برخی عوامل اجتماعی با آن: مطالعه موردی شهر قم”، فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی، پیش شماره دوم، زمستان،ص
 • پور عزت، علی اصغر، قلی پور، آرین، پیران نژاد، علی، (1385)” عدالت و اعتماد عمومی؛ ره آورد حکومت الکترونیک”، دوماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد،1388،سال شانزدهم،شماره38،ص13،12،
 • تقوی دامغانی. سید رضا( 1379). نگرشی بر مدیریت اسلامی. تهران: شرکت چاپ و نشر بین المللی سازمان تبلیغات اسلامی.
 • جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1378) مبسوط درترمینولوژی، تهران: انتشارات گنج دانش.
 • حاتمیان، سیدمهدی ( 1388 ) استانداردسازی فناوریهای نوین در کشور ، ماه نامه دیده بان ارتباطات ، شماره 2 ، نوبت دی ماه.
 • حجت الاسلام والمسلمین اشراقی، مرتضی،(1391)،”تثلیث اخلاق، وحدت،اعتمادعمومی”، ص
 • حسن‌زاده، علي؛ پورفرد، فروغ (زمستان 1382)؛ بانكداري الكترونيك؛ فصلنامه تازه‌هاي اقتصاد؛ شماره
 • حمدان، محمود ( 1383 ) بررسی تاثیر کاربرد تجارت الکترونیک در رفتار مصرف کننده ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، گرایش بازار یابی بین الملل ، دانشگاه تربیت مدرس.
 • خانباشی، محمد، زاهدی شمس السادات، الوانی، سیدمهدی،(1390)،”پاسخگویی؛ بستری برای تقویت اعتمادعمومی”، فصلنامه نظم وامنیت ملی،شماردوم، سال چهارم، ص32و
 • خداپرست مشهدی، مهدی،(1390)”الگویی برای معرفی وسنجش اعتماد متقابل درسازمانها(موردمطالعه شهرداری)”، جهاد دانشگاهی ،1390ص3ـ
 • خلعتبری، جواد ( 1389 ) مباحث اساسی در آمار توصیفی و استنباطی، تهران : انتشارات ساد.
 • دانایی فرد، حسن (1387) چالشهای مدیریت دولتی در ایران، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها( سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
 • دانایی فرد، حسن، (1389)،” ارتقاء اعتماد عمومی به سازمان های دولتی تبیین نقش متغیر مداخله گر رضایتمندی شهروندان”، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار/ مدیریت و پیشرفت/ دانشگاه شاهد،ص
 • درانی،کمال، رشیدی، زهرا، (1387)،” بررسی تعاریف، مفاهیم و چگونگی ایجاد سرمایه اجتماعی ( با تأکید بر اعتماد اجتماعی)”،ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال دوم، شماره18ـ17، ص
 • رضا پناه، مولود،” بررسی نقش اعتماد عمومی در همبستگی ملی”، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی، ص
 • زارعی متین، حسن، حسن زاده، حسن.(1383)”اعتماد درون سازمانی و بررسی وضعیت موجود سازمان‌های اجرایی کشور” فرهنگ مدیریت، شماره 7
 • زاهدی، شمس السادات، خانباشی، محمد، رضایی، الهام،(1390)،”افزایش اعتمادعمومی برپایه ارتقای فرهنگ پاسخ گویی”، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال سوم، شماره ی5، ص 69، 77،
 • السان، مصطفی (1384) تشکیل قراردادهای تجارت الکترونیکی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 36، پاییز، صص 184 ـ
 • شریف زاده، فتاح، صدقی، جواد، (1388)،”عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر”، دو فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات مدیریت، سال شماره 59.
 • شكرگذار، رضا (1382)؛ امكان سنجي پياده سازي بانكداري الكترونيك در ايران با تأكيد بر بانك سپه؛ پايان نامه كارشناسي ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد تهران مركز.
 • عباس زاده، محمد، (1383)” عوامل موثر بر شکل گیری اعتماد اجتماعی دانشجویان” فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره 15
 • عباس زاده، محمد،” عوامل مؤثر بر شکل گیری اعتماد اجتماعی دانشجویان”، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،سال چهارم، شماره
 • عبدالرحمانی، رضا،(1384)،” سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی”، رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 2،زمستان،ص
 • عزیزی، شهریار و قربانی ، حسن ( 1385 ) اهداف استراتژیک در تجارت الکترونیک ، نشریه تدبیر ، شماره 175 ، نوبت آذر ماه.
 • علی آبادی، علیرضا.(1377). مدیران جامعه اسلامی . تهران: موسسه فرهنگی نشر رامین.
 • فتاحی، مهدی؛ واثق، بهاره.( 1386). پاسخگویی در سازمان های دولتی : ارائه چارچوبی تحلیلی برای پاسخگویی عمومی؛ فصلنامه مدیریت و توسعه، سال هشتم، شماره 32، 102- 84.
 • فيروزآبادي سيداحمد,ايماني جاجرمي‌حسين، (1385)” HYPERLINK “http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=62391&varStr=50;فيروزآبادي%20سيداحمد,ايماني%20جاجرمي%20حسين;رفاه%20اجتماعي;زمستان%201385;6;23;197;224″سرمايه HYPERLINK “http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=62391&varStr=50;فيروزآبادي%20سيداحمد,ايماني%20جاجرمي%20حسين;رفاه%20اجتماعي;زمستان%201385;6;23;197;224”  HYPERLINK “http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=62391&varStr=50;فيروزآبادي%20سيداحمد,ايماني%20جاجرمي%20حسين;رفاه%20اجتماعي;زمستان%201385;6;23;197;224″اجتماعي و توسعه اقتصادي- اجتماعي در كلان شهر تهران” رفاه اجتماعي زمستان .
 • قاسم زاده، فريدون و صفري، حسين. (1380)؛ “به سوي دولت الکترونيک: برنامه اي براي ايران”، دانش مديريت، شماره 55
 • قلی پور سلیمانی، علی، ایمانی، سهیلا(1389) سیر تکنولوژی در بانکداری. . دوماهنامه مدیریت، ش. ۱۵۹ (مهر و آبان ۱۳۸۹): ۲۲ تا ۲۵.
 • قلي پور آرين ،علي پيران نژاد (1383)،”دولت الكترونيك، پويايي نهادي و بحران اعتمادسازي”
 • کتابی، محمود؛ ادیبیسده، مهدی؛ قاسمی، وحید و صادقیدهچشمه، ستار(1389) سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل موثربر آن در مراکز شهرستانهای چهارمحال و بختیاری، فصلنامه جامعهشناسی کاربردی، سال 21، شماره 4، پیاپی40، زمستان، صص 122 ـ
 • کمالی رضایی، هاشم و آقا نبی، حسین ( 1388 ) تجارت الکترونیک در اقتصاد ، نشریه توسعه صادرات ، سال سیزدهم ، شماره 79 ، نوبت مردادماه.
 • کمالیدهکردی، پروانه و خلیلیبرکویی، زهرا (1391) عوامل مثر بر اعتماد مشتریان در بانکداری الکترونیکی، گاهنامه پژوهشی داشنگاه پیامنور استان چهارمحال و بختیاری، شماره 6، زمستان، ویژه نامهعلومانسانی.
 • کمالیرضایی، هاشم و آقایی، حسین (1388) تجارت الکترونیک در اقتصاد، نشریه توسعه صادرات، سال سیزدهم، شماره79، مردادماه، صص 23 ـ
 • مجیدی پور، معصومه، ستاره، فرید(1390) پرداخت الکترونیک، سیر تکاملی و روشهای رایج. . بانکداری الکترونیک، ش. ۳۰ (بهمن و اسفند ۱۳۹۰): ۳۷ تا ۴۱
 • محمدیان، محسن و وهابزاده، شادان (1391) اندزهگیری اعتماد عمومی در سازمانهای بخش عمومی، نشریه: پژوهشگر فصلنامه مدیریت، سال نهم، ویژهنامه،پاییز،صص 148 ـ
 • مقدسی، علیرضا(1389) انواع روشهای پرداخت در بانکداری الکترونیک. . ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، ش. ۵۸ (مهر ۱۳۸۹): ۷۱ تا ۷۵.
 • ملاکریمی، فرشته (1385) بررسی حقوقی بانکداریالکترونیک براساس قواعد عمومی قراردادها، سال نهم، شماره 134، صص 196 ـ
 • منوریان، عباس، نرگسیان عباس، فتاحی، مهدی، واثق،بهاره ، (1388)،”بررسی رابطه بین پاسخ گوی عمومی،مشارکت عمومی واعتمادعمومی درسازمانهای دولتی مناطق22گانه شهرتهران”،ص252، 253، 257،
 • موسوی، میر طاهر، (1385)،” مشارکت اجتماعی یکی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی”. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23
 • مهدوي عادلی، محمد حسین و حق دوست، شمسیرضاي(1386) ، “ضرورت تجارت الکترونیک در ایران با توجه به نقش آن در بهرهوري بنگاههاي کشورهاي پیشرو”، مجله دانش و توسعه (علمی ـ پژوهشی)، شماره21 ، صص 120 ـ
 • مؤذن جامی، محمد هادی،(1378)،”نقش مشارکت مردمی در تقویت اجتماعی”، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی، پیش شماره 2 تابستان.
 • نبوی، حسن (1377). مدیریت اسلامی. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
 • نهج البلاغه، نامه
 • الوانی، سید مهدی، دانایی فرد، حسن،(1380)،”مدیریت دولتی و اعتماد عمومی”،  نشریه دانش مدیریت، شماره 55، صفحات 9-13،14-16.، 21-19.
 • الوانی، سیدمهدی و داناییفرد، حسن (1380) مدیریت دولتی و اعتماد عمومی، فصلنامه دانش مدیریت، سال چهاردهم، شماره55، ویژهنامه مدیریت دولتی، زمستان، صص 27 ـ
 • الوانی، سیدمهدی، میرسپاسی، ناصر، محمدیان ساروی، محسن، (1385)،”نقش عملکرد دولت درتوسعه اعتمادعمومی”، فصلنامه علمی ترویجی مدیریت، سال سوم، شماره1/6، ص4ـ
 • الواني، سيد مهدي و دانايي فرد، حسن.(1380)؛ “مديريت دولتي و اعتماد عمومي”، دانش مديريت؛ شماره55
 • وتن،ای،دیوید، کمرون،کیم اس(1381)”توانمند سازی و تفویض اختیار” ترجمه بدرالدین یزدانی، تهران، موسسه تحقیقات آموزش مدیریت.
 • وصالی ناصح، مرتضی(1385) قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن، مجله کانون، شماره 66 .

منابع لاتین

 • Bovens M.; Analysinng and assessing public accountability; Paper presented at Accountable Governance: An International Research Colloquium, Queens University; Belfast October, 2005.
 • Belanger E., Nadeau R.; “Political trust and the vote in multiparty elections”:The Canadian Case”; European Journal of Political Research 44. 2005.
 • Citirin, J., D.P. Green. (1996). President Leadership and the resurgence of trust in government. British Journal of political Science, 16 (4), 431-453.
 • Craig, t.w. (1998). Maintaining and restoring public trust in government agencies and their employees. Admin-istration & Socity, 30(2), p.160.
 • Chanley, V.A.; Rudolph, T.J.; Rahn, W.M. The orgins and public trust in government. [online].< http://www.web.fda.Gor/pdf/for the good other people.pdf>.[12Feb 2000].
 • Churton M. (2000). Theory and Method. London: MacMillan.
 • Denhard, R.B., (2002). Trust As Capacity: The Role Of Integrity And Responsibility. Public Organization Review : A Global Journal .
 • Gordon M. T.;” Public trust in government”; The USA Media as an Agent Accountability, International Review of Administrative Sciences, 4(3), 2000.
 • Glaser, M.A: Hidreth, B.W. (1990). Service delivery satisfaction and willingness to pay taxes. Public Productiv-ity and Management Review, 23 (1)., 48-67.
 • Habermas, Jurgen. (1975). Legitimation Crisis. Boston: Beacon Press.
 • Havorsen, Kathleen E. A (2003) Assessing The Effects Of Public Participation. Public Administration Review, 63.
 • Larson Larsake.(2007) . Public trust in the PR industry and its actors Journal of Communication Management Vol.11 No.3 pp.222-234.
 • Luhmann N.; Trust and Power; Chichester, John Wiley & Sons, Inc, NewYork. 1979.
 • Nye J.S., Zelikow P.D.; Conclusions: Reflections, conjectures and puzzles; Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997.
 • Roth, V.G.; Bozinoff, L; Macyntosh, D. (1990). Public opinion and the measurement of consumer satisfaetion with government services. Canadin public Administration, 33(4), 571-583.
 • Sims, H. Public confidence in government, and gov-ernment service delivery. [online],<http:www.Scotland. gov.uk/Library/documents-wu/dty- 20.htm-10k>.[14, Dec, 2000].
 • Uslaner, E.M. (2002). The Moral Foundations of Trust, New York: Cambridge University Press.
 • Gan, C. and Clemes, M. (2006), “A logic analysis of electronic banking in new Zealand”, Interntional journal of Bank Marketing,24(6)
 • Wang, H.Q, M.K.O., Wang, C., 2005 Consumer privacy concerns about Internet marketing. Communications of the ACM 41(3), 63–70.
 • Anne M Hoag;Krishna P Jayakar; Kimberly Erickson “The role of trust in virtual and interpersonal environments: Implications for team learning & case method pedagogies”,Journalism &Mass Communication Educator;Winter 2003; vol.57, Issue4;Wilson Education Abstracts pp.370-383
 • Christopher P.Holland, “The Importance of Trust and Business Relationships in the Formation of Virtual Organisations”, Proceedings of the VoNet -Workshop,April 27-28,1998, pp 53-64
 • Ishaya K. and Macaulay L., “The Role of Trust in Virtual Teams”, Proceedings of the 2 nd International VoNet -Workshop, September 23-24,1999, pp.135-152.
 • Anne M Hoag;Krishna P Jayakar; Kimberly Erickson “The role of trust in virtual and interpersonal environments: Implications for team learning & case method pedagogies”,Journalism &Mass Communication Educator;Winter 2003; vol.57, Issue4;Wilson Education Abstracts pp.370-383.
 • Christopher P.Holland, “The Importance of Trust and Business Relationships in the Formation of Virtual Organisations”, Proceedings of the VoNet -Workshop,April 27-28,1998, pp 53-64.
 • Ishaya K. and Macaulay L., “The Role of Trust in Virtual Teams”, Proceedings of the 2 nd International VoNet -Workshop, September 23-24,1999, pp.135-152
 • Gallivan M.J., “Striking a balance between Trust and Control in a Virtual Organization: a content analysis of OpenSource Software case studies”, Info Systems Journal Vol. 11, 2001, pp277–304.
 • Handy, Charles, “Trust and the Virtual Organization”, Harvard Business Review, 00178012, May/Jun1995, Vol.73,Issue3, pp 41-50.
 • Guido Mollering,” Understanding organizationaltrust – foundations, constellations, and issues of operationalisation” Journal of Managerial Psychology Vol. 19 No. 6, 2004.
 • Kai R. T. Larsen1and Claire R. McInerney “Preparing to work in the virtual organization “Information  HYPERLINK “http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787206″& HYPERLINK “http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787206” Management  Volume 39, Issue 6, May 2002, Pages 445-456.
 • kluber, r. (1998). a framework for managerial action. proceeding of the virtual organizationnet-workshop, april 27-28, pp.93-106
 • Kasper-Fuehrer E.V. and Ashkanasy N.M., “Communicating trustworthiness and building trust in interorganizationalvirtual organizations”, Journal of Management Vol. 27, Issue 3 , 6 May 2001, pp 235-254
 • Giddens, A.(1990), The Consequences of Modernity, Stanford, Clif, Stanford university press.
 • Diwakara، Determinants of Trust and Cooperation: Case Study of Self-Managed Tubewell Organizations in North Gujarat، India، International Journal of Rural Managemen، 2006; 2; 163
 • Kaifeng Yang “Trust and Citizen Involvement Decisions: Trust in Citizens، Trust in Institutions، and Propensity to Trust”Administration & Society، 2006; 38; 573
 • Rempel J.K ، Holmes J.G and Zanna M.P “Trust in Close Relationships” Journal of personality and Sociology. July 1985، 96.
 • Rotter J.B “Interpersonal Trust، trustworthiness، and Gullibility.” American Psychologist، January 1980، 1-7.
 • Rousseau D.M ،Sitkin S.B ،Burt R.s and Camerer C،” Not So Different After All: A Cross-Discipline View of Trust” Academy of Management Review، Guly 1998، 393-404.
 • Roy J. Lewicki، Edward C. Tomlinson and Nicole Gillespie “Models of Interpersonal Trust Development: Theoretical Approaches، Empirical Evidence، and Future Directions” Journal of Management 2006; 32; 991
 • Pham, T.V. and Whyte, W.S. “A process view of trust building in virtual organizations”. Multimedia Information Systems in Practice. Springer-Verlag, Berlin, pp. 539-548. 1998).
 • O’leary D, Kuokka D, and Plant R., “Artificial intelligence and virtual organizations”, Communications of the ACM 1997, Vol. 40, No. 1, pp 52-59.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی )مطالعه موردی: بانک صادرات(”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + = 20