حراج!

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی

99,000تومان 39,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

پردیس آموزشهای نیمه حضوری

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی

عنوان :

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی

(مطالعه موردی:کارکنان ثبت احوال مازندران)

استاد راهنما: دکتر علی اکبر تاج مزینانی

استاد مشاور: دکترمحمد علی محمدی

………………..

خرداد1392

 

    بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی(مطالعه موردی:کارکنان ثبت احوال مازندران)

چکیده:

سرمایه اجتماعی از مهمترین مفاهیم روبه رشد در علوم اجتماعی است و دامنه کاربرد آن در سایر علوم روبه افزایش است. این مفهوم بیانگر حلقه مفقوده در توسعه بشمار می رود و مانند سایر سرمایه ها مولد بوده و بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.در دهه های اخیر ،مفهوم کیفیت زندگی برای ترسیم میزان رفاه در جامعه و در واقع منعکس کننده نتایج توسعه مطرح است.

   تحقیق حاضر  از طریق تکمیل پرسشنامه انجام  شده است ویافته هانشان می دهد که  وضعیت سرمایه اجتماعی جز در مواردی خاص که مربوط به جنبه های درون گروهی است در اغلب موارد بویژه در بعد روابط مدرن چندان مطلوب نیست .در واقع هر چه از خانواده به مراتب بالاتر حرکت کنیم  از میزان سرمایه اجتماعی کاسته می شود. نتایج مربوط به قلمرو چهارگانه کیفیت زندگی بیانگر آن است که بالاترين ميانگين بدست آمده با عدد 70 درصد مربوط به سلامت فيزيكي( جسماني) و دامنه سلامت محیطی با ميانگين 55 درصد، كمترين ميزان اظهار شده نسبت به سایر جنبه ها از سوي افراد تحت مطالعه مي‌باشد.  .ميانگين بدست آمده براي بخش سلامت رواني 66 درصدو براي بخش سلامت روابط اجتماعي رقم 64 درصد بيانگرآن است كه سلامت رواني و روابط اجتماعی كاركنان مورد مطالعه داراي وضعيت نسبتاً مطلوبي مي‌باشد.

همچنین نتایج حاکی از آن است که  سرمایه اجتماعی درهمه ابعاد مورد سنجش آن(اعتماد، شبکه ومشارکت )  با متغیر وابسته تحقیق(کیفیت زندگی)دارای رابطه بوده ودر رابطه با سایر متغیر ها(ویژگی های فردی ،خانوادگی و شغلی)پیش بینی کننده بهتری برای کیفیت زندگی محسوب می شود. از این میان ،متغیر اعتماد اجتماعی با بتای 0.414 نسبت به سایر متغیر ها ی مستقل از جمله شغل همسر و نوع استخدام،تاثیر فزاینده ای در کیفیت زندگی دارد.

 

مفاهیم کلیدی:  سرمایه اجتماعی،کیفیت زندگی،اعتماد،مشارکت،شبکه وثبت احوال.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: جزییات

1-1- فتح باب……………………………… 2

1- 2- آشنايي اجمالي با سازمان ثبت احوال كشور…. 4

1- 3- تبيين مساله…………………………. 7

1-4- سوالات تحقیق………………………….. 9

1-5-ضرورت انجام پژوهش……………………… 10

1-6- تحقيقات انجام شده با موضوع سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي 12

1-6- اهداف تحقيق………………………….. 12

1-7-1- تحقيقات داخلي………………………. 12

1-7-2- تحقيقات خارجي………………………. 17

1-8- نقدوبررسی……………………………. 21

فصل دوم:مباني نظري

2-مقدمه………………………………….. 24

2-1-1 تاريخچه سرمايه اجتماعي……………….. 24

2-1-2- ماهيت سرمايه……………………….. 29

2-1-3- نسبت سرمايه اجتماعي با ديگر انواع سرمايه. 36

2-1-4- ابعاد سرمايه اجتماعي………………… 40

2-1-4-1 بعد ساختاري……………………….. 40

2-1-4-2 بعد شناختي………………………… 41

2-1-4-3- بعد رابطه‌‌اي………………………. 41

2-1-5- سطوح سرمايه اجتماعي…………………. 43

2-1-6-پيامدهاي منفي سرمايه اجتماعي………….. 44

2-1-7- نظريه‌هاي سرمايه اجتماعي……………… 48

2-1-7-1 جيمز كلمن…………………………. 48

2-1-7-2- پير بورديو……………………….. 50

2-1-7-3- رابرت  پاتنام…………………….. 53

2-1-7-4-فرانسيس فوكوياما…………………… 56

2-1-7-5- آنتوني گيدني……………………… 58

2-1-7-6- تئوري شكاف ساختاري………………… 59

2-1-7-7- تئوري منابع اجتماعي……………….. 59

2-1-7-8- تئوري پيوندهاي ضعيف……………….. 61

2-1-7-9- وولكاك و نارايان………………….. 62

2-1-7-10- كريستين گروتيت…………………… 63

2-1-7-11-پاملا پاكستون……………………… 63

2-1-7-12- كاكس……………………………. 64

2-2- كيفيت زندگي………………………….. 65

2-2-1- تاريخچه……………………………. 65

2-2-2- كيفيت زندگي و مفاهيم مرتبط…………… 68

2-2-2-1- رضايت از زندگي……………………. 75

2-2-2-2- سعادتمندي………………………… 76

2-2-2-3- سبك زندگي………………………… 77

2-2-2-4- خوشبختي………………………….. 78

2-2-3- ابعاد كيفيت زندگي…………………… 79

2-2-4 شاخص‌هاي سنجش كيفيت زندگي……………… 81

2-2-4-1- شاخص بهداشت اجتماعي فوردام(fish)…….. 84

2-2-4-2- شاخص توسعه انساني(HDI)…………….. 84

2-2-4-3- شاخص پيشرفت واقعي(GDI)…………….. 86

2-2-5- رويكردهاي كلان به كيفيت زندگي…………. 88

2-2-5-1-رويكرد جامعه‌شناختي…………………. 88

2-2-5-2- رويكرد روانشناختي…………………. 89

2-2-5-3- رويكرد اقتصادي……………………. 90

2-2-5-4- رويكرد اكولوژيكي………………….. 90

2-2-6-  نظريات موجود در باب كيفيت زندگي……… 91

2-2-6-1- تئوري سلسله مراتب نيازهاي مازلو…….. 91

2-2-6-2- نظريه ناهمسازي چندگانه(MDT)……….. 93

2-2-6-3- نظريه نابرابري……………………. 93

2-2-6-4- نظريه هورنكوئيست………………….. 94

2-2-6-5- نظريه ادراكي فرانس………………… 94

2-2-6-6- رويكرد ویلكنسون…………………… 96

2-2-6-7-رويكرد ماسام………………………. 96

2-2-6-8-نظريه فلاناگان……………………… 97

2-2-6-9- نظريه براون………………………. 97

2-2-6-10- نظريه سازماني بهداشت جهاني………… 98

2-2-6-11- نظريه ديوب………………………. 99

2-2-6-12- معرف‌هاي باسك و سولز باچر………….. 100

2-2-6-13- ماتريس كيفيت زندگي زاف……………. 102

2-2-6-14- مدل ادراكي زان…………………… 103

2-2-6-15- مدل ادراكي كيفيت زندگي زان………… 103

2-2-7- چهارچوب نظري……………………….. 104

2-2-8- فرضيات ……………………………. 110

2-2-9- سوالات……………………………… 111

فصل سوم: روش‌شناسي

3- مقدمه…………………………………. 113

3-1- روش جمع‌آوري اطلاعات……………………. 114

3-2- جامعه‌آماري…………………………… 114

3-3- واحد تحليل…………………………… 114

3-4- حجم نمونه و روش‌نمونه‌گيري………………. 114

3-5- روش‌تجزيه و تحليل داده‌ها……………….. 116

3-6- ابزار  گردآوري اطلاعات…………………. 116

3-7- روش آماري……………………………. 116

3-8- تعاريف نظري و عملياتي متغيرها………….. 117

3-8-1- تعريف نظري متغير وابسته……………… 117

3-8-2- تعريف عملياتي متغير وابسته…………… 118

3-8-3- تعريف نظري متغير مستقل………………. 119

3-8-4- تعريف عملياتي متغير مستقل……………. 120

3-8-5- تعريف نظري و عملياتي متغيرهاي زمينه‌اي…. 130

3-9- اعتبار و روايي متغيرها………………… 135

3-9-1- اعتبار…………………………….. 135

3-9-2- روايي……………………………… 136

فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق

4- مقدمه…………………………………. 138

4-1-  توصيف سيماي پاسخگويان………………… 139

4-1-1- جنس……………………………….. 139

4-1-2- سن………………………………… 140

4-1-3-وضعيت تاهل …………………………. 141

4-1-4-تحصيلات……………………………… 142

4-1-5- تحصيلات همسر………………………… 143

4-1-6- شغل همسر…………………………… 144

4-1-7- ميزان درآمد………………………… 145

4-1-8- وضعيت استخدامي……………………… 147

4-2-توصيف متغيرهاي تحقيق…………………… 148

4-2-1- توصيف متغير مستقل…………………… 148

4-2-1-1- ميزان اعتماد اجتماعي………………. 148

4-2-1-1-1- اعتماد بين شخصي…………………. 148

4-2-1-1-2 – اعتماد تعميم يافته……………… 151

4-2-1-1-3- اعتمادنهادي…………………….. 153

4-2-1-2- مشاركت اجتماعي……………………. 156

4-2-1-3- شبكه روابط اجتماعي………………… 159

4-2-1-4 –سرمايه اجتماعي……………………. 161

4-2-2- كيفيت زندگي………………………… 163

4-2-2- توصيف متغير وابسته………………….. 163

4-2-2-1- ميزان سلامت فيزيكي…………………. 163

4-2-2-2- سلامت رواني……………………….. 165

4-2-2-3- سلامت محيط………………………… 167

4-2-2-4- سلامت روابط اجتماعي………………… 169

4-3- تحليل دو متغيره و آزمون فرضيه‌ها………… 172

4-4- تحليل چند متغيره و آزمون فرضيه‌ها……….. 179

4-5-تحليل و پردازش مدل از طريق رگرسيون چند متغيره   180

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….. 184

5-2-پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………..190

5-2-1-پیشنهادات اجرایی……………………………………………………………………………………… 190

5-2-2-پیشنهادات پژوهشی …………………………………………………………………………………..192

5-3-محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………………192

-فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………..194

-منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………194

-منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………..203

-ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………..205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                      صفحه

جدول 2-1- چكيده تعاريف موجود درباب سرمايه اجتماعي   35

جدول2-2- تفاوت سرمايه اجتماعي و انساني………. 39

جدول 2-3- خلاصه تعاريف كيفيت زندگي…………… 74

جدول 2-4- حالات مختلف كيفيت زندگي با تركيب ابعاد عيني و ذهني  81

جدول2-5- خلاصه رويكردهاي كلان به كيفيت زندگي…… 91

جدول 2-6- گونه‌شناسي معرف‌هاي كيفيت زندگي زاف….. 102

جدول 2-7-برآيند رفاه ذعني و شرايط عيني زندگي…. 103

جدول 3-1- تعداد كاركنان ثبت احوال مازندران به تفكيك ادارات   115

جدول 3-2- ابعاد كيفيت زندگي………………… 119

جدول 3-3- ابعاد اعتماد اجتماعي……………… 127

جدول 3-4- ابعاد مشاركت اجتماعي……………… 129

جدول 3-5- ابعاد شبكه روابط اجتماعي………….. 130

جدول 3-6- ابعاد متغيرهاي زمينه‌اي …………… 134

جدول 3-7- روايي متغيرهاي زمينه‌اي محاسبه شده با آلفاي كرونباخ 136

جدول 4-1- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس…. 139

جدول 4-2- توزيع فراواني پاسخگويان بر سن……… 140

جدول 4-3- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل 141

جدول 4-4- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيلات. 142

جدول4-5- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيلات همسر 143

جدول 4-6- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب شغل همسر   144

جدول 4-7- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان درآمد ماهيانه خانواده………………………………….. 145

جدول 4-8- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت استخدامي  147

جدول 4-9-  توزيع درصد فراواني گويه‌هاي اعتماد بين شخصي    149

جدول 4-10- توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد بين شخصي  150

جدول 4-11- توزيع درصد فراواني گويه‌ها‌ي اعتماد تعميم‌يافته  151

جدول4-12- توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد تعميم‌يافته 152

جدول 4-13- توزيع درصد فراواني گويه‌هاي اعتماد نهادي  153

جدول 4-14- توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد نهادي 154

جدول4-15 – توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد اجتماعي   155

جدول 4-16-توزيع درصد فراواني گويه‌هاي مشاركت اجتماعي 157

جدول4-17- توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان مشاركت اجتماعي    157

جدول4-18- توزيع درصد فراواني گويه‌هاي شبكه ورابط اجتماعي  159

جدول 4-19- توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان قدرت شبكه روابط اجتماعي………………………………………… 160

جدول 4-20- توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان سرمايه اجتماعي   161

جدول4-21- توزيع  درصد فراواني گويه‌هاي  سلامت فيزيكي  163

جدول 4-22- توزيع پاسخگويان بر حسب سلامت فيزيكي… 163

جدول 4-23- درصد فراواني گويه‌هاي سلامت رواني…… 165

جدول 4-24- درصد پاسخگويان بر حسب ميزان سلامت رواني   165

جدول 4- 25- توزيع درصد فراواني گويه‌هاي سلامت محيط 167

جدول 4-26- توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان سلامت محيط آنان   167

جدول 4-27- توزيع درصد فراواني گويه‌هاي سلامت روابط اجتماعي 169

جدول 4-28- توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان روابط اجتماعي آنان   169

جدول 4-29- توزيع درصد فراواني ساير گويه‌هاي كيفيت زندگي   170

جدول 4-30- توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان كيفيت زندگي آنان 171

جدول 4-31- ضريب همبستگي اعتماد اجتماعي و كيفيت زندگي 172

جدول 4- 32- ضريب همبستگي مشاركت اجتماعي و كيفيت زندگي    173

جدول 4-33- ضريب همبستگي شبكه روابط اجتماعي و كيفيت زندگي 173

جدول 4-34- جدول ضريب همبستگي سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي    174

جدول 4-35- ضريب همبستگي سن كاركنان و كيفيت زندگي 175

جدول 4-36- آزمون جنس كاركنان و كيفيت زندگي…… 175

جدول 4-37- ضريب همبستگي تحصيلات كاركنان و كيفيت زندگي 176

جدول 4-38- تحليل واريانس كيفيت زندگي كاركنان بر حسب وضعيت تاهل………………………………………… 176

جدول 4-39- تحليل واريانس كيفيت زندگي كاركنان بر حسب شغل همسر 177

چدول 4-40- ضريب همبستگي تحصيلات همسر كاركنان و كيفيت زندگي    177

جدول 4-41- ضريب همبستگي درآمد خانواده كاركنان و كيفيت زندگي  178

جدول 4-42- ضريب همبستگي نوع استخدام كاركنان و كيفيت زندگي    178

جدول 4-43- مدل رگرسيون چند متغيره براي تبيين كيفيت زندگي 180

جدول 4-44- شاخص‌ها و آمارهاي تحليل رگرسيوني براي تبيين كيفيت زندگي……………………………………. 181

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                          صفحه

نمودار 4-1- توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب جنس 139

نمودار 4-2- توزيع درصد فراواني پاسخگويان برحسب سن   140

نمودار 4-3- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن با منحني نرمال 141

نمودار4-4- توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل    142

نمودار 4-5- توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات 143

نمودار 4-6- توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات همسر…………………………………….. 144

نمودار 4-7- توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب نوع شغل همسر 145

نمدار 4-8- توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب درآمد ماهيانه خانواده………………………………….. 146

نمودار 4-9- توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب درآمد خانواده با منحني نرمال………………………………. 147

نمودار 4-10- توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت استخدامي………………………………………… 148

نمودار 4-11- توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد بين شخصي…………………………………. 150

نمودار4-12- توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب اعتماد تعميم‌يافته……………………………….. 153

نمودار 4-14- توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد اجتماعي………………………………….. 156

نمودار 4-15- توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مشاركت اجتماعي………………………………….. 158

نمودار 4-16- توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان شبكه روابط اجتماعي………………………………………. 151

نمودار4-17- توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سرمايه اجتماعي………………………………….. 162

نمودار 4-18- توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سلامت فيزيكي…………………………………… 164

نمودار 4-19-توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سلامت رواني………………………………………… 166

نمودار 4-20-توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سلامت محيط………………………………………… 168

نمودار 4-21-توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان روابط اجتماعي………………………………….. 170

نمودار 4-22-  توزيع درصد فراواني پاسخگويان بر حسب كيفيت زندگي 171

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                          صفحه

شكل 2-1- فرايند زايشي سرمايه جديد از سرمايه اجتماعي موجود    37

شكل 2-2- رابطه بين سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني   39

شكل 2-3- هرم سلسله مراتب مازلو……………… 92

شكل 2-4- مدل كيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت…. 95

شكل 2-5- ابعاد كيفيت زندگي از ديد سازمان جهاني بهداشت    98

شكل 2-6- عوامل تاثيرگذار از نظر زان…………. 104

2-7-  مدل نظري پژوهش………………………. 109

فصل اول

جزئیات

 

 

 

 

 

 

 

1-1-فتح باب

يكي از اهداف نظام جمهوري ‌اسلامي، توجه به وضع معيشتي، رفع فقر،حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير، ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي مردم مي‌باشد كه نشانه‌هاي آن را مي‌توان در برنامه‌هاي مختلف تبيين شده در زمينه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي مشاهده كرد. به عنوان نمونه فصل هفتم قانون برنامه چهارم توسعه در زير عنوان « سلامت و بهبود كيفيت زندگي» در موارد 84 الي 94 به موضوع كيفيت زندگي پرداخته شد.( برنامه چهارم توسعه، 1383) همچنين بر اساس سند چشم‌انداز20 ساله كشور كه در سال 1384 ابلاغ شده است ايران در سال 1404 بايد به كشوري با ويژگي‌هاي كليدي دور بودن از فقر وتبعيض، توزيع عادلانه درآمد، برخورداري از سلامت، رفاه و تامين اجتماعي و فرصت‌هاي برابر براي همگان متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي تبديل شود.

در سطح جهاني،‌هم بانك جهاني و هم‌سازمان همكاري و توسعه اقتصادي(OECD)[1] ، سرمايه اجتماعي را به عنوان بخش مهمي از استراتژي‌هاي خود براي كاهش فقر و افزايش نتايج مطلوب سياست‌هاي اجتماعي در نظر گرفته‌اند و درباب توسعه نيز امروزه به مقوله كيفيت زندگي[2] نه به عنوان ابزار بلكه هدف نهايي و غايي توسعه نگريسته مي‌شود و شاهد يك تغيير رويكرد و نگرش از تكيه بر مفاهيم و شاخص‌هاي صرفاً اقتصادي به سمت توجه به عوامل اجتماعي درمقوله كيفيت زندگي هستيم.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که پیشرفت اقتصادی تنها عامل توسعه پایدار نیست وارزشهای اصلی توسعه پایدار را باید در ارتقای کیفیت زندگی جستجو کرد.طرح مفاهیم توسعه پایدار،توسعه انسانی ،تاکید بر توسعه محلی ،توسعه اجتماع محور ،محلی گرایی،توجه به اجتماعات انسانی جز در بستر توجه به عوامل موثربرکیفیت زندگی میسر نیست.

در آراء همه صاحب‌نظران سرمايه اجتماعي اين دلالت وجود دارد كه سرمايه اجتماعي از طريق تسهيل كردن روابط اجتماعي موجباتي را فراهم مي‌سازد كه افراد بهتر و ساده‌تر بتوانند منافع فردي وگروهي خود از جمله منافع اقتصادي را دنبال كنند. بطور مثال نظرسنجي بيكر[3] از سرمايه‌گذاران در بورس نشان مي‌دهد كه بيشتر موسسات و سرمايه‌گذاران بر اساس اطلاعات بدست آمده از يك دوست يا شركت مرتبط يا فقط به اين دليل كه فردي را مي‌شناسند كه از آن سهام خريداري كرده‌اند تصميم به خريد سهام مي‌گيرند و تعداد اندكي از سرمايه‌گذاران با استفاده از فنون‌رسمي و پیچیده مالي واقتصادي مبادرت به خريد سهام مي‌كنند.[4])بکر،1984، به نقل از رناني،1388؛15)

همچنين كريستيان گرو تارت[5] در باب لزوم توجه به سرمايه اجتماعي آن را حلقه مفقود[6] سياست‌گذاري‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي دولت واجتماع مي‌داند و بيان مي‌دارد كه در  رسيدن به توسعه پايدار[7]، علاوه بر سرمايه‌هاي انساني، اقتصادي و طبيعي عامل ديگري نيز وجود دارد كه همان سرمايه اجتماعي است( گروتارت، 1998؛6). از آنجا كه در معناي كيفيت زندگي نيز به طور ضمني دلالت بر زندگي خوب داشتن و احساس رضايت از زندگي وجود دارد پس مي‌توان پلي ارتباطي ميان اين دو مفهوم برقرار كرد كه معرف همبستگي ميان سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي باشد و بازگوي آن باشد كه با ذخيره سازي سرمايه اجتماعي بيشتر مي‌توان شرايطي را فراهم ساخت كه به سطح بالايي از كيفيت زندگي دست يافت. تحقيقات و مطالعات صورت گرفته در زمينه روان‌پزشكي و پزشكي نشان مي‌دهد كه بين سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي پيوند مستقيمي وجود دارد به عنوان نمونه كيم و كاواكي[8] درپژوهشي در ايالت‌هاي مختلف آمريكا به اين نتيجه رسيدند كه در ايالت‌هايي كه سطح سرمايه اجتماعي بالا و متوسط بوده سطوح بالاتري از سلامت جسماني و رواني شهروندان- كه از شاخص‌هاي كيفيت زندگي مي‌باشند- مشاهده شده است.( کیم و کاواچی،2007،به نقل از گروسي، 1387؛ 7)

شواهد تحقيقات در سراسر دنيا نشان مي دهد افرادي كه از اجتماع دورند يا منزوي هستند احساس خطر مرگ را بيشتر تجربه مي كنند بعنوان نمونه نتايج يك بررسي در آمريكاي شمالي مشخص ساخت كه بيماري هاي بد خيم منجر به مرگ در بين مرداني بيشتر ديده مي شود كه تماس هاي اجتماعي روزانه كمتري دارنديا مشاركتي در انجمن ها يا كلوبها ي اجتماعي ندارند. (توكل،1389؛11) لذا هرچه كيفيت زندگي بطور مستمر ارتقا يابد از ميزان آسيب هاي رواني و اجتماعي مانند بيماريهاي رواني ،احساس بيگانگي،نارضايتي از زندگي و ناهنجاريهاي اجتماعي كاسته مي شود.بنابراين كيفيت زندگي وسرمايه اجتماعي دومفهوم مرتبط با ادبيات توسعه هستند كه از يك سو هر دو پيوندي با ابعاد انساني و اجتماعي توسعه دارندو از سوي ديگربا يكديگر پيوند دارند و پ‍ژوهش حاضر با تمركز بر كاركنان ثبت احوال مازندران در نظر دارد تا برآوردي از چگونگي كيفيت زندگي ،  سر مايه اجتماعي ورابطه آنها با يكديگر را بدست بياورد.

1-2آشنایی اجمالی با سازمان ثبت احوال کشور                           

تاسیس ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است. در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و… تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت از این رو در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.

تا قبل از سال 1295 هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثری مشاهده نمی گردید. با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره 1 در بخش 2 تهران در تاریخ 16 آذر 1297 هجری شمسی به نام فاطمه ایرانی صادر گردید.

پس ازاین دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر گردید کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند.

سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال 1307 هجری شمسی قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصویب گردید.

براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول گردید، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً دراردیبهشت سال 1319 قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر 55 ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر 131 ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب 36 سال پایدار ماند.

پس از گذشت این زمان در تیر ماه 1355 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال 1363 مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.

در یک نگاه اجمالی سیر قانونگذاری درخصوص ثبت احوال را اینگونه می توان دسته بندی نمود:
1- تهیه تصویب نامه ثبت احوال در سال 1297 مشتمل بر 41 ماده

2- تهیه و تصویب قانون سجل احوال در تاریخ 14/3/1304 مشتمل بر 4 فصل و 35 ماده

3- تهیه و تصویب نظام نامه اداره کل احصائیه و ثبت احوال توسط هیات وزیران در 20/11/

1314 مشتمل بر 196 ماده و تعیین تشکیلات دفاتر و ادارات ثبت احوال در شهرستانها
4- تهیه و تصویب قانون اصلاح قانون ثبت احوال دراردیبهشت سال 1319 مشتمل بر 5 باب و 55‌ماده
5- تهیه و تصویب آئین نامه قانون ثبت احوال سال 1319 مشتمل بر 131 ماده
6- تهیه و تصویب قانون ثبت احوال در تیرماه سال 1355

7- اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/10/1363
8- تصویب آئین نامه طرز رسیدگی هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال
9- تصویب قانون تخلفات، جرائم و مجازاتها مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370

همزمان با تغییر و تصویب قوانین جدید، تشکیلات ثبت احوال نیز کاملتر گردید. این سازمان تا سال 1310 تنها دارای 94 اداره در تهران و شهرستانها بود. در سال 1308 ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور به سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران در خارج از کشور محول شد. در سال 1337 نیز قسمت آمار از ثبت احوال منفک و تحت عنوان اداره کل آمار عمومی ادامه فعالیت داد.

تشکیلات جدید ثبت احوال نیز پس از این جدایی به اداره کل ثبت احوال تغییر نام یافت.
سرانجام با تصویب قانون تقسمات کشوری ادارات استانی و شهرستانی این سازمان نیز گسترش یافت و عنوان آن نیز به سازمان ثبت احوال کشور تغییر یافت.

سازمان ثبت احوال کشور به دلیل دراختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود. ارائه خدمات عمومی به آحاد مردم و اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این سازمان است.

در حال حاضر سازمان مذکور برای انجام ماموریت های محوله، تشکیلاتی به شرح ذیل دارد:
حوزه ریاست ، 3 معاونت (امور سجلی، آمار و انفورماتیک و اداری و مالی) و 6 اداره کل (امورحقوقی، سجلی و پژوهش، ثبت احوال امور خارجه، خدمات ماشینی، اموراداری و امور مالی)، 6 دفتر ستادی (دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی، دفتر توسعه و فن آوری اطلاعات، دفتر بودجه و تشکیلات، دفتر روابط عمومی و دفتر مدیریت و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مدیریت حراست، یک مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی) و 30 اداره کل ثبت احوال استانی که به انجام وظایفی نظیر «سیاستگذاری، برنامه ریزی کلان، نظارت و ارزیابی، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات و رویه های اداری، آئین نامه ها و دستور العمل ها و…» همت می گمارند و بالاخره تعداد 476 اداره اجرایی انجام فعالیتهای خدمات رسانی در زمینه امور سجلی و انفورماتیک می پردازند. ذیلاً به شرح مختصری از فعالیت های اصلی سازمان بسنده می گردد.

وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:

الف) ثبت ولادت و صدور شناسنامه

ب) ثبت وفات و صدور گواهی

ج) تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم

د) ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات

هـ) صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه و تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی
و) ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدور کارت شناسنایی ملی

ز) جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن

ي) وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است ( منبع www.sabteahval.ir).

1-3-تبیین مساله:

کیفیت زندگی از جمله مسائلی است که ابتدا با گسترش همه جانبه فناوری و صنعتی شدن در کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفت. گسترش روز افزون فرایند صنعتی شدن که خود را با تولید انبوه کالاها و خدمات متنوع در بعد کمی نشان می دهد مشکلات زیادی برای بشر بوجود آورد با افزایش شهرنشینی ،تمرکز منابع و سرمایه ها ،امکانات و خدمات شهری رشد کرد و کلان شهرها شکل گرفته و مشکلات شهری مانند آلودگی هوا، تخریب محیط زیست و به تبع آن فشارها و استرس های روحی و روانی برای بشر وجود آمد. پس از جنگ جهانی دوم همراه با توسعه دولت های رفاه گسترو نقش بیشتر مردم درحیات اجتماعی و سیاسی ، هدف نهایی و غایی توسعه بهبود شرایط زندگی اجتماعی قرار گرفت.و توجه به ارتقای شرایط زندگی و بهبود بخشیدن به بعد کیفی در کنار بعد کمی زندگی بشرو تلاش در جهت ارتقا شرایط و بهبود بعد کیفی زندگی  بیشتر اهمیت یافت.بگونه ای که از آن پس ،هدف توسعه فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی مردم در نظر گرفته شد و سیاستهای اقتصادی ای که تا  آن زمان با توسعه ملی همانند فرض می شد رشد اقتصادی را  بعنوان هدف نهایی توسعه مورد تردید قرار داد .گزارش برنامه توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال1994رشد اقتصادی را بعنوان یک وسیله تلقی می کند و هدف را توسعه انسانی پایدار می داند یعنی توسعه ای که طرفدار مردم ودر جهت بر طرف کردن نیاز مردم باشد(معمارزاده،1374)یکی از راههای ارتقا سطح کیفیت زندگی، شناخت عوامل موثری است که در افزایش سطح کیفیت زندگی تاثیر گذار هستند شناخت هر چه بیشتر عوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی می تواند در برنامه ریزی جهت اقدام برای حل مسایل مفید واقع شوند.به باور بسیاری از صاحب نظران کیفیت زندگی صرفا یک امر اقتصادی نیست بلکه عوامل اجتماعی نیز نقش مهمی درایجاد ،حفظ و از میان رفتن آن ایفا می کنند.رشدو گسترش توجه به عوامل اجتماعی و نقش آنها در کیفیت زندگی در کشورها همزمان با رشد و توسعه سرمایه اجتماعی بوده ووا کنشی است علیه توسعه یک بعدی اقتصادی.حتی در کشور بوتان بعنوان یک کشور کوچک و گمنام پادشاه[9] آن کشور از سال 1976 در اعتراض به مدل های غربی توسعه سعی داشت بجای شاخص تولید ناخالص ملی ،از شاخص های خوشبختی ناخالص ملی[10] برای سنجش عملکرد حکومت و دولت استفاده کند ( خوارزمی ،12:1387).

شواهدزیادی وجود دارد که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی بر جنبه های مختلفی از کیفیت زندگی افراد دارد و بهبود و پیشرفت سطح سرمایه اجتماعی می تواند در نهایت به کیفیت زندگی و رفاه ختم شود .برای مثال در گزارشی که از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD )تحت عنوان رفاه ملتها منتشر شده است ضمن بیان این تعریف از سرمایه اجتماعی که”اساس سرمایه اجتماعی بر ارتباطات اجتماعی بوده و همانند هر سرمایه ای ممکن است بعنوان منبعی که افراد برای کسب مجموعه ای از منافع و مزایا روی آن سرمایه گذاری می کنند در نظر گرفته شود”آشکارا به نقش سرمایه اجتماعی که بعنوان یکی از درون داده های اصلی در رفاه افراد موثر می باشد اشاره دارد (زاهدی39:1388) و سرمایه اجتماعی را بعنوان بخش مهمی از استراتژی خود برای کاهش فقر و افزایش نتایج مطلوب سیاستهای اجتماعی در نظر گرفته است.

وندی استون ووجودی هیوز[11] در تحلیل پژوهش صورت گرفته تحت عنوان”خانواده ،سرمایه اجتماعی و شهروندی”که در استرالیا صورت گرفت بیان داشتند که بین سطح رفاه مالی و اندازه های شبکه های غیر رسمی یک رابطه خطی برقراراست. کسانی که زندگی راحتی دارند گسترده ترین شبکه های غیر رسمی و بیشترین تعدادعضویت در گروهها را دارندودر مقابل کسانی که در گذران زندگی از نظر مالی دارای مشکل هستند کوچکترین شبکه های غیر رسمی و کمترین عضویت در گروه ها و پیوند های سازمانی را داراهستند (استون،30:2001). پاتنام در کتاب خود تحت عنوان “بازی بولینگ به تنهایی” بیان می دارد” که از میان همه حوزه هایی که پیامد های سرمایه اجتماعی را ریشه یابی کردم در هیچ یک از آنها اهمیت ارتباط اجتماعی آن به خوبی قلمرو سلامت و رفاه نبوده است”(به نقل از فتوت،3:1388)بنابر این از آنجایی که کیفیت زندگی می تواند تابعی از گسترش کمی و کیفی سرمایه اجتماعی باشد لذا ضروری است با هر شکل ممکن به افزایش سرمایه اجتماعی در سطح جامعه کمک کنیم. چرا که سطح بالای سرمایه اجتماعی به سطح بالای کیفیت زندگی می انجامد.

همچنین شواهدی مبنی بر پیوستگی جامع تری بین سلامتی(بعنوان یکی از ابعاد کیفیت زندگی) و پیوندهای اجتماعی وجود دارد که نشان می دهد نرخ مرگ و میر در میان افراد با شبکه های اجتماعی قوی نصف یا یک سوم افراد با پیوند های اجتماعی ضعیف است(جان فیلد،95:1388)و بهبود و پیشرفت سطح سرمایه اجتماعی می تواند در نهایت به کیفیت زندگی و رفاه مورد انتظار ختم شود.فرنچ و کاپلان (1973)نیز  در بررسی خودنشان داده اند که هرچه انسان در سازمان کمتر فعال باشد احتمال ابتلای به بیماری روانی و جسمی بیشتر است.(به نقل از حاجلوحاجلو،1391؛170). پس می توان ادعا کرد که کیفیت زندگی در ابعاد خود(کیفیت محیطی،روانی،اجتماعی و جسمی)تحت تاثیر کیفیت ارتباطات و پیوند های اجتماعی می باشد.لذا د رپژوهش حاضر این سوال مطرح می شود که سرمایه اجتماعی چه نقشی در فرایند کیفیت زندگی کارکنان دارد؟از سوی دیگر روابط کارکنان با دیگران و فعالیت های اجتماعی آنها چه رابطه با کیفیت زندگی دارد؟آیا این روابط که از عنوان سرمایه اجتماعی یاد می کنیم در سطح کیفیت زندگی افراد نقشی دارد؟

 1-4-سوالات تحقيق

سوال اصلي:

– آيا بين ميزان سرمايه اجتماعي و ميزان كيفيت زندگي كاركنان رابطه وجود دارد؟

براي رسيدن به سوالات اصلي پژوهشي، سوالات فرعي به شرح ذيل است:

– آيا بين ميزان اعتماد اجتماعي وميزان كيفيت زندگي كاركنان رابطه وجود دارد؟

– آيا بين ميزان مشاركت اجتماعي و ميزان كيفيت زندگي كاركنان رابطه وجود دارد؟

– آيا بين ميزان شبكه اجتماعي و ميزان كيفيت زندگي كاركنان رابطه وجود دارد؟

– كدام يك از ابعاد و مولفه‌هاي سرمايه اجتماعي، اهميت بيشتري در تبيين كيفيت زندگي جامعه مورد مطالعه دارد؟

– آيا بين ويژگي‌هاي فردي( سن، جنس و تحصيلات ،وضعيت تاهل) كاركنان و ميزان كيفيت زندگي آنها رابطه وجود دارد؟

– آيا بين ويژگي‌هاي خانوادگي(شغل و تحصيلات همسر، ميزان درآمد ماهانه خانواده) و ميزان كيفيت زندگي آنها رابطه وجود دارد؟

– آيا بين ويژگي شغلي( استخدام رسمي، پيماني، قراردادي) و ميزان كيفيت زندگي كاركنان رابطه وجود دارد؟

1-5-ضرورت انجام پژوهش

امروزه کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی دو سازه مهم در باب توسعه محسوب می شوند و ذهن انسان به محض شنیدن واژه توسعه علاوه برپارامترهای اقتصادی ،بسوی ابعاد اجتماعی و فرهنگی توسعه نیز معطوف می شود.از اواخر دهه 1960و با پیدایش چرخش فرهنگی،مدل انسان اقتصادی مورد نقد قرار گرفت و بر انگیزه های فرهنگی و اجتماعی آدمی تاکید شد که از آن تحت عنوان توسعه اجتماعی یاد می شود.رویکرد توسعه اجتماعی بر نقش بخش های داوطلبانه و سازمانهای اجتماعی محور تاکید دارد.ازجمله عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر کیفیت زندگی ، سرمایه جتماعی می باشدوقتی مردم احساس می کنند که در جامعه مشارکت دارند و درآن جامعه ارزشمند محسوب می شوند کیفیت زندگی ، احساس رفاه ومشارکت آنها افزایش می یابد .در جامعه ای که سرمایه اجتماعی بالا باشد جرایم کمتر و مردم از آموزش بهترو فرصت های شغلی بیشتری برخوردارند.نتایج تحقیقات آنچورناو[12] همکارانش در 37 کشور دنیا با موضوع گروه های اجتماعی و توسعه اقتصادی حاکی از آن است که سرمایه می تواند کارایی سرمایه انسانی و یا بهره وری نیروی کار را افزایش و هزینه مبادله را کاهش دهد و در صورتی که گروه های اجتماعی هماهنگ با هم شکل نگیرند افزایش بهره وری می تواند سبب کاهش رفاه گردد (به نقل از موید فر ،7:1387).همچنین گزارش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در سال 2001بیان می دارد که نتایج تحقیقات انجام شده در سطح کشورهای عضو ،سرمایه اجتماعی را با  دسترسی افراد به مواردی از جمله بهبود سلامت ،خشنودی بیشتر ،مراقبت بهتر کودکان،جرایم کمتر و برخورداری از حکومتی بهتر در ارتباط می بیند(شریفیان ثانی، 8:1380)علیهذا شواهد ونتایج تحقیقات حاکی از کاهش و فرسایش سرمایه اجتماعی است. همچنین این تغییر در روند سرمایه اجتماعی در ایران را می توان مشاهده کرد :بعد از انقلاب و به تبع آن تغییرگسترده در ساختارهای سیاسی واقتصادی، میزان مشارکت مردم و و اعتماد متقابل دولت و مردم بشدت افزایش یافت و مردم در تظاهرات ،راهپیمایی ها  و نماز جمعه شرکت می کردند و حس مشترکی داشتنداما برخی از سیاستها و برنامه های دولتها بعد از انقلاب علیرغم دنبال کردن اهداف مثبت، آثار منفی بر سرمایه اجتماعی گذاشته اند . ربانی خوراسگانی و ارشدی یکی از تغییرات مهم موثر در تخریب سرمایه اجتماعی در ایران را تغییر ارزشها اعلام کرده اند که در این جریان ثروت اندوزی به یک ارزش تبدیل گردید (ربانی104:1385)  .

در همین راستا نتایج حاصل از پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان نیز حکایت از کاهش سرمایه اجتماعی در سطح جامعه داردهمین کاهش را می توان درسطح سازمانها و دروابط اعتماد بین کارکنان و فعالیتهای گروهی  مشاهده کردکه شکل گیری نهادهای متعدد نظارتی و بازرسی و جایگزینی دستورالعمل ها و بخشنامه ها بیانگر این مطلب است. تغییرات کیفیت روابط اجتماعی از جمله کاهش سرمایه اجتماعی می تواند اثرات خود را به عملکرد منابع انسانی سازمان بگذارد.نظریه پردازان سازمان از جمله پیروان مکتب روابط انسانی معتقدند که بهره وری یک سازمان تنها به عوامل مادی وابسته نمی باشد بلکه عوامل غیر مادی نظیر همبستگی گروهی ، رضایت شغلی ،کیفیت روابط غیر رسمی ،محیط کار و…اثر بخشی بیشتری دارندو می توانندتسهیل کننده کنش های گروهی باشد و نقش مهمی در بهبود عملکردمنابع انسانی ایفا کند.چنانچه در جریان کار ،امکان تبادل نظر و گفتگو با یکدیگر و رابطه اجتماعی وجود نداشته باشد کار صرفا جنبه رفع احتیاج بخود می گیرد و تما سها بیش از حد سطحی می شود و احساس بی تفاوتی نسبت به دیگری رواج می گیرد و حس مسئو لیت فرد در قبال جمع ضعیفتر میگردد.

سازمان ثبت احوال[13] کشور بعنوان یکی از سازمانهایی با حدود یک قرن فعالیت  که امروزه از آن تحت عنوان ثبت احوال نوین یاد می شودو به ثبت وقایع حیاتی افراداز گهواره تاگور می پردازدو در واقع هر شخصی هویت خویش را از آن می گیرد از این قاعده مستثنی نیست و توجه به کیفیت زندگی کارکنان بعنوان مهمترین سرمایه هر سازمان و همچنین کیفیت روابط اجتماعی موجود در کار ضروری به نظر میرسدچرا که :

-ارزیابی کیفیت زندگی در یک جامعه و دستیابی به عوامل موثر بر آن می تواند برنامه ریزان    وتصمیم گیرندگان نظام را جهت طراحی های کاربردی و موثر یاری دهد که در نهایت به افزایش رفاه و رضایتمندی افراد منجر شود.

-در سازمانهایی که کارکنان آن دارای سطح بالای سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی باشند میزان بهره وری،کار آفرینی ،یکپارچگی ،مشارکت های داوطلبانه ،ارائه خدمات توسط آنها،افزایش تعهد اعضاو کارکنان نسبت به مصالح عامه،کسب مهارتها و دانش جدید نیز از کیفیت بالاتری بر خوردار خواهد بود ،امازمانی که عکس قضیه صادق باشد  در نتیجه عدم رضایت شغلی و فرسودگی شغلی بر نقش ها و وظایف کارکنان تاثیر گذار خواهد بود و اینجا هست که ما شاهد آسیب ها و انحرافات  اجتماعی ، فساد اداری،نظام بیمار اداری ،اخذ رشوه،هدررفتن منابع سازمان و…خواهیم بود .

1-6-اهداف تحقیق

هدف اصلی :

– شناخت سرمایه اجتماعی  و کیفیت زندگی کارکنان ثبت احوال مازندران و رابطه بین آنها

اهداف فرعی:

-سنجش میزان سرمایه اجتماعی کارکنان.

-سنجش ابعاد سرمایه اجتماعی(اعتماداجتماعی،مشارکت اجتماعی، شبکه های اجتماعی) کارکنان

-سنجش میزان کیفیت زندگی کارکنان.

-نشان دادن اینکه چه عناصری از سرمایه اجتماعی در ارزیابی کیفیت زندگی کارکنان تعیین کننده تر است.

-شناخت تاثیر متغیرهای زمینه ای ( سن، جنس ،وضعیت تاهل تحصیلات،درآمدماهیانه،شغل و تحصیلات همسرو نوع استخدام)بر میزان کیفیت زندگی کارکنان

-بررسی راههای بهبود کیفیت زندگی کارکنان بر اساس یافته های پژوهش

1-7-تحقيقات انجام شده با موضوع سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي:

1-7-1- تحقیقات داخلی؛

– بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي عنوان پژوهشي است كه غلامرضا غفاري و نازمحمد انق (1381)در سه محله مختلف شهر گنبدكاووس انجام داده‌اند. اين پژوهش طي دو مرحله و به كمك دو روش به انجام رسيده است. در مرحله اول از روش پيمايشي و در مرحله دوم از روشهاي مرتبط با سيستم اطلاعات جغرافيايي مثل روش وزن‌دهي استفاده شده است. شاخص‌هاي استفاده شده براي بخش كيفيت زندگي عبارتند از: اعتماد اجتماعي، ارتباطات، بده و بستان، امنيت محلي، كيفيت دسترسي به خدمات عمومي و شاخص مورد استفاده براي كيفيت زندگي عبارتند از وضعيت سلامت و تغذيه، وضعيت آموزشي، گذراندن اوقات فراغت، كيفيت‌ مادي، گذراندن اوقات فراغت، بهزيستي رواني كميت محيطي. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه رابطه بين سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي در سطح احتمال 99درصد معني‌دار است و سرمايه اجتماعي 36 درصد تغييرات كيفيت زندگي را تبيين مي‌كند. همچنين اين پژوهش نشان مي‌دهد كه متغيرهاي مداخله مدني، مشاركت و فعاليت سياسي، شعاع ارتباطات، ارتباط معني‌دار وجود داشته است. اما بين متغيرهاي امنيت محلي، تصور مثبت به محله، بده و بستان، عضويت انجمن و نوع ارتباطات رابطه معني‌داري با متغير وابسته وجود داشته است. هم‌چنين هر چه محلات از كيفيت زندگي بالاتري برخوردار باشند ميزان سرمايه اجتماعي درون گروهي آنها كاهش مي‌يابد و برعكس ميزان سرمايه اجتماعي برون گروهي افزايش مي‌يابد.

– جواهري، فاطمه (1390)، در پژوهشي تحت عنوان پيامدهاي اجتماعي اختلال هويت جنسي، به بررسي سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي، تغيير جنس خواهان تحت پوشش مراكز مختلف سازمان بهزيستي كشور پرداخته كه تعداد آنها 168 نفر بوده و به جاي نمونه‌گيري از روش تمام شماري استفاده شده است. براي سنجش سرمايه اجتماعي از شاخص‌هاي ارتباط و اعتماد و حمايت اجتماعي استفاده شد و برای مفهوم براي كيفيت زندگي شاخص‌هايي چون سلامت جسماني، بهداشت رواني و رضايت از زندگي در نظر گرفته شده است. از نتايج تحقيق چنين برمي‌آيد كه مقدار ميانگين‌ها در مورد هر سه مولفه ارتباط، اعتماد و حمايت و حتي شاخص كل سرمايه اجتماعي از ميانگين رياضي پايين‌تر است. 32 درصد از پاسخ‌گويان از نظر ارتباط اجتماعي، 30 درصد از نظر حمايت اجتماعي و حدود 20 درصد از نظر اعتماد اجتماعي در آستانه پايين يا ضعيف قرار دارند. فقط 11 درصد از پاسخ‌گويان با توجه به شاخص كل سرمايه اجتماعي در سطح بالا يا زياد قرار داشتند. وضعيت كيفيت زندگي نيز از وضعيتي مشابه حكايت دارد و ميزان برخورداري پاسخ‌گويان از سه بعد سلامت جسماني، رواني و رضايت از زندگي در سطح پايين است.

از يافته هاي ديگر اين بررسي آن است كه از بين سه مولفه سرمايه اجتماعي، شاخص ارتباط اجتماعي نسبت به دو متغير ديگر همبستگي قوي‌تري (601/0) با كيفيت زندگي داشته است در واقع كيفيت خوب زندگي تا حد زيادي تحت تاثير گستردگي و عمق روابط اجتماعي هر فرد با ديگران است.

– فرخي، جواد (1387) به بررسي رابطه ميزان سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي سرپرستان خانوارهاي ساكن تهران پرداخته كه تعداد 384 نفر از مناطق 22 گانه شهر تهران براساس نمونه‌گيري طبقه‌اي مناسب انتخاب شده‌اند. در اين پژوهش جهت سنجش كيفيت زندگي براساس الگوي سازمان بهداشت جهاني اقدام شد و در باب بخش متغير سرمايه اجتماعي بصورت تلفيقي از نظريات ميلور و لين استفاده شده است. يافته‌هاي تحقيق از تاثير میزان سرمايه اجتماعي بر كيفيت زندگي و ابعاد چهارگانه آن (سلامت جسماني، رواني، محيطي، اجتماعي) نشان مي‌دهد كه ميزان تاثيرگذاري سرمايه اجتماعي بر سلامت جسماني در كمترين حد و سلامت اجتماعي در بيشترين حد بوده است. همچنين پژوهش مذكور اين نتيجه را بدست مي‌دهد كه كيفيت زندگي از منظر سرپرستان خانوارهاي ساكن در شهر تهران متوسط به بالا بوده است. و در مقايسه بين چهار متغير مربوط به كيفيت زندگي، بيشترين نمرات بدست آمده (كيفيت بالا) مربوط به سلامت جسماني و كمترين آن مربوط به سلامت محيطي بوده است. در رابطه با وضعيت سرمايه اجتماعي، پايين بودن اعتماد اجتماعي بين شهروندان، شايان توجه است.

– نوغاني، محسن(1387):كيفيت زندگي شهروندان و رابطه آن با سرمايه اجتماعي در شهر مشهد عنوان پژوهشي است كه رابط سرمايه اجتماعي را با كيفيت زندگي و دو بعد اصلي آن يعني عيني و ذهني مورد بررسي قرار داده است. به منظور سنجش سرمايه اجتماعي، سه بعد براي آن در نظر گرفته شده است كه عبارتند از: اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي، شبكه‌هاي اجتماعي و براي هر يك از ابعاد مذكور مولفه هايي در نظر گرفته شده است. اعتماد بوسيله سه مولفه اعتماد بين شخص، تعميم يافته و اعتماد به نهادها و مشاركت اجتماعي از طريق دو مولفه يعني مشاركت رسمي و غيررسمي اندازه‌گيري شده است و براي بخش شبكه‌هاي اجتماعي از فراواني روابط اجتماعي و ميزان ارتباط با خويشاوندان، دوستان و همسايگان استفاده شده است. و براي بخش مفهوم كيفيت زندگي گويه‌هايي متناسب با دو بعد ذهني و عيني كيفيت زندگي ساخته شد.

-فهرست منابع

-الف: منابع فارسي

آرمان، فاطمه (1390)، بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و سلامت رواني در شهروندان، پايان‌نامه كارشناسي‌ ارشد جامعه‌شناسي دانشگاه مازندران

آزادارمكي، نقي و كمالي، افسانه (1383)، اعتماد، جنسيت، بررسي تطبيقي اعتماد متقابل بين دو جنس، مجله جامعه‌شناسي ايران، دوره 5 شماره 2

آقاپور، اسلام (1387)، بررسي عوامل اقتصادي جتماعي مرتبط با كيفيت زندگي مهاجران حصارك كرج، پايان‌نامه كارشناسي ارشد جامعه‌شناسي دانشگاه شيراز

اجتهادي، مصطفي (1386)، سرمايه اجتماعي، پژوهشنامه علوم انساني، شماره 5، صص 12-1

اديبي سده، مهدي و همكاران (1387)، سنجش سرمايه اجتماعي ميان‌گروهي (طيف سام)، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دهم، شماره 38

ازكيا، مصطفي و غفاري، غلامرضا (1383)، توسعه روستايي با تأكيد بر جامعه‌ روستايی ايران، تهران: نشر ني

اسداله پور،عهدیه(1390)،میزان اعتماد اجتماعی و عوامل موثر برآن در شهر آمل،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

اشرف، احمد (1380)، نگرشي در مفهوم كيفيت زندگي و اجزاي آن، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال دوم، شماره 6، صص 63-56

الواني، سيدمهدي (1387)، سرمايه اجتماعي: مفاهيم و نظريه‌ها، فصلنامه مطالعات مديريت، شماره 33 و 34

انق، نازمحمد (1384)، بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي مردم گنبدكاووس، پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته برنامه‌ريزي رفاه اجتماعي دانشگاه تهران

اينگلهارت، رونالد (1373)، تحول فرهنگي در جامعه صنعتي و پيشرفته، ترجمه: فرهاد ماهر، تهران: انتشارات كوير

باري، نورمن (1389)، رفاه اجتماعي، ترجمه: مرتضي نوربخش، تهران: نشر سمت

باسخا، مهدي و همكاران (1387)، دسته‌بندي شاخص‌هاي كيفيت زندگي در استان‌هاي كشور، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نهم، شماره 37

بهزاد، داود (1381)، بررسي كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و رابطه آن با متغيرهاي ديني، عملكرد تحصيلي و وضعيت اقتصادي اجتماعي، مجله طب و تزكيه، شماره 53، صص 53-38

پارسامهر، مهربان و تركان، رحمت‌اله (1391)، بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و مشاركت در فعاليت‌هاي ورزشي، مجله پژوهش پرستاري، دوره 7 شماره 26، صص 79-69

پيران، پرويز و همكاران (1388)، كارپايه مفهومي سرمايه اجتماعي، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال 6، شماره 23، صص 43-9

پيراهري، نير (1388)، سرمايه اجتماعي در نظريات اجتماعي، پژوهش‌نامه علوم اجتماعي، سال 3، شماره 3

تاج‌بخش، كيان (1384)، كاربرد نظريه سرمايه اجتماعي در تأمين اجتماعي، مجموعه مقالات نخستين سمپوزيوم سرمايه اجتماعي در رفاه اجتماعي

توسلي، غلامعباس (1369)، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، تهران: انتشارات سمت

توسلي، غلامعباس و موسوي، مرضيه (1384)، مفهوم سرمايه در نظريات كلاسيك و جديد، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره 11، صص 32-2

توكل، محمد و همكاران (1390)، بررسي جامعه‌شناختي رابطه سرمايه اجتماعي و سلامت رواني در زوجين شهر كرمان، مجله بررسي مسائل اجتماعي ايران، سال دوم، شماره 5 و 6، صص 194-169

تونيكس، فرانس (1387)، اعتماد و سرمايه اجتماعي، ترجمه: محمدتقي دلفروز، تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات فرهنگي ايران

جمشيدي، مژگان و كرمي، عزت‌اله (1382)، توسعه روستايي و آثارش بر كيفيت زندگي زنان، فصلنامه روستا و توسعه، سال ششم، شماره 3، صص 69-57

جواهري، فاطمه و حسين‌زاده، مرتضي (1390)، پيامدهاي اجتماعي اختلال هويت جنسي، سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي تغيير جنس‌خواهان در ايران، مجله مطالعات اجتماعي ايران، دوره پنجم، شماره 3

حاتمي‌نژاد، حسين (1390)، تحليل كيفيت زندگي روستاهاي ادغام شده در شهر مياندوآب، مجله جغرافيا و توسعه ناحيه‌اي، شماره 16

حاجلو، نادر (1391)، رابطه استرس شغلي، فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاركنان با رضايت از جو سازماني، فصلنامه رهيافتي نو در مديريت، سال سوم، شماره 3، صص 184-169

حاجي يوسفي، علي (1380)، كيفيت زندگي و راهبردهاي اصلاحي، فصلنامه مددكاري، شماره 8، صص 38-30

حسيني، سيداميرحسين و همكاران (1385)، رتبه‌بندي سرمايه اجتماعي در مراكز استان‌هاي كشور، فصلنامه علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفتم، شماره 26

حيدري، قاسم (1390)، بررسي كيفيت زندگي مردم شهر نكا، پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي

حيدري، علي (1390)، بررسي شاخص‌هاي كيفيت زندگي در سكونت‌هاي روستايي كهگيلويه و بويراحمد، فصلنامه مسكن و محيط روستا، شماره 136، صص 66-51

خادميان، ابوالقاسم (1390)، تأثير سرمايه اجتماعي بر ميزان گرايش به جرم زنان سرپرست خانوار بابلسر، پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه مازندران

خوشفر، غلامرضا (1387)، تأثير سرمايه اجتماعي بر مشاركت شهروندان استان گلستان، رساله دكتري جامعه شناسي دانشگاه علامه طباطبايي

راهنورد،زهراو همکاران(1385)،بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی،مجله دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران (حیات)،دوره 12،شماره1

رباني‌خوراسگاني، علي و ارشدي، وحيد (1385)، تأثير سياست‌هاي توسعه اقتصادي و سياسي ايران بعد از جنگ در تخريب سرمايه اجتماعي، تهران: مؤسسه عالي آموزش و پرورش مديريت برنامه‌ريزي تحقيقات و توسعه علوم انساني

رباني‌خوراسگاني، علي و همكاران (1388)، بررسي سرمايه اجتماعي و عوامل مؤثر بر شكل‌گيري آن در سطح محله، مجله علوم اجتماعي دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد، صص 149-119

رباني‌خوراسگاني، علي و كيانپور، مسعود (1385)، مدل پيشنهادي براي سنجش كيفيت زندگي، مجله دانشكده ادبيات علوم انساني اصفهان، سال 15، شماره 58 و 59، صص 108-66

رضواني، محمدرضا و منصوريان، حسين (1387)، سنجش كيفيت زندگي: بررسي مفاهيم، شاخص‌ها و مدل‌ها، فصلنامه توسعه و روستا، سال 11، شماره 3، صص 26-1

رضواني، محمدرضا و همكاران (1388)، توسعه و سنجش شاخص‌هاي كيفيت‌هاي زندگي شهري، مجله مطالعات و پژوهش‌هاي شهري و منطقه‌اي، سال اول، شماره 2، صص 110-87

ريتزر، جورج (1385)، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي معاصر، ترجمه: محسن ثلاثي، تهران: انتشارات علمي

رناني، محسين و دليري، حسن (1388)، آيا سرمايه اجتماعي واقعاً سرمايه است؟ فصلنامه راهبرد، شماره 19، صص 170-147

زندي، ميترا و همكاران (1383)، بررسي تأثير برنامه خودمراقبتي بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سيروزكبدي، مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران، شماره 41

ساروخاني، باقر (1370)، دايره‌المعارف علوم اجتماعي، تهران: انتشارات كيهان

ساروخاني، باقر و هاشم‌نژاد، فاطمه (1390)، بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و احساس امنيت در بين جوانان ساري، فصلنامه مطالعات جوانان، سال دوم، شماره 2، صص 94-81

سازمان ثبت احوال کشور(1392)،ثبت احوال از گذشته تا امروز،سایت سازمان ثبت احوال کشور 11/5/13292،آنلاین تاریخ دسترسی :11/5/1392،قابل دریافت از :

    http://www.sabteahval.ir/default-59.aspx

ساعي، علي (1388)، بررسي عوامل مؤثر بر سرمايه اجتماعي جوانان با تأكيد بر نقش خانواده، دانشنامه علوم اجتماعي، دوره 1، شماره 2، صص 113-89

سام‌آرام، عزت‌اله و همكاران (1388)، بررسي عوامل مؤثر بر ميزان سرمايه اجتماعي در دانشگاه علامه طباطبايي، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره 51، صص 80-39

سرمد، زهره و بازرگان، عباس (1377)، روش تحقيق در علوم رفتاري، تهران: انتشارات آگاه.

شارع‌پور، محمود (1387)، جامعه‌شناسي آموزش و پرورش، تهران: انتشارات سمت

شارع‌پور، محمود (1380)، فرسايش سرمايه اجتماعي و پيامدهاي آن، نامه انجمن جامعه‌شناسي ايران، شماره 3

شارع‌پور، محمود (1390)، سنجش نابرابري در سرمايه اجتماعي با استفاده از تكنيك ژنراتور، دو فصلنامه علمي- پژوهشي تحليل اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 4، صص 130-111

شارع‌پور، محمود (1382)، ريشه‌هاي سرمايه اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مازندران.

شاه‌حسيني، ماهرو (1382)، مطالعه تأثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد انجمن‌هاي اعتبار گردشي زنان، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، واحد علوم تحقيقات

شريفيان‌ثاني، مريم (1380)، سرمايه اجتماعي، مفاهيم و چارچوب نظري، فصلنامه مددكاري اجتماعي، سال اول، شماره 2، صص 18-5

شريفيان‌ثاني، مريم و ملكي، امير (1385)، سرمايه اجتماعي به مثابه يك سيستم پيچيده، فصلنامه پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ششم، شماره 23، صص 65-45

شعباني، احمد (1387)، سنجش و رتبه‌بندي سطح سرمايه اجتماعي در استان‌هاي كشور، فصلنامه مطالعات اقتصادي اسلامي، سال دوم، شماره 2، صص 119-95

شجاعي‌باغيني، محمدمهدي و همكاران (1387)، مباني مفهومي سرمايه اجتماعي، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

شيرافكن، اميرحسين (1387)، بررسي رابطه سبك زندگي و ميزان استفاده دانشجويان از اينترنت، پايان‌نامه كارشناسي ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي

طباطبايي‌موتمني، منوچهر (1386)، حقوق اداري، تهران: انتشارات سمت

عباسی ،مرضیه(1391)،بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

عبداله پور،ابراهیم و همکاران(1388)،کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن در کارکنان ادارات شهرستان بوکان،مجله پزشکی ارومیه،دوره 22،شماره اول،صص 47-40

عبدي، عباس و گودرزي، محسن (1378)، تحولات فرهنگي در ايران، تهران: انتشارات روش

عطار، سعيد (1387)، پير بورديو از فضاي اجتماعي تا سرمايه اجتماعي، مجله اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 252 و 251، صص 165-158

علي‌اكبري، اسماعيل و اميني، مهدي (1389)، كيفيت زندگي شهري در ايران، فصلنامه علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي، سال 10، شماره 36، صص 148-121

عنبري، موسي (1387)، جامعه‌شناسي فاجعه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

عنبري، موسي (1389)، تحولات كيفيت زندگي در ايران، مجله توسعه روستايي، دوره اول، شماره 2، صص 181-149

غفاري، غلامرضا و اميدي، رضا (1388)، كيفيت زندگي شاخص توسعه اجتماعي، تهران: نشر تيراژه

غفاري، غلامرضا (1385)، مدخلي بر سرمايه اجتماعي، مجله سياست داخلي، سال اول، شماره اول، صص 103-75

غلامزاده، جليل (1387)، رابطه بين اعتماد اجتماعي و انجمن‌هاي داوطلبانه، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دهم، شماره 38

فاضل، امين‌اله و همكاران (1390)، قدرت پيش‌بيني ويژگي‌هاي شخصيتي و سبك زندگي بر رضايت‌مندي زوجي زنان پرستار شهر شيراز، فصلنامه علمي و پژوهشي جامعه‌شناسي زنان، سال دوم، شماره 3، صص 163-139

فتوت، هدي (1390)، بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد شيراز، رساله دكتري مددكاري اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي

فرجي‌ملايي، امين (1390)، تحليل شاخص‌هاي اقتصادي در سنجش كيفيت زندگي، مجموعه مقالات كنفرانس اقتصاد شهري ايران

فرجي‌ملايي، امين (1389)، تحليل ابعاد كيفيت زندگي در نواحي ايران، مجله پژوهش و برنامه‌ريزي شهري، سال اول، شماره 2، صص 16-1

فوكوياما، فرانسيس (1379)، پايان نظم، ترجمه: غلامعباس توسلي، تهران: انتشارات جامعه ايرانيان

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1383)، تهران: معاونت پژوهش و تصحيح مقررات رياست جمهوري

كرايب، يان (1381)، نظريه اجتماعي كلاسيك، ترجمه: شهناز مسمی پرست، تهران: نشر آگه

كلمن، جيمز (1377)، بنيادهاي نظريه اجتماعي، ترجمه: منوچهر صبوري، تهران: نشر ني

كيوي، ریمون و كامپنهود، لوك‌وان (1375)، روش تحقيق، ترجمه: عبدالحسين نيك‌گهر، تهران: نشرتوتيا

گروسي، سعيده (1386)، سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي در شهر كرمان، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال 8، شماره 31 و 30، صص 81-62

لطيفي، غلامرضا و فرخ‌وندي، امير (1390)، عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي جانبازان شهرستان دزفول، فصلنامه برنامه‌ريزي رفاه توسعه اجتماعي، شماره 9، صص 124-82

لهسايي‌زاده، عبدالعلي و مرادي، گلمراد (1386)، رابطه سرمايه اجتماعي و سلامت رواني در مهاجران، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال 7، شماره 26، صص 180-161

ماشيني، فريده (1385)، تأثير جلسات مذهبي زنان بر كيفيت زندگي زنان شركت‌كننده، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مطالعات اجتماعي زنان دانشگاه علامه طباطبايي

محمدي، محمدعلي (1384)، سرمايه اجتماعي و سنجش آن، تهران: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

محسني، منوچهر و همكاران (1385)، بررسي اثرات استفاده از اينترنت بر انزواي اجتماعي كاربران، مجله جامعه‌شناسي ايران، دوره هفتم، شماره 4، صص 95-72.

محمدزاده، سروده (1388)، بررسي اثربخشي آموزش گروهي حل مسئله بر ميزان شادكامي، رضايت زناشويي و كيفيت زندگي زنان متأهل، پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان.

مسرور،دریادخت(1391)،کیفیت زندگی مرتبط باسلامت در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه،نشریه پرستاری ایران،سال25،شماره76،صص 27-19

مشبكي، اصغر و قليچ‌لي، بهروز (1384)، تبيين نقش سرمايه فكري و سرمايه اجتماعي در دو شركت خودروساز ايراني، فصلنامه مدرس، علوم انساني، دوره 11، شماره 3.

معيني‌دهكردي، بهمن و صفايي، آرزو (1386)، تاريخچه مطالعات كيفيت زندگي در ايران.

مصطفوي، سمانه و همكاران (1390)، تأثير بازتواني قلبي بر كيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيماري‌هاي قلبي و عروقي، مجله پژوهشي در علوم توانبخشي، سال هفتم، شماره 4، صص 524-516.

معمارزاده، قدرت‌اله (1374)، گزارش توسعه انساني 1994، تهران: سازمان برنامه‌ و بودجه.

مكموندي، سميه و زماني، مريم (1389)، بررسي كيفيت زندگي و ابعاد آن در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اهواز، فصلنامه علمي- پژوهشي جنتاشاپور، دوره دوم، شماره 4، صص 200-191.

موسوي، ميرطاهر (1385)، مشاركت اجتماعي يكي از مؤلفه‌هاي سرمايه اجتماعي، فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 3، صص 92-67.

موسوي، ميرطاهر و همكاران (1389)، سرمايه اجتماعي جوانان ايران، مجله جامعه‌شناسي ايران، دوره 10، شماره 3، صص 84-57

مؤيدفر، رزيتا و همكاران (1386)، اثرات متقابل و پوياي سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي، مطالعات اقتصاد بين‌الملل، سال 20 شماره 35، صص 38-22

ميري، غلامرضا (1389)، بررسي نقش سرمايه اجتماعي و رضايت از كيفيت زندگي در روستاهاي بخش پشت‌آب سيستان، فصلنامه علمي پژوهشي جغرافياي انساني، سال 2، شماره 4، صص 38-25

. ميلر، دلبرت (1380)، راهنماي سنجش و تحقيقات اجتماعي، ترجمه: هوشنگ نايبي، تهران: نشر ني

نظرپور، محمدنقي و منتظري، مصطفي (1389)، سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي، سال دهم

نجات، سحرناز و همكاران (1385)، استانداردسازي پرسشنامه كيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت، مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، دوره 4، شماره 4

نجات، سحرناز (1387)، كيفيت زندگي و اندازه‌گيري آن، مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران، دوره 4، شماره 2، صص 62-57

نراقي، احسان (1357)، كيفيت زندگي، تهران: نشر اميركبير

نريماني، محمد و همكاران (1390)، مقايسه هوش هيجاني و كيفيت زندگي در مردان معتاد و غيرمعتاد، فصلنامه اعتيادپژوهي، سال 5، شماره 19، صص 38-21

نصيري‌ماهيني، زينب (1388)، بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر ميزان رضايت از زندگي زنان سرپرست خانوار تهران، پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي

نظري، حامد (1383)، بررسي مفاهيم برنامه غني‌سازي ارتباط و مشاوره راه‌حل محور بر رضايت زناشويي زوجين شاغل، رساله دكتري رشته مشاوره دانشگاه تربيت معلم

ورمزيار، مهدي (1387)، رابطه سرمايه اجتماعي خانواده و بزهكاري نوجوانان شهرستان سنندج، پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه مازندران

وطن‌دوست، فاطمه (1391)، بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر مشاركت اجتماعي، پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه مازندران

يزدان‌پور، فاطمه (1389)، عوامل مؤثر بر كيفيت زندگي سالمندان شهرستان خمين، پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مددكاري اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي

ب: منابع انگليسي

. Campbell, A, etal. (1976). The Quality of American Life: Perceptions, Evaluations and Satisfaction“. New York, Russell. Saye foundation

. Easterlin, Angelescu. (2007). “Modern Economic Growth and Quality of Life: Cross Sectional Time Service Evidence” Institue for the Study oF Labure

. Farkuhar, M. (1993) “Definitions of Quality of Life a taxonomy“. Jurnal of Nursing. 45

.Hobss,Graham,(2000)”What is Social Capital?A Brief Literature Overview”,Econimic and Social Research Foundation

.Hendy,F,MCvittie,C.(2004)Is quality of life a Health concept? Qualitive Health research ,No.14:pp961-975

. Grootaerd, C. (1998) “Social Capital: the Missing Link; Social Capital Initiative Working”, No: 3

. Kim, D. Kawachi, I. (2007) “U.S. Stat Level Social Capital and Health Related Quality of Life”. AER, Vol 17, No: 4

. Kamp, I, K- and etal. (2003) “Urban Environmental Quality on Human Well- being: Towards a Conceptual From Work and Demarcation ofer Concepts; a Literature Study. 65 (1-2)

. Leana & Van Buren. (1998) “Organizational Social and Employment Practices” Academy of Mangement Review. Vol 24, NO: 3

and Environment, 43 (7): pp 1205-1215

. Mccrean, S. Stimson, R. (2006) “Whais the Strengh of the Link Between Objective an Subjective Indicatores of Urban of Life?” Applied Ressearch in Quality of Life. 1: pp 79. 96.

. Moro, B and etal. (2008) “Ranking Quality of Life Using Subjective Well-being Data, Economical Economics, 65 (3): pp 448- 460

. Nillson. J and etal. (2006) “Social Capital and Quality of Life in the Oldage” Jurnal of Aging and Health, No, 3, pp 419- 434

. Nygvist, F and etal. (2008) “The Effect of Social Capital on Health: Cas Study of Tow Language Groopin Finland” Health and Place. 14 (2). pp 347-36

. Stone, W. Hughe, J. (2001) “The Nature and Distribution of Social Capital: Initial Finding of Families, Social Capital & Citizen Ship Survey. Australian Institue of Family Studies

. Sophe. P, P. (2004) “The Concept of Social Capital” a Critical Review. eux 10th ACN Conference-Paris, 21- 23 Janury 2004

. Tajmazinani, A. (2010) “In the Mainstream or at the Margins? Youth Inclusion and Exclusion in Iran“, University of Glamorgan, U.K., PhD Thesis

.WOQOL GROP(1993)”Study protocol for the world Health Organization Projec to develop a quality of life assessment.Quality of Life Reasearch.No .2.

ضمائم

همكار گرامي، پرسشنامه پيش‌رو به منظور انجام تحقيق در مورد بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي كاركنان ثبت احوال مازندران تنظيم گرديده است. مطمئن باشيد كه پاسخ‌هاي شما در نزد ما امانت بوده و فقط براي اهداف علمي استفاده خواهد شد. لذا نيازي به ذكر نام و نام خانوادگي نبوده و همكاري صادقانه شما به افزايش كيفيت تحقيق كمك بساري خواهد نمود.

                                               با تشکر – سعید تیموری

1- جنس          مرد 0                 زن0

2- سن:……………. سال

3- وضعيت تاهل:  مجرد 0   متاهل    0مجرد بر اثر فوت همسر 0      مجرد بر اثر طلاق0

-4 ميزان تحصيلات: ديپلم 0     فوق ديپلم 0

[1] – Organization For Economic Co-operation and Developmwnt

[2] -Quality of life

[3] -Beiker

[4] – يك ضرب‌المثل روسي مي‌گويد كه« به جاي صد روبل( واحد پول روسيه) صد دوست داشته باشيد»

[5]-Christion Grootaert

4-The Missin Link

5-گروتارت توسعه پايدار را چنين تعريف مي كند كه نسل هاي آينده از سرمايه سرانه اي معادل آنچه كه نسل امروز دارد-يا بيشتر-بهره مند شوند.(گروتات، 1998 ؛ 6)

[8]– Kim& Kawashi

[9] -King jig mewangchuck

[10] -Gross national happiness

[11] -Wendy Stone& jody hughes

[12] -Anchorena

[13] – THE  CIVIL  REGISTRATION

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 4 = 1