حراج!

بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران

99,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت امور شهری

بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران
(مورد مطالعه: شهرداری منطقه‌ی 7 تهران)

فهرست:

چکیده: د‌
فصل اول: 1
1-1-مقدمه: 2
1-2-مسأله‌ی اصلی تحقیق: 3
1-3-بیان مسأله: 3
1-4-ضرورت تحقیق: 4
1-5-اهداف تحقیق: 12
1-5-1- هدف اصلی: 12
1-5-2- اهداف فرعی: 12
1-6-روش انجام تحقیق: 12
پیاز فرایند پژوهش: 13
1-7-فرضیه‌های تحقیق: 14
1-8-جامعه‌ی آماری: 14
1-9-تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح: 15
فصل دوم 19
2-1- مقدمه: 20
2-2- مفاهیم و تعاریف: 21
2-2-1- مفاهیم و تعاریف فساد: 21
2-2-2-1- انواع فساد: 24
2-2-2-2- فصل مشترک مباحث مربوط به فساد 27
2-2-2- مفاهیم و تعاریف سلامت: 28
2-2-2- 1- سطوح و دسته‌بندی تعاریف سلامت: 30
2-2-2-2- تعاریف سلبی سلامت: 30
2-2- 2-3- تعاریف ایجابی سلامت: 31
2-3-جمع‌بندی تعاریف: 35
2-4- گزاره‌های سلامت و فساد: 36
2-4-1- نظریه‌های موجود در فساد: 36
2-4-1-1- نظریه‌ی سیب بد: 37
2-4-1-2- نظریه‌ی رهایی اخلاقی: 38
2-4-1-3- نظریه‌ی کنش بوردیو: تحلیل رغبت 39
2-4-1-4- نظریه‌ی موازنه‌ی هزینه‌ها و پاداش‌های مورد انتظار فساد(رویکرد انتخاب عمومی): 39
2-4-1-5- نظریه‌ی فرهنگی‌هافستند: 41
2-4-1-6- نظریه‌ی فرهنگ سازمانی: 42
2-4-1-7- نظریه‌ی سلامت سلزنیک: 42
2-4-1-8- نظریه سلامت ماروین بروان: 43
2-4-2- روش‌های سنجش سلامت و فساد: 44
2-4-2-1- روش‌های سنجش فساد 45
2-4-2-2- روش‌های سنجش سلامت: 49
2-5- جمع‌بندی پژوهش‌های داخلی و خارجی: 56
2-5-1- تجزیه و تحلیل پژوهش‌های داخلی: 79
2-5-2- تجزیه و تحلیل پژوهش‌های خارجی: 80
2-6- مدل مفهومی برآمده از پژوهش‌های پیشین و نتیجه‌گیری: 84
فصل سوم 87
3-1- مقدمه: 88
3-2- روش تحقیق: 88
3-3- جامعه‌ی مورد مطالعه: 88
3-4- نمونه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری: 89
3-5- روش‌های گردآوری اطلاعات: 90
3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای: 90
3-5-2- مطالعات میدانی: 91
3-5-3- طیف لیکرت: 99
3-5-4- دو گزینه‌ای: 99
3-6- پایایی و روایی ابزار 99
3-6-1- پایایی 99
بررسی پایایی متغیرهای فساد: 100
3-6-2- روایی: 102
3-6-2-1- روایی سازه: 102
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 103
تجزيه و تحليل واريانس فريدمن آزمون جنبی: 108
آزمون Uمان- ‌ویتنی: 109
آزمون کروسکال- والیس: 109
3-8- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: 109
فصل چهارم 110
4-1- مقدمه: 111
4-2- بررسی آمار توصیفی: 111
4-3- بررسی آمار استنباطی: 133
4-3-1- تجزیه و تحلیل ابعاد سلامت و فساد: 133
4-3-1-1- محاسبه‌ی نمره‌ی مؤلفه‌های ابعاد فساد و سلامت: 133
4-3-1-2- تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های بعد‌های سلامت و فساد اداری: 141
4-3-2- تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن: 141
4-3-2-1- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه کارکنان 142
4-3-2-2- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه خبرگان 143
4-3-2-3- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه ارباب‌رجوع 144
4-3-2-4- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه شهروندان 145
4-3-2-5- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه کارکنان 146
4-3-2-6- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه خبرگان 147
4-3-2-7- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه ارباب‌رجوع 148
4-3-2-8- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه شهروندان 149
4-3-2- 9- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن بعد سلامت و فساد اداری در گروه‌های 4 گانه: 150
4-3-3- آزمون کروسکال والیس: 151
4-3-3-1- مقایسه‌ی میانگین 4 گروه در مورد فساد و سلامت: 151
4-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: 152
فصل پنجم 153
5-1- مقدمه 154
5-2-1- بررسی نمره‌ی سلامت و فساد اداری در مدل سلامت جامع اداری 155
5-2-2- بررسی رتبه‌ی مؤلفه‌های ابعاد سلامت و فساد اداری در مدل سلامت جامع اداری 160
5-2-3- بررسی تفاوت نمرات ادراک و تجربه در سلامت و فساد اداری 162
5-3- بحث درباره‌ی نتایج 166
5-4- پيشنهادها بر مبناي يافته‌هاي تحقيق 166
5-5- پيشنهادها براي پژوهشهاي آتی 173
5-6- محدودیت‌های این تحقیق 174
فهرست منابع و مآخذ: 176
پیوست‌ها: 185
پیوست شماره‌ی 1: پرسش‌نامه‌ی کارمندان (تجربه) 185
پیوست شماره‌ی 2: پرسش‌نامه کارکنان ادراک 189
پیوست شماره‌ی 3: پرسش‌نامه‌ی خبرگان 192
پیوست شماره‌ی 4: پرسش‌نامه‌ی ارباب‌رجوع 196
پیوست شماره‌ی 5: پرسش‌نامه‌ی شهروندان 199

فهرست جداول:

جدول ۱: قوانین مربوط به سلامت و فساد اداری 4
جدول ۲: ارزيابي پاسخگويان از ميزان فساد در برخي از سازمان‌ها (584=N) 9
جدول ۳: شاخص‌ها و متغیرهای مربوط به مفهوم فساد 16
جدول 4: شاخص‌ها و متغیرهای مفهوم سلامت 17
جدول ۵: مروری اجمالی بر تحقیق‌های داخلی 56
جدول ۶: مروری اجمالی بر تحقیق‌های خارجی 73
جدول ۷: متغیرها و سؤالات آن‌ها(بخش ادراک) 91
جدول ۸: متغیرها و سؤالات آن‌ها(بخش تجربه) 95
جدول ۹: نمره آلفای کرونباخ سؤالات مربوط به ادراک و تجربه فساد و سلامت 100
جدول ۱۰: نمره آلفای کرونباخ متغیرهای فساد 100
جدول ۱۱: نمره آلفای کرونباخ متغیرهای سلامت 101
جدول ۱۲: مثالی از سنجش چندمعیاره فساد بر اساس ادراک و تجربه‌ی فساد شهروندان 107
جدول ۱۳: نوع شاخص‌هایی پرسیده شده از هر گروه 108
جدول ۱۴: بررسی فراوانی مؤلفه جنسیت در میان گروه‌های پرسش‌شونده 111
جدول ۱۵: بررسی توصیفی تحصیلات در گروه‌های مورد پرسش 112
جدول ۱۶: فراوانی پاسخ‌ها به میزان سلامت و فساد معاونت هماهنگی و امور مناطق 118
جدول ۱۷: فراوانی پاسخ‌ها میزان سلامت و فساد معاونت مالی و اقتصاد شهری 118
جدول ۱۸: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت فنی و عمرانی 119
جدول ۱۹: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت خدمات شهری 119
جدول ۲۰: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت حمل و نقل و ترافیک 120
جدول ۲۱: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت شهرسازی و معماری 120
جدول ۲۲: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه و امور شوراها 121
جدول ۲۳: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 121
جدول ۲۴: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت منابع انسانی 122
جدول ۲۵: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد سامانه مدیریت شهری 137 122
جدول ۲۶: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد مرکز نظارت همگانی 1888 123
جدول ۲۷: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد شورایاری‌های شهر تهران 123
جدول ۲۸: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد حراست کل شهرداری تهران 124
جدول ۲۹: فراوانی پاسخ‌های از نظر خبرگان در مورد اولویت دار بودن مسأله‌ی فساد(25=n) 125
جدول ۳۰: فراوانی پاسخ‌ها از نظر ارباب‌رجوع در مورد عدم رواج فساد در شهرداری تهران(150=n) 126
جدول ۳۱: فراوانی پاسخ‌ها از نظر شهروندان در مورد رواج مصادیق فساد در شهرداری تهران(390=n) 127
جدول ۳۲: فراوانی پاسخ‌ها از نظر کارمندان در مورد رواج مصادیق فساد در شهرداری تهران(200=n) 128
جدول ۳۳: فراوانی پاسخ‌های شهروندان در مورد درخواست و پرداخت رشوه در شهرداری تهران(390=n) 132
جدول ۳۴: فراوانی پاسخ‌های شهروندان در مورد شناخت فرد رشوه‌دهنده به شهرداری تهران(390=n) 132
جدول ۳۵: نمره سلامت و فساد اداری و نمره‌ی سلامت جامع 135
جدول ۳۶: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه کارکنان 136
جدول ۳۷: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه کارکنان 136
جدول ۳۸: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه کارکنان 136
جدول ۳۹: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه کارکنان 137
جدول ۴۰: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه ارباب‌رجوع 137
جدول ۴۱: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه ارباب‌رجوع 137
جدول 42: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه ارباب‌رجوع 138
جدول ۴۳: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه ارباب‌رجوع 138
جدول ۴۴: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه شهروندان 138
جدول ۴۵: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه شهروندان 138
جدول ۴۶: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه شهروندان 139
جدول ۴۷: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه شهروندان 139
جدول ۴۸: نمره‌‌های مؤلفه‌های بعد‌های سلامت و فساد اداری 141
جدول ۴۹: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های فساد اداری از نظر گروه کارکنان در آزمون فریدمن 142
جدول ۵۰: معني داري آزمون فريدمن 143
جدول ۵۱: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های فساد اداری از نظر گروه خبرگان در آزمون فریدمن 143
جدول ۵۲: معني‌داري آزمون فريدمن 144
جدول ۵۳: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های فساد اداری از نظر گروه ارباب‌رجوع در آزمون فریدمن 144
جدول ۵۴: معني‌داري آزمون فريدمن 144
جدول ۵۵: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های فساد اداری از نظر گروه شهروندان در آزمون فریدمن 146
جدول ۵۶: معني‌داري آزمون فريدمن 146
جدول ۵۷: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های سلامت اداری از نظر گروه کارکنان در آزمون فریدمن 147
جدول ۵۸: معني‌داري آزمون فريدمن 147
جدول ۵۹: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های سلامت اداری از نظر گروه خبرگان در آزمون فریدمن 148
جدول ۶۰: عدم معني‌داري آزمون فريدمن 148
جدول ۶۱: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های سلامت اداری از نظر گروه ارباب‌رجوع در آزمون فریدمن 148
جدول ۶۲: معني‌داري آزمون فريدمن 149
جدول ۶۳: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های سلامت اداری از نظر گروه شهروندان در آزمون فریدمن 149
جدول ۶۴: معني‌داري آزمون فريدمن 149
جدول 65: جدول رتبه‌ها 151
جدول 66: نتایج آزمون کروسکال والیس 151
جدول ۶۷: بررسی فرضیه‌های تحقیق 155
جدول ۶۸: میزان فساد در برخی از سازمان‌ها(584=N) 159
جدول ۶۹: نمره‌ی مؤلفه‌های سلامت و فساد اداری به تفکیک 161
جدول ۷۰: نمره‌ی سلامت و فساد اداری به تفکیک ادراک و تجربه‌ی گروه‌های پرسش‌شونده 163
جدول ۷۱: مقایسه نمره‌ی دو شاخص CPI و BPI در سال 2011 165

فهرست نمودارها و اشکال:

نمودار 1: روند نمره و رتبه ایران در (CPI) شاخص سازمان شفافیت بینالمل 7
نمودار2: نمره‌ی فساد بر اساس آمار بانک جهانی 8
نمودار 3: شکل رهایی اخلاقی و فرایند منتهی به فساد 38
نمودار4: وضعیت فساد به صورت نموداری 40
نمودار 5: معبد سلامت TI 50
نمودار 6: مدل سنجش سلامت/فساد دکتر بازرگانی و همکاران 54
نمودار 7: مدل سنجش سلامت اداری شورای دستگاه‌های نظارتی 55
نمودار 8: پراکندگی سطوح مطالعات و پژوهش‌ها 79
نمودار 9: متغیر وابسته در پژوهش‌های ذکر شده در ادبیات داخلی 79
نمودار 10: نمودار فراوانی ابعاد پژوهشی در رابطه با موضوع سلامت و فساد 80
نمودار 11: فراوانی سطوح تحلیل در ادبیات خارجی 81
نمودار 12: فراوانی موضوعات اصلی پژوهش در ادبیات خارجی 81
نمودار13: مدل مفهومی تحقیق 85
نمودار 14: جنسیت در میان گروه‌های مورد سؤال 112
نمودار 15: تحصیلات در گروه‌های مورد سؤال 114
نمودار16: نمودار میله‌ای توزیع سنی پاسخ‌دهندگان گروه کارمندان 115
نمودار17: نمودار میله‌ای توزیع سنی پاسخ‌دهندگان در گروه خبرگان 115
نمودار 18: نمودار میله‌ای توزیع سنی پاسخ‌دهندگان در گروه ارباب‌رجوع 116
نمودار19: نمودار میله‌ای توزیع سنی پاسخ‌دهندگان در گروه شهروندان 117
نمودار 20: نمودار میله‌ای فراوانی نظر خبرگان در اولویت مسأله‌ی فساد در شهرداری تهران 125
نمودار 21: نمودار میله‌ای فراوانی نظر ارباب‌رجوع در عدم رواج فساد در شهرداری تهران 126
نمودار 22: نمودار میله‌ای فراوانی نظر شهروندان در مورد رواج مصادیق فساد در شهرداری تهران 127
نمودار 23: نمودار میله‌ای فراوانی نظر کارمندان در مورد ادراک شهروندان از رواج فساد در شهرداری تهران 129
نمودار24: تعداد دفعات پرداخت رشوه از سوی ارباب‌رجوع (150=n) 130
نمودار25: نمودار مجموع رشوه‌های پرداخت شده از سوی ارباب‌رجوع 131
نمودار 26: نمودار درصد شناخت شهروندان از رشوه‌دهنده به شهرداری تهران 132
نمودار27: فضای سلامت و فساد 157
نمودار 28: فضای سلامت/ فساد در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه‌ی 7 شهرداری تهران 157
نمودار 29: نمره‌ی ایران در شاخص CPI منتشر شده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل (نمرات از 10-0) 158

شکل 1: مدل سلامت ماروین بروان 44
شکل 2: تصویر صفحه‌ی ورود اطلاعات پرسشنامه به نرم‌افزار ویژه‌ی سنجش سلامت و فساد اداری 134
شکل 3: تصویر صفحه‌ی محاسبات خودکار Tij در نرم‌افزار ویژه‌ی سنجش سلامت و فساد اداری 134
شکل 4: تصویر صفحه‌ی خروجی در نرم‌افزار ویژه‌ی سنجش سلامت و فساد اداری 135

چکیده:

بروز فساد که به معنی سوء‌استفاده از قدرت قانونی به منظور تأمین نفع شخصی است؛ در تمامی کشورهای دنیا از جمله مهم‌ترین مسائل مدیریت امور کشورها و شهرها در سطوح خرد، میانی و کلان محسوب می‌شود. به نحوی که با خود اثرات و تبعات منفی بسیاری از جمله عدم رضایت شهروندان از سازمان‌ها، گسترش فقر در جامعه، ممانعت از توسعه‌ی اقتصادی – اجتماعی و … را به همراه می‌آورد. از این رو مبارزه با این پدیده و تأمین سلامت اداری از جمله مهم‌ترین موضوعات علم مدیریت و علوم اجتماعی را تشکیل می‌دهد. با توجه به اهمیت و اثر این پدیده‌ی شوم اجتماعی و توجه به مطالعات صورت گرفته، در این تحقیق، محقق به دنبال یافتن شیوه‌ای برای سنجش میزان ابتلا به فساد اداری و درجه‌ی سالم بودن یک سازمان مهم در اداره‌ی امور شهری، یعنی شهرداری تهران است. بدین منظور ابتدا ادبیات موضوع در دو بعد سلامت و فساد اداری مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی مفاهیم پژوهش و مطالعات انجام شده در این زمینه و مدل‌ها و روش‌های سنجش سلامت و فساد اداری، نقاط ضعف و قوت آن‌ها و نیاز به سنجش دقیق، محقق با بهره‌گیری از مدل سلامت جامع در شهرداری تهران و روش سنجش ویژه‌ی آن با انتخاب معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه‌ی 7 تهران به ارزیابی این مدل پرداخت.
گروه‌هایی که در پیمایش متغیرهای تحقیق، مورد سؤال قرار گرفتند، عبارتند از کارکنان شهرداری، خبرگان آشنا به شهرداری، ارباب‌رجوع و شهروندان تهرانی که ترکیبی از ادراک و تجربه‌ی ایشان در مورد سلامت و فساد اداری – با استفاده از مؤلفه‌های تعریف شده برای هر یک از ابعاد سلامت و فساد-. مورد سؤال قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نمره‌ی سلامت جامع شهرداری تهران حدود 0.5 از مجموع 1 است که با توجه به نمره‌ی ابعاد سلامت و فساد، این سازمان به لحاظ فساد اداری با نمره‌ای حدود 0.7 از 1 با مشکل جدی روبرو است. اثرگذارترین مؤلفه در نمره‌ی فساد اداری مربوط به فساد در تصمیم‌گیری می‌باشد، به عبارتی می‌توان چنین نتیجه گرفت که شهرداری تهران در این معاونت خاص با مسأله‌ی فساد، به طور جدی روبرو است و نیازمند اقدام‌هایی در جهت کاهش و از بین بردن این مسأله می‌باشد. در این تحقیق با توجه به اطلاعات به دست آمده نیز پیشنهادهایی برای سازمان ارائه شده است.

فصل اول:

1-1- مقدمه:

بروز فساد اداری در دنیا تا به امروز مورد توجه بسیاری از مسئولین دولتی و غیر دولتی بوده است و از جمله مسائلی بوده که به نظر جمع کثیری از محققان با موضوع توسعه، رابطه‌ی عکس داشته؛ به این معنی که کاهش بروز فساد در افزایش سرعت کشوری در رسیدن به توسعه‌ی انسانی تأثیر مثبت به سزایی داشته است(عباسی و جمال‌پور1390،ص.45). بروز فساد اداری منجر به از بین رفتن حجم منابع مالی و انسانی قابل توجهی شده و به طرز چشم‌گیری کارایی و اثربخشی سازمان‌ها را دچار نوسان نموده است. به همین دلیل، بسیاری از سازمان‌ها نسبت به ارائه‌ی روش‌ها و مدل‌هایی برای نحوه‌ی سنجش میزان رواج فساد در دنیا و سازمان‌ها اقدامات گسترده‌ای نموده‌اند و روش‌های خاص خود را با دیدگاه‌های متفاوت بنا نهاده‌اند. هر کدام از این سازمان‌ها نیز روش خود را بارها مورد آزمون قرار داده است؛ هم‌چنین روش خود را در کشورهای بسیاری مورد سنجش داده‌اند به گونه‌ای که امروزه روش خاص این سازمان‌ها و اطلاعاتی که از سنجش‌های خود در سطح بین‌الملل انتشار می‌دهند به منبع مهمی برای آشنایی با وضعیت کلی سلامت و فساد یک کشور بدل گشته است. از جمله مهم‌ترین این سازمان‌ها می‌توان به سازمان شفافیت بین‌الملل و بانک جهانی اشاره نمود که آمار انتشار یافته از سوی این دو سازمان به نوعی به یکی از اسناد مهم در شناخت وضعیت کلی یک کشور بدل گشته است.
با توجه به این که شهرداری تهران در چندی از تحقیقات پیشین در رابطه با فساد مورد توجه محققان قرار گرفته است و هم‌چنین، توجه ویژه‌ی این سازمان برای آشنایی با میزان سلامت و فساد خود و انجام پروژه‌ای در این زمینه و از دیگر سو استناد به این موضوع که در سامانه‌ی ثبت شکایات سازمان بازرسی کل کشور، بالا بودن تعداد شکایات از شهرداری تهران بسیار چشم‌گیر است، می‌توان گفت که شهرداری تهران به مسأله‌ی فساد اداری دچار بوده و نیازمند شناخت بهتر از این موضوع و بهبود وضعیت خود می‌باشد.

1-2- مسأله‌ی اصلی تحقیق:

مسأله‌ی اصلی تحقیق به شرح زیر قابل طرح است:
“سنجش میزان سلامت اداری در شهرداری تهران از طریق “مدل سنجش سلامت و فساد اداری شهرداری تهران” با در نظر گرفتن یک دپارتمان معرفی شده از سوی ستاد ارتقای سلامت اداری شهرداری تهران و مقایسه‌ی آن با نمره‌ی سلامت و فساد اداری کلی شهرداری تهران”

1-3- بیان مسأله:

مسأله‌ی مورد نظر در این طرح در واقع مشکل جاری سازمان را در برمی‌گیرد و از جمله مسائلی است که با شناسایی میزان شیوع و عمق آن باید در جهت بهبود وضعیت موجود اقدام نمود.
بروز فساد و تأمین سلامت اداری در سازمان‌ها از جمله مسائلی است که هر سازمانی در هر مکان، زمان و با هر ماهیت وجودی(خدماتی، بازرگانی، غیرانتفاعی و…) می‌تواند با آن مواجه باشد و به یکی از مهم‌ترین مسائل سازمان بدل گردد. در این صورت هر سازمانی خواهان شناخت ماهیت بروز این مسأله و از بین بردن آن می‌باشد.
اگر ارتشاء را که یکی از انواع کنش‌های فساد گونه است مورد توجه قرار دهیم سالانه چیزی حدود 2 الی 5 درصد از کل تولید جهان به صورت رد و بدل می‌شود (دادگر و معصومی‌نیا،1383،ص.12). هم‌چنین تخمین محافظه‌کارانه‌ای از پیمایش سنجه‌ی جهانی فساد در سال 2009 نشان می‌دهد افرادی که رشوه پرداخت کرده بودند 7 درصد از درآمد سالیانه خود را به آن داده‌اند. به این ترتیب اثرات وقوع کنش فساد و عدم وجود سلامت در سازمان‌ها می‌تواند بسیار گسترده‌تر از محدوده‌ی یک سازمان باشد. هر چه اندازه و میزان اهمیت و نقش سازمانی نیز در جامعه پررنگ‌تر باشد احتمال افزایش پیامدهای ناشی از فساد و عدم توجه به سلامت سازمان در جامعه نیز گسترده‌تر و بیش‌تر خواهد شد(توکلی،1389).
با وجود فراگیر بودن فساد شهرداری تهران به عنوان یک سازمان عمومی و سازمانی با گستردگی جغرافیایی و خدماتی از ابتلا به این مسأله در امان نخواهد بود. اگر مسأله‌ی فساد در شهرداری تهران حل نشود، علاوه کاهش اثربخشی و کارآیی این سازمان، در سطح جامعه‌ی شهری شاهد کاهش رضایت شهروندان و از بین رفتن اعتماد خواهیم بود. با آگاهی از وضعیت فعلی و تلاش در جهت حل مسأله، شهر تهران می‌تواند از حداکثر پتانسیل شهروندان در اداره‌ی امور جامعه بهره برد و شهری با نشاط و سالم داشت.

1-4- ضرورت تحقیق:

در باب ضرورت انجام چنین تحقیقی می‌توان از چند جنبه به بررسی موضوع پرداخته شود.
– تأکیدات مقام معظم رهبری
– وضعیت فعلی ایران در آینه‌ی آمارهای جهانی
– وضعیت قانونی کشور
– الزامات فرهنگی
– الزامات مدیریتی
با نگاهی بر قوانین موجود در کشورمان، ایران متوجه این موضوع خواهیم شد که حجم بسیاری از انواع قوانین، در کشور، مربوط است به مسأله‌ی فساد و تأمین سلامت اداری. در زیر این قوانین و مواد و بندهای مرتبط در جدولی به صورت خلاصه آورده شده است:
جدول 1: قوانین مربوط به سلامت و فساد اداری
ردیف نام قانون مواد و بندهای مرتبط
1 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند 10اصل 3
اصل 4
اصل 6
اصل 7
اصل 8
اصل 14
اصل 19
اصل 20 اصل 28
اصل 36
بند 4 اصل 43
اصل 48
اصل 49
اصل 53
اصل 54

2 قانون دیوان محاسبات کشور اصل 76
اصل 80
اصل 82
اصل 85
اصل 87
اصل 88
اصل 90
اصل 100
اصل 126 اصل 134
اصل 138
اصل 141
اصل 142
بند 3 اصل156
اصل170
اصل173
اصل174

3 سیاست‌های کلی نظام بند 1
بند 2
– بند 3
– بند 4
– بند 5
– بند 6
– بند 8
– بند 9
– بند 10
– بند 12 بند 13
بند 14
بند 16
بند 18
بند 20
بند 21
بند 22
بند 24
بند 25
4 قانون مدیریت خدمات کشور ماده 15
تبصره 3ماده 22
ماده 48
ماده 90
ماده 91
ماده 92 ماده 94
ماده 96
ماده 97
بندهای هـ،و،ز ماده 120
بند 4ماده 122
5 قانون تعزیرات
فصل دوّم: تخلفات بخش دولتی ماده 18
6 قانون تعزیرات
فصل سوم: تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی ماده 51 ماده واحده‌ی قانون تعزیرات حکومتی
7 قانون مسئولیت مدنی ماده 11
ماده 12 ماده 13
ماده 14
8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب تبصره ماده 3 ج،ی
9 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 42 ماده 105
10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 469 ماده 470
11 قانون مبارزه با پول‌شویی
مصوب 2/12/1386 مجلس شورای اسلامی ماده 4
تبصره 1
تبصره 2
تبصره 3 ماده 5
ماده 6
ماده 7
ماده 8
(عابدی‌جعفری، کریمیان، قدمیاری، شکری و حسینی، 1390،صص.23-11)
همان‌گونه که از جدول بالا مشخص است مسأله‌ی فساد و سلامت اداری به قدری برای مسئولین و قانون‌گذاران مهم و ضروری به نظر می‌رسد که در تمامی انواع قانون‌های موجود مواد، بندها و تبصره‌هایی را در این موضوع در نظر گرفته‌اند. موضوعی که با چنین دقتی مورد نظر عالی‌ترین مقامات کشور قرار می‌گیرد از ضروری‌ترین مسأله‌های پژوهش‌گران آن کشور نیز قرار خواهد گرفت.
علاوه بر اسناد قانونی که دال بر مهم و مورد توجه بودن موضوع، در نظام اداری کل کشور است، مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌رتبه‌ترین مقام کشوری تأکیدات ویژه‌ای به طور جداگانه در این موضوع داشته‌اند.
علاوه بر توصیه‌های مکرر، مقام معظم رهبری، به طور ویژه در سال 1380 فرمان هشت ماده‌ای جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی را به سران سه قوه ابلاغ فرمودند که اهمیت و ضرورت این مسأله را خاطر نشان می‌سازد. این مسأله به قدری از نظر رهبر انقلاب حائز اهمیت بوده که پیرو آن در پیام نوروزی سال 1381بر بحث مبارزه با فساد تأکید می‌نمایند.
هم چنین رهبر انقلاب بار دیگر در نماز جمعه پس از انتخابات بر ضرورت مبارزه با فساد تأکید کردند(جباری‌پور،1389،ص.20).
آن‌چه تاکنون در باب ضرورت انجام تحقیق بیان گردید، به مستندات و اسناد مدون داخل باز می‌گشت. علاوه بر آن، در سطح بين‌المللي( به لحاظ نظري) توجه به مفهوم فساد سابقه‌اي طولاني دارد، اما اين موضوع يعني توجه به فساد اداري و تحريک اين دغدغه در نهادهاي بين‌المللي به خصوص نهادهاي پولي و اقتصادي به سال 1966 بر مي‌گردد. در آن سال بود که افکار عمومي متوجه اظهاراتي شد که در اجلاس سالانه‌ی نهادهاي مالي چندمليتي به وسیله‌ی مدير عامل صندوق بين‌المللي پول مطرح شد و آن اين بود که دولت‌ها بايد مقابله‌ی خود نسبت به فساد اداري و عدم تحمل آن را در اشكال مختلف به اثبات رسانده و نشان دهند؛ به خصوص در اين ارتباط اصطلاح رئيس بانك جهاني وقتي كه از آن به عنوان سرطان فساد اسم برد. اين موارد تحريك و تحرك و انگيزش بيش‌تر در توجه و پرداختن به موضوع را در بر داشت (لطیفی،1380).

فهرست منابع و مآخذ:

1. احمدی زهرانی، م. (1388). بررسی علل گرایش کارکنان به فساد در شهرداری اصفهان (شهرداری منطقه 9 اصفهان). تهران: دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران- پردیس قم.
2. احمدی، گ. (1387). بررسی عوامل رفتاری و ساختاری موثر بر فساد اداری در سازمان منتخب (مطالعه موردی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران). قم: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پردیس قم.
3. استادی، ر(1388). تحلیل کیفی درباره احتمال شیوع پدیده فساد در ساختار نیروی انتظامی. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
4. افشاری نادری، ا. (1376). علل فساد و کج روی های کارمندان و مدیران اداری در ایران. نامعلوم: نامعلوم.
5. افشاری، ا. (1373). بررسی راه های جلوگیری از فساد مالی ناشی از پورسانت در معاملات توسط مدیران. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
6. اکبر زاده، ر. (1387). بررسی عوامل مدیریتی مؤثر در ارتکاب به کج‌روی‌های مالی در سازمان های دولتی. نامعلوم: نامعلوم.
7. الوانی، سید مهدی؛ داناییفر، حسن؛. (1380). گفتارهایی در فلسفه تئوری سازمان دولتی (نسخه چاپ اول). تهران: صفار.
8. الوانی، م. س.، زرندی، س.، و عرب سرخی، ا. (1388). مؤلفه های تدوین استراتژی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه علامه و دانشگاه تهران.
9. سازمان بازرسی. (1379). بررسی کج روی های اداری و مالی در دستگاه های مشمول بازرسی. تهران: سازمان بازرسی کل کشور.
10. بازرگانی. (1392، آبان 15). فساد و سلامت اداری در نیروی پلیس جمهوری اسلامی ایران. (ا. بحری، مصاحبه كننده)
11. برکچیان، س. ر. (1376). بررسی ارتباط فساد مالی در دستگاه های دولتی با حقوق و مزایا یا دستمزد. نامعلوم: نامعلوم.
12. بهمن، ی. (1389). بررسی تأثیر سیاست خصوصی سازی بر میزان فساد اداری. بررسی تأثیر سیاست خصوصی‌سازی بر میزان فساد اداری. تهران، تهران، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران.
13. توکلی، ع. (1386). طراحی شاخص های کلی سنجش فساد اداری در ایران. قم: دانشگاه تهران واحد قم.
14. توکلی، ع. (1389). طراحی شاخصهای ملی سنجش فسد اداری ایران. قم: دانشگاه تهران.
15. جباریپور، م. (1389). تجزیه و تحلیل خط مشیهای مبارزه با فساد در برنامههای 4گانهی توسعهی جمهوری اسلامی ایران. پایان نامهی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، 1-225.
16. جفره، م. (1376). علل کج روی های اداری ایران. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
17. جهانبخش، گ. (1387). بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش فساد اداری در بانک رفاه. قم: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واحد قم.
18. حبیبی، ل. (1391). تدوین الگوی مبارزه با فساد اداری در شهرداری کلانشهر های ایران شهرداری تهران. تهران: دانشگاه تهران- دانشکده مدیریت.
19. حبیبی، ل. (1391). تدوین الگوی مبارزه با فساد در شهرداری کلانشهرهای ایران شهرداری تهران. رساله دکتری دانشگاه تهران دانشکده مدیریت.
20. حبیبی، ن. (1375). فساد اداری. تهران: وثفی.
21. حسینی هاشمزاده، د؛ حبیبی، ل؛. (1391). مقایسه ادراکات، تجربیات و نگرشهای کارکنان زن و مرد نسبت به فساد اداری. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 119-100.
22. حسینی، س. د.، عابدیجعفری، ح.، و همکاران. (1389). نظر سنجی از خبرگان درباره ی استراتژی های مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری. تهران: مرکز سلامت اداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
23. حسینی، س. د.، عابدیجعفری، ح.، و همکاران. (1390). ادراک ها ، تجربیات و نگرش های ارباب رجوع سازمان ها به فساد اداری. تهران: مرکز سلامت اداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
24. حقانی، ف. ا. (1379). بررسی علل اقتصادی فساد مالی در ایران. بابلسر: دانشکده علوم انسانی اجتماعی – دانشگاه مازندران.
25. حمیدفر، خ. (1377). اختلاس ارتشاء و عوامل موثر در ارتکاب آن ها. نامعلوم: نامعلوم.
26. خاکی، غ. (1379). روش تحقیق در مدیریت. تهران: مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
27. خانی، م. (1384). سیاست کیفری ایران در قبال فساد اداری با رویکردی به اسناد بین المللی. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران.
28. خبره، و. (1392، مهر 25). سنجش سلامت اداری در دستگاههای اجرایی و حکومتی جمهوری اسلامی ایران. (ل. حبیبی، مصاحبه كننده)
29. خلف خانی، م. (1388). آسیب شناسی اجتماعی فساد اداری. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی . دفتر گسترش تولید علم.
30. دادگر، حسن؛ معصومینیا(1383). فساد مالی. تهران: کانون اندیشه جوان.
31. ذاکری، م. (1384). فساد اداری و تأثیر آن بر روند توسعه در ایران. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران.
32. رجبی، ح. ب. (بدون تاريخ). بررسیفتوای تکفیر در مذاهب اسلامی. تهران: کتابخانه تخصصی حج.
33. رحمتی، ا. (1385). بررسی مقارنه ای و ناقدانه ی آراء مذاهب پنج گانه درباره ی مسأله رشوه. نامعلوم: نامعلوم.
34. رز-اکرمن، س. (1382). فساد و دولت: علتها،پیامدها و اصلاحات. (ح. راغفر، مترجم) تهران: انتشارات نقش و نگار.
35. رضایی، س. (1386). تحلیل سیاست خصوصی سازی و پیامدهای آن برای توسعه ملی و فساد اقتصادی و مالی در ایران. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
36. رفیع پور، ف. (1386). سرطان اجتماعی فساد (نسخه اول). تهران: شرکت سهامی انتشار.
37. روستایی صدر آبادی، ح. (1385). بررسی تطبیقی رشوه در فقه و قانون مجازات اسلامی و ارایه راه‌کارهای کاهش رشوه. نامعلوم: نامعلوم.
38. زاهدی، ش. ز.، محمدنبی، س.، و شهبازی، م. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری(مطالعهی موردی در شهرداری تهران). مدیریت فرهنگ سازمانی، 7(20)، 29-55.
39. زرندی، س. (1385). طراحی چارچوبی برای تضمین سلامت و اجتناب از فساد اداری در سازمانهای مبتنی بر فناوری اطلاعات. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
40. زیادلو، غ. (1384). بررسی عوامل موثر بر بروز فساد اداری در دو بخش دولتی و غیر دولتی. تهران: دانشگاه آزاد – واحد علوم و تحقیقات.
41. سعادت، ز. (1384). ارتشاء در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی. تهران: دانشکده حقوق -دانشگاه شهید بهشتی.
42. سکاران، ا. (1391). روشهای تحقیق در مدیریت. (م. صائبی، و م. شیرازی، مترجم) تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.
43. شریف بجستانی، ن. (1385). تأثیر اجرای موازین حقوق بشر در پیش گیری و مقابله با فساد اداری. تهران: دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی.
44. شقاقی شهر، و. (-). تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر پدیده فساد مالی. تهران: سازمان بازرسی کل کشور.
45. شکری، خ. (1392). گزارش دستاوردهای آموزشی سه دهه جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارتقاء سلامت اداری. اولین همایش غیردولتی روز ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد . تهران- 8 اردیبهشت- تالار بینالمللی رایزن: منتشر نشده.
46. صالحی صدقیانی ، جمشید؛ ابراهیمی، ایرج(1381).تحلیل آماری پیشرفته. تهران: هستان.
47. صنعتی نیا، ع. (1377). بررسی و مقایسه ویژگی های فردی کارمندان متخلف و غیر متخلف در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران. نامعلوم: نامعلوم.
48. عابدی جعفری، ح؛ کریمیان، م؛ قدمیاری، ع؛ شکری، خ؛ حسینی هاشم زاده، د. (بهمن 1390). تدوین بسته اجرایی سیاستهای کلی نظام اداری کشور. تهران: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور.
49. عابدیجعفری، ح؛ محدثی، ح؛ حسینی هاشم زاده، د؛. (1389). تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور.
50. عباس پور، م. (1385). بررسی عوامل موثر بر فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان شاهرود. نامعلوم: نامعلوم.
51. عباس زادگان، س. م. (1383). فساد اداری (نسخه اول). تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
52. عباسی، مهدی؛ جمالپور، میکائیل(1390). نقش فرهنگ سازمانی در ارتقای سلامت اداری و سطح رضایتمندی مردم. ماهنامه مهندسی فرهنگی، 55-44 ، 5(56-55)
53. عربی. (1384). سیاست کیفری ایران در قبال فساد اداری با رویکردی به اسناد بین المللی. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
54. عظیمی، ح. (1390). طراحی الگوی عوامل سازمانی و مدیریتی مؤثر بر فساد اداری- مالی با آسیب شناسی در سازمان های دولتی. اصفهان: دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری اقتصاد.
55. فاضلی هریکندی، ح. (1380). رشوه در فقه شیعه با بررسی تطبیقی در قانون مجازات اسلامی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع)،دانشکده الهیات و معارف اسلامی و ارشاد.
56. فاضلی، م. (1388). سنجش فساد اداری و میزان تمایل شهروندان به گزارش دهی و اعلام موارد فساد. تهران: سازمان بازرسی کل کشور.
57. فاضلی، م. (1388). مقدمهای بر سنجش فساد. تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
58. فاضلی، م. (1391). تدوین و اعتبارسنجی مدل سنجش سلامت و فساد اداری شهرداری تهران. تهران: مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران( منتشر نشده).
59. فرخ سرشت، ب. (1382). بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارایه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه …. تهران: دانشگاه آزاد -واحد علوم تحقیقات.
60. فولادی سوادکوهی، ر. (1381). بررسی ماهیت جرم ارتشاء در حقوق کیفری ایران. بابلسر: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه مازندران.
61. کوراهی مقدم، س. (1383). بررسی نقش نظام ارزشی مدیران و مجریان بخش دولتی ایران در بروز فساد اداری و ارایه الگوی اخلاقی در جهت مقابله با فساد اداری. تهران: دانشگاه آزاد – واحد علوم و تحقیقات.
62. کیوی، ریمون؛ کامپنهود، لوک وان؛. (1385). روش تحقیق در علوم اجتماعی. (ع. نیک گهر، مترجم) تهران: توتیا.
63. لطیفی، م. (1380). فساد اداری، انواع گوناگون آن و فرآیندهای جامع مبارزه با آن. دومین همایش علمی- پژوهشی نظارت و بازرسی. تهران: مقالات دریافتی.
64. مجلس. (1377). پارامترهای اقتصادی و اجتماعی موثر بر فساد اداری در ایران. تهران: دفتر بررسی های اقتصادی مجلس.
65. مدیریت، س. (1380). برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری. تهران: معاونت منابع انسانی سازمان مدیریت.
66. مهاجری، ه. (1372). عوامل موثر در تحول نظام اداری. نامعلوم: نامعلوم.
67. موسوی، ا. س. (1388). تأثیر رویکردهای ارزشی در مقابله با فساد (با تأکید بر سازوکار نظارت در ایران). قم: دانشکده حقوق- دانشگاه تهران – پردیس قم.
68. میمندی، ح. ز. (1381). عوامل موثر بر سلامت نظام اداری ایران. همایش سلامت اداری. تهران: دبیرخانه همایش سلامت اداری
69. ناطقی، م. (1384). بررسی اثر فساد مالی بر نابرابری و رشد اقتصادی (مطالعه بین کشوری با تاکید بر ایران). بابلسر: دانشکده علوم اقتصادی اداری- دانشگاه مازندران.
70. نجاری. (1387). علل تخلفات اداری. تهران: سازمان بازرسی کل کشور.
71. نعمتی، لواسانی، و بنا. (1377). فساد اداری، ضعف یابی توجهی. تهران: چاپ در روزنامه جمهوری اسلامی.
72. Lany,Anthony; Azfa,rOmar . (2005). UNDERSTANDING CORRUPTION & INTEGRITY. In TOOLS FOR ASSESSING CORRUPTION & INTEGRITY IN INSTITUTIONS (pp. 3-150). The IRIS Center, University Research Corporation International.
73. http://bazresi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=1e15a0d7-df6e-475e-94fb-38bcaa445309. (1392, شهریور 17). Retrieved شهریور 17, 1392, from www.bazresi.ir: http://www.bazresi.ir
74. O.B.SERVER. (1996). O.B.SERVER.
75. Public Sector Integrity Index Stands at 8.43 The ACRC Issued the 2011 Index. (2011). The Republic of Korea: Anti-Corruption & Civil Rights CommissionThe .
76. archive.transparency.org/policy_research/nis/national_integrity_system_assessment/. (2013, September 5). Retrieved from www.transparency.org.
77. bpi.transparency.org/pbi2011/in_detali/. (2013, September 2). Retrieved September 2, 2013, from www.transparency.org: http://www.transparency.org
78. www.transparency.org/gcb2013/in_detail/. (2013, September 2). Retrieved September 2, 2013, from www.transparency.org: http://www.transparency.org
79. Abdul Jabbar, S. F. (2013). Corruption: delving into the muddy water through the lens of Islam. Journal of Financial Crime, 20(2), 139-147.
80. Armstrong, E. (2005). Integrity, Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends, Regional and International Developments and Emerging Issues. UNODC, Public Service Ethics in Africa. New York: United Nations.
81. Brown, M. T. (2005). Copration Integrity: Rethinking organizational Ethics and leadership . Cambridge University Press.
82. Carvaial, R. (1999). Large Scale corruption: deffinition,cuase and cures, systematce practice and action research. Systematic practice and Action research, 12(4), 335-353.
83. Consulting, D. (2004). UNITED NATIONS ORGANIZATIONAL INTEGRITY SURVEY. United State.
84. Davis, James; Ruhe, John;. (2003). Perception of country corruption: Antecedens & outcomes . Journal of Business Ethics.
85. De Graff, G. (Spring 2007). Cause of Corruption: Towards a Contextual Theory of corruption. publice Administration Quartery, 20-54.
86. Dion, M. (2013). Uncertainties and presumptions about corruption. SOCIAL RESPONSIBILITY JOURNAL, 9(3), 412-426.
87. Fisher, F. (2006). Restor the Health of Your Organization: A Practical Guide to Curing and Preventing Corruption in local Goverments. United Nations Human Settelement Program UN HABITAT, 1&2, 1-78.
88. Gallup, I. (1999). Basic Methodological aspects of Crruption Measurment: Lesson Learned from the Literature and pilot Study. Internet: Institute Gallup.
89. Gottschalk, Petter; Dean, Geoff; Glomseth, Rune;. (2012). Police misconduct and crime:bad apples or systems failure? Journal of Money Laundering Control, 15(1), 6-24.
90. Graycar, Adam; Sidebottom, Aiden;. (2012). Corruption and control: a corruption reduction approach. Journal of Financial Crime, 19(4), 384-399.
91. Haan, Inade; Benner, Hans;. (2008). A Tool to Assess the Integrity of Publice Sector Organization. International Journal of Auditing.
92. Hough, R. M., & Tatum, K. M. (2012). An examination of Florida policies on force continuums. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 35(1), 39-54.
93. Huberts, L. W., Kaptein, M., & Lasthuizen, K. (2007). A study of the impact of three leadership Styles on Integrity violations committed by Police Offers. Policing: An international Journal of Police Strategices & Management, 30(4), 587-607.
94. Kaptein, Muel; Van Reenen, Peit;. (2001). Integrity management of police organizations. Policing: An International Journal of police Strategice & Management, 24(3), 281-300.
95. Kaufmann, D; Gray, C;. (1998). Corruption and Development. Finsnce and Development, 35(1), 7-10.
96. Kayes, Christopher D.; Stirling, David; Nielsen, Tjai M.;. (2007). Building organizational integrity. Business Horizons, 61—70.
97. Kolthoff, Emile; Erakovich, Rodney; Lasthuizen, Karin;. (2010). Comparative analysis of ethical leadership and ethical culture in local government The USA, The Netherlands, Montenegro and Serbia. International Journal of Public Sector Management, 23(7), . 596-612.
98. Kolthoff, Emile; Huberts, Leo; Heavel, Hans van den;. (2006-2007). Is in integrity at stak? The ethics of new publice management.
99. LaFree, G; Morris, N;. (2004). Corruption as a Global Social Problem. In G. Ritzer, International Handbook of Social Problems (pp. 600-618). Thoussand Oaks.CA: Sage Publication.
100. Lambsdorff, J. G. (1999). Corruption in Empirical Research — A Review. 9th International Anti-Corruption Conference, (pp. 2-18). Durban, South Africa.
101. Langseth, P., & Stepenhurst, F. (1997). The Role of Publice Administration in fighting Corruption. International Journal of Pblice Sector Management, 10(5).
102. Lanyi, Anthony; Azfar, Omar;. (2005). TOOLS FOR ASSESSING CORRUPTION & INTEGRITY IN INSTITUTIONS A HANDBOOK. Maryland: IRIS.
103. Lidholm, E. (2006/2007). Aid and Corruption-Possible solutions for the Babati District, Tanzania. Aid and Corruption. Södertörn University College: Södertörn University College/Environment and Development Programme.
104. McShane, Karl; Nilsson, Johan. (2010, 8). DETERMINANTS OF CORRUPTION A STUDY OF ZAMBIAN MINISTRIES. DETERMINANTS OF CORRUPTION. Lund, Sweden: Department of Economics at the University of Lund.
105. Meyer, Michael E.; Steyn, Jean; Gopal, Nirmala;. (2013). Exploring the public parameter of police integrity. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 36(1), 140-156.
106. Mintrop, H. (2012). Bridging accountability obligations, professional values and (perceived) student needs with integrity. Journal of Educational Administration, 50(5), 695-726.
107. Mukherjee, Mukherjee; Roy, Aparajita;. (2014). Percieved Corruption Frequency ans Size of corruption in Economics. Indian Growth and Development, 7(1), 1-28.
108. Nordin, Rumaizah Mohd; Takim, Roshana; Nawawi, Abdul Hadi;. (2013). Behavioural Factors of Corruption in the Construction Industry. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 11(8), 64-74.
109. O Becker, S., Egger, P., & Seidel, T. (June 2008). Corruption Epidemics. University of Stirling, 1-18.
110. Olken, B. A. (2007). Monitoring Corruotion: Evidence from a Feild Experiment in Indonesai. Journal of Political Economy, 115(2), 200-249.
111. Piliponyte, J. (Aug. 2005). Diagnosis of corruption: A Review of Exicting Instruments & A Case Study of Lithuania. Australian Political Studies Association Conference 2005, 28-30 Sep. Dudein, New Zelan.
112. Randi L. Sims;Baiyun Gong;Cynthia P. Ruppel. (2012). A contingency theory of corruption: The effect of human development and national culture. The Social Science Journal, 90-97.
113. Robbins, S. P. (2012). Organizational Behavior.
114. Rocha, Jose Luis; Brown, Ed; Cloke, Jonathan;. (2011). Of legitimate and illegitimate corruption Bankruptcies in Nicaragua. critical perspectives on international business, 7(2), 159-176.
115. Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. London: Person.
116. Sesen, H. (2013). Personality or environment? A comprehensive study on the entrepreneurial intentions of university students. Education þ Training, 55(7), 624-640.
117. Sims, Randi L.; Gong, Baiyn; Ruppel, Cynthia;. (2014). A Contigency theory of corruoption: The effect of human development and national culture. The Social Science Journal, 42(1), 76-91.
118. Singleton, L. G. (2013). Exploring early academic responses to Functions of the Executive. Journal of Management History, 19(4), 592-511.
119. Six, Ferederique; De Bakker, Frank G.A; Huberts, Leo W.J.C;. (2007). Jugging a corporate leader’s integrity: An illustrated three component model. European management journal, 25(3), 185-194.
120. Six, Ferederique; De Bakker, Frank G.A; Huberts, Leo W.J.C;. (2007). Jugging a corporate leader’s integrity: An illustrated three component model. European management journal, 25(3), 185-194.
121. Six, Fredrique; De Bekker, Frank G.A.; Hubert, Leo W.J.C.;. (2007). Jugging a corporate Leaer’s Integrity: An Illustrated Three – component Model. European Management Journal, 25(3), 185-194.
122. So¨o¨t, M.-L. (2012). The role of management in tackling corruption. Baltic Journal of Management, 7(3), 287-301.
123. Sutherland, E. (2014). Corruption and Internet Governance – Bribery,Coronysim and Neopotism. Emarald Group Limited, 16(2), 1-16.
124. Thompson, D. F. (1993). Mediated corruption. The case of the Keating Five. American political Sience Review, 87, 369-381.
125. Transparency, I. (2013, Feb 17). http://www.transparency.org/country#IRN. Retrieved Feb 17, 2013, from http://www.transparency.org/.
126. UNODC. (2013). UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION. p. 65.
127. Wittmer, D; Coursey, D.;. (1996). Ethical work climates: comparing top managers in public. Journal of Public Administration Research and Theory, 6(4), 559-72.
128. WorldBank. (2013, Mar 27). http://data.worldbank.org/country/iran-islamic-republic. Retrieved 2010, from http://www.worldbank.org/.

پیوست‌ها:

در این بخش پرسش‌نامه‌های استفاده شده توسط محقق قابل ملاحظه است.
پیوست شماره‌ی 1: پرسش‌نامه‌ی کارمندان (تجربه)

1. وضعیت استخدام/همکاری شما در شهرداری منطبق با کدامیک از گزینه های زیر است؟
1- روزمزدr 2- پیمانیr 3- رسمی آزمایشیr 4-رسمیr 5- سایرr نام ببرید…

2. سه ماه گذشته را در نظر بگیرید. در این سه ماه، خود شما، واقعاً چقدر مواردی واقعی از اقدامات زیر را شاهد بوده‌اید؟
ردیف (دور یکی از اعداد خانه های مقابل را دایره بکشید) هیچ خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
2-1 حقوق و مزایای خودتان یا یکی از کارکنان کمتر از مقدار قانونی پرداخت شود. 1 2 3 4 5 6
2-2 شبکه‌ای از کارکنان شهرداری که با هماهنگی هم کار غیرقانونی انجام دهند. 1 2 3 4 5 6
2-3 به تخلف دو کارمند، به شکل تبعیض‌آمیز و متفاوتی رسیدگی شود. 1 2 3 4 5 6
2-4 عدالت در تصمیم‌گیری در خصوص خودتان یا یکی از همکارانتان رعایت نشود. 1 2 3 4 5 6
2-5 فردی بدون رعایت اصول و شایستگی‌های اداری ارتقای اداری بیابد. 1 2 3 4 5 6
2-6 تبعیضی در بین کارکنان در دادن پاداش و مزایا اعمال شود. 1 2 3 4 5 6
2-7 خویشاوند مدیری به سمتی گماشته شود. 1 2 3 4 5 6
2-8 کسی بدون شایستگی‌های لازم در شهرداری به‌کار گرفته شود. 1 2 3 4 5 6
4. شما در شهرداری کار کرده‌اید و با وضعیت آن آشنا هستید. بفرمایید هر یک از مقولات زیر چقدر در شهرداری تهران رواج دارد؟
ردیف (دور یکی از اعداد خانه های مقابل را دایره بکشید) خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
4-1 دادن و گرفتن رشوه 1 2 3 4 5
4-2 پارتی‏بازی 1 2 3 4 5
4-3 1 2 3 4 5
4-4 1 2 3 4 5
4-5 1 2 3 4 5
4-6 1 2 3 4 5
4-7 1 2 3 4 5
4-8 1 2 3 4 5
4-9 1 2 3 4 5
4-10 1 2 3 4 5
4-11 1 2 3 4 5
4-12 1 2 3 4 5
4-13 1 2 3 4 5
4-14 1 2 3 4 5
4-15 1 2 3 4 5
4-16 1 2 3 4 5
4-17 1 2 3 4 5
4-18 1 2 3 4 5
4-19 1 2 3 4 5
4-20 1 2 3 4 5
4-21 1 2 3 4 5
4-22 1 2 3 4 5
4-23 1 2 3 4 5
4-24 1 2 3 4 5
4-25 1 2 3 4 5
4-26 حضور دلالها و واسطه ها
1 2 3 4 5
5. به نظر شما، با توجه به نوع کار هر یک از سازمان‌ها و معاونت‌های زیر، به طور کلی احتمال بروز فساد در هر یک چقدر است؟
ردیف معاونت‏ها یا سازمان‌ها خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد نمی‏دانم
5-1 معاونت هماهنگی و امور مناطق 1 2 3 4 5 7
5-2 معاونت مالی و اقتصاد شهری 1 2 3 4 5 7
5-3 1 2 3 4 5 7
5-4 1 2 3 4 5 7
5-5 1 2 3 4 5 7
5-6 1 2 3 4 5 7
5-7 1 2 3 4 5 7
5-8 1 2 3 4 5 7
5-9 1 2 3 4 5 7
5-10 1 2 3 4 5 7
5-11 1 2 3 4 5 7
5-12 1 2 3 4 5 7
5-13 حراست کل شهرداری تهران 1 2 3 4 5 7

6. لطفاً ميزان موافقت يا مخالفت خود را با عبارات زير مشخص نماييد.
عبارات/ (دور یکی از اعداد خانه های مقابل را دایره بکشید) كاملاً موافقم موافقم بينابين مخالفم كاملاً مخالفم
6-1. در شهرداری تهران امکان پیشنهاد برای اصلاح و بهبود برخی از رویه‌های کاری وجود دارد. 1 2 3 4 5
6-2. رویه‌ها و روند امور موجود در شهرداری تهران مشخص است و ابهام ندارد. 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
6-27. شهرداری تهران سازمان قابل اعتمادی است. 1 2 3 4 5
7. آیا در تبلیغات شهرداری شخصاً شاهد حیف و میل بودجه و مصرف آن در موارد ناروا و غیرقانونی بوده‌اید.
1. بلی q 2. خیرq E برو به پرسش 9 3. نمی دانم/ به یاد ندارمq
7-1. در تبلیغات شهرداری تهران چه میزان هزینه‌های ناروا و غیرقانونی وجود دارد؟
1- خیلی کمr 2- کمr 3-متوسطr 4-زیادr 5- خیلی زیاد r
8. آیا در شهرداری تهران استفاده‌ی ناروا و غیرقانونی از بودجه برای سفرها و دیگر فعالیت‌ها وجود دارد؟.
1. بلی q 2. خیرq 3. نمی دانم/ به یاد ندارم q
8-1. در صورت بلی به چه میزان استفاده‌ی ناروا و غیرقانونی از بودجه برای سفرها و دیگر فعالیت‌ها وجود دارد ؟
1- خیلی کمr 2- کمr 3-متوسطr 4-زیادr 5- خیلی زیاد r
9. آیا در شهرداری تهران استفاده‌ی غیرقانونی و نامناسب از هزینه‌های پروژه‌های شهری وجود دارد.؟
1. بلی q 2. خیرq E برو به پرسش 11 3. نمی دانم/ به یاد ندارم q
9-1. میزان استفاده غیرقانونی و نامناسب از هزینه‌های پروژه‌های شهری در شهرداری چقدر است؟
1- خیلی کمr 2- کمr 3-متوسطr 4-زیادr 5- خیلی زیاد r
10. آیا در سازمان شما دوره‏های آموزشی مرتبط با موضوع فساد برگزار شده است؟
1. بلی  2. خیر 3. نمي‏دانم/ به ياد ندارم
10-1. اگر بلی آیا در این دوره‏های آموزشی (مرتبط با موضوع فساد) شرکت کرده‏اید. 1. بلی  2. خیر
ویژگی‌های پاسخ‌گو:

11. جنس : 1. زنq 2. مرد q
12. چند سال داريد؟ ………. سال
13. ميزان تحصيلات شما چقدر است؟
1- بي‌سوادr 2- در حد خواندن و نوشتنr 3- نهضت سوادآموزيr4- ابتداييr 5- راهنمايي، سيكلr
6- دبيرستان r 7- ديپلم، پيش‌دانشگاهيr 8- فوق‌ديپلمr 9- ليسانسr 10- فوق‌ليسانسr
11- دكتری r 12- مقدمات حوزويr 13- سطح يك حوزوي (لمعتين) r 14- سطح دو حوزوي (رسائل و مكاسب) r
15- سطح سه حوزوي (كفايه‌الاصول) r 16- سطح عالي حوزوي (خارج فقه و اصول) r
14. چند سال سابقه‌ی فعالیت در شهرداری تهران دارید؟ …… سال
15. سمت: 1- معاونین شهردار و شهردار منطقهq 2- مدیر ارشد q 3- مدیرکل/معاون مدیرکل q
4- روسای ادارات/ روسای گروه‏ها q 5- کارشناس q 6- کارمند دفتری و پایین‏تر از سطوح کارشناسی q
7-سایر q نام ببرید……
16. متأهل يا مجرد هستيد؟
1- متأهلr 2- مجرد r 3- بدون همسر(به دليل فوت) r 4- بدون همسر (طلاق) r 5- سايرr
[از اين كه حوصله به خرج داديد و اين پرسش‏نامه نسبتاً طولاني را تکمیل کردید، صميمانه سپاسگزاریم]

پیوست شماره‌ی 2: پرسش‌نامه کارکنان ادراک

1. لطفاً به پرسش‏های مندرج در این جدول پاسخ دهید.
پرسش‏ها / (دور یکی از اعداد خانه های مقابل را دایره بکشید) خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
1-1. چقدر در شهرداری، روال‌ها و مقررات براي همه‏ی کارکنان به يكسان اجرا مي‌شود؟ 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1-9.مجموعه مديريت شهرداری چقدر در ارتباطات با شما،صاف و ساده وبي غل و غش است؟ 1 2 3 4 5
2. به طور کلی فکر می‌کنید مردم چقدر به سلامت و فقدان فساد در شهرداری اعتقاد دارند؟
1- خیلی کمr 2- کمr 3-متوسطr 4-زیادr 5- خیلی زیاد r
3. فکر می‌کنید مردم وقتی برای کاری وارد شهرداری می‌شوند، چقدر خود را آماده رشوه، پارتی‌بازی و زد و بند برای راه افتادن کارشان می‌کنند؟
1- خیلی کمr 2- کمr 3-متوسطr 4-زیادr 5- خیلی زیاد r
4. اگر مردم در شهرداری با موردی از درخواست رشوه یا پارتی‌بازی مواجه شوند، چقدر تعجب می‌کنند؟
1- خیلی کمr 2- کمr 3-متوسطr 4-زیادr 5- خیلی زیاد r

5. نظر شما درباره‌ی این‌که مدیران شهرداری بر اساس شایستگی انتخاب می‌شوند و نه بر اساس ملاحظات و روابط سیاسی چیست؟
1- کاملاً موافقم r 2- موافقم r 3 -نظری ندارمr 4- مخالفم r 5- کاملاً مخالفم r
6. نظر شما درباره‌ی شیوه‌ی انجام نظارت در شهرداری تهران چیست؟
عبارات / (دور یکی از اعداد خانه های مقابل را دایره بکشید) كاملاً موافقم موافقم بينابين مخالفم کاملاً مخالفم
6-1. بخش‌های نظارتی شهرداری بسیار قوی هستند و از هر خطایی آگاه می‌شوند. 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
7. چقدر شاهد بوده‌اید که شهرداری کاری را انجام دهد که قانونی نیست؟
1- خیلی کمr 2- کمr 3-متوسطr 4-زیادr 5- خیلی زیاد r
8. نظر شما درباره‌ی هر یک از عبارات زیر چیست؟
عبارات / (دور یکی از اعداد خانه های مقابل را دایره بکشید) كاملاً موافقم موافقم بينابين مخالفم کاملاً مخالفم
8-1. مجازات فساد در شهرداری خیلی سنگین است. 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
9. آیا در سازمان شما دوره‏های آموزشی مرتبط با موضوع فساد برگزار شده است؟
1. بلی  2. خیر 3. نمي‏دانم/ به ياد ندارم
9-1. اگر بلی آیا در این دوره‏های آموزشی (مرتبط با موضوع فساد) شرکت کرده‏اید. 1. بلی  2. خیر
10. به نظر شما، با توجه به نوع کار هر یک از سازمان‌ها و معاونت‌های زیر، به طور کلی احتمال بروز فساد در هر یک چقدر است؟
ردیف معاونت‏ها یا سازمان‌ها خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد نمی‏دانم
10-1 معاونت هماهنگی و امور مناطق 1 2 3 4 5 7
10-2 1 2 3 4 5 7
10-3 1 2 3 4 5 7
10-4 1 2 3 4 5 7
10-5 1 2 3 4 5 7
10-6 1 2 3 4 5 7
10-7 1 2 3 4 5 7
10-8 1 2 3 4 5 7
10-9 1 2 3 4 5 7
10-10 1 2 3 4 5 7
10-11 1 2 3 4 5 7
10-12 1 2 3 4 5 7
10-13 حراست کل شهرداری تهران 1 2 3 4 5 7

ویژگی‌های پاسخ‌گو:

11. جنس : 1. زنq 2. مرد q
12. چند سال داريد؟ ………. سال
13. ميزان تحصيلات شما چقدر است؟
1- بي‌سوادr 2- در حد خواندن و نوشتنr 3- نهضت سوادآموزيr 4- ابتداييr 5- راهنمايي، سيكلr
6- دبيرستان r 7- ديپلم، پيش‌دانشگاهيr 8- فوق‌ديپلمr 9- ليسانسr 10- فوق‌ليسانسr
11- دكترا r 12- مقدمات حوزويr 13- سطح يك حوزوي (لمعتين) r14- سطح دو حوزوي (رسائل و مكاسب) r 15- سطح سه حوزوي (كفايه‌الاصول) r 16- سطح عالي حوزوي (خارج فقه و اصول) r
14. چند سال سابقه‌ی فعالیت در شهرداری تهران دارید؟ …… سال
15. سمت: 1- معاونین شهردار و شهردار منطقه q 2. مدیر ارشد q 3.مدیرکل/معاون مدیرکل q
4. روسای ادارات/ روسای گروه‏ها q 5. کارشناس q 6. کارمند دفتری و پایین‏تر از سطوح کارشناسی q
16. متأهل يا مجرد هستيد؟
1- متأهلr 2- مجرد r 3- بدون همسر(به دليل فوت) r 4- بدون همسر (طلاق) r 5- سايرr

[از اين كه حوصله به خرج داديد و اين پرسش‏نامه نسبتاً طولاني را تکمیل کردید، صميمانه سپاسگزاریم]

پیوست شماره‌ی 3: پرسش‌نامه‌ی خبرگان

1. به نظر شما شیوع فساد تا چه اندازه مشکل و مسئله‌ اولویت‌دار شهرداری تهران است؟
1- خیلی کمr 2- کمr 3-متوسطr 4-زیادr 5- خیلی زیاد r
2. به نظر شما، وضعیت فساد در شهرداری تهران در مقایسه با فساد در بقیه‌ی سازمان‌ها و ادارات کشور چگونه است؟
1- خیلی کمتر استr 2- کمتر استr 3-به همان اندازه استr 4- زیادتر استr 5- خیلی زیادتر استr
3. شما با شهرداری همکاری کرده‌اید و با وضعیت آن آشنا هستید. بفرمایید هر یک از مقولات زیر، چقدر در شهرداری تهران رواج دارد؟
ردیف (دور یکی از اعداد خانه‏های مقابل را دایره بکشید) خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
3-1 دادن و گرفتن رشوه 1 2 3 4 5
3-2 1 2 3 4 5
3-3 1 2 3 4 5
3-4 1 2 3 4 5
3-5 1 2 3 4 5
3-6 1 2 3 4 5
3-7 1 2 3 4 5
3-8 1 2 3 4 5
3-9 1 2 3 4 5
3-10 1 2 3 4 5
3-11 1 2 3 4 5
3-12 1 2 3 4 5
3-13 1 2 3 4 5
3-14 1 2 3 4 5
3-15 1 2 3 4 5
3-16 1 2 3 4 5
3-17 1 2 3 4 5
3-18 1 2 3 4 5
3-19 1 2 3 4 5
3-20 1 2 3 4 5
3-21 1 2 3 4 5
3-22 1 2 3 4 5
3-23 1 2 3 4 5
3-24 1 2 3 4 5
3-25 1 2 3 4 5
3-26 حضور دلال‏ها و واسطه‏ها 1 2 3 4 5
4. به نظر شما، با توجه به نوع کار هر یک از سازمان‌ها و معاونت‌های زیر، به طور کلی احتمال بروز فساد در هر یک چقدر است؟
ردیف معاونت‏ها یا سازمان‌ها خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد نمی‏دانم
4-1 معاونت هماهنگی و امور مناطق 1 2 3 4 5 7
4-2 1 2 3 4 5 7
4-3 1 2 3 4 5 7
4-4 1 2 3 4 5 7
4-5 1 2 3 4 5 7
4-6 1 2 3 4 5 7
4-7 1 2 3 4 5 7
4-8 1 2 3 4 5 7
4-9 1 2 3 4 5 7
4-10 1 2 3 4 5 7
4-11 1 2 3 4 5 7
4-12 1 2 3 4 5 7
4-13 حراست کل شهرداری تهران 1 2 3 4 5 7
5. لطفاً ميزان موافقت يا مخالفت خود را با عبارات زير مشخص نماييد.
عبارات/ (دور یکی از اعداد خانه‏های مقابل را دایره بکشید) كاملاً موافقم موافقم بينابين مخالفم كاملاً مخالفم
5-1. برخی استانداردها و رویه‌های موجود در شهرداری تهران عملی نیست و قابلیت تحقق ندارد. 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
5-17.در شهرداری تهران امکان پیشنهاد برای اصلاح و بهبود برخی از استانداردها و رویه‌های کاری وجود دارد. 1 2 3 4 5
6 . آیا در تبلیغات شهرداری شخصاً شاهد حیف و میل بودجه و مصرف آن در موارد ناروا و غیرقانونی بوده‌اید؟
1. بلی q 2. خیرq
6-1. در صورت بلی، در تبلیغات شهرداری تهران چه میزان هزینه‌های ناروا و غیرقانونی وجود دارد؟
1- خیلی کمr 2- کمr 3-متوسطr 4-زیادr 5- خیلی زیاد r
7. آیا در شهرداری تهران استفاده‌ی ناروا و غیرقانونی از بودجه برای سفرها و دیگر فعالیت‌ها وجود دارد؟
1. بلی q 2. خیرq
7-1. در صورت بلی، به نظر شما اين استفاده‌ی ناروا و غیرقانونی از بودجه برای سفرها و دیگر فعالیت‌ها به چه میزان است؟
1- خیلی کمr 2- کمr 3-متوسطr 4-زیادr 5- خیلی زیاد r
8. آیا در شهرداری تهران استفاده‌ی غیرقانونی و نامناسب از هزینه‌های پروژه‌های شهری وجود دارد؟
1. بلی q 2. خیرq
8-1. در صورت بلی، میزان استفاده غیرقانونی و نامناسب از هزینه‌های پروژه‌های شهری در شهرداری چقدر است؟
1- خیلی کمr 2- کمr 3-متوسطr 4-زیادr 5- خیلی زیاد r
9. نظر شما درباره‌ی سؤالات زیر در مورد وضعیت شهرداری چیست؟
پرسش‏ها/ (دور یکی از اعداد خانه‏های مقابل را دایره بکشید)
خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
9-1. انتخاب و انتصاب مدیران تا چه حد مبتنی بر رعایت اصول شایسته سالاری است؟ 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
10. آیا در شهرداری دوره‏های آموزشی مرتبط با موضوع فساد برگزار شده است؟
1. بلی  2. خیر 3. نمي‏دانم/ به ياد ندارم 4. در شهرداری شاغل نیستم

ویژگی‌های پاسخ‌گو:

11. جنس : 1. زنq 2. مرد q
12. چند سال داريد؟ ………. سال
13. ميزان تحصيلات شما چقدر است؟
1- دبيرستان r 2- ديپلم، پيش‌دانشگاهيr3- فوق‌ديپلمr 4- ليسانسr 5- فوق‌ليسانسr
6- دكتری r 7- مقدمات حوزويr 8- سطح يك حوزوي (لمعتين) r 9- سطح دو حوزوي (رسائل و مكاسب) r
10- سطح سه حوزوي (كفايه‌الاصول) r 11- سطح عالي حوزوي (خارج فقه و اصول) r
14. چند سال سابقه‌ی فعالیت در شهرداری تهران دارید؟ …… سال
15. سمت: 1- معاونین شهردار و شهرداران مناطقq 2- مدیر ارشد q 3-مدیرکل/معاون مدیرکل q
4- روسای ادارات/ روسای گروه‏ها q 5- کارشناس q 6- کارمند دفتری و پایین‏تر از سطوح کارشناسی q
7- مدیران دفاتر خدمات الکترونیک  8- پیمانکار  9- سایر q نام ببرید…
16. دو مورد از بالاترین سمت‌هایی که در طول خدمت خود در شهرداری تهران داشته‌اید را نام ببرید؟
الف) …… ب)………..ج) در شهرداری شاغل نبوده‏امr
17. متأهل يا مجرد هستيد؟
1- متأهلr 2- مجرد r 3- بدون همسر(به دليل فوت) r 4- بدون همسر (طلاق) r 5- سايرr

[از اين كه حوصله به خرج داديد و اين پرسشنامه نسبتاً طولاني را تکمیل کردید، صميمانه سپاسگزاریم]

پیوست شماره‌ی 4: پرسش‌نامه‌ی ارباب‌رجوع

1. لطفاً به عنوان اولین سؤال بفرمایید: برای چه کاری به شهرداری مراجعه کرده‌اید؟ …….
2. چند وقت است که برای انجام این کار به شهرداری مراجعه می‌کنید؟
الف)……… سال ب)…ماه ج)…….. هفته د)……..روز ه) اولین بار است مراجعه می-کنم
3. به نظر شما دادن و گرفتن رشوه در شهرداری چقدر رواج دارد؟
1- خیلی کمr 2- کمr 3-متوسطr 4-زیادr 5- خیلی زیاد r
4. به نظر شما پارتی‌بازی چقدر در شهرداری رواج دارد؟
1- خیلی کمr 2- کمr 3-متوسطr 4-زیادr 5- خیلی زیاد r
5. به نظر شما کارکنان شهرداری چقدر از قدرتی که دارند برای منافع خودشان سوءاستفاده می‌کنند؟
1- خیلی کمr 2- کمr 3-متوسطr 4-زیادr 5- خیلی زیاد r
6. آیا کسی در شهرداری از شما درخواست رشوه کرد؟ 1- بله r 2- خیر r
7. آیا رشوه را پرداختید؟ 1- بله r 2- خیر r
8. ببخشید که می‌پرسم، لطفاً بفرمایید، چند بار رشوه پرداخت کردید؟………..بار
9. باز هم ببخشید، ولی اگر ممکن است، بفرمایید در مجموع چقدر رشوه پرداختید ؟ … تومان
10. چقدر احساس کردید که کارکنان برای وادار کردن شما به دادن پول، در کار شما تأخیر ایجاد می‌کنند؟
1- هیچ r 2- خیلی کمr 3- کمr 4-متوسطr 5-زیادr 6- خیلی زیاد r
11. در این مدتی که در شهرداری کار دارید، چقدر فقط به دلیل حاضر نبودن کارکنان شهرداری در محل کارشان معطل شده‌اید؟
1- هیچ r 2- خیلی کمr 3- کمr 4-متوسطr 5-زیادr 6- خیلی زیاد r
12. چقدر پیش آمده که احساس کنید کسی در شهرداری به نوعی شما را تحت فشار قرار داده تا از شما اخاذی کند؟
1- هیچ r 2- خیلی کمr 3- کمr 4-متوسطr 5-زیادr 6- خیلی زیاد r
13. به نظر شما کارکنان شهرداری چقدر قانون را برای افراد مختلف به صورت‌های مختلف اجرا می‌کنند و اجرای قانون برای همه یکسان نیست؟
1- هیچ r 2- خیلی کمr 3- کمr 4-متوسطr 5-زیادr 6- خیلی زیاد r
14. به نظر شما به طور کلی فساد مالی در شهرداری چقدر رواج دارد؟
1- هیچ r 2- خیلی کمr 3- کمr 4-متوسطr 5-زیادr 6- خیلی زیاد r
15.خود شما وقتی برای کاری وارد شهرداری می‌شوید، چقدر خود را آماده رشوه دادن، پارتی‌بازی و زد و بند برای راه افتادن کارتان می‌کنید؟
1- هیچ r 2- خیلی کمr 3- کمr 4-متوسطr 5-زیادr 6- خیلی زیاد r
16.ممکن است صادقانه بفرمایید برای انجام کارتان چقدر اقدام به پارتی‌بازی یا اقدامات مشابه کردید؟
1- هیچ r 2- خیلی کمr 3- کمr 4-متوسطr 5-زیادr 6- خیلی زیاد r
17. لطفاً ميزان موافقت يا مخالفت خود را با عبارات زير مشخص نماييد.
عبارات/ (دور یکی از اعداد خانه‏های مقابل را دایره بکشید) كاملاً موافقم موافقم بينابين مخالفم کاملاً مخالفم
17-1. رویه‌ها و روند امور موجود در شهرداری تهران مشخص است و ابهام ندارد. 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
18. نظر شما درباره‌ی هر یک از عبارات زیر چیست؟
عبارات/ (دور یکی از اعداد خانه‏های مقابل را دایره بکشید) کاملاً موافقم موافقم بينابين مخالفم کاملاً مخالفم
18-1. دستگاه‌های نظارتی شهرداری موارد فساد را خوب کشف کرده و مجازات‌های تعیین شده را بر خاطیان اعمال می‌کنند. 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
19.لطفاً به پرسش‏های مندرج در این جدول پاسخ دهید.
پرسش‏ها/(دور یکی از اعداد خانه‏های مقابل را دایره بکشید) خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
19-1. در مجموع چقدر به نبودن فساد در شهرداری اعتقاد دارید؟ 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
19-12. شهرداری تهران نسبت به کالبد و سیمای شهر مسئولانه عمل می‌کند. 1 2 3 4 5
ویژگی‌های پاسخ‌گو:
20. جنس : 1. زنq 2. مرد q
21. چند سال داريد؟ ………. سال
22. ميزان تحصيلات شما چقدر است؟
1- بي‌سوادr 2- در حد خواندن و نوشتنr 3- نهضت سوادآموزيr4- ابتداييr 5- راهنمايي، سيكلr
6- دبيرستان r 7- ديپلم، پيش‌دانشگاهيr 8- فوق‌ديپلمr 9- ليسانسr 10- فوق‌ليسانسr
11- دكتری r 12- مقدمات حوزويr 13- سطح يك حوزوي (لمعتين) r 14- سطح دو حوزوي (رسائل و مكاسب) r
15- سطح سه حوزوي (كفايه‌الاصول) r 16- سطح عالي حوزوي (خارج فقه و اصول) r
23. وضع فعاليت شما چيست؟
1- خانه‌دارr 2- بيكار در جست‌وجوي كارr 3- دانش‌آموزr 4- دانشجوr 5- طلبهr 6- شاغل r 7- داراي درآمد بدون كار (بازنشسته و …) r 8- سايرr (نام ببريد) ……….
24. در صورتی که شاغل هستید، در بخش خصوصی کار می‏کنید یا بخش دولتی؟
1. بخش دولتیq 2. بخش خصوصیq
25. در بخش خصوصی حقوق بگیر هستید یا برای خودتان کار می‏کنید؟
1.حقوق بگیر q 2. برای خودش کار می‌کندq
26. متأهل يا مجرد هستيد؟
1- متأهلr 2- مجرد r 3- بدون همسر(به دليل فوت) r 4- بدون همسر (طلاق) r 5- سايرr

از اين كه حوصله به خرج داديد و در اين گفتگوي نسبتاً طولاني با ما همراهی کردید، صميمانه سپاسگزاریم.

پیوست شماره‌ی 5: پرسش‌نامه‌ی شهروندان

1. آیا در یک سال گذشته برای انجام کاری به شهرداری مراجعه کرده‌اید؟ 1- بله r 2- خیر r
2.چقدر طول کشید تا کارتان در شهرداری به سرانجام برسد؟
الف)… سال ب)….ماه ج)…. هفته د)…….روز ه) بعد از گذشت …. هنوز کارم تمام نشده است.
3. در این مدتی که در شهرداری کار داشتید، چقدر فقط به دلیل حاضر نبودن کارکنان شهرداری در محل کارشان معطل شدید؟
1- خیلی کمr 2- کمr 3-متوسطr 4-زیادr 5- خیلی زیاد r
4. چقدر احساس کردید که کارکنان برای وادار کردن شما به دادن رشوه، در کار شما عمداً تأخیر ایجاد می‌کنند؟
1- خیلی کمr 2- کمr 3-متوسطr 4-زیادr 5- خیلی زیاد r
5. چقدر پیش آمده که احساس کنید کسی در شهرداری به نوعی شما را تحت فشار قرار داده تا از شما اخاذی کند؟
1- خیلی کمr 2- کمr 3-متوسطr 4-زیادr 5- خیلی زیاد r
6
1. بلی q 2. خیرq 3. نمي‏دانم/ به ياد ندارمq
13. آيا در یک سال گذشته پيش آمده است كه فردي از اعضاي خانواده شما براي كاري به شهرداری مراجعه كند و براي انجام كار از او رشوه درخواست كنند؟ 1. بلی q 2. خیرq 3. نمي‏دانم/ به ياد ندارمq
14. آيا كسي را مي‌شناسيد كه به كاركنان شهرداری براي تسهيل امور رشوه داده باشد؟ 1. خيرq 2. بليE q(چند نفر……… )
15. لطفاً به پرسش‏های مندرج در جدول زیر پاسخ دهید.
پرسش‏ها / (دور یکی از اعداد خانه های مقابل را دایره بکشید) خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد
15-1. به نظر شما دادن و گرفتن رشوه در شهرداری تهران چقدر رواج دارد؟ 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
16. لطفاً ميزان موافقت يا مخالفت خود را با عبارات زير مشخص نماييد.
عبارات/ (دور یکی از اعداد خانه های مقابل را دایره بکشید) كاملاً موافقم موافقم بينابين مخالفم كاملاً مخالفم 2) خيلي زيادq 3) زيادq 4) متوسطq 5) كمq 6) خيلي كمq 7) اصلاًqكاملا مخالفم
16-1. در شهرداری تهران امکان پیشنهاد برای اصلاح و بهبود برخی از رویه‌های کاری وجود دارد. 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

ویژگی‌های پاسخ‌گو:

17. جنس: 1. زنq 2. مرد q
18. چند سال داريد؟ ………. سال
19. ميزان تحصيلات شما چقدر است؟
1- بي‌سوادr2- در حد خواندن و نوشتنr 3- نهضت سوادآموزيr 4- ابتداييr 5- راهنمايي، سيكلr
6- دبيرستان r 7- ديپلم، پيش‌دانشگاهيr 8- فوق‌ديپلمr 9- ليسانسr 10- فوق‌ليسانسr
11- دكتری r 12- مقدمات حوزويr 13- سطح يك حوزوي (لمعتين) r 14- سطح دو حوزوي (رسائل و مكاسب) r
15- سطح سه حوزوي (كفايه‌الاصول) r 16- سطح عالي حوزوي (خارج فقه و اصول) r
20. وضع فعاليت شما چيست؟
1- خانه‌دارr 2- بيكار در جست‌وجوي كارr 3- دانش‌آموزr 4- دانشجوr 5- طلبهr
6- شاغل r 7- داراي درآمد بدون كار (بازنشسته و …) r 8- سايرr (نام ببريد) ………..
21. متأهل يا مجرد هستيد؟
1- متأهلr 2- مجرد r 3- بدون همسر(به دليل فوت) r 4- بدون همسر (طلاق) r 5- سايرr

[از اين كه حوصله به خرج داديد و در اين گفتگوي نسبتاً طولاني با ما همراهی کردید، صميمانه سپاسگزاریم]

Abstract:
Nowadays Corruption which means abuse of legal power for individual benefits is happening in all over the world and in any countries. It happens in different level from macro- to micro. Corruption affects society badly and cause lots of problems and issues like citizen dissatisfaction from government, development poverty, stopping economical & social development and etc. Hence fighting against social phenomenon and improve in organizational Integrity, is one the important issue in management and social science. According to the importance of the issue and previews studies, author tried to find out a method which is measured the corruption and integrity degree in some organizations that have important role to govern a city like municipality. So in first Step began to search in the meaning of corruption and integrity, find out different approaches, models and methods. Second step focused on the Strengths and weaknesses points of each founded method and models and in final step researcher selected a method and model that had most Coincident features according to the research goal. This model and measurement method known as Comprehensive integrity model was designed by a scientific group for Tehran’s municipality in 2011. This model and its special measuring method tested in pilot regions of Tehran and according to the document after modifying apply in whole Tehran’s municipality. Researcher has decided apply this model and method in urban region No. 7 and only in department of Planning and Architecture. The methodology in this research is descriptive survey by questionnaire. Gathering data also analyze by statistics methods.
Survey groups including municipality’s special department personnel, Expertise, Clients and Tehran’s citizen which are questioned about their experiment and perception of corruption and integrity in municipality by the indexes that model define for two different dimensions of integrity and corruption.
Findings show the comprehensive integrity score in specific department of Tehran municipality is around 0.5 from 1. According to the different scores in corruption and integrity dimension and the score of 0.7 from 1 in corruption dimension it seems the organization is facing to the problem. With a glance to the sub-score of corruption dimension will find out the Problem highest thread is corruption in decision making so our offer to solve the problem is planning the educational courses about the corruption and integrity also the principle of planning and decision making for top and middle management.
At the end it is important to say in this research is a proof of this native model capability. So strongly recommend to Tehran’s municipality top management, planning an annual monitoring of whole and department by department of organization so that them will have a good observance of their progress or fall also to assessing of policy against corruption or developing organizational integrity, productivity.

University of Tehran
Faculty of Management

Assessing organizational Integrity and Corruption model Survey in Tehran municipality
(case of study: Tehran’s miniucipalty region 7)

By: ………………………
Under supervision of: Mojtaba Amiry Ph.D

A thesis submitted to graduate studies office in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Art in Urban Management
May, 2014

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 5 =