بررسی معیارهای توانمند ساز و نتایج مدیریت کیفیت بر اساس مدل efqm

199.000تومان

توضیحات

فهرست مطالب

فصل اول 2
کلیات تحقیق 2
1-1-بیان مسئله 3
2-1-اهداف تحقیق 4
3-1-اهمیت و ضرورت حل مسئله 5
4-1-مراحل حل مسئله 5
5-1-خروجی نهایی 6
6-1-اطلاعات موردنیاز 6
7-1-تعاریف واژگان 6
جمع بندی 7
فصل دوم 8
مبانی نظری 8
مقدمه 9
1-2- تعریف و مفهوم توانمند سازی 9
1-2-2-چهارعنصر کلیدی توانمندسازی 11
2-2-مدیریت کیفیت بر اساس مدل efqm 14
1-2-2-ارزشهاي بنيادين مدل EFQM 21
3-2-مشاركت و توسعه نيروي انساني 23
4-2-يادگيري و بهبود و نوآوري مستمر 23
5-2-شرکت زیسکو 25
5-2-پیشینه تحقیق 26
جمع بندی 33
فصل سوم 35
روش تحقیق 35
1-3-روش شناسی پژوهش 36
2-3-جامعه و نمونه پژوهش 36
3-3-ابزار گردآوری داده ها 37
4-3-روش های تجزيه و تحليل داده ها 40
فصل چهارم 41
تجزیه و تحلیل داده‌ها 41
4-1- مقدمه 42
4-2- ویژگی‌های دموگرافیک جامعه 42
4-2-1- سن 42
4-2-2- جنسیت 43
4-2-3- مدرک تحصیلی 43
3-4- آمار استنباطی 44
1-3-4- محاسبه پایایی متغیرهای تحقیق 44
2-3-4- آزمون نرمال بودن کلموگروف-اسمیرنف 46
فصل پنجم 55
خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات 55
5-1- مقدمه 56
5-2- خلاصه پژوهش 56
5-3- نتایج تحقیق 56
5-4-محدودیت های تحقیق‏ 62
5-5- پيشنهادهاي ناشي از تحقيق 63
منابع 67

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله

روند پرشتاب تحولات اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژي چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي منجر به ايجاد عدم ثبات در سازمانها شده و اين موضوع در كنار عدم توانمندي سازمانها در هماهنگي با اين تحولات، بسياري از سازمانهاي بزرگ جهاني را در خطر نابودي و اضمحلال قرار داده است. در همين راستا مهمترين چالش مديريتي حال حاضر در سازمانها، حصول به پايداري سازماني و سپس حركت متوازن به سمت بهبود و تعالي است (رضائی زاده، 1395).
نكته قابل تامل در اين مقوله، اثر دو طرفه و تعاملي پايداري سازماني و تعالي سازماني بر همديگر است. بعبارت ديگر مي توان گفت حصول به پايداري سازماني مستلزم حركت به سمت تعالي و بهبود بوده و همچنين دستيابي به تعالي سازماني منجر به پايداري و بقاء سازمان مي گردد. آنچه تعالی سازمانی را بهبود می بخشد معیارهای تانمند ساز می باشد. بررسی معیارهای توانمند ساز شامل رهبر، خط مشی و راهبرد کارکنان، منابع و مشارکت ها و فرآیندها بر حسب مدل efqmدر شرکت زیسکو و در نهایت ایجاد بسترهای لازم جهت استقرار مدیریت فرایند، ترویج مشتری مداری، نهادینه کردن فرهنگ، بهبود مستمر، توانمندسازی و مشارکت کارکنان، ایجاد گروه های کیفیت و دیگر اجزا اساسی مدیریت کیفیت از اهمیت خاصی برخوردار است (ورزشکار، 1387).
آنچه مسلم است حركت در مسير سرآمدي مستلزم تغيير مثبت و سازنده در همه ابعاد سازماني است. چنين تغييري نيازمند ارتقاء نوآوري، خلاقيت و مسئوليت پذيري سازماني است. پر واضح است كه محور تمامي مقوله هاي مورد اشاره در فوق، انسان بوده و لذا انسان سازماني با دارا بودن ويژگي هاي فوق الذكر، عامل كليدي پايداري و تعالي سازمان خواهد بود. چنين انساني ضمن دارا بودن دانش و مهارتهاي علمي و خلاقيت، از مسئوليت پذيري و انگيزش كافي نيز برخوردار مي باشد (امینی، 1394). از ابعاد سخت افزاري نيز روشها و مدل هاي مختلفي وجود داشته كه چارچوب و راهنماي حركت سازمانها را به سمت بهبود و سرآمدي مشخص مي كنند. چنين مدل هايي كه حاصل علم و تجربه تكرار پذير در سازمانهاي مختلف بوده، با طرح ريزي برخي اصول و ارزشهاي بنيادين و سپس الزام سازمانها به حركت و بهبود متوازن در مقوله هاي اصلي و كليدي سازمان، مسير بهبود و تعالي را مشخص نموده و سازمانها را در حصول به عملكرد بهتر و رشد و بالندگي، رهنمون مي گردند (مجیبی، 1391). برخي از مهمترين الگوهاي مورد اشاره عبارتند از:
– مدل بنياد مديريت كيفيت اروپا (EFQM)
– جايزه مالكوم بالدريج
– مدل دمينگ
در حال حاضر و كمتر از يک دهه از اجراي جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني و با ابتكار وزارت صنايع و معادن در ايران به عنوان يک ابزار موثر و به منظور ارتقاء سطح مديريت سازمان ها، استقرار سيستم هاي مديريت كيفيت، افزايش بهره وري و گسترش مفاهيم تعالي سازماني مي گذرد و به خصوص در سالهاي اخير مدل EFQM مورد استقبال عمومي سازمانهاي ايراني قرار گرفته است (نجمي، 1382). مدل تعالي سازماني EFQM مي تواند به عنوان يک ابزار فراگير و نگرش جامع به تمامي زواياي سازمان ها، به كمک مديران بيايد تا آنها را در شناخت دقيق تر سازمان تحت امر خود ياري نمايد (مجيبي، 1391). نتايج نشان داده است كه مدل EFQM مي تواند به عنوان چهارچوب قابل اعتمادي براي اجراي يک پروژه مديريت دانش باشد. و در ايرن راستا، بكارگيري متدلوژي فرايند و مشاركت تأمين كنندگان و شركا براي يک پروژه مديريت دانش فاكتورهايي كليدي هستند كه ترأثير بسزايي بر نتايج و پيامدهاي كليدي كسب و كار نيز دارند (2015Mora-Calvo, ). همچنين اين چهارچوب مبناي مفيدي را براي پياده سازي و بسترسازي مفاهيم و رويكردهاي نوين من جمله بهره وري سبز، مسئوليت اجتماعي سرازمان، استانداردهاي سازماني، شغلي و حرفه اي و … ارائه مي نمايد (Lucena, & Valcárce, 2014).
آنچه در این تحقیق مد نظر قرار دارد توجه به معیارهای توانمند ساز و نتایج مدیریت کیفیت بر اساس مدل efqm در شرکت زیسکو می باشد.

2-1-اهداف تحقیق

ارزیابی توانمند ساز های کیفیت براساس مدل EFQM
ارزیابی نتایج مدیریت کیفیت براساس مدل EFQM
ارزیابی تاثیر توانمند سازها بر نتایج مدیریت کیفیت براساس مدل EFQM

3-1-اهمیت و ضرورت حل مسئله

سرآمد شدن یک سازمان، فرایند پیوسته ایست که با برنامه ریزی و هدفگذاری آغاز می شود و در طول مسیر با ارزیابی های مداوم و استفاده از اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارسایی ها شناسایی و با اصلاحات لازم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت انجام می شود. نقطه شروع هر تغییر و بهبودی، درک و شناخت کامل از وضعیت موجود سازمان و پیدا کردن مشکلات آن است. تغييرات به وجود آمده در اقتصادجهاني و تلاش هاي انجام شده توسط سازمان جهاني (WTO) در راستاي جهاني كردن اقتصاد و افزايش رقابت، كشورهاي مختلف اعم از توسعه يافته و يا در حال توسعه را به اين باور رسانده است كه براي حضور و بقا در بازارهاي منطقه اي، جهاني و حتي داخلي بايد توان و قابليت رقابت پذيري صنايع و سازمان و سازمان هاي خود را افزايش دهند. در طی سالیان گذشته چند مدل مختلف برای سرآمدی و تعالی سازمان در سطح ملی و بین المللی مطرح شده است که از مهمترین آن ها می توان به الگوی “مالکوم بالدریج” در آمریکا و مدل “EFQM” در اروپا اشاره کرد. این مدل ها برای برنامه‌ریزی، حرکت به سمت سرآمدی و ارزیابی سرآمدی، در بیشتر شرکت ها و سازمان-های دنیا مورد پذیرش به کمک مديران مي آيند تا آنها را در شناخت دقيق تر سازمان خود ياري کنند. امروزه مدل هاي تعالي سازماني، كاربرد وسيعي پيدا كرده اند. رهبران سازمان ها در اغلب كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه جهان، اين مدل را براي غلبه بر چالش هاي مديريتي خود به كار مي گيرند. از آنجاییکه مدیریت کیفیت جامع فرایندی متمرکز بر مشتریان، کیفیت محور، مبتنی بر حقایق و متکی به تیم ها است که برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان می باشد. لذا شرکت لازم است برای حفظ بقا خود در هر سطح از عملیات خود کیفیت گرایی را مد نظر قرار دهد.

4-1-مراحل حل مسئله

– تدوین مبانی نظری
– طراحی پرسشنامه بر اساس مدل EFQM
– توزیع و جمع آوری پرسشنامه
– تجزیه و تحلیل
– تدوین گزارش نهایی

5-1-خروجی نهایی

ارائه راهکارهایی در جهت بهبود توانمند سازها و نتایج مدل EFQM

6-1-اطلاعات موردنیاز

– دسترسی به فرم های نظرسنجی مشتریان
– میزان رضایت مشتریان
– دسترسی به آمار کمی و کیفی محصولات

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی معیارهای توانمند ساز و نتایج مدیریت کیفیت بر اساس مدل efqm”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 1