new5 free

بررسی وضعیت تغذیه ای درختان، تنوع زیستی زیرآشکوب، ویژگی های خاک سطحی و ترسیب کربن آندر توده های دست کاشت پهن برگ و سوزنی برگ منطقه مخمل کوه خرم-آباد

59.000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

دانشکده منابع طبيعي ساري

پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته مهندسی جنگلداری

عنوان:

بررسی وضعیت تغذیه­ای درختان، تنوع­زیستی زیرآشکوب، ویژگی­های خاک سطحی

و ترسیب کربن آندر توده­های دست­کاشت پهن­برگ و سوزنی­برگ منطقه مخمل کوه خرم­آباد

 

جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي منابع طبيعي (گرايش جنگل­داري)

 

استاد راهنما:

دکتر سید محمد حجتی

 

اساتید مشاور:

دکتر حمید جلیل­وند

مهندس حامد نقوی

 نگارش:

…………………………..

زمستان1391

 

چکیده:

با توجه به اهمیت جنگل­کاری در مناطق نیمه­خشک جهت دستیابی به اکوسیستم پایدار نیاز به در نظر گرفتن معیارهای مختلفی برای جنگل­کاری می­باشد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت تغذیه­ای درختان، تنوع­زیستی زیرآشکوب، ویژگی­های خاک سطحی و ترسیب کربن آن در توده­های دست­کاشت پهن­برگ و سوزنی­برگ منطقه مخمل کوه واقع در شهرستان خرم­آباد مورد می­باشد. به همین منظور اقدام به آمار برداری صد درصد برای اندازه­گیری خصوصیات کمی و کیفی توده­ها شد. و از روش نمونه­برداری انتخابی (10 درخت سالم از اشکوب غالب و در قسمت مرکزی توده) برای  تهیه نمونه برگ جهت بررسی وضعیت عناصر غذایی و بازجذب ، تهیه نمونه خاک (از عمق سطحی 10-0 سانتیمتر) و بررسی تنوع زیستی زیر آشکوب (از پلات­های 1×1 متر در چهار جهت تحت تاج پوشش و در جهت شمالی در فضای باز) استفاده گردید. جهت محاسبه شاخص­های تنوع زیستی از نرم افزار Past، برای تجزیه تحلیل داده­ها از نرم افزارExcelو Spss18و در نهایت برای وزن دهی و انتخاب بهترین گونه از روش سلسله مراتبی AHPتحت نرم افزار expertchoiceاستفاده گردید. مطابق نتایج گونه­های سوزنی­برگ از نظر خصوصیات کمی و کیفی بهترین حالت، و ون بد­ترین حالت را نسبت گونه­های مورد مطالعه داشت. در مجموع سوزنی برگان اثر منفی قابل توجهی در خصوصیات کمی و کیفی خاک نداشتند، این گونه­ها همچنین (سوزنی برگان) از بیشترین ترسیب کربن خاک و ارزش اقتصادی حاصله از آن برخوردار بودند، در حالی که زیتون کمترین مقدار ترسیب کربن و ارزش اقتصادی را داشت. نتایج مقایسه میانگین شاخص­های تنوع­ نشان داد که مقدار تنوع ­زیستی در توده سوزنی­برگ کاج با مقدار تنوع زیستی در توده­های پهن­برگ مشابه بود (بیشترین مقدار)، در حالی که کمترین مقدار تنوع زیستی در توده سرو نقره­ای وجود داشت. روند بازجذب عناصر غذایی در گونه­های کاج­بروسیا و سرو نقره­ایبه صورتK> P >N ، ون و ارغوان به صورت K>N>P و زیتون به صورت P>N>K بود. مقدار بازجذب عناصر غذایی در هر کدام از گونه­های مورد مطالعه متفاوت بود، ارغوان بیشترین بازجذب در سه عنصر(نیتروژن، فسفر و پتاسیم) مورد مطالعه و سرو نقره­ای کمترین باز جذب  عناصر فسفر و پتاسیم را دارا بود و از نظر عنصر نیتروژن با گونه­های دیگر در یک گروه  بودند و کمتر از ارغوان بودند. نتایج نهایی به دست آمده از روش سلسله مراتبی نیز نشان داد به ترتیب گونه­های کاج بروسیا و ارغوان بهترین و ون بدترین گونه برای جنگل­کاری در منطقه می­باشند.

کلمات کلیدی: جنگل­کاری، ترسیب کربن خاک، بازجذب، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مخمل کوه

 

فصل اول

مقدمه و کلیات

 


مقدمه و کلیات:

1-1-مقدمه

جنگل­ها به لحاظ ذخیره بوم­شناختی حدود 90 درصد زی­توده کره زمین را تشکیل می­دهند، زندگی موجودات کره خاکی به­طور مستقیم و غیر مستقیم به پوشش گیاهی و جنگل وابسته است (مهدوی­راد، 1387). آمار و اطلاعات موجود در کشور نشان می­دهد از کل سطح جنگل­های کشورمان بیشتر از 90 درصد آن (غرب 2/73 درصد، جنوب 5/12 درصد، شمال 5/4 درصد)مورد تخریب قرار گرفته است (فتاحی، 1373).

حدود 30 درصد از مساحت جهان را منطقه خشک و نیمه­خشک تشکیل می­دهد(2001Lal,). رويشگاهزاگرس دربخشغربيوكوهستانيناحيهرويشيبزرگايرانوتورانيواقع شده است، کهجنگل­ها این منطقه جزوجنگل­هاينيمه­خشكمحسوبمی­شوند. مساحت جنگل­های زاگرس در گذشته بیش از 10 میلیون هکتار بوده است،که به علت افزایش روز افزون جمعیت فشار تخریب انسان روی طبیعت وبهره­برداری بی­رویه سالیان دور تاکنون سبب کاهش فزاینده مساحت این جنگل­ها شده است. مساحت فعلی این جنگل­ها 5 میلیون هکتار است که بیشتر به صورت شاخه­زادمی­باشد، و حدود 40 درصد مساحت کشور ایران را تشکیل می­دهند (مهاجر، 1384؛ ثاقب طالبی، 1391).

با تخریب جنگل­ها و کاهش مساحت آنها انقراض گونه­های گیاهی وجانوری و در نتیجه کاهش تنوع زیستی در دنیا مشاهده می­شود. اگر سرعت تخریب جنگل بیش از احیای آن باشد،علاوه بر اینکه پوشش گیاهی و ساختار جنگل دستخوش تغییر می­شود،خصوصیات خاک جنگل نیز تغییر کرده و ممکن است این تغییرات موجب فرسایش شدید خاک گردد (اسداللهی،1370).

جنگل­کاری­ها موجب تامین تولیدات محسوس (از طریق افزایش تولید چوب و چوب سوخت، علوفه و محصولات دیگر) و نا­محسوس (ترسیب­کربن، تعادل هیدرو­لوژیکی، احیاء جنگل و حاصلخیزی خاک و پایداری اراضی) می­شوند، و بعنوان راهکاری برای احیاءجنگل­های مخروبه بوده که 10 درصداز جنگل­های دنیا را به خود اختصاص داده اند (2003Piotto et al.,). افزایش روز افزون جمعیت وبالا رفتن نیاز چوب و فرآورده­های آن از یک طرف و تخریب و تجاوز به عرصه­های جنگلی وخارج کردن آن از چرخه تولید چوب، اهمیت جنگل­کاری را دو چندان می­کند (مهدوی­راد، 1387).به طوری که امروزه اهمیت جنگل­کاری از چنان جایگاهی برخوردار شده است که میزان سطح جنگل­کاری سالیانه در هر کشوری را معیاری برای ارزیابی توسعه یافتگی آن کشور تلقی می­نمایند (عبدالله پور،1376).

رشد و تولید گونه­های جنگل­کاری شده به مواد مغذی خاک وابسته است(2000Binkley & et al.,).بسیاری از ابزارهای جنگل­شناسی از قبیل انتخاب گونه، تعیین حاصل­خیزیرویشگاه، نرخ رویش توده، تعیین میزان سطح ذخیره­گاه لازم در جنگل، پیش­بینی درصد زنده­مانی و رشد نهال­ها تحت تأثیر خاک قرار می­گیرد (1979Daniel et al.,). کیفیت خاک (خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک) معیاری است که توانایی خاک در تولید زی­توده گیاهی، چرخه عناصر غذایی، ذخیره کربن و تبدیل انرژی در بوم­نظام­های جنگلی را توصیف می­کند(1997Khanna.,) و می­تواند تحت تأثیر، فعالیت­های مدیریتی و نوع گونه­های درختی تغییر کند )2000Binkley et al.,). هر گونه درختی در بوم­سازگان جنگلی نیاز­های تغذیه­ای مشخص دارد. گونه­های درختی موجود در اشکوب بالا با انباشت عناصر متعدد غذایی و تولید اسید­های آلی در برگ و دیگر اندام­ها، و تعیین میزان ورودی-خروجی عناصر روی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک­ها اثر می­گذارند (2002 Augusto et al.,). در فرآیند چرخه عناصر غذایی، باز جذب عناصر غذایی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) قبل از افتادن برگ یکی از فرآیند­های اصلی حفظ عناصر غذایی بوسیله گیاه است (2003Van Heerwaarden et al.,)، از این طریق عناصر پس گرفته شده را به بافت­های جدید، منتقل یا برای استفاده­ در آینده ذخیره می­کنند (1994Vitousek et al.,).

زیر­اشکوب یک جز جدای ناپذیر از اکوسیستم جنگل است، که به طور کلی بخش زیادی از تنوع زیستی جامعه فلورستیک را تشکیل می­دهد (2006Tchouto et al.,)،با توجه به تاکید بر حفظ تنوع زیستی در زیستگاه­ها و اکوسیستم­های در معرض خطر شناسایی اثرات جنگل­کاری بر روی تنوع زیستی و کارکرد اکوسیستم­ها مهم می­باشد (2008Elmarsdottir et al., )، با بررسی تأثیر جنگل­کاری­ها بر تنوع زیستی پوشش گیاهی کف جنگل می­توان وضعیت و ذخایر ژنتیکی،روند توالی و گونه­های در حال انقراض را مورد ارزیابی قرار داد (2004Cusack.,)، در واقعپوشش گیاهی هر رویشگاه به عنوان برآیندی از شرایط بوم­شناختی و عوامل زیست محیطی حاکم برآن می­باشد و هدف انسان از جنگل­کاری دست­یابی به یک بوم­نظام­ جدید و نسبتا پایدار و سازگار با شرایط حاکم در منطقه می­باشد.

در نهایت می­توان گفت درمناطقخشکونیمه­خشکمسائلمختلفوگوناگونی درامرجنگل­کاري در نظر گرفته می­شود،یکیازمهم-ترینآنهامسئلهانتخابگونهجهتکاشتمی­باشد. انتخابگونهیاگونه­هادریکطرحجنگل­کاريازاهممسائلیاستکهدرموفقیتیاشکستطرحنقشاساسیرابازيمی­کندازاینرولازماستتاعواملمختلفیکهدراینزمینهمؤثرندبطوردقیقموردبررسیقرارگیرند.نظربهاینکهعملیاتجنگل­کاريدرمناطقخشکونیمه­خشکپرهزینهمی­باشد،اهمیتموضوع رادوچندانمی­کند.درکشورماباتوجهبهوجودعواملمختلفازجمله: فاصلهزیادبینشمالوجنوب،دامنهزیادعرضجغرافیایی،جبهه­هايمختلفآبوهوایی،سازندهايمختلفزمین­شناسیو… ازشرایطاکولوژیکیمتنوعیبرخوردارمی­باشدکهاینامرمشکلاتزیاديرادرمناطقمختلفجهتانتخابگونهیاگونه­هايمناسببرايجنگل­کاريبوجودمی­آورد) آزادی نجات و همکاران،1388). انتخابگونهبرايجنگل­کاريقبلازمطالعهوشناختدقیقرویشگاه،مانندعواملآبوهواییوخاکی،سرشت اکولوژیکگونهوسایرفاکتورهايموردنیازنتیجهمطلوبیبهبارنخواهدآورد.هدف­هایجنگل­کاریاولینفاکتور تعیینکنندهدرانتخابگونهمحسوبمی­شوند(اسداللهی،1372) بطورکلیجنگل­کاريدرمناطقخشکونیمه­خشک،یکیاچندینهدفراباهمتعقیبمی­کند.مهمترینایناهدافشاملجنگل­کاريبهمنظورحفاظتخاك، تولیدچوب،احداثپارکهايجنگلیوگردشگاه­هايعمومی،ایجادکمربندسبزو… میباشد(کنشلو،1380). در چنینفضاییازتصمیم­گیريباقابلیت­هايفنونتصمیم­گیريچندمعیاره (MCDM[1]) مطابقت دارد. ازروش AHP بهعنوانمعروفترینو مناسب­ترین روش MCDM براياولویت­بنديگونه­هايدرختی جهت جنگل­کاري یاد می­شود (کوچ و نجفی، 1389؛ آزادی نجات و همکاران، 1388;2004Herath,)، در واقعتحلیلسلسلهمراتبییکیازجامع­ترینسیستم­هايطراحیشدهبرايتصمیم­گیريبامعیارهايچندگانهمی­باشد،زیرااینتکنیک امکانفرمولهکردنمسئلهرابصورتسلسلهمراتبیفراهممی­کندوامکاندرنظرگرفتنمعیارهاي مختلفکمیوکیفیرا فراهم می­آورد(قدسی­پور،1385). در این مطالعه جهت دست­یابی به هدف مورد نظر از این روش استفاده می­شود، ازطرفی نظر به اینکه فهم ارزش اقتصادی بسیاری از تولیدات و خدمات که عرصه­های جنگلی در سایه­ی مجموعه­ی پیچیده­ای از فرآیندهای اکولوژیک و کارکردهای اکوسیستمی به رایگان در اختیار جوامع انسانی قرار می­دهد، موجب شفافیت و تسهیل فرآیندهای تصمیم­گیری در زمینه­ی کاربری اراضی، و کارآمدتر شدن اقدامات حافظتی می­گردد (پناهی و همکاران، 1386). در این مطالعه به ارزش اقتصادی ترسیب کربن خاک نیز به عنوان یک معیار پرداخته شده است، در این مطالعه و در نظر داریم به سوالات زیر پاسخ دهیم.

 1. آیا همه گونه­ها با شرایط منطقه سازگار هستند؟
 2. آیا گونه­های پهن­برگ بیشتر از سوزنی­برگان در بهبود کیفیت خاک مؤثر هستند؟
 3. آیا وضعیت تغذیه­ای و بازجذب عناصر غذایی در تک کشتی، گونه­های درختی مختلف متفاوت است؟
 4. وضعیت شاخص­های مختلف تنوع پوشش گیاهی در زیر آشکوب توده­های پهن­برگ نسبت به توده­های سوزنی­برگ چگونه است؟
 5. ترسیب کربن خاک در کدام یک از گونه بیشتر است؟
 6. آیا روش سلسله مراتبی جهت انتخاب گونه مناسب مؤثر است؟

1-2-کلیات:

1-2-1-جنگل­کاری:

جنگل­کاری اصطلاحاً به ایجاد جنگل در زمین باز، یا زمینی که سابقا در آن به زراعت می­پرداختند و اینک به جنگل­کاری و درخت­کاری تخصیص داده شده، یا عرصه­ای که پیش از این در آن جنگلی وجود نداشته و یا اگر وجود داشته است به دلایل گوناگون (از قبیل برش یکسره) یا عوامل مختلف (مثلاً حریق) به کلی از بین رفته شده باشد اطلاق می­شود (جزیره­ای، 1381). پروژه­های جنگل­کاری در مناطق نیمه­خشک به طور گسترده­ای توسط بسیاری از ایالت­ها برای بازگرداندن اکوسیستم تخریب و کنترل فرسایش آغاز شده است (2007Zhao et al.,).

1-2-2-تغذیه درختان جنگلی:

به طور معمول از 21 عنصر در ارتباط با نیاز گیاه به عناصر غذایی نام برده می­شود، که از این عده کربن، اکسیژن و هیدروژن معمولا از هوا تامین می­شوند، 6 عنصر به مقدار خیلی زیاد مورد نیاز گیاه هستند، که عبارتند از: ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد. این عناصر را به زبان اروپایی ماکرو­المنت (عناصر اصلی، عناصر پرمصرف) می­گویند. عناصر دیگر برای رشد و نمو گیاه ضرورت کامل دارند ولی مقدار نیاز گیاه به آنها کمتر است. این عناصر را میکروالمنت (عناصر کوچک یا عناصر کم مصرف) می­نامند، از نظر نقش عناصر باید گفت که عناصر پر مصرف به طور کلی در ساختمان سلول و اندام گیاهی مورد استفاده قرار می­گیرند، در حالی که عناصر کم مصرف اصولا در نظام­های حیاتی گیاه، در آنزیم و کو­آنزیم فعالیت می­کنند (سالاردینی،1387). هرقدر میزان مواد مغذی در خاک بیشتر باشد، به همان نسبت مقدار این مواد در گیاه بیشتر خواهد بود (جزیره­ای، 1381). تولید موفقیت­آمیز گیاهان مستلزم خاک مناسب و وجود مقدار کافی از عناصر غذایی و قابل استفاده گیاه است، عناصر غذایی نه تنها باید به صورت ترکیباتی باشند که به سهولت مورد استفاده گیاهان قرار می­گیرند، بلکه تعادل بین مقدار آن­ها نیز حائز اهمیت است (1989Tandon.,). عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم جز اصلی­ترین و ضروری­ترین عناصر غذایی گیاه می­باشد که رشد گیاه را محدود می­کنند(2003Lodhiyal andLodhiyal,)، در جدول 1-1 به کاربرد وعلائم کمبود آن­ها اشاره شده است.

جدول 1-1: عناصر غذایی مهم و کاربرد آنها(حقیقی، 1382؛ سالاردینی، 1387؛ هاشمی، 1390)

عنصرهای مهم کاربرد علائم کمبود
نیتروژن برای نمو و تولید مثل گیاه ضروری است و در قسمتی از تمام ترکیبات پروتیئنی، تمام آنزیم­ها، ترکیبات حد فاصل متابولیسمی، ترکیباتی که در ساخت مواد و انتقال انرژی و حتی در ساختمان دی­اکسید ریبونوکلئیک اسید که انتقال خواص ارثی را بر عهده دارد، موجود است. ازت در ساختمان کلرفیل گیاه نقش اساسی بازی می­کند. به گونه­ای که کمبود ازت در گیاه باعث زرد شدن برگهای مسن می­گردد.
فسفر در ساختمان سلولی نقش قابل توجهی دارد و به منزله­ی منبع انرژی در کلیه­ی فعل و انفعلات بیوشیمیایی داخل سلول­های زنده نقش ضروری را ایفاء می­کند. رشدکم، بنفش شدن رنگ نوک برگ­ها، تاخیر در رسیده شدن محصول، رشد کم ریشه و ساقه، ضعیف در ایجاد گل و دانه و در نتیجه عملکرد کم می­باشد.
پتاسیم با بسیاری از آنزیم­های درگیر در فتوسنتز و ساخت و انتقال ترکیبات آلی همراه می­باشد، و در باز و بسته کردن روزنه­های هوایی، فتوسنتز و رشد سلولی مؤثر است. کمبود آن در خاک باعث توقف متابولیسم پروتئین در گیاه شده و قندهای مختلف نیز در گیاه تولید نشده و در اطراف برگ­ها ایجاد سوختگی می­گردد.

1-2-3- اکوسیستم جنگلی و تأثیر متقابل درختان جنگلی و خاک:

اکوسیستم شامل موجودات زنده و غیر زنده موجود در محیط می­باشد. گیاه تنها یک جز از این اکوسیستم است، که نقش بسیار حیاتی در زندگی دیگر ارگانیسم­ها به عنوان تولید اولیه بازی می­کند. گیاهان برای حفظ تعادل اکوسیستم ضروری هستند(1998Zahedi,). درختان به عنوان اجزای اصلی اکوسیستم، از چرخه و عملکرد اکوسیستم (به عنوان مثال میکرو کلیما و مواد مغذی در دسترس) حمایت می­کنند (2011Uddin, ).خصوصیات توده­ها برای جنگل مهم می­باشد و با تخریب آنها تعادل بین قسمت­های مختلف از بین می­رود (1998Zahedi.,). برنامه­ریزی و مدیریت به دادهای حجم چوب و بایومس درختان بستگی دارد با این حال این ویژگی­ها نیز از اهمیت زیست محیطی است(2011Uddin.,)، در واقع پوشش گیاهی هر رویشگاه به عنوان برآیندی از شرایط اکولوژیک و عوامل زیست محیطی حاکم بر آن بوده و به منزله آینه تمام نمای ویژگی­های اکولوژیکی و نیروی رویشی آن منطقه محسوب می­شود، از طرفی پوشش گیاهی فصل مشترک خصوصیات فیزوگرافی و خاک بوده که همواره از آنها تأثیر می­پذیرد (اسماعیل زاده و حسینی، 1386). فیتوسوسیولوژی رابطه بین گیاه و محیط است که ما را قادر می­سازد، روابط پیچیده قسمت­های اکوسیستم را به وسیله مطالعه منابع و محیط را کشف کنیم(1954; Poor,1994Asri,)،از اینرو شناخت ویژگی­های خاکی یکی از پایه­های مدیریت اصولی جنگل است که از گزینه­های جنگل­شناسی از جمله انتخاب گونه، تعیین حاصلخیزی رویشگاه، نرخ رویش توده، میزان سطح ذخیره­گاه لازم در جنگل، پیش­بینی درصد زنده­مانی و رشد نهال­ها تحت تأثیرآن قرار دارند (علی عرب و همکاران، 1384). نظر­های مختلفی در رابطه با اثر گیاهان اشکوب بالا بر خصوصیات خاک بیان شده است(2002; Augusto et al., 1995Binkley., )، که تغییر در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سطح خاک و بخصوص فلور کف جنگل که تحت گونه­های مختلف توسعه یافته­اند گزارش شده است (2012; Cuesta et al., 2010; Paul et al.,1954; Raulund-Ovington.,1995;Rasmussen and Vejre.,1991Binkley and Valentine.,).

کیفیت لاشبرگ وضعیت مواد غذایی، دریافت مواد غذایی و حرکت ریشه، دریافت رسوبات جو، اثر تاج پوشش و آبشویی باعث تغییر میکروکلیما و جامعه بیواوژیکی خاک می­شود، که می­تواند سبب تغییر در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تحت گونه­های مختلف شود )2004Hagen –Thorn et al.,). اثر جنگل­کاری بر خاک به عواملی مانند: شرایط زیست محیطی، گونه­گیاهی، پوشش گیاهی قبل از جنگل­کاری و مدت زمان جنگل­کاری بستگی­دارد، اثر سن نیز در چندین مطالعه نشان داده شده است(Turner 2004Farley and Kell,;1998; Jaiyeoba,1985and Kelly,)، از طرفی خاک به عنوان بخشی مهمی از اکوسیستم­ها شناخته شده و نقش مهمی در توسعه پوشش گیاهی جنگلی دارد (مصدق، 1378). کیفیت خاک معیاری است که بر حسب توانایی خاک در تولید بیوماس گیاهی، چرخه عناصر، ذخیره کربن و تبدیل انرژی در اکوسیستم­های جنگلی توصیف می­گردد(2000Fisher,). مهمترین عامل در جذب عناصر غذایی توسط درختان، شرایط و خصوصیات خاک می­باشد. عواملی از قبیل بافت، رطوبت، اسیدیته، میزان مواد آلی، نوع و میزان رس موجود در خاک و حتی عوامل فیزیکی موجود نظیر شیب زمین، ارتفاع محل و غیره در تغذیه درختان مؤثر می­باشد، به عبارتی پراکنش پوشش گیاهی تابعی از اقلیم و خاک می­باشد (2002Jin- Tun., ). گونه­های درختی در خاک حاصلخیز تولید برگ و لاشبرگ با نیتروژن بالا، غلظت کم کربن در ترکیبات حفاظتی گیاه مانندتانن و لیگنین که به طور عمده همرا با بافت آوندی هستند می­کنند. لاشبرگ با کیفیت بالا به سرعت تجزیه شده و تولید بالای از گیاه را از طریق برگشت سریع منبع مواد غذایی حمایت می­کند. درختان در خاک­های ناپایدارحاصلخیز معمولا لاشبرگ با تجزیه آهسته­تر، با نرخ کمتر برگشت مواد غذایی تولید می­کنند، زیرا نیتروژن کم و غلظت تانن و پلی فنول بالا است که باعث چوبی شدن بافت برگ می­شود (2005Sariyildiz and Anderson,)، در نهایت می­توان گفت جهت ارزیابی حاصل­خیزی رویشگاه و طبقه­بندی آن، اطلاع از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک ضروری می­باشد (2000Schoenholtz,).

1-2-3-ترسیب کربن خاکو ارزش اقتصادی آن:

تغييراقليميکيازمهم­ترينچالش­هادرتوسعه­پايدارمي­باشدکهتأثيرمنفيبراکوسيستم­هاي خشکيودرياييدارد (2000UNDP., )، که سببوقوعبحران­هايشديدزيست­محيطيازجملهتخريباکوسيستم­هايطبيعي،کاهشتنوع­زيستي، وقوعسيل، خشکسالي،بيابان­زاييو… مي­گردد (2003Cannell., ). فرآيندترسيبكربن،باعثبهبودكيفيتآبوخاك،افزايش حاصلخيزي،بهبودسيستمهيدرولوژيخاك، جلوگيريازفرسايشوكاهشهدر رفتعناصرغذاييمي­شود،بنابراين مديريتبهينه­یاكوسيستم­هايمختلفبايددرجهتافزايشپتانسيلترسيبكربن باشد. اراضيبايرومديريتبهينه­یآنتأثیرزياديبرافزايشترسيبكربنخاكدارد،بهنحویكهخاكاكوسيستمجنگلدرتعادلباپوششدرختيوگياهيمخزناصليكربنآلياست (ورامش و همکاران، 1389). بهطوركليجنگل­کاری به عنوان یکی از روش­های با سازی اراضی تخریب شده (2003Cannell., )،و از مناسب­ترین راهکارهای کاهش کربن اتمسفری می­باشد(2011Abiyu et al., )، که در نتیجه آن علاوه بر افزایش کیفیت آب و خاک، و بهبود حاصلخیزی اراضی زراعی(ورامش و همکاران، 1389؛2009Busse et al.,)، اثرات گازهای گلخانه­ای نیز تعدیل می­یابد. در نهایت می­توان گفت ایجاد پوشش گیاهی از طریق جنگل­کاری به طور گسترده به عنوان اقدام برای حفاظت از خاک، آب، مبارزه با بیابان­زایی، تهیه چوب و افزایش ذخیره کربن و نیتروژن شناخته شده است(2010; Chen et al., 2003Grünzweig et al.,).

از طرفی پالایش کربن به روش مصنوعی مثل فیلتر و… هزینه­های سنگینی را در بر دارد و این هزینه در آمریکا حدود 100 تا 300 دلار برای هر تن کربن تخمین زده شده است(1996Finer., )، در حالی ترسیب کربن در زیتوده گیاهی و خاک­هایی که تحت این زیتوده­ها ساده­ترین و به لحاظ اقتصادی عملی­ترین راهکار ممکن جهت کاهش دی­اکسید کربن اتمسفری می­باشد )روستا و حجتی، 1389(.

1-2-4-بازجذب:

در جنگل­کاری­ها رابطه تولید و چرخه مواد غذایی از ویژگی گونه، منطقه و فاصله­ی که جنگل­کاری صورت گرفته اثر می­پذیرد (2003Lodhiyal and Lodhiyal, ).مهم­ترین عامل در جذب عناصر غذایی توسط درختان، شرایط و خصوصیات خاک می­باشد. عواملی از قبیل بافت، رطوبت، اسیدیته، میزان مواد آلی، نوع و میزان رس موجود در خاک و حتی عوامل فیزیکی موجود نظیر شیب زمین، ارتفاع محل و غیره در تغذیه درختان مؤثر می­باشد (2002Jin- Tun.,). باز­جذب مؤثر از برگ­های پیر و حفظ زندگی برگ­های سبز یک استراتژی مهم و متداول در حفظ مواد غذایی گیاهان می­باشد; Hagen-Thorn, 1999; Hemminga,2000Aerts and Chapin.,)2006).بازجذب به­طور قابل­توجهی بسته به فاکتورهای مختلف در بین گونه­ها متفاوت می­باشد. حاصلخیزی خاک و وضعیت مواد غذایی برگ، بارش سالانه، مدت زمان پیری و دمای تابستانه در بازجذب اثر می­گذارند. در تحقیقاتی اختلاف بین گونه­ها نیز گزارش شده است)1995; Nordell and Karlsson, 2006Hagen-Thorn.,).ارتباط بین حاصلخیزی خاک با وضعیت غذایی برگ و درصد باز جذب پیش از پیر شدن برگ بحث­های ویژه­ای صورت گرفته است و نظرهای مختلفی در این این رابطه بیان شده است (Nambiar and Fife, 1991; Fisher and Binkely, 2000) معمولا برگ­های پیر بزرگترین مخزن برای مواد غذایی می­باشند، بنابراین انتظار می­رود در گیاهانی که دارای ترکیب کم برای باز جذب موادغذایی هستند و طول عمر برگشان کم است زمان باز جذب مواد غذایی کاهش یابد. موادغذایی عاملی محدود کننده گیاه می­باشد و باز جذب مواد غذایی برای ادامه حیات گیاه ضروری است. استفاده بهینه از مواد غذایی در دسترس بستگی به ویژگی گیاه دارد (1999 Hemminga,).جلوگیری از باز جذب اثر منفی در سازگاری گیاه به وجود می­آورد(2006Hagen-Thorn.,). در واقع بازجذب عملکرد گیاهان در سازگار شدن با محیطشان می­باشد. همچنین تنظیم مصرف مواد غذایی نسبت به مواد غذایی در دسترس را بر عهده دارد. باز جذب مواد غذایی از برگ­های پیر یک استراتژی مهم ومتداول در گیاهان است، که در نتیجه ای این استراژی نیاز به جذب مواد غذایی از محیط را کاهش می­دهد و این عمل اهمیت ویژه­ای برای رشد در گیاهان در محیط فقیر از مواد غذایی را دارد (1990;Aerts,1999;Hemminga et al, 2012Huang et al,)،به عبارتی برای حفظ تعادل انتظار می­رود از دست دادن مواد غذایی در زیستگاه­های که مواد غذایی محدود است نرخ پایینی داشته باشد(Aerts and 1993van der Peijl.,)، که باعث جایگزینی آن با گونه­ای که نرخ بالاتری عناصر غذایی را از دست می­دهد می­شود (1994Berendse., ).میزان باز جذب عناصر غذایی با اندازه گیاه و طول عمر برگ در ارتباط است(1999Hemminga et al.,). با توجه به طول عمر بیشتر گیاهان همیشه سبز به منظور حفظ مواد غذایی باز جذب بیشتری دارند (کوچکی و همکاران، 1384؛ 1992.(Escudero et al.,

راندمان بازجذب مواد غذایی به عنوان مقدار از مواد مغذی جذب شده در طی پیری تعریف شده است و به عنوان درصد کاهش مواد مغذی بین برگ­های سبز و پیر بیان شده است(1999Hemminga et al.,). یا به عبارتی باز جذب مواد غذایی به عنوان یک عملکرد مؤثر در اختلاف مؤثر غلظت مواد غذایی در بین برگ جوان و پیر یا مقدار مواد غذایی در برگ پیر بیان شده است. فرآیند بازجذب مواد غذایی ممکن است عملکرد مهمی در اکوسیستم­های خشک باشد(2006Richards.,Drenovsky and)همان­طور که گفته شد بازجذب خروج مواد غذایی از بافت­های پیر گیاه، و حفظ منابع می­باشد که در غیر این صورت به صورت لاشبرگ از درخت جدا می­شود(2012Housman et al., ). بازجذب مواد غذایی برگ، گیاهان را قادر می­کند منابعی را که ممکن است بار دیگر غیر قابل دسترسی شوند را ذخیره کنند. تقاضا مواد غذایی و بازجذب مواد غذایی منجر به کاهش کیفیت لاشبرگ می­شود. دو عامل اصلی که می­تواند در کمیت این فرآیند استفاده شود.

 1. توانایی در بازجذب (غلظتی از مواد غذایی که در دوره پیری از برگ پیر کاهش می­یابدRP[2])
 2. راندمان در بازجذب (متناسب با خروج مواد غذایی از برگ­های پیر قبل از خزان می­باشد RE[3])

به طور کلی باز جذب رابطه منفی با مواد غذایی در دسترس دارد. در حالی که راندمان بازجذب رابطه مثبتی را نسبت به دسترس بودن مواد غذایی خاک نشان می­دهد (2012Huang et al., ). به عبارتی به منظور کاهش وابستگی به جذب مواد غذایی موجود، گیاهان می­توانند مواد غذایی را از برگ­های پیر قبل از ریزش بازجذب و در بافت­های دیگری برای استفاده مجدد ذخیره نماید. بازجذب مؤثر به عنوان درصدی از مواد غذایی کاهش یافته بین برگ­های جوان و پیر است که این مقدار مصرفی ظرفیت بازجذب گیاه می­باشد (2011Tao Lü et al.,).می­توان گفت روابط خاک و گیاه در غلظت مواد غذایی و ترکیبات بیوشیمی برگ و لاشبرگ که بر گیاه، کیفیت لاشبرگ، فرآیند تجزیه منعکس می­شود، از این جهت توسعه خصوصیات خاک به عملکرد گیاه از طریق مواد غذایی دردسترس بر می­گردد(Sariyildiz and2005; Anderson., 2000Aerts and Chapin., ). مکانیسم بازگشت عناصر غذایی و مقدار بازجذب مواد غذایی از برگ قبل از ریزش بسیار مهم است (2005Sariyildiz and Anderson., ).در سراسر طیف گسترده­ای از شکل­های زندگی گیاهان چند ساله و گیاهان به طور میانگین 50% از N وPدر برگ­های جوانرا قبل از خزان مورد استفاده مجدد قرار می­دهند هر چند این مقدار متغییر می­باشد (Aerts and  2000; Chpin.,2012Jiang et al.,)،و بر روی کیفیت لاشبرگ اثر می­گذارد درنتیجه نرخ تجزیه را کاهش می­دهد (2005Sariyildiz and Anderson., ).جایی که به طور طبیعی نرخ تجزیه لاشبرگ پایین باشددسترسی به مواد غذایی خاک محدود می­شود (2012Housman., ).

 2005Kobe et al., و 2008 Ratnam et al.,دریافتند که باز جذب مؤثر نیتروژن و فسفر با افزایش غلظت P و N برگ­های جوان کاهش می­یابد.2008Ratnam et al., افزایش باز جذب و سرعت بیشتر برای P و N از برگ که به عنوان کاهش منابع دسترس هستند نرخ جذب از خاک را کاهش می­دهد.Renteria andJaramilloدز سال (2011) الگوی کسب N و Pرا در جنگل­های تروپیکال در مکزیکو به این نتیجه رسیدند که در سال­های خشک کسب P مشکل­تر از N است.

مواد غذایی در دسترس مهم­ترین فاکتور در توزیع گونه­های گیاهی می­باشد، اگرچه عملکرد محصول یا گیاه به وسیله عناصر ماکرو N,P,K محدود می­شود (2003Lodhiyal and Lodhiyal, ).اکثر مطالعات بازجذب مواد غذایی در درختان روی N, P متمرکز شده به دلیل اینکه اغلب در اکوسیستم­های جنگلی محدود کننده رشد گیاه هستند و اندازه­گیری بازجذب در دیگر عناصر مشکل است و بازجذب در گیاهان به روش­های مختلف (واحد سطح برگ، وزن یا هر یک سوزن یا برگ) بین مقدار مواد غذایی در برگ سبز و برگ پیر اندازه­گیری می­شود برای عناصر P وNاین اندازه­گیری کافی است ولی برای K که به­طور قابل­توجهی آبشویی می­شود اندازه­گیری تاج بارش نیاز است، و به دلیل سخت بودن اندازه­گیری تاج بارش معمولا تخمین­زده می­شود یا به وسیله آبشویی نمونه­ها درشرایط آزمایشگاه شبیه سازی می­شود (b2004Hagen- Thorn et al., )، به عبارتی بازجذبN و P در اندام­های پیر یک مکانیسم مهم در حفظ مواد غذایی در گیاه است. با این حال بازجذب مواد غذایی می­تواند سازگاری گیاهان باقی­مانده از رقابت در محیط­های فقیر از مواد غذایی را نشان می­دهد. بررسی غلظت مواد غذایی برگ و باز جذب می­تواند اطلاعاتی را که نشان دهنده سازگاری گیاهان برای خاک­های فقیر از مواد غذایی در تمام اکوسیستم­ها فراهم آورد. P و N مهم­ترین مواد غذایی در فرآیند متابولیکی گیاه است. Nمهم­ترین ترکیب پروتیین است و P یک عنصر کلیدی در انتقال انرژی سلولی و عنصر تشکیل اسیدهای نوکلئیک است. N وP همچنین مواد اولیه که رشد گیاه را در محیط­های طبیعی محدود می­کنند (; 2012Jianget al., 2000Aerts and Chapin, ).

1-2-5-تنوع زیستی:

اصطلاح تنوع زیستی، با وجود بحث­های شدید به طور قابل­توجهی مبهم است و اندازه­گیری آن نیز به همان اندازه متغییر(2011B.Uddin et al.,) می­باشد. تنوع زیستی (Biodiversity) از دو واژه Bioological(زیستی) وDiversity (تنوع) گرفته شده است. کاربرد عمومی این واژه باعث شده که اغلب معنای تعداد گونه در یک مکان طبیعی را که مفهوم واژه غنا (Richness) است به جای تنوع­ریستی به کار ببرند، اما پژوهشگران متعقدند که تنوع زیستی یک مفهوم سلسله مراتبی است و باید در سطوح مختلف در نظر گر فته شود و عموما شامل سه سطح ژنتیکی، گونه­ای و بوم سازگان می­باشد. با اندازه­گیری تنوع می­توان توزیع گونه­ها را در محیط بررسی کرد و با تاکید بر پویایی بوم­سازگان، توصیه­های مدیریتی مناسب ارائه نمود (اجتهادی و همکاران،1388). با افزایش روز افزون جمعیت دنیا، پیشرفت علم، توسعه تکنولوژی و افزایش سطح اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی فشار تخریب انسان روی طبیعت بیشتر می­شود و سیمای طبیعت روز بروز، حالت طبیعی و اولیه خود را از دست می­دهد، با تخریب جنگل­ها و کاهش مساحت آنها شاهد انقراض گونه­های گیاهی و جانوری و در نتیجه کاهش تنوع زیستی در دنیا خواهیم بود. هریک از گونه­ها نقش اساسی و حیاتی در زنجیره­های غذایی اکوسیستم­ها دارند، از این رو با نابودی یگ گونه، تعادل حیاتی در طبیعت به هم می­خورد. در یک اکوسیستم هر چه تنوع گونه­ای بیشتر باشد زنجیره­های غذایی طولانی­تر و شبکه­های حیاتی پیچیده­تر گردیده و در نتیجه محیط پایدارتر و از شرایط خود تنظیمی بیشتری برخوردار می­گردد. بنابراین تنوع زیستی در هر منطقه را باید کلید پایداری و سلامت محیط­زیست طبیعی آن به حساب آورد (وطنی و همکاران، 1386). براساس گزارش کمیته بین­الملل حفاظت از طبیعت در حال حاضر از هر هشت گونه گیاهی، یکی در معرض انقراض قرار دارد (اجتهادی و همکاران، 1388).

تجزیه تحلیل پیشگامان در فضای تخریبتحت تأثیر دو عامل زیر است:

 الف)تخریب در اثر همانند سازی محیط با فضا ( به عنوان مثال: شیب و آب و هوا)، قابلیت سازگاری با تغییرات محیط

 ب) محدودیت پراکندگی به دلیل موانع و فیلترهای زیست محیطی، تبادل حیاتی در فضا (مثل انتقال و مهاجرت دانه) محدود می­کند (2011B.Uddin et al., ).

1-2-5-1-تنوع گونه­ای:

تنوع گونه­ای دارای دو مولفه به هم پیوسته، که مولفه اول مربوط به تعداد حاضر در واحد نمونه­برداری است که به آن غنای گونه­ای اطلاق می­شود و دومین مولفه، یکنواختی است که به توزیع افراد گونه­ها در محیط مربوط می­گردد (اجتهادی و همکاران، 1388).

1-2-5-2-تنوع گونه­ای غنا گونه­ای:

غنا گونه­ای مبین حضور انواع گونه­هاست و از شمارش تعداد گونه­های گیاهی در یک رولوه و یا یک منطقه به دست می­آید و یکی از معیار­های اساسی تنوع منطقه­ای بوده و زمینه­ساز بسیاری از مدل­های بوم­شناختی و راهبردی حفظ محیط است، در واقع حفظ بیشترین غنا گونه­ای یکی از اهداف اساسی حفظ محیط زیست است (اجتهادی و همکاران،1388).

1-2-5-3-تنوع زیستی زیر­آشکوب:

حفاظت از تنوع زیستی جنگل، یک نگرانی جهانی است زیرا، 80درصد تنوع زیستی محیط زیست زمین در این محل­هاست(2012Orellana and Raffaele.,).زیر­آشکوب یک جز جدای ناپذیر از اکوسیستم جنگل است، که به طور کلی بخش زیادی از تنوع زیستی جامعه فلورستیک را تشکیل می­دهد (2006Tchouto et al.,)،که زیستگاه و منابع غذایی را برای انواع حیوانات فراهم می­کند. پوشش گیاهی زیر­آشکوب بر پویایی جامعه و الگوی جایگزینی نیز اثر می­گذارد و به چرخه مواد غذایی کمک می­کند (Tao Lü, 2011). با توجه به تاکید بر حفظ تنوع زیستی در زیستگاه­ها و اکوسیستم­های در معرض خطر شناسایی اثرات جنگل­کاری بر روی تنوع زیستی و عملکرد اکوسیستم­ها مهم می­باشد (2008Elmarsdottir et al., ).با بررسی تأثیر جنگل­کاری­ها بر تنوع زیستی گیاهان کف­پوشش بومی و غیر­بومی می­توان وضعیت ذخایر ژنتیکی، روند توالی و گونه­های در حال تهدید و انقراض را مورد ارزیابی قرار داد(2004Cusack & Montagnini,).با توجه به اینکه عوامل متفاوتی مانند ساختار و ترکیب آشکوب بالا(2011Tao Lü,)، انتقال نور و ویژگی بستر (لاشبرگ) آشکوب بالا جنگل، مقدار ساقاب و خصوصیات شیمیایی آن (Barbier et al, 2008)،خصوصیات تاج پوشش، اقلیم، میکرو­سایت خاک(2001Antos, ) و مواد غذایی خاک و رطوبت دردسترس، تاریخ جانشینی، استراتژی مدیریتی جنگل و پراکندگی (تکه تکه شدن) (2011Tao Lü,) همه باهم باعث تفاوت در تنوع زیستی و ترکیب گونه­های زیر­آشکوب می­شوند در نتیجه ترکیب زیر­آشکوب معمولا در جنگل­های مختلف متفاوت است(2011Tao Lü, ).جنگل­کاری از طریق تغییر در سایه، میکروکلیما، تولید، چرخه مواد غذایی و تعادل آب و همه عواملی که بر تنوع زیستی اثر می­گذارد سبب تغییر در ساختار و عملکرد اکوسیستم­ها می­شود (2008Elmarsdottir et al.,). باتوجه به عوامل ذکر شده مؤثر در تغییر پوشش گیاهی می­توان نشان داد که گونه­های سوزنی­برگ و پهن­برگ در منطقه مجاور هم اغلب ترکیب خیلی متفاوتی از گونه­های زیر­آشکوب را دارند، در حالی که جنگل­های که در مجاورت هم نیستند اما تاج پوشش و اقلیم مشابه دارند ممکن ترکیب گونه­های زیر­آشکوب نسبتا مشابهی را داشته باشند(2001Antos,).با توجه به موقعیت درختان غالب در جنگل­ها و تأثیر آنها در شیب(درجه­های) مختلف زیست محیطی، می­توان انتظار داشت هویت و ترکیب گونه­های درختی در تنوع زیستی گیاهان و پوشش و ترکیب زیر­آشکوب اثر بگذارد (2008Barbier et al., )،به عنوان مثال در جنگل­کاری گونه­های که تحمل سایه را دارند جایگزین جامعه­های اصلی می­شوند. دلایل علمی وجود دارد که جنگل­کاری در تبدیل مناطقی با درختان کم اثر منفی در موجودات زنده سازگار با فضای باززیستگاه دارد (2008Elmarsdottir et al., )، از طرفی جنگل­کاری پراکنده اثر ترکیب گونه­ها آشکوب بالا بر تغییر و غنا گونه کاهش می­یابد و حساسیت گونه­های علفی به پراکندگی جنگل و تهاجم بیولوژیکی بیشتر از گونه­های چوبی است (2011Tao Lü, ). در تعدادی از فرضیات گونه پهن­برگ یا مخلوط را مؤثر­تر بر تنوع زیستی دانسته­اند، اگر چه همیشه این فرضیه درست نیست، علاوه بر این مکانیسم­های مؤثر در اثر گونه­های درختی در پوشش گیاهی به طور کامل درک نشده است، نیاز به درک چگونگی اثر گونه درختی بر تنوع­پوشش گیاهیمی­باشد (2008Barbier et al,). به طور کلی عملکرد مدیریتی و ویژگی مختلف منطقه تعمیم دادن نتایج را مشکل می­کند. تحقیقات آینده احتیاج به درک درستی از ارتباط بین اشکوب بالا و تنوع زیر­اشکوب و ایجاد قوانین عمومی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

 

 

منابع

اجتهادی، ح. سپهری، ع و عکافی، ح.، 1388. روش­های اندازه­گیری تنوع زیستی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. شماره 53.228ص.

احمدی، ت. زرین کفش، م. سردابی، ح. 1379. بررسی ارتباط خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و تغذیه عناصر معدنی آن توسط درخت سرخدار  در جنگل  تحقیقاتی واز ( غرب مازندران).

آزاد فر، د. 1383. مقایسه عکس­العمل­های فیزیولوژیک و نیاز­های تغذیه­ای گونه راش شرقی به تغییرات نوری، فصلی و ارتفاعی در مراحل مختلف رشد و نمو. رساله دکتری رشته جنگل­داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، 199ص.

آزادی نجات، س. 1387. کاربرد تصمیم­گیری چند معیاره در ارزیابی جنگل­کاری­های انجام شده در پارک جنگلی چیتگر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی، 145 ص.

آزادی نجات، س.، جلالی، س و قدسی پور، س. 1388. کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی جنگل­کاری­های شهری به منظور انتخاب گونه درختی مناسب در مناطق خشک و نیمه­خشک. انجمن جنگل­بانی ایران، سومین همایش ملی جنگل، 24-22.

اسپهبدی،ك.،محمدنژادكیاسری،ش.،بریمانیورندی،ح.وقبادیان،ح،.1382. بررسیمناسب­ترینتراكموتركیب افراووندرجنگلكاری.تحقیقاتجنگلوصنوبرایران، 11(1):35-19.

اسداللهی،ف.1372.اصولانتخابگونه. مجلهجنگلومرتع،شمارههجدهم،صفحه17-14.

اسدالهی، ف. 1370. جنگل­کاری و نهالستان جنگلی، سازمان جنگل­ها و مراتع کشور، جنگل­کاری و پارک­ها، 55 صفحه.

اسدیان، م، حجتی، س. م. پورمجیدیان، م. ر. اصغر، ف. 1390. بررسی تنوع زيستی در دو توده دست كاشت كاج سياه و زبان گنجشك (مطالعه موردی: سري الندان طرح جنگلداری چوب و كاغذ مازندران، شهرستان ساری)، همايش منطقه اي جنگلها و محيط زيست ضامن توسعهپايدار، 16.

اسماعیل زاده، ا. و حسینی، س. م. 1386. رابطه بین گروه­هایاکولوژیک گیاهی با شاخص­های تنوع زیستی گیاهی در ذخیره­گاه سرخدار افرا تخته. محیط شناسی. 43: 30-21.

اشرفی، م. ح. صانعی شریعت پناهی، م. عادلی، ا. 1386. بررسی پوشش علفی جنگل در جنگل­کاری­های سوزنی­برگ و پهن­برگ در منطقه جواهرده. مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی. سال سیزدهم، شماره 2. 365-355.

اشرفی، م. ح.، صانعی شریعت پناهی، م.، عادلی، ا.، 1386. بررسی پوشش علفی جنگل در جنگل­کاری­های سوزنی­برگ و پهن­برگ در منطقه جواهرده. مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی، 2(13): 365-355.

امانی، ع. 1375. روش­های تجزیه گیاه. وزارت کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورز موسسه تحقیقات آب و خاک. جلد اول، نشریه شماره 982. 125ص.

امین­پور، م. اعتماد، و. نمیرانیان، م. معروفی، ح.، 1386. بررسی جنگل­کاری­های پارک جنگلی حسن­آباد سنندج. پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی. 197:75-193.

امینی نسب، س. 1382. مدیریت بهینه خاک: راهی در کاهش گرم شدن جهانی هوا. سومین کنفرانس منطقه­ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم. 431-458.

بردبار، س. ک. جهرمی، س. م. 1385. بررسی پتانسیل ذخیره کربن در جنگل­کاری­های اکالیپتوس و آکاسیا در مناطق غربی استان فارس،  پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات. 153ص.

پناهی، م. سعید، ا. کوپاهی، م. مخدوم، م. زاهدی، ق. 1386. برآورد ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت خاک جنگل­های خزری: مطالعات موردی طرح­های جنگلداری خیرود کنار چوب و کاغذ مازندران و شفارود.پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی.شماره 76: 1-9ص.

پوربابایی ح.،1377: بررسی تنوع گیاهان چوبی در استان گیلان، پایان نامه دکتری جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس. 255صفحه.

پوربابایی، ح. شادرام. س. خراسانی، م. 1383. مقایسه تنوعزیستی گیاهی جنگل­کاری توسکای ییلاقی با جنگل­کاری ون-پلت در منطقه تنیان صومعه سرای گیلان. مجله زیست شناسی ایران، 17(4): 357-368.

پورهاشمی،مهدی.،1376. بررسیكمیوكیفیپارك جنگلیچیتگر.پایان نامهكارشناسیارشد،دانشكده منابعطبیعیدانشگاهتهران،104صفحه

تیری مشهدسر، ا. حسین­پور، ع. کیادلیری، ه. قاضی، ص. تقی­پور گل سفیدی، ع. علیپور، ب. 1390. مقایسهپایداريتوده­هايدست­کاشت گونهزربینمطابقمعیاربورشلو هاس درشهرستانبابل. فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی، سال ششم، شماره دوم. 40-27ص.

ثابتی، ح. 1381. جنگل­ها، درختان و درختچه­های ایران، انتشارات دانشگاه یزد، 806 ص.

ثاقب طالبی، خ.، 1391. چالشهايجنگلشناسيمنطقهرويشيزاگرس. انجمنجنگلبانيايران،همايشمليجنگلهايزاگرس،چالش­ها،تهديدهاوفرصت­ها، مجموعه مقالات سخنرانی کلیدی.

جزیره­ای، م.، 1381. جنگل­کاری در خشکبوم. موسسه و انتشارات دانشگاه تهران. 458ص.

حسینی، س. م. و پوربابایی، ح. 1388. بررسی تنوع زیستی گونه­های گیاهی در جنگلهای طبیعی و دست کاشت منطقه سراوان رشت. دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست.12ص.

حقیقی، م. 1382. روش­های تجزیه خاک نمونه­برداری و تجزیه­های مهم فیزیکی و شیمیایی. انتشارات ندای ضحی، 236 ص.

حمزهپور،م.و نگهدار­صابر، م. ر.،1380.نتايج آزمايشگونههايمختلفپهنبرگوسوزنيبرگدراستان فارس (كامفيروز)،فصلنامهتحقيقاتجنگلوصنوبرايران، 6 (259): 157-125.

خان حسنی، م.، شریفی، م. و توکلی، ا.، 1388. تغییراتتركیبگونهایپوششعلفیدرجنگلهایدستكاشتكاجتهرانباسنینمتفاوتدركرمانشاه. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 17(2): 199-188.

خانمیرزائی، ع. و ثامنی، ع.1384. تاثيربرخيازگونههايدرختاكاليپتوسبرفرمهايمختلففسفرآليومعدنيخاكهايدشت گربايگانشهرستانفسا. نهمین کنگره علوم خاک ایران.3ص.

خورنکه، س.، سردابی، ح.، موسی­زاده، ع.، بریمانی، ح. و دهبندی، ع.، 1385. آزمایش مرحله دوم سازگاری سه گونه کاج در شبه جزیره میانکاله مازندران. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صصنوبر ایران، 14(1): 59-66.

دستمالچي،م.، 1374.كاجبروسيا (ترجمه)،انتشارات مؤسسهتحقيقاتجنگلهاومراتعكشور،شماره130، 139صفحه.

دستمالچي،م.، قيسي، س.وثاقبطالبي، خ.،1377.بررسيآزمايش­هايسازگاريگونه­هايغيربوميو پيشاهنگدرختيدراستانآذربايجانغربي. فصلنامه تحقيقاتجنگلوصنوبرايران،203: 68-1.

رادمنش، ه. و جلیلوند، ح. 1387. خصوصیات کمی و کیفی رویشی جنگلکاری­های افرا پلت، بلند مازو و کاج بروسیا در جنگل آموزشی – پژوهشی دانشکده منابع طبیعی ساری (دارابکلا). همایش بین المللی تغییر و اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم­های خزری. 8ص.

رادمنش،ه.1386.اثر گونه­های درختی جنگل طبیعی،سوزنی برگ و پهن برگ  جنگل­کاری شده روی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی جنگل داراابکلاء). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه ساری.81ص.

رادیی،م. 1377. تأثیر جنگل کاری نوئل برروی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  جنگلداری دانشگاه گرگان.120ص.

رستم­آبادی، ع. طبری، م. صالحی، ع. صیاد، ا. صالحی، آ. 1389. مقایسه تغذیه، بازگشت و باز جذب عناصر غذایی در رویشگاه­های توسکای ییلاقی و دارتالاب در منطقه تشبندان آمل-مازندران. مجله پژوهش­های علوم و فناوری چوب و جنگل. 1(17). 14ص.

رضائی پور، م. اکبرنیا، م. صالحی، ع. سهرابی، ه. جعفری، ق. 1390.  بررسی اکولوژیکیدرخت ارغوان در غرب ایران. مجله زیست شناسی ایران، جلد24، شماره 3. 420-412.

رضایی، ع. ا. و موسوی،ع، ر. 1381. بررسی مقدماتی استقرار درختان مقاوم به خشکی در منطقه پیسوما.مجله منابع طبعی ایران، 55(4): 521-530.

رضایی، ع.، 1379. بررسی رشد ومحصول picea abies در منطقه لاجیم. پژوهش و سازندگی، شماره 48. 59-56.

رضوی، س. ع. 1389. مقایسهخصوصیاتخاكوتنوعزیستیجنگلکاريهایدارتالابوتوسکاییلاقی (مطالعهموردي: کلوده- استانمازندران). مجلهپژوهشهايعلوموفناوريچوبوجنگل. 17(2).56-41ص.

روحانی، غ. 1388. درختان زینتی در فضای سبز، چاپ دوم.200ص.

روحی مقدم، ع. حسینی، س. م. ابراهیمی، ع. رحمانی، ا. طبری، م. مهدوی، ر. 1390. بررسی برخی از ویژگی­های خاک در جنگل­کاری­های خالص و آمیخته بلندمازو. مجله پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 1 (25): 48-39.

روستا، ط. حجتی، س. 1389. مدیریت خاک­های جنگلی در ارتباط با ترسیب کربن. انجمن مهندسی محیط زیست ایران. 11ص.

زارع، ح. 1380. معرفی گونه­های سوزنی­برگ بومی و غیر بومی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. 350ص.

زبیری، محمود.، 1384. آماربرداری در جنگل. انتشارات دانشگاه تهران، تهران. 238صفحه.

زرین کفش، م. 1380. خاک شناسی جنگل. موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع، شماره 292: 361 ص.

زینی­وندزاده، م. 1390. اثر جنگل كاري با گونه­هاي سوزني برگ و پهن برگ بر تنوع گونه هاي گياهي و برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (مطالعه موردي: جنگل كاري دوشان سنندج). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه کردستان.

سالاردینی،ع.، 1387: حاصلخیزی خاک، اتشارات دانشگاه تهران:434 ص.

سردابی، ح. رحمانی، ا. ح، ب. عصاره، م. و قرآنی، م. 1389. اثرگونه­هایاکالیپتوسبرخصوصیاتخاکدراستانگیلان.فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل وصنوبر ایران 18(1):131-116.

شاه­نظری، آ.، 1389. بررسی موفقعیت جنگل­کاری با گونه­های توت سفید ( Morus alba L) و کاج تهران (Pinus eldarica Medw) در اصفهان و تأثیر برخی از مشخصه­های خاک بر رویش این گونه­ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه منابعطبیعیساری.

شعبانیان، ن. حیدری، م. زینی­وند، م. 1389. اثر جنگل­کاری با گونه­های سوزنی­برگ و پهن­برگ بر تنوع گونه­های گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک( مطالعه موردی: جنگل­کاری دوشان سنندج)، 3 (18): 446-437.

صادق­زاده حلاج، م. ح. و رستاقی، ع.، 1390. بررسی عملکرد رویش کاج بروسیا ( مطالعه موردی: طرح جنگلکاری عرب داغ، استان گلستان). مجله جنگل ایران، جنگلبانی ایران، 3(3): 212- 201.

صیاد، ا. حسینی، س. م. 1384. مقایسه و بازگشت عناصر غذایی در جنگل­کاری­های خالص و آمیخته صنوبر دلتوییدس و توسکا ییلاقی. محیط شناسی، 102:38-93.

صیاد، ا. حسینی، س. م. اکبری­نیا، م. غلامی، ش. 1386. مقایسه خواص خاک جنگلکاری­های اورامریکن Populuseurmaericana (Dode) Guinierخالص و آمیخته با توسکای ییلاقی Alnus subcordata C.A.Mey. مجله محیط شناسی.41،76-69.

صیاد، ا. حسینی، م. مختاری، ج. و مهدوی، ر. 1383. مقایسه رویش و ویژگی­های کیفی جنگل­کاری­های خالص و آمیخته صنوبر دلتوییدس(کلن 51/77) و توسکا ییلاقی. مجله پژوهشی سازندگی. 71:10-2.

عاقلی کهنه­شهری، ل. 1382. محاسبهGNP سبز و درجه پایداری درآمد ملی ایران. رساله دوره دکتری علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 225 ص.

عبادی نهاری،ع. علیخانی، ح. ع. 1390.  سقفی مرادخانلو، د. بررسی توان انحلال فسفات های نامحلول معدنی و آلی توسط باکتری های سودوموناس فلورسنس. اولین همایش ملی مباحث نوین کشاورزی. 5ص.

عبدالله پور، م.، 1376. جنگل­ها و نگرش­های تازه و ضرورت توجه به آنها. جنگل و مرتع، 45:34-38.

عبدی، ن. مداح عارفی، ح. و زاهدی امیری، ق. 1387. برآوردظرفيتترسيبكربندرگونزارهاياستانمركزي (مطالعهمورديمنطقهمالميرشهرستانشازند). فصلنامةعلمي-پژوهشيتحقيقاتمرتعوبيابانايران. جلد15،شماره2،صفحه269-282.

عبدی، نوراله. 1384. برآورد ظرفیت ترسیب کربن توسط جنس گون در استان ­های مرکزی و اصفهان، رساله دکتری علوم مرتع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 194 ص.

علی احیائی، م. بهبهانی­زاده، ع. ا. 1372. شرح روشهای تجزیه شیمیایی خاک. وزارت کشاورزی سازمان تحقیقات. جلد اول. نشریه شماره 893. 128ص.

علی عرب،ع. حسینی،س.م. و جلالی،س.غ.1384.اثر گونه­های افرا پلت،اقاقیا،صنوبر آمریکا و زربین برخی خصوصیات فیزیک وشیمیایی خاک در جنگل کاری شرق هراز. مجله علوم خاک و آب. 105:1-96.

فاطمی، ا. ملکوتی، م. ج. بازرگان، ک. راهنمائی، ر. افتخاری، ک. 1390. بررسی همبستگی کانی­های غالب و پارامترهای منحنی کمیت-شدت با میزان پتاسیم قابل جذب در خاک­های آهکی. مجله پژوهش حفاظت آب و خاک. 2(18). 43-23.

فتاحی، م. 1373. بررسی جنگل­های بلوط زاگرس و مهمترین عوامل تخریب آن،موسسه تحقیقات و مراتع کشور، 135 ص.

فرخ نیا همدانی، ع. ا.، اسدیان، ق. و زارعی لطفیان، م.، 1385.مطالعهسازگاريچندگونهسوزنيبرگدراستانهمدان. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل وصنوبر، 14(2): 168-178.

فروزش سوتگوابری، ر. احمدی، م. ت. اعتماد، و. و سعیدی، ح. ر. 1388. بررسی کمی و کیفی توده دست کاشت توسکای ییلاقی 19 ساله در منطقه سیاهکل. مجله جنگل ایران. انجکن جنگلبانی ایران. 1(2): 150-137.

قدسی پور، ح. 1385. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP. تهران: دانشگاه صنعتی امیر کبیر. 220ص.

کاظمی، س.م.، جلیلوند، ح.، آقایی، م.، خاکدامن، ح. 1385. بررسی گونه­های چویده دست کاشت در کوهپایه حضرت خضر (قم). پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 4(3): 42-61.

کرمی، م. بندک، ع. فرج الهی، ا. 1389. بررسی و برآورد میزان ترسیب کربن و کاهش گازهای گلخانه­ای در گیاه درمنه و خاک رویشگاه آن. همایش ملی منابع طبیعی، آسیب­ها، چالش­ها، پژوهش­های کاربردی و راهکارهای علمی، دانشگاه ایلام.

کنشلو،هاشم؛1380.جنگلکاريدرمناطقخشک. جلداول،انتشاراتموسسهتحقیقاتجنگلهاومراتع،چاپ اول،516ص.

کوچ، ی.  نجفی، ا.1389. بررسی چگونگی بکارگیری AHP در ارزیابی توان اکولوژیکی توده­های جنگلی موجود در منطقه دارابکلا. نشریه جنگل و فرآورده­های چوب، دانشکده منابع طبیعی، شماره 2: 161-175.

کوچ، ی. 1386. تعیین و تفکیک واحدهای اکولوژیک گیاهی و ارتباط آنها با برخی ویژگی­های خاک در جنگل ­های پایین بند خانیکان چالوس. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

کوچ، ی. حسینی، س. م. جلیلوند، ح. فلاح، ا. 1389. تنوع زیستی واحدهای زیست محیطی در ارتباط با برخی خصوصیات خاک در اکوسیستم جنگلی ممرز.  مجله علوم محیطی، سال هشتم، شماره اول. 150-135.

کوچکی، ع. زند، ا. بنایان اول، م. رضوانی مقدم، پ. مهدوی دامغانی، ع. جامی الاحمی، م. و وصال، ر (ترجمه). 1384. اکوفیزیولوژی گیاهی. جلد2. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 951ص.

گرجی بحری، ی. شهسواری، ا. کیادلیری، ش. فرجی، ر. و عباسی، ا. 1377. پژوهشی در رویش و تولید چوب توسسکا ییلاقی در منطقه جلگه­ای مازندران. مجله جنگل و مرتع. جلد4: 23-1.

گلی گنجی،م. 1390. بررسی برخی مشخصات رویشی و رویشگاهی توده­های جنگل­کاری شده خالص و آمیخته توسکای ییلاقی و افرا پلت در سری 3 گرو- بابلرو. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 126ص.

گلی گنجی،م. 1390. بررسی برخی مشخصات رویشی و رویشگاهی توده­های جنگل­کاری شده خالص و آمیخته توسکای ییلاقی و افرا پلت در سری 3 گرو- بابلرو. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. 126ص.

گودرزی، م، 1388. خواص خاک و تنوع زیستی گونه­های چوبی زیر­اشکوب در جنگل­کاری خالص و آمیخته پهن­برگ پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی.

مجد طاهری ح.، جلیلی ع.، 1375. بررسی مقایسه­ای اثرات جنگل­کاری با کاج الداریکا و اقاقیا روی برخی از خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک و پوشش گیاهی زیر اشکوب، پژوهش و سازندگی، 32: 6-15.

محمدنژاد کیاسری، ش. اکبرزاده، م. و جعفری، ب. 1386. بررسی تنوع زیستی پوشش گیاهی در جنگل­کاری­های  دست کاشت سوزنی برگ. علوم فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 42: 625-611.

محمودی طالقانی،ع. زاهدی امیری، ق. عادلی، ا و ثافب طالبی،خ. 1386. برآورد میزان ترسیب کربن خاک در جنگل­های تحت مدیریت( مطالعه موردی جنگل گلبند در شمال کشور). فصلنامه جنگل و صنوبر ایران، 15(3): 252-241.

مسیب­نژاد،ا.،رستمیشاهراجی،ت.، كهنه، ا. وپوربابایی،ح.،1386. ارزیابیوضعیت موجود جنگلكاریهایپهن­برگبومیدرشرقگیلان،مجله تحقیات جنگل وصنوبر ایران، 15(4): 311-319.

مشکی، ع. 1384. بررسی تأثیر گونه­های درختی جنگل­کاری شده در پارک جنگلی سوکان بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه منابعطبیعیساری.

مصباح، س. طیبی خرمی، م. انصاری، م. دیانت طلب، ق و سامانیان، ر. 1387. برآورد ترسیب کربن خاک و گونه­های گیاهی غالب در پارک ملی بمو. اداره کل حفاظت محیط زیست فارس. 47ص.

مصدق، ا. 1387. جغرافیای جنگل­های جهان، انتشارات دانشگاه تهران، 454ص.

معماریان، ف. طبری، م. حسینی، س. م. بانج شفیعی، ع. 1386. مقايسةتنوعزيستیتودهآميختهسوزنی­برگباتودهآميختهپهن­برگدرمنطقهكلاردشت. محيطشناسيسالسيوسوم،شماره42تابستان. 108-103 ص.

مهاجر، م. 1384. جنگل شناسی و پرورش جنگل. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 9: 387-270.

مهدوی­راد، ح. 1387. بررسی وضعیت کمی و کیفی و تنوع زیستی توده­های دست­کاشت زبان گنجشک، افرا پلت، شیردار و توسکا ییلاقی در حوضه آبخیز تالار، پایان­نامه کار­شناسی ارشد تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، 102ص.

میرزایی گودرزی، م. 1376. طرح جامعه پارک جنگلی مخمل کوه خرم آباد.140ص.

میرزایی، ج. اکبرنیا، م. حسینی، س. م. کهزادی، م. 1387. مقایسه عکس العمل تنوع زیستی گونه­های  علفی  و چوبی به عوامل محیطی در جهت­های مختلف جغرافیایی جنگل­های زاگزس.علوم محیطی 5(3): 85-94.

نوبخت، ع. 1389. ارزیابی توده­های ذست­کاشت سوزنی­برگ و پهن­برگ (مطالعه موردی: سری یک طرح جنگلداری دهمیان، جنگلهای فریم)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه منابع طبیعی ساری.

نوبخت، ع. پور مجیدیان، م. ر. حجتی، س. م. فلاح، ا.  1390. مقايسهمقدارترسيبكربنخاكدرجنگلكاريهایخالصسوزنی­برگوپهن­برگ (مطالعةموردی: طرحجنگلداریدهميان،مازندران). مجلةجنگلايران،انجمنجنگلبانيايران،سالسوم،شمارة1:صفحة13-23.

هاشمی، س. ف. حجتی، س. م. حسینی نصر، س. م. جلیلوند، ح. 1391. مقایسه عناصر غذایی و بازجذب آنها در گونه­های جنگلکاری شده آزاد، افرا پلت و کاج­بروسیا (مطالعه موردی: جنگلدارابکلا-مازندران). مجله جنگل ایران.4(2): 185-175.

هاشمی، س.ف. 1390. مقایسه تغذیه درختان، چرخه عناصر غذایی و خصوصیات خاک در گونه­های دست کاشت جنگل داربکلا- ساری. پایان نامه کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی ساری. 93ص.

همتي،ا.، 1376.نتايجآزمايش­هايسازگاريگونه­هاي درختيودرختچه­هايدرشرايطديماستانلرستان، انتشاراتمؤسسهتحقيقاتجنگل­هاومراتعكشور،تهران، 88 صفحه.

واردی کولائی، س، م. 1390. مقایسه زادآوری، تنوع پوشش گیاهی کف و برخی عوامل خاکی در منطق جنگل­کاری شده و لغزشی توده­های توسکا با جنگل مجاور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.113ص.

ورامش، س. حسینی، س. م وعبدی، ن. آ1390. تأثيرجنگلكاریباگونه­هایپهنبرگبرترسيبكربندرخاكپاركجنگلیچيتگر. مجله پژوهشی خاک (علوم خاک و آب). 25(3): 196-188.

ورامش، س. حسینی، س. م وعبدی، ن. ب1390. برآوردنيرويجنگلشهریدرترسيبكربناتمسفری. محیط شناسی، سال سی و هفتم، شماره 57. 120-113.

ورامش،س.حسینی،س.عبدی،ن واکبرینیا،م. 1389. اثرهایجنگلكاریدرافزايشترسيبكربنوبهبودبرخيويژگیهایخاك. مجله جنگلايران،انجمنجنگلبانیايران،سالدوم،شماره1،صفحه35-25.

وطنی، ل. اکبرنیا، م. جلالی، غ. اسپهبدی، ک.  1386. بررسی تنوع زادآوری طبیعی گونه­های چوبی در جنگل­کاری 15 ساله توسکا در مناطق پایین­بند جنگل­های چوبی و کاغذ مازندران. پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره 77. 121-115.

یکتاش ل،. 1382: تأثیر جنگل­کاری بر روی تنوع پوشش گیاهی مناطق جنگلی شرق گیلان (حوزه 25). پایان نامه کار شناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

A.E. Richards, R.C. Dalal, S. Schmidt. 2007.Soil carbon turnover in native subtropical tree plantations.Soil Biology & Biochemistry, 39: 2078-2090.

Abiyu A., Lemenih M.,Gratzer G., Aerts R., Teketay D.,and Glatzal G., 2011. Status of Native Woody Species Diversity and Soil Characteristics in an Exclosure and in Plantations of Eucalyptus globulus and Cupressus lusitanica in Northern Ethiopia. Mountain Research and Development, 31(2):144-152.

Adger, W. N., Brown, K., Shiel, R. S. andWhitby, M. C., 1992: Carbon dynamicsof land use in Great Britain. Journal of Environmental Management 36, 117–133.

Aerts R. and van der Peijl,M.J. A., 1993. simple model to explain the dominance of low-productive perennials in nutrient-poor habitats. Oikos,  66 , 144–147 pp.

Aerts, R. 1990.Nutrient use efficiency in evergreen and deciduous species from heathlands.Oecol.,  84 , 391–397pp.

Aerts, R., Chapin III, F.S., 2000. The mineral nutrition of wild plantsrevisited: a re-evaluation of processes and patterns. Adv. Ecol. Res. 30, 1–67.

Andrew Scott, D. Messina, M. G. 2010. Soil Properties in 35 y old Pine and Hardwood Plantations after Conversion from Mixed Pine-hardwood Forest. The American Midland Naturalist 163(1):197-211.

Antos, J.A. 2001. Understory Plants in temperate Forests. Forests & Forest Plants – Vol. 1-6 p.

Asri J (1994). PHytosociology. Forests and Rangelands Institute, Tehran: pp. 1-134.

Augusto L.,Ranger J.,Binkley D.,Rothe A.,2002.Impact of several common tree species of temperate forest on soil fertility,Annals of Foreast Science,59:233-254.

Augusto L.,Ranger J.,Binkley D.,Rothe A.,2002.Impact of several common tree species of temperate forest on soil fertility,Annals of Foreast Science,59:233-254.

 1. Uddin , M., J. Steinbauer, M and Beierkuhnlein, C., 2011. Diversity, Stand Characteristics and Spatial Aggregation of Tree Species in a Bangladesh Forest Ecosystem. Diversity, 3, 453-465.

Baldock, J. A., & Oades, N., 1992. Aspects of the Chemical Structure of soil Organic Materials as Revealed by Soil- state. Biogeochemistry. 16: 1-42pp.

Banfield, G.E., Bhatti, J.S., Jiang. H., Apps, M. J., Karjalainen, T., 2002. Variability in regional scale estimate of carbon stocks in boreal forest ecosystems: results from west-central Alberta. Forest Ecol. Manag. 169,15-27.

Barbier, S., Gosselin, F& Balandier, P. 2008. Influence of tree species on understory vegetation diversity and mechanisms involved—A critical review for temperate and boreal forests. Forest Ecology and Management. 254: 1–15.

Berendse, F. 1994. Competition between plant populations at low and high nutrient supply. Oikos,  71., 253–260 pp.

Bing, K. Shi-rong, L. Dao-xiong, C. Li-hua, L. Ri-ming, H. Yan-xia, G. & Wei-zhil, D. 2010. Soil pHysical and chemical characteristics under different vegetation restoration patterns in China south subtropical area. Chinese Journal of Applied Ecology. 2479-86p.

Binkley, D., 1995. The influence of tree species on forest soils: processes and patterns. In:  Mead, D. J., Conrnforth, I. S. (Eds.), Proceedings of the trees  and Soil Workshop 1994. Lincoln University Press, Canterbury. NZ, PP. 1-33.

Binkley,D.,Giardian,ch.,Bashkin,M.A. 2000.Soil pHospHorus pools and supply under the influence of Ecalyptus saligna and nitrogen-fixing Albizia falcataria. Forest Ecology and management. 128:241-247.

Binkley. D., Valentine, D., 1991. Fifty-year biogeochemical effects of green ash, White pine, and Norway spruse in a replicated experiment. For. Ecol. Manager. 40, 13-25.

Borchers, J. G., Perry, D. A., 1992. The influence of soil texture and aggregation on carbon and nitrogen dynamics in southwest Oregon forests and clear cust. Can. J. Forest Res. J. Can. Rech. Forest 22,298-305.

Bowen, G.D., and E.K.S., Nambiar. 1984. Nutrition of plantation forests. AcademicPress, New York, p. 516.

Brakenhielm, S. 2000. Plant succession on afforested farmland. IAVS; Opulus Press Uppsala. Printed in the UK Proccedings IAVS Symposium,pp. 63-66.

Busse, M.D., F.G. Sanchez, A.W. Ratcliff, J.R.Butnor, E.A. Carter, R.F. Powers, 2009. Soil carbonsequestration and changes in fungal and bacterialbiomass following incorporation of forest residuesq.

 1. Neff, J., R. Townsend, A., Gleixner, G., J. Lehman, S., Turnbull, J., Bowman, W. D. 2002. Variable effects of nitrogen additions on the stability and turnover of soil carbon Nature, 419: 915-917.

Campello, A.A. Franco.2008. Changes in soil C and N stocks and nutrient dynamics 13 years after recovery of degraded land using leguminous nitrogen-fixing trees. Forest Ecology and Management, 255: 1516-1524.

Cannell. R., 2003: carbon sequestration and biomass energy offset: theoretical, potential and achievable capacities globally, in Europe and UK. Biomass and Bioenergy. 24: 97-116.

Cheifets, A. Double, C. Barnard.& Imwold, D.1999. Botanica´s  Pocket trees & shrubs.Gordon cheers. Margaret Olds.  1008PP.

Chen, F.S., Zeng, D.H., Fahey, T.J., Liao, P.F., 2010. Organic carbon in soil pHysical fractions under different-aged plantations of Mongolian pine in semi-arid regionof Northeast China. Appl. Soil Ecol. 44, 42–48.

Chen. X, Li. B. L.  2003. Change in soil carbon and nutrient storage after human disturbance of a primary Korean pine forest in Northeast China. Forest Ecology and Management, 186: 197-206.

Chengzhang , L. Yiqi , L. Changming , F. Jiakuan , C. Bo, L. 2012.  The effects of plantation practice on soil properties based on the comparison between natural and planted forests: a meta-analysis. Global Ecology & BiogeograpHy; 21 ( 3), 318-327 p, 10p.

Chirino, I. Condron, L. McLenaghen, R. Davis, M. 2010.Effects of plantation forest species on soil properties. Brisbane, Australia. 1-6 P.

Cromack, K.., E. Miller, R., T. Helgerson, O.,  B. Smith, R., W. Anderson, H. 1999.Soil Carbon and Nutrients in a Coastal Oregon Douglas-Fir Plantation with Red Alder. Soil ScienceSociety of America Journal, 63: 232-239.

Cuesta, B. Rey Benayasa, J.M. Gallardo, A. Villar-Salvador, P & González-Espinosa, M. 2012.Soil chemical properties in abandoned Mediterranean cropland after succession and oak reforestation. Acta Oecologica 38.58-65.

Cusack, D., Montagnini, F., 2004. The role of native species plantations  in recoveryof  understory  woody diversity in degraded pasturelands of Costa Rica. Forest Ecology  and Management , 188:1-15.

 1. Nsabimana, L. Klemedtson, B.A. Kaplin, G. Wallin. 2008. Soil carbon and nutrient accumulation under forest plantations in southern Rwanda. African Journal of Environmental Science and Technology, , 2, 6, 142-149.

Danial T.W.,Helms J.A.,Baker F.B.,1979. Principles of silviculture,Mc Grew-Hill,500pp.

Debell, D.S., Keyes, C.R. & Gartner, B.L., 2001. Wood density of Eucalyptus saligna grown in Hawaiian plantations: effects of silvicultural practices and relation to growth rate, Australian Forest, 64: 106-110.

Demessie, A. Singh, B. R. Lal, R. Børresen, T. 2012. Effects of eucalyptus and coniferous plantations on soil properties in Gambo District, southern Ethiopia. Soil and plant science, 455-466.

Dijkstra, F. A., 2001. Effects of trees species on soil properties in a forest of the  northeastern United states, Wageningen university. 120p.

Dodson, E. K. Peterson, D. W. 2010. Dry coniferous forest restoration and understory plant diversity: The importance of community heterogeneity and the scale of observant. Forest Ecology and Management 260, 1702–1707.

Drenovsky, R.E., Richards, J.H., 2006. Low leaf N and P resorption contributes to nutrient limitation in two desert shrubs. Plant Ecology 183, 305e314.

Elmarsdottir, A. Fjellberg, A. Halldorsson, G. Ingimarsdottir, M. Nielsen, K. O. Nygaard, P. Oddsdottir, E. S. Sigurdsson, B.D. 2008. Effects of afforestation on biodiversity. 37-47p.

Erkan, N. (2003). Growth performance of Turkish red pine (Pinus brutia Ten.) in natural forest and plantation in turkey. IUFRO meeting: managementof forest growing plantations, Ismit, Turkey, 9 p.

Erkan, N., 2003. Growth performance of Turkish red pine (Pinus brutia Ten.) in natural forest and plantation in turkey. IUFRO meeting: managementof forest growing plantations, Ismit, Turkey, 9 p.

Escudero, A., del Arco, J.M., Sanz, I.C. and Ayala, J., 1992. Effects of leaf longevity and retranslocation efficiency on the retention time of nutrients in the leaf biomass of different woody species. Oecol.,  90,. 80–87 pp.

Ewald,j.2003. Acritique eor pHytosociology.journalMountain Research and Development, 31(2):144-152.

 1. Stuart, C and Lori, M. 1991. Nutritional Controls Over Nitrogen and PHospHorus Resorption From Alaskan Birch Leaves. Ecology 72:709–715.

Farahat, E. W. Linderholm, H. 2012. Ecological impacts of desert plantation forests on biodiversity. Article first published online. 3(50): 308–318.

Farley, K, A.,& Kelly, E.f., 2004. Effects of aforestation of a paramo grassland on soil nutrient statuse. Forest Ecology and management. 195: 281-290pp.

Finer, L., 1996. Variation in the amount and quality of litterfal in a Pinus sylvestries L., stand growing on a bog. Forest Ecology and management. 80:1-11.

Fisher, R. F.,  Binkly, D., 2000. Ecology and  Management of forest soils, thirded. John Wiley & Sons, New York.

Fitz patrik, M. h., 1960. Planting for profit in Ireland. Educational Building Society Westmoreland ST. Dublin. 187p.

Folorunso, O. A. Olatunji, K. & Joshua, K.2009. Variation in soil properties in a transformedecosystem in Southwestern Nigeria. Journal of Agricultural Science and Technology. (3): 30-35p.

Gharachorlou , A., Kiadaliri, H., Adeli, E. and  Alijanpoor , A., 2010. Studying Quantity and Quality of Coniferous Species in Arasbaran Forests (Case Study: Heresar and Kalaleh Regions). World Applied Sciences Journal 8 (3): 334-338.

Groenendijk, F. M. 1997.Effects of radiata pine on soil fertility. Lincoln University

Grünzweig, J.M., Lin, T., Rotenberg, E., Schwartz, A., Yakir, D., 2003. Carbon sequestration in arid-land forest. Glob. Change Biol. 9, 791–799.

Guller, B., Isik, K., Cetinay, S., 2011. Genetic variation in P. brutia, BioResources 6(4), 4012-4027.

Hagen-Thorn, A. Varnagirte, I. Nihlgard, B. Armolaitis, K. 2006. Autumn nutrient resorption and losses in four deciduous forest tree species. Forest Ecology and Management. 228, 33-39.

Hagen-thorn.A,Armolaitis.k,Callesen.I and Stjernquist. I.,2004b. Macronutrients in tree stems and foiage:acomparative study of six temperate forest species planted at the same sites.Ann.For.Sci.61:489-498.

Hagen-Thorn. A., Callesen. I., Armolaitis. K., Nihlgard. B., 2004a. The impact of Six European tree species on the chemistry of mineral topsoil in forest plantation on former agricultural land. Forestry Ecology and Management.195, 373- 384.

Haghdoost, N. Akbarinia, M. Hosseini, S. M. Kooch, Y. 2011. Conversion of Hyrcanian degraded forests to plantations: Effects on soil C and N stocks. Annals of Biological Research. 2(5): 385-399.

Hansen K., Vesterdal L., Kappel Schmidt I., Gundersen P., Sevel L., Bastrup-Birk A., Pedersen L. B., Bille – Hansen J., 2009: Litterfall and nutrient return in five tree species in a common garden experiment, Forest and Ecology Management, 257: 2133-2144.

Hemminga. M.A., Marbà. N., Stapel. J. 1999. Leaf nutrient resorption, leaf lifespan and the retention of nutrients in seagrass systems.

Herath، G, 2004. Incorporating community objectives in improved wetland management: theuse of the analytic hierarchy process. Environmental Management, (70): 263-273.

Hojjati, S. M., 2008. The impact of canopy composition on the nutrition statue of an admixed spruce and beech forest at Solling, central Germany. Dissertation – Buesgen Institute- Soil Science of temperate and Boreal Ecosystem, Georg –August Goettingen University, 114pp.

Hosseini, S. M. Rouhi-Moghaddam, E. Ebrahimi, E. Rahmani, A. Tabari, M. 2011.  Litter production, leaf litter decomposition and nutrient return in Cunninghamia lanceolata plantations in south China: effect of planting conifers with broadleaved species. ECOLOGIA BALKANICA. Vol. 3, 33-49 PP.

Housman.D.C., Killingbeck. K.T., Dave Evans. R., Charlet. T.N., Smith. S.D. 2012. Foliar nutrient resorption in two Mojave Desert shrubs exposed to Free-Air CO2 Enrichment (FACE). Journal of Arid Environments 78: 26-32pp.

Huang, J.Y. Yu, H.L. Wang, B. Li, L.H.. Xiao, G.J. Yuan, Z.Y. 2012.Nutrient resorption based on different estimations of five perennial herbaceous species from the grassland in inner Mongolia, China. Journal of Arid Environments76.1-8pp.

HumpHery J. Frrries R. Jukes M, 2000; Biodiversity in plantated forest. Results from the forestry commission s biodiversity assessment programme. Forestry commission technical paper.

HumpHrey, J., Holl, K. & Broome, A. 1998. Birch in spruce plantations: management for biodiversity. Forestry Commission Technical Paper 26. Forestry Commission, Edinburgh.

Hung, J. Wang, X. Yan, E. 2007. Leaf nutrient concentration, nutrient resorption and litter decomposition in a green broad-leaved forest in eastern China, Forest Ecology and Management, 239: 150-158.

Ito, S., Nakayama,R. & Buckley,G.P. 2004. Effects of previous land-use on plant species diversity in seminatural and plantation forests in a warm-temperate region in southeastern Kyushu, Japan. Forest Ecology and Managmant. 196:213-235.

Jaiyeoba, I.A., 1998. Changes in soil properties related to conversion of savannah woodland into pine and eucalyptus plantations, northernNigeria. Land Degradation and Development 9, 207–215.

Jalilvand, H. 2001. Development of dual nutrient diagnosis ratios for basswood, American beech, and White ash. J, Agri. Sci. and Technol, 3(2): 121-130.

Jensen, L. K. Rasmussen, L. H. Raulund-Rasmussen, K. and Borggard, O. K. 2008. Influence of soil properties on the growth of Sycamore(Acer pseudoplatanusL.) in Denmark. Eur J Forest RES. 127: 263-274.

Jiang.C., Yu. G., Li,Y., Cao, Yang, Z., Sheng,W., Yu,W.2012. Nutrient resorption of coexistence species in alpine meadow of the Qinghai-Tibetan Plateau explains plant adaptation to nutrient-poor environment. Ecological Engineering 44: 1– 9pp.

Jin-Tun, Z., 2002. A study on relation of  Vegetation , climate and  soil in shanxi province , Plant Ecology. 162: 23-31pp.

Jobbagy, E.G., and R.B., Jackson. 2003. Patterns and mechanisms of soil acidification inthe conversion of grasslands to forests. Biogeochemistry 64: 205-229.

Johson, D.w., 1995. Soil properties beneath ceanothus and pine stands in the Estern seria Nevada, Soil Science society of America journal. 59:918-924pp.

Kamo, K., et al. 2002. Plant species diversity in tropical planted forests and implications for restoration of forest ecosystems in Sakaerat, Northeastern Thailand. JARQ. 36 (2): 111-118.

Khanna P.k., 1997.Comparison of young monocultures and mixed stands of Eucalyptus globules and Akasia mearnsii,Foreast Ecology and Management,94(1-3):105-113.

Killingbeck K., 1996: Nutrients in Senesced Leaved: Key to the Search for  Potential Resorption and Resorption Proficiency. Ecology, Vol, 77(6), pp. 1716-1727.

Kobe, R.K., Lepczyk, C.A., Iyer, M., 2005. Resorption efficiency decreases with increasinggreen leaf nutrients in a global data set. Ecology 86, 2780–2792.

Kooch, Y. Hosseini, S. M. Mohammadi , J. Hojjati, S.M. 2012.Determination of the best canopy gap area on the basis of soil characteristics using the Analytical Hierarchy Process (AHP).  Folia Forestalia Polonica, series A, Vol. 54 (1), 15–24.

Kouhgardi. E, Zahedi Amiri. Gh, Sagheb-Talebi. Kh and Akbarzadeh. M. 2011.The effects of soil characteristics and pHysiograpHic factors on the establishment and distribution of plant species in mountain forests (Case study: Asalouyeh, South of Iran). International Journal of Biodiversity and Conservation Vol. 3(9), pp. 456-466.

Lajtha, K. 1987. Nutrient Reabsorption Efficiency and the Response to PHospHorus Fertilization in the Desert Shrub Larrea tridentata (DC.) Cov. Biogeochemistry; Vol. 4 Issue 3, 265-276 p, 12p.

Lal R (2001) Potential of desertification control to sequester carbon and mitigate the greenhouse effect. Climatic Change 51: 35–72.

Li, Y., Awada, T., Zhou, X., Shang, W., Chen, Y., Zuo, X., Wang, S., Liu, X., Feng, J. 2012. Mongolian pine plantations enhance soil pHysico-chemical properties and carbonand nitrogen capacities in semi-arid degraded sandy land in China. Applied Soil Ecology 56:1– 9.

Lilienfein, J., Wilcke, W., Thomas,R,and Vilela, L.2001.Effects of pinus caribae forests on the C,N,P and S ststus of Brazilian savanna Oxisols.Forest Ecology and Management,147:171-182.

Lin Hu, Y. Hui Zeng, D.  Xia Liu,.YLan Zhang ,Y  , Zhen-Hua Chen &Zheng-Quan Wang. 2010. Responses of soil chemical and biological properties to nitrogen addition in a Dahurian larch plantation in Northeast China. Plant Soil. 333:81–92.

Lin Zhao, Ha., Guo, Yi., Lia Zhou, Rui and Drake, Sam.,2011. The effects of plantation development on biological soil crust and topsoil properties in a desert in northern china.Geoderma, 160:362-372.

Lodhiyal, N. Lodhiyal, L.S. 2003. Aspect of nutrient cycling and nutrient use patterb of Bhabar Shisham forests in central Himalaya, India. Forest Ecology and Management 176: 237-252.

Macedo. M.O,  Resende.A.S, Garcia.P.C,  Boddey. R.M, Jantalia.C.P, Urquiaga.S,Campello.E.F.C and Franco.A.A. 2008. Changes in soil C and N stocks and nutrient dynamics 13 years after recovery of degraded land using leguminous nitrogen-fixing trees. Forest Ecology and Management, 255: 1516-1524.

Mankoska, B. 1996. Geochemical Atlas of Slovakia- Forest biomass ( Slovak, English). Geological Service of Slovak Republic, Bratislava, ISBV:80-85314-5177,P.87.

Marcos.J.A,Marcos.E,Taboada.A and Tarrega.R.,2007.Comparison of community structure and soil characteristics in different aged Pinus sylvestris plantations and natural pine forest. Forest Ecology and Management,247:35-42.

Matthews, S., O’Connor, R & J Plantinga, A. 2002. Quantifying the impacts on biodiversity of policies for carbonsequestration in forests. Ecological Economics. 71-87p.

Mishra, A & Shamra, D. 2002. Leguminous trees for the restoration of degraded sodic  wasteland in eastern uttar Pradesh. Land Degradation & developenet 14: 254-261.

Montagnini, F. 2000. Accumulation ln above-ground biomass and soil storage of mineral

Montagnini, F., and C., Porras. 1998. Evaluating the role of plantations as carbon sinks:an example of an integrative approach from the humid tropics. EnvironmentalManagement, 22: 459-470.

Mulug, L., & Olsson, M., 2004. Comparsion of Soil Attributes Under Cupressus Lusitanic and Eucalyptussaligna Established on Abandoned Fearmleand With Continuously. Cropped Fearmland and Natural Forest in Ethiopia. Foreast Ecology Mnagrment. 195: 57-67pp.

Nambiar, E.K., Fife, D. N., 1991. Nutrient retranslocation in temperate conifers. Tree PHysiol. 9 (1-2), 185-207.

Nekhay, O. Arriaza ,M. Guzmán-Álvarez, J. R. 2009. Spatial analysis of the suitability of olive plantations for wildlife habitat restoration. In Computers and Electronics in Agriculture 65(1):49-64.

Newmaster, S.G. Bell, F. W. Roosenboom, C. R. Cole, H. A. Towill, W. D. 2006. Restoration of floral diversity through plantation on abandoned agricultural land. Canadian Journal of Forest Research. 36: 1218-1235.

 Niu, X., W. Duiker, S. 2006. Carbonsequestration potential by afforestation of marginal agricultural land in the Midwestern U.S. Forest Ecology and Management. 415-427p.

Nordell, K.o., Karlsson, P. S., 1995. Resorption of nitrogen and matter prior to leaf abscission: variation among  individuals, sites and years in the mountion birch. Funct. Ecol. 9 (2), 326-33.

nutrients in pure and mixed plantations in a humid tropical lowland. Forest Ecology and

Orellana, I. A. Raffaele, E. 2012. Effect of Pseudotsuga menziesii Plantations on Vascular Plants Diversity in Northwest Patagonia, Argentina. Biodiversity Enrichment in a Diverse World. 195-208.

Ovington, J.D., 1954. Studies of the development of woodland condition under different trees. Part II. The forest floor. J. Ecol. 42, 71-80.

Panagopolous, T., 1995. Early Growth of pinuse Nigra and Robinia pseduacacia stand & Contribution to soil Genesis and Landscape Improvement on Lignite Spoil  in Ptolemaida, Landacape and Urban planning. 32: 19-29pp.

Panahpor, E. Fatemi Talab, S. R. Aghakhani, S. Shaban, M. 2010. Evaluation of plantation success with broad leaf species (Case tudy in Arak city). International journal of Agronomy and Plant Production. 1(1). 39-44p.

Paul, M., Catterall, C.P., Pollard, P.C., Kanowski, J., 2010. Recovery of soil properties and functions in different rainforest restoration pathways. For. Ecol. Mange. 259, 2083e2092.

Paul.M, Catterall. C, Pollard.P, Kanowski. J.J.. 2010. Does soil variation between rainforest, pasture and different reforestation pathways affect the early growth of rainforest pioneer species? Forest Ecology and Management , 259: 2083-2092.

Perez-SuarezM., Arredondo-Moreno J.T., Huber-Sannwald E.,Vargas-HernandezJ. J., 2009. Production and quality of senesced and green litterfallin a Pine-oakfoerst in central northwest Mexico,Forest and Ecology and MANAGEMENT,285:1307-1315.

Piotto, D., Montagnini, F., Ugalde, L., Kanninen, M., 2003.Growth and effects of thinning of mixed and pure plantationswith native trees in humid tropical Costa Rica. For. Ecol.Manage. 177, 427–439.

Poore M (1954). The use of pHytosociological methods in ecological investigation. J. Ecol., 43: 226-243.

Pourbabaei, H. Asghri, F. Reif, A. Abedi, R. 2012. Effect of plantations on plant species diversity in the Darabkola, Mazandaran Province, North of Iran. Biodiversitas. 2(13): 72-78.

Ratnam, J., Sankaran, M., Hanan, N.P., Grant, R.C., Zambatis, N., 2008. Nutrient resorptionpatterns of plant functional groups in a tropical savanna: variation and functional significance. Oecologia 157, 141–151.

Raulund- Rasmussen, K., Vejre, H., 1995. Effect of tree species and soil properties on nutrient-immobilization in the forest floor. Plant soil 168/169, 345-352.

Razakamanarivo, R. H., Grinand, C., Razafindrakoto, M. A., Bernoux, M. and Alberecht, A. 2011. Mapping arganic carbon stocks in eucalyptus Plantations of the central highlands of Madagascar: A multiple regression approach, Geoderma, 162, 335 – 346.

Renteria, L.Y., Jaramillo, V.J., 2011. Rainfall drives leaf traits and leaf nutrient resorption in a tropical dry forest in Mexico. Oecologia 165, 201–211.

Richter, D.D. and Markewitz, D., 1994. Soil chemicalchange during three decades in an old-field loblollypine (Pinus taeda L.) ecosystem. Ecology,75: 1463-1473.

Ritter, E., 2007. Carbon, Nitrogen and PHospHorus in Volcanic soil following afforestation with  native birch( Betula pubescens) and introducted larch (Larix sibirica) in lceland soil. 259: 239-251pp.

Rostami Shahraji, T., and Pourbabaei, H. 2007. Study of vegetation in loblolly pine ( Pinus taeda L.) plantation in the  Aziz Kian  and Lakan areas, Rasht. Journal of Environment Studies, 33: 41. 85-96.

Rouhi-Moghaddam, E. Hosseini, S. M. Ebrahimi, E. Tabari, M. and Rahmani, A. 2008. Comparison of growth, nutrition and soil properties of pure stands of Quercus castaneifolia and mixed with Zelkova carpinifolia in the Hyrcanian forests of Iran. Forest Ecology and Management 255: 1149–1160.

Russell, A. E. Raich, J. W. & Valver-Barrantes, O. J. Fisher, R. F. 2007.Tree Species Effects on Soil Properties in Experimental Plantations in Tropical Moist Forest. Soil Science Society of America. 71: 1389-1397.

Sariyildiz ,T., Anderson, J.M. 2005.Variation in the chemical composition of green leaves and  leaf litters from three deciduous tree speciesgrowing on different soil types. Forest Ecology and Management 210:303–319.

Sayyad, E. Hosseini, S. M. Mokhtari, J. Mahdavi, R. Jalali, S. G. Akbarinia, M. and  Tabari, M. 2006a. C omparison of growth, nutrition and soil properties of pure and mixed of Populus deltoids and Alnus subcordata. Silva Fennia 40(1): 27-35.

Sayyad,E. Hosseini, S. M. Mokhtari, J.  Mahdavi, R. Jalali, S. G Akbarinia, M. and Tabari, M.2006b. Comparison of Growth, Nutrition andSoil Properties of Pure and Mixed Standsof Populus deltoides and Alnus subcordata. Silva Fennica 40(1): 27–35.

Schoenholtz, S. H, Van Miegroet, H. & Burger, J. A. 2000. A review of chemical and pHysical properties as indicators of forest soil quality: challenge and properties. For. Ecol. And Manage. 138: 335-356.

Schulp Catharina J. E., G. J. Naburus, P.H. Verburg & R. W. Waal, 2008. Effect of tree Species on carbon Stock in forest  floor and mineral soil and implication for soil carbon inventories. Forest Ecology and Management, 256:482-490.

Six,J., Feller, C., Denef, K., M.Ogle, S., Moraes-Sa, J. C. D., Albrecht, A. 2002. Organic matter, biota and aggregation in temperate and tropical soils – Effects of no-tillage.Agronomie, 22: 755-775.

Swamy, S. L. Kushwaha, S. k. and Puri, S. 2004. Tree growth, biomass, allometry and nutrient distribution in Gmelina arborea stands grown in red lateritic soils of central India. Biomass and Bioenergy. 26: 305-317.

Takahashi, K., 1996. Plastic response of crown architecture to crowding in nderstory trees of two co-dominating conifers, Botany, 77: 159–164.

Tandon, H. L. S., 1989. Fertilizer management in food crops. Fertilizer development  and consultation organization. J of  New Dehli India. 160: 191- 198pp.

Tao Lü, X. Xia Yin, J & Wei Tang,  Jian. 2011. Diversity and composition of understory vegetation in the tropical seasonal rain forest of Xishuangbanna, SW China. Rev. Biol. Trop. 59 (1): 455-463.

Tchouto, M.G.P., W.F. De Boer, J. De Wilde & L.J.G. Van der Maesen. 2006. Diversity patterns in the flora of the Campo-Ma’an rain forest, Cameroon: do tree species tell it all? Biodivers. Conserv. 15: 1353-1374.

Teymorzadeh, A., Rostamikia, Y., Fataei, E., Farhadi, H. & MOhamadpour, A., 2011.An Investiga­tion Growth Reta on Needdle Leaves Species in Namin Forest (Case Study: Shoghaleh Daragh Region(. Agricultural Journal 6(4): 194-196.

Turner, J., Kelly, J., 1985. Effect of radiata pine on soil chemical characteristics. Forest Ecology and Management11, 257–270.

Uddin , B.M., Steinbauer, J.M and Beierkuhnlein, C., 2011. Diversity, Stand Characteristics and Spatial Aggregation of Tree Species in a Bangladesh Forest Ecosystem. Diversity, 3, 453-465.

UNDP., 2000: Carbon sequestration in the decertified range lands of Hossein Abad,. through community based management, program coordination, pp:1-7.

Univ, k. , Jpn, k. 2001. Differences of soil properties between evergreen broad-leaved and pine forests in northern Okinawa Island, Japan. Japanese Journal of Forest Environment. 1-8pp.

Van Heerwaaden L.M.,Toest S., Aerts R., 2003. Current measures of nutrient resorption efficiency lead to a substantial underestimation of resorption efficiency: facts and solutions, Oikos,101:664-669.

Veinotte, C. Freed man , B. and Mass, W. 1998; Plant biodiversity in natural, mixed-species forests and silvicultural plantations in the vicinity of fundy National park. Dep of Biology, Dalhousie University.

Virolianen.K.M., et al. 1998.Conservation of Vascular plant in single large and several small mires. Species richness, rarity land taxonomic diversity. Applied Ecology vol 35.pp700-707.

Vitousek PM, Howarth RW (1991) Nitrogen limitation on land and in the sea: how can it occur? Biogeochemistry 13:87–115

Vitousek PM., Turner DR., Parton WJ.,1994. Litter decompositioin on the Mauna Loa environmental matrix, Hawaii: pattern, mechanisms, and models, Ecology, 75:418-459.

 1. Fritsch, P. and C. Cruz, B. 2012. PHylogeny of Cercis based on DNA sequences of nuclear ITS and four plastid regions: Implications for transatlantic historical biogeograpHy. Molecular PHylogenetics and Evolution 62: 816–825.

Wesenbeeck, B.K.V. et al. 2003. Strong effects of a plantation with Pinus patula on Andean Subparamo vegetation: a case study from Colombia. Biological Conservation. 114:207-218.

Will, G. M. 1985. Nutrient deficient and fertilizer use in New Zealand exotic forests. ERI Bulletin No. 97, Rotorua, New Zealand, 53 pp.

Yousefi, A. Jalilvand, H. Pourmajidian, M. Espahbodi, K. 2010. Understory indigenous woody species diversity in hardwood and coniferous tree plantations at Berenjestanak lowland forest in the north of Iran. Internation al Journal of Biodiversity and Conservation Vol.2(9).

Zahedi GH (1998).Relation between ground vegetation and soil characteristics in a mixed hardwood stand. University of Gent. pp. 32-49.

Zas R., Serrada R., 2003: Foliar nutrient status and nutritional relationships of young Pinus radiate D. Don plantations in northwest Spain, Forest and Ecology and Management, 174: 167-176.

Zhao,Q. Zeng,H.D. Lee,.D.K. He, X. Y.  Fan, Z.P. Jin, Y.H 2007..e ffects of Pinus sylvestris var. mongolica afforestation on soil pHospHorus status oftheKeerqin Sandy Lands in China.

Abstract:

 

Given the importance of plantation in semi-arid forests to achieve sustainable ecosystems need to consider a number of criteria for Plantation. The aim of this study is an investigation of nutrient status of tree, Understory vegetation biodiversity, Topsoil Properties and It،s carbon sequestration in Coniferous and Hardwood Monocultures Makhmalkoh in City of Khoramabad. Therefore full Inventory applied to measure quantitative and qualitative characteristics of Stand. In this study selective sampling method (10 dominate healthy trees on the center Stand ) used for the preparation of leaf samples for investigation of nutrient status and resorption, gathering of soil (depth 0-10 cm) and Understory Vegetation Biodiversiy assessment (from 1 × 1 m plots in four aspect under canopy and in North aspect tree to the open space). To calculate biodiversity index Past Software, for data analysis Excel linked with Spss18 software, finally for selecting the best varieties and weighting the AHP method based expert choice software were used. The results indicated that Softwood species had the best qualitative and quantitative Characteristics and the Fraxinus excelsior had the worst status among the species. Coniferous species had not significant negative effect on quantitative and qualitative soil characteristics.Also, these species had the highest soil carbon sequestration and economic value, while Olea had the least economic value and carbon sequestration. Diversity index comparsion results showed that Pinus nigra in hardwood group has the highest biodiversity similar to broad leave while Cupressus arizonica has the lowest biodiversity. The nutrients resorption trend in Pinus brutia and Cupressus arizonica was K> P > N, in Fraxinus excelsiorand Cercis siliquastrum was K>N>P while in Oleawas P>N>K. The nutrients resorption amount was different in each of the studied species.Cercis siliquastrumhad the highest resorption within the three elements (nitrogen, phosphorus and potassium)and Cupressus arizonica had the lowest resorption of phosphorus and potassium. It is considering Nitrogen element it is located in one group wihte other kinds, which their  from theview of Nitrogen element were lower than Cercis siliquastrum. According to AHP Method the final results showed that the Pinus brutia and Cercis siliquastrum are the best species and  Fraxinus excelsior is the worst  species for the plantation in the region.

Keywords:forestry, soil carbon sequestration, resorption, Analytical Hierarchy processes (AHP), Makhmalkoh

 

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

Faculty of Natural Resources

 

                                Subject:

An Investigation Nutrient Status of tree, Understory Vegetation Biodiversiy, Topsoil Properties and It،s Carbon Sequestration

 in Coniferous and Hardwood Monocultures Makhmalkoh

 in The City of Khoramabad

 

Thesis Submitted for the Degree of M.Sc. in Forestry

 

Supervisor:

Dr. Seyed Mohammad Hojati

 

Advisors:

Dr. Hamid Jalilvand

M.ScHamed Naghavi

By:

……………………

Feb.2013

[1]Multi Criteria Decision Making

[2]resorption proficiency

[3]resorption efficiency

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی وضعیت تغذیه ای درختان، تنوع زیستی زیرآشکوب، ویژگی های خاک سطحی و ترسیب کربن آندر توده های دست کاشت پهن برگ و سوزنی برگ منطقه مخمل کوه خرم-آباد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

68 − = 60