new5 free

بررسی وضعیت سلامت روانی در کارگران خطوط تولیدی کارخانجات ریسندگی شهر یزد در سال 1392

59.000تومان

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامى واحد يزد

دانشكده مهندسي نساجي

سمينار براى دريافت درجه كارشناسى ارشد M. Sc.››››

گرايش : مديريت نساجي

عنوان :

بررسی وضعیت سلامت روانی در کارگران خطوط تولیدی کارخانجات ریسندگی شهر یزد در سال 1392

 

فهرست مطالب

عنوان                                     صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: كليات 3

1-1- سلامت روان 4

1-2- تاريخچه 5

1-3- مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران 11

1-4- علل افزايش و شيوع بيماريهاي رواني 14

1-5- روشهاي پيشگيري از بيماريهاي رواني 16

1-5-1- پيش گيري اوليه 17

1-5-2- پيشگيري ثانويه 18

1-5-3- پيشگيري نوع سوم 19

1-6- افسردگي Depression 20

1-6-1- علايم و نشانه 20

1-6-2- انواع اختلالات افسردگي 23

1-6-3- معيارهاي تشخيصي 24

1-6-4- سير و پيش آگهي 25

1-7- درمان افسردگي 25

1-8- اختلالات اضطرابي 26

1-8-1- تعريف 26

1-8-2- علايم و نشانه‌ها 27

1-8-3- تشخيص انواع اختلالات اضطرابي 29

1-8-4- سير و پيش آگهي 37

1-8-5- درمان 38

1-9- اختلالات شبه جسمي 42

1-9-1- مقدمه كلي 42

1-9-2- اختلال تبديلي ( Conversion disorder) 43

1-9-3- خودبيمارانگاري 46

1-10- مروري بر مطالعات گذشته 49

فصل دوم: گزارش کار 58

2-1- موضوع تحقیق 59

2-2- محل اجرا 59

2-3- جامعه مورد بررسی 59

2-4- نوع مطالعه 59

2-5- هدف اصلی 59

2-6- اهداف ویژه 60

2-7- مفاهيم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ – 28 61

2-8- پرسشنامه GHQ-28 61

2-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 63

2-10- محدودیت ها 64

فصل سوم: یافته ها 65

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری 85

4-1- بحث و نتیجه گیری 86

فصل پنجم: منابع Error! Bookmark not defined.

References 87

فهرست جدول‌ها

عنوان                                 صفحه

جدول 1-1- معيارهاي تشخيصي DSM-IV براي دوره افسردگي ماژور 22

جدول 1-2- داروهاي ضدافسردگي مورد مصرف 26

جدول 1-3- علايم و نشانه‌هاي اختلالات اضطرابي 27

جدول 1-4- ملاكهاي تشخيصي DSM-IV براي اختلال اضطراب منتشر 31

جدول 1-5- ملاك‌هاي تشخيصي DSM-IV براي اختلال پس از سانحه (PTSD) 35

جدول 1-6- خلاصه نتايج مطالعات اپيدميولوژي اختلالات رواني درجهان 54

جدول 1-7- خلاصه نتايج مطالعات اپيدميولوژي اختلالات رواني در ايران 56

جدول 3-1- میانگین و انحراف معیار مجموع نمرات مربوط به هر یک از اختلالات روانی به تفکیک شیفت کاری و وضعیت تاهل 66

جدول 3-2- میانگین و انحراف معیار مجموع نمرات مربوط به هر یک از اختلالات روانی به تفکیک شیفت کاری و وضعیت تاهل 67

جدول 3-3- توزیع فراوانی مربوط به هر یک از اختلالات روانی در چهار گروه مورد بررسی 69

جدول 3-4- میانگین و انحراف معیار مجموع نمرات مربوط به هر یک از اختلالات روانی و علائم کلی اختلالات روانی در کارگران مجرد شیفت شب 71

جدول 3-5- میانگین و انحراف معیار مجموع نمرات مربوط به هر یک از اختلالات روانی و علائم کلی اختلالات روانی در کارگران شیفت صبح یا عصر متاهل 73

جدول 3-6- میانگین و انحراف معیار مجموع نمرات مربوط به هر یک از اختلالات روانی و علائم کلی اختلالات روانی در کارگران شیفت صبح یا عصر  مجرد 75

جدول 3-7- میانگین و انحراف معیار مجموع نمرات مربوط به هر یک از اختلالات روانی و علائم کلی اختلالات روانی در کارگران شیفت شب متاهل 77

جدول 3-8- جدول توزیع فراوانی کارگران شیفت شب مجرد و شیفت شب متاهل بر حسب سطح تحصیلات 79

جدول 3-9- جدول توزیع فراوانی کارگران شیفت صبح و عصر مجرد و شیفت صبح و عصر متاهل بر حسب سطح تحصیلات 80

جدول 3-10- جدول توزیع فراوانی کارگران شیفت شب مجرد و شیفت شب متاهل بر حسب سابقه اختلالات روانی 81

جدول 3-11- جدول توزیع فراوانی کارگران شیفت صبح و عصر مجرد و شیفت صبح و عصر متاهل بر حسب سابقه بیماری روانی 82

جدول 3-12- توزیع فراوانی چهار گروه مورد بررسی به تفکیک علائم کلی اختلالات روانی 83

چکیده

مقدمه: سلامت روانی یکی از مهمترین ملاک های ارزیابی سلامت در هر جامعه ای بشمار می آید بگونه ای مدیریت آن همواره از اولویت های کاری و پژوهشی در زمینه های مختلف بوده است. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که معضلات محیط کاری بویژه در کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی بطور مستقیم بر سلامت روانی کارگران تاثیر گذاشته و بطور ثانویه بر راندمان کاری نیروی انسانی آن جوامع تاثیر گزار می باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سلامت روانی در کارگران خطوط تولیدی کارخانجات ریسندگی شهر یزد در سال 1392 انجام شده است.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی (Cross-Sectional) است که بر روی 200 کارگر کارخانجات ریسندگی شهر یزد انجام شده است. کارگران بر اساس شیفت کاری و وضعیت تاهل به چهار گروه طبقه بندی شدند و در نهایت نمرات تست GHQ-28 بر اساس متغیرهای مستقل در چهار گروه با یکدیگر مقایسه و آزمون شدند. داده های این مطالعه با استفاده از آزمون های Chi-square و Kruskalwalis W در محیط SPSS ver.20 آنالیز شدند.

یافته ها: میانگین سنی جامعه مورد بررسی 29/3 ± 97/32 سال بدست آمد. نمرات مربوط به اختلال افسردگی در کارگران مجرد شیفت شب 05/2  ± 11/4 سال و کارگران شیفت شب متاهل 13/2 ± 97/4 سال بدست آمد که در مقایسه با نمرات افسردگی کارگران شیفت صبح و عصر مجرد و متاهل تفاوت معنی داری داشتند (004/0 :P) همچنین نمرات اختلال افسردگی در کارگران شیفت صبح و عصر مجرد با افزایش سن ارتباط معنی داری داشت(014/0 :P).

نتیجه گیری نهایی: با توجه به یافته های این مطالعه و سایر شواهد علمی موجود کارگرانی که بطور مستمر شب کار می باشند در معرض خطر ابتلا و یا تشدید اختلال افسردگی هستند که این مسئله می بایست در تدوین جدول زمانبندی کاری کارگران در نظر گرفته شود تا ضمن پیشگیری از بروز اختلالات روانی، گام موثری در راستای ارتقای بازده نیروی انسانی در کارخانجات ریسندگی شهر یزد برداشته شود.همچنین با توجه به خطرساز بودن فاکتور سن، از این فاکتور به عنوان اولویت افراد برای تدوین برنامه زمانبندی کاری استفاده شود.

واژگان کلیدی: سلامت روانی،افسردگی، اضطراب، عملکردی اجتماعی،اختلال جسمی سازی


مقدمه

مفهوم سلامت رواني، درواقع جنبه‌اي از مفهوم كلي سلامتي است و بر كليه روشها و تدابيري اطلاق مي‌شود كه براي جلوگيري از ابتلا به بيماريهاي رواني، درمان و توان بخشي آنها به كار مي‌رود(1) . سلامت روان قابليت برقراري ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران و اصلاح محيط فردي و اجتماعي و حل تضادها به صورت عادلانه و مناسب و منطقي تعريف شده است (2)  . عوامل بسياري باعث برهم خوردن سلامت رواني مي‌شود كه از جمله آنها مي‌توان به استرس‌هاي رواني، عدم رعايت عدالت اجتماعي ، فراهم نبودن فرصت هاي شكوفايي براي افراد، وجود تبعيض‌هاي غيرمنطقي و عدم ايجاد امنيت اجتماعي اشاره نمود . نگاهي به آمار و ارقام منتشر شده در زمينه شيوع اختلالات رواني در كشورهاي مختلف جهان و ايران اهميت و ضرورت توجه به بهداشت روان را مشخص‌تر مي‌نمايد . طبق برآورد سازمان جهاني بهداشت در سال 2002 ميلادي حدود 500 ميليون نفر در دنيا مبتلا به يكي از اختلالات رواني هستند كه حدود نيمي از آنها را اختلالات خفيف رواني همچون افسردگي و اضطراب تشكيل مي‌دهند(1)  . مرور مطالعات انجام گرفته در زمينه وضعيت سلامت روان افراد 15 سال و بالاتر در ايران نشان دهنده اين است كه به طور متوسط حدود 21% افراد جامعه از اختلالات روان رنج مي‌برند و زنان نسبت به مردان از آسيب‌پذيري بالاتري برخوردارند(3) . تاكنون مطالعات متعددي در زمينه بررسي وضعيت سلامت روان در موقعيت‌هاي مختلف انجام گرفته است نتايج اين بررسي‌ها همگي مويد اين مطلب مي‌باشند كه مطالعه وضعيت سلامت روان افراد مي‌تواند اطلاعات ارزشمندي را در زمينه برنامه ريزي‌هاي آموزشي ، درمان و پيشگيري از بروز اختلالات رواني در اختيار مسئولان ، برنامه ريزان و مديران سازمان‌ها و مراكز ارائه دهنده خدمات قرار دهد .


فصل اول: كليات

 

 

 

فصل اول

كليات


1-1- سلامت روان

بيماريهاي رواني از بدو پيدايش بشر وجود داشته و هيچ فردي در مقابل آن مصونيت ندارد و اين خطري است كه بشر را مرتباً تهديد مي‌كند . با توجه به پيشرفت علوم پزشكي كه تحول بزرگي را در بهداشت و پيشگيري از بيماريها بوجود آورده است، شروع انقلاب صنعتي و پيشرفت تكنولوژي مسائل و مشكلات زيادي از قبيل ازدياد جمعيت، مشكل مسكن ، بحران ترافيك، بحران آموزش و پرورش، بحران بهداشت ، آلودگي محيط زيست، كمبود مواد غذايي و … را پيش آورده كه با روان انسان سازگاري نداشته و بعنوان عوامل مستعد كننده در بيماريهاي رواني بشمار مي‌آيند .

مشكل تعريف بهداشت رواني از آنجا سرچشمه مي‌گيرد كه هنوز تعريف صحيح و قابل قبولي براي بهنجاري نداريم . البته تعاريف و نقطه نظرهاي زيادي با توجه به شرايط و موقعيتهاي اجتماعي، سنن و فرهنگ براي بهنجاري شده است .

كارشناسان سازمان بهداشت جهاني سلامت فكر و روان را اين طور تعريف مي‌كنند : «سلامت فكر عبارت است از قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران، تغيير و اصلاح محيط فردي و اجتماعي و حل تضادها و تمايلات شخصي به طور منطقي ، عادلانه و مناسب.

لوينسون و همكارانش در 1962 سلامتي روان را اين طور تعريف كرده است : « سلامتي روان عبارت است از اينكه فرد چه احساسي نسبت به خود، دنياي اطراف، محل زندگي، اطرافيان مخصوصاً با توجه به مسئوليتي كه درمقابل ديگران دارد، چگونگي سازش وي با درآمد خود و شناخت موقعيت مكاني و زماني خويشتن .»

كارل مننجر مي‌گويد : « سلامت رواني عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش به حداكثر امكان به طوري كه باعث شادي و برداشت مفيد و موثر به طور كامل شود .»

طبق تعريف واتسون موسس مكتب رفتارگرايي « رفتار عادي نمودار شخصيت سالم انسان عادي است كه موجب سازگاري او با محيط و بالنتيجه رفع نيازهاي اصلي و ضروري او مي‌شود . تعريف گينزبرگ در مورد بهداشت رواني عبارت است از : « تسلط و مهارت در ارتباط صحيح با محيط بخصوص در سه فضاي مهم زندگي عشق، كار، تفريح » اين شخص و همكارانش براي توضيح بيشتر مي‌گويند : « استعداد يافتن و ادامه كار، داشتن خانواده ، ايجاد محيط خانوادگي خرسند، فرار از مسائلي كه با قانون درگيري دارد، لذت بردن از زندگي و استفاده صحيح از فرصت‌ها ملاك تعادل و سلامت روان است .»با توجه به تعريف بهنجاري از ديدگاههاي مختلف و پيچيدگي علوم رفتاري در پزشكي و عدم تعيين مرز و حد رفتار عادي، ارتباط جسم و روان ، رابطه علوم رفتاري با فيزيولوژي و پزشكي از يك طرف و روانشناسي ، فلسفه ، علوم انساني و جامعه شناسي از طرف ديگر ، كمبود تحقيقات و مطالعات در بيماري رواني و نحوه اجراي انواع پيشگيريهاي كه پايه و اساس بهداشت را در پزشكي تشكيل مي‌دهند همگي نقطه ضعفي است كه تعريف، هدف و برنامه‌ريزي‌هاي بهداشت رواني را دچار اشكال مي‌كند .

1-2- تاريخچه

تاريخچه بهداشت رواني با توجه به وجود بيماريهاي رواني از زماني كه بشر وجود داشته و مخصوصاً زندگي اجتماعي را شروع كرده همراه بوده است . پيدا كردن شروع و آغاز هر نهضتي بخصوص نهضتهاي اصلاحي و علمي به علت داشتن منابع گوناگون و چند جانبه مسئله مشكلي است . درحقيقت روانپزشكي را مي‌توان قديميترين حرفه و تاز‌ه‌ترين علم به شمار آورد . قديميترين ، چون بيماريهاي رواني از قديم وجود داشته و بقراط در 377 تا 460 سال قبل از ميلاد عقيده داشته كه بيماران رواني را مانند بيماران جسمي بايد درمان كرد، علل سرشتي و فرضيه مزاجها از همان زمان بقراط و جالينوس وجود داشته و اهميت تاريخي دارد . تازه‌ترين علم براي اينكه تقريباً از 1930 بعد از تشكيل اولين كنگره بين المللي بهداشت رواني بود كه روانپزشكي به صورت جزئي از علوم پزشكي شد و سازمانهاي روانپزشكي و مراكز پيشگيري در كشورهاي مترقي يكي بعد از ديگري فعاليت خود را شروع كردند . از فعاليت اين سازمانها در جريان جنگ جهاني دوم عملاً كاسته شد و بدين ترتيب مي‌توان روانپزشكي را به صورت تازه‌ترين علم بعد از جنگ جهاني دوم به حساب آورد .

از اسناد و مدارك موجود چنين استنباط مي‌شود كه تا اواخر قرن هيجدهم و همزمان با انقلاب كبير فرانسه از تاريخچه بهداشت رواني اطلاعات كافي در دست نيست . به علت جهل و بيسوادي از بروز بيماريهاي رواني، اختلالات رفتاري و بيماريهاي رواني را به دخالت ارواح خبيثه و شياطين ، قدرت‌هاي ماوراي انساني و نفوذ عوامل طبيعي مانند خورشيد، ماه، رعد و برق در بدن مي‌دانستند و عقيده داشتند كه بايد اين بيماريها با نيروهاي ماوراء الطبيعه ، وساطت افراد مقدس در نزد خدا بهبودي يابند و اين شفاعت موقعي اتفاق مي‌افتد كه بيمار در خواب باشد . اولين بار بقراط فيلسوف مشهور يوناني بود كه خرافات را درباره بيماريهاي رواني كنار گذاشت و اختلالات رواني را به طرف پزشكي كشانيد ، درباره ماليخوليا و جنون زايماني تعريف و توصيف كرد و مغز را مركز اصلي روان دانست . جالينوس علت بيماريهاي رواني را اختلال عمل مغز و عدم تعادل اخلاط بدن مي دانست . در اوايل قرن سيزدهم و اوايل رنسانس ارتباط جسم و روان و يكپارچگي واكنش آنها مورد بحث قرار گرفت و بعلاوه فرضيه ابوعلي سينا مسئله اين ارتباط را به اسپانيا و كشورهاي ديگر كشاند و اين زمينه اي براي فرضيه جديد براي بيماريهاي روانتني شد . اين قرن را بايد قرن سحر و جادو ، دخالت شياطين و ارواح در ايجاد بيماريهاي رواني دانست . اولين روانپزشك به نام جان وي ير كه در سال 1515 در دهكده‌اي در مرز آلمان و هلند به دنيا آمده بود پس از اتمام دوران پزشكي در پاريس علاقه‌مند به مطالعه درباره رفتار انساني و بيماريهاي رواني شد و در سال 1563 كتابي در سوئيس نوشت كه امروز، اهميت زيادي درباره تاريخچه روانپزشكي دارد . به علت علاقه‌مندي در نوشتن رساله‌هايي در مورد تشخيص بيماريهاي رواني، پسيكوزهاي سمي، صرع ، وحشت شبانه ، پسيكوزهاي پيران ، هيستري ، پارانوئيا، توهمات ، افسردگي و ساير پديده‌هاي رواني مرد قرن 16 نام گرفت . اگرچه نوشته‌هاي او با مخالفت و طرد او از طرف گروه زيادي از اطبا و نويسندگان آن زمان روبرو شد ولي تا قرن اخير ارزش و اهميت نوشته‌هاي او معلوم نبود ولي با رشد روان شناسي پويا مجدداً نوشته‌هاي تاريخي « وي ير» ارزش خود را در روانپزشكي پيدا كرد .

در قرن 17 ارتباط جسم و روان و محل اين ارتباط در سلسله اعصاب مورد بحث قرار گرفت و دكارت و مالپكي ويليس و ساير مراكزي براي اين ارتباط تعيين كردند . در همين قرن در سال 1602 اولين كتاب پزشكي درباره بيماريهاي رواني به نام پراكسيس مديا توسط پزشك سوئيسي نوشته شد كه در آن طبقه بندي بيماريهاي رواني مورد توجه قرار گرفته و براي بيماريهاي رواني علل ارگانيك قائل شدند . دو نفر از روانپزشكان معروف آن زمان يكي زاكيا كه پدر پزشكي قانوني لقب گرفته و سالها نيز پزشك پاپ بوده است . زاكيا كتابي درباره روانپزشكي قضايي نوشته و در گزارشات او مطالب زيادي وجود دارد از جمله اينكه فقط پزشك است كه مي‌تواند درباره ناراحتي و شرايط رواني افراد اظهار نظر نمايد، با بيمار رواني به مصاحبه بنشيند و درباره رفتار و اعمال بيمار قضاوت نمايد . ديگري به نام توماس سيدنهام كه خاطرنشان كرد واكنشهاي هيستريك فقط مخصوص خانمها نبوده بلكه نزد آقايان و كودكان نيز ديده مي‌شود و به صورت همه نوع علائم مانند تهوع، استفراغ ، سرفه، تشنج ، دردهاي معدي و روده‌اي و دردهاي مختلف بدن ممكن است تظاهر نمايد . نكته قابل ارزش اين بود كه در آن تاريخ كه همه درگير علايم رواني شديد و جنون ماليخوليايي بودند سيدنهام به ناراحتي‌هاي نوروتيك اشاره كرد ولي بعد از او مسئله به فراموشي سپرده شد تا اينكه مجدداً در قرن بيستم مسئله توسط فرويد به سر زبانها افتاد .

در قرن هيجدهم مسئله به همان طريق قرن هفده ادامه يافت و موسسات خيريه در كشورهاي كاتوليك بنا به پيشنهاد كشيش‌ها تأسيس شد . در اين موسسات نظريات مردم درباره نحوه نگهداري و نظريه پزشكان در مورد درمان بيماران متفاوت بود . در بيمارستان بتلم اختلاف بين پزشكان طوري بود كه عده‌اي بيماران رواني را غيرقابل علاج دانسته و بعضي نيز روشهاي مختلف درماني به آنها توصيه و عقيده داشتند كه اين بيماران بايستي درمان پزشكي شوند . در همين قرن ژرژ سوم پادشاه انگلستان كه دچار حملات بيماري مانياك شده بود توجه پزشكان و اطرافيان را به خود معطوف داشت و توجه نه تنها به درمان ژرژ سوم بلكه به مسائل پزشكي و روانپزشكي و پرستاي بيماران رواني بيشتر شد .

در كشورهاي آمريكايي تا زماني كه جزء كشورهاي مستمراتي بودند مسائل رواني همان جنبه‌هاي خرافاتي و موهوم پرستي داشت و سحر و جادو در سرلوحه علل بيماريهاي رواني به شمار مي رفت . بيماران شديد رواني در زندانها و بيماران سبك و خفيف در منازل نگهداري مي‌شدند و حتي قانون اليزابتي درباره نگهداري فقرا در انگلستان تاثير زيادي در كشورهاي مستمراتي آمريكا نداشت . كم كم مردم خير و فهميده انجمنهاي محلي تشكيل داده و به تبعيت از كشورهاي اروپايي روشهاي انساني درباره بيماران رواني به اجرا گذاشتند و روز به روز به علت فشار و احتياج مردم تعداد اين انجمنها زياد شدند . بالاخره در سال 1751 اولين قانون نگهداري بيماران رواني و فقرا از طرف دولت وقت وضع شد . در سال 1756 اولين بيمارستان عمومي در پنسيلوانيا توسط بنيامين فرانكلين بنا نهاده شد و بخش بيماران رواني در طبقه زيرزمين اين بيمارستان قرار داده شد . روش درمان در اين بيمارستان بدوي و به طور اوليه بود و بيشتر از بيماران كار مي‌كشيدند تا توجه به سلامت آنها داشته باشند . بيماران به وسيله نگهبان نگهداري و مواظبت مي‌شدند و اگر حالت تهاجمي و تحريكات شديد وجود داشت دستها و پاهاي آنها را مي‌بستند و آنها را به زمين ميخكوب مي‌كردند و يا در لباسهاي مخصوص محكم مي‌بستند و مانند انگلستان روزهاي يكشنبه بيماران را در معرض تماشاگران درمقابل دريافت پول قرار مي‌دادند . اولين بيمارستان رواني جدا از بيمارستان عمومي در سال 1773 از طرف دولت و مسئولين ايالتي در شهر ويليامزبرگ كه بعد پايتخت ويرجينا نام گرفت افتتاح شد . بسيار به جاست كه نامي از بنيامين راش كه پدر روانپزشكي در آمريكا ناميده شده ببريم كه درمان بيماران رواني را در بيمارستان پنسيلوانيا به عهده گرفت و در سال 1812 يك سال قبل از مرگش كتابي به نام اطلاعات پزشكي و شرح بيماريهاي رواني نوشت كه تا 70 سال تنها كتاب بيماريهاي رواني در آمريكا به شمار مي‌رفت . مسئله درمان اخلاقي كه بيشتر جنبه انساني، عاطفي و تعليم و تربيت داشت در طرفداران انجمنهاي خيريه اثر خوبي داشت و مخصوصاً در قرن 19 بنا نهادن بيمارستانها مدنظر قرار گرفت . به طور خلاصه بايد گفت در اوايل قرن 19 اصطلاح روانپزشكي در كشورهاي اروپايي به جاي ديوانگي بنا نهاده شد .

در اين قرن علوم و تكنولوژي پيشرفت قابل توجهي كرد . شهرنشيني ، صنعتي شدن ، احتياج مردم، كنار گذاشتن عقايد، خرافات و شركت در انقلابات اجتماعي باعث شد كه علم پزشكي جزء علوم اساسي شده و روان شناسي، مسائل رواني به علت باز شدن دانشگاهها مسئله روز شود . اين موضوع در كشورهاي آلمان، ايتاليا به اوج خود رسيد و عليرغم مرگ پيشقدمان و فلسفه دانان درمان اخلاقي كتابهايي در زمينه جنبه هاي عضوي و فيزيوپاتولوژي بيماريهاي رواني در آلمان نوشته شد و در سال 1867 اين كتابها به زبان انگليسي ترجمه شد و در دسترس آمريكائيان نيز قرار گرفت .

در قرن بيستم تئوريهاي مختلف روانكاوي، روانپزشكي ديناميك، ژنتيك ، بيولوژي، ارتباط جسم و روان، تئوريهاي سرشتي ، مطالعه درباره اثرات الكتروشوك و عمل جراحي مغز در بعضي از بيماريهاي رواني ، گشايش مراكز اورژانس روانپزشكي به علت بروز جنگ جهاني دوم و مطالعات اپيدميولوژيك در كودكان كه از خانواده‌هايشان جدا و به ساير كشورها مخصوصاً سوئيس پناه آورده شده بودند باز شد . كم كم مكتب رفتارگرايي توسط واتسون ، مفهوم هموستازي و مطالعه واكنشهاي اعصاب اتونوم به وسيله كانن در اثر برخورد با استرس و فشارها، تئوري هيجان به وسيله جيمز پاپز، فرضيه فشار و سندرم سازش عمومي توسط هانس سليه و بالاخره فرضيه‌هاي ديگر يكي پس از ديگري پيدا و روانپزشكي به صورت روانپزشكي امروزي درآمد . در سال 1930 اولين كنگره بين المللي بهداشت رواني با شركت نمايندگان پنجاه كشور در واشنگتن تشكيل شد و مسائل رواني كشورها از قبيل تأسيس بيمارستانها، مراكز درماني سرپايي ، مراكز كودكان عقب مانده ذهني و نظاير آن مورد مطالعه قرار گرفت . در سومين كنگره بين المللي بهداشت رواني در سال 1948 كه در لندن تشكيل شد اساس فدراسيون جهاني بهداشت رواني بنيان گذاري شد و در همان سال اين فدراسيون به عضويت رسمي سازمان يونسكو و سازمان بهداشت جهاني درآمد و سازمان جهاني بهداشت در ژنو نقش رهبري رسمي فدراسيون جهاني بهداشت رواني را به عهده گرفت . از آن تاريخ به بعد هر سال يك جلسه بين المللي و هرچهار سال يكبار يك كنگره جهاني تشكيل شده و مي‌شود . درنتيجه تلاش و كوششهاي پيگير روز 18 فروردين مطابق با هفتم آوريل روز جهاني بهداشت اعلام گرديد و در سراسر جهان مسائل بهداشتي كشورها مورد بررسي قرار گرفت و از مسئولين بهداشتي كشورهاي مختلف خواسته شد تا برنامه‌هاي بهداشت رواني را جزء برنامه‌هاي بهداشت عمومي قرار دهند .

1-3- مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران

 References

 1. The world health reports 2001 . Mental health : new undersanding , new hope . Genera : world Health organization ; 2001 . Available at : http :// discovermagazine . com/2000/oct/feat world.
 2. Radcliffec ; lesles H. perceived stseo during undergraduate medical training qualitative study Med Edu . 2003 jan ; 37(1) : 32-8 .
 3. Givens Jl , Depressed Medical student,s use of mental health service and basiess to use . Acad Med . 2002 sep ; 77 (9) : 918-21.
 4. Tyssen R, ettal : Factor in medical school that predict post graduate in health problem in need of treatment , Med Educ . 2001 . Feb ; 35 (2) : 110-20 .
 5. Tyssen R , ettal : the impact of jobstress and working condition on mental health , Med Educ . 2000 . may ; 34 (5) : 374-84 .
 6. Loayza HMP , etal , association between mental health screening by self questionnraire and insomnia in medical student . Arqneusopsquiats . 2001. jun ; 59 (2-A) : 180-5 .
 7. Attitudes towards suicide and suicidal patients among medical students . Eurpsychiatry . 2003. non , 18(7) : 329-33 .
 8. Prevalence of anxiety and depressive disorders in medical students . Transversal study in medical students in the saint – Joseph university of Beirut . 2006 Nov-Dec ; 32 (6 pt 1) : 976-82.
 9. Emotional disorders among medical studens in a Malaysian private medical school. Singapore Med j . 2007 oct ; 48 (10) : 895-9 .
 10. Prevalence and correlates of depression , anxiety, and suicidality among university students . AMJ orthopsychiatry . 2007 oct ; 77(4) : 534-42 .
 11. Psychological morbidity, sources of stress and coping strategies among undergraduate medical students of Nepal . BMC Med Educ . 2007 Aug 2 ; 7: 26 .
 12. Mental health in three generations of Iranian medical students and doctors . Across- sectional study . soc psychiatry psychiatr Epidemiol .2007 Jan ; 42(1) : 57-60 . Epud 2006 Nov 1.
 13. Help seeking for mental health problems among young physicians : is it the most ill that seeks help ? Alongitudinal and nationwide study . soc psychiatry psychiatr Epidemoil . 2004 peci ; 39(12) : 989-93 .
 14. Kheirkhah F, Esmaeil zadeh S, Mohammadi E, evaluation of infertile couples in Babol city, Babol university of medical sciences and health services, project code: 135258.
 15. Souter, VL, Hopton. JL, pennoy. Survey of psychological health in women with infertility; J Psychosom. Obstet Gynecol, 2002 Mar; 23(1):41-9.
 16. Lok IH, Lee DT, cheung LP, psychiatric morbidity among chineses women undergoing treatment failure, Gynecol obstet invest, 2002; 53(5):195-9.
 17. Nachitigal, Robert O, Backer Gay, the effect of gender specific diagnosis on mens and womens response to infertility and sterility 1992; 57(1). PP:116-117.
 18. Umdel, umesh N, Dhell GI, Psycho sexual problem of infertile women in india, international journal of infertility. 1990, 35 (4), p224
 19. Shattucks J, Schwarz K, walking the line between feminism and infertility: implication for nurcing medicine and patients care health women international 1991; 12(3) Jul/sep P:331.
 20. Fekkes M, Buitendijk SE, Verrips GH, Braat DD, Brewaeys AM, Dolfing JG, Kortman M, Leerentveld RA, Macklon NS: Health-related quality of life in relation to gender and age in couples planning IVF treatment. Hum Reprod 2003, 18:1536-154.
 21. van Balen F, Trimbos-Kemper TC: Factors influencing the wellbeing of long-term infertile couples. J Psychosom Obstet Gynaecol 1994, 15:157-164.
 22. van Balen F, Trimbos-Kemper TC: Involuntarily childless couples: their desire to have children and their motives. J Psychosom Obstet Gynaecol 1995, 16:137-144.
 23. Collins A, Freeman EW, Boxer AS, Tureck AR: Perceptions of infertility and treatment stress in females as compared with males entering in vitro fertilization treatment. Fertil Steril 1992, 57:350-356.
 24. Odden BJ, Den Tonkelaar I, Nieuwnhuyse H: Psychosocial experiences in women facing fertility problems: a comparative survey. Hum Reprod 1999, 14:255-261.
 25. Pasch LA, Dunkel-Schetter C, Christensen A: Differences between husbands, and wives, approach to infertility affect marital communication and adjustment. Fertil Steril 2002, 77:1241-1247.
 26. نوربالا احمد علی، باقری یزدی محمد کاظم، یاسمی محمد تقی: بررسی اپیدمیولوژی اختلالات روانی در افراد 15 سال و بالاتر شهر قم در سال 1387.
 27. ضرغامی مهران، ناطقی غلامرضا، خلیلیان علیرضا، تیرگری عبدالحکیم، سلیمی حمید رضا: بررسی اختلالات روانپزشکی در مراجعین به درمانگاه های عمومی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال دوازدهم شماره 36، پائیز 1381 ص: 40-33.
 28. Domear AD, Broome A, Zuttermeister PC, prevalence and pridictibility of depression in infertles couples. Fertile stcril 1992 dec; 52 (6): 1158-63.
 29. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، معاونت سلامت (دبیرخانه تحقیقات راهبردی)، سیمای سلامت، انتشارات شابک سال 1381.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی وضعیت سلامت روانی در کارگران خطوط تولیدی کارخانجات ریسندگی شهر یزد در سال 1392”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 3 =