حراج!

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

 

دانشگاه مازندران

دانشکده  تربيت بدني و علوم ورزشي

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد در رشته مديريت ورزشي

موضوع:

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی

 

 

 

 

چکیده

محقق بر اساس اهداف تعيين شده در پي اين است كه وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل  استان خراسان شمالی را بسنجد.

روش تحقيق از لحاظ حوزه تحقيقات اجتماعي، توصيفي از نوع پیمایشی و از نظر شيوه نگرش و پرداختن به مسأله توصيفي- تحليلي محسوب مي‌شود و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است و جامعه آماری تحقیق حاضر را زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی(632 نفر ) تشکیل داده اند .253 نفر از زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی پرسشنامه­های جمعیت شناختی ، مشارکت ورزشی و رفتار شهروندی سازمانی را تکمیل کردند . در سطح آمار استنباطي با توجه به آزمون كالموگراف اسميرنف از آزمون يومن ويتني، كروسكال واليس و ضريب همبستگي اسپيرمن براي به‌ آزمون گذاشتن فرضيه‌هاي تحقيق درسطح معناداری 05/0 =α استفاده مي­شود.

نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی ارتباط معنی داری وجود ندارد .

در نتیجه گیری کلی می توان گفت که بین مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی همبستگی وجود ندارد و عواملی غیر از ویژگی های جمعیت شناختی وجود دارند که بر میزان مشارکت ورزشی زنان شاغل در فعالیت های ورزشی موثرند .

واژه­های کلیدی: فعالیت­های ورزشی، مشارکت ورزشی ،زنان شاغل ،رفتار شهروندی سازمانی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

فصل اول. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تعریف مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف این پژوهش.. 8

1-4-1- هدف اصلی.. 8

1-4-2- اهداف جانبی.. 8

1-5- فرضیات پژوهش.. 9

1-6- حدود تحقیق.. 10

1-7- محدودیت های تحقیق.. 10

1-7-1- محدودیتهای خارج از کنترل محقق.. 10

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات: 10

1-8-1- واژه های نظری.. 10

1-8-2- واژه های عملیاتی.. 12

فصل دوم. 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- مبانی نظری تحقیق.. 15

2-2-1- مشارکت در ورزش.. 15

2-2-1-1- اثرات مشارکت در ورزش.. 18

2-2-1- 2- چرا افراد در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند ؟. 20

2-2-1-3- چرا افراد در فعالیت های ورزشی شرکت نمی کنند ؟. 20

2-2-1-4- ورزش و فعالیت بدنی.. 21

2-2-1- 5-اهداف ورزش.. 23

2-2-2- مشارکت در ورزش و زنان. 23

2-2-2- 1- تاریخچه ورزش زنان. 26

2-2-3- اشتغال زنان. 27

2-3- رفتار شهروندی سازمانی.. 28

2-3-1-  رفتار های مشارکتی و تاریخچه. 29

2-3-2- رفتار شهروندی سازمانی.. 31

2-3-3 – تعاریف رفتار شهروندی سازمانی.. 33

2-3- 4- ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی.. 35

2-3- 5- پیامد های رفتار شهروندی سازمانی.. 37

2-3- 6- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 39

2-3-7- عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی 49

2-3- 8- نظریه های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی.. 54

2-3- 9- رفتار های ضد شهروندی 56

2-3-10 – رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش.. 57

2-4- سابقه تحقیقات انجام شده 58

2-5- مدل مفهومی تحقیق.. 65

2-6- جمع بندی.. 67

فصل سوم. 70

3-1- مقدمه. 71

3-2- روش تحقیق.. 71

3-3- جامعه آماری.. 71

3-4- نمونه آماری.. 73

3-5- متغیر های تحقیق.. 75

3-6-روش های گرد آوری داده ها 75

3-7- قابلیت روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 77

3-8- روش اجرای تحقیق.. 78

3-9- روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها 78

فصل چهارم. 80

4-1- مقدمه. 81

4-2-توصیف یافته های تحقیق.. 81

4-2- 1- توصیف مشخصات فردی.. 81

4-2- 2- توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه. 86

4- 2- 2- 1- توصیف سولات مربوط به پرسشنامه مشارکت ورزشی 86

4-2- 2- 2- توصیف سولات مربوط به پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی.. 93

4-3- آزمون فرضیه های تحقیق 95

4-3- 1- بررسی وضعیت طبیعی بودن مؤلفه های تحت مطالعه توسط آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 95

4-3- 2- فرضیه اول. 96

4-3- 3- فرضیه دوم. 97

4-3- 4- فرضیه سوم. 98

4-3- 5- فرضیه جهارم 99

4-3- 6-  فرضیه پنجم. 100

4-3- 7- فرضیه ششم. 102

4-3- 8-فرضیه هفتم 103

فصل پنجم. 108

5-1- مقدمه. 109

5-2-  خلاصه تحقیق.. 109

5-3- بحث و بررسی 114

5-4- نتیجه گیری.. 142

5-5- پیشنهادات کاربردی 146

5-6- پیشنهادات پژوهشی برای تحقیقات آینده 149

منابع. 151

پیوست ها و ضمائم. 170

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول2- 1- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 47

جدول2- 2- ابعاد رفتار شهروندی مورد استفاده در تحقیق ، خلاصه و جمع بندی.. 68

جدول 3- 1- لیست ادارات کل استان خراسان شمالی و تعداد زنان شاغل 71

جدول 3- 2- تعداد نمونه انتخابی.. 73

جدول 3- 3- شماره سوالات هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 76

جدول 3- 4- نتایج آزمون پایایی.. 77

جدول 4- 1- توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس سن. 81

جدول 4- 2-  توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس وضعیت تأهل. 82

جدول 4- 3-  توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس مدرک تحصیلی.. 83

جدول 4- 4- توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس وضعیت استخدامی 84

جدول 4- 5- توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس سابقه کاری.. 85

جدول 4- 6- توصیف سوال « چند مدت است كه به فعاليت بدني يا ورزشي مشغول هستيد؟». 87

جدول 4- 7- توصیف سوال « چند جلسه در ماه به فعاليت بدني مي پردازيد؟». 87

جدول 4-8 – توصیف سوال « چند جلسه در هفته ورزش می کنید؟». 88

جدول 4- – 9 توصیف سوال « در طول هفته چند دقیقه ورزش می‌کنید؟». 88

جدول 4- -10 توصیف سوال « هر جلسه ورزش شما چند دقیقه طول می کشد؟». 89

جدول 4- 11- توصیف سوال « در چه ساعتی از شبانه روز  ورزش می کنید؟». 89

جدول 4-12 – توصیف سوال « شدت فعاليت ورزشی شما چقدر است؟». 90

جدول 4- – 13 توصیف سوال « انگیزه های شرکت در فعالیت ورزشی شما چیست؟». 90

جدول 4- -14 توصیف سوال  « معمولا چه ورزش خاصی انجام مي دهيد؟». 91

جدول 4- 15- توصیف سوال « اگر امکان شرکت در هر نوع ورزشی برای شما میسر باشد کدام گزینه را انتخاب می کنید؟». 92

جدول 4- 16- توصیف سوال « معمولا کجا ورزش می کنید؟». 92

جدول 4- 17- توصیف سوال «اگر ورزش نمی کنید، علت آن چيست؟». 93

جدول 4- 18- آمار توصیفی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن. 94

جدول 4- 19- نتایج آزمون فرض نرمال بودن مولفه پرسشنامه‌ رفتار شهروندي و مشاركت ورزشی توسط آزمون کولموگروف – اسمیرنوف    96

جدول 4- 20- ارتباط بین مشارکت در ورزش و نوع دوستی در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی.. 97

جدول 4- 21- ارتباط بین مشارکت در ورزش وتکریم و تواضع در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی.. 98

جدول 4- 22- ارتباط بین مشارکت در ورزش وجوانمردی در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی.. 99

جدول 4- 23- ارتباط بین مشارکت در ورزش و وجدان کاری در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی.. 100

جدول 4- 24- ارتباط بین مشارکت در ورزش ورفتار مدنی  در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی.. 101

جدول 4- 25- ارتباط بین مشارکت در ورزش ورفتار شهروندی سازمانی در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی.. 102

جدول 4- 26- ارتباط بین مشارکت در ورزش با سن در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی.. 103

جدول 4- 27- نتايج آزمون يومن‌ويتني براي بررسي تفاوت بين مشارکت در فعالیت های ورزشی بانوان شاغل مجرد و متاهل ادارات کل استان خراسان شمالی……………………………………………………………………………………………….104

جدول 4- 28- نتایج آزمون کروسکال والیس در مشاركت ورزشي بانوان شاغل بر اساس مدرک تحصيلي 105

جدول 4- 29- نتایج آزمون کروسکال والیس در مشاركت ورزشي بانوان شاغل بر اساس وضعیت استخدامی.. 105

جدول 4- 30- ارتباط بین مشارکت در ورزش با سابقه خدمت در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی.. 106

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                    صفحه

نمودار 4- 1- توزیع درصدی سن در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی 82

نمودار 4- 2- توزیع درصدی وضعیت تاهل در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی 83

نمودار 4- 3- توزیع درصدی مدرک تحصیلی در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی 84

نمودار 4- 4- توزیع درصدی وضعیت استخدامی در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی 85

نمودار 4- 5- توزیع درصدی سابقه کاری در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی. 86

نمودار 4- 6- میانگین ابعاد شاخص رفتار شهروندی سازمانی در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی. 95

 

 

1-1- مقدمه

رشد فزاینده ورزش در دو دهه گذشته ، آن را به صنعتی فعال در قرن حاضر تبدیل کرده و طی سال­های اخیر، تحولات چشم­گیری داشته است(57). میزان فعالیت ورزشی در میان افراد کم است و با افزایش سن رو به کاهش نیز می­گذارد(101) ،  ولی اگر به طور منظم انجام شود منجر به رفع و تعدیل خستگی شده و موجب ایجاد و حفظ سلامت روانی می­گردد(78). ورزش به عنوان يكي از مظاهر فردي و اجتماعي، ضمن حفظ و بقاي سلامت روحي و جسمي آحاد جامعه، جهت ايفاي صحيح نقش­هاي فردي، خانوادگي واجتماعي حائز اهميت است(73)و وسیله ای موثر برای پرورش قوای فکری ، جسمی واخلاقی افراد بوده ،  عاملی برای جلوگیری از کجروی های اجتماعی محسوب می­شود(16).

به طور کلی ورزش در تمام دوران زندگی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و موجب می­شود، افراد مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته باشند و مشارکت در ورزش در تامین سلامت جسمی و روانی تعمیم بهداشت ، آمادگی برای فعالیت های دفاعی ، کسب شادابی و نیل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی آنان تاثیر بسیار زیادی دارد(24 ، 58 ، 19)، به همین منظور بهترین و سالم ترین راه تخلیه هیجانات و حفظ سلامتی که برای همه اقشار جامعه پیشنهاد می­شود مشاركت در فعاليت­هاي ورزشي است (73). با این حال ،  ورزش نامناسب می­تواند نتایج منفی از قبیل اضطراب ، کاهش لذت بردن، و ترک تحصیل را تولید کند(91)  . پاسخ هاي عاطفي هنگام مشارکت در فعالیت­های ورزشي از اهميت زيادي برخوردارند. ولي در پژوهش­هاي ورزشي به آن­ها توجه زيادي نشده­اند (56) .

در فرهنگ اسلامي زنان از ارزش فراواني برخوردار هستند ، توجهي كه اسلام به بانوان و نيروهاي سرشار آن­ها دارد، ما را به این نکته ظريف واقف مي­گرداند كه بانوان هر جامعه ، سرمايه هاي گرانقدر آن جامعه هستند و به عنوان وظيفه انساني و تكليف الهي ، بر همه مسئولان و برنامه ريزان اجرايي ، فرهنگي  لازم است تا از اين سرمايه­هاي گرانقدر هر چه بهتر و بيشتر استفاده كنند (47).

امروزه نقش بانوان در فعاليت­هاي اجتماعي در جامعه ايران پررنگ تر از گذشته شده است. اما با وجود سير فزاينده حضور بانوان در عرصه هاي اجتماعي، مشارکت و حضور آنان در فعاليت هاي ورزشي محدود است . بنابراین اين موضوع بايد بررسي و زمينه هاي حضور پررنگ تر آنان در عرصه هاي ورزشي فراهم شود (72) .

رفتارهای غیر رسمی که توسط کارمندان در سازمان ها ابراز می­شوند نام های مختلفی به خود می گیرند که معروف ترین این نام ها رفتار شهروندی سازمانی (OCB)[1]است(106).

تحقیقات مختلفی در داخل و خارج از کشور به طور جدا از هم در زمینه مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی سازمانی انجام شده­اند که این مطلب اهمیت حضور افراد در فعالیت های ورزشی و رفتار افراد در سازمان­ها را نشان می دهد. با این مقدمه و با توجه به این­که بانوان نیمی از افراد جامعه را تشکیل  می­دهند، شناخت عوامل موثر بر مشارکت این افراد در ورزش ، باعث جهت دهی صحیح به برنامه ریزی ها برای افزایش مشارکت آن­ها در ورزش، و متعاقب آن افزایش سلامت عمومی قشر بانوان می­شود.

1-2- تعریف مسئله:

نهضت ماشيني شدن جوامع با همه خدمتي كه به بشريت کرده ، مشكلات فقر حركتي را به دنبال داشته است . انسان درگير زندگي ماشيني، بعد از فراغت كار، داراي اوقاتي مي باشد كه با توجه به علايق و امكانات خود، به فعاليت­هایي از قبيل تماشاي تلويزيون ، ورزش ، تفريح و غیره براي رفع خستگي ، تمدد اعصاب مي­پردازد . ورزش از جمله فعاليت­هاي است كه مي­توان با هزينه كمتر و بهره گيري بيشتر و در مقايسه با ساير برنامه ها  اجرا كرد(47) و به گونه ای فزاینده به عنوان وسیله ای برای حفظ و افزایش بهداشت روانی به خوبی پذیرفته شده است و ماهیت اجتماعی دارد (59 ، 17 ، 33 ) .  فعاليت­هاي بدني و ورزش چندان فراوان و متنوع گشته­اند كه مشاركت افراد و گروه­ها در پرتو معيارهاي گوناگون چون سن، علاقه ، سطح مهارت و غيره دسته‌بندي مي‌شود (73) و شرایط جسمی و روانی خاص خود را می­طلبد (52) و بسياري از محققان معتقدند كه فعاليت­هاي تربيت بدني و ورزش آميخته با تربيت رواني است (73).اهمیت مشارکت ورزشی در سطح وسیع از نظر تجربی و نظری پذیرفته شده است(85).

پرداختن به مسئله زنان یکی از مهم ترین مباحث کنونی در حوزه مطالعات علوم انسانی و اجتماعی در ایران است (58) . امروزه در جریان تغییرات اجتماعی ، حجم عظیم اختراعات انجام شده و تغییر در نیازها و فعالیت ها ایجاد شده است ، به طوری که این امر ، به خصوص نقش و کارکرد بدن زن را تحت تاثیر قرار داده است (65) . يكى از موضوعاتى كه در جامعه شناسی ورزشی دلایل كمى درباره آن وجود دارد، اين است كه چرا بانوان با وجود شرايط محيطى يكسان و ويژگي­هاى جسمانى مشابه، ميزان مشاركت­شان در فعاليت­هاى ورزشى متفاوت است (14). ورزش زنان ، امروزه به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حیطه ورزش مطرح است . این مسئله به دلیل ویژگی جسمانی زنان است . بنابراین ضرورت دارد تا مسئولان امر شرایط و زمینه های لازم را برای حضور بیشتر و فعالانه زنان در عرصه ورزش فراهم سازند(60 ،71) .

افزایش چشم گیر میزان اشتغال زنان در جهان از نیمه دوم قرن بیستم به بعد ، به عنوان مهم ترین مشخصه ، انقلاب در نقش های جنسیتی ، نامیده شده است (49) . بشر امروز فشارهای روانی و جسمی شدیدی را تحمل می کند. یکی از مهم ترین منابع این فشار ، شغل افراد است . از آنجایی که فرد بخش اعظمی از اوقات روزمره خود را در سازمان می گذراند ، اگر محیط سازمان و مشاغل ان مطلوب نباشند صدمه جبران ناپذیری را بر جسم و روان فرد وارد کرده ، به گونه ای که جبران این صدمات نیازمند صرف زمان بسیار و هزینه نمودن مبالغی هنگفت است (29) .

سازمان­ها سیستم های اجتماعی هستند که منابع انسانی مهم­ترین فاکتور برای کارایی و اثربخشی آن­ها هستند..سازمان­ها نمی­توانند بدون تلاش و تعهد افراد به سازمان موفق شوند. رسيدگي به وضع زندگي كاركنان و تهيه موجباتي كه به بهبود وضع زندگي آن­ها كمك كند (5،46، 11،22 ) . عدم توجه به انتظارات افراد مصرف کننده خدمات ، موجب اتلاف هزینه، زمان و نیروهای انسانی می گردد(46) .

تقریبا از یک دهه قبل ، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکرد فرا نقشی تفاوت هایی قائل شدند . عملکرد فرا نقشی[2]  به رفتارهای شغلی فراتر از نقش های رسمی کارکنان بر می­گردد  و معمولا در سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمی­شوند . یکی از متداول­ترین مفهوم سازی­ها و عملیاتی سازی­های صورت گرفته درباره رفتارهای فرا نقشی ، رفتار شهروندي سازماني می باشد (31 ، 132،21) .

رفتار شهروندي سازماني مجموعه اي از رفتارهاي داوطلبانه و اختياري است كه بخشي از وظايف رسمي فرد نيستند و كاركنان را در وضعيتي قرار مي دهد كه به­صورت كاملاً داوطلبانه فراتراز انتظارات وظيفه و شرح شغل خود عمل نمايند(13 ،80) و  اجرای صحیح وظایف را حمایت می کنند(122).  بنابراین لازم است عوامل و اقدامات سازمانی که موجب به وجود آمدن چنین رفتارهایی در کارکنان می­شود شناسایی شوند (6) و عوامل فردی و عوامل سازمانی از جمله عواملی هستند که زمینه ساز رفتارهای داوطلبانه در سازمان می شوند (63).

در سال های اخیر اشتغال بانوان و مسائل مرتبط با آن به عنوان یکی از حوزه های تحقیقاتی در جامعه شناسی ، روان شناسی اجتماعی ، مدیریت و اقتصاد مطرح شده است (62). بانوان شاغل که 22/30٪ کارکنان دولت را تشکیل می دهند(44)، نیز برای مقابله با خستگی های جسمانی و روانی باید نوعی فعالیت مناسب ورزشی در اوقات فراغت از کار خود داشته باشند تا توانایی های روحی و جسمی خود را حفظ کنند و با اثر بخشی بیشتری در ادارات ایفای نقش کنند (62) .

حتماً اگر تحقیقاتی به طور منظم در این مورد تاکنون انجام می­شد می­توانست در جهت دهی به مدیران برای رسیدگی درست به خواسته­ها و نیازهای بانوان شاغل به کار آید. با توجه به این که یک برنامه ریزی صحیح زمانی انجام می شود که مدیران بدانند چه نیازهایی را باید مرتفع کنند واین در حالی است که جامعه مورد نظر در تحقیق حاضر بانوان شاغل هستند، لذا محقق با پرسش های پیش رو مواجه گردید . تا چه حد بین اقشار مختلف شاغلین بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی ، در میزان شرکت در فعالیت های  ورزشی تفاوت وجود دارد؟ تا چه حد مشارکت در ورزش با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد ؟ تا چه حد مشارکت در ورزش بر روی رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل اثر دارد ؟ تا چه حد نوع فعالیت ورزشی بر رفتار شهروندی سازمانی موثر است ؟ تا چه حد به مشارکت در ورزش در ادارات بها داده می شود ؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه مشارکت در ورزش به عنوان يك ضرورت انكار ناپذير و يک نياز اساسي زير بناي همه جوامع و به طور چشمگير و فزاينده اي مورد توجه قرار گرفته است . از آثار مثبت اين پديده تأمين سلامت و بهداشت جسماني و رواني ، كاهش هزينه هاي درماني ، افزايش توليد و يهره وري تمام شهروندان است (47).

فعالیت های ورزشی و گروهی سبب افزایش مهارت های اجتماعی ، روابط بین فردی ، مهارت های حل مسئله و رشد اجتماعی افراد می گردد(52) و رفتار های شهروندی سازمانی نیز از جمله رفتار های داوطلبانه و مورد قبول اجتماع است(12) .پس می توان انتظار داشت مشارکت در ورزش به نوعی رفتار های اجتماعی افراد را افزایش داده  و در نهایت منجر به افزایش رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی شود .

انسان پیشرفته قرن بیستم برای نجات از عوارض رفاه بیش از حد و پرخوری و بی تحرکی ناشی از زندگی مدرن به فکر چاره بر آمد و چون به کوله باری از یافته های علمی و تحقیق مجهز بود با روی آوردن به تمرینات منظم و مستمر جسمانی اراده کرد تا خود و نسل آینده اش را از خطر ناشی از زندگی های بی تحرک برهاند (68).

با توجه به پیشرفت علم در تمامی زمینه ها و تاثیر آن در نحوه نگرش به موضوعات و مسائل پیرامون و طرح سوالات نو در رابطه با این موضوعات و مسائل، لزوم تحقیق و کنکاش برای بشر امری اجتناب ناپذیر می باشد. پیشرفت­های حاصله در علم روانشناسی و ارتباط تنگاتنگ این علم با ورزش گستره وسیعی از سوالات و نظریات را در پیش روی متخصصین علم ورزش قرار داده است. علم ورزش درهمه ي زمينه‌ها ازجمله فيزيولوژي ورزشي، تغذيه، حرکت شناسی،بیومکانیک، … پيشرفت چشمگیری داشته است (33).

جریان همه گیر بی تحرکی در جوامع امروزی تابع چندین عامل است که باید راه­های جلوگیری از آن پیدا شود. یکی از بهترین روش­های جلوگیری از این امر گسترش ورزش در ادارات و در میان بانوان است که هم بخشی از جامعه کشور هستند و هم قشر تأثیر گذاری از نظر فرهنگی در کشور به حساب می آیند(101). در این راستا بسیاری از شیوه های اداری به گونه ای تغییر داده شده است واصلاح گردیده است که جلساتی در هفته به اجرای فعالیت ورزشی اختصاص پیدا کند (10).

مطالعه رفتار افراد در محيط هاي كاري از دير باز مورد توجه انديشمندان علوم مديريت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازماني در سالهاي نخست دهه 1960 در اين امر جديت بيشتري به عمل آمد. بنابراين درك رفتارهاي كاركنان به منظور ايفاي بهتر نقش ها و وظايف خود باعث بهبود عملكرد و ارتقاء اثربخشي سازماني خواهد شد . بطور كلي رفتار شهروندي به كارايي و اثر بخشي سازمانها از طريق تحولات منابع ، نوآوريها و وفق پذيري كمك مي كند. رفتار شهروندي سازماني منافع زيادي دارد به طوريكه هم به سازمان و هم به كاركنان بر اساس رويكرد هاي متنوع منفعت مي رساند(21) و باعث داشتن يك گروه از كاركنان مي شود كه به شركت متعهد هستند(130).

مشارکت در ورزش منجر به افزایش صبر و شکیبایی، احترام به دیگران ، افزایش تعهد و مسئولیت افراد می شود(24، 119) و هر چه تعهد سازمانی کارمندان قوی تر باشد ، تمایل بیشتری به ارائه ی رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان دارند(12، 69 ،5). پس به طور غیر مستقیم می توان انتظار داشت که مشارکت در ورزش  منجر به ارتقای تعهد و وظیفه شناسی افراد که از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی هستند ، شود . چرا که تعهد افراد بالاتر رفته و افراد با تعهد سازمانی بالاتر ، رفتار شهروندی سازمانی بالاتری را نشان می دهند.

منابع

 • ابراهیمیان ، مریم ؛ کاظمی ، بهروز (1381)” بررسی اثر ورزش بر سن وقوع یائسگی در زنان یائسه شهر شیراز ” فصلنامه پایش ، سال 2 ، شماره 1، صفحه 15 -11.
 • اتقیا ، ناهید (1386)” نیازسنجی از اقشار مختلف زنان ایرانی در زمینه ورزش های همگانی ” پژوهش در علوم ورزشی ، شماره 17 ، صفحه 31 – 15 .
 • احسانی ، محمد ( 1384) ” بررسی سطح مشارکت ورزشی بانوان در ایران و عوامل بازدارنده فعالیت های ورزشی ” مجله علوم انسانی ، شماره 12 ، صفحه 27 -15 .
 • احسانی، محمد؛ کوزه چیان،هاشم؛ کشکر،سارا(1386)”بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل بازدارنده و میزان مشارکت زنان شهر تهران در فعالیت های ورزش تفریحی”پژوهش در علوم ورزشی،شماره17،صفحه87-63.
 • اللهیاری ، محبوبه ؛ حمیدی ، مهرزاد ؛ همتی نژاد ، مهر علی ؛ اللهیاری ، فاطمه ( 1390)”رابطه هویت سازمانی و عوامل اجتماعی – جمعیت شناختی با رفتار شهروندی سازمانی در ورزش” پژوهش در علوم ورزشی ، شماره 9 ، صفحه 112- 95 .
 • اللهیاری،محبوبه(1388)”رابطه حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان آکادمی ملی المپیک وپارالمپیک ” پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال.
 • اله توکلی ، زینب ؛ عابدی ، محمد رضا ؛ صالح نیا ، منیره (1388)” بررسی تاثیر آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد سازمانی ” چشم انداز مدیریت ، شماره 33 ، صفحه 124 – 105.
 • ایمان زاده ، الناز( 1390)”بررسی انگیزه های شرکت بانوان در ورزش های همگانی شهرستان سراب ” مجموعه چکیده مقالات همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390 ، شماره 138.
 • باقرپور، محمد مهدی(1387)”بررسی و مقایسه انگیزه های اصلی شرکت در ورزش همگانی و قهرمانی مردم شهر رشت” پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال.
 • بخشنده ،محمد(1387)” ارتباط بین شرکت در فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و کیفیت زندگی در افراد میان سال فعال” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شمال.
 • برزگر طرقبه ، ملیحه ؛ سبزه ن.قابی ، الهه ؛ شجاعیان ، نجمه ؛ فولادیان ، جواد (1386)” بررسی انگیزه مشارکت ورزشی ورزشکاران زن و رابطه ان با ادراک موفقیت ورزشی ” پنجمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی 1386 ، صفحه 56 .
 • بهاری فر ، علی ؛ جواهری کامل ، مهدی(1389)” بررسی پیامد های ارزش های اخلاقی سازمان ( با مطالعه عدالت سازمانی ، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ) ” ماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال هفتم ، شماره 28، صفحه 118 – 96.
 • بهلولی زیناب ، نادر ؛ علوی متین ، یعقوب ؛ درخشان مهربانی ، عادل(1389)”بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز”فراسوی مدیریت،سال چهارم،شماره 14،صفحه 108-73.
 • بی نا (1383)” بررسی آگاهی و عملکرد زنان باردار نسبت به ورزش در دوران بارداری ” فصلنامه پرستاری ایران ، سال 17 ، شماره 4 .
 • بی نا (1387)” قانون مدیریت خدمات کشوری ” انتشارات فر منش .
 • پسرکلو،اعظم(1388)”بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت بانوان شاغل شهر آمل بر اساس ویژگی های جمعبت شناختی با تاکید بر فعالیت های ورزشی” پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران.
 • تالش ، محسن ؛ جوکار، بهرام (1388)” اثر ورزش و فعالیت بدنی بر میزان شادی زنان یائسه ” بی نا.
 • تند نویس ، فریدون(1380)”جایگاه ورزش در اوقات فراغت زنان ایرانی” حرکت ، شماره 12 ، صفحه 104- 87.
 • جوانمرد کمال ،مهرداد(1388)”جامعه شناسی ورزش ” پیشقراولان جامعه شناسی ورزش ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، 149-133.
 •  جی . هیکس ، هربرت ؛ سی . ری . گولت (1388) ” تئوری های سازمان و مدیریت” ترجمه دکتر گوهل کوهن ، چاپ شانزدهم ، انتشارات اطلاعات .
 • حاج کریمی ، عباسعلی؛ طبری ، غلامعلی ؛ رحیمی ، فرج الله( 1387)” بررسی تاثیر گذاری اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانی ” نامشخص .
 • حبیب نژاد ، زهرا( 1388)” بررسی رابطه رضایت شغلی با اثر بخشی مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان مازندران ” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شمال.
 • حسنی کاخکی ، احمد ؛ قلی پور ، آرین (1386)”رفتار شهروندی سازمانی گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال مشتری ” فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 45 ، صفحه 145 – 115.
 • خالقی بابایی ، صغری(1388) ” مشارکت در فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و کیفیت زندگی در افراد جانباز و معلول فعال و غیر فعال ” پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال.
 • داوودی پور ، عبدالله؛ آهنچیان ، محمد رضا ؛ سعیدی رضوانی ، محمود(1387)” بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محور بر اساس رسالت ، مشارکت و تعهد سازمانی مدیران و معلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد، پژوهش های مدیریت در ایران ، دوره 4، صفحه 53 – 37 .
 • دعایی ، حبیب الله، مرتضوی، سعید، نوری ، علی ( 1388)” ارتقاء سطح کیفیت خدمات : بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه هتل پارس مشهد) ” چشم انداز مدیریت ، شماره 30 ، صفحه 85 – 65 .
 • دعایی ، حبیب الله، مرتضوی، سعید، نوری ، علی ( 1389)” مدل یابی تاثیر درک حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی : مطالعه موردی هتل پنج ستاره پاس ، پژوهشنامه مدیریت اجرایی ، علمی – پژوهشی ، سال 10 ، شماره 1 ، صفحه 34 -13 .
 • رامین مهر ، حمید ؛ هادیزاده مقدم ، اکرم ؛ احمدی ، ایمان ( 1388)” بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ” پژوهشنامه مدیریت تحول ، سال اول ، شماره 2 ، صفحه 89 -65.
 • ربیعی ، سنا(1388) “ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان آکادمی ملی المپیک و پارا المپیک ” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شمال.
 • رمضانی نژاد ، رحیم ؛ رحمانی نیا ، فرهاد ؛ تقوی تکیار ، احمد( 1388) “بررسی انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش های همگانی در فضاهای روباز” مدیریت ورزشی ، شماره 2، صفحه 19 – 7.
 • رنگریز ، حسن ؛ موسوی مرادی ، موسی(نا مشخص) “رفتار شهروندی سازمانی و آمادگی پإیرش تحول سازمانی در صنعت بانکداری ایران ” فصلنه علوم رفتاری ،96 – 65.
 • زر شناس ، ساره ؛ کربلایی، اشرف ؛ حسینی ، علی ؛ رهگذر ، مهدی(1389)”تاثیر ورزش هوازی بر نگرش زنان در مورد تصویر بدنی ” مقاله پژوهشی توان بخشی ، دوره 11، شماره 2 ، شماره مسلسل 42، صفحه 20 – 15.
 • زنده کار ،مهدی(1388)” بررسی ارتباط و مقایسه اضطراب رقابتی و جهت گیری هدفی در سنگنوردان ” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شمال.
 • زین آبادی ، حسن رضا (1388)” رفتار شهروندی سازمانی ، خشنودی شغلی ، تعهد به مدرسه : آیا تفاوت معنی داری بین معلمان زن ومرد وجود دارد ؟” مجله علمی پژوهشی تحقیقات زنان ، سال 3 ، شماره اول، صفحه  27- 4 .
 • زین آبادی ، حسن رضا (1390) ” آزمون و مقایسه الگوهای ساختاری علل رفتار شهروندی سازمانی معلمان از منظر روانشناختی اجتماعی ، مجله روانشناسی ، صفحه 197 – 180 .
 • سنایی فر ، احسان (1390)” بررسی انگیزه دانشجویان شرکت کننده در دهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور ” پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مازندران .
 • سهرابی، بابک ؛ خانلری ، امیر ( 1388)” اخلاق ، فناوری اطلاعات و رفتار شهروندی سازمانی ” فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال چهارم ، شماره 1 و 2 ، صفحه 10 -1 .
 • سهرابی زاده،ساناز؛باستانی،پیوند؛روانگرد،رامین(1389)”بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1388″ فصلنامه بیمارستان،سال نهم،شماره1و2،صفحه 82-75.
 • سید نقوی،میر علی؛جعفری فارسانی،جواد(1389)”رابطه کیفیت ادارک شده در سبک رهبری رهبر- عضو و رفتار شهروندی سازمانی”فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،شماره 56،صفحه 126-115.
 • صانع ، علی ؛ فهیم دوین ، حسن ؛ مقدم ، امیر ؛ حسینی ، اقدس ؛ صانع ، محمد علی ( 1390) ” فعالیت های بدنی ، تحلیل رفتگی شغلی ، عضو هیئت علمی ” مجموعه چکیده مقالات همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390 ، شماره 227 .
 • صفری نائینی ، خاطره ( 1387) ” مقایسه تاثیر ورزش ایروبیک و تمرینات فیزیکی بر علائم سندروم پیش از قائدگی در زنان شهرستان شیراز ” مچله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، دوره 18 ، شماره 3 ، صفحه 180 – 177 .
 • عابدی فیروزجائی ، قاسم (1388)” بررسی و مقایسه وضعیت ایمنی اماکن ورزشی دانشگاه های دولتی و آزاد استان مازندران ” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شمال.
 • عابدینی ،امیر محمد (1387) ” بررسی منش ورزشی ورزشکاران نخبه ورزش های تیمی و ورزشکاران ورزش های انفرادی ” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شمال.
 • عابدینی ،جلیل(1386)”بررسی رابطه رضایت شغلی مربیان ورزش با سطح نیازهای آن ها بر اساس نظریه مازلو در خراسان جنوبی” پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شمال.
 • عظیم زاده ، مرتضی ؛ خبیری ، محمد ؛ اسدی ، حسن (1389)” تعیین ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و شخصیت و نقش تعدیل کننده متغیر های جمعیت شناختی ” مدیریت ورزشی ، شماره 4 ، صفحه 42 – 27 .
 • عظیمی ، شهاب (1388)”مطالعه و بررسی نیازهای ورزش روستایی استان همدان ” پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شمال.
 • فتاح پور،مجتبی(1386)”بررسی میزان و علل شرکت و عدم شرکت دانش آموزان مقطع متوسط شهر گیلانغرب در فعالیت های ورزشی خارج از مدرسه”پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال.
 • فراهانی ، ابوالفضل (1380) ” تربیت بدنی 2 ، ویراستار علمی : رمضان پور، رضا ؛ رعایانی ، مسعود ، نوبت و تاریخ چاپ : چاپ اول آذر 1380 ، چاپ سیزدهم فروردین 1388 ، مشخصات نشر : تهران ، دانشگاه پیام نور ، 1380.
 • فرتن ، یعقوب (1390) ” بازنمایی الگوهای اشتغال زنان در متون درسی ایران ” زن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان) ، دوره 9 ، شماره 2 ، صفحه 80 – 39 .
 • فرید ، داریوش(1388)” بررسی رابطه بین خلاقیت و کارآفرینی در بین مردان و زنان ورزشکار و غیر ورزشکار (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه یزد) ” مدیریت ورزشی ، شماره 2 ، صفحه 116 -97.
 • فولادی ، رز؛ ناصری ، نسرین ؛ رجبی ، رضا ؛ گران مایه ، مهرناز(1389)بررسی دقت حس وضعیت مفصل زانوی زنان ورزشکار سالم در زمان های مختلف سیکل قائدگی ” مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، جلد 12، شماره 1، صفحه 39-31 .
 • فولادیان،جواد؛ سهرابی،مهدی؛ عطازاده حسینی،رضا؛ فارسی،علیرضا(1387)”ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکار”فصلنامه المپیک،سال هفدهم،شماره4، صفحه39-29.
 • قادر زاده ، امیر (1390)” تاثیر اشکال مختلف سرمایه بر هویت جمعی زنان ” زن در توسعه و سیاست ، دوره نهم ، شماره دوم ، صفحه 65 – 35.
 • قاسمی ، حمید ؛ کشگر ، سارا ( 1390)” رابطه مهارت های ارتباط موثر و نگرش مدیران کل تربیت بدنی استان ها نسبت به جایگاه ورزش بانوان با میزان پیروی موثر معاونین ورزش بانوان استان ها ” مجموعه چکیده مقالات همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390 ، شماره 177 .
 • قلی پور ، آرین ؛ طهماسبی ، رضا ؛ منوریان ، عباس(1388)”بررسی تاثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های دولتی ” پژوهش های مدیریت در ایران ، دوره 14 ، شماره 2 ، صفحه 147 – 124 .
 • کارگر فرد ، مهدی ؛ شریفی سامانی ، حمید رضا ؛ بهادریان ، پروین (1383)” بررسی رابطه بین عاطفه مثبت پس از تمرین های ورزشی با انگیزش درونی – بیرونی و خودمختار نسبی زنان باردار در دوره دوم حاملگی ” المپیک ، شماره 12، پیاپی 27،صفحه 98 -83.
 • کاشف ، میر محمد؛ سید عامری ، میر حسن ؛ امیر خسرو ، مهتاب( 1389)” بررسی رفتارهای مدیریت خطر مدیران مجموعه های ورزشی استان مازندران ” پژوهش در علوم ورزشی، شماره 28، صفحه 132-
 • کچویان ، حسین ؛ زائری ، قاسم ( 1390) ” تعیین گفتمانی تبدیل شدن زنان به موضوع سیاست گذاری رسمی در دوره رضا خان با تاکید بر نظریه نژادی ” زن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان) ، دوره 9 ، شماره 2 ، صفحه 36- 7 .
 • کرمی ، محسن (1387)”مقایسه اثربخشی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های رازی و آزاد اسلامی کرمانشاه ” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شمال.
 • کشکر، سارا؛ احسانی،محمد(1386)”بررسی اهمیت عوامل بازدارنده زنان تهران از مشارکت در ورزش با توجه به متغیر خصوصیات فردی” مجله علمی و پژوهشی اطلاعات زنان،سال 5،شماره2،صفحه 134-113.
 • کیانی ، فاطمه ؛ فاضلیان ، محسن ( 1390 ) ” بررسی تاثیر ورزش و ویژگی های شخصیت بر فشار روانی دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 5 ” مجموعه چکیده مقالات همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390 ، شماره 129 .
 • گروسی،سعیده؛ قربان زاده،رضا(1386)”بررسی تاثیر برخی عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی و امکان ارتقای شغلی زنان شاغل شهر کرمان”مجله علمی پژوهشی مطالعات زنان،سال اول ، شماره سوم ، صفحه 24-1.
 • گل پور ، محسن ؛ نادی ، محمد علی (1390)” بررسی عوامل موثر بر ادراک عدالت رویه ای در ارتقاء شغلی معلمان زن ” زن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان) ، دوره 9، شماره 2 ، 111 تا 133 .
 • مختاری،رباب(1386)”مقایسه کیفیت زندگی افرادشرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش همگانی” پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال.
 • مختاری ، مریم ؛ عنایت ، حلیمه ( 1390) ” نقش نگرش های جنسیتی در پیدایش تصور بدنی زنان ” زن در توسعه و سیاست ، دوره 9 ، شماره 3 ، صفحه 87 – 67 .
 • مرسل،علی(1387)”بررسی موانع توسعه نهضت داوطلبی در ورزش دانشگاهی کشور” پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال.
 • مسعود نیا ، ابراهیم (1390)” توریسم ، برونگرایی و مشارکت در فعالیت های بدنی ، ارزیابی مدل گرانشی ” مطالعات روانشناختی ، دوره 7 ، شماره 3 ، صفحه 11 – 1 .
 • ملا جعفری ، رویا (1387)” تهیه و تدوین نورم آمادگی جسمانی برای دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان فیروزکوه و مقایسه آن با نورم های استانی و ملی ” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شمال.
 • ملک اخلاق ، اسمائیل ؛ گنجی نیا ، حسین ؛ موسوی ، محسن ( 1387)” رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (مطالعه موردی گمرکات استان گیلان )، بی نا.
 • ملکی ، محمد ؛ محمدی ، سردار ( 1390) ” ارتباط بین خود کارآمدی و شاخص توده بدن با انگیزه ورزش دختران و پسران غیر ورزشکار ” پژوهش در علوم ورزش ، شماره 9 ، صفحه 124 – 113.
 • میر غفوری ، حبیب الله ؛ صیادی تورانلو ، حسین ؛ میر فخرالدین ، حیدر ( 1388)” بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات موثر بر مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی (مطالعه موردی دختران دانشجوی دانشگاه یزد) ” مدیریت ورزشی ، حرکت ، صفحه 100 – 83 .
 • نادریان،مسعود؛ ذوالاکتاف،وحید؛ مشکل گشا،الهام(1388)”موانع مشارکت ورزشی زنان و ارتباط آنها با انگیزه”نشریه علوم حرکتی و ورزشی،سال هفتم،جلد اول،شماره 13،صفحه154-145.
 • نبی زاده،مجتبی(1387)”بررسی میزان مشارکت دانشجویان دانشگاه های غیرانتفاعی استان مازندران در فعالیت های ورزشی-تفریحی” پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال.
 • نقدی ، اسدالله ؛ بلالی ، اسمائیل ؛ ایمانی ، پروین ( 1390 ) ” موانع فرهنگی – اجتماعی مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی ” زن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان) ، شماره 9 ، پیاپی 32.
 • نیک پور،صغری؛ حاجی کاظمی،افتخارسادات ؛ حقانی،حمید(1384)”بررسی نوع و مدت فعالیت های فیزیکی زنان شاغل در حیطه های شغلی و اوقات فراغت در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران”مجله دانشکده علوم پزشکی ایران،دوره دوازدهم ،شماره 46،صفحه 392-381.
 • نیک پور ، صغری ؛ رحیمی ها ، فهیمه ؛ حقانی ، حمید (1384)” مقایسه وضعیت فعالیت های ورزشی زنان و مردان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی ایران سال 1383″ مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دوره سیزدهم ، شماره 52، صفحه 216 -205..
 • وحیدی، سارا(1387)” مقایسه وضعیت امکانات و فضاهای ورزشی مدارس استان خراسان شمالی با استانداردها” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی شمال.
 • یار محمدی منفرد ، سعید ؛ آزاد ،احمد ؛ حیدری ، اکبر(1390) ” بررسی و تبیین نقش رفتار شهروندی سازمانی در ایجاد سرمایه اجتماعی در ادارات تربیت بدنی استان زنجان ” مجموعه چکیده مقالات همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390 ، شماره 211 .
 • یعقوبی ، مریم ؛ کریمی ،سعید؛ جوادی ، مرضیه ؛ حسن زاده،اکبر(1389)”بررسی رابطه بین استرس شغلی و ابعاد سه گانه تعهد سازمانی در بین مدیران پرستاری”مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان،دوره هجدهم،شماره یک،صفحه 10-5.
 • یعقوبی،نور محمد؛مقدمی،مجید؛کیخا،عالمه(1389)”بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان”پژوهش نامه مدیریت تحول،سال دوم،شماره4،صفحه 96-64.
 • Allor Pfeiffer , Karin ؛ Dowda , Marsha ؛ Dishman .K, Rod ؛ McIver. L, Kerry ؛. Sirard. R,  John ؛  Ward. S,  Dianne ؛Ward  .S, Dianne ؛ Pate.  R, Russell (2006)” Sport Participation and Physical Activity in Adolescent Females across a Four-Year Period “ Journal of Adolescent Health 39 (2006) 523-529 .
 • Bienstock, C.C., DeMoranville, C.W., and Smith, R.K. (2003),”Organizational citizenship behavior and service quality”, Journal Of Services Marketing, Vol.17, No.4/5, pg.357.
 • Bitner, M. J., Booms, B. H., & Tetreault, M. H. (1990). The service encounter: Diagnosing favorable and unfavorable incidents. Journal of Marketing, 54, 71-84.
 • Carusoa ,raul(2010) ” Crime and sport participation: Evidence from Italian regions over the period 1997–2003 ” Journal of Socio-Economics .
 • M, jonathan ؛ gray.P, dianna ؛ stellino, megan babkes(2007) ” A Sport Commitment Model Perspective on Adult Tennis Players’ Participation Frequency and Purchase Intention” journal of Sport Management , Volume 10, Issue 3, November 2007, Pages 253-278 .
 • Chen , chien . ching (2009)” The mediation role of job involvement in the relationship between job characteristics and organizational citizenship behavior “ Journal of Social psychology , 149 , 474- 494 .
 • Demontes . GIL , Lorena ؛A , Jose ؛ Arribas , Silvia ؛ Irazusta , Susana (2011)” The role of organized sports participation during adolescence in adult physical activity patterns “ Sport Scienc Review , Vo XX, No 5 – 6 , 25 -26 .
 • Eatough . M , Erin؛ Chang , Chu-Hsiang ؛ Miloslavic. A, Stephanie ؛Johnson  .E,  Russell( 2011)” Relationships of Role Stressors With Organizational Citizenship Behavior: A Meta-Analysis “Journal of Applied Psychology
  Volume 96, Issue 3, May 2011, Pages 619-632 .
 • Ersoy , Nevra Cem ؛ Born , Marise ؛ Derous , Eva ؛ T. van der Molen , Henk (2011) “Antecedents of organizational citizenship behavior among blue- and white-collar workers in Turkey “International Journal of Intercultural Relations 35 (2011) 356-367.
 • Guangling , Wang (2011) “The Study on Relationship between Employees’ Sense of Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior in Private Enterprises “Energy Procedia 5 (2011) 2030-2034 .
 • Holt .L. ؛. Knigh .C.J 2011)) “SportParticipation “ Encyclopedia of dolescence  , Pages 360-368 .
 • l,nicholas؛ kingsley.c,bethen؛ tink.n ,lisa؛ scherarer,jay(2011)” Benefits and challenges associated with sport participation by children and parents from low-income families” Psychology of Sport and Exercise.
 • Huang, J.-H., Jin, B.-H., & Yang, C. (2004). Satisfaction with business-to-employee benefit systems and organizational citizenship behavior. International Journal of Manpower, 25(73),195.
 • Hutchison, S.(1997). Perceived organizational support: Further evidence construct validity. Educational and Psychological Measurement, 57, 1025-(103)4.
 • Kernodle, T. A. (2007). Antecedents and consequences of organizational citizevship behavior: A hierarchical linear modeling study. Touro university. Vol 68(3-A), 2007, 1069.
 • Konovsky,M..A., and Organ,D.W.(1996),”Dispositional and contextual determinants of organizational citizenship behavior”, Journal Of Organizational Behavior,Vol.17,No.3,pg.253.
 • LePine, J. A., Erez, A., & Johnson, D. E. (2002). The nature and dimensionality of organizational citizenship behavior: A critical review and meta- analysis. Journal of applied Psychology, 87, 52-65.
 • Linn van , dyne.,Jill , W .Graham ., Richard , M.Dienesch (1994)” Organizational citizenship behavior: construct redefinition , measurement , validation “ Academy of Management Journal, Vol 37 , No 34 , 765-802.
 • Mackenzie, S.B., Podsakoff, P.M, & Fetter, R. (1993).” The impact of organizational citizenship behavior on evaluations of salesperson performance”, Journal of Marketing, Vol.57, No.1, pg.70.
 • MacKenzie, S. B., Podsakoff, P. M., & Ahearne, M. (1998). Some possible antecedents and consequences of in-role and extra-role salesperson performance. Journal of Marketing, 62, 69-86.
 • Mackenzie .B ؛ Podsakoff .P.M ؛  Fetter. R (1993)” The impact of organizational citizenship behavior on evaluations of salesperson “  Journal of Marketing , vol 57 , 70 – 80 .
 • Moorman, R. H., & Blakely, G. L. (1995). Individualism-collectivism as an individual difference predictor of organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 16, 127-142.
 • Organ, D. W., & Ryan, K. (1995). A meta analysis review of attitudinal and dispositional predictors of Organizational citizenship behavior, Perssonel
 • Organ, D. W. (1997). Organizational citizenship behavior: It’s construct clean-up time. Human Performance, 10, 85-97.
 • Organ, D. W., & Konovsky, M. (1989). Cognitive versus affective determinants of organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 74, 157-164.
 • Polat, Soner (2009) “Organizational citizenship behavior (OCB) display levels of the teachers at secondary schools according to the perceptions of the school administrators” Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (2009) 1591-1596 .
 • Peng , Jei . chin ., Chiu , su . fen(2010)” An integrative model linking feedback environment and organizational citizenship behavior “Journal of Social psychology , 150 , 582- 607 .
 • Piercy, N. F., Cravens, D. W., Lane, N., & Vorhies, D. W. (2006). Driving Organizational Citizenship Behaviors and Salesperson In-Role Behavior performance: the role of management control and perceived organizational support. Academy of Marketing Science, 34(73), 244-262.
 • Podsakoff.P, Nathan ؛Whiting. W, Steven ؛  Podsakoff  .M, Philip؛ Mishra  , Paresh (2011) “Effects of Organizational Citizenship Behaviors on Selection Decisions in Employment Interviews “Journal of Applied Psychology
  Volume 96, Issue 2, March 2011, Pages 310-326 .
 • Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers’ trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behavior. Leadership Quarterly, 1(73), 107-142.
 • Podsakoff, P.M., Mackenzie, S.B., Beth Pain, J., and Bachrach. D.G.(2000),” Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research”,Journal Of Management, 26(47), (69)3−563.
 • Podsakoff, P. M &, MacKenzie, S. B. Impact of organizational citizenship behavior on organizational performance: a review and suggestion for future research, 10(73) , (2001). 1333-153, Lawrence erlbum associate, tnce.
 • Rees .i, daniel ؛j , joseph(2010) ” Sports participation and academic performance: Evidence from the National Longitudinal Study of Adolescent Health “Economics of Education Review ,Volume 29, Issue 5, Pages 7(69)-759 .
 • Salehi , Moslem ؛ Gholtash , Abbas (2011)” The relationship between job satisfaction, job burnout and organizational commitment with the organizational citizenship behavior among members of faculty in the Islamic Azad University -first district branches, in order to provide the appropriate model “Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 306-310 .
 • Schumacher Dimech , Annemarie ؛  Seiler, Roland (2011)” Extra-curricular sport participation: A potential buffer against social anxiety symptoms in primary school children “Psychology of Sport and Exercise Volume 12, Issue 4, July 2011, Pages 347–354.
 • Shariati Feizabadi ,Mehdi ؛ Salsali ,Saeede ؛ Moeinirad , Samira ؛ Nikravan , Farhad(2012) “The study of problems & barriers of female students for the sport participation in Mashhad city” Procedia – Social and Behavioral Sciences Volume 31, 2012, Pages 28–30.
 • Sirard . R, John ؛ Pfeiffer. A, Karin ؛ Pate .R, Russell (2006) “Motivational factors associated with sports program participation in middle school students “Journal of Adolescent Health 38 (2006) 696 -703 .
 • Sirard. R , John ؛ Pfeiffer. A, Karin ؛ Pate. R, Russell (2006)” Motivational factors associated with sports program participation in middle school students” Journal of Adolescent Health , Volume 38, Issue 6, June 2006, Pages 696-703 .
 • Slater, Amy ؛ Tiggemann  ,Marika(2010) “Gender differences in adolescent sport participation, teasing, self-objectification and body image concerns “Journal of Adolescence , Volume 34, Issue 3, June 2011, Pages 455-463 .
 • b,carly؛ simpkinsa .d,sandra(2009)” The relationship between children’s sport participation and self-esteem: Exploring the mediating role of sport self-concept” Psychology of Sport and Exercise, Volume 10, Issue 3, , Pages 381-389.
 • Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68, 653-663.
 • Sun Jung , Hyo ؛ Yoon , Hye Hyun (2011) “The effects of emotional intelligence on counterproductive work behaviors and organizational citizen behaviors among food and beverage employees in a deluxe hotel “International Journal of Hospitality Management, 1- 10 .
 • Thomas, W.H ؛ Feldman .C, Daniel( 2011) “Affective organizational commitment and citizenship behavior: Linear and non-linear moderating effects of organizational tenure “Journal of Vocational Behavior 79 (2011) 528-537 .
 • Tok , Serdar (2011)” The big five personality traits and risky sport participation” society for personality research , 8 , 1105 -1112.
 • Vigoda,E.(2000),” Internal politics in public administration systems: an empirical examination of its relationship with job congruence, organizational citizenship behavior, and in-role performance”,Public Personnel Management, .29,No.2,pg.185.
 • Vondey , Michelle (2010)”The Relationships among Servant Leadership, Organizational Citizenship Behavior, Person-Organization Fit, and Organizational Identification “International Journal of Leadership Studies, Vol. 6 Iss. 1, 3- 27.
 • Wang , Jin ؛  Wong,  Chak-keung (2011)” Understanding organizational citizenship behavior from a cultural perspective: An empirical study within the context of hotels in Mainland China” International Journal of Hospitality Management 30 (2011) 845-854.
 • Wech,B.(2002),” Trust context: effect on organizational citizenship behavior, supervisory fairness, and job satisfaction beyond the influence of leader-member exchange”,Business and Society, .41,No.3,pg.353.
 • Yoon, M. H, Suh, J. (2003)”  Organizational citizenship behaviors and service quality as external effectiveness of contact employees”  Journal of Business Research, Volume 56, 597-611.
 • Yoon , Cheolho (2009) “The effects of organizational citizenship behaviors on ERP system success “Computers in Human Behavior 25 (2009) 421-428 .
 • l,kristina(2011)” Examining racial differences in the effect of popular sports participation  on academic achievement ” Social Science Research,Volume 40, Issue 4, Pages 1142-1169 .

به نام خدا

بانوان شاغل گرامي

اين پرسشنامه در راستاي انجام پاياننامه كارشناسي ارشد با عنوان” بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی ” تهيه شده است. خواهشمندم ، ميزان موافقت خود را با هر یک از گویههای بیان شده مشخص فرمائید. از اینکه دقت خود را به مطالعه و تکمیل دقیق این پرسشنامه اختصاص می دهید کمال تشکر و امتنان را دارم. اميد است با مساعدت هاي شما گامي در جهت اعتلاي ورزش و رفتار شهروندی بانوان شاغل كشور بردارم ، ضمنأ اطلاعات شما به صورت محرمانه نزد محقق باقي خواهد ماند.

 

بخش اول :  ویژگی های جمعیت شناختی

 

لطفأ مناسبترين پاسخ را انتخاب نموده يا پاسخ لازم رابراي هر پرسش بيان نمائيد.

 

1-  سن:                   18 تا 24  □            25 تا 34 □              35 تا 44 □               45 تا 54 □              بالاتر از 54 □

 

 

2-  وضعیت تاهل:      مجرد  □                 متاهل    □

 

 

3-  شغل:             …………………………..

 

.

4-  مدرک تحصيلي :   زیر دیپلم □        دیپلم □        فوق دیپلم  □          کارشناس □     کارشناس ارشد □     دکتری  □

 

 

5- نوع وضعیت استخدامی:     رسمي □     پيماني □        قراردادي □      پاره وقت  □

 

 

6 ـ سابقه شغلی(سال):     5-1 □             10- 6  □                15 -11 □                   20-16   □                   30- 21  □

 

 

بخش دوم :  مشارکت ورزشی

 

.

1-  چند مدت است كه به فعاليت بدني يا ورزشي مشغول هستيد؟

كمتر از3 ماه □                        بين 4 الي 6 ماه  □                  بين 7 الي9ماه  □            بين 10 الي12ماه  □                  بيش تر از 12 ماه □

 

 

 

2-  چند جلسه در ماه به فعاليت بدني مي پردازيد؟

کمتر از یک بار در ماه □                يك بار در ماه   □                     2 بار در ماه   □             3بار در ماه □                      بیش از 3 بار در ماه □

 

 

.

3 – چند جلسه در هفته ورزش می کنید؟

کمتر از یک بار در هفته□             یک بار در هفته □                   2 باردر هفته □               3 باردر هفته □                بیش از 3 بار در هفته □

 

4-  در طول هفته چند دقیقه ورزش می کنید ؟

کمتر از 10 دقیقه□            10 تا 20 دقیقه □                  30 تا 40 دقیقه  □              50 تا 60 دقیقه □                بیش از 60 دقیقه □

 

5- هر جلسه ورزش شما چند دقیقه طول می کشد ؟

کمتر از 10 دقیقه□            10 تا 20 دقیقه □                 30 تا 40 دقیقه  □              50 تا 60 دقیقه □                بیش از 60 دقیقه □

 

 

 

6- در چه ساعتی از شبانه روز  ورزش می کنید؟

قبل از ساعت 6   □          ساعت 6 تا 10  □                   ساعت 10 تا 14 □             ساعت 14 تا 18 □                 ساعت 18 به بعد □

 

 

 

7- شدت فعاليت ورزشی شما چقدر است؟

خیلی سبك □

سبک □

متوسط □

سنگين ، تنفس نسبتاَ سريع وگاهی اوقات همراه با تعریق □

خیلی سنگین، تنفس سريع و تعریق زياد و مداوم□

 

 

تناسب اندام               □                        کسب نشاط و احساس لذت      □                 حفظ تندرستی و احساس قدرت     □

بودن با دوستان          □                         مقاوم شدن در مقابل بیماریها   □                 کاهش فشارهای روانی                  □

اعتقاد به مفید بودن     □                        کسب اعتماد به نفس بیشتر      □                 پر کردن اوقات فراغت                  □

احساس نیاز به آن       □                         غیره                                 □

 

 

9 – معمولا چه ورزش خاصی انجام مي دهيد؟ (پنج مورد را با ترتيب زماني كه بيشتر صرف آن مي كنيد از 1 تا 5 شماره گذاري فرمائيد)..

 

هيچ                 □                پياده روي         □                       دويدن        □                            شطرنج     □

ژيمناستيك        □                تنيس روي ميز   □                      واليبال        □                            تنيس       □

قايقراني             □               هندبال             □                       شنا            □                            نرمش      □

كوهنوردي          □               بدمينتون          □                       رزمي          □                            بسكتبال   □

دوچرخه سواري   □               ايروبيك            □                       فوتبال         □                           بدنسازی   □

ساير موارد را لطفا ذكر بفرمائيد    ……….

 

 

10- اگر امکان شرکت در هر نوع ورزشی برای شما میسر باشد کدام گزینه را انتخاب می کنید ؟(اولویت شرکت خود را با شماره 1 تا 5 تعیین کنید).

هیچ             □              پیاده روی        □                      دویدن               □                        بدنسازی             □

ايروبيك        □              تنیس روی میز  □                      والیبال               □                        تنیس                □

ژیمناستیک   □              شنا                 □                      نرمش                □                        قایقرانی              □

هندبال         □             رزمی               □                      بسکتبال             □                        کوهنوردی           □

بدمینتون      □             شطرنج             □                     دوچرخه سواری     □                         اسکی                □

واتر پلو         □             ماهیگیری         □                     اسکی روی آب      □                          فوتبال               □

بدنسازی       □              غیره               □

 

 

11-  معمولا كجا ورزش مي كنيد؟

منزل  □                      باشگاه  □                   پارك   □                       كوه   □                         غیره      □

 

34

12 – اگر ورزش نمی کنید، علت آن چیست ؟ ( پنج مورد را به ترتیب اولویت از 1 تا 5 شماره گذاری کنید ).

مشغله زیاد             □                     مشکلات مالی                           □                        تنبلی و بی حوصلگی         □

دستور پزشک          □                     بی اطلاعی از منافع ورزش            □                       معذوریت جسمی               □

عادت نداشتن          □                     اولویت داشتن مسائل دیگر            □                        نداشتن وسیله                 □

نبود امکانات لازم      □                     ترس از صدمه دیدن و بیمار شدن   □                        بی علاقگی                     □

غیره                     □

 

 

بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی

 

موافقم تاحدي موافقم نظري ندارم تاحدي مخالفم مخالفم  

ميزان موافقت خود را با هر يك از گویه های  زير مشخص بفرمائيد

 

1- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، به ساير همكاران خود كه حجم كاري بالايي دارند، كمك مي نمايم.
2- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، ،به انجام وظايف همكاران خود كه در محل كار حضور ندارند، كمك مي نمايم.
3- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، حاضرم تا با علاقه فراوان، زمان و وقت خود را براي كمك كردن به افرادي كه مشكلات كاري دارند، اختصاص دهم.
4- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، حتي در كارهايي كه ضرورتي به انجام آنها نيست، تمايل فراواني براي كمك به افراد تازه كار دارم.
5- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، با سرپرست و يا ساير افراد اداره كه ممکن است تحت تاثير تصميمات من قرار گيرند ، مشورت مينمايم.
6- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، به  حقوق ديگران  احترام مي گذارم.
7- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، براي جلوگيري از بوجودآمدن مشكل با ساير همكاران خود،  اقداماتي را انجام ميدهم.
8- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، قبل از انجام هر گونه اقدام مهمي در اداره، سرپرست خود را مطلع مي سازم.
9- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، براي گلهكردن از مسائل جزئي و پيش پاافتاده اداره ، زمان زيادي را صرف مينمايم.
10- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، علاقه فراواني براي بزرگ جلوه دادن مشكلات كوچك دارم.
11- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، هميشه در خصوص ترك شغل خود صحبت ميكنم.
12- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، به امور، بد بين بوده و  هميشه به جنبههاي منفي شرايطكاري و مقتضيات پيرامون خود فكر ميكنم تا به جنبه هاي مثبت آن.
13- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، هميشه وقتشناس بوده و به موقع در محل كار خود حاضر ميشوم.
14- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، هرگز زمان تعيينشده براي صرف نهار و يا استراحت را بيش از حد معمول طولاني نميكنم.
15- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، در طول يك روز كاري، بيش از حد معمول، استراحت و تفريح نميكنم.
16- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، حتي اگر كسي بر کارم نظارت نداشته باشد ، قوانين، مقررات، رويهها و خط مشيهاي اداره را رعايت ميكنم.
17- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، از تغييرات اداره اطلاع و آگاهي كامل دارم.
18- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، به فعاليت هايي كه انجام آنها ضروري نيست اما به ايجاد يك تصوير مثبت ازاداره در ذهن سايرين كمك مينمايد، توجه فراواني داشته و آنها را بكار ميبرم.
19- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، در جلسات مهم مربوط به اداره، حضور و مشاركت دارم.
20- در سازمانی که مشغول به کارهستم ، موافق توسعه و پيشرفت هاي اداره ميباشم.

The survey of participation in sport and relationship with organizational citizen behavior in office practitioner womenfolk in Northern North Khorasan Province.

 

 

 

Abstract

This survey is a systematic collection that aims at exploring and making a frame of a well-organized knowledge. Based on certain goals, the researcher tries to find the relationship between the participation in sport and organizational citizen behavior in office practitioner womenfolk in Northern Khorasan Province.

Methodology

This is a social-descriptional peymayeshi based research. The method of writing is descriptional-analytical. The relationship between variables is correlative. The database of the research consists of women working in the offices of Northern Khorasan Province (632 people). 253 of these women filled in the questionaire on population, participation in sport, and organizational citizen behavior. To investigate statistically, kalmograph Smirnoff test from Yomen Whitney test, and Kroscal Wallace have been used and Spearman’s correlation coefficient for testing the theories of research has been considered as α= 0/05.

Findinds

The results of the reseach show that there is no meaningful relationship between participation in sport and organizational citizen behavior in office practitioner womenfolk.

Results

To draw a general conclusion we can say that there is no relationship between participation in sport and  organizational citizen behavior in office practitioner womenfolk in Northern Khorasan Province and there are other important factors than population that influence the level of women’s participation in sport.

Keywords:

sports activities, sports participation, women emplyees, organizational citizen bahavior

[1]– Organizational citizenship behavior

[2]  -Extra-role performance

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

46 − 44 =