free

بررسی و تحليل پيامد حادثه انتشار آمونياک از مخازن آمونياک

29.000تومان

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تھران جنوب
دانشکده تحصيلات تکميلی
“MSc” پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد
مھندسي شيمی – مھندسی محيط زيست
عنوان :
بررسی و تحليل پيامد حادثه انتشار آمونياک از مخازن آمونياک

 

 

106 صفحه فایل pdf

 

فھرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه
چكيده ١
مقدمه ٢
فصل اول: كليات
١ نگاھی بر انتشار گازھای سمی و حوادث رخ داده بر مخازن ذخيره ۴ -١
٢ روشھای پيش بينی ۴ -١
٣ امتيازھای يک محاسبه نظری ۵ -١
۴ نارسايی ھای محاسبه نظری ۶ -١
۵ انتخاب روش پيش بينی ۶ -١
۶ روش کار و تحقيق در پيش بينی نحوه انتشار آمونياک نشت کرده از مخازن ٧ -١
فصل دوم : مديريت ريسک
١ تعيين اھداف و عمق مطالعه ١١ -٢
٢ شرح فرآيند تحت بررسی ١٣ -٢
٣ شناسائی مخاطرات ١۵ -٢
۴ تعيين سناريو ھا و حوادث منجر از آنھا ١۶ -٢
۵ ارزيابی پيامد ١۶ -٢
۶ تخمين تکرارپذيری ٢۴ -٢
٧ تعريف و محاسبه ريسک ٢۶ -٢
فصل سوم : طراحی فضای مورد تحليل و مد ل سازی با استفاده از نرم افزار گمبيت
١ وضعيت سايت مخازن ٢٩ -٣
٣٠ Gambit ٢ طراحی فضای در نظر گرفته شده با استفاده از نر مافزار -٣
٣ توليد شبکه در داخل حجم ٣١ -٣
۴ تعيين شرايط مرزی و نواحی پيوستگی در گمبيت ٣۴ -٣
۵ تعيين شرايط مرزی ٣۴ -٣
۶ تعيين نواحی پيوستگی ٣۶ -٣
فصل چھارم : شبيه سازی انتشار آمونياک
١ تنظيم ھای کلی فايل ورودی ٣٩ -۴
٢ شرايط مرزی ۴١ -۴
٣ دبی آمونياک نشت کرده ۴۶ -۴
۴ مقادير اوليه و تحليل مسئله ۵٠ -۴
۵ جمع بندی ۵٠ -۴
فصل پنجم : نتايج شبيه سازی و تحليل آنھا
۵٢ D ١ تحليل حادثه نشت آمونياک برای شرايط جوی -۵
۵٧ B ٢ تحليل حادثه نشت آمونياک برای شرايط جوی -۵
۶١ E ٣ تحليل حادثه نشت آمونياک برای شرايط جوی -۵
۵ مقايسه نتايج ناشی از تحليل در شرايط مختلف جوی ۶۵ -۵
۶٧ Phast و Fluent ۶ مقايسه نتايج به دست آمده ناشی از تحليل انتشار آمونياک به وسيله -۵
فصل ششم:نتيجه گيری و پيشنھادھا
١ نتيجه گيری ٨٢ -۶
٢ پيشنھادھا ٨٣ -۶
پيوست ھا
٧۶ FLUENT ١- آشنايی با ديناميک سيالات محاسباتی و نرم افزار
٨٢ Phast با استفاده از نرم افزار B ٢- گزارش تحليل انتشار آمونياک در شرايط جوی کلاس
مربوط به واحد مخازن ٩٠ PDF ٣- نقشه
مربوط به واحد مخازن ٩١ P&ID ۴- نقشه
منابع و ماخذ
فھرست منابع فارسي ٩٢
فھرست منابع لاتين ٩٣
سايت ھاي اطلاع رساني ٩٣
چكيده انگليسي ٩۴

 

 

چکيده:

 

ارزيابی ريسک يک حادثه مستلزم انجام مراحل مختلف م یباشد. ارزيابی و مديريت ريسک به طور کلیشامل مراحل تعيين اھداف و عمق مطالعه، شرح فرآيند تحت بررسی، شناسائی مخاطرات، تعيين سناريوھا و حوادث منجر از آنھا، ارزيابی پيامد تخمين تکرارپذيری و تعريف و محاسبه ريسک می باشد. با توجه به مراحل مختلف ارزيابی و مديريت ريسک، از مھمترين مراحل انجام آن، تعيين سناريوھا و حوادث منجر از آنھا و ارزيابی پيامد آن حادثه م یباشد. يکی از رو شھائی که اخيراً به منظور ارزيابی پيامد حادثه مورد توجه قرار گرفته است، ديناميک سيالاتی محاسباتی م یباشد. پرھزينه بودن و دربعضی موارد غير ممکن بودن انجام آزمايش ھای عملی جھت ارزيابی پيام دھای يک حادثه و از طرف ديگر دقت بالای استفاده از ديناميک محاسباتی سيالاتی، باعث استفاده از اين گونه نر مافزارھا جھت تحليل و ارزيابی پيامدھای حادثه شده است. در اين پروژه سعی شده است که ارزيابی پيامد حادثه نشتی آمونياک از يک مخزن بزرگ آمونياک به حجم ٢٠٠٠٠ تن به کمک نرم افزارفلوئنت مورد بررسی قرار گرفته و نتايج آن در شرايط جوی متفاوت مورد قياس قرار گيرد، نتايج حاصل نشان می دھد که نحوه انتشار آمونياک با توجه به شرايط مختلف جوی روند کاملاً متفاوتی را نشان می دھند.
نحوه انتشار به شرايط جوی کاملاً وابسته بوده و نتايج به دست آمده نشان م یدھد، در کلاس پايداری جوی نوع  B (ناپايدار)   مقدار نفوذ توده آمونياک در غلظت معين (ppm٢٠٠٠ ) درجھت وزش باد حدود ۶۴٠   متر می باشد، در حالی که نفوذ ھمان مقدارغلظت آمونياک در کلاس پايداری جوی نوع  E (پايدار) حدود ١٠۴٠ متر است ، که بسيار بيشتر از شرايط جوی کلاسB می باشد. ھمچنين حرکت توده آمونياک در  شرايط جوی نوع B (ناپايدار) بيشتر به سمت بالا بوده که نشانگر آن است که اختلاط جريانات عمودی  شناوری در چنين شرايطی به خوبی صورت م یگيرد در حالی که نفوذ در شرايط جوی کلاس بيشتر بر روی سطح زمين می باشد و نشانگر عدم اختلاط خوب جريانات عمودی شناوری است. مورد (Phast) با يکی از نر مافزارھای اختصاصی ارزيابی پيامد حادثه CFD نھايت اً نتايج به دست آمده از مقايسه قرار می گيرد و مقايسه صورت گرفته نشان م یدھد، ھمخوانی مناسبی در نتايج به دست آمده وجود شده است توانايی نمايش نحوه Phast بر نر مافزارھايی ھمانند CFD دارد، وليکن آنچه باعث برتری
انتشار در فواصل نزديک به محل نشتی و بر روی موانع موجود در مسير انتشار می باشد. برای تحليل پيامد انتشار مواد سمی می تواند بسيار مفيد CFD مطالب بيان شده نشان می دھد که استفاده از باشد.

 

 

 

مقدمه

 

کارخانجات پتروشيمی با ھدف تامين محصولات استراتژيک به منظور توسعه صنايع پائي ندستی و افزايش سھم درآمد ھای غير نفتی در چرخه اقتصاد کشور در سالھای اخير به طور چشمگيری رشد نموده است. احداث واحدھای عظيم در مجاورت يکديگر و تراکم تجھيزات در اين واحدھا و حجم بالای توليدات، مخازن و فرآيندھای مخاطره آميز آنھا، استفاده از سيستم ھای ايمنی و آت شنشانی پيشرفته و تدوين برنامه ھای موثر مقابله با وضعيت ھای اضطراری را حائز اھميت نموده است. يکی از نکات مھم درھنگام حوادث، پيش بينی اثرات و پيامد ھای ناشی از آن حادثه م یباشد. بدون شک يکی از مھ مترين و خطرناک ترين حوادث در مجتمع ھای پتروشيمی، انتشار گازھای سمی و قابل اشتعال می باشد. پيش بينی ميزان انتشار و روند گسترش اين گونه نشتی ھا می تواند کمک بسيار بزرگی در جھت کنترل حوادث، جلوگيری و کاھش اثرات نامطلوب آن داشته باشد. ضمن اينکه توانائی پيش بينی اين گونه انتشارات گازھای سمی می تواند کمک بزرگی در تدوين برنامه ھای مقابله با شرايط اضطراری، تدوين برنامه ھای مانورھا و تمرينات عملی و ديگر برنامه ھا در جھت کاھش اثرات ناشی از انتشار گازھای سمی به دنبال داشته باشد. به طور کلی برای پي شبينی روند انتشار ناشی از گسترد هشدن يک گاز سمی و قابل اشتعال در محيط، نياز به انجام کارھای آزمايشگاھی داشته و بسيار زمان بر می باشد که اين نياز، کار را در شرايط معمولی بسيار سخت و تقريباً ناممکن می نمايد. در ھر صورت کارھای آزمايشگاھی زياد در تضاد با نياز به تصميم گيری سريع می باشد. يکی از سريع ترين روش ھا، مدل کردن ميزان و روند انتشار، با استفاده از نرم افزاھای ديناميک سيلاتی می باشد. در اين روش می توان با يک سرعت مناسب و با انجام ھزينه ھای پائين ميزان انتشار را در حدی قابل قبول و منطبق بر واقعيت پيش بينی کرد.

 

 

 

فصل اول

کليات

 

 نگاھی بر انتشار گازھای سمی و حوادث رخ داده بر مخازن ذخيره

 

مخازن ذخيره در پالايشگاه ھا و کارخانه ھای مواد شيميائی، حجم زيادی از مواد خطرناک، قابل اشتعال و سمی را در بر می گيرند. يک حادثه کوچک در اين گونه مخازن ذخيره ممکن است باعث به وجود آمدن خسارات جانی و مالی سنگين شود. آتش سوزی معمولاً عمد هترين مشکلی است که مخازن ذخيره معمولاً با آنھا روبرو می شود، بعد از آتش سوزی، انفجار دومين رتبه را در حوادث مربوط به مخازن ذخيره دارا است. نشت نفت و خروج گاز و يا مايعات سمی از مخازن ذخيره به ترتيب سومين و چھارمين رتبه حوادث مربوط به مخازن ذخيره را با توجه به فراوانی به خود اختصاص داده اند. با توجه به حوادث بزرگ انتشار گازھای سمی در صنايع شيميايی و خطرات زيادی که اينگونه حوادث به دنبال دارند، بايد يک نگرش دقيق و پيش بينی مناسبی از اين گونه حوادث در صنايع، عل یالخصوص صنايع شيميايی به دليل گستردگی مواد سمی در اين صنايع وجود داشته باشد. بنابراين پيش بينی انتشار اين گونه مواد و آگاھی از نحوه انتشار از اھميت بسيار بالائی در کنترل حوادث، رو شھای مواجھه با آن و نھايتاً ارزيابی ريسک برخوردار است.

 

روش ھای پيش بينی

به طورکلی پيش بينی فرآيندھای انتقال حرارت و جريان سيال به وسيله دو روش اصلی انجام می شود.
١. تحقيق آزمايشگاھی
٢. مطالعات نظری
اطلاعات دقيق در مورد يک فرآيند فيزيکی غالباً توسط اندازه گيری عملی به دست می آيد. تحقيق آزمايشگاھی انجام شده درمورد يک دستگاه که انداز هھايش عين اً اندازه ھای اصلی دستگاه باشد، جھت پيش بينی چگونگی کار نسخ هھای مشابه از دستگاه مذکور تحت ھمان شرايط استفاده م یشود. اما در بيشتر حالتھا انجام چنين آزمايشھائی به علت بزرگ بودن اندازه دستگاه ھا، محيط و بسيارگران بودن وسائل عملاً غير ممکن است، لذا آزمايشھا روی مد لھايی با اندازه ھايی درمقياس کوچکتر انجام م یشود، ھر چند اينجا ھم مسئله بسط دادن اطلاعات به دست آمده از نمونه کوچکتر، ھميشه تمام جنبه ھای دستگاه اصلی را شبيه سازی نمی کند وغالب اً جنبه ھای مھم مانند احتراق از آزمايشھای مربوط به مدل حذف می شوند. اين محدوديتھا مفيد بودن نتايج را بيشتر کاھش م یدھد ، بالاخره بايد به خاطر داشت که در بسياری از حالت ھا مشکلات جدی اندازه گيری وجود داشته و وسايل اندازه گيری عاری از خطا نمی باشند. يک پيش بينی نظری، حداکثر استفاده را از نتايج مدل رياضی خواھد برد و در مقايسه با آن نتايج تجربی را کمتر مورد استفاده قرار می دھد. برای فرآيند ھای فيزيکی مورد نظر ما، اصولاً مدل رياضی عبارت است از يک سری معادلات ديفرانسيل که می بايست حل شود. اگر قرار بود از روشھای کلاسيک در حل اين معادلات استفاده شود، امکان پيش بينی برای بسياری از پديده ھای سودمند وجود نداشت. با کمی توجه به يک متن کلاسيک درباره انتقال حرارت و يا مکانيک سيالات مشخص می شود که فقط برای تعداد اندکی از مسائل عملی می توان به تعداد مجھولات، معادلات لازم را پيدا کرد. به علاوه، پاسخ اينھا اغلب شامل سريھای نامحدود، توابع خاص، معادلات غير جبری، مقادير ويژه و غيره م یباشد. به طوری که ممکن است حل تحليلی آنھا کار ساد های نباشد. خوشبختانه توسعه متدھای عددی و در دسترس بودن پردازشگرھای بزرگ اين اطمينان را به وجود می آورد که برای ھر مساله علمی بتوان از مفاھيم يک مدل  رياضی استفاده کرد.

 

امتيازھای يک محاسبه نظری

 

ھزينه کم: مھمترين امتياز يک پيش بينی محاسباتی، ھزينه کم می باشد. در بيشتر کاربردھا، ھزينه  به کاربردن يک برنامه کامپيوتری به مراتب کمتر از مخارج آزمايشگاھی مشابه می باشد. اين عامل وقتی که وضعيت فيزيکی مورد مطالعه بزرگ و پيچيده باشد، اھميت بيشتری نيز پيدا می کند و اين
درحالی است که قيمت اقلام، در حال افزايش است وليکن ھزينه محاسبات در آينده احتمالاً کمتر ھم خواھد شد.
سرعت: يک تحقيق محاسبه ای می تواند با سرعت قابل ملاحظه ايی انجام شود. اين طرح می تواند فاھيم صدھا ترکيب از حالتھای مختلف را در کمتر از يک روز مطالعه کرده و طرح بھينه را انتخاب نمايد، از طرف ديگر بسادگی می توان تصور کرد رسيدگی يا تحقيق آزمايشگاھی نياز به زمان زيادی خواھد داشت.
اطلاعات کامل: حل کامپيوتری يک مسئله، اطلاعات کامل و به ھمراه جزئيات لازم را به ما خواھد داد و مقادير تمام متغيرھای مربوطه (مانند سرعت، فشار، درجه حرارت، تمرکز نمونه ھای شيميائی و شدت تلاطمی) را در سراسر حوزه مورد علاقه ب هدست می دھد. بر خلاف شرايط نامطلوبی که ضمن آزمايش پيش م یآيد، مکانھای غيرقابل دسترس در يک کار محاسباتی کم بوده و اغتشاشات جريان ب هعلت وجود مي لھای اندازه گيری در آن وجود ندارد. بديھی است از ھيچ بررسی آزمايشگاھی نم یتوان انتظار داشت تا چگونگی توزيع تمام متغيرھا را بر روی تمام ميدان اندازه
بگيرد. بنابراين حتی وقتی يک کار آزمايشگاھی انجام می شود. بسيار با ارزش است که جھت تکميل اطلاعات آزمايشگاھی حل کامپيوتری نيز به صورت ھمزمان انجام شود.
توانائی شبيه سازی شرايط واقعی: در يک محاسبه نظری، چون شرايط واقعی ب هآسانی می تواند شبيه سازی شود، نيازی نيست به مدل ھای با مقياس کوچکتر متوسل شويم. برای يک برنامه کامپيوتری، داشتن ابعاد ھندسی بسيار بزرگ يا خيلی کوچک، به کار بردن درجات حرارت خيلی کم يا بسيار زياد، عمل کردن با مواد سمی يا قابل اشتعال و تعقيب فرآيندھای بسيار سريع يا خيلی آھسته مشکل مھمی را ايجاد نمی کند.
توانائی شبيه سازی شرايط ايده آل: گاھی اوقات برای مطالعه يک پديده پايه از يک روش پيش بينی  استفاده می شود، تا يک کاربرد پيچيده مھندسی. برای مطالعه پديده، شخص توجھش را روی تعداد کمی از پارامترھای اصلی متمرکز کرده و تمام جنبه ھای ديگر را حذف می کند. بدين ترتيب، شرايط ايده آل زيادی ممکن است به عنوان شرايط مطلوب مورد ملاحظه قرار گيرند. به عنوان مثال می توان از دو بعدی بودن، ثابت بودن جرم مخصوص، وجود يک سطح آدياباتيک يا داشتن نرخمحدود فعل و انفعال نام برد. در يک کار محاسباتی اين شرايط به آسانی می توانند برقرار شوند،  از طرفی حتی در يک آزمايش عملی دقيق به زحمت می توان به شرايط ايده ال نزديک شد.

 

نارسايی ھای محاسبه نظری

 

امتيازھايی که اشاره شد، شخص را برای تحليل کامپيوتری به اندازه کافی ترغيب می نمايد. به ھر حال ايجاد علاقه کورکورانه، به ھرعلتی مطلوب نيست. لذا بايد از موانع و محدوديتھا نيز آگاه باشيم. ھمان گونه که قبلاً تذکر داده شده، تحليل کامپيوتری، مفاھيم يک مدل رياضی را مورد استفاده قرار می دھد. در مقابل، تحقيق آزمايشگاھی خود واقعيت را مورد مشاھده قرار م یدھد. بنابراين، اعتبار مدل رياضی، مفيد بودن يک کار محاسباتی را محدود می کند. بايد توجه داشت، نتيجه نھايی فردی که از تحليل کامپيوتری استفاده می کند، به مدل رياضی و نيز به روش عددی بستگی دارد. به طوری که به کار بردن يک مدل رياضی نامناسب می تواند باعث به وجود آمدن يک روش عددی ايده آل با نتايج بی ارزش شود. بنابراين برای بحث در مورد نارسايی ھای يک محاسبه نظری، تقسيم کردن تمام مسائل عملی به دو گروه به شرح زير مفيد خواھد بود:
گروه اول مسايلی که برای آنھا بيان رياضی مناسب م یتوان نوشت (مانند ھدايت حرارت، جريان آرام، لايه مرزی و مغشوش ساده).
گروه دوم: مسايلی که برای آنھا ھنوز يک بيان رياضی مناسب به دست نيامده است (مانند جريانھای متلاطم پيچيده، جريانھای غيرنيوتنی معين، تشکيل اکسيدھای نيتروژن در احتراق متلاطم و بعضی جريانھای دوفازی).
البته اينکه يک مسئله مشخص جزء کدام گروه قرار م یگيرد، به اطلاعات ما در مورد آن بستگی دارد.

 

انتخاب روش پيش بينی

 

بحث در مورد شايستگ یھای نسبی تحليل کامپيوتری و تحقيق آزمايشگاھی، توصيه ای برای محاسبات کار آزمايشگاھی نيست. شناخت توانھا و ضع فھا، برای انتخاب صحيح روش مناسب ضروری است. بدون شک آزمايش، تنھا روش تحقيق درباره يک پديده اساسی جديد است. در اين حالت، آزمايش ھدايت م یکند و محاسبه پيروی می کند. در ترکيب تعدادی از پديده ھای شناخته شده و موثر، به کار بردن محاسبه مفيدتر خواھد بود. حتی در اين شرايط نيز برای تعيين اعتبار نتايج محاسبات لازم است آنھا با داده ھای آزمايشگاھی مقايسه شوند. از طرف ديگر، برای طرح يک دستگاه از طريق آزمايش، محاسبات اوليه اغلب کمک کننده بوده و اگر به تحقيقات علمی، محاسبات نيز اضافه شود، معمولاً می توان از تعداد آزمايشات به مقدار قابل توجھی کم کرد. بنابراين حجم مناسب فعاليت برای انجام يک پي شبينی بايد ترکيب خردمندانه ای از محاسبات و آزمايش باشد. مقدار ھر يک از اين دو در ترکيب مذکور بستگی به طبيعت مسئله و اھداف پيش بينی، مسائل اقتصادی و ساير شرايط خاص وضعيت مورد نظر دارد .

 

سيستم مشعل مخازن ذخيره آمونياک :

 

در کنار مخازن ذخيره آمونياک و جھت جلوگيری از پراکنده شدن گاز آمونياک به محيط يک سيستم طراحی و اجرا شده است. (Flare)
در صورتی که به ھر دليل ممکن، فشار مخازن ذخيره آمونياک به بيش از ٨۵ ميلی بار اف منتھی به مشعل باز شده و بخارت آمونياک به سمت آن ھدايت شده و سوزانده می شود. مشعل طراحی شده ھميشه به وسيله گاز طبيعی ١ روشن نگھداشته می شود.
روش کار و تحقيق برای انجام پروژه تحليل پراکنش گاز آمونياک ريخته شده از يک مخزن آمونياک به صورت زير می باشد که در بخشھای زير تفکيک شده است:

١. تعيين سناريو پروژه :
برای تعيين سناريو، يک مخزن بزرگ آمونياک به حجم ٢٠٠٠٠ متر مکعب آمونياک در نظر گرفته شده است، در کنار اين مخزن ٢ مخزن آمونياک ديگر نيز قرار دارد. در روبروی مخازن آمونياک انبارھای بزرگ جھت نگھداری اوره قرار دارد. برای تحليل و ميزان پراکنش آمونياک به محيط، فرض شده که حادثه ايی بر روی مسير خروجی مخزن اتفاق افتاده و باعث به وجود آمدن سوراخی به قطر ٧٨ ميلی متر گرديده است.ھمچنين فرض شده است که تا حدود ١۵ متر بالاتر از محل نشتی آمونياک ذخيره شده است.

٢. طراحی فضای مورد تحليل با استفاده از نرم افزار گمبيت:
با توجه به اينکه جھت تحليل، بررسی و ارزيابی پيامد حادثه با استفاده از نر مافزارفلوئنت نياز به طراحی فضای مدل سازی و شبکه بندی آن وجود دارد، اين مھم با استفاده از نرم افزار گمبيت که نرم افزار مخصوص جھت طراحی، شبکه بندی و به طورکلی يک نر مافزار پشتيبان برای نرم افزار
فلوئنت می باشد استفاده شده است. اين عمل طی مراحل زير صورت گرفته است.

أ. طراحی فضای محيط در حجمی به طول ۴٠٠٠ متر، عرض ٢٠٠٠ متر و ارتفاع ۵٠٠ متر
ب . طراحی تاسيسات درنظر گرفته شده در محيط
ت . ايجاد شبکه بندی در محيط و حجم طراحی شده
ث . تعيين شرايط مرزی و نواحی پيوستگی
ج . ساختن فايل خروجی از نرم افزار گمبيت و معرفی آن به نرم افزار گمبيت

٣. تحليل با استفاده از نرم افزارفلوئنت:
پس از طراحی و انجام شبکه بندی و ساخت فايل خروجی توسط نرم افزار گمبيت، اين فايل توسط فلوئنت خوانده شده و پس از کنترل بايستی اطلاعات و مراحل لازم زيرجھت انجام تحليل صورت پذيرد.
أ. مشخص کردن و تعيين مدلھا:
مدل حلال
مدل انرژی
مدل لزج
مدل اجزاء
ب. مشخص کردن انواع مواد و دادن اطلاعات لازم در مورد خصوصيات مواد مورد استفاده در تحليل پراکنش گاز آمونياک
ج. وارد کردن اطلاعات لازم در مورد شرايط عمليات
د. وارد کردن اطلاعات لازم در مورد شرايط مرزی
ه. دادن مقادير اوليه جھت حل مسئله
و. حل عددی مسئله
ز. تحليل شکل ھا و نمودارھای به دست آمده

۴. حل مسئله با شرايط جوی متفاوت و مقايسه نتايج به دست آمده:

يکی از نکات خيلی مھم در ارزيابی ميزان انتشار يک گاز، ميزان نفوذ توده گاز و انتشارآن باتوجه به شرايط جوی متفاوت می باشد. اين عمل می تواند با متفاوت کردن ورودی ھای مسئلهامکان پذير شود. ميزان انتشار گاز آمونياک در شرايطی جوی زير در اين پروژه مورد بررسی وارزيابی قرار گرفته است.
أ. ارزيابی ميزان انتشار در شرايط جوی ايزوترمال
ب. ارزيابی ميزان انتشار در شرايط جوی ناپايدار
ج. ارزيابی ميزان انتشار در شرايط جوی پايدار ھمراه با پديده وارونگی
۵. مقايسه نتايج به دست آمده از تحليل با نرم افزارفلوئنت با نتايج به دست آمده با نرم افزار فست .

 

 

 

منابع و ماخذ ھا:

 

فھرست منابع فارسی:

 

١ – احمدی مطلق ا.ح ، ھاشم آبادی س.ح .، ١٣٨۴ ،کاربرد ديناميک سيالات محاسباتی، دانشگاه صنعتی ،HSE جھت پيش بينی مخاطرات فرآيند ھای شيميائی، اولين ھمايش ملی مھندسی ايمنی و مديريت شريف.
٢ – بيگی ح. ا.، آسور ا. ا.، ١٣٨٢ ، بھداشت ھوا و روشھای مبارزه با آلاينده ھا ،موسسه انتشارات انديشه رفيع. [ ۶
٣ – رحيمی ر.، رحيمی م.ر.، ١٣٨٣ ، مروری بر ديناميک سيالاتی محاسباتی در مھندسی شيمی،نھمين کنگره ملی مھندسی شيمی، دانشگاه علم و صنعت ايران.

۶ – صابر م.، گشايشی ب.، ١٣٨۶ ، ارزيابي پيامد فرآيندھاي شيميايي به کمک ديناميک سيالات، دانشگاه صنعتی شريف، ،HSE دومين ھمايش ملی مھندسی ايمنی و مديريت ،(CFD) محاسباتي
٧ – کاشی ا.، شھرکی ف.، بھزاد مھر ا.، محبی نيا س.، رشتچيان د.، ١٣٨۵ ، بررسی پخش ناگھانی گاز در محيط ھای مانع يازدھمين کنگره ملی مھندسی شيمی، دانشگاه تربيت مدرس، ،CFD دار به کمک آناليز
٨ – عبدالحميد زاده ب.، رشتچيان د.، ١٣٨٣ ،آناليز پيامد نشت اکسيد اتيلن از مخازن نگھداری در يک مجتمع پتروشيمی،نھمين کنگره ملی مھندسی شيمی، دانشگاه علم و صنعت ايران.
٩ – لاھيجانيان ه. ، ١٣٧٠ ، سيستم ھای ايمنی ، تاليف :يان جی والث ،مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران.
١٠ – لک ا.،ھاشمی و.،رشتچيان د.، ١٣٨۴ ،روشھای ارزيابی ريسک و نمونه ايی از مراحل انجام آن در يک مجتمع [ پتروشيمی،دھمين کنگره ملی مھندسی شيمی ايران، دانشگاه سيستان و بلوچستان.[ ٣ موسسه فرھنگی و ھنری ديباگران تھران، ، Fluent

 

 

 

 

فھرست منابع لاتين:
12- Lees Frank P., 1996, Loss Prevention in the Process Industries, Volume 2, second edition,
Butterworth-Heinemann.
13- McMabe Warren L., Smith Julian C., Harriot p., 1985, Unite Operation Of Chemical
Engineering, McGraw-Hill,Inc.[7]
14- Tauseef, S. M., Rashtichian, D., 2008, Use of CFD for better understanding of dispersion
over complex terrain, 2th National Conference Safety and HSE Management.
15- Karbaschi, M., Rashtchian, D., 2008, Computational Fluid Dynamics Modeling of
Liquefied Natural Gas Dispersion, 2th National Conference Safety and HSE Management.
16- James I. Chang , Cheng-Chung Lin, 2004, A study of storage tank accidents, Journal Of
Loss Prevention in The Process Industries 19 (2006) 51-59,[1]
17- Riddle A., Caruthers D., Sharpe A., McHugh C., Stocker J.,2003, Comparisons between
FLUENT and ADMS for atmospheric dispersion modeling, Process Safety Progree (Vol.
24, No.4,5,6,7)
18- Fluent Inc., Fluent 6.3 user’s Guid, 2007.[5]
19- Fluent Inc., Fluent 6.1 user’s Guid, 2003.
20- CCPS ,2000, Chemical Process Quantitative Risk Analisys ,American institute of chemical
engineers ,[8]
21- Raghunathan V., 2004, Consequence Analysis Of Aqueous Ammonia Spills Using An
Improved Liquid Pool Evaporation Model,[9]

 

 

 

 

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی و تحليل پيامد حادثه انتشار آمونياک از مخازن آمونياک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

31 − = 29

new5