new5 free

بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

59.000تومان

توضیحات

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده ‌س
فصل اول 3
کلیات 3
1-مقدمه 4
2-بیان مساله 4
3-اهمیت و ضرورت موضوع 6
4-اهداف تحقیق 7
الف)اهداف اصلی تحقیق 7
ب)اهداف فرعی تحقیق 7
5-سوالات اصلی مربوط به فرضیه ها 8
الف)سوالات فرعی مربوط به فرضیه ها 8
6-فرضیات 8
7-قلمرو تحقیق 9
8-قلمرو موضوعی 9
9-قلمرو مکانی 9
10-مفاهیم نظری 10
تعریف بیمه 10
موضوع بيمه: 11
نفع بيمه‌اي: 11
فرانشيز: 11
مفهوم خسارت در بيمه ‏ 12
تجزیه و تحلیل بازار: 13
انتخاب بازارهای هدف: 13
هیه ترکیب عناصر بازاریابی: 13
تلاشهای بازاریابی: 13
بازاريابي: 14
مفاهیم عملیاتی 15
11-جمع بندی فصل 16
فصل دوم 17
ادبیات تحقیق 17
مقدمه 18
گفتار اول – تعاریف و مفاهیم 18
تعريف برنامه ریزی 18
بازاریابی 19
هزينه ها 21
منافع 22
گفتاردوم- ويژگي‌هاي برنامه ریزی 26
انواع برنامه ريزي 26
برنامه‌ریزی راهبردی 27
برنامه ريزي استراتژيك 27
تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک 28
برنامه ريزي استراتژيك چگونه انجام مي‌شود؟ 29
مزاياي برنامه ریزی استراتژيك 29
ويژگي‌هاي برنامه ريزي استراتژیک 30
برنامه ريزي استراتژیک در بخش دولتي 31
سطوح فرآيند برنامه ريزي استراتژيك سازماني 32
مدل های برنامه ریزی استراتژی 33
مدل میتنزبرگ 33
مدل BCG (گروه مشاوران بوستون) 33
مدل تدوین استراتژی GE (جنرال الکتریک) 34
مدل پروتر 36
مدل SWOT 37
مدل CMS 39
مدل برایسون 40
مدل فرآیند استراتژیک 45
مدل کارت امتیازی موزون BSC 45
دلایل عدم اجرای استراتژی های تدوین شده در سازمان 45
عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک شرکت 46
فرآيند برنامه ريزي استراتژيك 48
بيانيه ماموريت و بیانیه چشم انداز 51
چشم انداز: 51
ماموریت: 51
طرح كلي برنامه ريزي استراتژيك 52
فرآيند برنامه ريزي استراتژيك 52
ابزار ها و رويكردهاي برنامه ريزي استراتژيك 52
تحليل موقعيت 52
اهداف موضوعات و هدف 52
گفتارسوم-انواع بازاریابی و استراتژی بازاریابی 52
– بازاریابی شبكه‌ای 52
– بازاریابی هدفمند 53
ترویج تاکتیک 53
استراتژی بازاریابی 59
گفتارچهارم-استراتژي بازاريابي خدمات بيمه 65
بازاریابی ‌ارتباطات 65
تعریف ‌اهداف ‌ارتباطی 65
استفاده ‌از ‌تبلیغات 66
حضور ‌نمایشگاهی 66
خرید ‌آدرس‌ها 66
دو انتخاب، پیش رو 70
فهمیدن و استاد شدن در این مهارت: 73
آیا مشتری احتمالی شما قبول دارند و اعتراف می کند که -مشکلی دارد؟ 74
دست وپا زدن و تقلا کردن در برنامه های بازاریابی خود رامتوقف کنیم! 75
چه چیزی در تمامی برنامه های “ایجاد و تولید تماس” های ماوجود دارد؟ 77
تأثیر تمامی این شرایط و اخبار بد بر میزان توانایی ما دریافتن و جذب مشتریان احتمالی جدید و گذاشتن قرار ملاقات و بستن فروش، چگونه است؟ 78
برای مشتریان احتمالی خود، کارگاه های آموزشی رایگان برگزار کنیم! 80
بهترین راه برای ایجاد تماس های جدید در کار فروشندگی بیمه برای داشتن فروشهای جدید، چیست؟ 81
برترین متدهای تولید تماس (به علاوه نکات ناگفته) 83
– متدها تبلیغاتی بیشتر در تولید تماس 93
گفتار پنجم -آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP دربیمه 111
آمیزه بازاریابی 113
آمیزه ‌موفق ‌بازاریابی 119
ایجاد ‌تمایز 120
فروش ‌از ‌طریق ‌همه ‌کانال‌ها 120
نرم‌افزارها 120
‌جستجو در ‌اینترنت 120
تاثير اينترنت برآميخته بازاريابي 120
زمان ايجاد اعتماد مشتري 122
قدرت درحال افزايش مشتريان 122
تركيب عناصر بازاريابي 124
الف) محصول را مي توان بدين گونه تعريف كرد: 124
ب) قيمت: 125
ج) توزيع (مكان): 126
د) ترفيع (ترويج و گسترش): 128
پست مستقيم، هميشه در نقطه هدف 130
گفتار ششم-آمیخته بازاریابی با مدل ارزيابي عملكرد سازمانها درسیستم الكترونيكي 131
سازمانهاي كوچك و متوسط و تجارت الكترونيكي: 135
مدلهاي ورود سازمانهاي كوچك و متوسط به تجارت الكترونيكي 136
ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد سازمانهاي كوچك و متوسط در ورود به تجارت الكترونيكي: 137
2-مدل پيشنهادي 139
-تشريح اجزاء مدل پيشنهادي: 140
3- عوامل سازماني: 142
4- سيستم هاي بين سازماني: 142
تعيين اعتبار مدل پيشنهادي 144
تاثير آمادگي الكترونيكي بر شاخصهاي مالي عملكرد 144
گفتار هفتم- سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع 149
الف)پیشینه داخلی: 149
ب) پیشینه خارجی 150
جدول چهارچوب نظری 152
نتیجه گیری 154
فصل سوم 155
روش کار 155
مقدمه 156
-جامعه و نمونه آماری 156
نمونه های تحقیق 156
متغیرها و چارچوب نظری تحقیق 157
فرضیه های تحقیق 158
فرضیات 158
ابزار گردآوری اطلاعات 159
روش تحقیق 159
روايي: 159
قابليت اعتماد پرسشنامه 160
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 160
فصل چهارم 161
تجزیه و تحلیل یافته ها 161
مقدمه 162
تبیین نظری و فرضیه ها: 163
رضایت مشتری 167
عملکرد و رضایت 169
الف)اطلاعات توصیفی پژوهش 169
فصل پنجم 179
بحث،نتیجه گیري و پیشنهادات 179
انعطاف پذیری در نحوة پرداخت حق بیمه: 183
افزایش سرمایة اصلی بیمة عمر (سرمایة فوت): 183
تعدیل سرمایة اندوخته بیمة عمر: 184
كاهش سرمایة بیمه عمر و یا تقلیل نرخ تعدیل: 184
مزیت ویژه در پرداخت سرمایة فوت و اندوختة بیمه نامه: 184
پوشش بیمه تكمیلی ناشی از حادثه: 184
معافیت از پرداخت حق بیمه به علت از كار افتادگی: 185
بیمه بیماریهای صعب العلاج: 185
سرمایه گذاری مناسب: 185
دسترسی به اندوحته حاصل از سرمایه گذاری: 185
دریافت وام: 186
ضمانت سودآوری: 186
میزان مشاركت مشتری در سرمایه گذاری های شركت بیمة كارآفرین : 186
مطمئن، بدون ریسك و معاف از مالیات: 187
بیمة مستمری و بازنشستگی: 187
پشتوانة و اعتبار مالی شركت بیمة كارآفرین: 187
نتیجه گیری 189
پيشنهادات 192
منابع 194

فهرست اشكال
فصل دوم
شكل 1 : مقايسه بين هزينه ها و فايده ها ……. 20
شكل 2 : سيستم ارائه ارزش به مشتري ………. 24
شكل 3 : سطوح برنامه ريزي استراتژيك سازماني ……… 32
شكل 4 ……….. 33
شكل 5 : سهم نسبي بازار …………. 34
شكل 6 : توان رقابتي ….. 35
شكل 7 ……….. 36
شكل 8 ………. 37
شكل 9 ……….. 38
شكل 10 ……. 44
شكل11 ……… 45
شكل 12 : چهارچوب كارت اعتباري ………… 47
شكل 13 ……. 60
شكل 14 : مراحل رشد اينترنت ….. 132
شكل 15 : يك مدل اتخاذي تكنولوژي نوعي با رويكرد عاملي ….. 138
شكل 16 : مدل پيشنهادي براي ورود سازمان هاي كوچك و متوسط به تجارت الكترونيكي …….. 139
شكل 17 : مراحل تبيين شاخص ها ………….. 140
جدول (2-1)رده بندي سازمانهاي كوچك و متوسط…. 133
جدول(2- 2 ) پيش بيني حجم معاملات در تجارت الكترونيكي…………….. 135
جدول (2-3) تحليل آماري هر يك از عوامل مورد بررسي در انواع مطالعات صورت گرفته…. 136
جدول (2- 4 )شاخص هاي مربوط به الزامات فني…… 141
جدول (2-5 ) مولفه هاي مرتبط با عوامل سازماني…… 142
جدول (2- 6 ) مولفه هاي مربوط به سيستم هاي بين سازماني… 142
جدول (2-7) شاخص هاي مرتبط با مولفه هاي عملكرد………… 143
جدول (2-8)نحوه تاثير متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته مالي…………. 145
جدول (2-9)نحوه تاثير متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته كاربر………… 146
جدول (2-10)نحوه تاثير متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته فرآيند…….. 147
جدول (2-11)نحوه تاثير متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته رشد و يادگيري…….. 148
جدول(4-1)میزان فراوانی و در صد فراوانی نمونه ها از نظر جنسیت………… 170
جدول(4-2) میزان فراوانی نمونه ها از نظر سابقه کار…. 171
جدول(4-3)میزان فراوانی نمونه ها از نظر سطح تحصیلات………. 173
جدول(4-4) آزمون رگرسيون……… 176
جدول(4-5) آزمون فرض اول…….. 176
جدول(4-6) آزمون فرض دوم……. 176
جدول(4-7)آزمون فرض سوم…….. 177
جدول(4-8)آزمون فرض چهارم….. 177
جدول(4-9)آزمون فرض پنجم……. 177
جدول(4-10)میانگین رتبه به دست آمده برای متغیرها… 178
فهرست نمودار ها
نمودار(4-1)میزان فراوانی نمونه ها از نظر جنسیت…….. 170
نمودار(4-2)میزان درصد فراوانی نمونه ها از نظر جنسیت…………. 171
نمودار(4-3) فراوانی نمونه ها از نظر سابقه کار………….. 172
نمودار(4-4) درصد فراوانی نمونه ها از نظر سابقه کار… 172
نمودار(4-5)میزان مقایسه فراوانی نمونه ها از نظر سطح تحصیلات…………… 173
نمودار(4-6) درصد فراوانی نمونه ها از نظر سطح تحصیلات…….. 174
نمودار(4-7) درصد فراوانی نمونه ها از نظر سطح تحصیلات…….. 175

چکیده
میل انسان به آرامش و تلاش توامان وی به طی مسیر زندگی در بستر امنیت تلاشی است قابل تامل. از این حیث بسته به سطح برخورداری جوامع از رفاه اجتماعی میزان بروز و ظهور این تمایل بیشتر می شود. در حقیقت آنچه بعد ها به عنوان توسعه از آن یاد شد از این میل انسانی نشات می گیرد.که برای دستیابی به توسعه مهم ترین مقوله سیستم برنامه ریزی در سازمان است ازاینرو برنامه‌ریزی را از جنبه‌های مختلف دسته‌بندی کرده‌اند: برنامه‌ریزی از جنبه ماهیت به برنامه فیزیکی، سازمانی، فرایند، مالی، وظیفه‌ای و عمومی دسته‌بندی می‌شوند.
برنامه ریزی از جنبه افق زمانی نیز به برنامه‌ریزی کوتاه مدت (عملیاتی و تاکتیکی)، میان و بلند مدت دسته‌بندی نموده‌اند. نوع دیگری از برنامه ریزی برای افق بلند مدت با دیدگاه خاص وجود دارد که با عنوان برنامه‌ریزی استراتژیک شناخته می‌شود. برنامه‌ریزی استراتژیک بر تصمیمات سطح عملیاتی اثر می‌گذارد.بنابراین نگاهی به تجربه بشری در جوامع حکم می کند که هرچه سطح توسعه یافتگی بیشتر باشد،برنامه ریزی برای ایجاد یک سازوکار امنیت اجتماعی در جامعه بیشتر می شود و از این رو مفهوم بیمه معنا می شود.زیرا بیمه در ایران ودر بسیاری از کشورهای دیگر همزاد توسعه است.که در آن برقراری هماهنگي همواره از چالشها و نگراني هاي اساسي مديران سازمان و به طور خاص مديران در سیستم مدیریت استراتژی و بازاريابي بیمه می باشد.که در این تحقیق به بحث وبررسی استراتژری در بازار یابی بیمه توسعه شهرستان کاشان پرداخته شده،وجامعه آماري،آن شامل کارشناسان در دفتر مرکزی ونمایندگی های بیمه توسعه شهرستان کاشان است .که تعداد 45نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی تعیین شدند.
ابزارتحقیق شامل:منابع کتابخانه ای برای مباحث نظری ومصاحبه و پرسشنامه برای بحث توصیف آماری بوده است.
در این تحقیق بررسی 5فرضیه مورد توجه بوده که در نتیجه یافته های نظری وآماری نتايج حاصل از آزمون همبستگي نيزنشان داد كه بين تمامي متغيرهاي تحقيق همبستگي قابل توجهي وجود دارد. در يك جمع بندي مي توان گفت كه انتخاب متغير استراتژی،درسطح سنجش ترتيبي و بالاتر) داراي رابطه با بازاریابی بیمه توسعه مي باشند و اين نتيجه نشان مي دهد كه انتخاب مولفه های “راهبرد نفوذ در بازار بالقوه بیمه مهندسی کیفیت ،اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه ،منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده،درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه و شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه”با بازار یابی بیمه توسعه با توجه به مباني نظري درست صورت گرفته است و جریانی همسورا دنبال می کنند.
کلیدواژه: سازمان،بیمه،استراتژی،بازار یابی،مشتری،بیمه توسعه،خدمات

فصل اول
کلیات

1-مقدمه
برنامه ریزی استراتژیک ، برنامه ای است با اهداف کلان و آینده نگر که این امکان را فراهم می آورد که در برخورد با مسائل پیش روی به جای منفعلانه عمل کردن ، فاعل باشیم و برای ساختن آینده خویش تلاش نمائیم .
« مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین ، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد. »
ضرورت توجه به مدیریت استراتژیک از آن جهت است که با استفاده از روش های خاص ، بیم ها و تهدیدهای احتمالی را بازشناسایی کرده و با بکاربستن تمهیدات لازم آن ها را به فرصت های نیکو مبدل می کند بر پایه این شیوه تفکر ، مدیران در همه بخش های زندگی باید به بررسی در افق کار خود بپردازند و از آنچه پیش بینی می شود برنامه ای شایسته و کارساز فراهم آورند . مدیریت استراتژیک نه تنها از همه روش های معمول برای بررسی و دریافت پدیده ها بهره می گیرد که خود با تکیه بر اصول و قواعدی تازه می کوشد تا خواستهای احتمالی را به کامیابی های قطعی مبدل سازد و توان پایندگی سازمان ها را افزایش دهد .
به دیگر سخن در عرصه بسیار پیچیده فعالیت های صنعتی ، بازرگانی و اقتصادی ، تعدد عوامل تاثیرگذار ، سرعت تغییر و تحولات ، علاقمندی سازمان ها به کسب موفقیت و بقای بلند مدت برنامه ریزی استراتژیک را ضرورتی اجتناب ناپذیر کرده است
مدیران آینده ساز سعی می کنند که نه تنها با شناختن فرصتها و تهدیدات پیش روی ، آینده سازمان را پیش بینی نمایند و در جهت الگوها و پارا داریم های آن حرکت کنند بلکه با استفاده از خلاقیت و نوآوریها و آگاهی از ضعفها و قوتهای کسب و کار خویش تا حد امکان آینده را شکل داده و سایر رقبا را به پیروی از خویش مجبور نمایند .
2-بیان مساله
بدنبال تلاش مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران در ایجاد بسترهای مناسب، جهت توسعه اقتصادی کشور، تصمیمات مهمی در عرصه‌های اقتصادی،همانند اصلاح قوانین مالیاتی،یکسان ‌سازی نرخ ارز،خصوصی‌سازی صنعت بانکداری و بیمه اتخاذ گردید.ولی با توجه به این که اداره بانک‌ها و شرکتهای بیمه‌ به عنوان دو اهرم مهم اقتصادی، سالهای متمادی در انحصار دولت بود ،به نظر می رسد به دلیل ضرورت رعایت مقررات و سلسله مراتب طولانی ، رشد مورد انتظار در این دو صنعت مهم حاصل نشده بود.
بدنبال تصویب قانون تاسیس شرکتهای بیمه‌خصوصی،مؤسسه اعتباری توسعه، بعنوان اولین مؤسسه اعتباری دارای مجوز فعالیت، پس از کسب تجربه های موفق در امر بانکداری،امتیاز تاسیس شرکت بیمه خصوصی در کشور را کسب نموده و بیمه توسعه، به عنوان یکی از اولین شرکت های بیمه خصوصی در ایران، دراردیبهشت ماه 1382، با نیرویی کارآمد، برنامه ریزی بنیادی و تجهیزات فنی لازم، با مجوز بیمه مرکزی ایران، آغاز به کار کرد مهمترین هدف تاسیس بیمه توسعه ،‌ طراحی و ارائه خدمات بیمه ای به خصوص در زمینه سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی وهمجنین صنایع ساخت و ساز و کشاورزی است تا بتواند بخش وسیعی از آحاد جامعه را تحت پوشش انواع خدمات بیمه قرار دهد و به سهم خود رفاه اجتماعی و اقتصادی را برای کلیه اعضای جامعه فراهم آورده و تقویت بخشد و بدین ترتیب میزان آسیب پذیری اقتصادی فعالیت آنان را نیز کاهش دهد به عبارت دیگر هدف این است که فعالیت بیمه توسعه بر مبنای نیازهای مردم صورت گیرد تا به دنبال آن باگسترش آگاهی های جامعه درباره بیمه ، در جهت توسعه صنعت بیمه تلاش شود. و با رویکرد استراتژیک بتوان سهم بیشتری از بازار را بدست آورد.هرچند،برای شرکتها وموسسات برنامه ریزی استراتژیک تا دهه ۱۹۷۰ معنا و مفهومی نداشت و شرکتها فقط به برنامه ریزی عملیاتی می پرداختند.ولی با افزایش رقابت در بازار ودر اختیار گرفتن سهم بیشترآن،شرکتها بخصوص در صنعت بیمه متوجه شدند که با روشهای قبلی قادر به فعالیت نیستند.لذا فرآیند برنامه ریزی جدیدی برای رفع مشکلات پیشنهاد شد.
این فرآیند دارای سه رکن اصلی است:
-تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاریهای گذشته و آتی .
-تخمین سود بالقوه آتی شرکت
-تهیه استراتژی
از طرفی به عقیده برخی صاحبنظران و اماتورهای بیمه ای،عدم وجود فرهنگ استفاده از خدمات بیمه ای و خرید بیمه یکی از مشکلات جدی بر سر راه بازار بیمه است.
حال باید دید،چه راهکارهای عملی واستراتژی مناسب بایداتخاذ نمود،تا بتوان از طریق کاربرداین ارکان در سیستم مدیریت سازمان در بازاررقابت صنعت بیمه سهم بیشتری را به خود اختصاص داد.بنابراین مهمترین واساسی ترین سوال این است که با چه رویکردی درسیستم مدیریت بیمه توسعه می توان به استراتژی مناسب بازاریابی در این صنعت دست یافت؟
3-اهمیت و ضرورت موضوع
برنامه ریزی استراتژیک،یکی از موضوعات اساسی و کاربردی برای هر سازمان رو به توسعه ای می باشد.بخصوص در سازمان هایی که محیط کاری آن ها دستخوش تغییرات مهمی می باشند، اصل تغییر به عنوان یک نیاز اساسی با مجموعه ای از تغییرات مهمی می باشند،اصل تغییر بعنوان یک نیاز اساسی با مجموعه ای از گزینه های مختلف و مستمری مواجه است که بایستی از بین آنها بهترین و کارآمد ترین راانتخاب کند.
بنابراین،براساس شواهد تجربی تمام تغییرات و یا تصمیمات اتخاذ شده مناسب و مطلوب نمی باشند و تصمیمات اتخاذ شده در هر سازمانی بایستی منعکس کننده جهتی باشند که موفقیت سازمان را در آینده تضمین کرده و یا حداقل بقاء آن را باعث شود.
تفکیک شدن تصمیمات به دو سطح‏ استراتژیک وتاکتیکی در هر سازمان،از جمله‏ خدمات هری،اثربخشی‏ تصمیمات تاکتیکی و برنامه‏های کوتاه‏مدت را افزایش می‏دهد(شارل، 18،1371). بعلاوه،وجود تفکر مدیریت استراتژیک در سازمان،پایداری و توسعهء سازمان را در رویارویی با تحولات محیط امکان پذیر می‏سازد
بازاريابي تنها براي تبليغ و ترويج نيست، در حقيقت تبليغ و ترويج تنها يك جنبه از فرآيند بازاريابي مي باشد. بازاريابي همچنين شامل توليد، قيمت گذاري و اشاعه يك محصول است . بازاريابي به دنبال تعيين و تامين نيازهاي اجتماعي و انساني مي باشد. به گفته كاتلر و آرمسترانگ(2001) بازاريابي به عنوان فرايندي اجتماعي و مديريتي است كه در آن افراد و گروهها آنچه كه مي خواهند و نياز دارند را با ايجاد و تغيير محصولات و ارزشها ، با ديگران بدست مي آورند. بازاريابي مطالعه فرايندهاي تغيير است به ويژه آن تغييراتي كه در ارتباط با تامين كالاها و خدمات مي باشد .
بر اساس تعريف موسسه بازاريابي چارتر بريتانيا،بازاريابي فرايندي مديريتي است كه مسئوليت تشخيص، پيش بيني و تامين نيازهاي مشتريان به شكل موثر را بر عهده دارد افراد بازارياب عمدتا مشغول بازاريابي كالاها، خدمات، وقايع، تجارب، اشخاص، مكان ها، دارائي ها، سازمان ها، اطلاعات و عقايد مختلف مي باشند.
بسياري از متخصصان احساس مي كنند كه بیمه همچون يك سازمان غير انتفاعي است ، از آن رو، مفهوم برنامه ریزی استراتژیک مورد تقاضاي بیمه ها در کارکرد و کاربرد سیستم اطلاعاتي مي باشد. اما در دنياي مدرن، بازاريابي خدمات و محصولات اطلاعات رقومي براي بقاي بیمه ها ضروري مي باشد.فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي تغييرات شگفت انگيز و تحولات رويكردي در زنجيره عرضه و تقاضاي خدمات به همراه داشته اند. بر اساس آنچه كه كاتلر (1995) اشاره مي كند سازمان هايي مثل موزه ها، دانشگاه ها، كتابخانه ها، و موسسات خيريه نياز دارند تا منابع و محصولاتشان را جهت بدست آوردن حمايتهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بازاريابي نمايند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

22 + = 31