new5 free

بررسی پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه،در شاهنامه و پس از شاهنامه(تا قرن هفتم)

59.000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه قم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان

بررسی پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه،در شاهنامه و پس از شاهنامه(تا قرن هفتم)

                                             استاد راهنما

آقای دکتر محمد فولادی

استادمشاور
آقای دکتر محمد رضا یوسفی

                                                   نگارنده

……………..

                                                     تابستان|92

 

 
   

 

چکیده:

این پژوهش با عنوان«بررسی پیشینۀ خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه،در شاهنامه و پس از شاهنامه»به نگارش درآمده است.یافته های تحقیق نشان می­دهد که داستان رستم منشأ سکایی داردو این فرض با نبود نام رستم و زال در اوستا و طرح بسیار کمرنگ حضور این پهلوانان در ادبیات پهلوی، هرچه بیشتر تقویت می­شود.برخی از محققین،رستم را فردی افسانه ای می­دانند اما بعضی دیگر برای او شخصیتی تاریخی قائل شده اند و در تحلیل جنبۀ تاریخی شخصیت رستم،وی را با گندفر، شاه سیستان یا سورنا، سردار اشکانی، یکی پنداشته­اند.در روایات اوستایی از رستم و زال نشانی نیست و قهرمان بزرگ اوستا گرشاسب است.در شاهنامه رستم محور اصلی است.علت تفاوت روایات حماسی شاهنامه با روایات حماسی تبلور یافته در اوستا و متون پهلوی در این است که شاهنامه نه متّکی به سنت زرتشتی،بلکه مبتنی بر روایات شفاهی و کتبی خراسان است که توسط «گوسانان» اشاعه داده می­شدند و اغلب در عصر فردوسی به کتابت درآمده بودند.قهرمان اصلی بسیاری از این منظومه­های سروده شده پس از فردوسی، فرزندان و نوادگان رستم هستند.سلسله نسبی که از این متون حماسی به دست می­آید تقریباً با یکدیگر همخوانی دارند و میتوان گفت که همگی بر اساس یک متن و الگوی واحد شکل گرفته اند.

کلید واژه: رستم،خاندان رستم،حماسه، اسطوره، زال، شاهنامه، متون ادبی

 
   


فهرست مطالب

مقدمه: 1

فصل اول کلیات… 3

طرح پایان نامه: 4

الف)بیان مسأله : 4

ب)سؤالات پژوهش: 4

ج)فرضیات پژوهش: 5

د)اهمّیت پژوهش: 5

ه)سابقه و پیشینۀ پژوهش: 5

و)روش کار پژوهش: 6

فصل دوم بررسی شخصیت رستم و منشأ داستان های او  7

2-1-درآمد: 8

2-2-پهلوان کیست؟. 8

2-3- مهمترین ویژگیهای پهلوانان: 9

2-4-جایگاه و نقش پهلوانان درشاهنامه: 10

2-5-رستم آرمانی­ترین پهلوان حماسه­های ایرانی: 12

2-6-منشأ داستان های رستم: 15

2-7-چهره تاریخی  رستم: 35

فصل سوم بررسی پیشینۀ خاندان رستم در متون ادبی وتاریخی قبل از      شاهنامه  43

3-1-درآمد: 44

3-2- چهرۀ گرشاسب در متون کهن: 46

3-2-1-نام و صفات گرشاسب در اوستا: 48

3-2-2 خاندان گرشاسب در اوستا: 48

3-2-3- اعمال مذهبی گرشاسب در اوستا: 50

3-2-4- اعمال  پهلوانی  گرشاسب در اوستا: 52

3-2-5-پایان کارگرشاسب در اوستا: 61

3-3-چهره  گرشاسب  درمتون  پهلوی: 62

3-3-1-نام و صفات گرشاسب  در متون پهلوی: 63

2-3-2-خاندان گرشاسب در متون پهلوی: 63

3-3-3-اعمال  مذهبی گرشاسب در متون پهلوی: 63

3-3-4-اعمال پهلوانی گرشاسب در متون پهلوی : 64

3-3-5-گناه محاکمه و  مجازات  گرشاسب در متون پهلوی: 68

3-3-6- گرشاسب و نقش او در آخرالزمان: 69

3-4-نسب نامۀ گرشاسب در متون تاریخی کهن : 70

فصل چهارم پیشینۀ خاندان رستم در شاهنامه. 73

4-1درآمد: 74

4-2-خاندان رستم در شاهنامه: 75

4-2-1-گرشاسب: 75

4-2-2-کریمان: 77

4-2-3-نریمان: 78

4-2-4-سام: 79

4-2-5-زال: 80

4-2-6 -رستم: 85

4-2-7-شغاد: 90

4-2-8 -زواره: 90

4-2-9- سهراب: 91

4-2-10 -فرامرز: 95

4-2-11- بانوگشسب: 97

4-2-12-بیژن: 98

فصل پنجم پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پس از شاهنامه  99

5-1درآمد: 100

5-2-گرشاسب نامه: 101

5-3-بانو گشسب نامه: 105

5-4-جهانگیر نامه: 112

5-5-برزونامه: 116

5-6-فرامرزنامه: 120

5-7- بهمن نامه: 126

5-8-شهریارنامه: 132

5-9-سام نامه: 138

فصل ششم نتیجه گیری.. 143

فهرست منابع. 149

مقدمه:

      روایات حماسی ما براثر تعدد آثار مشحون به اسامی بسیاری از پهلوانان است که حتی      شماره کردن آنها نیز کاری بس دشوار است و  تحقیق درباره  یک یک آنها  نیازمند کتابی خاص است از اینروی نگارنده در این پژوهش قصد تحقیق در باب تمام این پهلوانان را ندارد وتنها برآن است که به شخصیت مشهورترین پهلوان حماسه ایران یعنی رستم  زال بپردازد و پیشینه او و خاندانش را مورد مطالعه و بررسی همه جانبه قراردهد.پهلوانان ایران درمنظومه های حماسی معمولاً یا از خاندان های مشهور پهلوانی اند یا اشخاص منفردی هستند که به قبیله و عشیره ای تعلق ندارند.

      خاندان رستم بزرگترین و نام آورترین خاندان پهلوانی حماسه های ایرانی و همچنین پس از خاندان های شاهی یعنی پییشدادیان و کیانیان پر آوازه ترین حکومت محلی در شاهنامه  است.این خاندان را به نام های خاندان گرشاسب،سام و زال نیز مخاطب می سازند.این افراد همگی قبل از رستم بودند و کارهای مهمی انجام داده اند اما چون رستم  پرآوازه تر است این خاندان  بیشتر به خاندان رستم شهرت دارد.

      به دلیل اهمیت ویژه ای که خاندان رستم در میان سایر خاندانهای پهلوانی حماسه ایران  دارد و اینکه حماسه های رستم و خاندان او از گذشته تاکنون سخت مورد علاقه و توجه مردم بوده است،بنابرین بیشترین تحقیقات صورت گرفته راجع به خاندن های پهلوانی بر روی این خاندان متمرکز شده است. اما مشکل این است که تقریباً تمام تحقیقاتی که راجع به این خاندان پهلوانی صورت گرفته تک بعدی بوده و تنها به شخصیت رستم یا گرشاسب پرداخته اند و این پژوهش ها نه در بسترحماسه که درقلمرو اسطوره و یا تاریخ  بوده است و در هیچ یک از تحقیقات انجام  شده به این خاندان به صورت یک کل نگریسته نشده است.

  این اشکال از آن جا ناشی می شود که تمام توجهات فقط معطوف به شاهنامه بوده است و  چون یگانه قهرمان محوری آن رستم بوده است، بنابراین بیشتر تحقیقات راجع به این  شخصیت حماسی انجام  شده است.

      دراین پژوهش،سعی نگارنده  برآن  است تا نسبت به تحقیقاتی که تاکنون  در مورد  این خاندان پهلوانی انجام شده پا را فراتر نهاده و علاوه بر بررسی شاهنامه به عنوان متن محوری،سایر متون ادبی و تاریخی  قبل و بعد از آن  را نیز که از خاندان  رستم در آن ها         سخن رفته است، مورد واکاوی جامع و کامل قرار دهد. باشد که  این  بررسی گسترده و همه جانبه  به رمز گشایی هرچه بهتر و  روشن تر این خاندان  بزرگ پهلوانی  بیانجامد

*فصل اول*

کلیات

طرح پایان نامه:

الف)بیان مسأله :

رستم از جمله قهرمانان بزرگ و مهم حماسی ملی ایران است ودر فرهنگ و ادبیات فارسی حضور گسترده و تأثیرگذاری دارد.یکی از مباحث مهم دربارۀ رستم،بحث پیشینه ی تاریخی رستم و زال است که در شاهنامه که مهمترین اثر حماسی ایرانیان محسوب می شود،پیشینۀ این خاندان به صورت کامل نیامده و از سلسلۀ خاندان رستم تنها چند تن ذکر شده است و دربارۀ اینکه این اسامی آیا شخصیت مستقل دارند یا به هم تطبیق می شوند نیز بحث هایی مطرح است.

باتوجه به نفوذ وتاثیر این خاندان پهلوانی بر حماسۀ ملی ایران وفرهنگ فارسی،لازم است بررسی دقیق و کاملی در متون کهن،قبل از شاهنامه،در شاهنامه وآثار تاریخی و حماسی بعد از شاهنامه انجام گیرد وتمامی مباحث واکاوی گردد و درمتون گوناگون بررسی تطبیقی به عمل آید و در این رساله این موضوع بررسی خواهد شد.

ب)سؤالات پژوهش:

1.خاندان رستم درفرهنگ ایران و زبان فارسی چه جایگاهی دارد؟

2.پیشینۀ خاندان رستم در نامۀ اوستا چگونه بازتاب یافته است؟

3.پیشینه خاندان رستم در متون  پهلوی پیرو اوستا چگونه است؟

4.پیشینه و کیفیت بازتاب خاندان رستم در شاهنامه به چه صورت است؟

5.روایات مرتبط با خاندان رستم در شاهنامه و منابع مورد استفادۀ او چگونه است و آیا اختلافات روایاتی وجود دارد و آیا فردوسی در این روایات دخل و تصرفاتی دارد؟

6.تاریخچۀ خاندان رستم در آثار ادبی و تاریخی پس از شاهنامه چگونه بازتاب یافته است؟

ج)فرضیات پژوهش:

 1. با توجه به بازتاب گسترده رستم در شاهنامه و نفوذ شاهنامه در میان مردم خاندان رستم در فرهنگ ایران بازتاب گسترده ای دارد.
 2. در اوستا اشاراتی به برخی از افراد خاندان رستم شده است ولی به نظر می رسد به دلایل تاریخی و گاه مذهبی، تعمدی در نیامدن ذکر این خاندان باشد.
 3. در سایر متون کهن به خاندان رستم اشاراتی شده ولی چندان به جزئیات نپرداخته اند.

4.در شاهنامه خاندان رستم به شکل گسترده تری بازتاب یافته است.

5.فردوسی به جهت امانتداری سعی کرده چندان تغییری در اصل روایات ندهد ولی در ترجیح برخی روایات مختلف اعمال نظر دارد.

6.برخی از متون حماسی مانند گرشاسب نامۀ اسدی توسی و دیگر کتب تاریخی به شکل گسترده تری به این خاندان توجه کرده اند.

د)اهمّیت پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش بررسی جامع و کامل خاندان رستم به عنوان یکی از شخصیت های مهم و حماسی ملت ایران است. انتظار می رود که با انجام این تحقیق شخصیت رستم و همچنین خاندان او هر چه بهتر به جامعه ادبی شناسانده شوند و ثمرۀ این پژوهش مقدمه ای باشد برای افراد دیگری که علاقه مند به فعالیت در این حوزه هستند.

ه)سابقه و پیشینۀ پژوهش:

موضوع شخصیت رستم و خاندان او از جمله سام،زال و گرشاسب از مباحث مهم حماسی ملی ایران است و این خاندان از خاندان های پهلوانی و تاثیرگذار تاریخ حماسی ایران محسوب می شود.از این جهت از دیرهنگام مورد توجه شاعران،حماسه پردازان و تاریخ نگاران بوده است  و درکتاب هایی مانند: حماسه سرایی در ایران،زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، پژوهشی در اساطیر ایران و دیگر کتاب ها و مقالات به تناسب به آن پرداخته اند ولی تاکنون بررسی جامع و کامل و تطبیقی انجام نگرفته است

و)روش کار پژوهش:

فهرست منابع

منابع:

الف) کتاب­ها:

 1. آسانا،جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب،متون پهلوی و ترجمه­ی آوانوشت، تهران: کتابخانه ملی، 1371.
 2. آموزگار، ژاله، تاریخ اساطیری ایران، تهران: سمت، 1376.
 3. ــــــــــــــــــ و احمد تفضلی، نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه­ای ایران، تهران: چشمه­، 1377.
 4. آیدینلو، سجاد، از اسطوره تا حماسه، تهران: سخن، چ دوم،1388.
 5. ــــــــــــــــ،متون منظوم پهلوانی(برگزیده منظومه های پهلوانی بعد از شاهنامه) ، تهران: سمت، 1388.
 6. ابن ندیم، الفهرست، محمد رضا تجدد، تهران: امیرکبیر، 1361.
 7. ابی الخیر، ایرانشاه، بهمن نامه،رحیم عفیفی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1370.
 8. اسلامی ندوشن، محمد علی، داستان داستان­ها، تهران: انجمن آثار ملی، 1351.
 9. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، تهران: نشر آثار، چ هفتم، 1376.
 10. افشاری، مهران و مهدی مداینی، هفت لشگر(طومار جامع نقالان)، تهران:پژوهشگاه علوم انسانی، 1377.
 11. امین ریاحی، محمد، فردوسی، تهران: طرح نو، 1375.
 12. اوشیدری، جهانگیر، دانشنامه­ی مزدیسنا، تهران: نشر مرکز، 1371.
 13. اینجوی شیرازی،ابوالقاسم، فردوسی نامه(مردم و قهرمانان شاهنامه)، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، چ سوم، 1369.
 14. بلعمی، ابوعلی، تاریخ بلعمی، ملک الشعرای بهار و محمد پروین، تهران: هرمس، 1386.
 15. بهار، محمد تقی، تاریخ سیستان، تهران: معین، 1381.
 16. ـــــــــــــــــــ ، مجمل التواریخ و القصص، تهران: کلاله خاور، چ دوم،بی­تا.
 17. بهار، مهرداد، پژوهشی در اساطیر ایران( پاره ­ی نخست متن­ها و یادداشت ها) ، تهران: توس ،1362.
 18. ــــــــــــــ ، جستاری در فرهنگ ایران، تهران: اسطوره، 1385.
 19. ــــــــــــــ ، از اسطوره تا تاریخ، تهران: چشمه، چ چهارم، 1384.
 20. بهزادی،رقیه، بندهش هندی،تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگی، چ دوم،1388.
 21. بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد،آثار الباقیه،اکبر دانا سرشت،تهران:امیرکبیر، چ ششم، 1389.
 22. بیغمی، محمد، داراب نامه، ذبیح الله صفا، تهران: پایگاه ترجمه و نشر کتاب، 1337.
 23. پورداود، ابراهیم، یشت­ها، تهران: اساطیر، 1377.
 24. تفضلی، احمد، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، تهران: سخن، 1376.
 25. ــــــــــ ، ترجمه­­ی مینوی خرد، چ دوم، تهران: توس، 1364
 26. جوزف کارنوی، آلبرت، اساطیر ایرانی، احمد طباطبایی، تهران: علمی و فرهنگی، 1383.
 27. حمیدیان، سعید، در آمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، تهران: نشر مرکز، 1379.
 28. خالقی مطلق، سخن های دیرینه(مجموعه مقالات درباره­­ی فردوسی و شاهنامه)، تهران: افکار، 1386.
 29. خلف تبریزی، محمد حسین بن، برهان قاطع، محمد معین، تهران: امیرکبیر، 1361.
 30. دادگی، فرنبغ ، بندهش، مهردادبهار، تهران: توس، چ دوم، 1380.
 31. دوستخواه، جلیل، اوستا، تهران: مروارید، چ دهم، 1385.
 32. دینوری، ابوحنیفه، اخبار الطوال، محمود مهدوی دامغانی، چ هفتم، تهران: نی، 1386.
 33. دینکرد هفتم، محمد تقی راشد محصل،تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1383.
 34. رازی، عطائی (خواجه عمیدعطاءبن یعقوب)، برزونامه،محمددبیر سیاقی، تهران: انجمن آثار، 1382.
 35. رستگار فسایی، منصور، اژدها در اساطیر ایران، تهران: توس، 1379.
 36. رضی، هاشم، فرهنگ نام های اوستا، تهران: فروهر، 1346.
 37. ژول مول، شاهنامه (دیباچه)، جهانگیر افکاری، تهران: سازمان کتاب­های جیبی، چ چهارم، 1369.
 38. سرامی، قدمعلی، از رنگ گل تا رنج خار، تهران: علمی و فرهنگی، چ دوم، 1373.
 39. سرکاراتی، بهمن، سایه­های شکار شده، تهران: نشر قطره، 1378.
 40. ـــــــــــــــــــــــــــ ، کیانیان، ذبیح الله صفا، چ هفتم، تهران: علمی و فرهنگی، 1387.
 1. صفا، ذبیح الله، ، تاریخ ادبیات در ایران، تهران: انتشارات فردوس، چ دهم، 1369.
 2. ـــــــــــــــــ ، حماسه سرایی در ایران، چ چهارم، تهران: ققنوس، 1387.
 3. ـــــــــــــــــ ، نمیرم از این پس که من زنده­ام، تهران: دانشگاه تهران، 1374.
 4. طوسی، اسدی، گرشاسب نامه، حبیب یغمایی، تهران: دنیای کتاب، 1386.
 5. عبادیان، محمود، فردوسی و سنت و نوآوری در حماسه سرایی، الیگودرز: گهر، 1388.
 6. عفیفی، رحیم، اساطیر در فرهنگ ایران، تهران: نشر مرکز،
 7. فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه(چ مسکو)، تهران: انتشارات علم، 1386.
 8. ــــــــــــــــــــ ، ـــــــــــ (ژول مول)، تهران: شرکت سهامی کتاب­های جیبی، چ چهارم، 1369.
 9. ــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــ، ج دوم،کیتان ترنر ماکان، کلکته، 1829 م.
 10. فرامرزنامه، مجید سرمدی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1382.
 11. قریب، بدرالزمان، مطالعات سغدی، تهران، طهوری، 1389.
 12. قزوینی، یحیی بن عبداللطیف، لب التواریخ، تهران: بیناد بوریا، 1363.
 13. کراچی، روح انگیز، بانو گشسب نامه، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگی، 1382.
 14. کرمانی، خواجوی، سام نامه، میترا مهرآبادی، تهران: دنیای کتاب، 1386.
 15. کریستین سن،آرتور امانوئل، مزدا پرستی در ایران قدیم، ذبیح الله صفا، تهران: هیرمند،چ چهارم، 1376
 16. کزازی، میرجلال الدین، رویا، حماسه و اسطوره، تهران: نشر مرکز، چ دوم، 1376.
 17. کزازی، میرجلال الدین، نامه­ی باستان، تهران: سمت، 1379.
 18. کوسج، شمس الدین محمد ، برزونامه (بخش کهن)،  اکبر نحوی، تهران: میراث مکتوب، 1387.
 19. کویاجی،جهانگیر کوروجی، پژوهش­هایی در شاهنامه، جلیل دوستخواه، تهران:زنده رود، 1371.
 20. کیکاووس، خسرو ، فرامرزنامه ، میترا مهر آبادی، تهران: دنیای کتاب، 1386.
 21. مادح، قاسم، جهانگیر نامه، سید ضیاءالدین سجادی، تهران: مطالعات اسلامی دانشگاه،
 22. ماهیار نوابی، یحیی، یادگار زریران، تهران: اساطیر، 1374.
 23. مختاری غزنوی،عثمان،دیوان،جلال الدین همایی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، چ دوم، 1382.
 24. مختاری، محمد، اسطوره­ی زال، تهران: نشر آگاه، 1369.
 25. مرتضوی، منوچهر، فردوسی و شاهنامه،تهران : موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1369.
 26. مستوفی، حمدالله، تاریخ گزیده، عیدالحسین نوایی، چ سوم ،تهران: امیر کبیر، 1364.
 27. مسعودی،علی بن حسین، مروج الذهب، ابوالقاسم پاینده،چ سوم، تهران: علمی و فرهنگی، 1365.
 28. میر فخرایی،مهشید، ترجمه­ی روایت پهلوی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1367.
 29. نلدکه، تئودور، حماسه­ی ملی ایران، بزرگ علوی، تهران: نگاه، 1384.
 30. واحد دوست، مهوش، نهادینه­های اساطیری در شاهنامه، تهران: سروش، 1379.
 31. هدایت، رضا قلی خان، مجمع الفصحا، ج اول، مظاهر مصفا، چ دوم، تهران: امیر کبیر، 1382.
 32. هینلز، جان، شناخت اساطیر ایران، ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران: چشمه، چ نهم، 1384.

ب) مقالات:

 1. اکبری مفاخر، آرش،روان گشتاسب، نشریه­ی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال چهارم، شماره­ی 20، 1385،صص 1-26.
 2. پور خالقی چت رودی، مه دخت و حمید طبسی، گرشاسب و هراکلس، مطالعات ادبیات تطبیقی، شماره16، سال پنجم،1390، صص 35-50.
 3. خالقی مطلق، جلال، مطالعات حماسی 2: فرامرزنامه، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره 128و 129، تابستان و پاییز 1362، صص88-114.
 4. راشد محصل، محمد رضا، شخصیت گرشاسب در روایات بازمانده وتحلیل سفر او به روم، مجله دانشکده­ی ادبیات علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال بیست و چهارم، شماره­ی اول، 1370، صص27-49.
 5. خالقی مطلق، جلال، گردش در گرشاسب نامه، ایران نامه، شماره­سوم، 1362، صص 388-423.
 6. عفیفی، رحیم، گرشاسب جهان پهلوان، به کوشش محمد مهدی رکنی، مجموعه سخنرانی های سومین تا ششمین هفته ی فردوسی مشهد انتشارا ت دانشگاه فردوسی.

Abstract

 This paper has been written as “study of background of ROSTAM clan in literary and historical texts which are before SHAHNAME, inside SHAHNAMEH and after SHAHNAMEH “. Research’s data shows that show that ROSTAM story has a Scythian source, and this assumption has been increased by non-existence of ROSTAM and ZAL’s name in AVESTA and more faint design of these heroes in Pahlavi literature. Some of researchers know ROSTAM as legend person, but some other have granted him a historical personality and they have supposed him with king of Sistan e and ASHKANI general in analysis of historical personality of ROSTAM. There is not any sign of ROSTAM and ZAL in Avestan traditions, and GARSHASP is the great hero of Avesta. ROSTAM is the main base in SHAHNAMEH.The main reason of difference between epic traditions of SHAHNAMEH and epic traditions in Avesta and PAHLAVI  texts is that SHAHNAMEH not only depend on Zoroastrian tradition ,but  also it is based on oral and written traditions of KHORASAN which has been spread by “ GOOSANAN”, and these tradition have been written in FERDOOSI period. Main heroes of these heroic long poems are children and grandchildren of ROSTAM. Lineage dynasty which is obtained from these epic texts, are in harmony with each other. It can be said that all of them have been formed on the basis of unit pattern and a text.

Keywords: ROSTAM, ROSTAM clan, epic, legend, ZAL, SHAHNAMEH , literary text.

 
   

Qom university

Faculty of

Literature and Human science

Thesis

For Degree of Master of Art(MA)in

Persian Language and Literature

Title

study of background of ROSTAM clan in literary and historical texts which are before SHAHNAME, inside SHAHNAMEH and after SHAHNAMEH(Until The Seventh Century)

Supervisor:

Dr: Mohammad Fuladi

Advisor:

Dr: Mohammad Reza Yusefi

By:

…………………

Summer/2013

       
     
 
   

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه،در شاهنامه و پس از شاهنامه(تا قرن هفتم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

34 − = 25