حراج!

بکارگیری روش DWT در آنالیز کمی داده های حاصل از کدهای ترموهیدرولیک

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشکده مهندسی

 

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی هسته­ای ­- راکتور

 

 

بکارگیری روش DWT در آنالیز کمی داده های حاصل از کدهای ترموهیدرولیک

 
 
 

چکیده

یکی از مسائل مهم درتمامی نیروگاه­های هسته­ای بحث ایمنی تاسیسات می­باشد.کدهای ترموهیدرولیکی در سه دهه اخیر در طراحی ، عملکرد، صدور مجوز بهره برداری و ایمنی تاسیسات هسته­ای به شدت مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا که نتایج ارائه شده از کدها همواره دارای خطا می باشد، در نتیجه بررسی دقت­های محاسباتی آنها لازم و ضروری به نظر می­رسد. ارزیابی کدها شامل ارزیابی کمی و کیفی می­شود. در این پژوهش با روش­های اخیر در مقایسه سری­های زمانی صحت داده­های به دست آمده از تجهیزات آزمایشی لوپ ترموهیدرولیکی “LOBI” به صورت کمی مقایسه و نتیجه گیری گردیده است. در این پروژه ابتدا نتایج حاصل از دو تست از سری تست­های آزمایشگاهی LOBI  بوسیله ی کد RELAP و داده های آزمایشی برای سیزده پارامتر تهیه و پس از مرتب سازی و بهینه سازی ارزیابی کیفی و کمی انجام شده است.در روش کیفی پارامترهای آزمایشگاهی و محاسباتی بوسیله  نمودار آورده شده است و به صورت شهودی و کلی میتوان گفت که روند تغیرات پارامتر ها توسط کد به خوبی انجام شده است. در بررسی کمی داده ها از دو روش FFT و DWT استفاده گردیده و نتایج نشان میدهد که قابلیت پیش گویی حوادث توسط کد ترموهیدرولیکی RELAP بسیار مناسب است. مقایسه کمی FFT قبلاً توسط دکتر کمال حداد و همکارانش انجام شده و در این پژوهش با روش DWT مقایسه کمی داده­ها انجام گردیده است. جهت انالیز کمی، تبدیل ویولت برای استخراج اطلاعات زمانی و مکانی بکار گرفته شد . پس از اعمال تبدیل  ویولت­های مختلف بر روی پارامترها بهینه­ترین حالت DB4 با رزولوشن 4 تعیین گردید. با در دست داشتن Aproximate , 4 Details برای هر پارامتر نیاز به تعریف معیاری جهت بررسی کمی کد بود ، با توجه به­اینکه در مطالعه قبلی معیار AA تعریف شده بود این معیار بر روی , Aproximaite , 4 Details مجموع Detailهای حاصل از تبدیل ویولت اعمال گردید ، نتیجه مناسبی را در اختیار قرار نداد. با توجه به نیاز تعریف معیار جدید ، معیارهای مختلف همچون اختلاف داده­ها و Norm آنها بررسی شد . نهایتاً Norm پارامترهای محاسباتی و آزمایشگاهی به عنوان معیار جدید انتخاب گردید.

نتیجه حاصل از این مطالعه بدست آوردن روش جدیدی جهت بررسی کمی کدهای آنالیز هسته­ای می­باشد ، که در این روش تبدیل موجک جزئی ( DWT ) به عنوان معیار جدیدی تعیین گردید که بتوان آنالیزهای کمی را انجام داد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

2-1- مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4- مراحل انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم : بررسی تاسیسات آزمایشگاهی تست LOBI

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2- تاسیسات LOBI-MOD2………………………………………………………………………………………….. 13

2-3- مولفه های مکانیکی…………………………………………………………………………………………………….. 14

2-4- مدلسازی محفظه تحت فشار………………………………………………………………………………………. 15

2-5- قلب راکتور…………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-6-پمپ های خنک کننده اصلی………………………………………………………………………………………. 16

2-7- مولد بخار………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-8-فشارنده………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-9- سیستم تزریق ایمنی………………………………………………………………………………………………….. 18

2-10  شکستگی در لولههای مدار اول………………………………………………………………………………… 19

2-11 مدلسازی Blowdown……………………………………………………………………………………………….. 20

2-12 حادثه از دست رفتن خنک کننده در تاسیسات LOBI………………………………………… 22

فصل سوم : آشنایی با روشهای کمی جهت بررسی دقت کد RELAP

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 28

3-2- تبدیل فوریه…………………………………………………………………………………………………………………. 29

3-3- تبدیل فوریه زمان – کوتاه…………………………………………………………………………………………… 32

3-3- آنالیز چند رزولوشنی………………………………………………………………………………………………….. 35

3-4- تبدیل ویولت یک بعدی………………………………………………………………………………………………. 36

3-4-1- تبديل ويولت پيوسته……………………………………………………………………………………………… 36

3-4-2- رزولوشن در صفحه زمان فركانس…………………………………………………………………………. 38

3-4-3- روابط رياضي تبديل ويولت……………………………………………………………………………………. 40

3-4-4- عكس تبديل ويولت………………………………………………………………………………………………… 43

3-4-5- گسسته‌سازي تبديل ويولت پيوسته……………………………………………………………………… 43

3-4-5-تبديل ويولت گسسته………………………………………………………………………………………………. 45

فصل چهار م: روش انجام کار

1-4- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-4- استخراج داده ها………………………………………………………………………………………………………….. 50

4-2-بررسی کد با آنالیز های کمی………………………………………………………………………………………. 53

4-2-1- استفاده از تبدیل فوریه سریع در محاسبه دقت کد…………………………………………….. 53

4-2-2- استفاده از تبدیل ویولت در محاسبه دقت کد……………………………………………………… 58

فصل پنجم : محاسبات و نتایج

5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

5-2- آنالیز کیفی نتایج…………………………………………………………………………………………………………. 60

5-3 : نتایج بدست آمده سریع فوریه…………………………………………………………………………………… 75

5-4 نتایج حاصل از آنالیز کمی تبدیل ویولت…………………………………………………………………….. 77

5-5-نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………… 131

5-6-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………. 132

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….. 133

فهرست جدول­ها

جدول 1-1: تعدادی از تست هایLOBI که توسط کد CATHARE شبیه سازی شده.     4

جدول 1-2: تعدادی از تست هایLOBIکه توسط کد RELAP شبیه سازی شده   است.  5

جدول2-1:پارامترهای عملیاتی و طراحی LOBI-MOD2…………………………………………………… 13

جدول 2-2: خلاصه ای از خصوصیات تست های LOBI…………………………………………………….. 24

جدول 2-3:سناریوی حوادث در تست BL-34……………………………………………………………………… 25

جدول2-4: سناریو حوادث برای تست BL-44………………………………………………………………………. 26

جدول 4-1:پارامترهای مورد بررسی……………………………………………………………………………………….. 51

جدول 4- 2 – فاکتور وزنی برخی از پارامترها برای آنالیز کمی                               56

جدول 4-3-مقایسه AAtot با K  و تعیین قابلیت کد…………………………………………………………. 58

جدول 5-1 نتایج حاصل از آنالیز تبدیل سریع فوریه برای تست BL-34                     76

جدول 5-2 نتایج حاصل از آنالیز تبدیل سریع فوریه برای تست BL-44                     76

جدول 5-3 : مقادیر AA مقادیر تقریب و جزییات تست BL-34                              77

جدول 5-4 : مقادیر AA مقادیر تقریب و جزییات تست BL-44                              78

جدول 5-5 تعیین پارامتر های خوب و ضعیف…………………………………………………………………… 129

جدول 5-6 معیار کمی ویولت………………………………………………………………………………………………. 130

جدول 5-7 بررسی پارامترهای تست BL-44 بر اساس معیار ویولت بدست آمده          131

 

فهرست شکل­ها

شکل 2-1: تاسیسات تست LOBI-MOD2………………………………………………………………………….. 18

شکل 2-2:نمودار P-V ایده آل……………………………………………………………………………………………….. 21

شکل 3-1 :سیگنال ایستا………………………………………………………………………………………………………… 31

شکل3-2 : الف. سیگنال ایستا  ب. سیگنال نا ایستا…………………………………………………………….. 32

شکل 3-3- نمایش گرافیکی نحوه پنجره کردن سیگنال غیر ایستا
به منظور محاسبه تبدیل فوریه زمان – کوتاه………………………………………………………………………… 34

شكل3- 4 تبديل ويولت پيوسته سيگنال‌هاي ايستا و ناايستاي…………………………………………….. 38

شکل 3-5 : توصيف‌هاي مختلف رزولوشن در صفحات زمان، فركانس و زمان-فركانس
را براي تبديل‌هاي مختلف……………………………………………………………………………………………………….. 40

شکل3-6-  نمایش تبدیل ویولت معادله 3-18…………………………………………………………………….. 45

شکل 3-7-نمایش روش بانك‌فيلتر………………………………………………………………………………………….. 48

شکل4-1- نمونه استخراج داده های آزمایشگاهی…………………………………………………………………. 52

شکل 5-1 : تغییرات فشار مدار اولیه برای تست BL-34…………………………………………………….. 61

شکل 5-2 : تغییرات فشار مدار اولیه برای تست BL-44…………………………………………………….. 61

شکل 5-3 : تغییرات دمای ورودی قلب در تست BL-34…………………………………………………….. 62

شکل 5-4 : تغییرات دمای ورودی قلب در تست  BL-44…………………………………………………… 62

شکل 5-5 :  دمای خروجی از قلب در تست BL-34……………………………………………………………. 63

شکل 5-6 : دمای خروجی از قلب در تست BL-44……………………………………………………………… 63

عنوان                                                                                                                      صفحه

شکل 5-7 دمای میله های گرمایی در پائین ترین سطح در تست BL-34…………………………. 65

شکل 5-8 دمای میله های گرمایی در پائین ترین سطح در تست BL-44…………………………. 65

شکل 5-9 دمای میله های گرمایی در سطح میانی در تست BL-34………………………………….. 66

شکل 5-10 دمای میله های گرمایی در سطح میانی در تست BL-44……………………………….. 66

شکل 5-11 دمای میله های گرمایی در بالاترین سطح در تست BL-34……………………………. 67

شکل 5-12 دمای میله های گرمایی در بالا ترین سطح در تست BL-44………………………….. 67

شکل 5-13 : روند تغییرات محتوای جرمی در تست BL-34……………………………………………… 68

شکل 5-14 : روند تغییرات محتوای جرمی در تست BL-44……………………………………………… 68

شکل 5-15 : تغییرات سطح خنک کننده در قسمت بالابرنده محفظه اصلی تحت
فشار در تست BL-34…………………………………………………………………………………………………………….. 69

شکل 5-16 : تغییرات سطح خنک کننده در قسمت بالابرنده محفظه اصلی تحت فشار
در تست BL-44………………………………………………………………………………………………………………………. 69

شکل 5-17 : تغییرات level down commer در مولد بخار در تست BL-34…………………… 70

شکل 5-18 : تغییرات level down commer در مولد بخار در تست BL-44…………………… 70

شکل 5-19 : اختلاف فشار ورودی و خروجی مولد بخار برای مدار سالم
در تست BL-34……………………………………………………………………………………………………………………….. 71

شکل 5-20 : اختلاف فشار ورودی و خروجی مولد بخار برای مدار سالم
در تست BL-44……………………………………………………………………………………………………………………….. 71

شکل 5-21 : اختلاف فشار مدار آب بند در تست BL-34………………………………………………….. 72

شکل 5-22 : اختلاف فشار مدار آب بند در تست BL-44………………………………………………….. 72

شکل 5-23 : اختلاف فشاردرورودی محفظه مولد بخار و بالای تیوپ U- شکل

درتست BL-34…………………………………………………………………………………………………………………………. 73

شکل 5-24 : اختلاف فشاردرورودی محفظه مولد بخار و بالای تیوپ U- شکل
درتست BL-44…………………………………………………………………………………………………………………………. 73

شکل 5-25 : سطح فشارنده درتست BL-34……………………………………………………………………….. 74

شکل 5-26 : سطح فشارنده درتست BL-34………………………………………………………………………… 74

شکل 5-29 نمودار AA پارامترها در تست BL-34………………………………………………………………. 80

شکل 5-30 نمودار AA پارامترهادر تست BL-44………………………………………………………………… 82

شکل 5-32 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
تغییرات دمای ورودی قلب تست BL-34……………………………………………………………………………… 84

شکل 5-33 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
تغییرات دمای خروجی قلب تست BL-34…………………………………………………………………………… 85

شکل 5-34 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
دمای میلههای گرمایی در پایینترین سطح تست BL-34………………………………………………….. 86

شکل5-35 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
دمای میله های گرمایی در سطح میانی تست BL-34………………………………………………………… 87

شکل 5-36 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
دمای میله های گرمایی در بالاترینترین سطح تست BL-34…………………………………………….. 88

شکل 5-37 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
تغییرات محتوی جرمی در تست BL-34……………………………………………………………………………. 89

شکل 5-38 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
تغییرات سطح خنک کننده در محفظه اصلی تحت فشار در تست BL-34……………………. 90

شکل 5-39 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
تغییرات Level Down Commer در تست BL-34……………………………………………………………. 91

شکل 5-40 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
اختلاف فشار ورودی و خروجی مدار سالم در تست BL-34…………………………………………….. 92

شکل 5-41 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
اختلاف فشار  مدار آببند در تست BL-34…………………………………………………………………………. 93

شکل 5-42 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
اختلاف فشار ورودی محفظه مولد بخار و بالای تیوپ U-شکل در تست BL-34…………….. 94

شکل 5-43 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
سطح فشارنده در تست BL-34…………………………………………………………………………………………….. 95

شکل 5-44 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
تغییرات فشار مدار اولیه تست BL-44…………………………………………………………………………………. 96

شکل5 -45 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
تغییرات دمای ورودی قلب تست BL-44……………………………………………………………………………… 97

شکل 5-46 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
تغییرات دمای خروجی قلب تست BL-44…………………………………………………………………………… 98

شکل5-47 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
دمای میله های گرمایی در پایینترین سطح تست BL-44………………………………………………….. 99

شکل5-48 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
دمای میله های گرمایی در  سطح میانی تست BL-44…………………………………………………… 100

شکل5-49 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
دمای میله های گرمایی در بالاترینترین سطح تست BL-44…………………………………………… 101

شکل5-50 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
تغییرات محتوی جرمی در تست BL-44…………………………………………………………………………… 102

شکل 5-51 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
تغییرات سطح خنک کننده در محفظه اصلی تحت فشار در تست BL-44…………………. 103

شکل5-52 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
تغییرات Level Down Commer در تست BL-44………………………………………………………… 104

شکل 5-53 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
اختلاف فشار ورودی و خروجی مدار سالم در تست BL-44…………………………………………… 105

شکل 5-54 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
اختلاف فشار  مدار آببند در تست BL-44………………………………………………………………………… 106

شکل 5-55 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
اختلاف فشار ورودی محفظه مولد بخار و بالای تیوپ U-شکل در تست BL-44………… 107

شکل5-56 نمودار تقریبها و جزییات ویولت داده های محاسباتی و آزمایشگاهی
سطح فشارنده در تست BL-44………………………………………………………………………………………….. 108

شکل 5-57  نمودار رگرسیون پارامترهای خام زمانی 1تا 13 تست BL-34…………………… 115

شکل 5-58 نمودار رگرسیون تقریبهای ویولت پارامترهای 1تا 13 تست BL-34……………. 122

شکل 5-59 نمودار رگرسیون جمع جزییات ویولت پارامترهای 1تا 13 تست BL-34……. 128

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

1-1-کلیات

امروز استفاده از صنعت هسته ای با سرعت قابل توجه ای رو به رشد است و تعداد نیروگاه های هسته­ای از نسل­های مختلف در حال افزایش است. اما مهمترین مساله در طراحی نیروگاه هسته­ای مسائل ایمنی آنها است که از همان ابتدا با حوادثی که در نقاط مختلف رخ داده، مورد توجه قرار گرفته است و همواره دست اندرکاران دراین زمینه برای داشتن یک نیروگاه هسته­ای راکتور تا حد امکان ایمن در تلاش بوده اند. البته هر چند ممکن است احتمال رخ دادن حوادث در نیروگاه هسته ای بسیار کم  باشد ولی هیچ گاه این احتمال به صفر نمی رسد و با توجه به این موضوع باید به این نکته پرداخته شود که در صورت بروز حوادث، پارامتر های موجود در راکتور از جمله دما و فشار چگونه تغییر می کنند و چه عملیاتی باید برای کنترل آنها انجام داد. به این منظور در بسیاری از نقاط مختلف دنیا تاسیسات گوناگونی با استفاده از مدل راکتورهای موجود در ابعاد کوچک طراحی و ساخته شده است حوادث احتمالی موجود در راکتور را مورد مطالعه قرار می دهند. که از آن جمله می توان به تاسیسات LOBI,BETHSY,SPES,LSTF/ROSA اشاره کرد [1].

در این راستا همچنین سعی بر این بوده است که بتوان حوادث راکتور را با کدهای محاسباتی ترموهیدرولیک و نوترونی در دسترس، شبیه سازی کرد و به بررسی و ارزیابی پارامترهای آن پرداخت که البته برای رسیدن به قابلیت اعتماد بالاتر و صرف زمان کمتر برای شبیه سازی نیروگاه های هسته ای، لازم است که کد های محاسباتی مورد ارزیابی قرار گیرد و مدل های پیشرفته­تر آن ساخته شود. از جمله این کدها میتوان RELAP,DRUFANو CATHARE را نام برد که با آنالیز آنها با توجه به  روش های موجود، مدلهای تصحیح شده به وجود آمده اند[2]. همچنان این بررسی برای بهبود و گسترش کدها همواره مورد توجه قرار گرفته است. آنالیز و تحلیل کدها با توجه به داده­های تجربی موجود و مقایسه با داده­های به دست آمده از محاسبات انجام میشود.

برای بررسی دقت کمی محاسبات از روش های متعددی از جمله تبدیل سریع  فوریه(Fast Fourier Transform (FFT) ) استفاده میشود و نتایج آن میتواند  در ارزیابی عدم یقین مدلسازی نیروگاه­های هسته­ای استفاده گردد.

یکی از روش هایی که به تازگی در پردازش سیگنال مورد توجه قرار گرفته است آنالیز موجک (Discrete wavelet Transform(DWT)) است که در این تحقیق سعی شده است که با توجه به ویژگی های این آنالیز و مزیت آن بر تبدیل فوریه در بررسی دقت کمی کدها از این روش استفاده شود.

2-1- مطالعات انجام شده

مطالعات گسترده ای در زمینه بررسی کد های محاسباتی از جمله RELAP  در دهه های اخیر انجام گرفته است. به طوری که توسعه و پیشرفت این کدها با استفاده از داده­های آزمایشگاهی تاسیساتLOFT,PBF انجام گرفته است. در دهه هفتاد  بخش هسته­ای دانشگاه پیزا ایتالیا،DCMC ، فعالیت های قابل توجهی را در زمینه ارزیابی کدهای ترموهیدرولیکی انجام داده است. تقریبا اولین مطالعات در این زمینه در سال 1966 توسط داریا و بوالینی  آغاز گردید. در این پروژه با شبیه سازی حوادث از دست رفتن خنک کننده با شکستگی های کوچک  در نیروگاه های آب جوشان  و حوادث گردش طبیعی  در راکتورهای آب تحت فشار به ارزیابی کد RELAP پرداخته شد، که گزارش آن در سال 1992 به چاپ رسیده است [3].

در سال 1986 تفاهم نامه مشترکی بین DCMN و کمیسیون اروپایی امضا شد که این همکاری سر آغاز یک همکاری پر ثمر در راستای پیشرفت کدهای محاسباتی بوده است [4].

بسیاری از مطالعات در زمینه بررسی دقت کد ها توسط داریا انجام شده است که عمده­ترین آنها گزارشی است که در سال 1992 در اولین نشست جامعه هسته­ای در کشور اسلونی ارائه شد. در این گزارش به بررسی دو کد RELAP وCATHARE  با  استفاده از آزمایشات LOBI  پرداخته شده که در جداولی این مجموعه آزمایشات، که با کد محاسباتی RELAP وCATHARE  شبیه سازی شده، آمده است. در زیر این جداول را میتوان مشاهده کرد. جدول 1-1 شبیه سازی های انجام شده با کد CATHARE و جدول 1-2 تست های شبیه سازی شده با کد RELAP  را نمایش میدهد.

در این گزارش بخش وسیعی از حوادث، شامل حادثه کاهش خنک کننده و یا حالت­های گذر پوشش داده شده است اما بیشتر توجهات بر روی دو تست BL-21 و BT-03 متمرکز شده است. تست BL-21 یک حادثه شکستگی در لوله مولد بخار  را با 0.4 درصد شکستگی شبیه سازی میکند و BT-03  یک گذرا بدون خاموشی همراه با از دست رفتن خنک کننده  بدون داشتن سیستم تزریق فشار بالا را بررسی مینماید [4].

جدول 1-1: تعدادی از تست هایLOBI که توسط کد CATHARE شبیه سازی شده [4].

جدول 1-2: تعدادی از تست هایLOBIکه توسط کد RELAP شبیه سازی شده   است[4].

فهرست منابع و مآخذ

[1] D. Jedrzejczak, and E. Ohlmer, Experimental Data Report on Lobi-Mod2 Test BL-34, Joint Research Centre, Communication No. 4233, LEC 89-59, Ispra, Italy, January 1989.

[2] The Relap5 Development Team, RELAP5/Mod3.2 Code Manual, NUREG/CR-5535 Report,Vols. 1-5, Idaho National Engineering Laboratory, August 1995.

[3] R. Bovalini, and F. D’auria, Scaling of the Accuracy of the RELAP5/mod2 code, Nuclear engineering and design, Vol. 139, No. 2, PP. 187-203, 1993.

[4] A. Annunziato, Secondary-Side Feed-and-Bleed Effectiveness in Pressurized Water Reactors, Nuclear technology, Vol. 68, No. 1-2, PP. 7- 16, 2003.

[5] W. Ambrosini, F. D’Auria, and G.M. Galassi, Lesson Learned from the Application to LOBI Tests of CATHARE and RELAP Code, First meeting of the nuclear Society of Slovenia, 11-12 june, 1992.

[6] K. Hadad, N. Ayobian, and A. Piroozmand, Quantitative Accuracy Analysis of Burnup Calculations for BNPP Fuel Assemblies Using FFTBM Method, Progress in Nuclear Energy , No. 51, PP. 170–176, 2009.

[7] A. Prosek, F. D’Auria, and B. Mavko, Review of Quantitative Accuracy Assessments with Fast Fourier Transform Based Method (FFTBM), Nuclear Engineering and Design, No. 217, PP. 179–206, 2002.

[8] Prosek, A., D’Auria, F., Mavko, B. “Review of quantitative accuracy assessments with fast Fourier transform based method (FFTBM).” Nuclear Engineering and Design 217 (2002) 179–206.

[9] Wu, Y, L., Agrawal, D., El Abbadi, A. “A Comparison of DFT and DWT Based Similarity Search in Time-Series Databases” NSF under grant numbers EIA98-18320, IIS98-17432 and IIS99-70700.

[10] Grinsted, A., Moore, J, C., Jevrejeva, S. “Application of the cross wavelet transform and wavelet coherence to geophysical time series.” Nonlinear Processes in Geophysics (2004) 11: 561–566.

[11] Struzik, R, Z., Siebes, A. “The HaarWavelet Transform in the Time Series Similarity Paradigm.” Centre for Mathematics and Computer Science (CWI). Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam. The Netherlands.

[12] Keogh, E., Chakrabarti, K., Pazzani, M., Mehrotra, S. “Dimensionality Reduction for Fast Similarity Search in Large Time Series Databases.”

[13] Popivanov, I., Miller, R, J. “Similarity Search Over Time-Series Data Using Wavelets

[14] M. M. El-Wakil, Nuclear Energy Conversion, Intrnational Textbook

Company,1971.

[15] سعادت ، سعیده،  بررسی دقت کمی نتایج مدل سلزی کر RELAP5 با استفاده از داده های تجربی بدست آمده از تست های LOBI .  پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه شیراز 1389.

[16] Safavi, A. A., & Romagnoli, J. A. (1997). Application of wavelet-based neural networks to the modelling and optimisation of an experimental distillation column. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 10(3), 301-313.

[17] Van Wylen, G. J., Sonntag, R. E., & Wylen, G. J. (1973). Fundamentals of classical thermodynamics (p. 48). Wiley.

[18] Mallat, S. (1999). A wavelet tour of signal processing. Access Online via Elsevier.

[19] ANNUNZIATO A., 1992 – Small Break LOCA Counter Part Test in the LSTF, BETHSY, LOBI and SPES Test facilities – Proceed. of 5th Int. Top. Meet. o Reactor Thermalhydraulics – NURETH5

Abstract

Application of DWT for quantitative evaluation of data from thermo hydraulic codes

 

Plant safety is one of the major concerns in all nuclear power plants. In the last three decades, thermo-hydraulic code systems have been widely used in designing, operating, assuring safety and operation licensing of nuclear facilities. Due to the uncertainty of the codes results, it necessary to verify these calculations. Codes evaluation includes both quantitative and qualitative evaluation. Using time-series methods, this study conducts a quantitative comparison of the accuracy of data obtained from RELAP5 thermo hydraulic code with the test loop facility “LOBI”.

In this project, first, the results of two series of LOBI laboratory tests by RELAP code and experimental data for thirteen parameters are obtained and sorted. Next, optimization of qualitative and quantitative evaluation are performed.

In the qualitative method, laboratory and computational parameters are presented in charts. The quantitative data analysis employs two methods of FFT(Fast Fourier Transform)  and DWT(Discrete Wavelet Transform). The results show that the ability of RELAP thermo-hydraulic code to predict events is acceptable. Quantitative Comparison of FFT conducted by Haddad[6] and colleagues were compared with DWT in this study. For quantitative analysis, wavelet transform is applied to extract the spatial and temporal information. Applying different acceptable wavelet transforms on parameters, DB4 with resolution 4 is determined to be optimal. Having approximate, 4 details for each parameter, we need to define the criteria for code review. With AA criterion determined in previous study, this criterion is applied on the approximate and 4 details to total details resulting from the wavelet transform. This dose not produce acceptable results. With the need to define a new criterion, various criteria, such as the data difference are examined and normed. Eventually the normed computational and laboratory parameters were chosen as the new criteria.

The result of this study is a new method for quantitative examination of nuclear analysis codes. It is concluded that using Norm criteria of the DWT is suitable to evaluate computational results quantitatively.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بکارگیری روش DWT در آنالیز کمی داده های حاصل از کدهای ترموهیدرولیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

90 − = 82