new5 free

تاثیراقدامات تامینی و تربیتی بر بزهکاری اطفال و نوجوانان

199.000تومان

توضیحات

185 صفحه

فایل word

فهرست مطالب 

بخش اول:كليات تحقيق

فصل اول: كليات تحقيق.. 1

چکیده 2

الف: مقدمه. 3

ب: بیان مسأله. 6

ج: ضرورت تحقیق.. 7

د: سؤال های تحقیق.. 8

ه: سوال اصلی تحقیق.. 8

و: سوال های فرعی تحقیق.. 8

ز: فرضيه‏هاي تحقیق.. 8

ح: پیشینه تحقیق.. 9

ط: روش تحقیق.. 10

ی: نوع تحقیق.. 10

ک: ساماندهی تحقیق.. 11

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. 12

2-1-مفاهیم و اهداف ضمانت اجراها 18

2-1-1-طفل و مسئوولیت کیفری.. 18

2-1-2-سن مسئولیت کیفری اطفال. 20

2-1-3-حداقل سن عدم مسئولیت مطلق کیفری.. 22

2-1-4-بزهکاری اطفال و اطفال بزهکار. 24

2-1-3-علل بزهکاری.. 27

2-1-4- هدف از مجازات اطفال. 29

2-2- اصول حاکم بر بزهکاری اطفال. 31

2-2-1- تناسب جرم و مجازات… 31

2-2-2-تناسب مجازات با مجرم (تفرید مجازات) 38

2-2-3-لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی.. 40

2-2-4-ضرورت پیشگیری از برچسب زنی.. 40

2-2-5-توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش… 42

2-3-تحولات قانون مجازات 1392 در باب مجازات اطفال. 42

2-3-1-اطفال بین 9 تا 15 سال. 42

2-3-2- تصميمات قابل اتخاذ در مورد اطفال 15 تا 18 سال. 45

2-3-3- قابليت تجديدنظر احكام دادگاه‌هاي اطفال. 46

فصل سوم : اقدامات تامینی و تربیتی راجع به بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 50

3-1- مبانی مجازات های جایگزین ( حبس ) 51

3-1-1- فلسفه و تاریخچه. 51

3-1-2- فواید و انواع مجازات های جایگزین حبس… 54

3-1-3- زمینه های اجرای مجازات های جایگزین حبس… 56

3-2- مجازات های جایگزین به عنوان مجازات های اصلی.. 58

3-2-2-1-مزایا و معایب… 66

3-2-2-2- اسناد بین المللی.. 68

3-3- تعلیق مجازات… 69

3-3-1- مفهوم تعلیق.. 69

3-3-2- انواع تعلیق مجازات راجع به اطفال و نوجوانان. 72

3-3-3-مزایا و معایب تعلیق مجازات… 85

3-3-4-حقوق کیفری ایران. 86

3-3-5- تعلیق مجازات اطفال. 91

3-3-5-1- اعتماد به دستگاه قضا 101

3-3-5-2-تحقق عدالت… 101

3-3-5-3- اصلاح بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم. 102

3-3-5-4-تامین کرامت انسانی.. 103

3-3-6-وظایف مقام قضایی.. 104

3-3-7-موارد الغاي مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان. 105

3-4- آزادی مشروط.. 109

3-4-1-تعریف و فلسفه آزادی مشروط.. 109

3-4-2-تاریخچه. 110

3-4-3-مزایا ومعایب آزادی مشروط راجع به بزهكاري اطفال ونوجوانان. 111

3-5-مفهوم اقدامات تامینی و تربیتی.. 112

3-5-1- تعریف اقدامات تامینی و تربیتی.. 112

3-5-2-انواع اقدامات تامینی.. 118

3-5-3-اقدامات تاميني در تحولات تاریخی.. 121

3-6-تحلیل مصادیق ماده 88 قانون مجازات اسلامی  1392. 124

3-6-1-سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد. 126

3-6-2-مجازاتهاي شفاهي.. 131

3-6-3-الزام به شركت در كلاسهاي آموزشي و حرفه اي.. 133

3-6-4-حكم حضور در مركز مراقبت… 137

3-6-5-تحصیل در موسسه فرهنگی و آموزشی.. 139

فصل چهارم: پیشگیری از بزهکاری اطفال در پرتو تحولات قانون مجازات اسلامی… 142

4-1- حمایت از اطفال در برابر بزهکاری.. 145

4-1-1- حمایت عمومی از اطفال در برابر بزه دیدگی.. 146

4-1-2- حمایت اختصاصی از اطفال در برابر بزه دیدگی.. 148

4-2- نقش خانواده در پیشگیری از جرم. 150

4-2-1-  نقش والدین در پیشگیری از جرم. 151

4-2-2- آسیب های خانواده و بزهکاری اطفال. 152

4-3- تاثیر مدرسه در بزهکاری اطفال. 154

4-3-1- وضعیت آموزش پروش در پیشگیری از جرم. 156

4-3-2- راهکارهای عملی پیشگیری از جرم توسط مدرسه. 157

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها 161

5-1- نتیجه گیری.. 162

5-2- ارائه راهکارها و پیشنهادها 165

فهرست… 168

فصل اول: كليات تحقيق

چکیده

اقدامات تامینی و تربیتی در رابطه با بزهکاری اطفال از جمله اقداماتی است که قانونگذار در سال 1392 به آن توجه خاصی کرده است. به این صورت که مقنن سعی کرده است که به سمت عادلانه کردن قواعد حقوقی پیش رود و در این بین، اطفال از جمله مهمترین افرادی است که در هر قانونگذاری مورد توجه قرار می گیرند به طوری که در رابطه با سن مسئولیت کیفری و تقسیم بندی بزهکاری اطفال نسبت به سن و سال خودشان از جمله مصادیقی است که در قانونگذاری اخیر مورد توجه قرار گرفته است از طرف دیگر باید به این نکته اشاره کرد که از مجازات های جایگزین حبس در رابطه با اطفال، نسبت به تادیب این اشخاص تاکید شده است که در جای خود در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. ایجاد مراکز باز پروری و همچنین اقدام به خدمات عام المنفعه در طریق تربیت اطفال و بازدارندگی آن ها از بزهکاری از جمله اهداف قانونگذار می باشد که در قانونگذاری 1392 به آن توجه خاصی کرده است. همچنین باید گفت که مجازات های اطفال باید فاقد جنبه هایی باشد که ممکن است به شخصیت این افراد صدمه زند از این در اقدامات تامینی و تربیتی سعی شده است که به این هدف پاسخ گفته شود. از طرف دیگر باید به انواع روش های پیشگیری و شرایط حاکم بر آن در رابطه با اطفال توجه کرد به صورتی که راهکارهای پیشگیری از بزهکاری اطفال باید به درستی تشریح شود زیرا این راهکارها نهادهای از جمله مدرسه و خانواده را شامل می شود که هر دو از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

کلیدواژه: اقدامات تامینی و تربیتی، باز پذیری اجتماعی، مجازات های جایگزین، خدمات عام المنفعه

الف: مقدمه

تمامی سیستم های مترقی، اقتدار دستگاه قضایی در احقاق حقوق اشخاص را نشان حق محوری آن نظام می دانند. نظام دادرسی یک حکومت اگر به تشکیلات مستحکم دست یابد به نحوی که در رسیدگی به هر نوع دعوی، ساز و کار مناسب داشته، موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیرجامع و سطحی، مشوق زورمندان و ابزار توجیه عمل متخلفان و مامن صاحب منصبان قانون گریز شناخته می شود.

در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضاییه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد، برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد.

داشتن نظام دادرسی عادلانه، از اهداف خاص هر حکومتی است که در جهت رسیدن به اهداف عالیه بشری تلاش می کند. امر دادرسی و قضاوت در هر نظامی جزء مهمترین ارکان می باشد و حفظ حقوق مراجعه کنندگان و افراد درگیر با آن از مهمترین مسائلی است که در آثار نویسندگان و روشنفکران می توان تجلی های متفاوتی از آن را دید.باید به این مسأله اشاره کرد که قضاء یا دادرسی در معنای عام آن محدوده قابل احصائی که در فکر متفکرین قرون هفده و هجده می گنجید، ندارد. در حال حاضر، با توجه به تنوع سیستم های دادرسی در کشورها و ترتیبات دادرسی استاندارد در مسائل مرتبط با حق انسان ها، نگاه متفاوتی راجع به حقوق انسانی در رابطه با این مسأله مطرح است. باید گفت که قضاء امری کلی و فراگیر است که محدوده خاصی ندارد و در هر کجا که به آن نیاز باشد در امر دادرسی باید رعایت گردد. به همین اعتبار، لازم است جهت تامین حقوق حقه افراد نهادهای دادرسی ای را در مجموعه یک کشور تدارک دید که هر کس در مقام دعوی یا مرافعه واقع شد و در امری از امور خصوصی و یا عمومی بین اشخاص اختلاف حاصل شد، محلی برای رسیدگی به ادعای مدعی حقانیت وجود داشته باشد. مرجعی که پس از رسیدگی حکم کند ادعا صحیح و یا محکوم به رد می باشد.

تحقق عدالت کیفری همواره در طول تاریخ، آرزوی انسان های عدالت خواه بوده و هست. بدون تردید، عدالت کیفری که هدف هر دادرسی است، بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق شهروندی و آزادی های متهم، محترم شمرده شود، هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه حقوق در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای شهروندی است. از این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند، به ویژه بر قوانین ملی مربوط به آیین دادرسی تاثیر آشکار داشته اند و بارزترین جنبه چنین تاثیری، حقوق شهروندی یا تضمین های حقوقی متهم در برابر مراجع انتظامی و قضایی است.

توجه به توسعه ابعاد قضایی در رابطه با دادرسی عادلانه با رعایت حفظ حقوق متهم و مراجعه کنندگان به دادرسی، اصلی است که تمامی کشورها در صدد پاسخگویی به آن هستند. یکی از ابعاد توسعه و اصلاحات قضایی در کشور ایران، توجه به مفهوم «حقوق شهروندی» است. شهروند یکی از عوامل کارساز در برپایی دولت و حکومت است و به شهروند باید از این دید نیز توجه شود. یعنی همان گونه که شهروندان وظیفه فرمانبرداری دارند باید در حکمرانی نیز شریک باشد. حقوق شهروندی در چنین فرایندی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است. بدین سان، جامعه ما نیازمند نگرشی درست تر به مفهوم حقوق شهروندی است.یکی از ابعاد توجه به حقوق شهروندی، توجه به اقدامات تامینی و تربیتی می باشد که در این رابطه نیز قانون به بررسی و تدقیق پرداخته است.طبق تعريف ماده یک از قانون اقدامات تاميني مصوب 1339 عبارتند از :

تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه و يا جنايت) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد اعم از اينكه قانوناً مسئول باشند يا غير مسئول. صدور حكم اقدام تاميني از طرف دادگاه وقتي جايزاست كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد.

بنيانگذاران مكتب تحققي معتقدند كه جامعه براي حفظ و حراست خود در قبال خطر تبهكاران ، بايستي قبل از وقوع جرم يا بروز حالت خطرناك واكنش نشان داده و اقدام تاميني بعمل آورد.

موسسين مكتب نئوكلاسيك نظريه مذكور را مورد انتقاد قرار داده عقيده دارند كه با اقدامات تاميني جامعه براي دفاع اجتماعي بدون توجه به عنصر معنوي جرم و مسئوليت اخلاقي مجرم به پيشگيري فردي متوسل مي گردد، در صورتيكه مجازاتهاي طبق روش سنتي با توجه به مسئوليت معنوي و اخلاقي بزهكار، براي ديگران و پيشگيري عمومي اجرا مي شود.

مجمع بين المللي حقوق جزا ، از عقايد هر دو مكتب طرفداري نموده و تركيب عقايد مذكور را در تدوين قوانين توصيه كرده است.

از اواخر قرن نوزدهم ، تحت تاثير عقايدي كه ذكر شد، اقدامات تاميني در قلمرو حقوق كيفري وارد و حالت خطرناك و اقدامات تاميني براي مدت نامعين در قوانين كشورها مقرر گرديد.

قانون اقدامات تاميني مصوب 1339 بعد از انقلاب به طور صریح لغو نشده است،در ماده 59 آئين نامه امور زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي مصوب 7 ارديبهشت 1361 قانون مذكور به شرح ذیل ضمنا تائيد شده است، تيمارستان مجرمين غير مسئول، موسسه اي است كه نگهداري و معالجه مجرمين مجنون و يا مختل المشاعر را كه مخل نظم يا امنيت عمومي وداراي حالت خطرناك باشند و به موجب ماده 4 قانون مذكور به آنجا اعزام مي شوند عهده دار خواهد بود.

تعريف خاصي از اقدامات تاميني ذكر نشده ، ليكن از جمله در یک ماده قانون راجع به مجازات اسلامي چنين مقرر داشته: قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود .

ب: بیان مسأله

جامعه براي حمايت از ارزشها و هنجارهاي نهادينه شده در ميان افراد ناگزير است نسبت به اعمال ضد اجتماعي كه نتيجه نقض ارزشهاي مورد حمايت است، واكنش نشان دهد.

اين واكنش در ابتدا و در جوامع اوليه صرفا مجازات بوده كه مترادف تنبيه و مكافات مي باشد و به اشكال گوناگون نسبت به فرد مجرم وگنه كار اعمال مي شده است كه در اكثر موارد هيچ تناسبي بين جرم ارتكابي و واكنش وجود نداشته است.

پس از گذشت زمان با تحول نگرش افراد به ویژه متفكران و فلاسفه نسبت به مجازات سبب شد تا عنوان اقدامات تاميني و تربيتي در حقوق كيفري تاسيس گردد كه دنباله رو اهداف موجود در مجازات نبود و در واقع نگرشي نو به واكنش نسبت به پديده مجرمانه داشت كه مبناي اصلي آن پيشگيري از وقوع جرم به ویژه تكرار جرم كه ثمره آن را اصلاح و بازپروري مي دانستند.

نحوه اتخاذ هريك از اين واكنش ها بستگي به سياست كيفري پذيرفته شده در سيستم حقوقي كشور ها مي باشد، كه شرايطي را براي اعمال آن مقرر مي دارد.ازجمله شرايط اساسي جهت اعمال واكنش بعد مسئوليت پذيري افراد مي باشد كه با مفاهيمي چون قابليت انتساب، مجرميت و اهليت جزايي در ارتباط مي باشد.

اولين بحثي كه در ارتباط با مسئوليت پذيري افراد نقش تعيين كننده دارد، بحث سن افراد مي باشد.

اصولا در مورد افعال مجرمانه بزرگسالان از واكنش مجازات استفاده مي شود كه مبناي آن مسئوليت تام مي باشد.اقتضائات دوره كودكي ايجاب مي كند سياست كيفري مقابله با بزهكاري طفل، متمايز از بزرگسالان باشد.

از يك سو مطابق با ماده 146 قانون مجازات اسلامي 1392 اطفال مبري از مسئوليت كيفري مي باشند و از سوي ديگر جهت تأديب و تربيت اطفال، امكان ارجاع آنها به كانون اصلاح و تربيت جهت اعمال اقدامات تاميني و تربيتي وجود داردكه مبناي اين واكنش، اصلاح وتربيت مي باشد.

حال با توجه به تفاوت مبنایي در واكنش نسبت به بزرگسالان و اطفال، تبيين دقيق مباني واكنش نسبت به اطفال هدف اصلي اين پژوهش مي باشد.

ج: ضرورت تحقیق

در خصوص واكنش نسبت به اطفال و نوجوانان قوانين متعدد تصويب و اجرا گرديده است، ولي در حال حاضر خلاء هاي بسياري در قوانين از جهت چگونگي برخورد با اين قشر خاص از بزهكاران وجود دارد كه ريشه آن هم ناشي از عدم تعريف جامع و دقيق كودك و نوجوان مي باشد.

يكي از منابع قوانين در ايران شرع مقدس مي باشد و گاهی مشاهده مي شود كه اين قوانين با واقعيات اجتماعي و قوانين بين الملل لازم الاجرا هم پوشاني كامل ندارد، از جمله اين موارد قواعد راجع به اطفال مي باشد به ویژه سن مسئوليت كيفري كه امري اختلافي حتي بين فقها مي باشد، كه همين مجهول ماندن و ترديد در موضوع سن باعث عدم واكنش صحيح به اعمال ضد اجتماعي مي باشد.از طرف دیگر باید گفت که ضرورت انجام این تحقیق،اهمیتی است که اطفال و کودکان در نظام کیفری دارند به عبارت دیگر از آن جا که اطفال و قانونگذاری نسبت به آن ها از حساسیت بالایی برخوردار است بنابراین به نظر می رسد انجام این تحقیق ضروری باشد.

د: سؤال های تحقیق

ه: سوال اصلی تحقیق

اقدامات تامینی و تربیتی در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان چه تاثیری دارد؟

و: سوال های فرعی تحقیق

 1. امكان مجرم تلقي نمودن طفل و تحقق جرم از سوي اين قشر خاص وجود دارد؟
 2. امكان اعمال مجازات نسبت به اطفال در سيستم هاي حقوقي جهان متصور خواهد بود؟
 3. وجه تمايز مباني واكنش عليه اطفال نسبت به بزرگسالان چيست؟

ز: فرضيه ‏هاي تحقیق

1.مطابق ماده 146ق.م.ا. (اطفال از مجازات مبري مي باشند) كه از اين ماده اينگونه برداشت مي شود كه اطفال مجرم تلقي شده و به موازات آن جرم نيز، تحقق يافته است.

2.مطابق ماده 146ق.م.ا. شايد بتوان گفت كه به عنوان اصل، عدم مجازات اطفال را پذيرفته است، اما استثنائاتي به اين اصل وارد آمده، از جمله تعزير اطفال.

3.اكثر واكنش هاي اتخاذي نسبت به اطفال بر مبناي مسئوليت نقصان يافته مي باشد که بیشتر جنبه اقدامات تامینی و تربیتی دارد. اما مبناي واكنش نسبت به بزرگسالان وجود مسئوليت تام مي باشد.

.

.

.

.

.

.

.

فهرست

 • بیگی، جمال. (1388)بزه دیدگی اطفال در حقوقایران، چاپ دوّم، تهران: نشر میزان.
 • اردبیلی، محمد علی. (1379) تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، دوره کارشناسی ارشد ، حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
 • اردبیلی، محمدعلی. (1378)حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، جلد دوم، چاپ دوم.
 • آزمایش، سید علی. (1380)« اطفال بزهکار را چگونه باید درمان کرد.» ، نشریه حقوق مردم ، سال هفتم ، شماره 31.
 • استفانی، لواسور و بولک. (1377)حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، جلد اول.
 • آشوری، محمد. (1382)جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین، چاپ اول، نشر گرایش ، تهران.
 • افضلی، رسول. حسام، مهدی. (1390)حقوق شهروندی در ایران، مجله سیاسی اقتصادی، شماره 279-280.
 • آقایی جنت مکان، حسین. (1390) حقوق کیفری عمومی، انتشارات جنگل، چاپ اول.
 • اميني، محمد. (1346) ضمانت احتياطي در قانون اقدامات تأميني، انتشارات فروزش، چاپ اول.
 • براهنی، محمد تقی. (1373) لغت نامه روانشناسی، انتشارات فرهنگ معاصر.
 • پرادل، ژان. (1381)تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.
 • حکمت ، سعید. (1346) روان شناسی جنایی، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه ملی ایران ، تهران.
 • خلیلی، مهیار. (1359) تاریخ کشتار وآزار در ایران، چاپ اول ، انتشارات امیر کبیر ، تهران.
 • دادبان،حسن. (1383)حقوق جزاي عمومي، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، جلد 2، چاپ دوم.
 • دانش، تاج زمان. (1374) اطفال و جوانان بزهكار، انتشارات موسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران.
 • دانش، تاج زمان. (1378)دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی،چاپ اول ، نشر میزان ، تهران.
 • داوودی، محمد. (1385) حبس و جایگزین های حبس، مجله اصلاح و تربیت ، سال دوم ، شماره 16.
 • دلماس مارتی، می ری. (1386)نظام های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، انتشارات میزان، جلد اول، چاپ اول.
 • رضایی شریف، علی. (1388)پیوند با مدرسه، انتشارات رشد، چاپ اول.
 • رضوی، محمد. خزایی، علی. (1388)حقوق شهروندی در فرآیند کشف جرم، فصل نامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره چهارم.
 • سازمان اصلاحات جزایی بین المللی. (1381)رویه عملی در زندان ، چاپ اول ، انتشارات راه تربیت ، تهران.
 • سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور. (1380) ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره ۷۸.
 • سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشور. (1381)مجموعه مقالات و سخنرانیهای اولین همایش بین المللی بررسی راههای جایگزین مجازات حبس ، چاپ اول ، انتشارات راه تربیت ، تهران.
 • سواد کوهی فرد، سام. (1388)مجموعه مقالات حقوق شهروندی، رابطه نظام دادرسی با حقوق شهروندی، انتشارات دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول.
 • سیگل، لری. (1379)« نظریه واکنش اجتماعی بر چسب زنی و تعارض» ، ترجمه محمد پور ، مجله امنیت ، شماره 11 و 12.
 • شاکری، ابوالحسن. (1382)قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه مقالات راجع به قوه قضاییه و پیشگیری از جرم، انتشارات قوه قضاییه، چاپ اول.
 • شامبیاتی، هوشنگ. (1377)بزهکاری اطفال و نوجوانان ، چاپ هفتم ، انتشارات ژوبین ، تهران.
 • شکری، رضا. (1380)نگرشی بر حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، چاپ اول.
 • شمس، علی. (1375) پژوهشی درباره زندانبانی اسلامی ، چاپ اول ، انتشارات اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان ،مشهد.
 • صانعی، پرویز. (1344)قانون و شخصیت، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
 • صانعی، پرویز. (1376)حقوق جرای عمومی، جلد دوم ، چاپ هفتم ، انتشارات گنج دانش ، تهران.
 • صدارت، علي. (1340)حقوق جزا و جرم شناسي، انتشارات معرفت، چاپ اول.
 • ظهیری، سهیلا. (1388)« سیستم جنایی نوجوانان هندوستان » ، مجله اصلاح و تربیت ، سال ششم ، شماره 71و72 .
 • عباچی، مریم. (1380)حقوق کیفری اطفال دراسناد سازمان ملل متحد ، چاپ اول ، انتشارات مجد ، تهران.
 • عبدی، عباس. (1371) آسیب شناسی اجتماعی (تاثیر زندان بر زندانی)، چاپ اول، انتشارات نور ،تهران.
 • علومي، رضا. (1348) بزهكاران جوان، چاپ اول، انتشارات امير كبير، تهران.
 • علومی، رضا. (1348)بزهکاران جوان ، چاپ اول ، انتشارات امیر کبیر ، تهران.
 • علی آبادی، عبدالحسین. (1352)حقوق جنایی،انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم.
 • عمید، حسن. (1364) فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، جلد 1، چاپ ششم.
 • عیسی پور، ابراهیم. (1375)مجازات های جایگزین ، مجله اصلاح و تربیت ، سال اول ، شماره 11 و 12.
 • غفوری، سید حسن. (1359)انگیزه شناسی جنایی ، پژوهشی درباره بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه ملی ایران ، تهران.
 • فاگرون، کلاو. (1381)«کارکردهای متغیر حبس» ، مجموعه مقالات زندان ها در هزاره سوم ، گرد آوری توسط راجر ماتیوس و پیتر فرانسیس ، ترجمه لیلا اکبری ، چاپ اول ، انتشارات راه تربیت ، تهران.
 • کاشفی اسماعیل زاده، حسن. (1379)« نظریه های عدالت کیفری صغار » نشریه امنیت ، سال چهارم ، شماره 9 و 10.
 • کلارکسن، کریستوفر. (1390) تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی، ترجمه و توضیح: حسین میر محمّد صادقی، چاپ اوّل، تهران: نشر جنگل.
 • گسن، ریمون. (1374)جرم شناس نظری ، ترجمه مهدی کی نیا ، چاپ اول ، انتشارات مجد ، تهران.
 • گسن، ریمون. (1374)جرم شناسی كاربردی، ترجمه دكتر مهدی كی نیا، چاپ اول، انتشارات مجد.
 • گل پرور ، حسن. (1377) بررسی تطبیقی مسوولیت کیفری و دادرسی اطفال در حقوق ایران و انگلیس ، پایان نامه کارشناسی ارشد محتمع آموزش عالی قم.
 • گل پرور، حسن. (1377)بررسی تطبیقی مسوولیت کیفری و دادرسی اطفال در حقوق ایران و انگلیس ، پایان نامه کارشناسی ارشد محتمع آموزش عالی قم.
 • گلدوزیان، ایرج. (1383)حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چاپ بیست و چهارم.
 • گلدوزیان، ایرج. (1389)ادله اثبات دعوا، انتشارات میزان، چاپ چهارم.
 • گلدوزيان،ايرج. (1371) آثارتحصيل دلیل ازطريق استراق سمع وضبط مكالمات،نشريه حقوق دانشكده علوم قضايي وخدمات اداري،شمارهچهارموپنجم.
 • گلدوزيان،ايرج. (1374)حقوق كيفري تطبيقي، انتشارات جهاد دانشگاهي.
 • مبارکی، ثریا. (1376)بررسی ملاقات حضوری نوجوانان با خانواده در جلوگیری از رفتارهای بهنجار در کانون اصلاح و تربیت، پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد رودهن.
 • مظلومان ، رضا. (1353)حقوق جزا و جرم شناسی ، چاپ دوم ، بی نا ، تهران.
 • معظمی، شهلا. (1386)« پیشگیری از تکرار جرم » ، مجله اصلاح و تربیت ، سال ششم ، شماره 64.
 • معین، محمد. (1384)فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، جلد اول، چاپ 22.
 • مگوایر، مایک. (1389)دانشنامه جرم شناسی آکسفورد، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، انتشارات میزان، چاپ اول.
 • مهدوی، محمد صادق. (1387)بررسی رابطه بین پیوندهای اجتماعی خانوادگی و میزان بزهکاری اطفال، فصل نامه پژوهش اجتماعی، سال اول، شماره اول.
 • مهرا، نسرین. (1378)حمایتهای حقوقی-کیفری از اطفال در برابر بزهکاری در حقوق ایران، یادنامه دکتر مهدی شهیدی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 • میرخلیلی، سیدمحمود. (1388)پیشگیری وضعی از بزهکاری، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید. (1377)دانشنامه جرم شناسی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران.
 • نجفی ابرند آبادی، علی حسین. (1373)تقریرات درس جرم شناسی، گرد آوری توسط بتول پاکزاد، دوره کارشناسی ارشد ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
 • نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1381) بزهکاری و پلیس محلی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره 20-19.
 • نجفی توانا، علی. (1382)نابهنجاری و بزهکاری اطفال و نوجوانان ، چاپ اول ، انتشارات راه تربیت ، تهران.
 • نوبهار، رحیم. (1389) اصل قضایی بودن مجازات ها، انتشارات شهر دانش، چاپ اول.
 • نوربها، رضا. (1375) « مسوولیت جزایی در قانون مجازات اسلامی»،مجله تحقیفات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 9.
 • وینتر، رناته. (1379)«مجازات های جایگزین و لزوم همکاری افراد ذی ربط» ، مجموعه سخرانیهای ارائه شده در سمینار دادرسی ویژه نوجوانان ،ترجمه حمید مرعشی ، چاپ اول.
 • http://www.parsine.com.post-2163.aspx/.
 • http://hoghoogh85.blogfa.com.post17896.aspx/.
 • http ://www.hoghogh.star.ir/.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تاثیراقدامات تامینی و تربیتی بر بزهکاری اطفال و نوجوانان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 2 =