حراج!

تاثیر بازخورد اسنادی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

پايان‌نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش رفتار حرکتی

 

عنوان پايان نامه

تاثیر بازخورد اسنادی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازخورد اسنادی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت بود. این تحقیق از نوع نیمه تجربی بود که در آن از 58 نفر آزمودنی پسر و دختر در دامنه سنی 25-20 سال که به طور داوطلبانه شرکت کرده بودند،استفاده شد. در روش تحقیق حاضر ابتدا با توجه به نتایج پیش آزمون افراد در سه گروه مطلوب، نامطلوب و کنترل تقسیم شدند. افراد در حین اجرای مهارت پرتاب دارت خود بازخورد دریافت کردند. گروه مطلوب، بازخورد اسنادی کارکردی صوتی؛ گروه نامطلوب، بازخورد اسنادی غیر کارکردی صوتی دریافت کردند. گروه کنترل بازخوردی دریافت نکردند. نمرات اجرای همه افراد در طی روزهای تمرینی ثبت شد. و در پایان با فاصله 48 ساعته از آن ها آزمون یادداری گرفته و نتایج آن نیز ثبت شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. نتایج نشان داد که بازخورد اسنادی کارکردی بر اکتساب دختران و پسران، و یادداری پسران تاثیر مثبت و یر یادداری دختران بی تاثیر است. بازخورد اسنادی غیر کارکردی بر اکتساب دختران و پسران، و یادداری پسران تاثیر منفی و بر یادداری دختران بی تاثیر است. این نتایج نشان داد که بازخورد های اسنادی اکتساب و یادداری مهارت را دچار تغییرات قابل توجه و معناداری کرد و به وضوح باعث پیشرفت و افت اجرا گردید. پیشنهاد می شود اثر اسنادها بر روی مهارت های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

واژه های کلیدی: روانشناسی ورزش، ابعاد اسنادی، بازخورد، اجرا، یادگیری

                                                                        فهرست

1-1.مقدمه. 2

1-2.بیان مسأله. 3

1-3.اهمیت و ضرورت پژوهش…. 7

1-4.اهداف پژوهش…. 8

1-4-1.هدف کلی.. 8

1-4-2.اهداف فرعی.. 8

1-4-3.فرضیه های پژوهش…. 8

1-4-3-1.فرضیه کلی.. 8

1-4-3-2.فرضیه های جزئی.. 8

1-5.پیش فرض های تحقیق.. 9

1-6.قلمرو تحقیق.. 9

1-7.محدودیت های تحقیق.. 9

1-8.تعریف نظری و عملی مفاهیم. 9

1-8-1.تعاریف نظری.. 9

1-8-1-1.ابعاد اسنادی.. 9

1-8-1-2.اسنادهای کارکردی یا مطلوب… 10

1-8-1-3.اسنادهای غیر کارکردی یا نامطلوب… 10

1-8-1-4.بازخورد اسنادی.. 10

1-8-2.تعاریف عملی.. 10

1-8-2-1.ابعاد اسنادی.. 10

1-8-2-2.اسنادهای کارکردی یا مطلوب… 10

1-8-2-3.اسنادهای غیر کارکردی یا نامطلوب… 10

1-8-2-4.بازخورد اسنادی.. 11

2-1.مقدمه. 13

2-2.یادگیری.. 13

2-2-1.تعاريف يادگيري.. 14

2-2-2.نظریه های یادگیری.. 15

2-2-3.حیطه های یادگیری.. 16

2-2-3-1.حیطه شناختی.. 16

2-2-3-2.حیطه عاطفی.. 17

2-2-3-3.حیطه حرکتی.. 17

2-2-4.یادگیری حرکتی.. 18

2-2-4-1.مراحل یادگیری حرکتی.. 19

2-2-4-2.مدل فیتز و پوسنر. 19

2-2-4-3.مدل دو مرحله ای جنتایل.. 20

2-3.اسناد چیست؟. 21

2-3-1.زمینه تاریخی و دیدگاه های کلاسیک… 22

2-3-2.تحلیل عامیانه هیدر، در مورد عمل.. 22

2-3-3.نظریه ی استنباط های متناظر. 23

2-3-4.اصل تغییر همگام. 24

2-3-5.اسنادهای پیشرفت وینر. 25

2-4.عناصر و ابعاد اسنادی.. 27

2-4-1.الف) بعد منبع. 27

2-4-2.ب) بعد ثبات… 28

2-4-3.ج) بعد کنترل. 28

2-4-4.د) بعد کلیت… 29

2-4-5.ه)بعد عمومیت… 29

2-5.اسنادها در ورزش… 29

2-6.سبک اسنادی.. 32

2-8.فرهنگ و اسناد. 34

2-9.خوش بینی راهبردی و بدبینی دفاعی.. 35

2-10.واکنش های عاطفی مربی.. 35

2-11.اسنادها و تفاوت های فردی.. 36

2-11-1.تفاوت های جنسی.. 36

2-11-2.تفاوت های سنی.. 36

2-12.پیامدهای اسنادها 37

2-12-1.اسنادها و انتظارات… 37

2-12-2.اسنادها و واکنش های هیجانی.. 38

2-13.اسنادها و سلامت عمومی.. 39

2-16.بازخورد. 40

بازخورد بیرونی چگونه عمل می‌کند؟. 40

2-16-1.چگونگی استفاده از خبرهای بازخورد در یادگیری.. 40

2-16-1.بازخورد اسنادی.. 41

2-16-2.بازخورد مربی و رفتار پیشرفت… 47

2-16-3.تغییر در اسنادها 41

2-16-4.بازخورد و بازآموزی اسنادی.. 42

2-16-5.نقش مربی.. 45

2-17.اسنادهای کارکردی و غیر کارکردی.. 47

2-18.مروری بر پیشینه تحقیق.. 48

2-18-1.تحقیقات داخلی.. 48

2-18-2.تحقیقات خارجی.. 50

2-19: نتیجه گیری.. 56

3-1.مقدمه. 58

3-2.روش و طرح تحقیق.. 58

3-3.جامعه آماری.. 58

3-4.نمونه آماری.. 59

3-5.متغیرهای تحقیق.. 59

3-5-.1متغیر مستقل.. 59

3-5-2.متغیر وابسته. 59

3-5-3.متغیر کنترل. 59

3-5-4.متغیرهای مداخله گر. 59

3-6.ابزار و روش جمع آوری اطلاعات… 60

3-6-1.نحوه ی اجرا 60

3-6-2.نحوه ی بازخورد دهی.. 61

3-7.روش های آماری.. 62

4-1 مقدمه. 64

4ـ2 توصیف داده های خام. 65

4ـ3 آمار استنباطی نمونۀ آماری.. 65

4ـ3ـ2 تحلیل دادهها و مقایسة میانگین آنها 65

4ـ3ـ3 آزمون فرضیه ها 65

5-1. مقدمه. 77

5-2. خلاصه ی تحقیق.. 77

5-2-1. نتایج حاصل از این پژوهش به شرح زیر است… 78

5-2-2. اثر بازخورد اسنادی کارکردی.. 79

5-2-3. اثر بازخورد اسنادی غیر کارکردی.. 79

جنسیت و اسنادها 84

نتیجه گیری.. 87

پیشنهادات… 86

پیشنهادات آموزشی.. 86

پیشنهادات پژوهشی.. 86

منابع. 88

فهرست جداول

جدول1ـ4: ویژگیهای عمومی آزمودنی ها 64

جدول 2ـ4: توصیف داده های خام. 65

جدول 3ـ4: آزمون اثرات بین گروهی(در اکتساب پسران) 66

جدول 4ـ4: مقایسه دوگانه(در اکتساب پسران) 66

جدول6ـ4: مقایسه دوگانه (در یادداری پسران) 69

جدول7ـ4: مقایسه دوگانه (در یادداری پسران) 70

جدول8ـ4: مقایسه دوگانه (در اکتساب دختران) 71

جدول9ـ4: مقایسه دوگانه (در اکتساب دختران) 73

جدول10ـ4: مقایسه دوگانه (در یادداری دختران) 74

جدول11ـ4: مقایسه دوگانه (در یادداری دختران) 75

                                                                 فهرست شکل ها

شکل2-1، مدل هیدر در مورد اسناد(تقی پور، 1378) 23

شکل2-2، مدل استنباط متناظر اسنادهای جونز و دیویس(تقی پور، 1378) 24

شکل2-3،مدل فرایند اسنادی کلی و میکلا 1980. 25

شکل2-4، زنجیزه ی بازخورد اسنادی، مبتنی بر الگوی درماندگی آموخته شده(خداوردی، 1383)……………………..25

شکل2-5، زنجیره ی بازخورد اسنادی، مبتنی بر نظریه ی اسنادی وینر(گرنیگون و دلویی،2003) 44

نمودار1-4.نمودار خطی روند تغییرات اکتساب پسران. 67

نمودار2-4.نمودار خطی روند اکتساب پسران. 67

نمودار 3-4. نمودار خطی روند اکتساب دختران. 72

نمودار4-4. نمودار روند اکتساب دختران. 72

 

فصل اول

 

طرح تحقیق

 

 

 

1-1.مقدمه

بشر پیوسته از آغاز حیات خود تا پایان زندگی با یادگیری سر و کار دارد به عبارت دیگر یادگیری مورد توجه عموم است. از نوزاد انسان گرفته تا معلم و استاد و دانشجو همه به نوعی با یادگیری سر و کار دارند. حتی در بعضی موارد حیوانات نیز از طریق یادگیری رفتار خود را شکل می دهند. بنابراین زندگی هر موجود زنده به ویژه انسان به عمل یادگیری بستگی دارد. زیرا برای هر لحظه ای از زندگی رفتار خاص لازم است که بدون آن پیشرفت ادامه حیات ممکن نخواهد بود و انسان  این رفتار را یا باید یاد بگیرد و یا رفتار پیشین خود را تغییر دهد( باقر زاده و همکاران،1376).

یادگیری موجود زنده را قادر می سازد تا خود را با جنبه های مشخصی از محیط سازگار کند. این یادگیری برای انسان در مقایسه با سایر موجودات حیاتی تر است. فرض کنید اگر ما فقط توانایی موروثی موجود در زمان تولدمان را داشتیم زندگی ما چه شکلی داشت. انسان بدون توانایی حرف زدن، نوشتن، خواندن و مهم تر از آنها انجام مهارت های حرکتی پیچیده که در ورزش و موسیقی و صنعت دیده می شود، موجود نسبتا ساده ای خواهد بود. به نظر می رسد که یادگیری تقریبا به صورت مداوم انجام می شود. هر کاری امروز انجام می دهید دانش یا قابلیتی ایجاد می کند که آنچه را فردا یا پس ازآن انجام می دهید ، تحت تاثیر قرار می دهد (باقر زاده و همکاران،1376).

این واقعیت که ما قادر به کسب دانش و مهارت جدید هستیم، باعث علاقه مندی شدید به روش های یادگیری، متغیر های مهم تعیین کننده در چگونگی بهره مندی از تجربه و تمرین و برنامه های آموزشی شده است (اشمیت و لی[1]، 1387).

یکی از مهم ترین عوامل موثر بر یادگیری، بازخورد است که نقش بسیار مهمی را در اکتساب و کنترل حرکتی ورزشی ایفا می کند. مطالعات علمی نشان داده است که پس ازتمرین، بازخورد مهم ترین عاملی است که نحوه اجرای مهارت ها ویادگیری را کنترل می کند (اشمیت،1376). بدون شک یکی از مهم ترین فرایندهای یادگیری، استفاده از بازخورد در تمرین مهارت های حرکتی است که یکی از قوی ترین متغییر هایی است که یادگیری مهارت های حرکتی را تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع بازخورد، اطلاعاتی درباره تفاوت بین اجرای فرد و حالت ایده ال است که این اطلاعات می تواند هم از طریق دستگاه های درونی فرد و هم از یک منبع خارجی تامین شود (مگیل[2]، 1380).

1-2.بیان مسأله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

 

اشتری، محمدرضا. 1384.”بررسی بازخورد آنی، خلاصه و دامنه ای بر عملکرد و یادگیری مهارت حرکتی”. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ارومیه.

اشمیت، ریچارد،1376،یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین ، ترجمه مهدی نمازی زاده و محمد کاظم واعظ موسوی ، چاپ اول ، تهران ، اتشارات سمت.

اشمیت، ریچارد. 1376. “عملکرد و یادگیری حرکتی “. ترجمه حسن خلجی و مهدی سهرابی. انتشارات دانشگاه اراک. چاپ اول.

اشمیت، ریچارد و لی ، تیموتی(1387)، یادگیری و کنترل حرکتی . ترجمه رسول حمایت طلب و عبدالله قاسمی، انتشارات علم و حرکت، چاپ اول.

اشمیت ریچارد، لی تیموثی، 1387،”کنترل و یادگیری حرکتی با تاکید رفتاری”، ترجمه احمد فرخی،عباس بهرام ، حسن خلجی،  انتشارات نرسی.

باقر زاده فضل اله، شیخ محمود، شهبازی مهدی، طهماسبی شهزاد،  1376، “یادگیری و کنترل حرکتی: نظریه ها و مفاهیم “، بامداد کتاب، ص 138 تا139.

حاتمی، فرزانه، 1383، “تاثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری در سرویس ساده والیبال”، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی.

خداوردی، علی اصغر. (1383). “بررسی و مقایسه اسنادهای علی در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار از موفقیت و شکست “. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی . دانشگاه تهران.

دیز، هالسی. 1363. ” روان شناسی یادگیری”. ترجمه محمد تقی براهنی، نشر رضا، چاپ دوم.

ذبیحی حصاری، نرجس خاتون. (1384). ” رابطه باورهای هوشی با باورهای خودکارآمدی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر مشهد”. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران.

راتوس، اسپنسرا ، 1375، “روان شناسی عمومی”، ترجمه حمزه گنجی، نشر ویرایش، چاپ دوم،ص 279.

رحمانی نیا، فرهاد. “مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی”. انتشارات بامداد کتاب، چاپ اول(1382).

رحیمی، ع. نوری، احسانی، م. رحیمی، ق. (1384). “مقایسه عزت نفس و مرکز کنترل دانش آموزان شرکت کننده و غیر شرکت کننده در برنامه های اوقات فراغت کانون های ورزشی”. کتاب چکیده ی مقالات ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه اصفهان.

ریتال، اتکینسون و همکاران.1377. “زمینه روان شناسی”. گروه مترجمان چاپ اول، انتشارات رشد

زرتشتیان، ش. بهاری، ف. (1383). “رابطه بین ویژگی های شخصیتی و منبع کنترل با سلامت عمومی دانشجویان پنجمین المپیاد ورزشی دانشگاه های علوم پزشکی”. کتاب چکیده ی مقالات ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان.

ساعی، م، 1383،” مقایسه دو روش آموزش فیلم ویدئویی و مدل زنده بر یادگیری مهارت چرخ و فلک”، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.

سیف علی اکبر، 1377، “روان شناسی پرورشی(روان شناسی یادگیری و آموزش)”، ،اتشارات آگاه، ص 99 تا 101.

شبانی محمد، طبائی جعفر،1376، “مجموعه دروس تخصصی تربیت بدنی ویزه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد”، انتشارات تکامل،ص 92-96.

طهماسبی بروجنی، شهرزاد. “بررسی انتقال دوطرفه در سرویس کوتاه بدمینتون از دست برتر به دست غیر برتر و بالعکس”.

گیل ، دایان. (1383). ” مبانی روانی – اجتماعی تربیت بدنی . برگرفته از کتاب پویایی های روان شناسی ورزش و تمرین” . ترجمه بهرام، عباس. شفیع زاده محسن. دانشگاه تربیت معلم تهران.

محمدزاده، حسن. (1382). “تاثیر شکست (درماندگی) بر عملکرد یادگیری مهارت حرکتی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه ارومیه”. رساله برای دریافت دکتری. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه تهران.

محمد زاده، حسن. (1384). ” بررسی سبک های اسنادی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار در موفقیت و شکست در تکالیف شناختی”. نشریه علمی پژوهشی المپیک. سال سیزدهم. شماره یک.

مگیل ، ریچارد ای1380 ، یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربردها)، ترجمه محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی، چا پ اول ، تهران ، انتشارات حنانه.

مگیل ریچارد، 1383،” یادگیری حرکتی مفاهیم و کاربردها”،ترجمه محمد کاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی، چاپ سوم انتشارات حنانه

ویتن، وین. (1383). ” روانشناسی عمومی”. ترجمه و تلخیص سید محمدی، یحیی. نشر روان. تهران.

  یوسفی، بهرام. شیخ، محمود.(1381). “بررسی و مقایسه اثر سه برنامه هدف چینی بازآموزی اسنادی و ترکیبی بر میزان عزت نفس احساس  خودسودمندی سبک اسنادی و انگیزه توفیق گرایی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر کرمانشاه”. نشریه 8 علمی پژوهشی حرکت. شماره سیزدهم.

Bridges. K. Robert (2001). “Using attributional styl to predict academic performance: how does it compare to traditional metods?” Journal of personality and indivddual differences vol. 31. P. 723-730

Carter. Jennifer Elaine (1998).”Explaining sport performance effects of ability versuse effort attributions for success and failure”. A Dissertation for the Degree of Doctor of philosophy. Submitted to the Graduate school of He University of noterdame.Department of the psychology.

Coffe. Pete, Rees. Tim. (2007). “Main and interactive effedts of controllability and generalizability attribution upon self- efficacy”. Journal of Psychology of sport and exercise. ARTICLE IN PRESS

Coffee, p. Rees, N (2011).” when the chips are down: effects of attributional feedback on self-efficacy and task performance following initial and repeated failure”. Journal of sports sciences, 29(3): 235-245

Gernigon. Christophe, Delloy. Jean- Baptiste (2003). “Self- efficacy, causal attribution, and track athletic performance follfwing unexpected success or failure among elite sprinters”. The Sport Psychologist. Vol. 17. P. 55-76

Gordon. Randall A (2008).” Attributional style and athletic performance: Strategic optimism and defensive pessimism”. Psychology of sport and exercise. Vol. 9.P.336-350.

Graham. Thomas R, Kowalski. Kent C, Crocker. Peter R.E (2002).” The contributions of goal characteristics and causal attributions to emotional experience in youth sport participants”. Psychology of sport and exercise. Vol. 3. P. 273-291

Hirschy. Angela J, Morrris. Joseph R (2002). “Individual differences in attributional style: the relational influence of self- efficacy, self- steem, and sex role identity. Personality and individual difference. Vol 32 p 183-196

Lyden. Julie Anne (1998). “Anchoring through attributional feedback: the influence on self- efficacy and performance: A Dissertation for the degree of doctor of Philosophy. The University of Memphis.

Le Foll. David, Rascle. Oliver, Higgins. N.C (2008).”Attributional feedback- induced changes in functional and dysfunctional attributions, expectations of success, hopefulness, and short- term persistence in a novel sport”. Psychology of sport and exercise. Vol. 9. P. 77-101.

Mc Auley. Edward (1991). “Efficacy, attributional, and affective responses to exercise participation”. Journal of sport & exercise psychology. Vol. 13. P. 382-393

Magill, rA (1993).Modeling and verbal feedback influence on motor skill learning. Journal of sport Psychology, 24,358-369

Mitchal S. Robin (2001). “Perception of elite female athletes’ regading success attributions and the role of paernal influence on talent development”. A Dissertation for the Degree doctor of philosophy. The University of Connecticut.

Orbach. I, Singer. R.N, Murphey. M (1997). “Changing attributions with an attribution training technique related to basketball dribbling”. Sport psychologist. CABI Abestract.

Peggy H. Pei-husan, Schallert. Diane L (2008).”Implicatons from self- efficacy and attribution theories for an understanding of undergraduates” motivation in a foreign language course.

Proudfoot. Judith G, Corr. Phiip J, Guest. David E, Dunn. Graham (2009) “Cognitive- behavioural training to change attributional style improves employee well- being, job satisfaction, poroductivity, and turnover”. Personality and individual Differrence. Vol. 46. P. 147-153.

Relich. Joseph D Debus. Ray L, Walker. Richard (1986). “THE Mediating role of attribution and self- efficacy variable for treatment effects on achievement utcomes”. Contemporary Educational Psychology. vol. 11. P. 195-216

Rudisill. Maey E (1989). “Influence of perceived competence and causal dimension orientation on expectationsT persistence and performance during perceived failure”. Research Quarterly for Exercise and Sport. Vol. 60. N. 2, P. 166-175.

Schunk. Dale H, Pajares. Frank (2002). THE development of academic self- efficacy “. The development of Acheivement Motivation. By academic press.

Siskos, A.Antoniou, P.Papaioannou, A &Laparidis, K. (2005).Effects of multimedia computer-Assisted instruction (MCAI) on academic achievement in physical education of Greek primary students. Interactive Educational Multimedia, 10, 61 –77.

Sean B. Haggerty (1991). “Effects of attributional style and negative feedback on causal attributions, affect, and athletic performance”. A dissertation for the degree of doctor of philosophy. Hofstra University

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

The aim of this study was to investigate the effect of feedback on the acquisition and retention of skills, documents were throwing darts. This quasi-experimental, in which 58 male and female subjects aged 25-20 years participated voluntarily, were used. In the present study the subjects into three groups according to the pre-test results are favorable, unfavorable and control groups. People skills when playing darts. Received your feedback. Good control, audio feedback functional documents; Group undesirable, receive audio feedback is non-functional documents. The control group received no feedback. Scores of all subjects were recorded during the training days. And at the end of their 48-hour interval retention test and the results were recorded. Collected data using descriptive statistics and ANOVA with repeated measures was analyzed. Results show that the feedback documents for boys and girls working on acquisition and retention of positive affect boys and girls Meier retention are ineffective. Feedback on acquisition documents nonfunctional girls and boys, and boys have a negative impact on the retention of girls retention is ineffective. These results indicate that documentation feedback for skill acquisition and retention of a substantial and significant changes have been implemented and are clearly making progress and decline. It is proposed to consider the impact of documents on various skills.

Keywords: sports psychology, attributions, feedback, performance, learning

 

 

[1]. Schmidt and Lee

[2] . Magill

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تاثیر بازخورد اسنادی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 4 = 2