تاثیر مبلمان شهری بر رضایت شهروندان

199.000تومان

توضیحات

258 صفحه

فایل word

.

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 27

1-2  بيان مسأله. 28

1-3  اهمیت و ضرورت پژوهش… 30

1-4  اهداف تحقيق. 30

1-5 فرضیات تحقیق. 194

1-6تعریف متغیرهای پژوهش… 31

1-6-1 مبلمان شهری.. 31

1-6-2خدمت.. 32

1-6-3 کیفیت.. 32

1-6-4  رضایت شهروندی.. 31

فصل دوم:مبانی نظری

2-1-مقدمه. 39

2-2- تاریخچه. 39

2-2-1 تعاریف… 40

2-2-2 گروتر. 40

2-2-3 نوربرگ شولتز. 40

2-2-4 فلامکی.. 40

2-2-5 حبیبی.. 40

2-3-مفهوم فضای شهری.. 40

2-4- مفهوم فضای شهری از دیدگاه نظریه پردازان مختلف… 41

2-5- خلاصه و نتیجه گیری از نظریات نظريه پردازان در ارتباط با فضاهاي شهري.. 43

2-6-ویژگی های فضای شهری.. 45

2-6-1-فضای شهری – تعاملات اجتماعی.. 45

2-6-2-فضای شهری عرصه عمومی تظاهرات اجتماعی – فرهنگی.. 46

2-7-انواع فضاهای شهری.. 47

2-7-1- ورودی ها 47

2-7-2- میدان ها و فلکه ها 48

2-7-3- مسیر ها 48

2-7-4- لبه آب.. 48

2-7-5- پله. 49

2-8-سیما و منظر. 49

2-9- سیر تحول مفهوم محیط بصري شهر. 50

2-9-1-رویکرد آرایشی / تزئینی به محیط بصري شهر. 52

2-9-2-رویکرد عملکردگرا / برنامه محور به محیط بصري شهر. 54

2-9-2-1-ویژگی هاي رویکرد عملکردگرا/ برنامه محور. 55

2-9-3-رویکرد ادراکی/ زمینه گرا به محیط بصري شهر. 56

2-9-3-1-ویژگی هاي رویکرد ادراکی/ زمینه گرا 57

2-9-4-رویکرد پایدار به محیط بصري شهر. 59

2-9-4-1-ویژگی هاي رویکرد پایدار. 60

2-10-زیبایی شناسی در منظر شهری: 63

2-11-تعاریف و نظریه های مبلمان شهری.. 63

2-12-نقش مبلمان در سیما و منظر. 65

2-13-دسته بندی مبلمان شهری.. 66

2-14-اصول طراحی و جانمایی مبلمان شهری به تفکیک نوع مبلمان. 73

2-14-1 – نیمکت ها و صندلی.. 74

2-14- 1-1- تعریف… 74

2-14-1-2- شیوه های استقرار نیمکت.. 75

2-14-1-3- معیار ارزیابی و انتخاب نیمکت.. 77

2-14-1-4- جنس و مصالح ساخت : 77

2-14-1-5- ارگونومی.. 79

2-14-1-6 طراحی و مکان یابی.. 80

2-14-1-7- جمع بندی و تحلیل نیمکت ها 82

2-14-2- زباله دان. 85

2-14-2-1- تعریف… 85

2-14-2-2- شیوه های استقرار زباله دان. 85

2-14-2-3- معیارهای ارزیابی و انتخاب زباله دان. 86

2-14-2-4-  جنس و مصالح ساخت.. 87

2-14-2-5- طراحی و مکان یابی.. 88

2-14-2-6- جمع بندی و تحلیل زباله دان. 89

2-15-3- گلدان و گلجای.. 91

2-15-3-1- تعریف… 91

2-15-3-2-  شیوه های استقرا گلجای.. 92

2-15-3-3- ملاحظات ظاهری.. 92

2-15-3-4-جنس و مصالح ساخت.. 94

2-15-3-5- جمع بندی و تحلیل گلجای.. 95

2-15-4- سرپناه 95

2-15-4-1 تعریف… 95

2-15-4-2- شیوه های استقرار سرپناه 97

2-15-4-3-  معیار های ارزیابی و انتخاب سرپناه 97

2-15-4-4-  انواع سرپناه 98

2-15-4-4-1- کیوسک… 98

2-15-4-4-2- سایبان. 99

2-15-4-4-3- سازه 99

2-15-4-4-4- باجه های تلفن.. 99

2-15-4-4—ایستگاه های اتوبوس… 101

2-15-5- علایم و تابلو ، پلاکارد و پرچم. 102

2-15-5-1  تعریف… 102

2-15-5-2- نقش و عملکرد تابلوها 103

2-15-5-3- گونه شناسی تابلوها ( انواع تابلوها و علایم ) 104

2-15-5-4- نوع مصالح و ایمنی در علایم و تابلوها 105

2-15-5-5- ارگونومی.. 106

2-15-5-6- تعادل و هماهنگی.. 107

2-15-5-7-  محدودیت رنگ و نور. 108

2-15-5- 8-  مکان یابی تابلوها 109

2-15-5-9-  پلاکارد و پرچم. 110

2-15-5-9-1-  کاربرد. 110

2-15-5-9-2-  شکل. 110

2-15-5-9-3-  اتصالات.. 110

2-15-6-  روشنایی.. 111

2-15-6-1 تعریف… 111

2-15-6-2- روشنایی در فضاهای شهری.. 112

2-15-6-3- انواع نیاز به روشنایی در شهر. 114

2-15-6-4- پیکره و ظاهر. 116

2-15-6-5- نور پردازی.. 117

2-15-7- تیرک خیابانی.. 118

2-15-7-1- تعریف… 118

2-15-7-2- جنس و مصالح ساخت.. 118

2-15-7-3- ارگونومی.. 120

2-15-7-4- طراحی و مکان یابی.. 120

2-15-8- نرده 121

2-15-8-1- تعریف… 121

2-15-8-2- جنس و مصالح ساخت.. 122

2-15-8-3- ارگونومی.. 122

2-15-8-4- ملاحظات ظاهری.. 123

2-15-8-4-1- فرم. 123

2-15-8-4-2- هماهنگی با محیط.. 123

2-15-9-تارمی و حصار. 123

2-15-9-1- تعریف… 123

2-15-9-2- جنس و مصالح ساخت.. 124

2-15-9-3- ارگونومی.. 124

2-15-9-4- ملاحظات ظاهری.. 125

2-15-9-4-1- رنگ: 125

2-15-9-4-2- فرم: 125

2-15-9-5- طراحی و مکانیابی.. 125

2-15-10- جایگاه دوچرخه. 126

2-15-10-1- شیوه های استقرار جایگاه دوچرخه. 126

2-15-10-2- جنس و مصالح ساخت.. 127

2-15-11- شبکه پای درخت و حفاظ تنه درخت.. 127

2-15-11-1- شبکه پای درخت.. 127

2-15-11-1-1- تعریف… 128

2-15-11-1-2- فرم. 128

2-15-11-1-3- جنس و مصالح ساخت.. 128

2-15-11-1-4- ارگونومی.. 129

2-15-11-1-5- طراحی و مکان یابی.. 129

2-15-11-2- حفاظ تنه درخت.. 130

2-15-11-2-1- تعریف… 130

2-15-11-2-2- جنس و مصالح ساخت.. 130

2-15-11-2-3- ارگونومی.. 130

2-15-12- کفپوش ها 131

2-15-12-1- تعریف… 131

2-15-12-2- جنس و مصالح. 131

2-15-12-3- بافت کف سازی.. 132

2-15-12-4- رنگ… 133

2-15-12-5- الگوی سنگ فرش… 133

2-15-13- آبخوری.. 134

2-15-14- ادوات آتشنشانی.. 135

2-15-15- صندوق های پستی.. 136

2-15-16-رنگ… 138

2-15-16-1-رنگ در مبلمان شهری.. 139

2-15-17-تخریب گرایی : 141

2-15-18-حفاظت از مبلمان شهری.. 142

2-15-19-جمع بندی مباحث مبلمان شهری.. 144

2-16-اصول کلی طراحی مبلمان شهری.. 144

2-16-1- همخوانی (تناسب) 144

2-16-2- انطباق با نیازهای محیطی فضا 145

2-16-3- استقرار صحیح مبلمان. 146

2-16-4- یکپارچگی مبلمان (اصل وحدت) 148

2-16-5- دسترسی.. 149

2-16-6- انطباق مبلمان با عوامل فرهنگی و اجتماعی.. 149

2-16-7- مشخصه های مدیریتی.. 150

2-16-8- انطباق با عوامل جغرافیایی – زیست – محیطی.. 151

2-16-8-1- جغرافیای طبیعی.. 151

2-16-8-2- اقلیم. 152

2-16-8-3- عوامل زیست محیطی.. 152

2-16-8-3-1- گرما: 152

2-16-8-3-2- سرما: 153

2-16-8-3-3- باران. 153

2-16-8-3-4- برف.. 154

2-16-8-4-5- باد. 154

2-16-8-3-6- نور. 154

2-16-8-3-7- سر و صدا 155

2-16-9- ابعاد انسانی (مقیاس انسانی) و ارگونومی.. 155

2-16-10- ملاحضات تجسمی و کالبدی.. 155

2-16-10-1- شکل. 156

2-16-10-2- رنگ… 156

2-16-10-3- بافت.. 157

2-16-10-4- پوشش… 157

2-16-10-5- اتصالات.. 158

2-16-10-6- مواد مصرفی.. 159

2-16-10-7- کم بودن قطعات.. 160

2-16-10-8- سهولت تعمیر، ساخت و نگهداری.. 160

2-16-10-9- دوام. 160

2-16-10-10- مقاومت در برابر تخریب: 160

2-16-11- قابلیت استفاده برای گروه های مختلف… 161

2-  مبانی نظری(رضایت شهروندی) 161

2-2-1  چارچوب ها و دیدگاه های کلی در رابطه با رضایت مشتری(شهروندان) 161

2-2-2  شاخص هاي رضايت‌مندي مراجعان در بخش عمومي.. 162

2-2-3  چارچوب ها و دیدگاه های کلی در رابطه با خدمات.. 163

2-2-4 چارچوب ها و دیدگاه های کلی در رابطه با ارباب رجوع یا مراجعین.. 163

2-2-5  راههاي جلب رضايت‌مندي مشتری (شهروندان) 163

2-3 اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات.. 164

2-3-1 کیفیت خدمات و رضایت شهروندان. 166

2-3-2  کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان. 166

2-3-3  رابطه بين كيفيت و رضايت مشتري. 166

2-4 معیارهای کیفیت.. 167

2-4-1  اهمیت معیارهای کیفیت.. 167

2-4-2  طبقه بندی معیارهای کیفیت.. 167

2-4-3  فواید  معیارهای اندازه گیری.. 168

2-4-4  مدل های معیار کیفیت خدمات.. 169

2-4-5  شاخص رضایت مشتری.. 173

2-4-6 تصمیم گیری برای معیارهای درست.. 176

2-5  ارزیابی کیفیت به عنوان یک مدل. 177

2-5-1   جنبه مشتری.. 179

2-5-2  ارزیابی کیفیت به عنوان سیستم. 181

2-5-3 ایجاد ارزیابی کیفیت.. 185

2-6 سوابق پژوهش…186

2-7 جمع بندی.. 186

فصل سوم:ویژگی جغرافیایی منطقه

3-1مقدمه. 24

3-2روش تحقیق. 24

3-2-1  ابزار پژوهش… 26

3-2-1-1روایی و پایایی پرسش نامه. 26

3-2-1-2 روش گردآوری اطلاعات.. 27

3-2-1-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 27

منابع و ماخذ. 194

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول

جدول 2-1: بررسي مفهوم فضای شهری از دیدگاه نظریه پردازان مختلف… 44

جدول 2-3-مزایا و معایب انواع کف سازی.. 132

جدول شماره ی 2-5- چهارچوب نظری تحقیق. 191

جدول (2-1) تلفیق و تلخیص ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات.. 172

جدول 2-2 معیارهای جنبه مشتری.. 180

جدول 2-3 معیارهای پیش رو و پس رو. 184

جدول 2-4 ارزش سهامداران Matt Evans,2002) 185

جدول3-1:موقعیت طول وعرض جغرافیایی زاهدان. 24

جدول3-2: عوامل مشترک در گسترش شهر زاهدان. 30

جدول3-3:جمعیت شهر زاهدان ورشد آن در سالهای آماری1335-1390. 33

جدول3-4:جمعیت شهر زاهدان به تفکیک گروههای سنی در دوره های مختلف (1335تا سال1390) 34

جدول3-5: نرخ رشد شهر زاهدان به تفکیک گروههای سنی در دوره های مختلف (1335تا سال1390) 34

جدول 3-6:بعد خانوار شهر زاهدان از سال1335- 1394. 35

جدول3-7:تعداد حوزه و خانوار وجمعیت در مناطق شهر زاهدان (1390) 35

جدول3-8:جمعیت 6ساله وبیشتربه تفکیک جنس و میزان باسوادی(سال1385) 36

جدول3-9:میزان اشتغال و بیکاری در زاهدان. 36

 

 

فهرست شکل

تصویر شماره 2-1: نمونه ای از فضای شهری سرزنده  (دارای تعاملات اجتماعی) 41

تصویر شماره ی 2-2-میدان حرفه ها و فنون در قرن 19. 37

تصویر شماره ی 2-3-کیوسک قارچی شکل. 37

تصویر شماره ی 2-4-ستون های موریس… 38

2-5-اختصاص قسمتی از فضای شهری برای استقرارنیمکت.. 74

2-6- نیمکت با پشتی برای نشستن طولانی.. 75

2-7- استقرار نیمکت ها روبروی هم. 75

2-8- نیمکت پشت به پشت.. 76

2-9- صندلی در فضای شهری جهت نشستن کوتاه مدت.. 77

2-10- استفاده از چوب در ساخت نیمکت.. 78

2-11-استفاده از فلز در ساخت نیمکت.. 79

2-12- مکانیایی صحیح نیمکت با توجه به عوامل جوی و دیدومنظر. 81

2-13- تلفیق نیمکت و گلجای.. 81

2-14-هماهنگی نیمکت و فضای شهری کنار آب.. 82

2-15- اختصاص فضای کافی به مبلمان مخصوصا نیمکت.. 83

2-16استفاده از مجسمه برای ایجاد حس مکث و توقف… 83

2-17ایجاد خط بصری نامریی به وسیله ترکیب نیمکت و دیگر مبلمان شهری.. 84

2-18- مکان یابی با توجه به جذب مشتری برای واحد های تجاری.. 84

2-19 استفاده تبلیغاتی از نیمکت.. 85

2-20-انواع استقرار زباله دان. 86

2-21-زباله دان چوبی.. 88

2-22- طراحی مناسب زباله دان. 89

2-23- استفاده از سطل زباله برای تبلیغات.. 90

2-24- استفاده از گلجای و تقویت حس سرزندگی در فضای شهری.. 91

2-25- استفاده از گلدانهای متحرک در یک فضای تجاری.. 92

2-26- ترکیب هماهنگی از رنگ ها در گلجای و دیگر مبلمان شهری.. 93

2-27- ترکیب نیمکت و گلجای هماهنگ با دیگر مبلمان شهری و فضای شهری.. 93

2-28- استفاده از بتن در ساخت گلجای.. 94

2-29-استفاده از چوب در ساخت گلجای.. 94

2-30- جانمایی صحیح گلجای ها و هماهنگ با کف و فضای شهری.. 95

2-31- تنوع طراحی سرپناه 96

2-32- سرپناهی زیبا مقاوم و هماهنگ با دیگر اجزا فضای شهری.. 96

2-33- سرپناه موقتی برای ارایه خدمات رفاهی.. 97

2-34-طراحی سرپناه با توجه به اصول زیبایی شناسی.. 98

2-35-  انواع کیوسک در فضای شهری.. 99

2-36- خلاقیت در طراحی باجه تلفن.. 100

2-37- نمونه ای از یک ایستگاه اتوبوس… 101

2-38- نمونه ای از یک ایستگاه اتوبوس… 102

2-39- تنوع در طراحی در کنار رعایت اصول و استانداردها 102

2-40-طراحی ویژه برای تابلوها به عنوان یکی از اجزا مبلمان شهری.. 103

2-41- تابلوی ایستاده و قابل استفاده از تمامی سطوح آن برای تبلیغات.. 105

2-42- تابلوهایی مقاوم در برابر تخریب.. 106

2-43-هماهنگی بین تابلوها بوسیله مکان یابی صحیح و رعایت اصول زیبایی شناسی.. 107

2-44- استفاده از پایه مشترک برای جلوگیری از پراکندگی تابلوها 108

2-45-نورپردازی مناسب تابلوهای تبلیغاتی و استفاده مناسب از رنگ ها 109

2-46- انواع روشنایی در شهر. 112

2-47- روشناییی کافی در فضاهای شهری.. 112

2-48- استفاده تزیینی از روشنایی.. 113

2-49- روشنایی با بسیار بلند. 113

2-50-  روشنایی با پایه متوسط.. 114

2-51- روشنایی با پایه کوتاه 114

2-52رعایت اصول زیبایی شناسی در طراحی پایه روشنایی.. 116

2-52-هماهنگی رنگ، فرم، بافت و جزئیات المان نوری.. 117

2-53-جانمایی صحیح و رعایت اصول زیبایی شناسی در طراحی.. 118

2-54-انواع تیرک های خیابانی.. 118

2-55-نمونه هایی ازتیرک های فلزی.. 119

2-56-نمونه از تیرک چدنی.. 119

2-57-ضرورت وجود نرده در پله ها و سطوح شیب دار. 122

2-58-تناسبات دست انسان و قطر نرده 123

2-59-استفاده از حصار برای محافظت از فضای سبز. 124

2-60-نمونه ای از حصار فلزی.. 124

2-61-نمونه ای از رنگ مناسب حصار. 125

2-61-طراحی صحیح و هماهنگ با فضای شهری.. 126

2-62-نمونه هایی از جایگاه دوچرخه از نوع اتصال به بدنه. 126

2-63-نمونه هایی از جایگاه دوچرخه از نوع اتصال به چرخ جلو. 127

2-64-ساخت جایگاه دوچرخه از مصالح مقاوم و جانمایی صحیح جهت عدم تداخل در عبور و مرور. 127

2-65-نمونه ای از شبکه پای درخت.. 128

2-66-حفاظ تنه درخت.. 130

2-67-تنوع در رنگ، بافت و طراحی.. 133

2-68-تفاوت در کفسازی برای مشخص تر شدن تقسیمات فضایی.. 134

2-69-نمونه ای از مکان یابی و طراحی مناسب آبخوری.. 135

2-70-نمونه ای از مبلمان یکپارچه. 136

2-71-نمونه هایی از تلفیق نیمکت و گلجای.. 137

2-72-تلفیق نیمکت و زباله دان. 137

2-73-تلفیق نیمکت و روشنایی.. 138

2-74-تلفیق تیرک و روشنایی.. 138

2-75-مبلمان و اثاثیه پرداخت نشده با ساختار محیط عدم تناسب گلجای، تیرک و کفپوش با نمای کاربری.. 145

2-76-مبلمان و اثاثیه پرداخت شده با ساختار محیط تناسب گلجای، چراغ ها و کفپوش با نمای کاربری.. 145

2-77-مبلمان و اثاثیه پرداخت شده با ساختار محیط.. 145

2-78-طراحی و چیدمان خاص مبلمان شهری و ایجاد هویت مکانی و احساس تعلق در مردم. 146

2-79-ایجاد خط بصری نامریی و تاکید بر محور به وسیله مکان گزینی صحیح مبلمان. 146

2-80-فضاسازی مناسب توسط مبلمان. 147

2-81-قرار گیری نیمکت، گلجای، تابلو و سطل زباله در یک واحد یکپارجه با کف سازی.. 148

2-82-قرارگیری نیمکت، گلجای، روشنایی در یک واحد یکپارچه و هماهنگ با کف سازی.. 149

2-83-قرارگیری مبلمان بدون توجه به اصل یکپارچگی مبلمان (بیلبوردها، میله تابلو، چراغ پایه کوتاه، آبنما و کف سازی)  149

2-84-مقایسه دو نمونه از فضاهای شهری توریستی، در شکل بالا وجود مبلمان شهری هماهنگ، زیبا و مقاوم، جذابیت بصری محیط را دو چندان کرده است در حالی که در شکل پایین هیچ یک رعایت نشده است. 150

2-85-ایستگاه اتوبوس سمت راست با هزینه و طراحی بخش خصوصی و ایستگاه اتوبوس سمت چپ با طراحی و هزینه شهرداری (بلوار سجاد) 151

2-86-تناسب مبلمان و فضای شهری ساحل (سرپناه، چراغ و کف سازی ها) 152

2-87-مکان یابی غلط نیمکت به دلیل عدم توجه به جهت تابش آفتاب.. 153

2-88-نیمکت با فرم و مصالح مناسب مناطق پر باران. 154

2-89-وجود فضای کافی جهت رفت آمد و مکان یابی صحیح پایه روشنایی، حصار و … 154

2-90-استفاده از صدای خوشایند آب در جهت مقابله با صدای ترافیک عبوری.. 155

2-91-شکل مناسب زباله دان. 156

2-92-شکل تکراری و بد منظره زباله دان در اکثر فضاهای شهری.. 156

2-93-نمونه ای از رنگ آمیزی مناسب و ایجاد فضای گرم و دلنشین.. 157

2-94-شکل سمت راست نمونه ای از رنگ آمیزی نا مناسب، رنگ های تند و زننده که سبب بر هم خوردن حس آرامش فضا می شود و در شکل دوم عدم هماهنگی رنگ روشنایی، نیمکت و … 157

2-95-نمونه هایی از پوشش مقام گلجای در سمت راست و پوشش شکننده و آسیب پذیر در سمت چپ.. 158

2-96-نمونه ای از اتصالات مقاوم و مطلوب.. 158

2-97-نمونه ای از اتصالات خطرناک و نامطلوب.. 159

2-98-استفاده درست از چوب و بتن در ساخت مبلمان و جلوگیری از اغتشاش بصری.. 159

2-99-استفاده غلط از بتن در ساخت مبلمان و ایجاد اغتشاش بصری.. 160

2-100-هماهنگ سازی کف برای استفاده معلولین.. 161

2-101-استفاده از مبلمان یکپارچه و هماهنگ، استفاده از یک پایه برای چند منظور و استفاده از گلجای و درخت در جهت تقسیمات فضایی مناسب.. 187

2-102-تقسیمات فضایی به وسیله تغییر در بافت سنگفرش، مبلمان یکپارچه و مناسب برای فضای محصور محور، نکته منفی در تصویر بالا عدم رعایت فاصله مناسب مبلمان تا بدنه ساختمان جهت عبور و مرور راحت پیاده است.. 188

2-103-تنوع در بافت کف سازی و ترکیب آن با روشنایی، گیاهان و تیرک.. 188

2-104-تنوع در بافت کف سازی و ترکیب آن با روشنایی، گیاهان و تیرک، شبکه پای درختان و گلجای ها 188

نقشه3-1:موقعیت شهرستان زاهدان در کشور. 25

نقشه 3-2:موقعیت نسبی شهر وشهرستان زاهدان. 25

 نمودار3-1:عوامل موثر بر شکل گیری شهر زاهدان. 32

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار 1- فرایند روش های گرد اوری و تجزیه تحلیل اطلاعات.. 197


چکیده

آن چه در مورد یک بافت اجتماعی یا معماری و حتی فرهنگ اهالی یک شهر در ذهن مردم به یاذ می ماند ، حفظ سیما ی شهری است.هویت های اخلاقی ،فرهنگی ،تاریخی ،علمی،مذهبی،تکنولوژیکی و طبیعی متبلور در سیما و عناصر شهری می تواند به تشخیص فضای شهری کمک نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مبلمان شهری بر رضایت شهروندان (مطالعه موردی: شهر زاهدان) میباشد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد. از لحاظ هدف پژوهش کاربردی و با توجه به زمان مطالعه مقطعی می باشد. با فرض نامحدود بودن جامعه آماری ، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  در سطح اطمینان 95 % تعداد 385 نفر به دست آمد.یافته های پژوهش حاکی از آن است که آنچه باید بدان توجه داشت ،ادغام مبلمان های شهری از لحاظ همخوانی عملکرد است.ترکیب عناصر مبلمان شهری محاسن زیادی از جمله دستیابی به یک ساختار واحد یا تسهیلات مختلف رفاهی ،صرفه جویی در فضا ،صرفه جویی در هزینه ی ساخت و مونتاژ،پرهیز از ازدحام بصری در محیط ،ایجاد یکپارچگی در فرم و غیره را به همراه دارد. با توجه به یافته های پژوهش میتوان گفت که شهر زاهدان از نظر رضایت شهروندان از مبلمان شهری در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

واژه‌هاي كليدي:فضای شهری،سیما و منظر شهری ،مبلمان شهری، شهر زاهدان

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 


 

1-1 مقدمه:

مبلمان شهری بخش زیادی از فعالیت ها  را در شهر سامان می دهد و باعث بالا رفتن کیفیت برخورداری شهروندان از محیط پیرامون و افزایش رفاه و لذت ان ها در فضاهای شهری می شود.مبلمان شهری ،مجموعه ای از تجهیزات تسهیلاتی است که کیفیت و کارایی زندگی را در محیط شهری ،مجموعه ای از تجهیزات و تسهیلاتی است که کیفیت و کارایی زندگی را در محیط شهری ارتقا می بخشد.

بنابر این انتخاب و استقرار مناسب و سنجیده مبلمان در فضای شهری،محیطی دلنشین و متعادل را پدید می اورد.جا نمایی و نصب مناسب ،نگهداری و نظافت مبلمان شهری،حس تعلق و خاطره انگیزی را در بین شهروندان افزایش می دهد و اشفتگی بصری در سیماسی شهری را سامان می بخشد.کاربرد مناسب رنگ در طراحی مبلمان شهری یکی از راهکار های مطلوب در مناسب سازی سیما و منظر شهر است.هماهنگ سازی در طراحی مبلمان شهری یا به عبارتی یکپارچه سازی مبلمان شهری از دیگر مواردی است که می تواند در نظم و انسجام ساختار فیزیکی و اجتماعی محیط اثر گذار باشد و موجب هماهنگی بصری می شود.از اصلی ترین عواملی که می تواند نقش بسزایی در طراحی بهینه ی مبلمان شهری و نحوه نصب و استقرار انها داشته باشد ،توجه به مسئله یتخریب است که سبب اسیب پذیری تجهیزات عمومی شهر می شود.رشد روز افزون جمعیت ،ارتقا سطح اگاهی عمومی ،تغییر ساختار زندگی ،توقعات و الگوهای نیاز در بین شهروندان و همچنین لزوم استاندارد سازی  زندگی شهری در شهر های مختلف به ویژه کلانشهر ها ،باعث شده است که سازمان ها و نهاد های متعددی دست اندرکار شهر سازی ،طراحی شهری ،ساخت و ساز ،طراحی تجهیزات و مبلمان شهری شوند.بدیهی است گروه استفاده کننده یا به تعبیری مشتریان مجموعه ی یاد شده را شهروندان با منش ها ،رفتارها و ویژگی های مختلف و متفاوت تشکیل می دهند و بالطبع موفقیت ساز مان های مذکور در گروی پاسخ گویی به این دسته از نیاز ها می باشد.اما علیرغم تفاوت های شدید ،در بین نیازهای یاد شده ،انچه برای هر شهروندی مهم می باشد ،راحتی،ایمنی و امنیت زیستی خواهد بود.از این رو توجه به مهندسی انسانی (ارگونومی)و ایمنی در ساخت و ساز شهری چه از نظر دستیابی به استاندارد های شهر سالم و چه از دیدگاه موفقیت سازمان های مرتبط با طراحی شهری ،بسیار مهم خواهد بود.مبلمان شهری از جمله عنصر های اساسی هر شهر است که می تواند بیش ترین ارتباط را با شهروندان برقرار نماید.از این رو راحتی،ایمنی و امنیت مربوط به آن نیز حایز اهمیت خواهد بود.کاربرد اصول علمی در طراحی و نصب این اجزا از طریق علم ارگونومی حصول خواهد بود.بدیهی است چنانچه در ساخت و ساز مبلمان شهری به نیاز کاربران توجه نشود ،پیامد های نا مطلوبی به دنبال خواهد داشت.

               

 

1-2  بيان مسأله

انسان شهری امروز، به منظور ارضای نیازهای اجتماعی و ایفای نقش اجتماعی خود، نیاز به فضاهایی با حدود، شرایط و امکانات مناسب دارد. در شهر های معاصر فضاهای عمومی شهر ، به مثابه یکی از اجزای کالبدی شهر، دارای مفهوم عمومی و اجتماعی بوده و در واقع نیاز های اجتماعی انسان ها اهمیت زیادی دارد(مسعودی -1380 -12) از چند دهه پیش تا کنون ، بار دیگر مکان های عمومی  به عنوان فضایی جهت زندگی مطرح شدند و اهمیت برنامه ریزی و طراحی برنامه ریزی شهری ، سلامت، آسایش و زیبایی هستند، لذا دست یابی به آن ها منوط به دقت و حوصله و برنامه ریزی صحیح مبلمان شهری است (زنگی آبادی و تبریزی-1383- 3)

بی شک بخش عمده ای از عناصر تشکیل دهنده ی سیمای هر شهر، مبلمان آن شهر است. اجزایی که گذشته از کاربردهای خاص خود به زیبایی و انتظام شهر نیز نظم می بخشند. ( پوراحمد و زنونی  1388 ص 54)

مبلمان شهری یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر فضاها و سیمای ظاهری شهر ها است که به مجموعه وسیعی از وسایل، دستگاه ها، نمود ها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خیایان  و در کل فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند به این اصطلاح معروف شده اند.(مرتضایی  1381 ص20)

سابقه مبلمان شهری به زمان های دور برمی گردد، از زمانی که شهر ها شکل گرفتند، مبلمان شهری هم بوجود آمده است. به مرور زمان که شهر ها رشد و گسترش پیدا کردند، مبلمان شهری کم کم نمایان شد. (پوراحمد و زنونی  1388 ص 54)

مبلمان شهری شامل محل های نشستن(نیمکت، صندلی و …)، روشنایی ها ، سطل زباله ها، ایستگاه های اتوبوس، درختان، ایستگاه های دوچرخه و موتور سیکلت، کیوسک های مطبوعاتی و فروش بلیط و … تابلوهای راهنما، تابلوهای تبلیغاتی ، نرده ها و تیرک ها،صندوق های جمع آوری کمک های مردم، مجسمه ها ، پست های تلفن و برق، باجه های تلفن، شیرهای آتش نشانی، صندوق پست، دریچه کانال ها و شبکه های درکف سازی ، گلدان های گل، آب نماها و … می باشد. (شجاعی 1387 ص5)

اگر برنامه ریزی فضای مبلمان شهری به درستی انجام گیرد جریان، حرکت، سکون و تفریح و اضطراب در شهر تنظیم می شود(مرتضایی  1381ص20) به فضای شهری روح بخشیده می شود ، شناخت کامل هویت شهر امکان پذیر می شود(موره و دیگران 1373ص2)

حذف مبلمان شهری از اندام شهر و یا نامناسب بودن آن می تواند زمینه ساز ناکارایی  و اختلال در  عملکرد نظام شهری شود و نیاز های متعدد را بی پاسخ بگذارد. (آگشته 1379)

با توجه به اینکه هدف مسئولین از استقرار مبلمان برای شهر فراهم آوردن ایمنی ، آرامش و… می باشد و هدف نهایی رضایت شهروندان است لذا بی توجهی به برنامه ریزی برای مبلمان شهری ، بی توجهی به شهروندان محسوب می شود.

و از آنجا که هیچ محیط انسان ساختی بدون در نظر گرفتن خصوصیات محیطی ، فرهنگی و تمهیدات مورد نظر کاربران آن پایدار نخواهد ماند ؛ پژوهش در زمینه مبلمان شهری و تاثیر آن بر رضایت شهروندان امری ضروری بنظر می رسد.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

صنعت گردشگری،استراتژی اقتصادی دوران مدرن و پسامدرن محسوب می شود. اگر کشورها بتوانند با ایجاد ظرفیت های لازم درجهت رشد صنعت گردشگری اقدام نمایند، بی شک قادر خواهند بود در جهت شکوفایی اقتصادی کشور خود گام های اساسی بردارند. ایران به لحاظ منابع گردشگری در رده 10 و از لحاظ تنوع جاذبه های طبیعی رتبه پنجم در جهان را داراست بیشتر این منابع طبیعی وتاریخی در فضاهای شهری واقع شده و جز بافت تاریخی شهرها محسوب می شود امروزه این فضاها به عنوان جاذبه های گردشگری عمل می کنند و دارای بازدیدکنندگان فراوانی هستند که باید جهت ساماندهی فضایی مراکز گردشگری به طراحی، توزیع ، پراکنش و جانمایی عناصر تجهیزات عمومی و رفاهی جهت تامین آسایش و آرامش گردشگران توجه وافر نمود تا علاوه بر حفظ و نگهداری منابع گردشگری ، منجر به هویت بخشی و زیباسازی محیط های گردشگری شود طی چند سال اخیر برای نخستین بار در ایران در مورد اجزاء مبلمان شهری ضوابطی تدوین گردید که هدف آن نظم بخشی به مکانیابی ونصب برخی از موارد مبلمان شهری و زیباسازی بوده است. البته معیار های تدوین شده در طراحی و شکل آنها تأثیری نسبی داشته و هدف اصلی ساماندهی و هماهنگیِ مبلمان شهری بوده است در صورتی که براساس مطالعات میدانی در بسیاری از شهرهای ایران وضعیت مبلمان شهری با قوانین و ضوابط آن در تعارض است در راستا همین مسئله در این پژوهش به دنبال بررسی اهمیت مبلمان شهری و تاثیر آن بر رضایت شهروندان شهر زاهدان هستیم. و همچنین به تحلیل نقش مبلمان شهری در زیباسازی فضاهای گردشگری شهری بپردازیم زیرا با وجود قوانین و ضوابط مبلمان شهری، متاسفانه این ضوابط و معیارها در ساماندهی و زیباسازی فضاهای گردشگری شهری کمتر مورد توجه و اجرای مسئولین شهر زاهدان قرار گرفته است .

1-4 اهداف تحقيق

 تبیین ارتباط بین مولفه های مبلمان شهری و رضایت شهروندان

1-      تبیین ارتباط بین اطلاع رسانی از مبلمان شهری و رضایت شهروندان

2-      تبیین ارتباط بین سرپناه های مبلمان شهری و رضایت شهروندان

3-      تبیین ارتباط بین تغذیه و توزیع مبلمان شهری و رضایت شهروندان

4-      تبیین ارتباط بین عوامل تزئینی مبلمان شهری و رضایت شهروندان

5-      تبیین ارتباط بین عوامل روشنایی مبلمان شهری و رضایت شهروندان

6-      تبیین ارتباط بین نقل و انتقالات در مبلمان شهری و رضایت شهروندان

7-      تبیین ارتباط بین تخلیه و جمع آوری در مبلمان شهری و رضایت شهروندان

8-      تبیین ارتباط بین موانع و راه بند ها در مبلمان شهری و رضایت شهروندان

9-      تبیین ارتباط بین عوامل عمومی مبلمان شهری و رضایت شهروندان

1-5  فرضيه ها

فرضیه اصلی : مولفه های مبلمان شهری بر رضایت شهروندان تاثیر معناداری دارد.

1-      اطلاع رسانی از مبلمان شهری بر رضایت شهروندان تاثیر معناداری دارد.

2-      سرپناه های مبلمان شهری بر رضایت شهروندان تاثیر معناداری دارد.

3-      تغذیه و توزیع مبلمان شهری بر رضایت شهروندان تاثیر معناداری دارد.

4-      عوامل تزئینی مبلمان شهری بر رضایت شهروندان تاثیر معناداری دارد.

5-      عوامل روشنایی مبلمان شهری بر رضایت شهروندان تاثیر معناداری دارد.

6-      نقل و انتقالات در مبلمان شهری بر رضایت شهروندان تاثیر معناداری دارد.

7-      تخلیه و جمع آوری در مبلمان شهری بر رضایت شهروندان تاثیر معناداری دارد.

8-      موانع و راه بند ها در مبلمان شهری بر رضایت شهروندان تاثیر معناداری دارد.

9-      عوامل عمومی مبلمان شهری بر رضایت شهروندان تاثیر معناداری دارد.

1-6   تعریف متغیرهای پژوهش

1-6-1 مبلمان شهری

مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل ؛ اشیا ء ؛ دستگاه ها ؛ نماد ها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خیابان و در کل در فضای باز نصب شده اند و استفاده ی عمومی دارند به این اصطلاح معروف شده اند .

به عبارت دیگر عناصری مانند : نیمکت ها ؛ ایستگاه های اتوبوس ؛ علایم ؛ منابع نوری ؛ صندوق های پستی ؛ سطل های زباله و….. که برای راحتی ؛ آسایش و زیبایی بیشتر ؛ارایه ی اطلاعات ؛ کنترل حرکت ؛ ایجاد امنیت و رفاه شهروندان در فضاهای شهری قرار داده شده اند ؛ مبلمان شهری نام دارد.

1-6-2 رضايت‌مندي

رضايت‌مندي مراجعان يكي از معيارهاي جديد سنجش عملكرد سازماني و كيفيت خدمت رساني در سازمانهاي دولتي است . براي رضايت‌مندي مراجعان تعريفهاي متعددي ارائه شده كه در ذيل به بعضي از آنها اشاره مي شود:

 1. ايجاد حالت شادماني، خشنودي و مطلوبيتي كه در نتيجه تامين نيازها و برآورده كردن تقاضاها و حتياجهاي مراجعه‌كننده توسط ارائه كننده خدمت در مراجعه كنندگان ايجاد مي‌شود، رضايت‌مندي گفته مي شود.
 2. ادراك مراجعان از عملكرد سازمان و خدمات دريافت شده يا ادراك مراجعان را كه از برآورده شدن خواسته ها و انتظارهاشان ايجاد مي شود رضايت‌مندي مي گويند.
 3. به عقيده « كاتلر » ، سطح رضايت، تابعي است از تفاوت بين ادراك از عملكرد و انتظارهاي فرد.

4- ارزيابي هاي مراجعان از كيفيت كالاها و خدمات دريافت شده را رضايت‌مندي مي گويند.

با بررسي تعريفهاي ياد شده، اين نكته روشن مي شود كه رضايت‌مندي مراجعان:

الف – يك فرايند است.

ب – ادراكي است و بر حسب ادراك افراد مختلف متفاوت است.

ج – حاصل مقايسه عملكرد مورد انتظار و عملكرد واقعي است.

تلقي مشتري ازميزاني كه خواسته هاي وي برآورده شده است وآن عبارتست از ارزيابي مثبت واحساس مطلوب وخوشايندي كه مشتري ازدريافت خدمات يا محصول به دست مي آورد(خوش دهان ،96،1381).

امروزه سازمانهای تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش كیفیت كار خود قلمداد می كنند واین روند همچنان درحال افزایش است (جعفری و فهیمی، ۱۳۷۹، ۵۳).

1-6-3 خدمت

به اعتقاد کاتلر، خدمت به مشتری شامل کلیه اقدامهایی است که شرایط را به گونه ای مهیا وتسهیل می­کند تا مشتریان بتوانند با افراد مناسب در سازمان مواجه شوند و خدمات، و پاسخهای سریع و رضایت بخش دریافت کرده، مشکلاتشان به سرعت حل شود (منوریان،1383، 108).

زتهامل خدمت را  اینگونه تعریف مي كند : مجموعه ای آشکار و پنهان از منافع ومزایایی که با استفاده از کالاهای تسهیل کننده و تجهیزات پشتیبانی کننده پدید می آید.

تعاريف مختلفي از كيفيت وجود دارد، اما همه آنها حول محور رضايت مشتري دور مي زند.

کیفیت خدمات از دیدگاه دو دسته مشتریان درونی و بیرونی می تواند دیده شود :

کیفیت خدمات داخلی ، به معنی رضایت کارکنان از خدمات دریافتی از ارائه دهندگان خدمات داخلی است (اعرابی و اکرمی، 1382، 275).

کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان بیرونی، تا حدود زیادی تحت تأثیر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی افراد و گروههای داخلی (مشتریان داخلی) قرار می گیرد و کیفیت خدمات ارائه شده از جانب مشتریان داخلی (کارکنان) نیز تا حدود زیادی بستگی به این دارد که آنها تا چه حد از کار خود در سازمان متبوع رضایت داشته باشند (ایران نژاد پاریزی، 1384، 89).

1-6-4کیفیت

 کیفیت یک محصول یا خدمت، درجه تطبیق آن با استاندارد تعریف شده برای آن محصول یا خدمت است (اعرابی و اکرمی،1382،ص274).

.

.

.

.

.

..

.

.

.

منابع و ماخذ

1- بل سیمون، 1385 ، عناصر طراحی بصری معماری منظر، محمد احمد ینژاد، اصفهان: نشر خاک.

2 -مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري، 1387 ، ارتقاي كيفي

سيما و منظر شهري، وزارت مسكن و شهرسازي.

3-مسدد سیدهاشم و هاشمی، مهران ، ماهنامه تخصصی منظر، شماره هفتم، خرداد 1389 .

4 -منصوری، سیدامیر، 1383 ،”درآمدی بر شناخت منظر”، باغ نظر، شماره 2، تهران.

5-پاکزاد ،جهانشاه(1385) سیمای شهر :انچه کوین لینچ از ان می فهمید،فصلنامه ی ابادی ،سال شانزدهم شماره 53 ،ص20-26.

6-گلکار ،کوروش ،(1385)مفهوم منظر شهری،فصلنامه ی ابادی،سال شانزدهم .شماره 53 ص 48-43 .

7-گوردن،کالن (1382) گزیده ی منظر شهری،ترجمه ی منوچهر طبیبیان،تهران انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،تهران

8-خلاصه مقالات همایش منظر شهري(1389)پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی.

9-صادقی نایینی،حسن :مستشفی ،لیلا ،راهکارهای ارگونومی و ایمنی :ابزاری مطلوب برای مناسب سازی مبلمان شهری ،1385.

10-پاکزاد ،جهانشاه ،مبلمان شهری ،مسایل و رویکرد ها،مجله ی شهرداریها ویژه نامه ی شماره ی 2 ،سال دوم ،شماره 13، 1379.

11-مرتضایی،سید رضا،رهیافت هایی در طراحی مبلمان شهری ،انتشارات سازمان شهرداری ها ،چاپ اول ،1381 .

12-مقدم،معصومه،علی خدایی ،حمیده وارسته ،بررسی تاثیر عنصر رنگ در مبلمان شهری و روحیات شهروندان ،دومین همایش ملی علوم جغرافیایی-15و 16 مهرماه 1388-دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی –مرکز ارومیه

13-توسلی،محمود و بنیادی ،ناصر ،1386،طراحی فضای شهری ،فضاهای شهری و جایگاه ان ها در زندگی و سیمای شهری،تهران ،انتشارات شهیدی،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

14-لاهیجی،رضا ،1386،نگاهیتحلیلی به مبلمان شهری

15-حجتی ،اسما ،1389 ،تاثیر مبلمان شهری چند منظوره در بهبود کیفیت منظر شهری ،نشریه.

16-ایران نژاد، (1385)، ” روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي“، نشر مديران، چاپ سوم.

17-الهیاری، ابهری،( 1386)، ” بررسی کاربردی تکنیک ارزیابی کیفیت در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، پایان نامه کارشناسی ارشد.

18-بلوچر، چن ولین،( 1386)، “حسابداری مدیریت” ، ترجمه پارسائیان، انتشارات ترمه.

19-جهانگيري ، علي ،( 1382)،دولت مشتري مدار ، فصلنامه فرآيند مديريت و توسعه ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، شماره 61-60 .

20-خاكي ، غلامرضا و نژاد حاجعلي، ايراني فرهاد ،( 1386)،« بررسي مقايسه اي عوامل موثر بر عملكرد سازمانهاي دولتي در استانها و ارايه الگويي براي بهبود عملكرد آنها با تاكيد بر طرح تكريم و رضايتمندي ارباب رجوع » ، فصلنامه اقتصاد ومديريت ، واحد علوم و تحقيقات تهران ، شماره 75 .

21-خاکی، غلامرضا، (1388)، “روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه‌نویسی“، چاپ پنجم، انتشارات بازتاب.

22-خياط زاده ماهاني ، اكرم، ،( 1382) ،« رضايت مشتري » ، مجله تدبير ، سازمان مديريت صنعتي ، شماره 141‌.

23-رهنورد ، فرج الله،( 1382)‌،« توانمندسازي كاركنان ، گامي به سوي مشتري مداري » ، فصلنامه فرآيند مديريت و توسعه ، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ، شماره 59 .

24-رياحي ، بهروز ، (1381) ، مديريت كيفيت جامع در بخش عمومي ، مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران ، تهران ، چاپ اول.

25-سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان سال ۱۳۹3». درگاه آمار ایران. بازبینی‌شده در ۷ مه ۲۰۱۳.

26-سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازي، الهه،( 1384) ، “روش هاي تحقيق در علوم رفتاري“، چاپ يازدهم، انتشارات آگه، تهران.

27-شريفي كلويي ، منصور،(1379)، « مدلي براي شناخت و آسيب شناسي سازمانها » ، فصلنامه مديريت و توسعه ، موسسه تحقيقات و آموزش مديريت تهران ، شماره 5.

28-صالح طبری ،صمد، (1388)، “زاهدان ” نشر شباهنگ،چاپ اول.

29-عالم تبریز، اکبر، محمدی، علیرضا، (1388)، “رویکرد های مدیریت تولید و عملیات در ارزیابی و بهبود فرآیند های کسب و کار، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

30-علم روز،( 1390)، ” درخواست نامبرینگ جدید به سازمان رگولاتوری“، علم روز نشریه هفتگی ICT، سال ششم، شماره 270.

31-فارسیجانی،علی(1383)، رضایمندی مشتری، نشر دانشگاهی ، چاپ اول.

32-کاپلان و نورتون،(1383)، ” سازمان استراتژی محور“، ترجمه پرویز بختیاری، اتشارات مدیریت صنعتی.

33-كازراني ، مسيح و ديگران ، ،( 1381 )، طرح تكريم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان ، چاپ دوم .

34-کمال شهری، عصمت السادات،( 1384) ، “امکان سنجی اجرای ارزیابی کیفیت در شرکت های فعال در صنعت لوازم خانگی پذیرفته شده در بدور اوراق بهادار تهران” ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا.

35-منصوری، سعیده،( 1386)، مورد کاوی چالش های پیاده سازی BSC در سازمان های ایرانی با نگاهی به تاثیر آن بر مدیریت فرایندهای کسب و کار“، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی.

36-ميرزايي، خليل ، (1388)، “پژوهش، پژوهشگري و پژوهشنامه نويسي“، انتشارات جامعه شناسان، جلد اول و دوم، تهران.

37-محمدي ، اسماعيل ، (1382) ، مشتري مداري و تكريم ارباب رجوع ‌، خدمات فرهنگي رسا ،تهران ، چاپ اول.

38-نمازی، محمد، (1382)، “تکامل ارزیابی کیفیت“، پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران” ، سال سوم، شماره 8.

39-نمازی، محمد، رمضانی، امیررضا،( 1382)، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، شماره دوم.

40-آگشته، سعید، 1379، “جدول عنصر ممتد شهری”.ماهنامه شهرداریها، سال دوم، شماره 13، خرداد 79.

41-تقی زاده, مجید ؛ باب اله حیاتی، ۱۳۹۲،” بررسی سطح رضایتمندی مراجعه کنندگان از کیفیت خدمات ارائه شده در پارک های شهری تبریز” اولین همایش ملی راهکارهای توسعه فضای سبز کلان شهر تبریز، تبریز، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز، http://www.civilica.com/Paper-NCWDTL01-NCWDTL01_008.html

42-زنگی آبادی، علی.تبریزی ، نازنین.1383،”طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری”، نوبت چاپ اول ، مشهد، انتشارات شریعه توس.

43-زنگی آبادی، علی؛ نوری ،محمد. “تحلیل و ارزیابی تطبیقی وضعیت مبلملان شهری در پارک های درون شهری کلان شهر ها از دیدگاه شهروندان(مطالعه موردی : کلان شهر اصفهان)” جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،سال 26، پیاپی 77، شماره 1، بهار 1394: 104-85.

44-زنگی آبادی،علی؛ تاجیک ، زینب؛ غلامی،یونس.” تحليل پراکنش فضايي مبلمان ورزشي در پارک هاي شهري و تاثير آن بر رضايت و استقبال شهروندان (مطالعه موردي: شهر اصفهان)”.جغرافیا و مطالعات محیطی،زمستان 1388، دوره 1، شماره 2، 15:43.

45- سعید نیا،احمد، 1383،”طراحی فضاها و مبلمان شهری”، جلد داوزدهم،تهران، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.

46- شجاعی،لیلا 1387 نشریه خبری ،آموزشی و پژوهشی مسکن، شماره 23،آذر 87.

47- لحمیان،رضا؛ عبوری،مهدی؛ براری،معصومه؛ “نقش مبلمان شهری در تسعه گردشگری، مطالعه موردی: شهر ساری”،مجله آمایش جغرافیایی فضا،فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه گلستان،سال سوم، شماره پی در پی دهم، زمستان 92.

48- محمدی سوادکوهی, خدیجه ؛ عظیمی، آزاده . “تحلیل فضایی مبلمان شهری نمونه موردی پارک قائم شهر ساری”، دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا، تهران، دانشگاه تهران،۱۳۸۹،

49- مرتضایی، سید رضا. 1381 ، رهیافت هایی در طراحی شهری،نوبت چاپ اول، تهران، انتشارات  سازمان شهرداری ها.

50- موره ،پ.ماري،آ؛ سابري ليز،آ .1373. “فضاهاي شهري)اجرا،طراحي،مديريت(. “مترجمان:حسین رضایی، میر معزالدین مجابی، محسن رسولی.چاپ دوم، انتشارات اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران.

51-نظریان،اصغر؛ زال نژاد،کاوه؛ ایرانی،شهروز؛1392،”مبلمان شهری،مسایل و چالش ها” ، نوبت چاپ اول، انتشارات دانشگاهی.

 

 

ب) منابع لاتین

 1. Andre’asson, Magdalena., & Svartling, Andreas. (2012). “The Balanced Scorecard- A Tool for Managing Knowledge?“, MA dissertation in Business Administration, Goteborg, Graduate Business School .
 2. Arveson, Paul.(1989). “What is the Balance Scorecard?“,  Electronic Version), www.balancedscorecard.org.
 3. Arveson, Paul.(1999). “Deployment of the Balanced Scorecard Measurement System“, www. Balancedscorecard.org.
 4. Balanced ,Scorecard Institute.(2006). “Frequently Asked Questions about Balanced Scorecard”. Electronic version,

      www.balancedscorecard.org.

 1. Bourne, Mike., & Bourne, Pippa.( 2002). “Balanced Scorecard in a Week” ,Hodder Education Hodder Arnold.
 2. Bruce, W. Harber.( 2006). “Working Together for Success“, Peel memorial hospital PMH), pbVIEWS .
 3. Cardoso ,Elsa, Trigueiros, Maria, Jose’,Narciso, Patricia.( 2006). “A Balanced Scorecard Approach for Strategy- and Quality-driven Universities, Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa, Portogal.
 4. Evans, Matt H.(2000). “The Balanced Scorecard: course 11“,Harvard Business Review.
 5. Evans, Nigel .(2005). “Assessing the Balanced Scorecard as a Management Tool for Hotels“,  International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.17
 6. FAA Logistics Center Strategic Plan.( 2009). From

     www.balancedscorecard.org

 1. Frost, Bob.(2000). “Measuring Performance“, Measurement International.
 2. Garrison, Ray H .,and Noreen, Eric W. (2013). “Managerial Accounting“, Mcgrow-Hill, New York, USA.
 3. Harbour, L. Jerry .(1997) . “The Basics of  Performance Measurement” , CRC Press.
 4. Hendriksen, Eldon S, Van Breda.(1993). “Accounting Theory“, Fifth Edition, IRWIN
 5. Huegen, Turben, and Zelewski, Stephen.(2012). “Combining Quantitative Reasoning and Balanced Scorecard to Model Future Behavior of a Company“, Institute for Production and Industrial information Management.
 6. Kaplan, R.S., and Norton, D.P., 1992), ” Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance“, Harvard Business Review.
 7. Kaplan, R.S., and Norton, D.P.(1993). “Putting the Balanced Scorecard to Work“, Harvard Business Review.
 8. Kaplan, R.S., and Norton, D.P.(2014). “Translating Strategy into Action- the Balanced Scorecard“, Harvard Business School Press, Boston.
 9. Kaplan, R.S., and Norton, D.P.(1996b). “Using Balanced Scorecard as a Strategic Management System“, Harvard Business Review.
 10. Kaplan R.S. and Norton D.P.(2000). ” Having Trouble with Your Strategy? Then Map it “, Harvard Business Review.
 11. Kaplan, R. S. & Norton, D. P.(2009). “Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes “, Harvard Business School Press.
 12. Kaplan, R. S & Norton, D. P.(2006). “Alignment“, Harvard Business School Press.
 13. Kaydos, W. J. (199). “Operational Performance Measurement“, CRC Press LLC.
 14. Kaydos, Will.(2003) ” What Should Your  Company Measures Besides Financial Results?”, www.balancedscorecard.org.
 15. Laitinen, K. Erkki.(2005).” Microeconomic Analysis of the Balanced Scorecard: a Case of Nokia Corporation“, Journal of Productivity and Performance Management, Vol.54.
 16. Malina A. Mary & Selto H. Frank.(2010). ” Communicating and Controlling Strategy: An Imperical Study of the effectiveness of the Balanced Scorecard, www.ssrn.com
 17. Morisawa, Turu.(2002). “Building Performance Measurement Systems with the Balanced Scorecard Approach”, Nomura Research Institute, No. 45.
 18. Nair, Mohan .(2004). “Essentials of Balanced Scorecard“, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 19. Nikols, Fred.(2000). “The Stakeholder Scorecard, A Stakeholder Base Approach to Keeping Score“,  Distance Consulting LLC.
 20. Niven, Paul R.(2005). ” Balanced Scorecard Diagnostic Maintaining Maximum Performance“, John Wiley & Sons, Inc.
 21. Niven ,Paul R.(2013). ” Balanced Scorecard Step by Step “, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 22. PAM,The Office of procurement and assistance management,2006, Balanced Scorecard, www. Balanced Scorecard.org.
 23. Rohm, Howard.(2009).  ” A Balancing Act “, Performance Measurement in Action, Vol 12.
 24. Scholey, Cam.(2005). ” Strategy maps: a Step-by-Step Guide to Measuring, Managing and Communicating the Plan” The Journal of  Business. Boston, Vol.26.
 25. Song ,Liyoun, Choonyup Park,Deokkyo Oh, Joong Yeon Lim, Young Ju Kim, Youngbok Shon.(2004). “An Application of the Balanced Scorecard Model for Evaluation of  Technology for Commercialization“, Korea Technology Transfer Center.
 26. Van der Wal, R. W. E., Pampallis A., Bond C.(2002). ” Service Quality in a Cellular Telecommunications Company: A South African experience“, Managing service Quality, vol. 12.
 27. Ward Adrian.(2005) “Implementing the Balanced Scorecard at Lloyds TSB”, Strategic HR Review, Vol 4.
 28. Weinstenin, L., and D. Bukovinsky .(2009) ” Use of Balanced Scorecard and Performance Metrics to Achieve Operational Strategic Alignment in Arts and Culture not for Profit“, International Journal of Arts Management, Vol 11.
 29. Yousef, Mohammed Mahmoud .(2005). “The Strategic Dimension of Balanced Performance Evaluation“, Cairo, Egypt.
 30. WWW.Irancell.ir

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تاثیر مبلمان شهری بر رضایت شهروندان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 3 = 5

شناسه محصول: barz012 دسته: , برچسب: , , ,