حراج!

تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

دانشگاه مازندران

معاونت آموزشی

مديريت تحصيلات تکميلی

 

 

 

پاياننامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی (گرایش پژوهشگری)

 

موضوع:

تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب

 

چکيده:

یافتن الگوی مناسب برای تبیین سطح فساد، در درجه اول مستلزم پاسخ به یک سؤال کلی است: تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان چه شاخص­های حکومتی قابل تبیین است؟

در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش تحلیل ثانویه و روش تحلیل تطبیقی، 4 دسته عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عوامل فرایندی مورد آزمون قرار گرفتند تا تأثیرگذارترین عوامل بر فساد شناسایی شوند. متغیر وابسته تحقیق نیز نمره عاملی فساد بوده است که از 4 بانک اطلاعاتی مختلف (مؤسسسه برتلسمن، سازمان شفافیت، شاخص رقابت جهانی و مؤسسه ریسک بین­الملل) جمع­آوری شده است.

یافته­های تحقیق نشان می­دهد که متغیر حکمرانی خوب (کیفیت حکومت) قادر است 91 درصد از تغییرات فساد را تبیین کند. بنابراین مهم­ترین تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان این شاخص می­باشد. همچنین در جوامعی که درصد جمعیت مذهبی (پروتستان) بیشتر است، میزان فساد کم­تر است. اما از سوی دیگر در کشورهای فاسد، میزان تورم بالاتر است. بعلاوه، واردات احتمال فساد را افزایش می­دهد اما با افزایش میزان صادرات احتمال فساد کاهش می­یابد.

مطابق با رگرسیون نهایی عوامل مؤثر بر فساد، عوامل سیاسی و بعد از آن، عوامل فرایندی در افزایش رتبه پاکی کشورها مهم­تر از عوامل اقتصادی و مذهب است. بنابراین، عوامل اقتصادی متأثر از عملکرد دولت در مقابل ویژگی­های دولت از اهمیت کمتری برخوردار است. به عبارتی، فساد بیشتر از آنکه تحت تأثیر عملکرد دولت باشد، از عواملی که مستقیماً از دولت ناشی می­شود بیشتر تأثیر می­پذیرد.

واژه‌هاي کليدي: فساد، حکمرانی خوب، عوامل فرایندی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه و طرح مسئله. 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-3- اهداف پژوهش…. 7

1-4- سؤالات پژوهش…. 7

فصل دوم: پیشینه تجربی و نظری.. 8

2-1- مقدمه. 9

2-2- مفهوم فساد. 10

2-3- انواع فساد. 12

2-4- سطوح فساد. 14

2-5- روش های سنجش فساد. 15

2-6-  متغیرهای مؤثر بر فساد. 17

2-6-1-  دموکراسی و تداوم آن. 17

2-6-2-  ثبات سیاسی.. 21

2-6-3-  تمرکز زدایی.. 22

2-6-4-   آزادسازی اقتصادی.. 26

2-6-5- تورم. 28

2-6-6- تولید ناخالص داخلی.. 29

2-6-7- صادرات و واردات… 29

2-6-8- رانت اقتصادی.. 30

2-6-9- سابقه حکومت استعماری.. 31

2-6-10- مقررات دولتی.. 31

2-6-11- وفاداری و تعلق گروهی.. 32

2-6-12- پاسخگویی.. 35

2-6-13- نوع حکومت… 36

2-6-14- مذهب… 38

2-6-15- هنجارهای اجتماعی.. 40

2-6-16- اندازه دولت… 41

2-6-17- بوروکراسی.. 42

2-6-18- شفافیت… 44

2-6-19- حقوق کارمندان دولتی.. 47

2-7- جمع بندی.. 50

فصل سوم: چارچوب نظری.. 52

3-1- مقدمه. 53

3-2- تعريف حکمرانی خوب و کیفیت حکومت… 54

3-3 مدل تحقیق.. 63

3-3-1 عوامل سیاسی.. 64

3-3-2- عوامل فرایندی.. 65

3-3-3- عوامل فرهنگی.. 65

3-3-4- عوامل اقتصادی.. 66

3-4- فرضیه های تحقیق.. 67

فصل چهارم: روش شناسی.. 69

4-1- روش شناسی تحقیق.. 70

4-2- روش تحلیل تطبیقی.. 70

4-3- معرفی پروژه شاخص های جهانی حکمرانی.. 71

4-4- معرفی موسسه کیفیت حکومت… 72

4-5- معرفی مجمع جهانی اقتصاد. 73

4-6- معرفی سازمان شفافیت بین الملل.. 74

4-7- معرفی شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری  (ICRG) 74

4-8- معرفی مؤسسه برتلسمن.. 76

4-9- واحد تحلیل.. 77

4-10- جامعه آماری.. 77

4-11- اعتبار و روایی ابزار سنجش…. 78

4-12- سنجش و اندازه گیری مفاهیم.. 78

4-12-1- تعریف متغیرها 78

4-12-1-1- مذهب… 78

4-12-1-2- اندازه دولت… 79

4-12-1-3- شفافیت (فقدان آزادی مطبوعات) 79

4-12-1-4- صادرات و واردات (درصد تولید ناخالص داخلی) 80

4-12-1-5- تولید ناخالص داخلی.. 80

4-12-1-6- تورم. 80

4-12-1-7- حاکمیت قانون. 81

4-12-1-8- اثربخشی و کارایی حکومت… 81

4-12-1-9- پاسخگویی.. 81

4-12-1-10- کیفیت مقررات تنظیمی.. 81

4-12-1-11- ثبات سیاسی.. 82

4-12-1-12 افتراق و تعلق گروهی.. 82

4-12-1-13- آزادسازی اقتصادی.. 82

4-12-1-14- تداوم دموکراسی.. 83

4-12-1-15- فساد. 83

فصل پنجم: توصیف داده ها 86

5-1- توصیف متغیر وابسته تحقیق.. 87

5-2- توصیف متغیرهای مستقل.. 90

5-2-1: خوشه بندی کشورها بر اساس «شاخصهای حکمرانی خوب و کیفیت حکومت» 90

5-2-2: خوشه بندی کشورها بر اساس «اندازه دولت» 93

5-2-3: خوشه بندی کشورها بر اساس « آزادسازی اقتصادی» 94

5-2-4: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « تورم » 95

5-2-5: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « صادرات » 96

5-2-6: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « واردات» 97

5-2-7: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « فقدان آزادی مطبوعات» 98

فصل ششم: تجزیه و تحلیل داده ها 100

6-1- تفاوت میانگین فساد بر حسب شاخص های مختلف… 101

6-2- آزمون فرضیه ها 107

6-2-1- مدل رگرسیون چند متغیره عوامل سیاسی برای تبیین فقدان فساد. 108

6-2-2- مدل رگرسیون چند متغیره عوامل مذهبی برای تبیین فقدان فساد. 111

6-2-3- مدل رگرسیون عوامل فرایندی برای تبیین فقدان فساد. 112

6-2-4- مدل رگرسیون لجستیک عوامل اقتصادی برای تبیین فقدان فساد. 114

6-2-5- مدل رگرسیون نهایی چند متغیره برای تبیین فقدان فساد. 120

فصل هفتم: نتیجه گیری.. 124

7-1- یافته های توصیفی.. 125

7-2- یافته های تحلیلی.. 128

پیشنهادها 136

پیشنهادهای پژوهشی.. 136

منابع و مآخذ. 137

 

فهرست جدولها

عنوان صفحه

 

جدول 3-1: شاخص های کیفیت حکومت و  حکمرانی خوب… 63

جدول 3-2: عوامل مؤثر بر فساد. 67

جدول 4-1: بانک های اطلاعاتی دادههای مورد استفاده متغیر وابسته و مستقل.. 85

جدول شماره 5-1: توصیف شاخص های متغیر وابسته (فقدان فساد) 87

جدول شماره 5-2: تحلیل عاملی شاخص فساد. 88

جدول شماره 5-3: ماتریس بارهای عاملی شاخص های فساد. 88

جدول شماره 5-4: توصیف متغیر وابسته پس از یکسان سازی شاخص ها 88

جدول 5-5: توزیع وضعیت فساد در کشورهای مورد بررسی.. 89

جدول 5-6: توصیف متغیرهای مستقل.. 90

جدول شماره 5-7: توصیف شاخص های حکمرانی خوب و کیفیت حکومت… 91

جدول شماره 5-8: تحلیل عاملی شاخص حکمرانی خوب… 91

جدول شماره 5-9: ماتریس بارهای عاملی شاخص های فساد. 92

جدول شماره 5-10: توصیف شاخص نهایی حکمرانی خوب و کیفیت حکومت… 92

جدول شماره 5-11: خوشه بندی کشورها بر اساس شاخص  حکمرانی خوب و کیفیت حکومت… 92

جدول شماره 5-12: بررسی وضعیت اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی.. 93

جدول شماره 5ـ13: بررسی وضعیت آزادسازی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی.. 94

جدول شماره 5ـ14: بررسی وضعیت تورم در کشورهای مورد بررسی.. 95

جدول شماره 5ـ15: بررسی وضعیت صادرات در کشورهای مورد بررسی.. 96

جدول شماره 5ـ16: بررسی وضعیت واردات در کشورهای مورد بررسی.. 97

جدول شماره 5ـ17: بررسی وضعیت فقدان آزادی مطبوعات در کشورهای مورد بررسی.. 98

جدول 6-1: نتایج معنی داری تفاوت میانگین فقدان فساد بر حسب شاخص های مختلف… 101

جدول شماره 6-2: نتایج مقایسه فقدان فساد بر حسب متغیرهای مختلف… 104

جدول شماره 6-3 : همبستگی متغیر وابسته و مستقل.. 107

جدول 6-4: متغیرهای نهایی همبسته با فساد. 108

جدول 6-5: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره عوامل سیاسی برای تبیین فقدان فساد. 110

جدول 6-6: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره عوامل سیاسی برای تبیین فقدان فساد. 110

جدول 6-7: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره عوامل مذهبی برای تبیین فقدان فساد. 110

جدول 6-8: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره عوامل مذهبی برای تبیین فقدان فساد. 111

جدول 6-9: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره عوامل فرایندی برای تبیین فقدان فساد. 111

جدول 6-10: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره عوامل فرایندی برای تبیین فقدان فساد. 113

جدول 6-11: جدول تناسب مدل. 115

جدول 6-12: شبه ضریب تعیین.. 115

جدول شماره 6-13: برآورد پارامترهای جدول لجستیک عوامل اقتصادی برای تبیین فقدان فساد. 119

جدول 6-14: خلاصه مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین فقدان فساد. 120

جدول 6-15: نتایج مدل رگرسیون چند متغیره برای تبیین فقدان فساد. 121

 

1-1 مقدمه و طرح مسئله

موضوع پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سطح فساد است که در این رابطه به طور تطبیقی اثر کیفیت حکومت و حکمرانی خوب بر فساد مورد مقایسه قرار می­گیرند تا با استفاده از تحقیقی تجربی نشان داده شود تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان چه شاخص­های حکومتی قابل تبیین است.

صندوق بین­المللی پول فساد را به سوء­استفاده از مقامات دولتی و یا اعتماد در جهت منافع خصوصی تعریف کرده است (IMF, 2005).

در تعریف اولیه سازمان شفافیت بین­المللی، فساد به سوء استفاده از کار دولتی در جهت منافع خصوصی تعریف شده است. سازمان شفافیت بعداً تعریف خود را با ارائه‌ تعریف دیگری گسترده‌تر کرد. طبق این تعریف فساد عبارت است از «سوء­استفاده از قدرت در جهت منافع خصوصی». شبکه عدالت مالیاتی معتقد است که تعریف سازمان شفافیت خیلی محدود است و امکان فرار از پرداخت مالیات و جعل قیمت­گذاری در واردات و صادرات توسط افراد و شرکت­های خصوصی وجود دارد. همچنین این تعریف فاقد تمام اشکال فساد است. شیوه­هایی مانند حامی­پروری[1] و تبعیض که به عنوان فساداند، معمولاً به عنوان فساد شناخته شده نیستند (Holmberg & Rothstein, 2006: 4).

از نظر سازمان ملل شکل­های رایج فساد شامل رشوه، اختلاس، سرقت و تقلب، اخاذی، سوء استفاده از اختیار، پارتی‌بازی، قوم و خویش‌پرستی و حامی­پروری و مشارکت­های نامناسب سیاسی است (United Nation, 2004: 10).

از آنجا که این موارد تهدیدی برای اعتماد به حساب می­آیند که در نهایت می­تواند به باورهای نظام سیاسی آسیب ­رساند و مشروعیت نظام را به خطر ­اندازند، شبکه عدالت مالیاتی پیشنهاد کرده است فساد به طور گسترده­تر به «فعالیتی که اعتماد عمومی به سلامت[2] قوانین، سیستم­ها و نهادهای حاکم بر جامعه را تضعیف می­کند» تعریف شود (Zirnsak, Clarke & Feith, 2008: 7).

میزان بروز و شیوع فساد در میان جوامع، متغیر است. امروزه فساد در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، مراکز دولتی یا خصوصی و حتی در بخش­های غیرانتفاعی و خیریه وجود دارد. فساد می­تواند نادر، گسترده یا سیستماتیک باشد. وقتی فساد نادر است،‌ کشف، جداسازی و مجازات و پیش­گیری آن نسبتاً آسان است. وقتی فساد در جامعه­ای گسترده باشد،‌ رسیدگی و کنترل آن مشکل است. اما بدترین سناریو وقتی است که فساد سیستماتیک باشد. وقتی فساد در کشوری سیستماتیک باشد، نهادها، قوانین، رفتار و گرایش مردم در انجام امور با فساد تطبیق می­یابد و فساد به منش و روش زندگی تبدیل می­شود و می­تواند اثر مخربی بر اقتصاد داشته باشد (Myint, 2000: 41).

در خصوص اثرات مثبت یا منفی فساد نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از نویسندگان استدلال می­کنند که انواع خاص فساد می­تواند اثر مثبتی در توسعه اقتصادی، یکپارچگی ملی و جلوگیری از تکه تکه شدن قدرت  داشته باشند (Nye, 1967) اما اکثر مطالعات به نتایج منفی فساد اشاره دارند (Mauro, 1995;  Akc & ay, 2006; Transparency International,  2008;  Gupta et al, 2002).

تحقیقات جاری در خصوص فساد، به تئوری­پردازی و اندازه­گیری اثرات مضر فساد می­پردازند.

فساد مانع عمده در روند توسعه اقتصادی و نوسازی کشور است. فساد عواقب نامطلوبی در درآمد و بودجه دولت دارد. پرداخت رشوه به عنوان رایج­ترین شکل فساد منجر به کاهش مالیات­ها، هزینه­های کارگری، استفاده­های غیرقانونی از طریق دسترسی بدون پرداخت پول به امکانات و در نتیجه، زیان­های جدی درآمدی برای دولت می­شود.

نظریاتی را که درخصوص فساد بحث می­کنند می­توان به طور کلی به دو گروه اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم کرد که یا در سطح خرد و کنشگر فساد را مورد بررسی قرار می­دهند یا در سطح کلان و ساختاری. نظریه­های اقتصادی فساد، بر تصمیمات کارمندان دولتی و شهروندان خاص برای به حداکثر رساندن درآمد یا سودشان، تمرکز کرده­اند. این مدل که در سطح خرد بر کنش فاسد کارکنان توجه دارد، نشان می­دهد با توجه به نهادهای ضعیف، احتمال تمایل به فساد بیشتر است. اما این مدل سؤالاتی را بی­جواب می­گذارد و توجه به قواعد رسمی رفتار، هنجارهای اجتماعی، ترجیحات اجتماعی، محرومیت اجتماعی، ضمانت­های اجرایی و احساس گناه را نادیده می­گیرد. برخی از نظریه‌پردازان اقتصادی در حال حاضر به صراحت هنجارهای اجتماعی، مجازات اجتماعی[3] و عوامل روانی مانند احساس گناه و شرم را به مدل­های خود وارد کرده­اند(Danila and Abigail, 2006) . بنابراین گروه دوم به تأثیر عوامل غیراقتصادی بر فساد توجه دارند. البته شارون و لاپونته معتقدند که تفاوت‌ در فساد به تفاوت فرهنگی ربطی ندارد بلکه ناشی از کیفیت حکومت است (Charron & Lapuente, 2011). برای بسیاری، دستیابی به کیفیت بالای حکومت با سیاست­های ضد فساد مرتبط است.

مطالعات در خصوص فساد در سطح کلان به عوامل مختلفی متمرکز شده­اند، برخی به تحلیل عوامل اقتصادی مانند (سطح درآمد، تجارت، میزان کنترل دولت بر اقتصاد، یکپارچگی با اقتصاد جهانی)، برخی به عوامل اجتماعی مانند (آموزش و پرورش، اعتماد اجتماعی، همگنی قومی، گرایش مذهبی) و برخی به عوامل سیاسی- نهادی مانند (دموکراسی، حاکمیت قانون، بازیگران بین­المللی، مشارکت جامعه مدنی، شفافیت، آزادی مطبوعات) می­پردازند (Rothstein, 2005: 2).

این تحقیق به بررسی عوامل مرتبط با فساد در سطح کلان می­پردازد و از آنجا که فساد از عوامل نقض کننده کیفیت حکومت می‌باشد و هولمبرگ استدلال کرده است که در ارزیابی اثرات واقعی کیفیت حکومت، توجه به حکمرانی خوب  اهمیت دارد (Holmberg, 2009)، در این تحقیق به این مسأله پرداخته خواهد شد که عوامل تبیین‌کننده تفاوت سطح فساد در بین کشورهای جهان چیست؟ برای این منظور، این تحقیق به بررسی تطبیقی میزان فساد و تغییرات میزان فساد با توجه به کیفیت حکومت و حکمرانی خوب  می­پردازد.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

هیچ منطقه یا کشوری در جهان مصون از خسارات فساد نیست. در اندازه‌گیری فساد کشورها در سال 2011 توسط سازمان شفافیت بین­المللی، اکثریت کشورها  نمره زیر پنج در یک مقیاس از 0 (بسیار فاسد) تا 10 (بسیار سالم) دارند (Transparency International, 2011). اندازه­گیری سازمان شفافیت بین­المللی از میزان فساد 183 کشور در سال 2011 نشان دهنده ناکامی عمومی است. چرا که فساد بر کیفیت حکومت، اعتماد تعمیم‌یافته، حمایت عمومی، رشد اقتصادی و رضایت و در نهایت بر ثبات بیشتر دموکراسی تأثیرگذار است. با وجود این واقعیت­ها، در این زمینه ادبیات کمی موجود است (Bauhr and Oscarsson, 2011).

مطابق با سنجش فساد جهانی سازمان شفافیت بین­الملل در سال 2011[4]،50 درصد از شهروندان کشورهای جی 20 (G20)[5]، تصور می­کنند فساد در سه سال گذشته در کشورشان افزایش یافته است و تنها 29 درصدشان فعالیت­های مبارزه با فساد دولت­شان را مؤثر ارزیابی کرده­اند.

فساد اثرات منفی در رشد تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمد و فقر، توسعه انسانی و برآورد سلامت و به طور کلی کیفیت حکومت دارد و از طریق تضعیف زیرساخت‌های عمومی و خدمات اجتماعی و نیز کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی می­گردد. فساد تصمیم­گیری و فرآیندهای اقتصادی را تحریف می­کند. در یک بررسی از بیش از 150 مقام بلندپایه دولتی و اعضای کلیدی جامعه مدنی در بیش از 60 کشور در حال توسعه، پاسخ­دهندگان، فساد بخش دولتی را مهم‌ترین مانع توسعه و رشد کشورشان عنوان کردند (W.Gray & kayfman, 1998).

فساد به طور غیرمستقیم توسعه انسانی را با کاهش رشد اقتصادی و تشویق به سرمایه­گذاری تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعات متعدد نشان می­دهد که فساد چه تأثیراتی در صرف اعتبارات دولت در آموزش و پرورش و بهداشت دارد (Mauro, 1996).

درک فساد اثر منفی­ای بر اعتماد به نهادهای سیاسی دارد، در حالی که تجربه فساد، اعتماد عمومی به نهادهای ملی را کاهش می­دهد. فساد فقدان اعتماد را تقویت می­کند و فقدان اعتماد تلاش حکومت در بسیج جامعه در مبارزه با فساد را بی­اثر می­کند و وعده مبارزه با فساد دولت به مردم را بی‌اعتبار می‌کند. نویسندگان علیت قوی متقابلی بین ادراک فساد و اعتماد به نهادهای سیاسی کشف کرده­اند (Morris and Klesner, 2010: 1258).

نتایج تجربی تأیید کرده که سطح بالای فساد توسعه انسانی را کاهش می­دهد. در یافته­ای از کافمن، با بهبود یک انحراف استاندارد در کنترل فساد، مرگ و میر کودکان 75 درصد کاهش می­یابد و منجر به دست‌آوردهای قابل توجهی در سواد می‌شودRothstein, 2009)   .(kayfman in بعلاوه، همانطور که رز آکرمن [6]استدلال کرده است: فساد منجر به تحریف تخصیص مزایای اقتصادی و توزیع درآمد عادلانه کمتر می‌شود. سهم توزیع ثروت کشور را انحصاری و به نابرابری در ثروت کمک می­کند (اکرمن، 5:1385). بررسی­های اندرسون درخصوص اثر فساد بر نگرش مردم نسبت به دولت نشان می­دهد، شهروندان در کشورهای فاسدتر ارزیابی منفی از عملکرد نظام سیاسی و اعتماد کمتری به کارمندان دولت دارند (Anderson, 2003).

هنگامی که اثرات منفی فساد را نظر می‌گیریم، یک سؤال پژوهشی واضح مطرح می‌شود: چه چیزی علت رواج فساد در برخی از کشورهاست در حالی که کشورهای دیگر موفق به جلوگیری از تداخل فساد در رفاه کشورشان می­شوند؟ بنابراین با توجه به گسترش و پیچیدگی فساد، لازم است مطالعه علمی روشمندی در این حوزه صورت گیرد تا براساس اطلاعات آن بتوان به‌طور آگاهانه در مورد کاهش و پیشگیری آن اقدام نمود.  با استفاده از روش تطبیقی و داده های ثانویه به این سؤال پاسخ خواهیم داد.

1-3- اهداف پژوهش

منابع و مآخذ:

فارسی

 1. اکرمن، سوزان رز (1385). فساد و دولت: علت­ها، پیامدها و اصلاح. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: پردیس دانش.
 2. حبیب پور، کرم و صفری، رضا. (1390). راهنمای جامع کاربرد SPSS درتحقیقات پیمایشی. نشر متفکران: چاپ چهارم.
 3. خلف خاني مهدي (1388). ”بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و فساد اداري. “ فصلنامه راهبرد سال هجدهم، شماره 53، صص 55-39
 4. دواس، دی. ای (1385). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نائبی. تهران: نشر نی.
 5. رهنورد فرج اله، طاهرپورکلانتری حبیب ا … و رشیدی اعظم (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی. پژوهشنامه مدیریت اجرایی سال دهم، شماره (1) پیاپی 38
 6. ریگین، چارلز (1387). روش تطبیقی فراسوی راهبردهای کمی و کیفی. ترجمه محمد فاضلی. نشر آگه
 7. زاهدي، شمس السادات؛ محمدنبی، سینا؛ شهبازي، مهدي (1388). بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداري (مطالعه موردي در شهرداري تهران).مدیریت فرهنگ سازمانی سال هفتم، شماره بیستم. صص 55-29
 8. ژاوو، کلود (1373). ژوهش به شیوه پرسشنامه­ای. ترجمه جهانگیر  جهانگیری. شیراز: انتشارات راهبرد.
 9. ساروخانی، باقر (1388). روش­های تحقیق در علوم اجتماعی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 10. صادقي، حسين؛ صباغ كرماني، مجيد و شقاقي شهري، وحيد (1387). ”بررسي اثرات تمركززدايي مالي بر كنترل فساد. مجله تحقيقات اقتصادي دوره: ۴۴، شماره: ۱
 11. فاضلی، محمد (1385). نقدی بر شاخص­های سنجش فساد. شاخص ادراک فساد (CPI). دفتر مطالعات اقتصادی. صص 5-2

انگلیسی

 1. A decade of measuring the quality of governance. Governance Matters 2007 Worldwide Governance Indicators, World Bank 1996–2006.
 2. H Kargb.(2006) “Corruption: Definition and Concept Manifestations and Typology in the Africa Context.” The Training for Members of parliament and members of Civil Society.
 3. Acemoglu Daron and Verdier Thierry. (2000). The Choice Between Market Failures and Corruption”. The American Economic Review, Vol. 90, No. 1, pp. 194-211.
 4. Aidt,Toke& Jayasri,Dutta& Sena,Vania (2007) “Governance regimes, corruption and growth:Theory and evidence. ” Journal of Comparative Economics 36 195–220.
 5. Alesina Alberto and Angeletos George-Marios (2005). “Corruption, inequality And ”  NBER Working Paper No. 11399.
 6. Amundsen Inge. (1999). “Political Corruption: An Introduction to the Issues”. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights.
 7. Anderson, Christopher J., and Yuliya V. Tverdova. (2003) “Corruption, Political Allegiances, and Attitudes toward Government in Contemporary Democracies.” American Journal of Political Science, 47 (1): 91-109.
 8. Andersson, S. (2002) “Corruption in Sweden: Exploring Danger Zones and Change.” Department of Political Science, Ume
 9. Banfield, E.C., (1958). “The Moral Basis of a Backward Society”. The Free Press, New York.
 10. Barr Abigail and Serra Danila.(2006) “Culture and Corruption. ” Economic and Social research group, Oxford.
 11. Bauhr Monika, Oscarsson Henrik ,. (2011) “The Prevalence and Moral Rejection of Corruption in Sweden.” The Quality of Government Institute.
 12. Brempong, Kwabena Gyimah. (2002). “Corruption, economic growth, and income inequality in Africa.” Economics of Governance: 183–209.
 13. Carvajal R (1999). “Large-scale corruption: Definition, causes, and cures.” SYSTEMIC PRACTICE AND ACTION RESEARCH 12 (4): 335-353.
 14. Charron Nicholas and Lapuente Victor. (2011) “Why Do Some Regions in Europe Have Higher Quality of Government? ” QoG Working Paper Series.
 15. Cheryl W.Gray & Daniel Kaufman.(1998).“Corruption and Development.” Finance & Development.
 16. Commonwealth of Australia. (2000) “Good Governance Guiding principles for implementation.” Published by the Australian Agency for International Development (AusAID).
 17. Morris Stephen and L. Klesner Joseph. (2010). “Corruption and Trust: Theoretical Considerations and Evidence From Mexico.” Comparative Political Studies, 43(10) 1258–1285.
 18. Dahlstrom Carl & Lapuente Victor & Teorell Jan. (2009) “Bureaucracy, Politics and Corruption. ” QoG WORKING PAPER SERIES:21.
 19. Dahlstrom Carl (2011). “Bureaucracy and the different cures for grand and petty corruption.” QoG Working Paper Series :20.
 20. Fanie Cloete Prof. (2005) “Measuring Good Governance in South Africa.” School of Public Management & Planning, University of Stellenbosch.
 21. Fearon James D. David and D. Laitin. (1996). Explaining Interethnic Cooperation”. The American Political Science Review, Vol. 90, No. 4, pp. 715-735.
 22. Gerring John and Thacker Strom c. (2004). Political Institutions and Corruption: The Role of Unitarism and Parliamentarism.” J.Pol.S. 34, 295–330.
 23. Go, Kotera; Keisuke, Okada and Sovannroeun, Samreth .(2010). “A study on the relationship between corruption and government size: the role of democracy.” Munich Personal RePEc Archive.
 24. Graaf Gjaltde. (2007). “CAUSES OF CORRUPTION: TOWARDS A CONTEXTUAL THEORY OF CORRUPTION”. PAQ SPRING.
 25. Gray, Cheryl W. and Daniel Kaufmann. (1998) “Corruption and development.” in IMF/World Bank, Finance and Development, 35(1): 7.
 26. He, Z. (2000). “Fighting Against Local Corruption Through Institutional Innovations in Current China”.
 27. Holmberg Soren & Bo Rothstein (2012). “Good Government: The Relevance of Political Science”. Cheltenham: Edward Elgar Publisher.
 28. Holmberg Soren, Rothstein Bo and Nasiritousi Naghmeh. (2009) “Quality of Government: What You Get.” Rev. Polit. Sci.

40.           Huberts, L.W.J.C. (1998). “What can be done against public corruption and fraud: Expert views on strategies to protect public integrity.” Crime, Law and Social Change, Volume 29, Numbers 2-3, March 1998 , pp. 209-224(16).

 1. 2005. “The IMF’s Approach to Promoting Good Governance and Combating Corruption: A Guide.” Available at: www.imf.org/external/np/gov/guide/eng/index.htm (accessed 2012.9.26).
 2. JOHN GERRING & STROM C THACKER. (2008) “A Centripetal Theory of Democratic Governance. ” Cambridge University Press.
 3. Kaufmann Daniel, Kraay Aart and Mastruzzi Massimo. (2004). “Governance Matters IV:Governance Indicators for 1996-2004.” The World Bank.
 4. Knack, S. & Azfar, O. (2003). “Trade Intensity, Country Size and Corruption” .Economics of Governance.

45.           Larraín B. Felipe and Tavares José (2004). “Does Foreign Direct Investment Decrease Corruption?”  versión On-line ISSN 0717-6821.

 1. Lederman Daniel. (2004) “Accountability and Corruption: Political Institutions Matter.” World Bank.
 2. Liiv Mari-Liis.(2004) “The Causes of Administrative Corruption. Hypotheses for Central and Eastern Europe.”.
 3. Lindstedt Catharina & Naurin Daniel. (2011) “Transparency Against Corruption.” Department of Political Science Goteborg University.
 4. Mauro, P. (1996). “The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Investment.” In Elliot, K. A. (ed), Corruption in the World Economy. Institute for International Economics, Washington D.C.
 5. MIGUEL BRAUN AND RAFAEL DI TELLA (2004). “INFLATION, INFLATION VARIABILITY,AND CORRUPTION.” ECONOMICS & POLITICS Volume 16 March No. 1.
 6. MONTINOLA GABRIELLA R. AND JACKMAN ROBERT W. (2002) “Sources of Corruption: A Cross-Country Study.” J.Pol.S. 32, 147–170 Copyright
 7. Morris Stephen and Klesner Joseph.(2010) “Corruption and Trust: Theoretical Considerations and Evidence From Mexico.” Comparative Political Studies,43(10) 1258–1285.
 8. Myint U. ( 2000) “CORRUPTION: CAUSES, CONSEQUENCES AND CURES” Asia-Pacific Development Journal 7, No. 2.
 9. Naved Ahmad. (2002).“Corruption and Government Regulations: An empirical analysis using threshold regressions.” Applied Economics Research Centre, University of Karachi, Karachi-75270 Pakistan.
 10. Nur-tegin Kanybek and Czap Hans J. (2012). “Corruption: Democracy, Autocracy, and Political Stability.” Economic Analysis & Policy, Vol. 42 No. 1.
 11. Nye Joseph. (1967) “Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis.” American Political Science Review, Vol.61, No.2.
 12. Nye JS. (1967). “Corruption and political development: a cost-benefit analysis.” Polit. Sci. Rev. 61:417–27.
 13. Pellegrini Lorenzo & Gerlagh Reyer (2008) “Causes of corruption: a survey of cross-country analyses and extended results.” Econ Gov.9:245–263.
 14. Phipl mark (1997). “Difining political corruption.” Political Studies, XLV,436-462.
 15. Phipl mark (2000). Access, Accountability and Authority: Corruption and the Democratic Process.” Paper for the Political Studies Association-UK 50th Annual Conference.
 16. Rothstein Bo (2005) “Anti-corruption strategies in Africa, what works and why?” Application for research grant from Sida/SAREC, A collaborative research project, QoG Working Paper Series.
 17. Rothstein Bo and Teorell Jan. (2008). “What Is Quality of Government? A Theory of Impartial Government Institutions.” An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 21, No. 2.
 18. Rothstein Bo, Holmberg So (2006) “A Program Research Application to the Bank of Sweden Tercentenary Foundation.” The Quality of Government Institute.
 19. Saha, Shrabani. (2008). “Democracy and Corruption: An Empirical Analysis in a Cross-Country Framework.” the New Zealand Association of Economists Annual Conference.
 20. Samanni Marcus and Holmberg Soren. (2010). “Quality of Government Makes People Happy.” QoG Working Paper Series.
 21. Stapenhurst Rick & johnston niall & pellizo riccardo (2006). “The role of parliament in curbing corruption.” WBI development studies. Chapter3, pp:26-37.
 22. Swianiewicz, P. (2003). “Foundations of Fiscal Decentralisation. Benchmarking Guide for Countries in Transition.” Local Government and Public Service.Reform Initiative. Open Society Institute.
 23. Treisman Daniel (2000) “The causes of corruption: a cross-national study. ” Journal of Public Economics, 76, 399–457.
 24. United Nations Office on Drugs and Crime. (2004) “Anti-Corruption Toolkit.” 3rd edition.
 25. United Nations. ( 2007) “good governance practices for the protection of human rights.”.
 26. Warren Mark E. (2005) “Democracy Against Corruption.” Quality of Government Institute, Conference on the Quality of Government.
 27. Woods ngaire. (2000) “The Challenge of Good Governance for the IMF and the World Bank Themselves.” Word Development. VOL 28, NO.5.
 28. Woods ngaire. (2002) “The challenge of good governance for the IMF and the Word bank Themselves.” World Development, Vol.28, No.5.
 29. Zirnsak, Mark., Clarke, Kerryn. & Feith, Annie. (2008) “From Corruption to Good Governanc.” Justice and International Mission Unit, National Council of Churches in Australia.

Abstract:

Finding  a suitable model for explain the level of corruption, primarily need response to a general question: What  indexes of  government explained the difference between corrupt and non-corrupt countries?

For answering this question,  with using secondary analysis and comparative analysis, tested four categories of factors: cultural factors, political factors, economic factors and process factors, and identifed most influential factors on corruption. dependent variable in the research is analysis Factor of 4 different database that collected from (Bertelsmann Institution, Transparency International, The Global Competitiveness Index, and International Country Risk Guide). The research findings show, good governance variables (Quality of government) is able to explain 91% of the corruption variation. So the most important differences between corrupt and non-corrupt countries, explained the absence of this index. In societies where religious population (Protestant) is more, the level of corruption is low. But in corrupt countries, inflation is higher. Moreover, Imports will increase corruption likely but it decreases with the more exports. The final regression of the determinants of corruption, show that political factors, and then, process factors are more important than economic and religion factors in reduce corruption.

Keywords: Corruption, Good governance, Process factors, Political factors, Economic factors and Cultural factors.

University of Mazandaran

Faculty of Humanity and Social Science

Thesis for receiving degree in the field of social science research:

The Effect of Quality of Government and Good Governance on Corruption:

 A Cross-National Study

Supervisor:

Mohamad Fazeli (PH.D)

Adviser:

Mahmud Sharepour (PH.D)

By:

Mohadeseh jalili kenary

February 2013

[1]. Clientilism and patronage

[2]. Integrity

[3]. Social sanctions

[4]. http://www.transparency.org/news/feature/g20_the_anti_corruption_record

[5]. گروه بیست یا G20، انجمنی برای همکاری­های بین­المللی در بسیاری از جنبه­های مهم اقتصادی و مالی بین­المللی است. کشورهای جی 20  حدود 90 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی، 80٪ از تجارت جهانی و دو سوم از جمعیت جهان را شامل می­شود. هدف  G20 هماهنگی سیاست بین اعضای به منظور دستیابی به ثبات اقتصاد جهانی و رشد پایدار؛ ترویج مقررات مالی به منظور  کاهش خطرات و جلوگیری از بحران­های مالی آینده و ایجاد معماری مالی بین­المللی است. کشورهای جی 20 شامل آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، روسیه، کره، ژاپن، مکزیک‌،‌ عربستان، آفریقای جنوبی، ترکیه، انگلستان، آمریکا و اتحادیه اروپا است.

[6]. Rose-Ackerman

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 1 =