حراج!

تحلیل ساختاری پایان نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه های استان مازندران

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

چکیده

هدف از تحقيق حاضر، تحلیل ساختاری پایان نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه های استان مازندران می باشد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده که گردآوری داده های آن بصورت کتابخانه ای انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه پایان نامه های رشته مدیریت ورزشی تمام دانشگاه های دولتی و غیر دولتی استان مازندران بود که در مجموع 266 پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ی تحقيق برابر جامعه ی تحقيق و به صورت تمام شمار تعيين گرديد. ابزار گردآوری داده ها چک لیست تعدیل یافته کوه بمی و همکاران (1385) بود. روایی صوری چک لیست توسط 10 نفر اساتید و صاحب نظران گرایش مدیریت ورزشی تایید شد. با توجه به این که داده های این تحقیق از نوع مقیاس اسمی می باشد، پایایی چک لیست به وسیله روش توافق بین ارزیابان مورد بررسی قرار گرفت و پس از دستیابی به نتایج یکسان، مورد تایید واقع شد. از آمار توصیفی برای گزارش دهی اطلاعات و از نرم افزار SPSSنسخه 22 و Excel نسخه 2013 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد، بیشترین تعداد پایان نامه ها مربوط به دانشگاه غیرانتفاعی شمال و کمترین آن ها مربوط به دانشگاه مازندران و تعداد پایان نامه های نگارش شده توسط مردان با اختلاف اندکی بیشتر از زنان بود. اکثر موضوعات، در حوزه مدیریت راهبردی در ورزش و اکثر تحقیقات در قلمرو مکانی سایر استان های کشور انجام شده بود. اساتید با سابقه، دارای فراوانی بیشتری در هدایت پایان نامه ها بودند. جامعه آماری کارکنان و مدیران ادارات ورزشی بیشترین فراوانی را داشتند. اکثر پایان نامه ها کاربردی و از نوع پیمایشی و بیشتر داده ها کمی و با استفاده از روش میدانی و به وسیله پرسشنامه جمع آوری شده بودند. نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها بیشترین کاربرد را داشت و پرکاربردترین روش نمونه گیری، تصادفی ساده بود. منابع فارسی نسبت به منابع انگلیسی به طور ناچیزی، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته شده بود و اکثر پایان نامه ها به محدودیت ها و پیشنهادات کاربردی- پژوهشی اشاره داشتند. پایان نامه ها از نظر ساختار ظاهری در بعضی از شاخص ها، تفاوت های آشکاری داشتند. با تشکیل کمیته های مشترک بین دانشگاهی و تدوین راهبردهای یکسان سازی و برگزاری کارگاه های مشترک برای اساتید دانشگاه های استان، می توان ساختار ظاهری پایان نامه ها را بهبود بخشید.

واژگان کليدي: پایان نامه ، دانشگاه های استان مازندران، رشته مدیریت ورزشی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : طرح تحقیق
1-1) مقدمه……………2
1-2) بیان مسئله……4
1-3) ضرورت تحقیق……………..5
1-4) اهداف پژوهش………………9
1-4-1) هدف کلی…9
1-4-2) اهداف اختصاصی……..9
1-5) سؤال های تحقیق ………10
1-5-1) سؤال اصلی…………….10
1-5-2) سؤال های فرعی……..10
1-6) محدوده ی تحقیق……….11
1-7) محدودیت های غیرقابل کنترل…..12
1-8) تعاریف اصطلاحات……..12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه…………15
2-2) مبانی نظری………………..16
2-2-1) تحقیق چیست؟……..16
2-2-2) اهمیت تحقیقات……17
2-2-3)ویژگی های تحقیق….19
2-2-4) انواع پروژه های تحقیقاتی………21
2-2-5) پژوهش چیست؟……22
2-2-6) اهمیت و ضرورت پژوهش……. 23
2-2-7) دیدگاه اسلام نسبت به پژوهش و دانش……………….24
2-2-8) ویژگی های پژوهشگر……………..25
2-2-9) پایان نامه ها یا رساله های تحصیلی…………26
2-2-10) تدوين پايان-نامه…..26
2-2-11) اهميت پايان-نامه….27
2-2-12) اهداف پایان نامه و رساله…… 29
2-2-13) ویژگی‌های یک پایان نامه ی خوب……..29
2-2-14) برنامه ی زمان بندی مراحل مختلف پایان-نامه……..31
2-2-15) گزارش نهایی پایان نامه……..33
2-2-16) آسیب های پایان نامه‌های رشته ی تربيت-بدني…..35
2-2-16-1) عدم وجود کلان نگری علمی…………35
2-2-16-2) تمرکز موضوع ها بر ارائه ی اطلاعات……………… 35
2-2-16-3) عدم تناسب میان طرح پایان نامه (پروپوزال) و پژوهش نهایی…….. 36
2-2-16-4) نبود روش مشخص و علمی پژوهشی…………….36
2-2-16-5) انتخاب موضوع های کلی…37
2-2-16-6) انجام موضوع های تکراری………………38
2-2-16-7) گرایش به موضوع های غیرعلمی – پژوهشی و کم-اثر…. 38
2-2-16-8) انتخاب موضوع‌های ناقص……………..38
2-2-16-9) سنت گرایی در انتخاب موضوع ها و عدم توجه به موضوع های جدید…………….39
2-2-17) روند ارزیابی تحقیقات…………40
2-2-18) تعاریف ارزیابی…….40
2-2-19) کارکردها و ویژگی های ارزیابی……………41
2-2-20) مراحل ارزیابی……..42
2-2-21) معیارهای ارزیابی………………..42
2-2-21-1) استاندارهای سودمندی….44
2-2-21-2) استانداردهای انجام-پذیری………………45
2-2-21-3) استانداردهای صحت ارزیابی………….45
2-2-21-4) استانداردهای دقت…………46
2-2-22) پایان نامه های کارشناسی ارشد و نحوه ی ارزشیابی آن-ها……48
2-2-23) تحقیق و پژوهش در زمینه ی تربیت بدنی و ورزش (موانع و راهکارها) …………….48
2-3) پیشینه ی پژوهش………50
2-3-1) پژوهش‏های داخلي………………..50
2-3-2) پژوهش های خارجی………………57
2-4) جمع بندی فصل………….66
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه…………68
3-2) روش تحقيق……………….69
3-3) جامعه و نمونه ی آماري………………69
3-4) ابزار و روش جمع آوری داده-ها……70
3-5) روش سنجش روایی چک لیست……………….70
3-6) قابليت پايايي چک لیست…………..70
3-7) تحلیل آماری داده-ها…..71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1) مقدمه…………73
4-2) توصیف متغیرهای کلی………………74
4-2-1) تعداد کل پایان نامه ها………….74
4-2-2) قلمرو موضوعی………75
4-2-3) قلمرو مکانی…………..77
4-2-4)جنسیت پژوهشگران……………….79
4-2-5) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما………………. 81
4-2-6)وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور….82
4-2-7) وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها…………..92
4-2-8) وضعیت تعداد نویسندگان در پایان نامه ها…………..96
4-2-9) رنگ جلد پایان نامه ها………….98
4-2-10) تعداد صفحات کل پایان نامه……………100
4-2-11) تعداد صفحات بخش مقدمه و بیان مسئله………102
4-2-12) تعداد صفحات فصل دو…….104
4-2-13) تعداد صفحات فصل پنج…..106
4-2-14) تعداد صفحات بخش ضمیمه……………108
4-2-15) تعداد کلید واژه…110
4-2-16)تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان پایان نامه……………112
4-2-17) تعداد اهداف تحقیق…………114
4-2-18) تعداد فرضیه تحقیق…………116
4-2-19) تعداد سوال تحقیق…………..118
4-2-20) وضعیت تعداد نمودارهای موجود در پایان نامه ها…………..120
4-2-21) وضعیت نوع نمودار در پایان نامه ها………………..122
4-2-22) وضعیت تعداد جداول موجود در پایان نامه ها………………..124
4-2-23) وضعیت نوع ضمیمه………….126
4-2-24) نوع محدودیت های موجود در پایان نامه ها……128
4-2-25) نوع پیشنهادات موجود در پایان نامه ها…………..130
4-2-26) وضعیت تعداد منابع فارسی در پایان نامه ها…..132
4-2-27) وضعیت تعداد منابع انگلیسی در پایان نامه ها………………..134
4-3) توصیف متغیرهای روش شناسی…………….136
4-3-1) وضعیت نوع هدف در پایان نامه ها…….136
4-3-2) جامعه آماری……….138
4-3-3) تعداد حجم نمونه در پایان نامه ها……..142
4-3-4) شیوه جمع آوری داده ها…….144
4-3-5) وضعیت نوع داده در پایان نامه ها……..146
4-3-6) روش تحقیق پایان نامه ها….148
4-3-7) وضعیت روش نمونه گیری جامعه آماری……………150
4-3-8) روش گردآوری داده ها……….152
4-3-9) ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها……….154
4-3-10) فرمول به دست آوردن حجم نمونه….156
4-3-11) نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها……….158
4-3-12) میزان ضریب آلفای پایایی………………..160
4-4) توصیف ساختار فیزیکی پایان نامه ها……..162
4-4-1) چاپ مشخصات روی جلد (فارسی) …..163
4-4-2) چاپ مشخصات پشت جلد (انگلیسی) ………………163
4-4-3) صفحه عنوان فارسی……………164
4-4-4) صفحه عنوان انگلیسی…………165
4-4-5) صفحه چکیده فارسی………….166
4-4-6) صفحه چکیده انگلیسی……….167
4-4-7) صفحه تقدیم……….168
4-4-8) صفحه تشکر………..169
4-4-9) صفحه گواهی دفاع……………..170
4-4-10) صفحه ارزشیابی………………..171
4-4-11) صفحه تعهد اصالت پایان نامه………….172
4-4-12) صفحه منشور اخلاقی……….173
4-4-13) صفحه ضمیمه….174
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه ……..176
5-2) خلاصه تحقیق…………177
5-3) یافته های تحقیق…….178
5-3-1) بخش اول: توصیف متغیرهای کلی…….178
5-3-1-1) تعداد کل پایان نامه ها…..178
5-3-1-2) قلمرو موضوعی……………….178
5-3-1-3) قلمرو مکانی……179
5-3-1-4) جنسیت پژوهشگران………179
5-3-1-5) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما……….. 179
5-3-1-6) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور……….. 180
5-3-1-7) وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها……180
5-3-1-8) وضعیت تعداد نویسندگان در پایان نامه ها……180
5-3-1-9) رنگ جلد پایان نامه ها…..181
5-3-1-10) تعداد صفحات کل پایان نامه…….. 181
5-3-1-11) تعداد صفحات بخش مقدمه و بیان مسئله…182
5-3-1-12) تعداد صفحات فصل دو………………..182
5-3-1-13) تعداد صفحات فصل پنج……………..182
5-3-1-14) تعداد صفحات بخش ضمیمه……….183
5-3-1-15) تعداد کلید واژه…………….183
5-3-1-16) تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان پایان نامه……..183
5-3-1-17) تعداد اهداف تحقیق…….184
5-3-1-18) تعداد فرضیه تحقیق…….184
5-3-1-19) تعداد سوال تحقیق………184
5-3-1-20) وضعیت تعداد نمودارهای موجود در پایان نامه ها……..185
5-3-1-21) وضعیت نوع نمودار در پایان نامه ها……………185
5-3-1-22) وضعیت تعداد جداول در پایان نامه ها………..185
5-3-1-23) وضعیت نوع ضمیمه…….186
5-3-1-24) نوع محدودیت های موجود در پایان نامه ها……………….186
5-3-1-25) نوع پیشنهادهای موجود در پایان نامه ها……186
5-3-1-26) وضعیت تعداد منابع فارسی در پایان نامه ها………………187
5-3-1-27) وضعیت تعداد منابع انگلیسی در پایان نامه ها……………187
5-3-2) توصیف متغیرهای روش شناسی………..187
5-3-2-1) وضعیت نوع هدف در پایان نامه ها………………..187
5-3-2-2) جامعه آماری….188
5-3-2-3) تعداد حجم نمونه در پایان نامه ها…188
5-3-2-4) شیوه جمع آوری داده ها……………….188
5-3-2-5) وضعیت نوع داده در پایان نامه ها……………….. 189
5-3-2-6) روش تحقیق پایان نامه ها……………..189
5-3-2-7) وضعیت روش نمونه گیری جامعه آماری……….189
5-3-2-8) روش گردآوری داده ها…..190
5-3-2-9) ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها…..190
5-3-2-10) فرمول به دست آوردن حجم نمونه……………..190
5-3-2-11) نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها …191
5-3-2-12) میزان ضریب آلفای پایایی…………..191
5-3-3) توصیف ساختار فیزیکی پایان نامه ها………………..192
5-4) بحث و نتیجه گیری………………..192
5-5) نتیجه گیری…………….212
5-6) پیشنهادات برخاسته از تحقیق………………..213
5-7) پیشنهادات برای تحقیقات آینده…………….215
منابع…..217
پیوست……………….227

فهرست جداول

جدول 2-1) مواد اداری و فنی لحاظ شده در مقررات تدوین پایان نامه و یا رساله به ترتیب الفبایی……………….30
جدول 2-2) برنامه زمانبندی مراحل مختلف پایان نامه…….32
جدول 2-3) تنظیم گزارش نهایی تحقیقات بر اساس الگوی اقتباس از A.P.A………………34
جدول 2-4) سی معیار ارائه شده توسط برینکرهوف (1981) ………….43
جدول 2-5) پژوهش های داخلی انجام شده در زمینه ی بررسی پایان نامه-ها……..62
جدول 2-5) پژوهش های خارجی انجام شده در زمینه ی بررسی پایان نامه-ها……65
جدول 3-1) توزیع فراوانی بر اساس تعداد پایان نامه ها تا نیمه ی مهرماه 1392……………….69
جدول 4-1) توزیع فراوانی بر اساس تعداد پایان نامه ها در دانشگاه های استان………………74
جدول 4-2) توزیع فراوانی بر اساس قلمرو موضوعی مجموع پایان نامه ها……….75
جدول 4-3) توزیع فراوانی بر اساس قلمرو موضوعی، در دانشگاه های مختلف ……………….76
جدول 4-4) توزیع فراوانی بر اساس قلمرو مکانی مجموع پایان نامه ها……………77
جدول 4-5) توزیع فراوانی بر اساس قلمرو مکانی در دانشگاه های مختلف………78
جدول 4-6) توزیع فراوانی بر اساس جنسیت پژوهشگر در مجموع پایان نامه ها……………..79
جدول 4-7) توزیع فراوانی بر اساس جنسیت پژوهشگر در دانشگاه های مختلف…………….80
جدول 4-8) توزیع فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در مجموع پایان نامه ها……………..81
جدول 4-9) توزیع فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه های مختلف…………….83
جدول 4-10) توزیع فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در مجموع پایان نامه ها……………86
جدول 4-11) توزیع فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه های مختلف…………..88
جدول 4-12) توزیع فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در مجموع پایان نامه ها…..92
جدول 4-13) توزیع فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه های مختلف…..93
جدول 4-14) توزیع فراوانی بر اساس تعداد نویسندگان در مجموع پایان نامه ها…………….96
جدول 4-15) توزیع فراوانی بر اساس تعداد نویسندگان در مجموع پایان نامه ها…………….97
جدول 4-16) توزیع فراوانی بر اساس رنگ جلد در مجموع پایان نامه ها…………98
جدول 4-17) توزیع فراوانی بر اساس رنگ جلد در دانشگاه های مختلف………..99
جدول 4-18) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات کل، در مجموع پایان نامه ها……….100
جدول 4-19) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات کل، در دانشگاه های مختلف………101
جدول 4-20) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بیان مسئله در مجموع پایان نامه ها…………….102
جدول 4-21) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بیان مسئله، در دانشگاه های مختلف…………..103
جدول 4-22) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل دو، در مجموع پایان نامه ها……………….104
جدول 4-23) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل دو، در دانشگاه های مختلف……………..105
جدول 4-24) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل پنج، در مجموع پایان نامه ها……………..106
جدول 4-25) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل پنج، در دانشگاه های مختلف…………….107
جدول 4-26) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات ضمیمه، در مجموع پایان نامه ها………………..108
جدول 4-27) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات ضمیمه، در دانشگاه های مختلف………………..109
جدول 4-28) توزیع فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه در مجموع پایان نامه ها…………….110
جدول 4-29) توزیع فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه، در دانشگاه های مختلف……………111
جدول 4-30) توزیع فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان مجموع پایان نامه ها……………112
جدول 4-31) توزیع فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان، در دانشگاه های مختلف…….113
جدول 4-32) توزیع فراوانی بر اساس تعداد اهداف تحقیق، در مجموع پایان نامه ها……114
جدول 4-33) توزیع فراوانی بر اساس تعداد اهداف تحقیق، در دانشگاه های مختلف……115
جدول 4-34) توزیع فراوانی بر اساس تعداد فرضیه تحقیق، در مجموع پایان نامه ها……116
جدول 4-35) توزیع فراوانی بر اساس تعداد اهداف تحقیق، در دانشگاه های مختلف……117
جدول 4-36) توزیع فراوانی بر اساس تعداد سوال تحقیق، در مجموع پایان نامه ها……..118
جدول 4-37) توزیع فراوانی بر اساس تعداد سوال تحقیق، در دانشگاه های مختلف……..119
جدول 4-38) توزیع فراوانی بر اساس تعداد نمودار، در مجموع پایان نامه ها………………..120
جدول 4-39) توزیع فراوانی بر اساس تعداد نمودار، در دانشگاه های مختلف………………..121
جدول 4-40) توزیع فراوانی بر اساس نوع نمودار، در مجموع پایان نامه ها……122
جدول 4-41) توزیع فراوانی بر اساس نوع نمودار، در دانشگاه های مختلف……123
جدول 4-42) توزیع فراوانی بر اساس تعداد جدول، در مجموع پایان نامه ها………………..124
جدول 4-43) توزیع فراوانی بر اساس تعداد جدول، در دانشگاه های مختلف………………..125
جدول 4-44) توزیع فراوانی بر اساس نوع ضمیمه، در مجموع پایان نامه ها….126
جدول 4-45) توزیع فراوانی بر اساس نوع ضمیمه، در دانشگاه های مختلف…127
جدول 4-46) توزیع فراوانی بر اساس نوع محدودیت، در مجموع پایان نامه ها……………..128
جدول 4-47) توزیع فراوانی بر اساس نوع محدودیت، در دانشگاه های مختلف…………….129
جدول 4-48) توزیع فراوانی بر اساس نوع پیشنهاد، در مجموع پایان نامه ها………………..130
جدول 4-49) توزیع فراوانی بر اساس نوع پیشنهاد، در دانشگاه های مختلف………………..131
جدول 4-50) توزیع فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی، در مجموع پایان نامه ها………132
جدول 4-51) توزیع فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی، در دانشگاه های مختلف……..133
جدول 4-52) توزیع فراوانی بر اساس تعداد منابع انگلیسی، در مجموع پایان نامه ها…..134
جدول 4-53) توزیع فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی، در دانشگاه های مختلف……..135
جدول 4-54) توزیع فراوانی بر اساس نوع هدف، در مجموع پایان نامه ها……..136
جدول 4-55) توزیع فراوانی بر اساس نوع هدف، در دانشگاه های مختلف…….137
جدول 4-56) توزیع فراوانی بر اساس جامعه آماری، در مجموع پایان نامه ها……………….138
جدول 4-57) توزیع فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه های مختلف……………….139
جدول 4-58) توزیع فراوانی بر اساس حجم نمونه، در مجموع پایان نامه ها….142
جدول 4-59) توزیع فراوانی بر اساس حجم نمونه، در دانشگاه های مختلف….143
جدول 4-60) توزیع فراوانی بر اساس شیوه جمع آوری، در مجموع پایان نامه ها…………144
جدول 4-61) توزیع فراوانی بر اساس شیوه جمع آوری، در دانشگاه های مختلف…………145
جدول 4-62) توزیع فراوانی بر اساس نوع داده، در مجموع پایان نامه ها……….146
جدول 4-63) توزیع فراوانی بر اساس نوع داده، در دانشگاه های مختلف……….147
جدول 4-64) توزیع فراوانی بر اساس روش تحقیق، در مجموع پایان نامه ها………………..148
جدول 4-65) توزیع فراوانی بر اساس روش تحقیق، در دانشگاه های مختلف……………….149
جدول 4-66) توزیع فراوانی بر اساس روش نمونه گیری، در مجموع پایان نامه ها………..150
جدول 4-67) توزیع فراوانی بر اساس روش نمونه گیری، در دانشگاه های مختلف……….151
جدول 4-68) توزیع فراوانی بر اساس روش گردآوری داده ها، در مجموع پایان نامه ها……………….152
جدول 4-69) توزیع فراوانی بر اساس روش گردآوری داده، در دانشگاه های مختلف……153
جدول 4-70) توزیع فراوانی بر اساس ابزار مورد استفاده، در مجموع پایان نامه ها……….154
جدول 4-71) توزیع فراوانی بر اساس ابزار مورد استفاده، در دانشگاه های مختلف……….155
جدول 4-72) توزیع فراوانی بر اساس فرمول حجم نمونه، در مجموع پایان نامه ها………156
جدول 4-73) توزیع فراوانی بر اساس فرمول حجم نمونه، در دانشگاه های مختلف……..157
جدول 4-74) توزیع فراوانی بر اساس نرم افزار، در مجموع پایان نامه ها……….158
جدول 4-75) توزیع فراوانی بر اساس نرم افزار، در دانشگاه های مختلف………159
جدول 4-76) توزیع فراوانی بر اساس میزان آلفا، در مجموع پایان نامه ها…….160
جدول 4-77) توزیع فراوانی بر اساس میزان آلفا، در دانشگاه های مختلف…….161
جدول 4-78) توزیع فراوانی بر اساس چاپ مشخصات روی جلد، در مجموع پایان نامه ها…………..162
جدول 4-79) توزیع فراوانی بر اساس چاپ مشخصات روی جلد، در دانشگاه های مختلف…………..162
جدول 4-80) توزیع فراوانی بر اساس چاپ مشخصات پشت جلد، در مجموع پایان نامه ها………….163
جدول 4-81) توزیع فراوانی بر اساس چاپ مشخصات پشت جلد، در دانشگاه های مختلف…………163
جدول 4-82) توزیع فراوانی بر اساس صفحه عنوان فارسی، در مجموع پایان نامه ها……164
جدول 4-83) توزیع فراوانی بر اساس صفحه عنوان فارسی، در دانشگاه های مختلف……164
جدول 4-84) توزیع فراوانی بر اساس صفحه عنوان انگلیسی، در مجموع پایان نامه ها…165
جدول 4-85) توزیع فراوانی بر اساس صفحه عنوان انگلیسی ، در دانشگاه های مختلف……………….165
جدول 4-86) توزیع فراوانی بر اساس صفحه چکیده فارسی، در مجموع پایان نامه ها…..166
جدول 4-87) توزیع فراوانی بر اساس صفحه چکیده فارسی، در دانشگاه های مختلف….166
جدول 4-88) توزیع فراوانی بر اساس صفحه چکیده انگلیسی، در مجموع پایان نامه ها……………….167
جدول 4-89) توزیع فراوانی بر اساس صفحه چکیده انگلیسی، در دانشگاه های مختلف……………….167
جدول 4-90) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تقدیم، در مجموع پایان نامه ها……………….168
جدول 4-91) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تقدیم ، در دانشگاه های مختلف……………..168
جدول 4-92) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تشکر ، در مجموع پایان نامه ها……………….169
جدول 4-93) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تشکر ، در دانشگاه های مختلف………………169
جدول 4-94) توزیع فراوانی بر اساس صفحه گواهی دفاع ، در مجموع پایان نامه ها…….170
جدول 4-95) توزیع فراوانی بر اساس صفحه گواهی دفاع، در دانشگاه های مختلف……..170
جدول 4-96) توزیع فراوانی بر اساس صفحه ارزشیابی، در مجموع پایان نامه ها…………..171
جدول 4-97) توزیع فراوانی بر اساس صفحه ارزشیابی، در دانشگاه های مختلف………….171
جدول 4-98) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تعهد اصالت ، در مجموع پایان نامه ها…….172
جدول 4-99) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تعهد اصالت، در دانشگاه های مختلف……..172
جدول 4-100) توزیع فراوانی بر اساس صفحه منشور اخلاقی ، در مجموع پایان نامه ها……………..173
جدول 4-101) توزیع فراوانی بر اساس صفحه منشور اخلاقی، در دانشگاه های مختلف……………….173
جدول 4-102) توزیع فراوانی بر اساس صفحه ضمیمه، در مجموع پایان نامه ها………….174
جدول 4-103) توزیع فراوانی بر اساس صفحه ضمیمه، در دانشگاه های مختلف………….174

فهرست شکل ها و نمودارها

نمودار 4-1) فراوانی بر اساس تعداد پایان نامه ها در دانشگاه های استان…………74
نمودار 4-2) فراوانی بر اساس قلمرو موضوعی مجموع پایان نامه ها………………..75
نمودار 4-3) فراوانی بر اساس قلمرو موضوعی پایان نامه های دانشگاه مازندران……………..76
نمودار 4-4) فراوانی بر اساس قلمرو مکانی مجموع پایان نامه ها…….77
نمودار 4-5) فراوانی بر اساس قلمرو مکانی در دانشگاه های مختلف……………….78
نمودار 4-6) فراوانی بر اساس جنسیت پژوهشگر در مجموع پایان نامه ها………79
نمودار 4-7) فراوانی بر اساس جنسیت پژوهشگر در دانشگاه های مختلف………80
نمودار 4-8) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در مجموع پایان نامه ها………82
نمودار 4-9) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه مازندران…………….84
نمودار 4-10) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه غیر انتفاعی شمال………….84
نمودار 4-11) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه آزاد ساری……….85
نمودار 4-12) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه آزاد آمل………….85
نمودار 4-13) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در مجموع پایان نامه ها……..87
نمودار 4-14) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه مازندران……………90
نمودار 4-15) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه غیرانتفاعی شمال……………90
نمودار 4-16) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه آزاد ساری…………91
نمودار 4-17) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه آزاد آمل……………91
نمودار 4-18) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در مجموع پایان نامه ها……………92
نمودار 4-19) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه مازندران……94
نمودار 4-20) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه غیر انتفاعی شمال……94
نمودار 4-21) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه آزاد ساری………………..95
نمودار 4-22) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه آزاد آمل……95
نمودار 4-23) فراوانی بر اساس تعداد نویسندگان در مجموع پایان نامه ها……..96
نمودار 4-24) فراوانی بر اساس تعداد نویسندگان در دانشگاه های مختلف………97
نمودار 4-25) فراوانی بر اساس رنگ جلد در مجموع پایان نامه ها…..98
نمودار 4-26) فراوانی بر اساس رنگ جلد در دانشگاه های مختلف…..99
نمودار 4-27) فراوانی بر اساس تعداد صفحات کل در مجموع پایان نامه ها….100
نمودار 4-28) فراوانی بر اساس تعداد صفحات کل در دانشگاه های مختلف….101
نمودار 4-29) فراوانی بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بیان مسئله در مجموع پایان نامه ها………102
نمودار 4-30) فراوانی بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بیان مسئله، در دانشگاه های مختلف……..103
نمودار 4-31) فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل دو در مجموع پایان نامه ها…………..104
نمودار 4-32) فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل دو در دانشگاه های مختلف………….105
نمودار 4-33) فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل پنج در مجموع پایان نامه ها…………106
نمودار 4-34) فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل پنج در دانشگاه های مختلف………..107
نمودار 4-35) فراوانی بر اساس تعداد صفحات ضمیمه در مجموع پایان نامه ها……………108
نمودار 4-36) فراوانی بر اساس تعداد صفحات ضمیمه در دانشگاه های مختلف……………109
نمودار 4-37) فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه، در مجموع پایان نامه ها……..110
نمودار 4-38) فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه، در دانشگاه های مختلف……..111
نمودار 4-39) فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان مجموع پایان نامه ها……..112
نمودار 4-40) فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان در دانشگاه های مختلف………………..113
نمودار 4-41) فراوانی بر اساس تعداد اهداف تحقیق، در مجموع پایان نامه ها………………114
نمودار 4-42) فراوانی بر اساس تعداد اهداف تحقیق، در دانشگاه های مختلف………………115
نمودار 4-43) فراوانی بر اساس تعداد فرضیه تحقیق، در مجموع پایان نامه ها………………116
نمودار 4-44) فراوانی بر اساس تعداد فرضیه تحقیق، در دانشگاه های مختلف……………..117
نمودار 4-45) فراوانی بر اساس تعداد سوال تحقیق، در مجموع پایان نامه ها………………..118
نمودار 4-46) فراوانی بر اساس تعداد سوال تحقیق، در دانشگاه های مختلف………………..119
نمودار 4-47) فراوانی بر اساس تعداد نمودار، در مجموع پایان نامه ها…………..120
نمودار 4-48) فراوانی بر اساس تعداد نمودار، در دانشگاه های مختلف…………..121
نمودار 4-49) فراوانی بر اساس نوع نمودار، در مجموع پایان نامه ها……………..122
نمودار 4-50) فراوانی بر اساس نوع نمودار، در دانشگاه های مختلف……………..123
نمودار 4-51) فراوانی بر اساس تعداد جدول، در مجموع پایان نامه ها…………..124
نمودار 4-52) فراوانی بر اساس تعداد جدول، در دانشگاه های مختلف…………..125
نمودار 4-53) فراوانی بر اساس تعداد جدول، در مجموع پایان نامه ها…………..126
نمودار 4-54) فراوانی بر اساس نوع ضمیمه، در دانشگاه های مختلف……………127
نمودار 4-55) فراوانی بر اساس نوع محدودیت، در مجموع پایان نامه ها……….128
نمودار 4-56) فراوانی بر اساس نوع محدودیت، در دانشگاه های مختلف……….129
نمودار 4-57) فراوانی بر اساس نوع پیشنهاد، در مجموع پایان نامه ها…………..130
نمودار 4-58) فراوانی بر اساس نوع پیشنهاد، در دانشگاه های مختلف…………..131
نمودار 4-59) فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی، در مجموع پایان نامه ها………………..132
نمودار 4-60) فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی، در دانشگاه های مختلف………………..133
نمودار 4-61) فراوانی بر اساس تعداد منابع انگلیسی، در مجموع پایان نامه ها……………..134
نمودار 4-62) فراوانی بر اساس تعداد منابع انگلیسی، در دانشگاه های مختلف……………..135
نمودار 4-63) فراوانی بر اساس نوع هدف، در مجموع پایان نامه ها………………..136
نمودار 4-64) فراوانی بر اساس نوع هدف، در دانشگاه های مختلف……………….137
نمودار 4-65) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در مجموع پایان نامه ها………….138
نمودار 4-66) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه مازندران……………… 140
نمودار 4-67) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه غیرانتفاعی شمال………………..140
نمودار 4-68) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه آزاد ساری…………….141
نمودار 4-69) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه آزاد آمل………………..141
نمودار 4-70) فراوانی بر اساس حجم نمونه، در مجموع پایان نامه ها……………142
نمودار 4-71) فراوانی بر اساس حجم نمونه، در دانشگاه های مختلف……………143
نمودار 4-72) فراوانی بر اساس شیوه جمع آوری، در مجموع پایان نامه ها……144
نمودار 4-73) فراوانی بر اساس شیوه جمع آوری، در دانشگاه های مختلف…..145
نمودار 4-74) فراوانی بر اساس نوع داده، در مجموع پایان نامه ها…146
نمودار 4-75) فراوانی بر اساس نوع داده، در دانشگاه های مختلف…147
نمودار 4-76) فراوانی بر اساس روش تحقیق، در مجموع پایان نامه ها………….148
نمودار 4-77) فراوانی بر اساس روش تحقیق، در دانشگاه های مختلف………….149
نمودار 4-78) فراوانی بر اساس روش نمونه گیری، در مجموع پایان نامه ها….150
نمودار 4-79) فراوانی بر اساس روش نمونه گیری، در دانشگاه های مختلف….151
نمودار 4-80) فراوانی بر اساس روش گردآوری داه ها، در مجموع پایان نامه ها……………152
نمودار 4-81) فراوانی بر اساس روش گردآوری داده، در دانشگاه های مختلف………………153
نمودار 4-82) فراوانی بر اساس ابزار مورد استفاده، در مجموع پایان نامه ها….154
نمودار 4-83) فراوانی بر اساس ابزار مورد استفاده، در دانشگاه های مختلف….155
نمودار 4-84) فراوانی بر اساس فرمول حجم نمونه، در مجموع پایان نامه ها…156
نمودار 4-85) فراوانی بر اساس فرمول حجم نمونه، در دانشگاه های مختلف………………..157
نمودار 4-86) فراوانی بر اساس نرم افزار، در مجموع پایان نامه ها….158
نمودار 4-87) فراوانی بر اساس نرم افزار، در دانشگاه های مختلف…159
نمودار 4-88) فراوانی بر اساس میزان آلفا، در مجموع پایان نامه ها……………….160
نمودار 4-89) فراوانی بر اساس میزان آلفا، در دانشگاه های مختلف………………161

1-1) مقدمه

توسعه ی علمي، صنعتي و فرهنگي هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقيت چنداني همراه نخواهد بود و در واقع پژوهش، موتور محرک پيشرفت و توسعه محسوب مي شود. حتي اگر نشانه هايي از توسعه بدون پرداختن به مباني پژوهشي رخ دهد، آن توسعه مستمر و پايدار نخواهد بود و نمي تواند مسير مطمئني را طي کند. بنابراين پژوهش مبناي توسعه است و تضميني براي استمرار توسعه به شمار مي آيد. همچنين به کار بستن نتايج پژوهش هاي انجام شده در هر زمينه به بهبود راهکارها و روش هاي معمول در زمينه هاي مورد نظر منجر مي شود. البته بخش مهمی از این فعالیت های پژوهشی از سوی مؤسسه های آموزش عالی و دانشگاه ها انجام می گیرد که طلایه داران عرصه ی مطالعات و پژوهش های کشور هستند(نیک سیرت و بدری، 1392).
انجام پژوهش و تحقیق، از نشانه‌های اعتلای کشورها و یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه محسوب می‌شود، چراکه موجب افزایش بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور خواهد شد. اگر امروز پژوهش را کم اهمیت فرض کرده و برای آن هزینه نکنیم، در آینده باید هزینه‌ی گزاف‌تری را متحمل شویم. مبنای قدرت و حیات در دنیای کنونی به میزان بهره‌مندی از علم و دانش باز می گردد. در جامعه ی امروز فقیر و غنی بر اساس میزان بهره‌مندی از دانش در درجه ی اول شکل می گیرد و نتیجه اش به میزان برخورداری از ثروت و قدرت می رسد.
در دنیای امروز هیچ راهی جز اندیشیدن به توسعه ی علمی وجود ندارد وگرنه باید بپذیریم که روز به روز فقیرتر یا عقب مانده تر شویم پس توسعه ی علمی، هم یک امر ضروری و هم یک امر مطلوب است(بسطامی، 1384).
پژوهش مهم‌ترين شاخص جوامع براي رسيدن به جامعه ی دانايي‌محور است و راهي براي به وجود آوردن فناوري، توسعه، پيشرفت و افزايش توان توليد و ارج نهادن به مقام پژوهشگران، شناسايي و طرح مشكلات آنان براي ارتقاي سطح پژوهش جز الزامات به شمار مي‌رود. پژوهش، نيروي محركه ی توسعه ی همه‌جانبه و پايدار در ابعاد فرهنگ، اقتصاد، سياست و جامعه است. علي‌رغم جايگاه رفيع پژوهش، اين حوزه با دشواري‌هاي ساختاري و عملكردي فراوان مواجه است(امیری،1381).
یکی از روش های پرورش محققان خوب، تشویق دانشجویان به نوشتن پایان نامه های پژوهشی است(کلاهی و همکاران،1382). چراکه نگارش پایان نامه مهم‌ترین بخش از زندگی دانشگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است(براوز ، 2000).
نوشتن پایان نامه برای اکثر دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعالیتی کاملا جدید است. پایان نامه نیازهای جدیدی را به وجود می آورد و تحقیقی است به مراتب بزرگتر از آن چیزی که دانشجویان تا آن زمان انجام داده اند. پایان نامه بر خلاف سایر مراحل تحصیل، نیاز به مطالعه مستقل و تلاش بیشتری دارد. ارزیابی پیوسته کمتری در آن وجود دارد و احتمالا طولانی ترین نوشته ای است که دانشجویان تا آن زمان انجام داده اند(موری ،2011).
«پایان نامه» شناسنامه ی علمی محقق به حساب می آید که قابل تعویض، تصحیح و ابطال نیست. در واقع پایان نامه، تصویری است که بیانگر قالب مورد پذیرش دانشگاه در ارائه ی نتایج یک پژوهش می باشد(دستجردی و همکاران، 1391).
پایان نامه در واقع آموزش دانش، مهارت و روش شناسی تحقیق برای دانشجویان می باشد، بنابراین ضرورت دارد که چهارچوبی مناسب و یکنواخت برای ارائه ی این واحد آموزشی، پژوهشی تهیه گردد. از طرف دیگر هر پایان نامه، الگویی برای سایر دانشجویان قلمداد می شود که به عنوان مرجعی در ساختار مرسوم دانشگاه به آن مراجعه می کنند، بنابراین وجود پایان نامه هایی با کیفیت و محتوای مناسب برای راهنمایی در این خصوص احساس می شود(کلاهدوزان و همکاران، 1383).

1-2) بیان مسئله

كرت لوین (1993)، معتقد بود تحقیق و پژوهش مشكلات اجتماعی را از ریشه می خشكاند. به عقیده ی او، اگر لازم است نوعی پیشرفت در جهت حل معضلات اجتماعی صورت گیرد، باید دست به پژوهش زد، زیرا برنامه های پژوهشی، خاصیت تعییین كنندگی دارند.
دوره هاي تحصيلات تكميلي در مقايسه با دوره‌هاي كارشناسي و قبل از آن كه دوره ی انتقال و آموزش است، دوره ی زايندگي و توليد علم است. هر دانشجو در قالب پايان نامه ی خود، يك پروژه ی تحقيقاتي را به انجام مي رساند كه به صورت بالقوه مي تواند در حل مسائل و معضلات علمي و فني جامعه استفاده شود(نیک سیرت و بدری،1392).
یکی از فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی، انجام کار تحقیقاتی با عنوان «پایان نامه» می‌باشد. تدوین پایان نامه مجالی برای یادگیری در محیط واقعی است. از این رو می‌توان هر پایان‌نامه را انعکاس ‌دهنده‌ی بخشی از فرهنگ فکری و دانشگاهی یک جامعه فرض کرد. ضمن آنکه پایان‌نامه نشان دهنده‌ی توانایی‌های یادگیری، مهارت فنی و بهبود قدرت نگارش و تحلیل هر دانشجو است.
پايان‌نامه از مهم ترين منابع اطلاعاتي است كه به لحاظ مختلف از اهميت علمي و پژوهشي خاصي برخوردار است. از طرفي اولين حركت پژوهشي جدي دانشجويان در دوره ی تحصيلات تكميلي دانشگاهي است و از سوی ديگر نیز مي توان آن را به مثابه ی كاري نهايي ارزيابي كرد زيرا همين فعاليت پژوهشی، برايند كل يافته-هاي دانشجو در طول دوره ی تحصيلي است(حري،1378).
اکنون در کشور ما دانشجویان این دوره به واسطه ی الزام به تدوین پایان‌نامه که فعالیتی پژوهشی قلمداد می‌شود، به ‌عنوان محقق جامعه محسوب می‌شوند.
بررسی مسائل مربوط به پایان‌نامه های کارشناسی ارشد از جهات متعددی از قبیل نیاز مبرم به دانش بیشتر در مورد علل و پویایی های آسیب های اجتماعی، نیاز به درك قوانین تغییر اجتماعی، نیاز به كشف راه حل های كاربردی و علمی برای رفع آن مشكلات و نیاز به كشف قوانین كلی و عمومی كه پدیده های اجتماعی پیچیده-تر حائز اهمیت است. بر این اساس سالیانه صدها دانشجوی تحصیلات تکمیلی کشور، به تدوین پایان نامه‌های خود در حوزه‌های متفاوت رشته‌ی مدیریت ورزشی می‌پردازند. پایان نامه یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی است، ولی متأسفانه پژوهش‌های اندکی برای ارزیابی آن انجام شده است. البته این امر منحصر به ایران نیست و می‌توان گفت که این مسئله در سطح جهان قابل بررسی است. با این حال تاکنون ارزیابی‌های اندکی به صورت نظام یافته در مورد ویژگی‌های پایان نامه‌ها انجام پذیرفته است.

1-3) ضرورت تحقیق

امروزه نگارش و ارائه پایان نامه، حتی برای محققان با تجربه کاری چالش برانگیز است (لی ، 2010). این کار چالش برانگیز نیازمند تلاش و صرف انرژی و وقت فراوان است تا محقق به یک نتیجه مطلوب برسد و نتیجه علمی محقق که در قالب تدوین پایان نامه نمایان می شود دارای کیفیت مناسب باشد.
وضعیت تدوین پایان نامه ها می تواند انعکاسی از میزان توجه مسئولین دانشگاه، اساتید راهنما و دانشجویان به این واحد آموزشی، پژوهشی مهم باشد که به صورت تدریجی در جهت دهی به فعالیت های علمی دانشگاه و کسب اعتبار علمی آن دخیل می باشد(آرکنا و میر ، 2000). با توجه به اهمیت این موضوع، ارائه ی صحیح، استاندارد و مدون پایان نامه ها به عنوان گزارش یک پژوهش ضروری به نظر می رسد(دستجردی و همکاران،1391).
پایان نامه های دانشجویی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هرگونه توجه و دقت در امر پایان نامه نویسی و ارتقای کیفیت آن ها در آینده ی تحقیقاتی کشور بسیار مفید خواهد بود(هیگینسون و کرنر ، 1996). از طرفی ارزش-گذاری و معیارسنجی شاخص های کمی و کیفی علوم ورزشی مانند دیگر علوم برای حضور مؤثر در حیات علمی این رشته در کشور با توجه به این که در حال حاضر دانش علوم ورزشی به عنوان دانش میان رشته ای با انبوهی از دستاوردهای علمی و تخصصی روبرو است ضروری به نظر می رسد و طبقه بندی و ساماندهی این یافته ها موجب شکل گیری روند جدیدی در دانش فوق می شود(شریفی و همکاران،1391).
با توجه به این که پایان نامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی بخش مهمی از تحقیقات انجام گرفته در حوزه ی تربیت بدنی را تشکیل می دهند، شناخت و رفع مشکلات و مسائل موجود در این بخش اهمیت زیادی دارد(میزانی و همکاران،1392) و لزوم پیروی آن ها از یک روش استاندارد برای استفاده ی مناسب ضروری به نظر می رسد(منتخب و همکاران، 1388).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحلیل ساختاری پایان نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه های استان مازندران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

25 − 15 =

شناسه محصول: d1550 دسته: برچسب: