حراج!

تدوين استراتژي هاي قابل اجرا براي شهرک صنعتي فيروزکوه ( با استفاده از مدل swot )

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

 چکيده

   همانطور که مي­دانيم يک استراتژي بايد نيازهاي يک سازمان را در راستاي رسيدن به اهدافش  تامين کند.پس رضايت سهام داران، ذينفعان، مشتريان از عملکرد يک شرکت امر بسيار مهمي است. در اين پژوهش، پس از تبيين بيانيه مأموريت شهرک هاي صنعتي فيروزکوه ، جهت بررسي عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر موفقيت آن ، مجموعه‌عوامل داخلي و خارجي در كميته راهبردي مورد بررسي قرار گرفته است و پس از شناسايي نقاط قوت و ضعف و تهديدها و فرصت ها، ميزان اهميت و وزن مهمترين عوامل تعيين و سپس اقدام به تجزيه و تحليل فضاي استراتژيک شهرک ها گرديده است. جهت تعيين اهداف‌بلندمدت و سالانه پس از بررسي اسناد بالا دستي، ابتدا مجموعه‌اهداف‌بلندمدت و سياست‌هايي كه در دستورالعمل تدوين سند راهبردي از سوي سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي کشور ارائه گرديده بود در كميته راهبردي مورد بررسي قرار گرفته است که پس از جرح و تعديل، اهداف‌بلندمدت، سالانه و استراتژي‌هايي که متناسب با مأموريت و وظايف شهرک هاي صنعتي فيروزکوه بود انتخاب و تعيين گرديده است.

   دفتر شهرک هاي صنعتي شهرستان فيروزکوه در سال 1404 ، دفتري است دانش مدار و منعطف درحوزه فعاليتش به طوريکه تمامي واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط مستقر در آن مراحل واگذاري و  بهره برداري را پشت سر گذرانيده و به واحدهاي فعال تبديل و ساماندهي شده است و در راستاي خدمت به صنايع کوچک و متوسط شهرستان و رقابت پذير کردن اين صنايع در سطح استان و حتي کشور پيشگام مي باشد. اين دفتر تحت نظارت شرکت شهرک هاي صنعتي استان تهران و همچنين تابع سازمان صنايع و شهرک هاي صنعتي ايران مي باشد و وظيفه آماده سازي ،تامين، ايجاد و توسعه زيرساختهاي صنعتي شهرستان در قالب نواحي صنعتي، مجتمع هاي کارگاهي، شهرک هاي فناوري، کسب و کار و سازماندهي، حمايت، هدايت و پشتيباني از صنايع کوچک را برعهده دارد. اين دفتر، با تکيه بر توانمنديهاي خود و با بهره گيري از ظرفيت هاي علمي و اجرايي شهرستان و استان و بارعايت اصل شايسته سالاري، توانمندسازي کارکنان، همکاري و تعامل با ذينفعان خصوصاً مديران واحدهاي صنعتي مستقر در آن به دنبال کاميابي در تحقق اهداف خويش است. از نقاط قوت شهرک ميتوان به حضور مديريت مطلع با تحصيلات مرتبط، برقراري کانال هاي ارتباطي و تفويض اختيار مناسب از سوي مديريت به کارکنان دفاتر ، به کارگيري نسبي سيستم هاي حسابداري مکانيزه ، ساخت شهرک ها و نواحي صنعتي و… اشاره کرد . همچنين از نقاط ضعف شهرک ميتوان به عدم پياده سازي و استقرار نظام برنامه ريزي ، رهبري در سطح شهرک هاي صنعتي و نبود چشم انداز مدون ، نارسايي سيستم هاي مناسب از جمله سيستم هاي مديريت کيفيت ، پايين بودن ميزان خلاقيت و نو آوري ، و … اشاره کرد . از فرصت هاي به دست آمده براي شهرک صنعتي فيروزکوه مي توان به استقبال دولت در حمايت از صنايع کوچک در شهرک ، نزديکي و دسترسي آسان به کانون جمعيتي تهران ، واقع شدن در بين سه استان تهران-مازندران و سمنان اشاره نمود . اما از تهديدات عمده و نهايي دفاتر و واحد ها ي شهرک هاي صنعتي فيروز کوه مي توان به نگرش منفي صنعتگران استان نسبت به منطقه ، تورم و بي ثباتي بالاي اقتصادي و سياسي ، عدم هماهنگي منظم ميان واحد ها ، شرايط اقليمي سخت شهرستان ، عدم دسترسي آسان به نيروي انساني و … اشاره کرد .

کليد واژه: شهرک صنعتي- فيروزکوه- استراتژي- SWOT

فهرست مطالب

چکيده……

فصل اول: کليات تحقيق ..

مقدمه ..8

بيان مسئله..10

اهميت و ضرورت…..11

سوالات…..12

فرضيات …12

روش تحقيق…13

جامعه و نمونه……14

قلمرو پژوهش …..16

مدل مفهومي…16

تعريف واژه ها…..18

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق …..   20

بخش اول : مباني نظري تحقيق   ……   21

2-1-1- مقدمه  .. 21

2-1-2- مديريت برنامه ريزي  ….. 22

2-1-2-1- اهميت برنامه ريزي در سازمانها  ….  25

2-1-3- استراتژي، انواع آن و تحقيقات مرتبط   ..  29

2-1-3-1- تفاوت بين استراتژي و تاکتيک   …..35

2-1-3-2- منظر استراتژيک   ..35

. نگاه از منظر بالا به سازمان   ….35

.نگاه به اطراف …..36

.نگاه از منظر پايين …36

2-1-4- برنامه ريزي استراتژيک …37

2-1-4-1- سير پيشرفت برنامه ريزي استراتژيک ….39

2-1-4-2- برنامه ريزي استراتژيک و اصول کاربرد آن ….40

2-1-4-3- ابعاد و ويژگيهاي برنامه ريزي استراتژيک ……43

2-1-4-4- مزاياي برنامه ريزي استراتژيک ..44

2-1-4-5- تفاوت برنامه ريزي اتراتژيک و برنامه بلند مدت ..46

2-1-4-6- تفاوت برنامه ريزي استراتژيک و برنامه ريزي عملياتي …47

2-1-4- 7- نقش هدفها در سازمان و برنامه ريزي استراتژيک … 48

2-1-4-8- برنامه ريزي استراتژيک چه مواردي را شامل مي شود؟ ..50

2-1-4-9- ويژگيهاي فرآيند برنامه ريزي استراتژيک موفق…50

2-1-4-10- جايگاه برنامه ريزي استراتژيک در مديريت استراتژيک …52

2-1-4-11- اقدامات اساسي در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک..52

. مرحله اول – کسب آمادگي …52

. مرحله دوم –  تبيين ماموريت و داشتن چشم انداز آينده مطلوب سازمان….52

. مرحله سوم – بررسي شرايط و وضعيت موجود …. 53

. مرحله چهارم – تعيين اهداف و مقاصد و انتخاب استراتژي مناسب ……53

. مرحله پنجم – تکميل برنامه ي عملياتي..54

2-1-5- مدل هاي برنامه ريزي استراتژيک….54

2-1-5-1- مدل برنامه ريزي استراتژيک پايه اي…..54

2-1-5-2- مدل برنامه ريزي هدف مدار يا موضوع مدار ..55

. مراحل برنامه ريزي هدف دار..56

2-1-5-3- مدل هماهنگي…56

2-1-5-4- برنامه ريزي تدوين سناريو…..57

. مراحل برنامه ريزي تدوين سناريو…..57

2-1-5-5- برنامه ريزي ارگانيک يا خود سازماندهي…58

. مراحل برنامه ريزي ارگانيک يا سازماندهي..58

2-1-5-6- مدل برنامه ريزي استراتژيک فيفر…..59

2-1-5-7- مدل توز..59

. شرح مدل توز…..61

2-1-5-8- مدل PEST ……62

2-1-5-9- مدل فيليپس..63

2-1-5-10- مدل فرنون……63

2-1-5-11- مدل پورتر..64

2-1-5-12- مدل فورت فوليه…64

2-1-5-13- مدل تحليلي سوالات بحراني ….66

2-1-5-14- مدل SPACE ……66

2-1-5-15- مدل پيپ….67

2-1-5-16- مدل تلفيقي برنامه ريزي استراتژيک جامع و توسعه يافته….67

2-1-6-  مطالعه ي مديريت استراتژيک…68

2-1-6-1- تعريف مديريت استراتژيک ..68

.پارادايم و مکاتب مديريت استراتژيک …69

2-1-6-2- نحوه ي تکامل مديريت استراتژيک …..70

2-1-6-3- آموزش و مديريت استراتژيک ..72

2-1-6-4- تاثير مديريت استراتژيک  بر عملکرد …72

2-1-6-5- اصطلاحات کليدي در مديريت استراتژيک….73

2-1-6-5-1- استراتژيست ها ..73

2-1-6-5-2- بيانيه هاي ماموريت……75

2-1-6-5-3- فرصت ها و تهديدات خارجي…..76

2-1-6-5-4- نقاط قوت و ضعف داخلي…..77

2-1-6-5-5- هدف هاي بلند مدت….78

2-1-6-5-6- استراتژي ها…80

2-1-6-5-7- هدف هاي سالانه….80

2-1-6-5-8- سياست ها…..81

2-1-6-6- الگوي مديريت استراتژيک…82

2-1-7- تدوين استراتژي…..85

2-1-7-1- چارچوبي جامع براي تدوين استراتژي…85

2-1-7-2- ماتريس تهديدات، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف( SWOT) …88

2-1-8- اجراي استراتژي…..90

2-1-9- ارزيابي استراتژي…93

2-1-9-1- بررسي عوامل داخلي و خارجي ……95

2-1-9-2- محاسبه ي عملکرد سازمان…..99

2-1-9-3- اقدامات اصلاحي……101

2-1-10- ترکيب قضاوت شهودي و تجزيه و تحليل هاي علمي…..104

2-1-11- سازگاري با تغييرات….107

2-1-12- مزاياي مديريت استراتژيک…108

2-1-13- مروري بر تحقيقات انجام شده….111

2-1-13-1- پروژه هاي مطالعاتي تهيه و تدوين سند راهبردي شهرک هاي صنعتي استان هاي کشور…..111

2-1-13-1-1- پروژه هاي مطالعاتي تهيه و تدوين سند راهبردي شهرک هاي صنعتي استان تهران….111

2-1-13-2- پروژه هاي مطالعاتي تهيه و تدوين سند راهبردي شهرک هاي صنعتي استان سمنان…112

2-1-13-2- پايان نامه ……112

2-1-13-3- طرح تحقيقاتي…113

2-1-13-4- پايان نامه..114

2-1-13-5- پايان نامه..115

2-1-13-5- پايان نامه..116

2-1-13-5- پايان نامه..116

بخش دوم : نقش و جايگاه صنايع کوچک و متوسط در صنعت کشور……118

مرور ادبيات ..118

2-2-1- مقدمه…118

2-2-2- نظريات مدرن کسب و کار……121

2-2-3- تعريف صنايع کوچک و سير تاريخي آن در ايران..126

2-2-4- تعريف شهرک هاي صنعتي…..129

2-2-5- سير تاريخي صنايع کوچک در ايران..130

بخش سوم : معرفي شرکت شهرک هاي صنعتي استان تهران……135

2-3-1- مقدمه…135

2-3-2- نيروي انساني..135

2-3-3- شهرک ها و نواحي صنعتي استان..136

بخش چهارم : معرفي اجمالي شهرستان فيروز کوه……141

2-4-1- مشخصات عمومي شهرستان فيروز کوه ..141

2-4-2- بررسي شاخص هاي توسعه ي صنعتي در شهرستان فيروز کوه و مقايسه آن با شهرستان هاي استان تهران.. 145

بخش پنجم : بررسي و مطالعه ي اسناد بالا دستي …152

فصل سوم : روش تحقيق …..161

3-1- مقدمه ……162

3-2- روش تحقيق ……162

3-3- جامعه ي آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري ……163

روش نمونه گيري …164

3-4- روايي و پايايي تحقيق …165

3-5- روش هاي جمع آوري اطلاعات ..165

3-5-1- جمع آوري اطلاعات از طريق مطالعات کتابخانه اي و اسناد و مدارک ……165

3-5-2- جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه …166

3-5-3- جمع آوري اطلاعات از طريق پرسش نامه …166

3-6- روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات ..167

فصل چهارم : نتايج و يافته هاي تحقيق…..170

4-1- مقدمه ……171

4-2- دا ده هاي جمعيت شناختي نمونه ي مورد مطالعه …171

4-3- چشم انداز دفتر شهرک صنعتي فيروز کوه ..173

4-4- ماموريت دفتر شهرک هاي صنعتي فيروز کوه چيست؟….175

4-5- فهرست نقاط قوت و ضعف – فرصت ها و تهديدات ……176

– تهديدات عمده و نهايي دفاتر و واحد ها شهرک هاي صنعتي شهرستان فيروز کوه ….180

4-6- اهداف بلند مدت (کلان) دفاتر و واحد ها شهرک ها ي صنعتي فيروز کوه کدام است ؟….181

4-7- بررسي عوامل داخلي ….183

4-8- بررسي عوامل خارجي ..187

4-9- ماتريس عوامل داخلي و خارجي (IE ) ..189

4-10- بررسي ماتريس نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهديدات (SWOT)…191

4-11- بررسي ماتريس استراتژي اصلي ……193

4-12- ماتريس برنامه ريزي استراتژي کمي (QSPM) ..194

فصل پنجم : بحث و تفسير نتايج و پيشنهادات ….199

5-1- مقدمه..200

5-2- خلاصه ….200

5-3- نتايج تحقيق ..200

استراتژي هاي پيشنهادي ….204

5-4- محدوديت هاي تحقيق ……206

5-5- پيشنهادات …..206

5-5-1- پيشنهاد بر اساس تجارب نگارنده تحقيق به شهرک هاي شهرستان فيروز کوه ……206

5-5-2- پيشنهاد به محقق بعدي ..207

منابع و ماخذ …208

پيوست ها.. 212

 

 

مقدمه

      تجربه بسياري از کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته نشان مي دهد که بخش صنايع کوچک و متوسط به دلايل مختلف مي تواند نقش محوري در توسعه اقتصادي و صنعتي داشته باشد. اول اينکه صنايع کوچک و متوسط از بسيج منابع مالي حمايت مي کند و در نتيجه باعث ايجاد فرصت ها شغلي، ايجاد رفاه و بالاخره فقرزدايي مي شود. دوم اينکه صنايع کوچک و متوسط به اقشار آسيب پذير جامعه از قبيل جوانان و زنان که ظرفيت محدودي براي مشارکت در توسعه اقتصادي کشورشان دارند کمک مي کند. سوم اينکه بخش صنايع کوچک و متوسط مي تواند نقش مهمي درتحقق روند خصوصي سازي در کشور ايفا نمايد زيرا آنها اغلب قابليت جذب نيروي کار مازاد را دارند. چهارم اينکه توسعه صنايع کوچک و متوسط باعث ارتقاء مردم سالاري در جامعه مي شود و جامعه مدني باعث مشارکت کارآفرينان در نظام اقتصادي سياسي و اجتماعي کشور مي گردد. سرانجام بخش صنايع کوچک و متوسط ثابت نموده که منعطف و نوآور است و در بسياري از بخش ها صنايع کوچک و متوسط امتيازات رقابتي قابل توجهي نسبت به صنايع بزرگ دارند و اين امر آنها را قادر مي سازد سريع تر و موثرتر به تحولات فزاينده جهاني پاسخ دهند ( unido , 2003 ) .

امروزه در کشورهاي در حال توسعه، صنعتي شدن به مثابه حل کليه مشکلات اقتصادي مطرح است به طوري که صاحبنظرات مسائل اقتصادي، آن را مترادف با توسعه يافتگي مي دانند. کشورهاي در حال توسعه اميدوارند که از طريق صنعتي شدن بر مشکلات عقب ماندگي فني غلبه کرده و موجبات استفاده کامل از منابع طبيعي، مواد خام، سرمايه و نيروي انساني را فراهم سازند.

پيشرفت هاي سريع کشورهاي در حال توسعه نظيير کره جنوبي، تايوان، مالزي، هندوستان، ترکيه ، اندونزي و کشورهاي صنعتي چون آلمان، ژاپن ، آمريکا و ديگر کشورهاي پيشرفته گواه اين مدعا است که صنايع کوچک در اين کشورها به عنوان پايه هاي اساسي رشد و توسعه و دستيابي به صنايع مدرن بوده اند به طوري که طبق مطالعات سازمان جهاني کار 70 درصد از نوآوري ها و اخترعات صنعتي، توسط کار آفرينان به وجود آمده که در واحدهاي کوچک مشغول به کار بوده اند (Debra D.Raiborn , 1982 , 1-5  ) .

بخش بنگاه هاي کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصادهاي توسعه يافته در سراسر جهان مي باشد. در اتحاديه اروپا صنايع کوچک و متوسط نقش مهمي در رشد و توسعه و ايجاد کسب و کار جديد داشته است و نقش به سزائي در اشتغالزايي در سطح قابل قبول به ويژه براي کارگان و زنان فراهم کرده است با توجه به اينکه صنايع کوچک و متوسط به طور معمول بيشتر از صنايع بزرگ به  تأمين کنندگان محلي وابسته هستند در نتيجه آنهابه طور غير مشتقيم باعث ايجاد فرصت هاي شغلي مي شوند (The European Commission , 2005 , 2-8  ) .

بررسي­هاي انجام شده در نظام هاي اقتصادي (توسعه يافته، در حال توسعه فدر حال گذار) نشان مي­دهد که براي دستيابي به يک بخش صنايع کوچک و متوسط شکوفا و پايدار بايستي يک ساختار حقوقي مناسب براي صنايع کوچک و ايجاد يک ساختار حمايتي نهادينه مناسب شامل خدمات مشاوره کسب و کار، تأمين اطلاعات ، آموزش ، خدمات مالي و امثال آن باشد.

در اين راستا کشور ما ايران شديداً به صادرات نفت و گاز که 82 درصد کل صادرات کشور را تشکيل مي­دهد وابسته است هرچند که صادرات غير نفتي در حال افزايش بوده ولي اين افزايش به آرامي صورت مي­گيرد. و اشتغال­زايي يکي از مسايل مهم در ايران مي باشد بر اساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ايران حدود 3 ميليون نفر در سال 2000 به صورت رسمي به عنوان بيکار ثبت شده است که اين رقم در حال افزايش مي­باشد. در بسياري از کشورهاي در حال توسعه ثابت شده است که بخش صنايع کوچک و متوسط مي­تواند نقش کليدي در اشتغال زايي ايفا کند و نه تنها مي تواند نيروي کار ناشي از رشد طبيعي را جذب کند بلکه نيروي کار مازاد شرکت هاي دولتي ناشي از تعديل اقتصادي يا خصوصي سازي را نيز مي­تواند جذب نمايد و همچنين مي­تواند به عنوان موتور محرک اصلي اشتغال محسوب شود (شقاقي و همکاران ،1384) .

اين فصل به بيان کليات تحقيق شامل: بيان مساله، چارچوب نظري و مدل تحليلي تحقيق، اهميت موضوع تحقيق و اهداف تحقيق تخصيص يافته است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تدوين استراتژي هاي قابل اجرا براي شهرک صنعتي فيروزکوه ( با استفاده از مدل swot )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 3