حراج!

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه :

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

پایان نامه تحصیلی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته روان شناسی عمومی

عنوان

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه ……….2

بیان مسئله ……….4

اهمیت وضرورت پژوهش …7

اهداف پژوهش …8

فرضیه های پژوهش ………..9

تعاریف متغیرها ……….9

تعاریف نظری ….9

تعاریف عملیاتی……….10

فصل دوم : مروری برادبیات و پیشینه پژوهش

کیفیت زندگی … 12

تاریخچه کیفیت زندگی ………12

تعریف کیفیت زندگی ….15

ویژگیهای کیفیت زندگی ….. 21

کیفیت زندگی مربوط به سلامت ……… 22

اندازه گیری کیفیت زندگی ………21

ابزارهای اندازه گیری کیفیت زندگی ………. 27

تاب آوری ……. 28

تاریخچه تاب آوری ….. 29

تعریف تاب آوری ……… 32

ضرورت تاب آوری ……..33

نشانه های تاب آوری ………. 35

خصوصیات تاب آوری ………. 37

ویژگیهای افراد تاب آور ……..39

تاب آوری روانشناختی ………41

درد ………42

تعریف درد … 42

تاثیر درد بر کیفیت زندگی ……… 46

مروری بر مطالعات پیشین ………49

فصل سوم : روش پژوهش

روش تحقیق …….. 56

جامعه آماری …….. 56

نمونه آماری و روش نمونه گیری …….. 57

روش جمع آوری داده ها …. 57

توصیف ابزارها ……….. 58

پرسشنامه تاب آوری …….. 58

روایی و اعتبار … 58

پرسشنامه کیفیت زندگی ……… 58

روایی و اعتبار … 59

روش تجزیه و تحلیل داده ها ……….. 59

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه …… 61

تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ….. 61

تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ……….. 72

تحلیل رگرسیون …… 77

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه ….. 88

بحث و نتیجه گیری ……. 94

محدودیت ……. 96

پیشنهادات …… 97

پیشنهادات پژوهشی ……. 97

پیشنهادات کاربردی ……. 98

 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                                                                                                                    صفحه

نمودار4-1)میانگین نمرات تاب آوری به تفکیک جنس و نوع بیماری ……. 68

نمودار4-2)میانگین نمرات کیفیت زندگی به تفکیک جنس و نوع بیماری …….. 69

نمودار4-3)میانگین نمرات طول مدت درد به تفکیک جنس و نوع بیماری …….. 70

نمودار4-4)میانگین نمرات طول مدت درد به تفکیک جنس و نوع بیماری …….. 71

نمودار4-5)همبستگی بین تاب آوری و کیفیت زندگی …….. 72

نمودار4-6)همبستگی بین شدت درد و کیفیت زندگی …….. 73

نمودار4-7)همبستگی بین مدت بیماری و کیفیت زندگی ……….. 74

نمودار4-8)همبستگی بین تاب آوری و شدت درد ……. 75

نمودار4-9) همبستگی بین تاب آوری و شدت درد…..76

نمودار 4-10) پیش بینی کیفیت زندگی….. 77

نمودار 4-11) پیش بینی بعد جسمانی کیفیت زندگی …….79

نمودار 4-12) پیش بینی بعد روانی کیفیت زندگی ………..81

نمودار 4-13) پیش بینی بعد اجتماعی کیفیت زندگی…….. 83

جدول 4-1) فراوانی نمونه ها بر اساس جنس، سن و تحصیلات ……… 61

جدول 4-2) فراوانی نمونه ها بر اساس جنس و نوع بیماری ……. 62

جدول 4-3) آمار توصیفی مربوط به متغیر های مستقل و وابسته …… 63

جدول 4-4)میانگین و خطای استاندارد میانگین مربوط به متغیر های مستقل به تفکیک جنس، سن و میزان تحصیلات….. 64

جدول 4-5)میانگین و خطای استاندارد میانگین مربوط متغیرهای وابسته به تفکیک جنس، سن و میزان تحصیلات …… 65

جدول 4-6)میانگین و خطای استاندارد میانگین متغیر های مستقل به تفکیک نوع بیماری … 66

جدول4-7)میانگین و خطای استاندارد میانگین متغیرهای وابسته به تفکیک نوع بیماری ……. 67

جدول4-8)ضرایب رگرسیون برای کیفیت زندگی……… 78

جدول4-9)ضرایب رگرسیون برای بعد جسمانی….80

جدول4-10)ضرایب رگرسیون برای بعد روانی…… 82

جدول4-11)ضرایب رگرسیون برای بعد اجتماعی…….. 84

جدول4-12)ضرایب رگرسیون برای بعد محیطی……… 86

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم تاب آوری، شدت درد و مدت درد بر کیفیت زندگی مبتلایان به درد مزمن انجام گرفت. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و به صورت میدانی و مقطعی انجام شد. جامعه مورد پژوهش را کلیه بیماران مراجعه کننده به مراکز درد در بیمارستان های شهر تهران درسال 1390 تشکیل داده اند، که تعداد 300 نفر از این بیماران به عنوان نمونه به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری سطح تاب آوری  نمونه ها از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون و برای اندازه گیری شدت درد از مقیاس 0 تا 10 استفاده شد، همچنین مدت درد بیماران نیز از آنها پرسیده شد. داده های جمع آوری شده از بیماران بوسیله شاخص های آمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون برای بخش استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تاب آوری و شدت درد در سطح معناداری کیفیت زندگی بیماران را پیش بینی میکند، اما مدت درد در هیچ سطحی نتوانست کیفیت زندگی و ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی را در این افراد پیش بینی کند، از طرفی شدت درد رابطه معناداری با ابعاد اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی نداشت .نتایج این پژوهش نشان که تاب آوری و شدت درد در مقایسه با مدت درد نقش مهمتری در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن دارند .

 

کلید واژه ها : کیفیت زندگی، تاب آوری، شدت درد، مدت درد

 

 

 

 

Abstract

 This investigation has been done aimed with anticipation of the effects of resilience, pain intensity and duration on quality of life of patients suffering from chronic pain. The cross-sectional and field research studies have been done using correlation methodology. The study population has been chosen from the whole patients have come from pain centers in Tehran hospitals in the year of 1390, by multistage random sampling. Totally, 300 individuals have been involved in this study. Conner and Davison resilience questionnaire has been used for measurement of resilience. Moreover, pain intensity has been defined by different scales from 0 to 10 and pain duration has been also considered. The obtained data have been statistically analyzed. Consequently, correlation and regression for inferential statistics and some different descriptive variables (mean, median, SEM and….) have been calculated separately. Our results illustrated that resilience and pain intensity but not the pain duration could significantly anticipate the quality of life. However, there is not any significant interaction between the pain intensity and environmental and social domains of quality of life. It can be concluded that resilience and pain intensity are more important factors than the pain duration and demographic variables to predict the quality of life in people suffering from chronic pain.

 

Key words: Quality of life, Resilience, Pain intensity, Pain duration

 

فصل اول

 

 کلیات پژوهش

 

  

1-1) مقدمه:

 شاید درد1، عمومی ترین مشکل جسمانی است که در زندگی با آن مواجه هستیم. هیچکدام از علايم جسمانی دیگر به فراگیری درد نیستند. از ابتدای تاریخ مدون بشر، تلاش برای کنترل درد از اهداف اصلی ادمی بوده است. اما علیرغم این تاریخ طولانی و با وجود پیشرفتهای دانش فیزیولوژی حسی و نیز علم تشریح و زیست شیمی و با وجود ساخت داروهای ضد درد قوی، ابداع روش های نوین پزشکی و جراحی های نوین، رهایی از درد همچنان برای بسیاری از بیماران، امری دور از دسترس باقی مانده است. در واقع درد هنوز هم برای بیمار،  خانواده او، مراقبان بهداشتی و کل جامعه، مشکلی اساسی به شمار می آید .

امروزه، علاوه بر مبنای جسمانی، روانشناختی درد، نقش عوامل روانی_ اجتماعی در درد تاکید بسیار می شود. بنابراین برای اطمینان یافتن از موفقیت های درمانی، عوامل روانی_ اجتماعی مذکور باید در پیوند با عوامل جسمانی و عوامل زمینه ساز روانشناختی مورد ارزیابی ودرمان قرار گیرند. گذشته از این، پژوهش ها نشان میدهند که زمینه های خانوادگی و اجتماعی که درد در انها تداوم می یابد نیز، نقشی اساسی در استمرار ناتوانی ناشی از درد بعهده دارد (گچل2، ترک 3 2002).

درد به عنوان یک فشار زای بسیار قدرتمند بر کیفیت زندگی4 افراد در ابعاد مختلف تاثیر می گذارد. کیفیت زندگی مجموعه از اطلاعات ذهنی است که معمولا بیمار در مورد نوع تجارب خود از بیماری، مانند : درد، ضعف و ناتوانی، جنبه های وسیعتری از وضعیت جسمانی، عاطفی، اجتماعی و شغلی بیان می نماید.(فالوفیلد5، گارال6، 2002).

 

 1. Pain
 2. Gatchel
 3. Turk
 4. Quality Of Life
 5. Fallo field
 6. Garrall

 

 

در واقع درد مزمن1سراسر زندگی فرد را  تحت تاثیر قرار می دهد، چه از لحاظ جسمانی و چه از لحاظهای روانی و اجتماعی، عوامل بسیار زیادی در جنبه های مختلف می توانند از شدت تاثیر درد بر جنبه های مختلف کیفیت زندگی فرد بکاهند. بخصوص عوامل روانشناختی موثر در کاهش تاثیر درد، یکی از این فاکتورهای بسیار تاثیر گذار تاب آوری2 است. که امروزه به عنوان یک عامل بسیار مهم در مواجه شدن با مشکلات از جمله روبرو شدن با درد و بیماریها در زندگی ایفا میکند.

تاب آوری اشاره به مفهومی دارد که در آن فرد موفق به سازگاری در مقابل مشکلات و فشارهای روانی زندگی با وجود گرفتاریها و اتفاقهای ناگوار و ناگهانی و بازگشت به شرایط عادی می شود(گارمزی3، ماستن4).

در دو دهه گذشته تلاش روز افزونی برای شناسایی این عامل روانشناختی در حوزه های مختلف روانشناسی، بخصوص روانشناسی تحولی صورت گرفته است. در واقع تاب آوری تنها پایداری در مقابل آسیبها یا شرایط تهدید کننده نیست، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط است. آنها تاب آوری را توانمندی افراد در بر قراری تعادل زیستی _روانی در شرایط خطرناک می دانند. افزون بر این مححققان بر این باورند که تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است .(لوتار5،سیچتی6 ،بکر7،2000) .

با توجه به مطالب ذکر شده تا به اینجا پژوهش حاضر به منظور تعیین سهم تاب آوری، مدت و شدت درد در کیفیت زندگی افراد مبتلا به درد مزمن انجام میگیرد و پژوهشگر قصد دارد با اجرای پرسشنامه تاب آوری و کیفیت زندگی و اندازه گیری مدت، شدت درد سهم آنها را در پیش بینی کیفیت رندگی افراد مبتلا به درد مزمن در حوزه های مختلف مشخص نماید .

 

 

 1. Chronic pain 6. Cichetti
 2. Resilience 7. Becker
 3. Garmezy
 4. Masten
 5. Luthar

 

 

2-1) بیان مسئله

 

 

درد يكي از شكايات شايع ودشوار در مراجعان درمانهاي سرپايي است و یکی از دشوارترین و وقت گیرترین شکایات پزشکی به شمار میرود. که اغلب به رهیافت طلبی و جست وجوی یک آسیب عضوی جواب نمیدهد(ورهاک1، به نقل از نوروزی 1387،).درد در علوم زيستي، پزشكي، رواني و اجتماعي يكي از مقولات بسيار چالش انگيز به شمار ميرود و مهم تر ازآن نحوه كنارآمدن با زندگي توام با درد است، همچنين چالشي براي تسكين و كاستن از اثرات مخرب آن بر زندگي فرد است.

از نظر IASP 2 درد به معني يك تجربه حسي و عاطفي ناخوشايند همراه با يك آسيب بافتي فعال يا بالقوه است یا بدان صورت بیان می گردد. درد بر زندگي روزانه افراد اثرگذار است، پس شناخت، پيشگيري و درمان آن نيازمند مداخله در زندگي روزمره افراد مي باشد. درمان دردهاي مزمن ازين لحاظ بايد مورد توجه قرار گيرند كه در بسياري از موارد علت آنها مي تواند روانشناختي و محيطي باشد و در اين بين شناخت علم پزشكي از اثر درد بر سلامت روان افراد به خصوص درد مزمن بسيار ناكافي وكم است، زيرا درد مزمن سرتاسر زندگي فرد را در برميگيرد و بر ابعاد گوناگون كيفيت زندگي فرد اثر ميگذارد .

کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است که شامل سطح بهینه ای از احساس بهزیستی در زمینهای كاركردهاي جسماني، شناختي، رواني و اجتماعي میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1. Verhak
 2. International Association of The Study of Pain

 

 

منظور از اين احساس بهزيستي نايل شدن به آهداف فردي است كه  به وسيله ي شيوه هايي که في النفسه ارزشمند و توسط فرد برگزيده شده اند و موجب تسهيل در زندگي روزمره ميگردند.(كنتروساندرسون1،1999؛به نقل ويلهایت2،کلر3،هودز4،کادول5،2003).

به عنوان مثال درد مزمن باعث ايجاد مشكلات جسمي شده و ممكن است فرد بر اثر خود بيماري يا اثرات جانبي آن ازفعاليت هاي فيزيكي براي هميشه بازداشته مي شود و همچنين باعث اختلال درابعاد روان شناختي، كاهش فعاليتهاي بيمار و كيفيت زندگي در رابطه دردهاي حاد و مزمن پرداخته شود. بنابراين بايد به دنبال شناسايي عواملي باشيم كه دردها به خصوص دردهاي مزمن و حاد به وسيله آنها برروي كيفيت زندگي افراد تاثيرمي گذارند، که بتوانيم به حداقل رساندن اين عوامل، تاثير مخرب آنها را بر کاهش کیفیت زندگی افراد کاهش دهیم. يكي از مفاهيم بسيار مهم در مجامع علمي امروز كه نقش بسيارمهمي در به حداقل رساندن تاثيرات مخرب درد و ساير عوامل تاثيرگذار بركيفيت زندگي دارد مفهوم تاب آوری است. مفهومي كه گرچه هنوز درمورد ماهيت آن توافق چنداني صورت نگرفته اما به دليل اينكه يكي ازشاخصه هاي سلامت رواني است اهميت خاصي دارد. مفهوم تاب آوری اشاره دارد به سازگاري موفق در مقابل مشكلات و فشارهاي رواني زندگي با وجود گرفتاريها و اتفاق هاي ناگهاني و ناگوار و برگشتن به شرایط عادی(گرمزی ومستان،1991).در دو دهه ی گذشته تاب آوری در حوزه ی روانشناسی تحولی توجه روز افزون پیدا کرده است. مفهوم تاب آوری در برگيرنده ي دوعامل بسيارمهم است. عامل عملكردي و عامل پويشي، كه به عملكرد موثر در وظايف زندگي به وسيله ي يك تعامل پيچيده بين ريسكهاي گوناگون و عاملهاي محافظتي است.(کارولی6،رولمن7،2006).

 

 

 

 1. Sanderson 5.Caldwell
 2. Whilhite 6.Karoly
 3. Keller 7.Ruehlman
 4. Hodges

 

کانر1 دیویدسون2(2003(معتقد هستند که تاب آوری تنها پایداری در برابر آسیبها یا شرایط تهدید کننده نیست بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط است، آنها تاب آوری را توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی – روانی درشرایط خطر ناک میدانند. افرون بر این محققان بر این باورند که تاب آوری نوعی ترمیم خود با پی آمد های مبثت هیجانی، عاطفی و شناختی است (لوتار وهمکاران 2000). با اين كه تاب آوری بيشتر با مفهوم مقابله و كنارآمدن ارتباط و شباهت دارد. بیشتر باعث گسترش قابل ملاحظه اي در هدف هاي فردمي شود. تاب آوری نه تنهاعاملهاي محافظتي بالقوه مثل سعي در خودآگاهي درمقابل بيماريها و مشكلات را مشخص مي كند بلكه شامل ژنتيك، عصب شناسي، فاكتورهاي رشدي، ميان فردي، معنوي و ويژگيهاي شناختي غير وابسته فشاررواني را هم شامل ميشود(مثل هوش).(فريتاس3،دوني4،1998؛كورتيس5 و سيچتي 6،2003).:

امروزه تاب آوری به عنوان يك عامل تعديل كننده مهم در كاهش ناراحتي ها و فشارهاي روانی ناشي از دردها

بخصوص درد مزمن مورد توجه است. در تحقیقی که (فرایبرگ7،همدا8،روزنوینگ9،مارتینسن10،2005)با هدف بررسی صحت پیش بینی مقیاس تاب آوری برای بزرگسالان  RSA11 بر روی 42زن و 38 مبتلا به دردهای مزمن با میانگین سنی 25 انجام دادند. به نتایج زیر رسیدند:1. عامل تاب آوری بیشتر بر فشارهای روانی ذهنی تاثیر دارد تا دردهای روانی 2. افراد دارای تاب اوری بالا بیشتر به خودشان در برابر ناملایمتیها و فشارهای روانی زندگی کمک میکنند3. تاب آوری میتواند به سازگاری موفقیت امیز با چالشها کمک کند4. تاب آوری باعث تطابق بیشتر و افزایش حفاظت در برابر موقعیتهای فشارزا میشود.

 

 

 1. Conner 7. Freiberg
 2. Davidson 8. Hjemda
 3. Freitas 9. Rosenvinge
 4. Downey 10. Martinussen
 5. Curtis 11. Resilience Scale for Adult
 6. Cichetti

با توجه به مطالب و پژوهش های  ذکر شده، سوال اصلی این پژوهش این است که آیا می توان کیفیت زندگی افراد مبتلا به دردهای مزمن را بر اساس میزان تاب آوری، مدت و شدت درد پیش بینی کرد ؟

سوالهای فرعی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنهاست شامل :

آیا سلامت جسمانی مبتلایان به درد مزمن بر اساس میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش بینی است؟

آیا سلامت روانشناختی مبتلایان به درد مزمن بر اساس میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش بینی است ؟

آیا سلامت اجتماعی بر اساس مبتلایان به درد مزمن میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش بینی است ؟

آیا سلامت محیط بر اساس مبتلایان به درد مزمن میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش بینی است؟

 

 

3-1) اهمیت و ضرورت پژوهش

 

 

درد شايع ترين شكايت كلينيكي بيماران ودرمان درد آن از قديمي ترين درمان هاي بشر به شمار مي رود.علي رغم هزاران مقاله و تحقيق و پژوهش كه در زمينه ي درد در دانشگاها و انيستيتوي تحقيقاتي انجام گرفته است هنوز دانش بشري قادر به تعريف كاملي از درد نشده است، وجود عناصر رواني و هيجاني و اجتماعي در درد باعث پيچيدگي بيشتر در توضيح مفهوم درد شده است.

دردهای مزمن در تمام جهان به شکل گستردهای شیوع دارند، در بسیاری از تحقیقات انجام شده معلوم گردیده است که حدود 50 درصد از مردم جهان از دردهای مزمن متعدد رنج میبرند. در بسیاری از آنها درد علاوه بر مزمن بودن، شدید هم است. بسیاری از مردم جهان همواره با یک درد مزمن در طول زندگی خود مواجه هستند و این امر برای مردم هزینه های گزافی از نظر اجتماعی و اقتصادی به بار آورده است.

 

 

عوامل رواني واجتماعي جنبه ي بسيار مهمي از درد را تشكيل مي دهند. شناخت عومل رواني اجتماعي كمك بسيار زيادي درشناخت انواع دردها و عوامل موثر بر كنترل و پيشگيري و درمان دارد، با شناخت عوامل رواني اجتماعي مي توان از بروز مشكلات ناشي از درد جلوگيري كرد. پژوهش ها در زمینه مفهوم تاب آوری که در كنترل و پيشگيري و مقاومت از دردبسيار اهمیت دارد و هچنین بررسی کیفیت زندگی مبتلایان به انواع دردهای مزمن در کشور بسیار كم بوده است و انجام تحقيقات دراين مورد امري ضروري است ؛ براي اينكه هم يافته هاي پژوهش مي تواند در شناخت ما ازعوامل رواني در دردهاي مزمن نقش بسيار مهمي ايفا كند و هم مبنايي براي پژوهش های ديگررا فراهم مي كند.

بديهي است كه كمبود شناخت كامل پديده ي دردتاثير مستقيم برنظام بهداشتي و درماني ما خواهد داشت و نبود شناخت كافي در مورد اين جنبه ها درمان دردهاي مزمن دچار مشكلات جدي مي كند. نتایج حاصل از پژوهش را می توان در اختیار مراکز درمانی تخصصی درد، بیمارستان ها، مراکز مشاوره و راهنمایی، هلال احمر و سایر مراکز دست اندرکار قرار داد. تا بر مبنای آنها برنامه ریزی برای شناسایی، پیشگیری و رفع مشکلات جسمانی،  روانی واجتماعی این افراد انجام گیرد.

از آنجایی که ایران تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی زیادی با کشورهای دیگر از جمله امریکا و کشورهای اروپایی دارد، حاصل این مطالعات میتواند، چشم انداز بهتری از تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی و تاب آوری بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به درد مزمن بدهد.

 

4-1) اهداف پژوهش

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد در پیش بینی کیفیت زندگی افراد مبتلا به درد مزمن

تعیین سهم تاب آوری،  شدت و مدت درد در پیش بینی سلامت جسمانی افراد مبتلا به درد مزمن

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد در پیش بینی سلامت روانشناختی افراد مبتلا به درد مزمن

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد در پیش بینی سلامت اجتماعی افراد مبتلا به درد مزمن

تعیین سهم تاب آوری، شدت ومدت درد درپیش بینی سلامت محیط افراد مبتلا به درد مزمن

 

5-1) فرضیه های پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   منابع فارسی

 • اسدی لاری، محسن، سیاری، علی اکبر، (1380). ارزیابی کیفیت زندگی، تجربیات جهانی و ضرورت اقدام در ایران، طب و تزکیه، جلد 41.
 • آقا محمدی، لیلا، (1385). بررسی کیفیت زندگی در دو گروه مادران شش تا هشت هفته و شش تا هشت ماهه پس از زایمان در مرکز بهداشتی منطقه ی غرب تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 • آقاجانلو ، علی ؛ همکاران ، 1386 ، کیفیت زندگی و ابعاد آن در بیماران دیابت مراجعه کننده به مرکز دیابت دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،مجله دیابت و لیپید ایران ،دوره 9 ، شماره 2 ،160 ، 1388-152بابایی، نعمت الله، (1387). بررسی عوامل تاب آوری جوانان در برابر انحرافات اجتماعی، بانک مشکلات اجتماعی ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 • پارسا، خسرو، (1374). دردهای مقاوم و درمان آنها، تهران، اطلاعات.
 • پیغمبر دوست، راضیه، (1386). بررسی تاثیر مشاوره تلفنی پس از زایمان بر کیفیت زندگی زنان با زایمان طبیعی در بیمارستان رازی شهرستان مرند در سال 1386. پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه تهران.
 • حسینی، نرگس سادات، (1388). بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دردهای مزمن مراجعه کننده به انجمن درد در ایران در طی سال های 1388-1387، رساله دکتری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، دانشکده پزشکی.
 • دهدادی، طاهره، (1380). کلیاتی از مفهوم زندگی، چاپ سوم، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات کیفیت زندگی.
 • رحیمی، مهدی، (1386). بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و کیفیت زندگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
 • رسولی، اعظم، (1382). بررسی کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همولیز در مقایسه با دریافت کنندگان پیوند کلیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.
 • سامانی، سیامک، جوکار، بهرام، صحراگرد، نرگس، (1386). تاب آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی. مجله روانپزشکی بالینی ایران.
 • سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی الهه، (1384). روش تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگه، تهران، چاپ یازدهم.
 • شاهنده، هانیه، (1382). بررسی تاثیر برنامه توان بخشی مبتنی بر جامعه در کیفیت زندگی افراد معلول جسمی- حرکتی (65-16) سال در شهرستان خمینی شهر، اصفهان.
 • شریفی، محمد، رویین دژ، ایرج، (1376). دردهای مزمن و هزینه های آن، انجمن بررسی و مطالعه درد ایران.
 • غلامی مایانی، ابوالقاسم، (1384). شادی برای همه، تهران، انتشارات عابد.
 • کاظمی، سیمین، (1383). مفهوم تاب آوری و کاربرد آن در پیشگیری از اعتیاد. مجموعه مقالات ستاد مبارزه با مواد مخدر.
 • گچل، رابرت ج، ترک، دنیس سی، (2002). روانشناسی درد، ترجمه: اصغری مقدم، محمدعلی، بخاریان، بهمن محمدی، محسن، دهقانی، محسن. (1381). تهران، رشد.
 • میر، مسعود، صفوی، محبوبه، فشارکی، فرهادی، سیده سمیه، (1387). بررسی ارتباط کیفیت زندگی و راه های مقابله با استرس در خانواده ی بیماران مبتلا به MS مراجعه کننده به انجمن MS شهرستان اهواز.
 • نظرزاده، فرزانه، (1388). مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان سالمند عضو کانون جهان دیدگان فدک، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی و مطالعات زنان.
 • نوروزی، معصومه، (1387). بررسی درصد فراوانی دردهای حاد یا مزمن در بیماران مراجعه کننده به مرکز چند تخصصی در شهر تهران طی سال های 84-86 ، رساله دکتری. دانشگاه علوم پژشکی و خدمات درمانی ایران. دانشکده پزشکی.
 • هویت، دنیس، کرامر، دانکن، ترجمه : شریفی، حسن پاشا(2010). مقدمه ای بر روش های تحقیق در روان شناسی و مشاوره، تهران، انتشارات فروزش، چاپ اول

 

 

 

References

 

 1. Bananno GA, Galea S, Bucciareli A, Vlahov D. What predicts psychological resilience after disaster? The role of demographics, resources and life stress. Consulting and clinical psychology, 2007, 75(5): 671- 682.
 2. Barcelos P ,Conde DM, Deus JM, Marti nez EZ. Quality of life of women with chronic pelvic pain: a cross-sectional analytical study. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 2010; 32(5):247-53.
 3. Basin´ ski A, Stefaniak T, Stadnyk M, Sheikh A, Vingerhoets AM. Influence of Religiosity on the Quality of Life and on Pain Intensity in Chronic Pancreatitis Patients after Neurolytic Celiac Plexus Block: Case-Controlled Study. Religion health, 2011, 11, 9454.
 4. Bonnie B. Resiliency: what we have learned. Consulting and clinical psychology, 2007, 99(3): 671- 682.
 5. Bulmer D, Heilborn M. Chronic pain as a variant of depressive disease”. A rejoinder. The Journal of Nervous and Mental Disease, 1984, 172(7):405-7.
 6. Carver CS, Scheier MF. Stress, Coping and self regulatory process, hand book of personality: Theory and research, 1999, 553-575.
 7. Cinthia R, King S, Palema S, Hind S. Quality of life from nursing and patient perspectives. Bartlett, 1998, 75(38):40.
 8. Compel SL, Cohan S, Stein MB. Relationship of resilience to personality, copying and psychiatric symptoms is young adult. Behavior Research and Therapy, 2006, 44(4):585-99.
 9. Conner KM, Davidson JRT. Development a new resilience scale: The resilience scale (cd-risk). Depression and anxiety, 2003, 18, 76-82.
 10. Coucic T, Adawson B, Spencer D, Howe G. A biopsychosocial model of pain and depression in rheumatoid arthritis: a 12th month longitudinal study rheumatology. Oxford Journals Medicine | Rheumatology, 2003, 42: 1287-1294.
 11. Crook J, Rideoat E, Brown NG. The prevalence of pain complaints in a general population. Pain, 1984, 18:209.
 12. Curtis WJ, Cicchetti D. Moving research on resilience in to the 21st century: Theoretical and methodological consideration in examining the biological contributors to resilience. Psychopathology, 2003, (15): 773-810.
 13. Dowidson RJ. Affective style, psychology and resilience: brain mechanisms and plasticity. American psychologist, 2000, 55, 1196-1214.
 14. Dysvik E, Lindstrom TC, Eikeland OS, Natvig GK. Health- related quality of life and pain beliefs among people suffering from chronic pain. Pain manages nurse, 2004, 5(2): 66-74.
 15. Edward KL, Warelow P. Resilience: when copying is emotionally intelligent. American psychiatric nurses association, 2005, 11, 101-102.
 16. Elander J, Robinson G, Mitchell K, et al.: An assessment of the relative influence of pain coping, negative thoughts about pain, and pain acceptance on health-related quality of life among people with hemophilia. Pain 2009, 145:169–175.
 17. Fallo field L. Qualify of life:A new perspective for cancer patients. Nature, 2002, 2:page 73-79
 18. Farquhar, Morag. Definition of quality of life: taxonomy. Advanced nursing, 1995, 22 (3): 502.
 19. Fletcher A, Bulpitt C. Quality of life and antihypertensive drugs in the elderly. Aging (Milano), 1992, 4(2):115-23.
 20. Fredrickson BL, Tugade MM, Waugh CE, Larkin GR. What good are positive emotions in crises? A perspective study of resilience and emotions following the terrorist at tacks on U.S on September 11, Personal and Social psychology, 2002, 84(2), 363-367.
 21. Freitas AL, Downey G. Resilience: a dynamic perspective. International journal behavior, 1998, (22): 85-263.
 22. Friborg O, Hjemda O, Rosenvinge JH, Martinussen M, Aslakse PM, Flaten MA. Resilience as a moderate of pain and stress, Journal of psychosomatic research, 2005, (61), 213-219.
 23. Garall A, Schmidt L, Mackintoch A, Fitzpatrick R. Qualify of life measurement: bibliographic study of patients assessed health outcome measures. British Medical Journal, 2002, 324:31-5.
 24. Garmezy N, Mastan A. The study of stress and competence in children: a building block for developmental psychopathology.Child Development, 1984, 55(1):97-111.
 25. Grasso MG, Clemenzi A, Tonini A, Pace L, Casillo P, Cuccaro A, Pompa A, Troisi E. Pain in multiple sclerosis: a clinical and instrumental approach. Mult Scler. 2008 May;14(4):506-13
 26. Heydarnejad MS, Hassanpour Dehkordi A, Solati Dehkordi K. Factors affecting quality of life in cancer patients undergoing chemotherapy. African Health Sciences 2011; 11(2): 266 – 270.
 27. Iame IE, Peters ML, Vlaeyen JW, Kleef M, Patijin J. Quality of life in chronic pain is more associated with beliefs about pain, than with pain intensity, European journal of pain, 2005, 9(1)15-24.
 28. Jensen MK, Thomson AB, Hojsted J. 10-year follow-up of chronic non malignant pain patients: opioid use, health related quality of life and care utilization. European journal pain, 2006, 10(5): 423-433.
 29. Karoly P, Ruelhman LS, PSYCHOLOGY resilience and its correlates in chronic pain: finding from a national community sample,pain. 2006, (123), 90-97
 30. Kumperfer KL. Outcome measures of interventions in the study of children of substance-abusing parents, 1999, 103(5 Pt 2):1128-44.
 31. Lutear SS,cicchetti D,Becker B.The contrast of resilience:A critical evalution and guidelines for future work,child development, 2000, (071)543-562
 32. Maddi SR. On hardiness and other pathways to resilience. American Psychologist, 2005, 60(3):261-2.
 33. Masten AS, Best KM, Garmzey N. Resilience and development: contribution from the study of children who overcome adversity. Development and psychopathology, 1990, (2), 425-444.
 34. Masten AS. Ordinary magic resilience in developing system: progress and promise as the fourth wave rises. Development and psychopathology, 2001, 19, 921-930.
 35. Masten AS. Resilience in developing system: progress and promise the fourth wave rises. Development and psychopathology, 2007, 19, 921-930.
 36. Mokrowiecka A, Pińkowski D, Małecka-Panas E. Assessment of quality of life in patients with chronic pancreatitis. Medical Science Monitor, 2011, 17(10):CR583-8.
 37. Oliver JP, Huxley PJ, Priebe S, Kaiser W. Measuring the quality of life of severely mentally ill people using the Lancashire Quality of Life Profile. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 1997, 32(2):76-83.
 38. Ratter M. Resilience concepts and finding: implications for family therapy. Family therapy, 1999, 21, 119-144.
 39. Reich J, Tapin J, Abramowite S. Diagnosis of chronic pain patient. Psychiatry, 1983, 140: 1495-1498.
 40. Rustoen T, Moam T, Padilla G, Paul S, Miaskowski C. Predictors of quality of life in oncology out patients with pain from bone metastasis. Pain symptom management, 2005, 30(3): 234-242.
 41. Rustone T. Hope & quality of life, two central issues for cancer patient. Cancer nurse, 1995, 18: 324-359.
 42. Rutter M. Psychological resilience and perspective mechanism. Orthopsychiatry, 1999, 57, 316-337.
 43. Schirbel A, Reichert A, Roll S, Baumgart DC, Büning C, Wittig B, Wiedenmann B, Dignass A, Sturm A. Impact of pain on health-related quality of life in patients with inflammatory bowel disease. World Journal of Gastroenterology, 2010, 7; 16(25): 3168-3177.
 44. Skevington SM. Measuring quality of life in Britain: Introduction the WHOQOL-100. Psychosomatic research, 1999, 5: 449-459.
 45. Souza A, Oliveira M, Scheffel C, Genro K, Rosa V, Chaves F, Filho J. Quality of life associated to chronic pelvic pain is independent of endometriosis diagnosis-a crosssectional survey. Health and Quality of Life Outcomes, 2011, 9:41.
 46. Sternbach RA. Acute versus chronic pain. Text book of pain, 1982, 260-300.
 47. Symon A, Mccreavey I, Picken C. Postnatal quality of life assessment: Validation of the mother generated index. An International Journal of Obstetrics & Gynecology. 2003, 110(9):865
 48. Symon A, McDonalds A, Ruta D. Postnatal quality of life assessment: introduction of the mother generated index. Birth, 2002, 29(1):40-6.
 49. Tacher N, Hopwood P, Anderson H. Improving quality of life in patient with cancer. Cancer nursing, 2002, 21(3): 27-29.
 50. Wall PD. Mechanism of acute and chronic pain. Advances in pain research and therapy, 1984, 6, 95-104.
 51. Werner EE. Resilience in development. Current direction in psychological sciences, 1995, 4, 81-85.
 52. Werner EE. The children of Kauai: resiliency and recovery in adolescence and adulthood. Journal of Adolescent Health, 1992, 13(4):262-8.
 53. Whilhite B, Keller M, Hodges JS, Caldwell L. Enhancing human development and optimizing health and well-being in person with sclerosis. Therapeutic reaction.2004, 16, 48-59.
 54. Williams JI. Reflection on assessing quality of life and the WHOQOL-100. Clinical epidemiology, 2000, 53: 13-17.

 

 

 

ضمائم

مقياس تاب آوري

 

لطفا مشخص كنيد كه عبارات زير چقدر در مورد شما صدق مي كند.اگر موردي هنوز برايتان رخ نداده است، پاسخ خود را طبق اينكه چه احساسي داريد اگر آن اتفاق مي افتاد، بيان كنيد. از همكاري شما بسيار متشكريم.

 

 

 

هميشه درست اغلب درست گاهي درست بندرت درست كاملا نادرست
1. وقتي تغييري رخ مي دهد مي توانم خودم را با آن سازگار كنم
2. حداقل يك نفر هست كه رابطه نزديك و صميمي ا م با او در زمان استرس به من كمك مي كند.
3. وقتي كه راه حل روشني براي مشكلاتم وجود ندارد، گاهي خدا يا تقدير ميتواند كمك كند.
4. وقتي كه راه حل روشني براي مشكلاتم وجود ندارد ،گاهي خدا يا تقدير ميتواند كمك كند
5. موفقيتهايي كه در گذشته داشته ام چنان اطميناني در من ايجاد كرده اند كه ميتوانم با چالشها و مشكلات پيش رو برخورد كنم.
6. وقتي با مشكلات مواجه مي شوم سعي ميكنم جنبه خنده دار آنها را هم ببينم.
7. لزوم كنار آمدن با استرس موجب  قوي تر شدنم مي گردد.
8. معمولا پس از بيماري ،صدمه و ساير سختيها به حال اولم برميگردم.
9. معتقدم كه در هر اتفاق خوب يا بد ي مصلحتي هست.
10.در هر كاري بيشترين تلاش را مي كنم ،و به نتيجه هم كاري ندارم.
11. معتقدم كه علي رغم وجود موانع ،مي توانم به اهدافم برسم.
12. حتي وقتي كه امور ناراحت كننده مي شود ،مايوس نمي شوم.
13. در لحظات استرس و بحران ،مي دانم كه براي كمك گرفتن به كجا مراجعه كنم.
14. وقتي كه تحت فشار هستم تمركزم را از دست نمي دهم و درست فكر مي كنم.
15. ترجيح مي دهم كه خودم مشكلاتم را حل كنم تا اينكه ديگران تمام تصميمها را بگيرند.
16.اگر شكست بخورم به راحتي دلسرد نمي شوم.
17. وقتي با چالشها و مشكلات زندگي دست و پنجه نرم مي كنم ،خود را فردي توانا مي دانم
18. در صورت لزوم مي توانم تصميمهاي دشوار و غير منتظره اي بگيرم كه ديگران را تحت تاثير قرار مي د هد.
19. مي توانم احساسات نا خوشايندي چون غم ،ترس و خشم را كنترل كنم.
20. در برخورد با مشكلات زندگي ،گاهي لازم مي شود كه صرفا بر اساس حدس و گمان عمل كني.
21.در زندگي يك حس نيرومند هد فمندي دارم.
22. حس ميكنم بر زندگيم كنترل دارم .
23. چالشهاي زندگي را دوست دارم.
24. بدون در نظر گرفتن موانع پيش رو ، براي رسيدن به اهدافم تلاش مي كنم.
25. به خا طر پيشرفتهايم به خودم مي بالم.

پرسشنامه کیفیت زندگی

 

پرسشنامه زیر به منظور اندازه گیری سطح کیفیت زندگی شما مي باشد. این پرسشنامه در قالب یک طرح تحقیقاتی ملی تهیه گردیده و کلیه داده های آن به صورت محرمانه باقی خواهد ماند. لذا خواهشمند است با پاسخ های مناسب و دقیق به سوالات زير جهت دستيابي به راهكار مناسب براي بهبود سطح کیفیت زندگی خود و جامعه با ما همکاری فرمائید. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم.

 

نام و نام خانوادگی (اختیاری):

سن:                                                                         جنس:

میزان تحصیلات:                                                   

نوع بیماری :                                                           مدت بیماری:        

 

 • لطفا با در نظر گرفتن شماره های 0 تا 10 شدت بيماري خود را تعیین دهيد:

 

 

0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

 

 

بسيار بد بد متوسط خوب بسيار خوب
1. كيفيت زندگي خود را چگونه ارزيابي مي كنيد. 1 2 3 4 5

 

 

خيلي ناراضي ناراضي متوسط راضي خيلي راضي
2. چقدر از سلامت خود راضي هستيد؟ 1 2 3 4 5

 

 

 • سوالات زير درباره اينست كه در 4 هفته اخير امور و موارد خاص را چگونه تجربه كرده ا يد بوده ا يد.
اصلا كمي متوسط زياد خيلي زياد
3. چقدر درد جسماني مانع انجام كارهاي مورد نظرتان ميگردد؟ 5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
9. چقدر محيط اطراف شما سالم است؟ 1 2 3 4 5
  اصلا كمي متوسط اكثرا كاملا
10. آيا براي زندگي روزمره انرژي كافي داريد؟ 1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
خيلي بد بد متوسط خوب خيلي خوب
  1 2 3 4 5
  خيلي ناراضي ناراضي متوسط راضي خيلي راضي
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 5
  هرگز بندرت نسبتا اكثرا هميشه
26. چقدر دچار حالاتي مانند خلق غمگين ، نااميدي، اضطراب، افسردگي مي شويد؟ 5 4 3 2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamic Azad University of Roudehen

 

A thesis submitted for the partial fulfillment of the requirement for degree of M.A.in general psychology

 

Subject:

 

The role of resilience, intensity and duration of pain on quality of life of patients with pain disorder

 

Supervisor

 

Dr. Hayede Saberi

 

Advisors

 

Dr. Abbas Haghparast

Dr. Jamal Shams

 

By

 

…………………..

 

February 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 4 =