جلوه ها و ظرفیت های حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

199.000تومان

توضیحات

109 صفحه

فایل word

فهرست مطالب

چکیده      

مقدمه       

1.بیان مساله       

2.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق           

3.اهداف تحقیق           

4.سوالات تحقیق           

5.فرضیه های تحقیق           

6.سوابق پژوهشی          

7.روش تحقیق           

8 .ساختار تحقیق           

فصل اول: مفاهیم ومبانی حمایت از حقوق شهروندی  

مبحث اول : مفاهیم          

گفتاراول : شهروند      

بند اول : تعریف لغوی شهروند 

بند دوم : واژه ی شهروند در حقوق 

الف : واژه ی شهروند در حقوق بین الملل 

ب : واژه ی شهروند در حقوق ایران 

گفتار دوم : حقوق شهروندی           

مبحث دوم : مبانی حقوق شهروندی              

گفتار اول : مبانی نظری حقوق شهروندی           

بنداول: حقوق شهروندی در اسلام

الف: قرآن کریم 

ب:نهج البلاغه  16

بنددوم: حقوق شهروندی در جوامع بین المللی 

گفتار دوم : مبانی حقوقی حقوق شهروندی           

بنداول : مبانی حقوقی در قوانین بین الملل 

بند دوم: مبانی حقوقی در قوانین داخلی 

الف: حقوق شهروندان در قانون مجازات اسلامی 

ب : حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری 

فصل دوم : جلوه های حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب

مبحث اول: جلوه های حقوق شهروندي در مرحله ی کشف جرم           

گفتاراول: حق آزادی و امنیت فردی 

گفتاردوم: حق فرض بر بیگناهی 

مبحث دوم:جلوه های حقوق شهروندی در مرحله ی تعقیب                   

گفتاراول:ممنوعیت بازداشت خودسرانه و حبس افراد

گفتار دوم: حق دفاع مشروع در برابر مامورین 

مبحث سوم:جلوه های حقوق شهروندي در مرحله ی تحقیقات مقدماتی           

گفتاراول: ویژگی های تحقیقات مقدماتی          

بند اول : کتبی بودن 

بند دوم : غیر علنی بودن 

بند سوم : محرمانه بودن 

بند چهارم : عدم رسیدگی قبلی به دلایل 

بند پنجم : عدم توجه به ارکان جرم و صدور رای مبنی بر آن 

گفتار دوم : ویژگی مقامات تعقیب؛ تحقیق و رسیدگی کننده     

بند اول : احراز عنوان ضابط

بند دوم: آموزش ضابطین و بازرسی از واحدهای ذیربط

بند سوم: ویژه بودن مقامات تحقیق و رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوچوانان(تفسیر مواد 31 و 284 و 285 و 304 آدک بر اساس منابع)

بند چهارم : اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق 

بند پنجم : اصل بی طرفی مقام تحقیق 

بند ششم : اصل آزادی مقام تحقیق 

گفتار سوم:تکالیف ضابطان  

بند اول : اطلاع رسانی مبنی بر بازداشت متهم به مقام قضایی در مهلت قانونی 

بند دوم: اطلاع رسانی درخصوص حقوق قانونی متهم(تفسیر مواد 5 و 6 آ دک)

الف: اطلاع به خویشان متهم مبنی بر دستگیری(تفسیر ماده 50 آیین دادرسی کیفری)

ب: اطلاع به متهم جهت اختیار وکیل( تفسیر مواد 5و48و190)

ج :اطلاع متهم از موضوع و ادله انتسابی خویش

بند سوم: تفهیم متهم مبنی بر دلایل مجرمیت

بند چهارم : عدم مداخله خود سرانه در حریم خصوصی 

بند پنجم : ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت ( بدون وجود شاکی )

گفتار چهارم : حمایت از شهود 

بند اول : جرم انگاری افشای هویت یا اقامتگاه شاهد 

بند دوم : عدم تفهیم اتهام شاهد(ماده 213 آدک)……….

بند سوم: حفاظت از جان و حیثیت شاهد( ماده214 آدک)……

بند چهارم: مصونیت شاهد و اخذ ضمانت احتیاطی………..

بند پنجم : پرداخت ضرر و زیان شاهد(ماده 215 آدک)…….

مبحث چهارم : جلوه های حقوق شهروندي در مرحله ی رسیدگی- صدور و اجرای حکم           

گفتار اول : جلوه های حقوق شهروندی در مرحله رسیدگی     

بند اول: عدم نشر محتویات پرونده مضر به حال متهم 

بند دوم: دادگاه های کیفری یک و دو

گفتار دوم: جلوه های حقوق شهروندی در مرحله صدور حکم

بنداول: اصل جبران خسارت(مواد 225 الی 261 قانون ادک)

بند دوم: صدور حکم مجازات

بند سوم: مجازات های جایگزین

بند چهارم: قابل اعتراض بودن احکام مواد مخدر

گفتار سوم: جلوه های حقوق شهروندی در مرحله ی اجرای حکم

بند اول:

بند دوم:

فصل سوم: ظرفیتهای حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92

مبحث اول :   ظرفیتهای حقوق شهروندي در مرحله ی کشف جرم           

گفتار اول : ایجاد گشت های نامحسوس                

گفتار دوم : توانمند سازی ضابطین         

مبحث دوم : ظرفیتهای حقوق شهروندی در مرحله ی تعقیب                   

گفتار اول : منع شنود غیر مجاز 

گفتار دوم : قانون مند شدن تفتیش اماکن 

گفتار سوم : ایجاد مسئولیت های ضابطین در اعمال محوله 

بند اول : مسئولیت اخلاقی 

بند دوم : مسئولیت مدنی 

بند سوم : مسئولیت انتظامی 

بند چهارم : مسئولیت کیفری 

مبحث سوم : ظرفیت های حقوق شهروندي در مرحله ی تحقیقات مقدماتی           

گفتار اول : محدودیت زمان و مکان مناسب جهت بازجویی از متهمان و شرایط بازجویان         

بند اول : انجام بازجویی در زمان مناسب  

بند دوم : انجام بازجویی در مکان مناسب  

بند سوم: توانایی های روانشناسی بازجویان

گفتار دوم: عدم ضمانت اجرا جهت تشکیل پرونده ی شخصیتی

گفتار سوم : عدم ذکر صریح دلایل احضار 

گفتار چهارم : محدودیت ملاقات با وکیل در جرایم خاص   

گفتار پنجم: تمایز بین وکلا در مرحله بازجویی 

مبحث چهارم : ظرفیتهای حقوق شهروندي در مرحله ی رسیدگی- صدور و اجرای حکم          

گفتاراول : ظرفیتهای حقوق شهروندی در مرحله ی رسیدگی          

بند اول : عدم اکتفا به اقرار متهم 

بند دوم : غیر قانونی بودن محاکمه ی مجانین 

بند سوم : شیوه تحصیل شهادت شاهد 

الف: حضور شهود در جلسه رسیدگی

– غیرعلنی کردن جلسه دادرسی

– تغییر هویت واقامتگاه شاهد 

– شهادت در اتاق قاضی بدون حضور متهم 

ب: اخذ اظهارات شاهد در خارج از جلسه رسیدگی

– شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور

– حضور قاضی در محل اقامت شاهد 

گفتار دوم : ظرفیتهای حقوق شهروندی در مرحله ی صدور حکم      

بند اول: الزامی نبودن تشریفات آیین دادرسی کیفری

بند دوم : اجرای اصل تناسب جرم با مجازا

گفتار سوم: ظرفیتهای حقوق شهروندی در مرحله ی اجرای حکم

بند اول:

بند دوم:

نتیجه گیری           

پیشنهادات           

منابع و ماخذ      

چکیده لاتین         

 

 


چکیده

هدف حقوق در هر جامعه ای حفظ برابری و عدالت و حفظ حقوق شهروندان جامعه است. گاهی در روند حفظ امنیت در جامعه تقابل های بین وظایف مجریان عدالت و حقوق شهروندان به وجود می آید.از جمله این تقابل ها میتوان به برخورد ضابطان با حقوق افراد جامعه اشاره کرد. ضابطین در سیر مرحله رسیدگی و کشف جرم و شناسایی متهم دارای اختیاراتی هستند که دامنه ی فعالیت آنها را گسترش میدهد، اما بعضا این اختیارات به نحو بسیار نزدیکی با آزادی و شان انسانی افراد جامعه مخلوط و تطبیق داردکه اگر این اختیارات با محدودیت ها و مسئولیت های از جانب قانون گذار کنترل نگردد, به معظلی بر علیه عدالت مبدل می گردد. نتایج پایان نامه نشانگر آن است که، محدودیت ها و مسئولیت های مجریان عدالت بالاخص ضابطین؛ جهت حمایت از شهروندان در آزادی و امنیت خود در سطح جامعه به صورت قانونی مورد حمایت مقنن در آیین دادرسی کیفری مورد حمایت قرار گرفته است. و ناقضین این حق با سه مسئولیت کیفری، حقوقی و انتظامی توسط قانونگذار روبرو میگردند، تا حقوق شهروندی در جامعه نیز مورد حمایت قرار گیرد.

واژگان کلیدی

حقوق شهروندی، عدالت، ضابطین قضایی، آیین دادرسی کیفری


 

مقدمه

امروزه موضوع قانون مداری یکی از مباحث مهم علوم اجتماعی و دغدغه مسئولین اجرایی در سطوح داخلی است. قانون مداری، دارای معانی و تعاریف متعدد ی است و وجود عواملی متعددی در تحقق آن لازم و ضروری است. از جمله آنها ایجاد محدودیت و مسئولیتهای قانونی برای دست اندرکاران ایجاد این نظم و عدالت است تا از سوء استفاده های احتمالی از قدرت تفویض شده از سوی قانون و جامعه به آنها جلوگیری شود . ضابطین قضایی و مقام بازپرس یکی از خطیر ترین این پستهاست که باید با دقت فراوانی بر عملکرد آن نظارت نمود و با تعیین محدودیت هاست کاربردی از کج روی و بی قانونی آن که به صورت مستقیم با متن جامعه در تعامل است ، پیش گیری شود. بی تردید یکی از نشانه های بارز تمدن و پیشرفت هر جامعه را می توان میزان تقیید آن جامعه به حفظ کرامت وشخصیت انسان وحقوق وآزادی های اساسی اوازیک طرف وتوسعه ی موازین حقوق بشر و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن خصوصا در دادرسی های کیفری ونسبت به متهمین به ارتکاب جرم ازطرف دیگر برشمرد.

تکریم مقام و تعظیم شان و شخصیت انسان در مراعات چنین موازینی نهفته است. تحقيقات مقدماتي مرحله حساس دادرسي كيفري اسـت. اقـدامات قـضات تحقيـق و ضـابطان دادگستري در موارد خاص، در اين مرحله همانند مراحل كشف جرم، تعقيب مـتهم بايد متضمن حفظ حقوق و آزادي هاي اساسي متهمـان، تـرميم خـسارات بـزه ديدگان و تأمين نظم عمومي و منافع اجتماع باشد . با اين همه، تأمين حفظ حقوق فردي و اجتماعي مزبور به طـور توأمـان در ايـن مرحلـه از دادرسي از پيچيدگي و ظرافت خاص بيشتري برخوردار است، زيرا از يك سو ضرورت حفـظ نظم عمومي و منافع اجتماعي و ترميم خسارت بزه ديدگان ايجاب مي كند كه به سرعت آثار و قراين و دلايل ارتكاب جرم حفظ و جمع آوري و از فرار يا مخفـي شـدن متهمـان جلـوگيري شود و از سوي ديگر، همواره نگراني و بيم اين امـر وجـود داشـته اسـت كـه در اثنـاي انجـام اقدامات سريع مزبور، دقت و احتياط، فدای سرعت در انجام تحقيقات گـردد و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقيب كيفري قرار گرفته، عليه ايشان كيفـر خواسـت صـادر شود. به همين لحاظ، در تحولات نظام هاي دادرسي كيفري، براي تأمين موازين حقوق بشر در اسناد بين المللي، سعي وافر شده است كه ضمن تـأمين حقـوق جامعـه، حقـوق دفـاعي اشخاص مظنون در اين مرحله حفظ و توسعه يابد .

در خصوص دفاع در برابر پلیس نظریه های اطاعت مطلق، مقاومت مطلق، نظریه مختلط و منتخب ارائه گردیده است که قانون ورویه قضایی ایران متمایل به نظریه مختلط میباشد. امروزه موضوع امنیت ملی یکی از مباحث مهم علوم اجتماعی و دغدغه مسئولین اجرایی در سطوح ملی و بین‌المللی است. امنیت ملی دارای معانی و تعاریف متعدد و دارای دو بعد داخلی و خارجی است. بعد داخلی امنیت ملی ناظر به نظم و آرامش و تأمین منافع عمومی، اجتماعی و اقتصادی و حاکمیت ملی است. وجود عواملی متعددی در تحقق امنیت لازم و ضروری است. از جمله آنها اجرای عدالت و قانون بطور یکسان، مبارزه مداوم با عوامل تجاوزگر و زمینه‌های تعرض احتمالی و پیشگیری های لازم برای ریشه‌های تعدی و تجاوز، وجود نهادهای قوای نظامی و انتظامی برای مبارزه با اخلالگران در امنیت فردی، عمومی و ملی و ضمانت اجراهای قانونی مناسب برای کیفر متجاوزین به حقوق مردم است.

1.بیان مساله

آیین دادرسی کیفری، روش شکلی رسیدگی به دادرسی کیفری در اجرای دقیق اصول و قواعدی است که در جهت تحقق و نیل به عدالت مد­نظر قانون‌گذار می‌باشد و ازجمله اصول مهم و الزام‌آور در آن اصل رعایت حقوق متهم است که فراتر ازآنچه در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و… بلکه با عنوانی جامع‌تر از حقوق شهروندی یاد می‌کنیم که قانون‌گذار طی سال‌های بعد از انقلاب در قانون اساسی و قوانین جزایی بدان اشاره نموده و درروند تکامل قانون‌گذاری در کشور شاهد نگاه بیش‌ازپیش قانون‌گذار در ارتقاء حقوق مربوط به شخص بزه دیده و بزهکار بوده­ایم که در این پژوهش سعی بر آن است علی‌الخصوص نوآوری­هایی که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری آمده را بیان کنیم و از طرفی مواردی از ظرفیت های موجود که قانون‌ گذار باید بدان می‌پرداخت و نواقص موجود در مرحله اجرای قانون مشهود می‌باشد را تشریح نماییم.

2.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت تحقیق از این منظر است که به دلیل نوپا بودن قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در خصوص نوآوری‌های آن در موضوع حقوق شهروندی تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است و این امر می‌تواند در روشن شدن افکار عمومی و مراجعین به محاکم و حتی پژوهشگران و محققان مفید واقع شود و موجب شناسایی دقیق ابعاد حقوق شهروندی با تمرکز بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون اساسی و قانون جدید مجازات اسلامی را نیز فراهم آورد.

3.اهداف تحقیق

اهداف اصلی

بررسی ظرفیت ‌های حقوق شهروندی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

اهداف فرعی

– شناسایی و تعریف دقیق از مفهوم حقوق شهروندی

– بیان مبانی دینی و قانونی حقوق شهروندی در قوانین جزایی خصوصاً قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

– بیان مصادیقی از ظرفیت های موجود در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موضوع حقوق شهروندی به‌منظور آگاه‌سازی جامعه حقوقی و همچنین مراجع قانون‌گذاری جهت توجه به آن در فرایندهای آتی قانون‌گذاری.

4.سوالات تحقیق

سوال اصلی

آیا مصادیق موجود حقوق شهروندی در قانون جدید آدک مصوب 1392 تأمین‌کننده حقوق ذینفع در مراجع قضایی خواهد بود؟

سوالات فرعی

 1. آیا بازنگری قوانین با تکیه‌بر رعایت حقوق شهروندی راه گشای واقعی حصول عدالت در رعایت حقوق متهم می‌باشد؟
 2. قوانین موجود تا چه اندازه دررسیدن به معیار اسلامی در مقوله حقوق شهروندی نزدیک می‌باشند؟

5.فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

به نظر می‌رسد مصادیق حقوق شهروندی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیش از گذشته حقوق افراد را در سیر مراحل قضایی تضمین می‌کند.

فرضیه فرعی

 1. بررسی و تجدیدنظر در قوانین موجود و رفع نواقص آن در ارتقاء حقوق متهم در فرایند دادرسی‌های کیفری تأثیر بسزایی خواهد داشت.
 2. قوانین موجود خصوصاً مصادیق مطروحه در باب حقوق شهروندی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصول و قواعد دادرسی کیفری مطابقت دارد.

6.سوابق پژوهشی

 1. ثریا قاسمی، در مقاله حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع، پژوهشنامه فقه اسلامی و مبانی حقوق سال 1 شماره 1 پاییز و زمستان 92 به بررسی قانون احترام به آزادی‌های مشروع مصوب 1383 پرداخته و در بخشی از پژوهش خود حقوق قضایی شهروندان را عنوان نموده است که ازجمله می‌توان به‌حق انتخاب وکیل، منع جلب غیرقانونی، اصل برائت و . . . اشاره نموده است.
 2. محمدمهدی ساقیان در مقاله خود با عنوان حقوق و آزادی‌های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پژوهش کیفری، سال دوم، شماره ششم، بهار93 آورده است که قانون آیین دادرسی کیفری با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی، اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است، ایشان حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان در مرحله دخالت ضابطان را ازجمله حقوق متهم قلمداد نموده است.
 3. محمدرضا علیمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در چکیده پایان‌نامه خود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با عنوان بررسی حقوق شهروندی در دادرسی‌های کیفری آورده است؛ یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای شناسایی‌شده و موردحمایت قرارگرفته‌اند، به‌ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تأثیر آشکار داشته‌اند. بارزترین جنبه چنین تأثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته‌شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد که ازجمله حقوق مذکور به‌تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، پیش‌فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تأخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگ‌سال، درخواست تجدیدنظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات را موردمطالعه و بررسی قرار داده است.

با عنایت به‌مراتب مذکور، تا زمان تهیه و تنظیم این پژوهش، تحقیقاتی راجع به فروض مختلف حقوق شهروندی با تکیه‌بر قوانین جزایی سابق صورت گرفته است اما موضوع و پژوهش موردبحث، موضوعی جدید در سطح داخلی و جامعه حقوقی با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری است و به‌منظور رعایت کامل حقوق افراد در فرایند دادرسی کیفری، تحقیق بیش‌ازپیش دانشگاهیان در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. مع‌الوصف آثار منتشره قبلی در این زمینه که به‌صورت کتاب و یا مقاله و حتی پایان‌نامه‌های مختلف در زمینه‌های مختلف بوده‌اند، غالباً با تأکید بر قانون قبلی تدوین‌یافته‌اند که این امر دلالت بر جدید بودن نگاه و اهداف متفاوت این پژوهش با سایر پژوهش‌های قبلی دارد.

7.روش تحقیق

ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش به شیوه فیش‌برداری، بانک اطلاعاتی، شبکه رایانه‌ای، نرم‌افزارها و لوح‌های فشرده می‌باشد. توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی بوده تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده درصدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این‌که از جنبه‌های نظری برخوردار باشد،جنبه‌های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. درواقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای، علی‌رغم منابع محدود در این زمینه ، نظرات حقوقدانان و صاحب‌نظران در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد، جمع‌آوری و در حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی‌شده است و در این راستا از تقسیماتی چون بخش، فصل، مبحث، گفتار و بند بهره جسته و درنهایت به‌عنوان نتیجه، فشرده نتایج به‌دست‌آمده به‌منظور ارائه پاسخی درخور شایسته به سؤالات تحقیق بیان می‌گردد و با نتیجه‌گیری بحث را پایان می‌دهیم، لذا این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی انجام خواهد پذیرفت.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

منابع و ماخذ

الف)فارسی

 

کتب

 

 1. آخوندي ، محمود،(1380). آئين دادرسي كيفري ، جلد 2 تهران ، انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامي اسلامي ، چاپ 6
 2. آشوري، محمد(1388). آيين دادرسي کيفري. ج 1، چ هشتم. تهران : نشر میزان.
 3. ————- (۱۳۷۹).عدالت کیفری (مجموعه مقالات).چاپ اول. تهران:کتابخانه گنج دانش.
 4. امامی، حسن.(1385). حقوق مدنی . ج1.تهران: کتابفروشی اسلامیه.
 5. اردبیلی ،محمد.(۱۳۸۳). نگهداری تحت نظر(مجموعه مقالات علوم جنایی).چاپ اول.تهران :انتشارات سمت.
 6. انصاوزاران، رضا.(1386). بررسی تطبیقی وظایف حرفه ای وکیل دادگستری . تهران:جنگل.
 7. باقري،عباس .( 1387). رساله درباره دفاع مشروع ،دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 8. جان شکر،محمود.(۱۳۸۷).حق دفاع متهم ( بررسی تطبیقی با اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری رم).دانشگاه تهران.
 9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر.(۱۳88).ترمولوژی حقوق.چاپ هفتم.تهران:گنج دانش.
 10. حکمت نیا، محمود.( 1386). مسئولیت مدنی در فقه امامیه(مبانی و ساختار). چاپ اول . تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 11. حجتی، سیدمهدي؛ باري، مجتبی.(1384 ). قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنـونی .تهران:انتشارات میثاق عدالت
 12. خزانی،منوچهر.(۱۳۷۷).فرایند کیفری(مجموعه مقالات). تهران: گنج دانش.
 13. خالقی،علی. (1392) . آیین دادرسی کیفری. چ دوم. تهران : انتشارات شهر دانش .
 14. .
 15. رضوی، محمد .( 1386 ). حقوق کیفری نیروهای مسلح . تهران:انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ناجا، چاپ اول،
 16. ژان، پراول، ترجمه نجفی ابرند آبادی علی حسین .(1387). تاریخ اندیشه‌های کیفری . بی جا.
 17. شمس ناتری،محمد ابراهیم.(۱۳۸۳). اصل برائت ومواردعدول آن درحقوق کیفری(مجموعه مقالات ).تهران : سمت.
 18. شعاریان.(1388).مسئولیت مدنی پلیس. تهران:نشر فروزش.
 19. شهري، غلامرضا،ستوده جهرمـی، سـروش.(1375). نظرهـاي مشـورتی اداره حقـوقی قـوه قضائیه در مسائل کیفري از سال 1372 تا سال 1373، تهران:انتشارات روزنامه رسمی جلد دوم.
 20. شامبیاتی، هوشنگ.(1376).حقوق کیفری اختصاصی. چاپ اوّل. جلد سوم.تهران:انتشارات ژوبین.
 21. ———— .(1380) . حقوق جزاي عمومي ج1 ، چ10.تهران: نشر مجد.
 22. طه،فریده و اشرافی، لیلا.(۱۳۸۶). دادرسی عادلانه. چاپ اول. ‌تهران :نشر میزان.
 23. صفار، محمدجواد.(1372). آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ چهارم .تهران :مرکز آموزش مدیریت دولتی .
 24. فرج اللهی، رضا.( 1389). جرم شناسی و مسئولیت کیفری. چاپ اول. تهران: انتشارات میزان.
 25. ﻋﻮﺟﻲ، ﻣﺼﻄﻔﻲ. ( 1992 ). جلد 2 . اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم .
 26. علی‏آبادی، عبدالحسین.( 1386). حقوق جزای عمومی. تهران: نشر دادگستر.
 27. غمامی، مجید.(1376). مسئولیت مدنی دولت. تهران: نشردادگستر.
 28. کوشکی، غلامحسن.(1392). بررسی مهمترین نوآوريهاي «حمایتی» و «سازمانی» قـانون آیین دادرسی کیفري در مرحله تحقیقات مقدماتی. دائـره المعـارف علـوم جنـائی. کتـاب دوم، چاپ نخست، تهران :نشر میزان.
 29. کاتوزیان، ناصر.(1391).الزامهاي خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، قواعد عمومی. جلـد 1. تهران:انتشارات دانشگاه تهران .
 30. ———-( 1390) . فلسفه حقوق . تهران: نشر میزان
 31. ————– .(1387). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. چاپ شصت وششم. تهران: شرکت سهامی انتشار.
 32. ————– .(1369). حقوق مدنى ضمان قهرى، مسئوليت مدنى . دانشگاه تهران.
 33. گارو .(1386). مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا. ج 1 . ترجمه‏ سيدضياءالدين نقابت،نشر: بیتا.
 34. میرسعیدي، منصور.(1390). مسئولیت کیفري، قلمرو و ارکان. جلد1.تهران:نشرمیزان .
 35. میرمحمد صادقی، حسین،(1387).حقوق کیفری اختصاصی «جرایم علیه اشخاص». چاپ سوم.تهران : نشر میزان .
 36. محمدی، فاطمه.(۱۳۸۲). اصول حاکم بر دادرسی منصفانه(مقررات داخلی و بین المللی). دانشگاه تهران.
 37. منتظری،آیت ا.. حسینعلی. (۱۳۶۷).مبانی فقهی حکومت اسلامی.ترجمه محمدصلواتی،ج سوم،تهران: کیهان.
 38. میرمحمدی،پریسا.(۱۳۸۵).دادرسی عادلانه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر. دانشگاه علامه طباطبایی.
 39. مینایی،انور.(۱۳۸۶).حق داشتن وکیل در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوق ایران.دانشگاه علامه طباطبایی.
 40. محقق داماد، مصطفی. (1390). قواعد فقه ۴- بخش جزایی. چاپ بیست و یکم. جلد ۱. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
 41. مدني، سيدجلال الدين. (1384). ادلّه اثبات دعوا، تهران: انتشارات پايدار، چاپ هشتم، ص61.
 42. مالمیر ، محمود .(1383).شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح . تهران: نشر دادگستر.
 43. ولیدی، محمد صالح.(1380).حقوق جزای اختصاصی «جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی». چاپ اوّل. تهران:انتشارات امیرکبیر.
 44. هاشمی، سیدمحمد.(1391).حقوق اساسی، حاکمیت و نهادهاي سیاسی. جلـد 2. تهـران:نشر میزان.
 45. یکرنگی، محمد.(1389). جرایم علیه عدالت قضایی. تهران:نشرخرسندي.
 46. یاوري، اسدالله. (1383). حق برخورداري از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین. نشریه حقوق اساسی، نشر میزان، شماره2.
 47. نوری، محمد علی.(1386).عقود وتعهدات قراردادی بطورکلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه .
 48. نجفی ابرند آبادي، علي حسين.(1386). تقريرات درس دادرسي هاي عادلانه، دانشگاه شهید بهشتی.
 49. نیازپور، امیرحسن .(1390). توافقی شدن آیین دادرسی کیفري. چ 1 . تهران: انتشارات میزان.

 

مقالات و پایان نامه

 

 1. آشوری، محمد . (۱۳۷۸). نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری. مجله مجتمع آموزش عالی قم،سال اول شماره سوم، ص ۴۷-۶۴
 2. امیدی، جلیل.(1390). حقوق متهم در دادگاه با تکیه بر اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، ش۲ .
 3. باقري،عباس ، 1387، رساله درباره دفاع مشروع ، مجله حقوق.
 4. خسروی، علی‏اکبر، 1392، حقوق بین‏الملل، دفاع مشروع.
 5. خاک، روناک، 1380، حقوق شهروندی، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 6. رجبی، ‌ابراهیم؛ (‌۱۳۸۶). پلیس و حقوق شهروندی ، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدحقوق کیفری وجرم شناسی،‌ دانشگاه مفید.
 7. ربانی خوراسگانی، علی و کیانپور، مسعود.(1386). مکاتب علمی و دیدگاه های نظری در باب حقوق شهروندی. مقالات برگزیده همایش حقوق شهروندی، مرکز مطبوعات و انتشارات اداره کل اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه.
 8. دولتشاهی،آرش.(1391).حمایت کیفري ازحقوق شـهروندي در ایـران، کانـادا و اسـناد بینالمللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق دانشـگاه شـهید بهشتی.
 9. درودیان، حسنعلی(1384)، جزوه حقوق مدنی 4، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 10. ساقیان ، محمد مهدی ،1392 ، تقویت حقوق و آزاديهاي متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفري مصوب 92، فصلنامه پژوهش حقوق کیفري. سال دوم، شماره ششم.
 11. فروغي؛ فضل اله(1393)ايمان يوسفي ؛ مرحله تصميمگيري براي كفايت ادله اثباتي در الگوهاي تحقيقات مقدماتي ايران و آمريكا ؛ مجله مطالعات حقوق دانشگاه شیراز، شماره ششم،
 12. ﻓﺮج اﻟﻠﻬﻲ، رضا ، 1375 ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاي ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻴﺮ.   ﻣﺠﻠـﻪ ﺣﻘـﻮﻗﻲ دادﮔﺴﺘﺮي
 13. فرجيها، محمد و مقدسی، محمد باقر ( ١٣٨٨ ) دسترسی به وکيل در مرحله تحقيقات. پليسی، مجله پژوهش های حقوقی، شماره ١٦.
 14. عباسلو، بختیـار(1386)مسـئولیت مـدنی پلـیس، تهران،فصـلنامه تحقیقـات حقـوقی آزاد، پـیش شماره دوم.
 15. غلامی، محمدرضا، 1390، همه چیز درباره شهر و شهروند و شورا، کتاب سمینار رسانه و آموزش شهروندی اصل مقالات – اداره کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران . فصلنامه وکیل مدافع، شماره دهم و یازدهم، سال سوم، پاییز و زمستان:1392.
 16. کاتوزیان،ناصر(1388). تحول مفهوم تقصیر درحقوق مسئولیت مدنی،تهران، فصل نامه حقوق مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دوره 39 .
 17. گرجي ، ایرج ، 1355،حمایت کیفری در قانون ، نشريه حقوق تطبيقي ، ش 2
 18. جوانمرد،بهروز ،ماهنامه دادرسی ،حق داشتن وکیل در جریان دادرسی، شماره 65، سال 1386
 19. موذن زادگان،حسنعلی.(۱۳۷۳). حق دفاع متهم درآئین دادرسی کیفری ومطالعه تطبیقی آن.‌رساله دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی .‌دانشگاه تربیت مدرس.
 20. مهابادی،علی اصغر .(1390).ضابطین دادگستری در قوانین ایران. مجله آموزه های فقهی، شماره ششم.
 21. ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﺻﺎدﻗﻲ ، ﺣﺴﻴﻦ .(1393).مقاله ی محدودیت های دفاع مشروع در مقابل اعمال پلیس با نگاهی به قانون فرانسه.
 22. هادي زاده، رضا.( 1390). بررسی اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در آیین دادرسی کیفري ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق . دانشگاه شهید بهشتی.

 

ب) عربی

 1. الموسوی الخمینی، روح الله(1363) تحریرالوسیله، تهران ، مکتبه العلمیه الاسلامیه ، ج 2.
 2. الجبعی العاملی(1363)مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام،قم ، انتشارات دارالهدی.
 3. ———— مسالک الااحکام ، قم ، انتشارات میرداماد ، جلد دوم ، چ 12
 4. محمدظاهر، معروف .(1972)، المبادی الادلّه فی اصول الاجراءات الجنائیة، بغداد، دارالطبع و النشر الاهلیه.

 

تارنمای اینترنتی

 1. پایگاه اینترنتی حجت الاسلام نورمفیدی

http:،،www.m-noormofidi.com

 1. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی معاونت حقوقی و امور مجلس ، http:،،ir
 2. پایگاه خبری پایگاه خبری نیروی انتظامی ج ا ایران ، شنبه ، 09،08،1388

منابع لاتین

 1. Stone, R., Textbook on civil liberties and human rights, Oxford University

Press, Oxford, 2006.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جلوه ها و ظرفیت های حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

31 + = 38