new5 free

دانلود تصویر های شاعرانه سیمین بهبهانی و شفیعی کدکنی از منظـر نقد زن مدار

59.000تومان

توضیحات

مشاهده و دانلود چند صفحه اول :

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زنجان

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A. )

رشته: زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

تصویر های شاعرانه سیمین بهبهانی و شفیعی کدکنی از منظـر نقد زن مدار

استاد راهنما:

دکتر نزهت نوحی

استاد مشاور:

دکتر عبدالحسین سرامی

نگارنده:

…………………..

بهار – 1389


 

فهرست مطالب

چكیده………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………….. 2

نگاهی به مذهب اصالت زن…………………………………………………. 4

نگاهی به تاریخ………………………………………………………… 6

زن در اذهان فرانسوی و انگلیسی……………………………………… 9

زن در اذهان آمریكایی…………………………………………………. 9

زن در آرای یهودیت و مسیحیت…………………………………….. 10

زن در آرای اسلامی………………………………………………….. 12

ظهور زن پس از یك دوره ی تاریخی سخت…………………………. 13

جنس دوم آری یا خیر………………………………………………… 15

عشق در باور مرد و زن……………………………………………… 16

تخریب چهره ی زن در كلام بزرگان………………………………… 17

زن در آرای زرتشت…………………………………………………. 22

زن در اندیشه ی اعراب جاهلی………………………………………. 23

دیدگاه اسلام در قبال زن و پاسخ به اشكالات…………………………….. 25

الف-  كار زن سخیف یا مستحسن……………………………………. 27

ب-  نقصان خلقت زن………………………………………………… 28

پ- آفرینش زن و زایش گناه…………………………………………. 29

ث- زن عامل فریب………………………………………………….. 30

ج- زن مظهر شهوت یا نماد محبت………………………………….. 30

چ- برآیند اندیشه های پیشین در نظریات روانشناختی……………….. 32

ح- مهر اقدامی دوسویه و وحدت آفرین………………………………. 34

خ-  زن تجلی جمال الهی…………………………………………….. 35

حق رأی و حضور زنان در اجتماع از منظر اسلام………………….. 36

زن از منظر اسلام جنسی یا انسانی……………………………………….. 37

حقوق زن در اجتماع از منظر قرآن………………………………………. 38

تساوی یا تمایز، تشابه یا تفاوت……………………………………………. 39

اظهار وجود زنان دغدغه ای برای مردان………………………………… 41

تعدد زوجات تأییدی بر تمام عیار نبودن زن………………………………. 41

نقصان عقل طرحی اسلامی یا تهمتی غربی؟…………………………….. 43

زن، الهه ی درون و رجعت به فترت…………………………………….. 45

نگاهی گذرا به سیمای زن در ادوار مختلف شعر پارسی………………… 50

زن سوژه ی شعرا……………………………………………………. 50

زن خالق اثر و آفریننده شعر…………………………………………. 55

تغییر نگرش به زن از دوره بازگشت تا مشروطه…………………… 59

زن بود شعر خدا مرد بود نثر خدا………………………………………… 73

نوع نگاه در ایجاد تصویر………………………………………………… 85

تصاویر شاعرانه از نظرگاه سیمین………………………………….. 86

وزن و تصویر………………………………………………………… 87

تصاویر شاعرانه از نظرگاه سرشك………………………………….. 95

بررسی و تحلیل تصویر های زنانه……………………………………… 111

صبورانه ها…………………………………………………………. 112

مادرانه………………………………………………………………. 120

شكوایه ها…………………………………………………………… 141

كولی واره ها……………………………………………………….. 174

عاشقانه ها…………………………………………………………… 181

روابط عاطفی غیرعرفی و غیر اخلاقی……………………………. 217

احساس ضعف، نیاز به تكیه گاه، وصال، تسلیم و شرم و حیا……… 229

فریب خرافه انگاری و خوش باوری……………………………….. 251

اشاره به اندام  های بدن…………………………………………….. 268

آرایش، پوشش،زیور و زینت آلات زنانه………………………….. 275

تصاویر در مضامین مشترک سیمین و سرشک………………………… 284

ماحصل این همه گفتار…………………………………………………… 293

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………. 295

 

 

 

 

 

 

 

دانلود  متن كامل در

download-thesis.com

دانلود  متن كامل در

download-thesis.com

دانلود  متن كامل در

download-thesis.com

دانلود  متن كامل در

download-thesis.com

دانلود  متن كامل در

download-thesis.com

 

چكیده

آن چه در این رساله گرد آمده، بحث و بررسی و تحلیل تصاویر موجود در اشعار دو شاعر معاصر سیمین بهبهانی و محمد رضا شفیعی كدكنی است كه از منظر نقد زن مدار به شرح ذیل آمده است:

در فصل نخست به  طور كلی بحث در باب مذهب اصالت زن یا همان فیمینیسم       می باشد.

فصل دوم با عنوان نگاهی گذرا به سیمای زن در ادوار مختلف شعر فارسی به بحث در باب زن به عنوان سوژه­ی اثر و زن به عنوان خالق اثر پرداخته است.

فصل سوم ذیل عنوان ” زن بود شعر خدا مرد بود نثر خدا ” نگاشته شده كه نوع نگاه در ایجاد تصاویر را مورد بررسی قرار می دهد.

فصل پایانی به بررسی و تحلیل تصویر های زنانه پرداخته كه خود دارای عناوین فرعی است؛ این عناوین مبین احساسات، عواطف، و ابزار مورد استفاده­ی بانوان در شعر هر دو شاعر است.

هدف از گردآوری این رساله بررسی و تطبیق تصاویر شعری از منظر نقد زن مدار است. روش تحقیق كتابخانه ای و بر پایه فیش برداری است و نتایج حاصل از آن این است که بیانگر دو دید گاه متفاوت نسبت به تصاویر زنانه در شعر شاعران مورد بحث است.

كلمات كلیدی: فمینیسم، زن، تصویر، سیمین بهبهانی، شفیعی كدكنی

 

 

مقدمه:

به نام یكتا دادار آفریدگار كه دیدگان بشر همواره نگران اوست و چشمان امید به افق عنایت بی علت او دوخته شده و آدمیان را از حكومتش بهره هاست كه ندانند و زندگانی بگذارند و چون به اندوه گرفتار آیند هم باز به دامنش آویزند. كه رفتنی نیست از دامان پرمهر حضرت الوهیت؛ و به یاد رحمت عالمیان، سرور كون و مكان، حضرت نبوت، ختمی مرتبت محمد مصطفی صلواﺓ الله و سلامه علیه كه عالم به وجود او و ذریه­ی پاكش زیبنده گشت و مهر به گرمای عشق ایشان فروزنده و ماه از تلألؤ جمال روی ایشان تابنده.

و اما بعد…

آن چه در این رساله گرد آمده است ما حصل غور در تصاویر شاعرانه و نقد بر پایه­ی نظرگاهی زنانه است. كوشیدیم تا در فصل كلیات مطالب، ذیل عنوان “مذهب اصالت زن” مختصری با آن مكتب كه به فیمینیسم شهره است آشنا شویم. بر این اساس ذیل این عنوان، عناوینی مترتب شده است تا فحوای كلام در اذهان خوانندگان گرامی بنشیند و آنان را به مقصود نائل گرداند؛ مضاف این كه مبحث ملحقه به عنوان رساله كه واژه­ی ” زن مدار” است تبیین شده و مقصود نگارنده قریب به وضوح گردد. در این راستا به تعاریفی از شقوق مذهب اصالت زن پرداخته ایم و پس از آشنایی اندك با پاره ای تعاریف، وضعیت زن را در خلال تاریخ مرور كرده، سپس موجودیت وی را در اذهان برخی ملل و مذاهب به طریقی مجمل مورد نظر قرار دادیم.

در بخش دیگری از كلیات به نظرات و مكتوبات بزرگان عرصه ی اندیشه و فرهنگ پرداختیم و آن اقوال و آثار را منشأ اثر در روند فكری غالب در باب زن تحلیل كردیم. با توجه به نقد ها و نظرات متنوع گاه مخالف و گاه موافق با این مكتب بر آن شدیم تا نظرات اسلام را هر چند كوتاه در حد بضاعت نگارنده و ظرفیت رساله در تبیین دیدگاه اسلام به زن مقرر كنیم. در پایان مباحث مطروحه در كلیات مطالب ذیل عنوان ” نگاهی گذرا به سیمای زن در ادوار مختلف شعر فارسی ” به مرور مختصری بر حضور زن از دو جنبه پرداختیم؛ در این بخش زن را به عنوان سوژه­ی شعرا و به عنوان خالق اثر مورد نظر قرار داده و اشاره ای به نام برخی از شعرای زن در ادوار مختلف شعر فارسی نموده ایم.

پس از این در فصلی كه عنوان آن را بیتی از ملك الشعرای بهار مقرر كردیم به بحث پیرامون وجود یا عدم ادبیات زنانه پرداختیم و در این خصوص از آرای پژوهشگران و صاحبان نظربهره برده و بر آیند و ماحصل گفتار را با رد وجود ادبیات زنانه خاتمه دادیم.

” نوع نگاه در ایجاد تصویر” فصل دیگری است كه در آن ضمن توضیح در خصوص تصویر و تصویر سازی، انگاره  های  شاعرانه سیمین بهبهانی و محمد رضا شفیعی كدكنی را از قول خود ایشان در آثار مكتوب و منقول؛ و نیز نظرگاه دیگران در خصوص این هر دو ذكر کرده و مورد بررسی قرار دادیم.

سپس رساله را بر پایه ی 11 فصل دیگر عنوان نهادیم  كه هر كدام مبین رفتاری زنانه یا مصداقی از عملی زنانه است كه از ذكر نام فصول به جهت پرهیز از اطاله كلام صرف نظر نموده و رؤیت این بخش ها را به خوانندگان ارجمند و مخاطبان گران قدر             وا می نهیم.

 

« و من الله التوفیق »

 

نگاهی به مذهب اصالت زن

 

 دیر گاهی است تا مسئله­ی زن به عنوان مبحثی اساسی در فراسوی مرزهای ایران زمین آغاز شده و به داخل كشورما نیز نفوذ یافته است. احساس نیاز به طرح مسئله­ی زنان و حقوق آن ها در مغرب زمین كلید خورد و جنبش هایی موسوم به فمینیستی شكل گرفت كه عمدتا قصد داشتند تا حقوق برابری را میان زنان و مردان پی ریزی كنند كه البته در پاره ای موارد موفق هم بودند.

در نگاهی به تعاریف فمینیسم ( feminism ) این گونه در می یابیم كه « جنبشی است سازمان یافته برای دست یابی به حقوق و نیز ایدئولوژیی برای دگرگونی جامعه كه هدف آن صرفا تحقق برابری اجتماعی زنان نیست، بلكه رویای رفع انواع تبعیض و ستم نژادی و طبقاتی و غیر را در سر می پروراند. از این رو نهاده هایی كه تاكنون برای این واژه پیشنهاد شده وافی به مقصود نبوده است»1. چه این كه امروزه با شنیدن كلمه فمینیسم اغلب مخاطبان آن چه را به ذهن متبادر می بینند مسئله زن است. اساسا این واژه فرانسوی و از ریشه لاتین ( femind ) است كه در زبان های انگلیسی و آلمانی تغییر یافته و به شكل ( feminism) به كار برده می شود به طور كلی واژه (feminine) به معنای زن و دال بر جنس مونث است . با این اوصاف لغوی پر بیراه نرفته اند آنان كه با شنیدن این واژه به یاد زن و مسئله­ی زنان می افتند. به هر حال هر مكتب یا ایدئولوژی نو ظهور پیامدهایی دارد و از دریچه های مختلفی ظهور و بروز می كند كما اینكه فمینیسم هم دارای گرایش های متعدد است گرچه بررسی گرایش های فمینیستی موضوع این مقال نیست ولی ذكر نام و مختصری از تعاریف برای شناخت بهتر این مكتب خالی از لطف نیست.

 

لیبرال فمینیسم Liberal feminism

این گرایش نسبت به گرایش های دیگر سابقه طولانی تری دارد، نا برابری حقوق مدنی و فرصت های آموزشی را سرچشمه ستم بر زنان می داند و مبارزه برای كسب آزادی های فردی زنان در چهارچوب جامعه موجود را هدف قرار داده است.

رادیكال فمینیسم Radical feminism

این گرایش همه شكل های ستم و سلطه را ناشی از برتری جویی مردان می انگارد و هدف خود را جایگزینی جوامع مردسالار كنونی با جوامع زن محور معرفی می كند.

ماركسیسم فمینیسم Marksism feminism

گرایش دیگری است كه ریشه­ی انقیاد زنان را در شیوه­ی تولید سرمایه داری و جدایی كار از خانه كه به تقسیم كار جنسی انجامید معرفی می كند و دگرگونی بنیانی اقتصاد را تنها راه چاره رفع ستم دیدگی زنان می دانند.

سوسیال فمینیسم Social feminism

آخرین گرایش این مذهب است؛ به زعم فمینیست  های سوسیالیست ریشه ستم بر زنان در نظام اقتصادی سرمایه داری است كه برای دوام خود به استثمار كارگران و به ویژه زنان نیاز دارد.»2

اگر بخواهیم به دیگر اصطلاحات مطرح دال بر مسئله فمینیسم بپردازیم اصطلاحاتی چون « femininity = « زنانگی » را می توان ذكر كرد؛ اصطلاحی که برای توصیف مونث بودن در جامعه ساخته و پرداخته می شود و بار معنایی آن داشتن جاذبه جنسی برای جلب مردان است یا اصطلاح Womanhood = زن بودن؛ این اصطلاح در برگیرنده­ی همه معانی منفی و مثبتی است كه واژه­ی « زن » به ذهن متبادر می كند. زیبایی، عشق، پیوند، همسر، مادر، كدبانو، جنس دوم، در حاشیه، زیر ستم، سركوب، اسیر احساسات و….».3

تعاریف بالا بنا به ضرورت آورده شد تا فتح بابی باشد برای بررسی مبحث اصلی همان گونه كه در ابتدای رساله مشاهده می شود عنوان رساله تصویرهای شاعرانه سیمین بهبهانی و محمد رضا شفیعی كدكنی از منظر نقد زن مدار است لذا در این قسمت كه مباحث كلی را ذكر می كنیم بیش تر و به طور عمده به مبحث زن مداری می پردازیم تا سپس بتوانیم بر این مبنا اشعار دو شاعر مد نظر را مورد بحث و بررسی و نقد قرار دهیم.

 

نگاهی به تاریخ

بهتر است سخن را با نگاهی به تاریخ آغاز کنیم. روزگاری نظام حاکم بر بشر دردست بانوان بود یعنی « اداره­ی امور زندگی و پرورش فرزندان به عهده­ی زنان بوده است که معمولا از این عصر به نام ” مادرسالاری ” یا ” مادرشاهی” نام می برند. عامل اصلی به وجود آمدن عصر مادر سالاری، به نوع زندگی آن دوره بر می گردد. مردان برای شکار به مناطق دور دست سفر می کردند و هنگامی که بر می گشتند آن قدر شکار    نمی کردند که برای خوراک و معاش خانواده بسنده باشد. بنابراین در طیّ غیبت مردان، این زنان بودند که به امور خانه می پرداختند و در گذراندن زندگی نقش اساسی داشتند.»4 رفته رفته و به تبع این که زنان کشت و زرع را کشف کردند آنان را مبدع کشاورزی   می دانند. « زن ها ضمن گردآوری دانه های خوراکی کشف کردند که از هر دانه ای که به زمین نرم می افتد گیاهی می روید و آن گیاه خود دانه های جدیدی می دهد. کشاورزی از همین جا آغاز شد.»5 آن چه از شواهد تاریخی در خصوص سالاربودن زن و مرد بیان        می دارند این است که: « بر نخستین جوامع بشری، نه نظام مادرسالاری حاکم بوده است و نه نظام پدرسالاری، بلکه زن و مرد، پیش از تاریخ و در آغاز تاریخ، وظایف و مشاغل مختلفی داشتند، ولی همکار و مکمل هم بودند و هیچ چیز از پیش (aprior ) مبین برتری یکی بر دیگری نیست… پس از دوران گردآوری خوراک و شکار، یعنی در عصر نوسنگی ( neolithique )، زن قدرت بسیار می یابد و شأن ومنزلتی بسیار کسب می کند، زیرا در این دوران، کار زن کشاورزی و مشغله­ی مرد دامداری است، بنابراین زن به اقتضای کار و اشتغالش، مادر و سرور طبیعت دانسته می شود و کیش و پرستش زن ایزدان رواج می یابد . به هر حال چنین پیداست که دوران نوسنگی، دوره­ی فرمانروایی مادر است و از قدرت مرد نسبتاً کاسته می شود.»6 مضاف برابداع کشاورزی پاره ای کارهای دیگر چون بافندگی، رشته کردن الیاف و ابداع چرخ کوزه گری نیز به زنان نسبت داده شده و به قدرت آنان در آن دوره افزوده است. از آنجا که در این دوره مشغله­ی زنان کشاورزی و مشغله­ی مردان دامپروری است چندان که پیش تر ذکر شد نیاز به صنعت و ساختن ابزار نیز برای آن روز جزء حوائجی بود که باید مرتفع می گردید لذا « مرد ابزار ساز شد و قدرت را به دست گرفت و از جمله­ تظاهرات این قدرت، وضع قوانین بود.»7

این گردش كه بنا به اقتضائات زمان صورت گرفته و بدین نام ها موسوم شده شاید در زمان خود بسیار طبیعی جلوه می كرده و دغدغه خاطر انسان های اعصار گذشته را فراهم نمی كرده است. لذا امروز برای یافتن سرچشمه های مظلوم واقع شدن زنان، تاریخ را تورق می كنند تا سررشته را بیابند كه البته تا به اینجا پژوهش گران و محققان برآنند كه با استقرار نظام مرد سالار سیطره مردان بر زنان آغاز شد.

اغلب پیروان مذهب اصالت زن یا همان فمینیسم درگرایش های متفاوت گاه تندتر وگاه کندتر درپی برابری جنسیتی – در شقوق مختلف – میان زنان و مردان هستند. لذا به زعم نگارنده آن چه كه امروز باید از آن اجتناب شود استفاده از پسوند ” سالاری ” در پس این عناوین است. غرض از بروز جنبش هایی چون فمینیسم و یا به تازگی شكایات مطرح شده در دادگاهها توسط مردان علیه زنان به واسطه ظلمی كه متحمل می شوند همه از عواقب رفتاری است که متعاقب پسوند ” سالار ” پشت این عناوین اتفاق می افتد.        فی الواقع اگر این لغت از دایرة المعارف ذهن ها حذف شود و در جای مناسب خود بكار برده شود یعنی واژه­ی” انسان سالاری” را به عنوان جایگزینی برای این هر دو واژه برگزینیم؛ عمده مشكل حل خواهد شد « هزاران سال تاریخ نوشته و باز نوشته شده تا تصور اینكه مردان برتر از زنان هستند (یا بالعكس) از خاطره ها و ذهنها زدوده شود. شواهد باستان شناسی، درباره­ی موجودیت دورانی بیش از بیست هزار سال تاریخ گفتگو می كند كه زنان و مردان مكمل یكدیگر بوده و با امكانات برابر زندگی كرده اند، بدون اینكه هیچ كدام بر دیگری برتری داشته باشند. در تمامی موارد، مردان و زنان شریك و سهیم و مهمترین عنصر تركیب اجتماعی بوده اند. نیروی خلاق زنانه نه تنها خوار و حقیر نبود بلكه، بسیار محترم شمرده می شد. وجود زنان مملو از خلاقیت و معنویت بود.»8 اگر بنا را بر این بگذاریم كه سالار یكدیگر نباشیم بلكه همراه و در كنار یكدیگر باشیم نیمی و بلكه بیش تر مشكل را حل و فصل نموده ایم. كه البته برای دست یافتن به چنین مسئله ای باید رویكرد تربیتی خانواده تغییر پیدا كند. « ما نتوانسته ایم به پسران خود یاد دهیم و بسیار كمتر به دختران خود كه زن بودن تا چه حد عظیم و با شكوه است، و اینك زمانی است كه به سوی نور رویم و سیمای جدید زن را به تصویر در آوریم زن بودن رازی بسیار عمیق است كه ارزیابی آن شاید سالی صبر و تحمل لازم داشته باشد.»9 شاید بهتر باشد بگوییم سالیان، چرا كه این رویكرد اشتباه محصول سالیان است و یقینا نیاز به گذشت سالیان دارد تا رویكردی جدید در نسل ها ایجاد و نهادینه شود. امروزه     « برای بسیاری از مردان حفظ حقوق زنان امری بدیهی و حائز اهمیت است لیكن، آن چه برایشان بدیهی جلوه نمی كند این است كه خود تا چه حد دسیسه می چینند تا بر قدرت زنان سرپوش گذارند حق و حقوق زنان را تا آن حد كه از نظر سیاسی – اجتماعی مطرح است قبول دارند اما، آن چه را كه با نقش فعال زن ارتباط دارد خواه یك گفتگو در عرصه اجتماعی باشد یا در فضای خانواده آن طور كه شایسته است نمی پذیرند.»10 و این همان رویكرد و نوع نگرش نهادینه شده است كه از دوران طفولیت و چه بسا توسط مادر به كودك منتقل شده است. « كلمه مرد سالاری متاسفانه، اغلب تقصیر كار بودن مرد را در ذهن تداعی می كند، ولی مقصر دانستن دیگران یكی از عادت ها و رفتار های كلیدی است كه مردم را در نظام  هایی كه به آن ها صدمه می زند، ثابت نگه می دارد. تا زمانی كه یكی، دیگری را مقصر شمارد، نه زنان، نه مردان و نه جامعه به عنوان یك كل     نمی تواند در جهت بهبودی وضع زن حركتی مثبت انجام دهد. ما باید تصمیم به پیشروی بگیریم و مقصر ساختن را پشت سر بگذاریم. هم زنان و هم مردان به نظامی كه ما در آن همراه با رفتارها و نگرش های اعتیادی روزانه زندگی می كنیم، دوام و پایداری         می بخشد.»11

عمده ترین اشكالی كه سالار بودن ایجاد می كند این است كه انسان ها را در مقابل یكدیگر قرار می دهد و این عاملی تنش زاست. اجتماع امروز چه در میهن ما ایران و چه در فراسوی مرز های ما برای بهبود اوضاع جامعه بشری باید اقدام به حذف این واژه از ادبیات ذهن بشر كند. تا آن گاه كه این واژه بر اذهان بشر حاكم است اگر هزار و یك مكتب نو ظهور برای احقاق حقوق زنان یا مردان ظهور كند هرگز نخواهد توانست گرهی از این كلاف سر درگم را بگشاید بلكه خود گرهی خواهد شد بر انبوه گره های درهم افكنده « بشر به تدریج در خواهد یافت كه اگر كسی به علت داشتن عقده حقارت آرزومند داشتن مقام بزرگ و پر سر و صدایی است كه در آن مقام به دیگران آن قدر كه دلش    می خواهد تحكم كند و زور بگوید، گفتار خود را بقبولاند و خود را بزرگ و بزرگ تر جلوه دهد و بدین وسیله كسری روانی خود را بپوشاند مسلما در آن مقام نه تنها به نفع انسانیت و صلح و صفا قدمی بر نخواهد داشت بلكه برای خاطر همان مقام حاضر است شرافت و انسانیت، محبت و عاطفه، عشق و دوستی، صفا و مروت و هر چه خصال حسنه دارد نیز فدا كند و تنها از آن راه رود كه حافظ مقام و موقعیتش باشد در چنین مورد مسلما باید فاتحه بشریت را خواند.»12

زن در اذهان مردم فرانسوی و انگلیسی

 

 

فهرست منابع و مأخذ

 

 1. قرآن
 2. ابو محبوب، احمد، گهواره­ی سبز افرا ( زندگی و شعر سیمین بهبهانی، چاپ دوم تهران- 1387 0 نشر ثالث
 3. احمدی، بابك، آفرینش و آزادی ( جستار های هرمنوتیك و زیبایی شناسی)، چاپ اول. تهران، 1377، نشر مركز
 4. اسكات پك، مورگان، هنر عاشقی، ترجمه­ی زهرا ادهمی، چاپ سوم، تهران، 1381، نشر دایره
 5. باقی نژاد، عباس، تأملی در ادبیات امروز ( تاریخ، تحلیل و نقد شعر معاصر فارسی از مشروطیت تا دهه هشتاد، چاپ اول، تهران، 1387، نشر پارسه
 6. بن سعدون، نای، حقوق زن از آغاز تا امروز، مترجم: گیتی خورسند، چاپ اول، تهران، 1378، انتشارات كویر
 7. بولن، شینودا، نماد های اسطور های و روانشناسی زنان، ترجمه­ی: آذر یوسفی، چاپ چهارم، تهران 1386، نشر روشنگران و مطالعات زنان
 8. بهبهانی، سیمین، مجموعه اشعار، چاپ سوم، تهران 1385، انتشارات نگاه
 9. بهبهانی، سیمین، یاد بعضی نفرات، چاپ اول، تهران 1378، نشر البرز
 10. پارسی راد، پرویز، زن اعجاز خلقت، چاپ اول، تهران 1382، نشر مولف
 11. پایگاه اطلاع رسانی دربار­ه­ی بیماری ها و مسائل زنان از منابع معتبر http://salamatezan.persianblog.ir
 12. پریور، علی، هنر زن بودن، تهران، انتشارات آسیا
 13. پورقوچانی، مصطفی قنبر، ارزش زن در اسلام، چاپ اول، تهران، 1361، انتشارات فراهانی
 14. تاجبخش، غزل، زن، شعر، اندیشه، چاپ اول، تهران1378، نشر روشنگران و مطالعان زنان
 15. توسلی، ناهید، چرا خواب زن چپ است؟ چاپ دوم، تهران 1383، نشرقطره
 16. جعفری تبریزی، محمد تقی، زن از دیدگاه نهج البلاغه، تنظیم: محمد رضا جوادی، چاپ اول، تهران 1378، نشر فرهنگ اسلامی
 17. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، چاپ هجدهم قم 1387، انتشارات اسراء
 18. حجازی ( فراهانی )، بنفشه، زن به ظنّ تاریخ، چاپ اول، تهران 1370، نشر شهرآشوب
 19. حجازی ( فراهانی )، بنفشه، زنان ترانه ( بررسی حضور زن در ترانه ها و اشعار عامیانه ایران)، چاپ اول، تهران 1384، نشر قصیده سرا
 20. حجازی ( فراهانی )، بنفشه، به زیر مقنعه ( بررسی جایگاه زن ایرانی از قرن اول هجری تا عصر صفوی )، چاپ اول، تهران 1376، نشر علم
 21. حسین زاده، آذین، زن آرمانی، زن فتانه ( بررسی تطبیقی جایگاه زن در ادبیات فارسی ) چاپ دوم، تهران 1386، نشر قطره
 22. خرمشاهی، بهاء الدین، نبض شعر( مجموعه نقد شعر بر هجده شاعر، از شاملو تا هیوا مسیح)، تهران 1383، نشر روشن مهر
 23. خطیب رهبر، خلیل، دیوان حافظ، چاپ سی و یكم، تهران 1380، انتشارات صفی علی شاه
 24. دُژم، عذرا، اولین زنان، چاپ اول، تهران 1384، نشر علم
 25. دشتی، محمد، نهج البلاغه، چاپ اول، قم 1379، انتشارات عهد
 26. دوبووار، سیمون، جنس دوم جلد یك و دو، ترجمه­ی قاسم صنعوی، چاپ چهارم، تهران 1380، انتشارات توس
 27. رجبی، محمد حسین، مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی از آغاز تا مشروطه، چاپ اول، تهران 1374، انتشارات سروش
 28. زرین كوب، عبدالحسین، شعر بی دروغ، شعر بی نقاب ( بحث در فنون شاعری، سبك و نقد شعر فارسی )، چاپ دهم، تهران 1388، انتشارات علمی
 29. زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه و نگارش؛ علی جواهر كلام- دوره­ی كامل پنج جلدی در بك مجله- چاپ چهارم، تهران، انتشارات امیر كبیر
 30. ستاری، جلال، سیمای زن در فرهنگ ایران، چاپ دوم، تهران 1375، نشر مركز
 31. شفیعی كدكنی، محمد رضا، هزاره­ی دوم آهوی كوهی، چاپ دوم، تهران 1378، كارگاه نشر كارنامه
 32. شفیعی كدكنی، محمد رضا، آیینه ای برای صداها، چاپ اول 1376، تهران، انتشارات علمی
 33. شفیعی كدكنی، محمد رضا، صور خیال در شعر فارسی ( تحقیق انتقادی در تطوّر ایماژ های شعر پارسی و سیر نظریه­ی بلاغت در اسلام و ایران )، چاپ دوازدهم، تهران 1387، انتشارات آگاه
 34. شمیسا، سیروس، بیان، چاپ دوم از ویرایش سوم، تهران 1386، نشر میترا
 35. عباسی، حبیب الله، سفرنامه­ی باران ( نقد و تحلیل و گزیده­ی اشعار شفیعی كدكنی)، چاپ اول، تهران 1387، نشر سخن
 36. عراقی، منیژه وهمكاران، زن و ادبیات (سلسله پژوهش های نظری درباره­ی مسائل زنان)، چاپ دوم تهران 1385، نشر چشمه
 37. علائی رحمانی، فاطمه، زن از دیدگاه نهج البلاغه، چاپ اول تهران 1369، نشر سازمان تبلیغات اسلامی
 38. فروغی، محمد علی، كلیات سعدی، چاپ اول 1386، تهران، نشر مهراد، فراروی
 39. فروم، اریك، هنر عشق ورزیدن، مترجم پوری سلطانی، چاپ بیست و ششم، تهران 1387، انتشارات مروارید
 40. فولادوند، عزت الله، مردیست می سراید( شعر و زندگی دكتر محمد رضا شفیعی كدكنی)، چاپ اول، تهران 1388، نشر مروارید
 41. كروچه، بند تو، كلیا زیبایی شناسی، ترجمه: فواد روحانی، تهران 1350، بنگاه ترجمه و نشر كتاب
 42. كریمی، فرشته، زن در طول تاریخ، چاپ اول: 1385 تهران، انتشارات نوید شیراز
 43. كلود واده، ژان، حدیث عشق در شرق ( از سده­ی اول تا سده­ی پنجم هجری ) ترجمه­ی: جواد حدیدی، چاپ اول، تهران 1372، مركز نشر دانشگاهی
 44. كیانوش، محمود، بررسی شعر و نثر معاصر، چاپ سوم تهران 1353، انتشارات مانی
 45. كیهان نیا، اصغر، زن امروز، مرد دیروز، چاپ اول، تهران 1375، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
 46. گری، بنوات، زنان از دید مردان، ترجمه­ی: محمد جعفر پوینده، چاپ اول 1377، نشر جامی
 47. لوح فشرده­ی لغت نامه­ی دهخدا بر اساس آخرین ویرایش انجام شده SECONDEDITION
 48. مجد، محمد، روانشناسی زن ومرد، چاپ دوم 1381- تهران، انتشارات مكیال
 49. مونسی، فاطمه، زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش، مترجم: ملیحه­ی مغازه ای با مقدمه­ی محمد كریمی زنجانی اصل، چاپ دوم تهران 1380، نشر نی
 50. مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، چاپ چهاردهم، تهران 1366، انتشارات صدرا
 51. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ بیستم، تهران 1374، انتشارات صدرا
 52. مظاهری، حسین، خانواده در اسلام، چاپ پنجم، تهران 1372، انتشارات شفق
 53. نوابی نژاد، شكوه، روانشناسی زن، چاپ دوم 1379، تهران انتشارات جامعه­ی ایرانیان
 54. نور تراپ، كریستین، جسم زن، جان زن، ترجمه­ی توراندخت تمدن، چاپ اول 1380، تهران، نشر نقش و نگار
 55. وحیدیان كامیار، محمد تقی، بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی، چاپ سوم ، تهران 1387، انشارات سمت
 56. ویلیامسون، ماریان، زن یك ارزش، ترجمه و تلخیص: مینو احمد سرتیپ، چاپ اول 1377، تهران، نشر سمر
 57. یزدانی، زینب، زن و شعر، چاپ اول، تهران 1386، نشر تیرگان
 58. سایت اطلاع رسانی مازند نومه http://mazandnume.com/?pnid=v7880

( مقاله­ی زن در نگاه شاعران عصر جدید از( از مشروطه تا كنون ) زین العابدین درگاهی)

 

پایان نامه ها

 

 1. ابوطالبی، مهناز، نقد زیبایی شناختی مجموعه­ی اشعار سیمین بهبهانی، دانشگاه الزهرا، تابستان 1385
 2. شاهوردی، شهرزاد، نقد و تبیین مبانی انسان شناسی فمینیسم و دلالت های تربیتی آن، دانشگاه تربیت مدرس، دی ماهه 1380
 3. مرصعی، مریم، تحلیل همه سویه­ی اشعار سیمین بهبهانی، دانشگاه آزاد واحد زنجان، تابستان 1381
 4. مسعودی، پریسا، بررسی عناصر زنانه در شعر بانوان با تأكید بر پنج چهره­ی شاخص از سبك های مختلف شعر فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

 

مجلات

 

 1. 1- پیوند 2، شماره182، آذرماه، سال 1373، روانشناسی زن، علی اصغر احمدی
 2. زنان، شماره 107، اسفند 1382، مقاله­ی فروغ : بیان جنون آمیز زنانگی روح انگیزكراچی
 3. زنان، شماره 48، آبان 1377، مقاله­ی: خطوط كلی ادبیات زنان، هوشنگ گلشیری
 4. صبح، شماره 4، زیر نظر محمد رضا لاهوتی، مقاله­ی: سهم زنان شاعر در شعر فارسی، زوح انگیز كراچی
 5. علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه شیراز، دوره­ی 25، شماره 3، پاییز 1385، مقاله­ی: بررسی عناصر زندگی معاصر در شغر سیمین بهبهانی، كاووس لی و مریم حیدری
 6. فصل زنان، جلد 2، سال 1381، پاییز، مقاله­ی: زنان در متون تحقیر كننده، بنفشه حجازی
 7. فصل زنان، جلد 3، سال 1382، بهار، مقاله­ی:
 8. فصل زنان، جلد 6، سال 1386، مقاله­ی: مختصری از وضعیت چهره زن در شعر فارسی، بنفشه حجازی
 9. كارنامه، شماره 30، سال 1381، چند مقاله در خصوص سیمین از: منوچهر آتشی، محمد حقوقی، علی محمد حق شناس، ضیاء موحد، ژاله محمد علی
 10. نافه، شماره 22، نیمه اول اسفند 1383، صاحب امتیاز و مدیر مسوول: ناهید توسلی، مقاله­ی: ادبیات ” زنانه ” و زمینه های بروز آن، مژگان عیاری

 

Abstract

 • Whatever is accumulated in this thesis is argument, research and analyzing images in poems of two contemporary poets Simin Behbahany and Mohammad Reza Shafiee Kadkany which are achieved from critical perspective of
 • First ( of all ) it is proceeded to discuss about stairs and positions of feminism in this thesis which is indeed appearance of woman’s prophecy. Then totality of discussions about woman’s originality is been studied in following chapters after specifying this theme.
 • It is engaged in literary headlines and poetical images of two discussed poems in separate chapter.
 • Key words feminist, woman, image, Simin Behbahany, Mohammad Reza Shafiee Kaddkany.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود تصویر های شاعرانه سیمین بهبهانی و شفیعی کدکنی از منظـر نقد زن مدار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 88 = 93

شناسه محصول: d1642 دسته: